Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering?"

Transcriptie

1 Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering? Wij hebben vastgesteld dat veel van onze klanten gebruik gemaakt hebben van de bijzondere liquidatiereserve. En niet ten onrechte! Reserves of overgedragen winsten kunnen op deze manier via dividenden, zonder tot liquidatie over te gaan, uitgekeerd worden aan een anticipatieve heffing van 10% met daarbovenop 5% bij uitkering (indien men uitkeert na 5 jaar). De werkelijk betaalde belasting bedraagt dan 13,64% (zie artikel van onze vorige nieuwsbrief: Bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2013: deadline nadert!). Op 1 januari 2016 werd de roerende voorheffing verhoogd van 25% naar 27%. Er blijven nog slechts enkele kleine uitzonderingen (15% rv): de inkomsten uit cessie of concessie van auteursrechten, de Leterme bon, de VVPR-KMO regeling, intresten van spaardeposito s boven de vrijgestelde schijf. Ter herinnering: VVPR-KMO regeling: 15% rv op dividenden van aandelen die zijn uitgegeven in ruil voor een inbreng in geld sinds 01/07/2013. Heeft men gebruik gemaakt van de bijzondere liquidatiereserve, zoals hierboven beschreven, dan blijft bij uitkering na 5 jaar de belasting 5%. Indien men echter uitkeert binnen de 5 jaar, dan wordt de belasting toch nog 17% in plaats van 15%. (Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301

2 85 790) Bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2013: deadline nadert! De fameuze taxshift voorziet in een verhoging van de roerende voorheffing van 25 naar 27 %. Maar nu nog kan u vroegere winsten uit uw vennootschap halen aan 10% of aan 13,64% (werkelijke belastingsdruk). Yes, you can!!!! Zelfs nog voor de winsten van boekjaar 2012 en 2013!!!! Spijtig genoeg werd de benaming liquidatie er op geplakt, maar niets is minder waar. Wie overweegt om gebruik te maken van de bijzondere liquidatiereserve voor de winst over aanslagjaar 2013 (veelal boekjaar 2012) maar nog geen definitieve beslissing daartoe genomen heeft, dient nu echt wel in actie te komen. De bijzondere heffing van 10 % dient immers vóór 30 november 2015: via een bijzondere aangifte ingediend te worden op de rekening van de belastingsadministratie te staan Waarover gaat het? U herinnert zich ongetwijfeld dat de Regering Di Rupo de roerende voorheffing (RV) over de liquidatieboni met ingang van 1 oktober 2014 verhoogde van 10 % naar 25 %. Daarbij werd wel in een overgangsregeling voorzien voor de bestaande

3 reserves. Die mochten als dividend uitgekeerd worden tegen betaling van 10 % RV, waarna het nettobedrag in kapitaal geïncorporeerd werd. Dit systeem staat bekend als de interne vereffening. In praktijk ging het veelal over belaste reserves tot en met aanslagjaar De regering Michel heeft bij haar aantreden een permanent karakter gegeven aan dit systeem (al zijn er wel wat positieve verschilpunten). Het nieuwe stelsel staat bekend als de liquidatiereserve en is van toepassing sinds aanslagjaar Dat betekent dat de winsten over aanslagjaren 2013 en 2014 tussen wal en schip vielen. Met de bijzondere liquidatiereserve wil de regering alsnog een éénmalige kans geven om de winst van die jaren mee te betrekken in de liquidatiereserve. Waarom zou u gebruik maken van de (bijzondere) liquidatiereserve? Door gebruik te maken van de (bijzondere) liquidatiereserve en dus nu de afzonderlijke heffing van 10 % te betalen, is er bij latere vereffening geen RV meer verschuldigd. Bij een gewone dividenduitkering van deze liquidatiereserve is daarentegen nog slechts 5 % RV verschuldigd, mits het respecteren van een wachttermijn van 5 jaar (helaas). Wacht je geen 5 jaar, dan bedraagt de RV alsnog 15 %. Het is dus duidelijk dat er een brede kloof gaapt tussen het verlaagd tarief van 10 % resp. 15 % (wachttijd 5 jaar) en het gewone tarief van 25 %. In praktijk is het verschil zelfs nog iets groter. Gelet op de berekeningswijze van de bijzondere heffing van 10 % en het feit dat deze wordt gedragen door de vennootschap (en niet door de aandeelhouder zoals bij een dividend), bedraagt de werkelijke belastingdruk op een

4 dividend (na wachttermijn van 5 jaar) slechts 13,64 %. Door gebruik te maken van de (bijzondere) liquidatiereserve kan u de globale belastingdruk dus gevoelig verminderen! Bovendien wordt de kloof alleen maar groter als gevolg van de tax shift: het gewone tarief RV zal immers stijgen naar 27 %. Terloops, voor wie gebruik maakt van de liquidatiereserve en vervolgens overgaat tot uitkering van een dividend in jaar 1, zal 17 % (in plaats van 15 % RV) moeten inhouden. Voor wie is dit interessant? De liquidatiereserve staat enkel open voor kleine ondernemingen. Wat de bijzondere liquidatiereserve betreft, volstaat het dat de vennootschap zich als klein kwalificeerde voor aanslagjaar 2013 resp. 2014, ook al is ze intussen groot. In volgende omstandigheden is de bijzondere liquidatiereserve zeker het overwegen waard: uw ondernemingsrisico is relatief beperkt (de kans op toekomstige verliezen is gering) u heeft vereffeningsplannen (de wachttermijn van 5 jaar geldt hier niet!) de vennootschap heeft overtollige liquiditeiten die niet geïnvesteerd worden het eigen rendement op deze liquiditeiten weegt niet op tegen de belastingbesparing (de bijzondere heffing die u nu betaalt, kan u uiteraard niet meer beleggen) u kan de beschikbare liquiditeiten (na wachttermijn van 5 jaar) zelf goed gebruiken alle aandeelhouders (of veruit de belangrijkste) zijn natuurlijke personen. In de praktijk is de (bijzondere) liquidatiereserve veelal

5 interessant voor vennootschappen van vrije beroepers, consultants en managers. Dat neemt niet weg dat de regeling ook voor andere KMO s nuttig kan zijn. Wat moet u doen? Wie gebruik wil maken van de bijzondere liquidatiereserve over aanslagjaar 2013 moet daartoe vóór 30 november 2015 een bijzondere aangifte indienen alsook de overeenkomstige belasting betalen. Het is overigens mogelijk om meteen ook de bijzondere liquidatiereserve over aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar 2013) af te wikkelen, al heeft u daartoe nog tot 30 november 2016 tijd. Advies: Al onze klanten, waarvan wij dachten dat zij voor deze opportuniteit in aanmerking kwamen, werden door Abeka + reeds pro-actief geadviseerd. In het geval u over deze fiscale opportuniteit nog vragen zou hebben kan u, klant zijnde of niet, nog deze week met ons contact opnemen zodat wij samen met u kunnen bespreken of deze bijzondere liquiditeitsreserve iets voor u is en wij deze alsnog tijdig kunnen implenteren.

6 Dividend versus interimdividend versus tussentijds dividend (aangepast aan CBN advies /01/2009) Dividend Dividenden worden in principe toegekend op de algemene vergadering die jaarlijks bijeenkomt om het resultaat te bespreken, goed te keuren en de winstverdeling te bespreken. Op de uitkering van dividenden is een betaling van roerende voorheffing voorzien die 15% of 25% (zie voorwaarden in een ander artikel op onze website) kan bedragen en die binnen de 15 dagen na toekenning dient doorgestort te worden aan de Ontvanger. Van de inning van de roerende voorheffing wordt volledig afgezien met betrekking tot dividenden die worden toegekend door een Belgische dochteronderneming aan een moedermaatschappij van een andere Lidstaat van de EU door een aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap aan een andere aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap, op voorwaarde dat de verkrijger, op het ogenblik van de toekenning van de inkomsten, gedurende een ononderbroken periode van ten minste 1 jaar een deelneming behouden heeft van ten minste 25 % in het kapitaal van de vennootschap-schuldenares van de inkomsten. Interim-dividend Onder welbepaalde voorwaarden is het echter toegelaten dat de raad van bestuur op een ander tijdstip kan beslissen om dividenden uit te keren. Dat heet het interim-dividend. Het

7 gebruik van interim-dividenden is echter onderworpen aan bepaalde voorwaarden: de uitkering van een interim-dividend is voorbehouden aan de naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen de statuten dienen de toekenning van interim-dividenden uitdrukkelijk toe te laten deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd worden. Een uitkering uit de beschikbare reserves is verboden (in tegenstelling tot tussentijdse dividenden) de Raad van Bestuur dient eerst vast te stellen aan de hand van een staat van activa en passiva die niet ouder is dan twee maand dat er voldoende winst is om een interimdividend toe te kennen het interim-dividend wordt ten vroegste zes maanden na het afsluiten van het voorgaande boekjaar toegekend, en nadat de jaarrekening van dat boekjaar is goedgekeurd na een eerste interim-dividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. De Commissie is dan ook de mening toegedaan dat in een klassiek boekjaar van 12 maand slechts twee interim-dividenden mogen toegekend worden. Als de toegekende interim-dividenden uiteindelijk meer bedragen dan het jaardividend dat door de algemene vergadering werd vastgesteld/bevestigd, moet het te veel betaalde dividend worden beschouwd als een voorschot op het eventuele dividend van het volgende boekjaar. Het interim-dividend is dus steeds definitief verworven. Het is geen voorwaardelijke betaling. Deze voorwaarden maken het interim-dividend niet zo evident om

8 toe te kennen. Boeking interim-dividenden: Bij de beslissing tot interim-dividend door het bestuursorgaan: 694 Vergoeding van het kapitaal aan 471 Dividenden over het boekjaar Bij de toekenning of betaalbaarstelling van het dividend: 471 Dividenden over het boekjaar aan 453 Ingehouden voorheffingen Bij de betaling van het dividend en de roerende voorheffing: 471 Dividenden over het boekjaar 453 Ingehouden voorheffingen aan 55 Kredietinstelling Tussentijds dividend Een andere oplossing is het tussentijds dividend. Specifieke bepalingen in tegenstelling tot het interimdividend waartoe de Raad van Bestuur actie dient te ondernemen is het hier een bijzondere algemene vergadering die actie onderneemt op een datum die niet samenvalt met de statutair voorziene datum voor de goedkeuring van de jaarrekening. In tegenstelling tot het interimdividend waarbij de regeling specifiek is opgenomen in het Wetboek is er inzake het tussentijds dividend niets geregeld in het Wetboek, zodat we mogen aannemen dat elke bijzondere algemene vergadering, ook deze van een BVBA of een andere vennootschap, tot een toekenning van een tussentijds dividend kan beslissen. tussentijdse dividenden worden uitbetaald op basis van de beschikbare reserves zoals die blijkt uit de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar, zonder

9 dat kan worden geput uit de winst van het lopende boekjaar zoals het geval is met het interimdividend. Sommige auteurs stellen dat ook de overgedragen winst van het vorige boekjaar in aanmerking kan komen, maar hierover is zeker geen eensgezindheid. een bijzondere algemene vergadering kan op elk ogenblik van het boekjaar beslissen om aan de aandeelhouders een dividend uit te keren dat aan de beschikbare reserves wordt onttrokken, zonder daarbij de spelregels van het interimdividend te moeten volgen. nochtans is de Commissie van mening dat het niet aangewezen is een tussentijds dividend toe te kennen tussen de einddatum van het boekjaar en het moment van goedkeuren van de jaarrekening. De toekenning van een tussentijds dividend is zonder meer definitief. Een gelijkaardige boeking van de journaalposten als bij de interimdividenden is van toepassing. (Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF ) Intresten vragen aan uw vennootschap is een interessante techniek In het verleden hebben wij onze klanten/bedrijfsleiders regelmatig geadviseerd om intresten te vragen op gelden welke

10 zij tegoed hebben op hun vennootschap. Het is een leuke manier om wat extra te verdienen. Enerzijds zijn deze intresten: aftrekbaar in de vennootschap er wordt door de vennootschap slechts 15% roerende voorheffing afgehouden van deze intresten en voor de rest blijven deze intresten onbelast bij u. Let op dat je steeds een marktconforme rente vraagt. We kunnen stellen dat een marktconforme rente een rente is, zoals door een bank op dat moment gevraagd, eventueel verhoogd met een risicopremie (bvb.2%) Is er altijd 15% roerende voorheffing verschuldigd? Neen, indien het bedrag waarop u intresten vraagt hoger is dan de som van het gestorte kapitaal + de belaste reserves, dan wordt een deel van deze intresten geherkwalificeerd als dividenden en dient hierop 25% roerende voorheffing betaald te worden. Andere gevolgen: Dit gedeelte van intresten is dan ook niet aftrekbaar voor de vennootschap. De vennootschap kan het verlaagd tarief verliezen. Zijn er nog meer addertjes onder het gras? Wettelijk gezien geldt de herkwalificatie enkel als er een geldlening wordt toegestaan door een bedrijfsleider. Maar onlangs sprak een rechter in het Hof van cassatie (15/10/2010) zich uit over een bedrijfleider die zijn aandelen aan zijn vennootschap had verkocht. De verkoopprijs werd echter niet betaald, maar geboekt als een schuld. Hierop werden intresten toegekend aan de bedrijfsleider. De fiscus

11 beschouwde dit als een geldlening en herkwalificeerde een deel van de intresten als dividend. De rechter gaf de fiscus gelijk om vooral volgende redenen: er werd een boeking verricht als schuld op méér dan één jaar er werd geen termijn bepaald om de verkoopprijs terug te betalen de intresten werden geboekt op een rekening intresten lening in plaats van op een rekening intresten aankoop aandelen. Heel erg voor onze collega boekhouder, die het ook allemaal best bedoeld had Dus let er voortaan zeker op dat u: goede overeenkomsten opstelt het woord lening vermijdt, zowel in de contracten als in de boekhouding dan liever op een rekening-courant van de bedrijfsleider boekt een afbetalingsplan opstelt En een gouden raad.. zorg er steeds voor dat de overeenkomsten die je opstelt ook in werkelijkheid juist uitgevoerd worden. (Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF )

12 Aanpassingen van tarieven van de roerende voorheffing voor 2013 (bijkomend) en 2014 Na 2012 en 2013 worden ook in 2014 de tarieven roerende voorheffing aangepast. Wij geven u hierbij een kort overzicht van de wijzigingen, op 25/04/2013 nog niet gepubliceerd en dus ook nog niet echt van toepassing. Roerende voorheffing op liquidatiebonus stijgt Bij de ontbinding van de vennootschap worden alle activa (bv. investeringen) verkocht, de vorderingen (bv. openstaande klanten) geïnd en de schulden (bv. leningen) betaald. Het geld dat daarna beschikbaar is, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het bedrag dat effectief wordt uitgekeerd, is niet noodzakelijk gelijk aan de liquidatiebonus. Deze liquidatiebonus, dit is dus de belasting die men betaalt bij het stopzetten van een vennootschap, zal stijgen van 10% naar 25%. Vroeger (voor 1 januari 2002) was het uitkeren van deze liquidatiebonus zelfs belastingsvrij. Die verhoging geldt wel pas vanaf oktober Het is dus erg zinvol voor bedrijven die op het punt staan te stoppen, hun stopzetting nu reeds aan te vatten zodat zij nog een groot deel (of alles) kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders aan het huidige tarief van 10% roerende voorheffing. Anderzijds is het ook zo dat men kan overwegen om reeds bestaande reserves in het kapitaal van de vennootschap te incorporeren (hierbij zal men wel onmiddellijk 10% roerende voorheffing dienen te betalen) en vijf jaar later een kapitaalvermindering, zonder inhouding van roerende voorheffing, aan uzelf uit te keren. Momenteel is de

13 kapitaalsvermindering immers nog vrij van roerende voorheffing, en wegens zijn eigenheid zien wij dit toch nog niet zo vlug veranderen. Nieuw tarief van 15% roerende voorheffing op dividenden Er zou vanaf 2013 toch een nieuw verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing op dividenden komen, maar dan onder volgende voorwaarden: het moet gaan om kleine vennootschappen (art.15. W.Venn.) tarief zal enkel gelden voor dividenden toegekend aan aandelen op naam deze aandelen op naam moeten uitgegeven zijn vanaf 01/07/2013 de aandelen moeten uitgegeven worden in ruil voor inbreng in geld de eerste twee jaar na de inbreng zou het tarief nog wel 25% roerende voorheffing op deze dividenden bedragen het derde jaar zou een tarief van 20% roerende voorheffing op deze dividenden gelden pas vanaf het vierde jaar zou het tarief van de roerende voorheffing op deze dividenden 15% worden deze tarieven zouden enkel gehanteerd worden voor zover deze aandelen ononderbroken in het bezit geweest zijn van de inbrengers Wie dit allemaal bedenkt..?? Wie dit allemaal in het oog moet houden.?? Maar goed om weten, dus wees er snel bij als u enige opportuniteiten ziet. Voor beginnende vennootschappen kan men dus misschien beter even wachten met de oprichting tot 01/07/2013. Voor bestaande vennootschappen zou men vandaag kunnen liquideren (voor 1 oktober 2014) en een nieuwe oprichten. Vooral belangrijk als u denkt binnen enkele jaren uw vennootschap stop te zetten. Dan kan u mogelijk twee vliegen

14 in één klap slaan door de voordelen van deze nieuwe maatregelen te combineren. Hou wel rekening met alle fiscale spelregels zodat u niet geconfronteerd wordt met simulatie of de nieuwe antimisbruikbepaling. Volgens het Hof van Cassatie is het vereffenen en herbeginnen in een nieuwe vennootschap immers geen fraude (Cassatie, ) en met de oude antimisbruikbepaling kon zo n operatie ook niet aangepakt worden (Antwerpen, ). En zo horen bij elke nieuwe maatregel dus ook opportuniteiten. (Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF )

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend Advies van 14 januari 2009 Aan de Commissie werd gevraagd naar de berekening, de periodiciteit en de boeking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Te weinig bedrijfsvoorheffing ingehouden, fiches VAA niet neergelegd vóór 01/03/2016: boetes op komst!!!

Te weinig bedrijfsvoorheffing ingehouden, fiches VAA niet neergelegd vóór 01/03/2016: boetes op komst!!! Te weinig bedrijfsvoorheffing ingehouden, fiches VAA niet neergelegd vóór 01/03/2016: boetes op komst!!! Sinds begin dit jaar zal de fiscus automatisch boetes opleggen aan wie geen of te weinig bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering?

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering? Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering? Wij hebben vastgesteld dat veel van onze klanten gebruik gemaakt hebben van de bijzondere liquidatiereserve.

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten

Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten Oude aftrek voor octrooi-inkomsten Onder de oude regeling voor octrooi-inkomsten, konden inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten

Nadere informatie

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen Inhoud 1. Beslissing dividenduitkering door algemene vergadering... Boeking van interim/tussentijds dividend... 2. Betaalbaarstelling... 3.

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap?

De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap? De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap? Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C NV Inleiding : Waarom

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De wijzigingen in de fiscaliteit die de laatste twee jaren werden doorgevoerd hebben ingrijpende implicaties voor de investeringsvennootschappen.

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij KDT Vennootschapsboekhouden P13.01 1 Inleiding resultaatbestemming : uitkeren of reserveren? verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4: Reserves - overgedragen winst (verl BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie