NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed, kan de Stichting VermogensPlanning niet aansprakelijk worden gesteld voor enige advisering en/of uitvoering op grond van of mede op grond van dit nieuwsbericht Recent heeft de Administratie op Fisconet een circulaire gepubliceerd (Circulaire nr. 16/2006 dd. 31 juli 2006) waarin ze haar standpunt uiteenzet met betrekking tot het heffen van successierechten op levensverzekeringen afgesloten door echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Op basis van deze Circulaire kan de Administratie op het ogenblik van het overlijden van de eerststervende echtgenoot de afkoopwaarde of vermogenswaarde van een gemengde levensverzekering (bv. Tak 21 en Tak 23) als een actief bestanddeel van het gemeenschappelijk vermogen beschouwen en conform artikel 1. W.Succ. onderwerpen aan successierechten. Voorwaarde is evenwel dat het kapitaal werd opgebouwd met gemeenschappelijke gelden. Bovenstaande zienswijze van de Administratie is analoog met de burgerrechtelijke kwalificatie krachtens dewelke voor de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen het reeds opgebouwde kapitaal als een gemeenschappelijk goed van de echtgenoten wordt beschouwd (cfr. Arrest van het Arbitragehof nr. 54/99 van 26 mei 1999 en rechtspraak van diverse lagere rechtbanken). In de Circulaire worden een aantal toepassingsvoorbeelden in extenso uitgewerkt. In bijlage kopie van de Circulaire.

2 CIRC /1 Circulaire nr. 16/2006 dd Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen ONDERWERP VAN DE CIRCULAIRE. 1. Onderhavige circulaire heeft tot doel het standpunt van de Administratie uiteen te zetten naar aanleiding van de rechtspraak en rechtsleer inzake de artikelen 127 en 128 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst (W.Landv.) Zij tracht na te gaan in welke mate dit invloed heeft op de berekening van de successierechten wanneer een levensverzekering is afgesloten door echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Deze circulaire sluit aan bij de aanschrijving nr.3 van 29 april 1997 waarvan de in hoofdstuk IV vermelde fiscale implicatie nauwkeuriger wordt uitgewerkt of gewijzigd overeenkomstig de in onderhavige circulaire ingenomen standpunten. UITEENZETTING. 2. Art.127 W.Landv. bepaalt dat de aanspraken ontleend aan de verzekering die een echtgenoot, gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen, ten behoeve van de andere echtgenoot of voor zichzelf heeft bedongen een eigen goed van de begunstigde echtgenoot is. Vervolgens stelt art.128 W.Landv. dat aan het gemeenschappelijk vermogen geen vergoeding verschuldigd is tenzij de premies die met gemeenschappelijke gelden werden betaald kennelijk de mogelijkheden van dat vermogen te boven gaan. 3. Het Arbitragehof bevond in haar arrest nr. 54/99 van 26 mei 1999 de artikelen 127 en 128 W.Landv. strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Deze strijdige artikelen hebben immers tot gevolg dat, wanneer één van beide onder een stelsel van gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten een levensverzekering heeft aangegaan om de goede afloop van de terugbetaling van een gemeenschappelijke lening te waarborgen en - nadat die terugbetaling is gedaan - om een kapitaal op te leveren enkel voor hemzelf indien hij een overeengekomen leeftijd zou bereiken (en dus niet de langstlevende echtgenoot) en bovendien de premies met gemeenschappelijke gelden werden betaald, dat kapitaal eigen is en slechts aanleiding geeft tot vergoeding als de premies overdreven zijn. Het betrof hier een gemengde levensverzekering aangegaan door één echtgenoot in zijn eigen voordeel, die tevens als waarborg diende voor een gemeenschappelijke lening. Het was dus geen schuldsaldoverzekering, noch een levensverzekering tot reconstructie van geleend kapitaal. Alhoewel een arrest van het Arbitragehof geen werking erga omnes heeft en de uitspraak bijgevolg beperkt blijft tot het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, kunnen andere rechters wanneer de problematiek zich opnieuw stelt, dit arrest volgen. 4. Het voormelde arrest van het Arbitragehof werd reeds door verschillende rechtbanken zowel in eerste aanleg als in beroep ingeroepen om te oordelen dat de artikelen 127 en 128 W.Landv. niet van toepassing zijn op de vermogenswaarde (afkoopwaarde) van een gemengde levensverzekering. De rechtspraak stelt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gewaarborgde prestatie van een gemengde levensverzekering ( het kapitaal dat uitgekeerd wordt bij het einde van het contract of bij vervulling van de

3 voorwaarde) en de vermogenswaarde (afkoopwaarde) van een gemengde levensverzekering opgebouwd door de gestorte premies tijdens de duur van het contract. In tegenstelling tot de bepalingen van de artikelen 127 en 128 W.Landv. moet de vermogenswaarde van een gemengde levensverzekering als een gemeenschappelijk goed worden beschouwd indien de gestorte premies betaald werden met gemeenschappelijke gelden van de beide echtgenoten (zie Hof van beroep te Brussel, 12 september 2000,J.T. 2000, 807; Hof van beroep te Gent, 4 maart 2004, N.J.W. 2004, 847; Chroniques notariales, 10/2005, vol.42, blz ). Andere rechtspraak herkwalificeert zelfs gemengde levensverzekeringen als spaarcontracten of beleggingsovereenkomsten zodat de artikelen 127 en 128 W.Landv. hierop niet toepasselijk kunnen zijn (zie Hof van beroep te Luik dd. 3 februari 2003, Tijdschrift voor Notarissen December 2004, Nr.12, blz ; Rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 15 januari 2002 en 20 maart 2002, Tijdschrift voor Notarissen December 2004, Nr.12, blz , voetnoot 41; Rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 1 september 2003, Tijdschrift voor Notarissen December 2004, Nr.12, blz ). Volgens de rechtspraak en rechtsleer moet er dus een onderscheid worden gemaakt tussen gewone levensverzekeringen en levensverzekeringen die in feite een spaarverrichting zijn en zouden de artikelen 127 en 128 W.Landv. wel van toepassing blijven op de gewone zuivere levensverzekering maar niet meer op de gemengde levensverzekeringen, de groepsverzekeringen, pensioenverzeke-ringen, gemengde levensverzekeringen met het oog op de reconstructie van het kapitaal van een lening en de schuldsaldoverzekeringen (zie Tijdschrift voor notarissen December 2004, nr. 12: "Artikel 124 W. Landv. In het licht van recente rechtspraak", nr.9, voetnoten 20 tot en met 28). 5. Een gewone, zuivere levensverzekering is een overeenkomst waarbij een kapitaal wordt uitbetaald bij het overlijden van het verzekerd hoofd ongeacht of de verzekering is aangegaan door een echtgenoot in zijn eigen voordeel of in het voordeel van de andere echtgenoot. De overeenkomst waarbij een kapitaal wordt uitbetaald ofwel bij het overlijden vóór het bereiken van een bepaalde datum of leeftijd ofwel bij het bereiken van die bepaalde datum of leeftijd is een gemengde levensverzekering. Ook de levensverzekeringen gekend als TAK 21 (beleggingsverzekering met een gewaarborgd rendement) of TAK 23 (beleggingsverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds zonder gewaarborgd rendement), zijn gemengde levensverzekeringen. 6. Op basis van voormelde rechtspraak en rechtsleer wordt op burgerlijk vlak bij de vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen voor het bepalen van het eigen of gemeenschappelijk karakter van hun goederen een onderscheid gemaakt tussen het kapitaal dat wordt uitbetaald ingevolge de contractuele bepaling van de overeenkomst en tussen de afkoopwaarde of vermogenswaarde van dergelijke overeenkomsten bij de vereffening van het stelsel. Zo zal de vermogenswaarde of afkoopwaarde van de gemengde levensverzekering op het ogenblik van de ontbinding van het stelsel ondanks de bepalingen van de wet op de Landverzekeringsovereenkomst als een bestanddeel van het gemeenschappelijk vermogen worden beschouwd indien het kapitaal werd opgebouwd met gemeenschappelijke gelden. Naar analogie met de visie op burgerlijk vlak zal de Administratie voor de heffing van het successierecht de afkoopwaarde van een gemengde levensverzekering op het ogenblik van het overlijden van de eerststervende echtgenoot eveneens als een bestanddeel van het gemeenschappelijk vermogen beschouwen indien het kapitaal werd opgebouwd met gemeenschappelijke gelden.

4 Om uit te maken of de premie(s) voor de gemengde levensverzekering werd(en) betaald met gemeenschappelijke gelden of met eigen gelden van een echtgenoot, moeten de gewone regels van het burgerlijk wetboek worden toegepast (in casu de artikelen 1399, 1400,5 en 1404 B.W.). Vermits voor een roerende wederbelegging geen formaliteiten vereist zijn, wordt ze geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de verwerving door middel van eigen gelden geschiedt. Voor verwervingen die deels met eigen middelen en deels met gelden van het gemeenschappelijk vermogen werden gefinancierd, zijn de regels van de artikelen 1402 en 1403 B.W. van toepassing : de afkoopwaarde van de gemengde levensverzekeringsovereenkomst moet als een eigen goed van een echtgenoot worden beschouwd indien de premie(s) werd(en) betaald voor meer dan de helft met eigen gelden van die echtgenoot en als een gemeenschappelijk goed indien meer dan de helft van de premie(s) werd betaald met gemeenschappelijke gelden. TOEPASSINGSVOORBEELDEN. Het betreft in alle voorbeelden echtgenoten (E1 en E2) gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen en er wordt vanuit gegaan dat de premies werden betaald met gemeenschappelijke gelden. 7. Gewone, zuivere levensverzekeringen die enkel het risico "overlijden" dekken E1 onderschrijft een levensverzekering op zijn hoofd waardoor bij zijn overlijden aan E2 een kapitaal wordt uitbetaald. (E1 is zowel verzekeringnemer als verzekerde en E2 is begunstigde): 7.1.a) bij overlijden van E1: het kapitaal wordt op basis van het verzekeringscontract uitbetaald aan E2 en is in zijnen hoofde voor de helft belastbaar in de nalatenschap van E1 op basis van artikel 8 W.Succ vierde lid vermits de premies met gemeenschappelijke gelden werden betaald. In het geval E2 reeds vóóroverleden zou zijn, komt het kapitaal toe aan de verzekeringnemer (Art. 111 W.Landv.) en zal het als een eigen goed van E1 in zijn nalatenschap worden belast op basis van artikel 1 W.Succ. Indien er een secundaire begunstigde werd aangeduid, zal artikel 8 W.Succ. in hoofde van die secundaire begunstigde toepassing vinden op de totaliteit van het uitbetaalde kapitaal. 7.1.b) bij het vóóroverlijden van E2: contractueel volgt er geen uitbetaling van het kapitaal. Het reeds via de gestorte premies opgebouwde kapitaal is op basis van de W.Landv. eigen aan de verzekeringnemer (E1). In de nalatenschap van E2 is er uit hoofde van de zuivere levensverzekering niets belastbaar E1 onderschrijft een levensverzekering op het hoofd van zijn echtgenoot E2 waardoor bij het overlijden van E2 aan hemzelf (E1) een kapitaal wordt uitbetaald. (E1 is verzekeringnemer en begunstigde, E2 is verzekerde): 7.2.a) bij het vóóroverlijden van E1: contractueel volgt er geen uitbetaling doch het via de gestorte premies opgebouwde kapitaal is op basis van de W.Landv. eigen aan de verzekeringnemer (E1). Bijgevolg zal de afkoopwaarde van de levensverzekering in de nalatenschap van E1 als een actief bestanddeel van zijn eigen vermogen worden belast op basis van de artikelen 1 en 15 W.Succ in hoofde van de erfopvolgers van E1.

5 7.2.b) bij het overlijden van E2: het kapitaal wordt op basis van het verzekeringscontract uitbetaald aan E1 en is in zijnen hoofde voor de helft belastbaar in de nalatenschap van E2 op basis van artikel 8 W.Succ. vierde lid vermits de premies met gemeenschappelijke gelden werden betaald. 8. Gemengde levensverzekeringen die zowel het risico "overlijden" als het risico "leven" dekken. In de voorliggende gevallen zal de verzekeraar overgaan tot uitbetaling van een kapitaal ofwel bij het bereiken van een bepaalde leeftijd van de verzekerde (bv. 65 jaar), ofwel bij het overlijden van de verzekerde vóór het bereiken van die bepaalde leeftijd. Dezelfde oplossingen gelden in het geval de overeenkomst in de uitkering van een kapitaal voorziet ofwel bij het verstrijken van een vaste termijn van bv 10 jaren ofwel bij het overlijden van de verzekerde vóór het verstrijken van die vaste termijn E1 sluit een verzekeringsovereenkomst af waardoor enerzijds aan E1 bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar een kapitaal wordt uitbetaald of anderzijds - indien E1 overlijdt vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar - bij het overlijden van E1 het reeds opgebouwde kapitaal aan E2 wordt uitbetaald. (E1 is zowel verzekeringnemer, verzekerde als begunstigde tenzij hij overlijdt vóór zijn 65 jaar, dan is E2 begunstigde): 8.1.a) als E1 de eerststervende echtgenoot is en: E1 overlijdt meer dan 3 jaar nadat hij 65 jaar werd: Het kapitaal werd aan E1 uitbetaald op het ogenblik dat hij 65 jaar werd. Vermits die uitbetaling gebeurde meer dan 3 jaar vóór zijn overlijden is hierop geen successierecht verschuldigd. E1 overlijdt binnen de 3 jaar nadat hij 65 jaar werd : Het kapitaal werd aan E1 uitbetaald op het ogenblik dat hij 65 jaar werd. De uitbetaling gebeurde evenwel binnen de 3 jaar vóór zijn overlijden. Het uitbetaalde kapitaal heeft zich in principe vermengd met het gemeenschappelijk roerend vermogen tenzij er wederbelegging plaatsvond. Het wettelijk vermoeden van artikel 108 W.Succ. is toepasbaar op het uitbetaalde kapitaal. E1 overlijdt op een leeftijd jonger dan 65 jaar: Het reeds opgebouwde kapitaal wordt uitbetaald aan E2 en is belastbaar in de nalatenschap van E1 voor de helft in hoofde van E2 op basis van artikel 8, vierde lid W.Succ. 8.1.b) als E2 de eerststervende echtgenoot is en: E2 overlijdt meer dan 3 jaar nadat E1 65 jaar geworden is: Het kapitaal werd aan E1 uitbetaald op het ogenblik dat hij 65 jaar werd. Vermits die uitbetaling gebeurde meer dan 3 jaar vóór het overlijden van E2 is hierop geen successierecht verschuldigd.

6 E2 overlijdt binnen de 3 jaar na dat E1 65 jaar geworden is: Het kapitaal werd uitbetaald op het ogenblik dat E1 65 jaar werd. De uitbetaling gebeurde evenwel binnen de 3 jaar vóór het overlijden van E2. Het uitbetaalde kapitaal heeft zich in principe vermengd met het gemeenschappelijk roerend vermogen tenzij er wederbelegging plaatsvond. Het wettelijk vermoeden van artikel 108 W.Succ is toepasbaar op het uitbetaalde kapitaal. E2 overlijdt op een ogenblik dat E1 jonger is dan 65 jaar: Op dat ogenblik heeft er zich nog geen uitbetaling voorgedaan. Het reeds opgebouwde kapitaal wordt voor de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten E1 en E2 op burgerlijk vlak beschouwd als een gemeenschappelijk goed van de echtgenoten. Het successierecht is op basis van artikel 1 W.Succ. verschuldigd op de afkoopwaarde van de verzekeringsovereenkomst als actief bestanddeel van het gemeenschappelijk vermogen E1 sluit een verzekeringsovereenkomst af waardoor enerzijds aan E2 bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar een kapitaal wordt uitbetaald of anderzijds - indien E2 overlijdt vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar - bij het overlijden van E2 het reeds opgebouwde kapitaal aan E1 wordt uitbetaald. (E1 is verzekeringnemer, E2 is verzekerde en begunstigde tenzij hij overlijdt vóór zijn 65 jaar, dan is E1 de begunstigde): 8.2.a) als E1 de eerststervende echtgenoot is en: E1 overlijdt meer dan 3 jaar nadat E2 65 jaar werd: Het kapitaal werd aan E2 uitbetaald op het ogenblik dat hij 65 jaar werd. Vermits die uitbetaling gebeurde meer dan 3 jaar vóór het overlijden van E1 is hierop geen successierecht verschuldigd. E1 overlijdt binnen de 3 jaar nadat E2 65 jaar werd: Het kapitaal werd aan E2 uitbetaald op het ogenblik dat hij 65 jaar werd. De uitbetaling gebeurde evenwel binnen de 3 jaar vóór het overlijden van E1. Het uitbetaalde kapitaal heeft zich in principe vermengd met het gemeenschappelijk roerend vermogen tenzij er wederbelegging plaatsvond. Het wettelijk vermoeden van artikel 108 W.Succ is toepasbaar op het uitbetaalde kapitaal. E1 overlijdt op een ogenblik dat E2 jonger is dan 65 jaar: Op dat ogenblik heeft er zich nog geen uitbetaling voorgedaan. Het reeds opgebouwde kapitaal wordt voor de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten E1 en E2 op burgerlijk vlak beschouwd als een gemeenschappelijk goed van de echtgenoten. Het successierecht is op basis van artikel 1 W.Succ. verschuldigd op de afkoopwaarde van de verzekeringsovereenkomst als actief bestanddeel van het gemeenschappelijk vermogen. 8.2.b) als E2 de eerststervende echtgenoot is en: E2 overlijdt meer dan 3 jaar nadat hij 65 jaar geworden is: Het kapitaal werd aan E2 uitbetaald op het ogenblik dat hij 65 jaar werd. Vermits die uitbetaling gebeurde meer dan 3 jaar vóór het overlijden van E2 is hierop geen successierecht verschuldigd.

7 E2 overlijdt binnen de 3 jaar nadat hij 65 jaar geworden is: Het kapitaal werd uitbetaald op het ogenblik dat E2 65 jaar werd. De uitbetaling gebeurde evenwel binnen de 3 jaar vóór het overlijden van E2. Het uitbetaalde kapitaal heeft zich in principe vermengd met het gemeenschappelijk roerend vermogen tenzij er wederbelegging plaatsvond. Het wettelijk vermoeden van artikel 108 W.Succ is toepasbaar op het uitbetaalde kapitaal. E2 overlijdt vóór dat hij 65 jaar werd: Het reeds opgebouwde kapitaal wordt uitbetaald aan E1 en is belastbaar in de nalatenschap van E2 voor de helft in hoofde van E1 op basis van artikel 8, vierde lid W.Succ. De onder punten 7 en 8 vermelde oplossingen gelden eveneens indien beide echtgenoten (E1 en E2) gezamenlijk de bedoelde overeenkomsten hebben afgesloten. 9. In het geval dat de gemengde levensverzekering werd afgesloten door een bepaalde echtgenoot (b.v. E1) en er bewezen is dat de premie(s) werd(en) betaald met eigen gelden van die echtgenoot (E1) dan is er geen successierecht verschuldigd op de afkoopwaarde van de verzekeringsovereenkomst bij het vóóroverlijden van de andere echtgenoot (E2). Het opgebouwde kapitaal of de afkoopwaarde van de overeenkomst is dan immers geen bestanddeel van het gemeenschappelijk vermogen maar is dan ontegensprekelijk een eigen goed van de langstlevende echtgenoot (verzekeringnemer). (28/08/2006 Bron: NAMENS DE MINISTER : De administrateur-generaal, D. DE BRONE

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat gebeurt daarmee als het tot een echtscheiding komt?

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Financiën Onderwerp de Voorafgaande beslissing nr. 2013.405. Successierechten. Levensverzekering tak 21 en 23. Gemeenschapsstelsel. Vóóroverlijden begunstigde echtgenoot. Vergoedingsrekening

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JANUARI 2011 C.09.0635.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0635.N S.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Rolnummer 1333. Arrest nr. 54/99 van 26 mei 1999 A R R E S T

Rolnummer 1333. Arrest nr. 54/99 van 26 mei 1999 A R R E S T Rolnummer 1333 Arrest nr. 54/99 van 26 mei 1999 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 127, 128 en 148, 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

(Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht

(Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht (Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht mr. Ludo Vermeulen Inleiding Wettelijk pensioen werknemers zelfstandigen ambtenaren en huwelijksvermogensrecht Aanvullend pensioen Arbitragehof 26 mei 1999

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Studieavond KVK 1 februari 2011 Pieter Debbaut, fiscalist, opleider studiedienst Ergo Insurance nv 1 Programma Inleiding Theorie Wet

Nadere informatie

Verhelderende administratieve standpunten inzake erfbelasting

Verhelderende administratieve standpunten inzake erfbelasting Verhelderende administratieve standpunten inzake erfbelasting Auteur: Rik Deblauwe Publicatiedatum: 14 juli 2015 Deze tekst werd eerder gepubliceerd op www.lexfin.be en is een aanvulling op de Inleiding

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Uitkering van de verzekerde overlijdensprestaties: nalatenschap versus de wettelijke erfgenamen? Gevolgen voor de 2de pijler. Door de wet van 13.1.2012 1

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

Onderwerp. Voorafgaande beslissing nr. 800.279. Levensverzekering tak 23. Gemeenschapsstelsel.Vóóroverlijden begunstigde echtgenoot.

Onderwerp. Voorafgaande beslissing nr. 800.279. Levensverzekering tak 23. Gemeenschapsstelsel.Vóóroverlijden begunstigde echtgenoot. Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 800.279. Levensverzekering tak 23. Gemeenschapsstelsel.Vóóroverlijden begunstigde echtgenoot. Successierechten Datum 26 mei 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding 3//0 9:9:0 AM Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Verdeling van de verworven rechten gebeurt op het ogenblik van de echtscheiding Verschillende opties voor de vereffeningvan de verworven rechten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2576 Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T Rolnummer 2704 Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3, eerste lid, van artikel III, overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Het vooroverlijden van de begunstigde echtgenoot en de toepassing van artikel VCF

Het vooroverlijden van de begunstigde echtgenoot en de toepassing van artikel VCF Universiteit Gent Faculteit Rechten Academiejaar 2015-2016 Het vooroverlijden van de begunstigde echtgenoot en de toepassing van artikel 2.7.1.0.6 VCF Meesterproef tot het behalen van de graad Master in

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN Dossier: PARTIJEN Cliënt(e) Naam: Voornamen Geboorteplaats: Geboortedatum: Actueel adres: Postcode: Gemeente: Tel. nummer: e-mail: Nadere info: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Rolnummer 2540 Arrest nr. 17/2003 van 28 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 NOVEMBER 2012 C.11.0332.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0332.N L.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners Leo De Broeck Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners 1 Noopt nota Di Rupo (*)tot aanpassing van onze familiale planning Leo DE BROECK Advocaten De Broeck Van Laere & Partners (Brussel, Gent,

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES INHOUD Woord vooraf.......................................................... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES A. Relatievermogensrecht.............................................. 3 Grondwettelijk Hof Grondwettelijk

Nadere informatie

Rolnummer 3444. Arrest nr. 170/2005 van 23 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3444. Arrest nr. 170/2005 van 23 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3444 Arrest nr. 170/2005 van 23 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 299, 300 en 1429 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BI0224

ECLI:NL:RBMID:2008:BI0224 ECLI:NL:RBMID:2008:BI0224 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 08-12-2008 Datum publicatie 08-04-2009 Zaaknummer 174900/08-3019 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Greenille Onderwerp Nieuwe fictiebepaling veroorzaakt "collateral damage" Enkele voorbeelden Datum 10 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering Bijlage ING Overlijdensrisicoverzekering Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Instelling. Voorafgaande beslissing nr Onderwerp

Instelling. Voorafgaande beslissing nr Onderwerp Instelling Voorafgaande beslissing nr. 2015.741 Onderwerp Fiscale aspecten in zake de levensverzekeringsovereenkomst die is gekoppeld aan een individueel beleggingsfonds (beter bekend als fonds dédié )

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET

Nadere informatie

DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING BEGUNSTIGING EN SUCCESSIERECHTEN 1 2 INLEIDING Als we stellen dat levensverzekeringen en successierechten zeer nauw met elkaar verbonden zijn, denken we meestal uitsluitend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Hengelosestraat 571 053 484 00 00 www.123notaris.com INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Successierechten. Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli

Successierechten. Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Successierechten Nr. 8 1 september 2016 Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Brussel X P 2A9331 Inhoud p. Rechtspraak Schuld uit keuzebeding onder last bij het tweede overlijden

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-408 d.d. 12 november 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering.

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Vul steeds waarheidsgetrouw uw medische vragenlijst in. Denk aan orgaandonor korting, korting voor proactieve controle bezoeken,

Vul steeds waarheidsgetrouw uw medische vragenlijst in. Denk aan orgaandonor korting, korting voor proactieve controle bezoeken, Waarborg Waarom een aanvullende verzekering overlijden onderschrijven? Verschillende types premie betaling Omschrijving van het te verzekeren kapitaal Uw persoonlijke gegevens Kortingen Fiscaliteit Uitsluitingen

Nadere informatie

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-330 d.d. 17 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

SCALA FREE PENSION Offerte

SCALA FREE PENSION Offerte pagina 1 van 5 nummer SCALA FREE PENSION Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld Mysavings De voorgestelde productkenmerken zijn geldig tot 22.03.2017 onder voorbehoud van acceptatie door

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/08/2015

Datum van inontvangstneming : 27/08/2015 Datum van inontvangstneming : 27/08/2015 Samenvatting C-397/15-1 Zaak C-397/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 14.09.2004. Kwalificatie "Optie-plan onderneming": levensverzekering of belegging?

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 14.09.2004. Kwalificatie Optie-plan onderneming: levensverzekering of belegging? ARREST G 04/10 Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 14.09.2004 Kwalificatie "Optie-plan onderneming": levensverzekering of belegging? De rechtsvraag is te weten of de door de appellante afgesloten

Nadere informatie