Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven 4 februari 2005 Aanslagjaar 1999

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven 4 februari 2005 Aanslagjaar 1999"

Transcriptie

1 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven 4 februari 2005 Aanslagjaar 1999 Requalification d intérêts en dividendes - notion de prêt d argent - compte courant Arrêt Advocaten: Meester De Wolf Lieven - voor de eiseres 1. - Feiten en procesverloop J. oefende sedert 1994 dienstverlenende activiteiten in de informaticasector uit in de vorm van een eenmanszaak. Op 27 mei 1998 richtte hij de eenpersoons-b.v.b.a. A. op, hierna genoemd "eiseres", waarvan hij de bestuurder is. Op 30 september 1998 doet hij een quasi-inbreng in de vennootschap van de goodwill van zijn handelsfonds, door verkoop tegen de prijs van ,42 EUR. De vordering van 1 op de vennootschap tot betaling van de prijs werd met een interest van 6 % in rekening-courant geboekt. De goodwill werd afgeschreven op vijf jaar. Eiseres diende voor het aanslagjaar 1999 tijdig een aangifte in de vennootschapsbelasting in. Op 11 september 2001 werd conform de aangifte een aanvankelijke aanslag ingekohierd onder het artikelnummer Eiseres ontving voor het aanslagjaar 1999 een bericht van wijziging van 12 november 2001, waarbij een afschrijvingsexcedent en de herkwalificatie van de interesten op de vordering in rekening-courant van J. in dividenden worden aangekondigd. Eiseres verklaarde zich op 6 december 2001 niet akkoord. De administratie liet bij schrijven van 11 december 2001 aan eiseres weten om welke redenen zij geen rekening wil houden met de opmerkingen van eiseres. Op 13 december 2001 en 5 maart 2002 werden conform het bericht van wijziging bijkomende aanslagen in de vennootschapsbelasting en in de roerende voorheffing ingekohierd respektievelijk onder het artikelnummer en het artikelnummer Eiseres diende op 1 februari 2002 en 23 maart 2002 bezwaarschriften tegen deze aanslagen in.

2 De ambtenaar gedelegeerd door de gewestelijk directeur der directe belastingen te Leuven willigde bij beslissing van 10 juli 2002 het bezwaarschrift enkel in wat betreft de afschrijving van de goodwill. eerste aanleg te Brussel. Zij vordert de directoriale beslissing teniet te doen en de bezwaren gegrond te verklaren, dienvolgens ontheffing van de betwiste aanslagen te verlenen, voor zoveel als nodig de aanslagen te vernietigen, en de BELGISCHE STAAT in de kosten te veroordelen. De BELGISCHE STAAT, hierna genoemd "verweerder", vraagt de vordering ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, kosten als naar recht. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel verklaarde zich bij vonnis van 13 december 2002 territoriaal onbevoegd en verzond de zaak naar deze rechtbank Herkwalificatie van interesten in dividenden Krachtens artikel 18, eerste lid, 4, en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden interesten van al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldleningen verstrekt door een natuurlijk persoon aan een vennootschap, waarvan hij aandelen bezit, of door een persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent, gelijkgesteld met dividenden wanneer en in de mate dat die interesten de algemene grens van artikel 55 overschrijden of dat het totaalbedrag van die geldlening hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk Het standpunt van eiseres. Eiseres betwist de toepasselijkheid van de herkwalificatieregeling, op grond dat geen geldlening zoals bedoeld in artikel 18, eerste lid, 4,en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dan wel een koop-verkoop met uitgestelde betaling van de prijs voorligt. Eiseres vindt het onredelijk te stellen dat wanneer de koopprijs uitgesteld wordt betaald, er niet langer sprake is van koop-verkoop, maar van lening. De gespreide betaling is immers een toegelaten modaliteit van de verplichting van de koper om de prijs te voldoen Het standpunt van verweerder. Verweerder vraagt aandacht voor het feit dat J. blijkens de jaarrekening van 30 november 1999 nog tweederden van het kapitaal van eiseres moest volstorten. Verweerder vestigt ook de aandacht erop dat de procedure betreffende de quasi-inbreng niet volledig werd nageleefd, aangezien de algemene vergadering niet vooraf en met voorafgaande mededeling van het revisoraal verslag de verrichting goedkeurde, en dat de belangenconflictregeling niet werd gevolgd.

3 Verweerder meent dat de herkwalificatieregeling toepasselijk is, aangezien interesten het bestaan van een lening doen veronderstellen en de rekening-courangt moet warden beschouwd als een lening Beoordeling Eiseres bewijst aan de hand van de stukken de regelmatigheid van de procedure die werd gevolgd bij de quasi-inbreng , - Het begrip geldlening waarnaar artikel 18, eerste lid, 4,en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 verwijst heeft de betekenis die het burgerlijk recht voorziet (J. VAN GOMPEL, Het onderscheid naar Belgisch intern fiscaal recht tussen inbreng en geldlening, T.F.R., 2003, 729, nr. 36). Als reëel contract komt de geldlening pas tot stand door de levering van de geldsom. Dit betekent dat enkel interesten van vorderingen die ontstaan door de levering of de overdracht van een geldsom in aanmerking komen voor herkwalificatie. Bijgevolg kunnen rentegevende vorderingen die hun oorsprong vinden in de toekenning van betalingstermijnen voor de verkoop van een actiefbestanddeel of handelslgoederen of in de niet-betaalde bezoldiging niet worden gelijkgesteld met een geldlening, ongeacht of zij via rekening-courant warden geboekt of niet (J.P. BOURS, Les intérêts d avances légalement requalifiés en dividendes (article 18, al. 1er, 4 CIR/92), Rev. b. Compt., 2003, 54). Een schriftelijke overeenkomst betreffende de quasi-inbreng is er niet. Volgens verweerder verklaarde 1 tijdens de fiscale controle dat volgende betalingsmodaliteiten werden overeengekomen: - "het geld zal effectief worden teruggestort naarmate de voorziene liquiditeiten van de vennootschap en de gezonde economische toestand van de vennootschap - de terugbetaling zal evenwel uiterlijk geschieden bij een eventuele ontbinding van de vennootschap of een eventuele overname door derden van de deelbewijzen - interesten zijn jaarlijks verschuldigd op de gemiddelde-stand van de rekening en over de hoogte van de interestvoet en de betaalbaarstelling van de interesten wordt jaarlijks beslist op de algemene vergadering" (conclusie verweerder blz. 5). De rechtbank leest de aldus weergegeven verklaring zo dat de prijs wordt betaald naarmate de voorziene liquiditeiten van de vennootschap en de gezonde economische toestand van de vennootschap het toelaten en uiterlijk bij de ontbinding van de vennootschap of een overname van de deelbewijzen van derden. Uit deze overeenkomst blijkt geenszins het bestaan van een geldlening die immers de voorafgaandelijke levering van een geldsom veronderstelt.

4 Verweerder meent verkeerdelijk dat de aan 1 toegekende interesten wijzen op het bestaan van een lening. Interest wordt immers bedongen als tegenprestatie van de terbeschikkingstelling van kapitaal, maar is ook verschuldigd bij wijze van schadevergoeding wegens laattijdige betaling (B. DE TIMMERMAN, Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgische schadevergoedingsrecht, T.P.R., 1999, 1280, nr. 2). In deze is de interest verschuldigd wegens laattijdige betaling van de prijs van ,42 EUR. Verweerder beschouwt eveneens verkeerdelijk de rekening-courant als een. geldlening. Een rekening-courant staat immers nooit op zich. Voordat een boeking in rekening-courant kan plaatsvinden, moet er reeds een vordering/schuld bestaan op grond van een andere overeenkomst die niet noodzakelijk een geldlening hoeft te zijn (F. MORTIER, noot onder Antwerpen, 5 september 2000, Fisk. Koer., 2000, 510). De rechtspraak die verweerder aanhaalt en die de rekening-courant als een geldlening beschouwt, steunt aldus op de vaststelling dat de bestuurder gelden via de rekening-courant ter beschikking had gesteld van de vennootschap (Gent, 31 maart 1999, F.J.F., nr. 99/138), en op de vaststelling dat uit de verkoopakte van een onroerend goed blijkt dat de verkoper de overeengekomen prijs ter beschikking van de vennootschap had gelaten (Cass., 12 november 1975, Buil. Bel., nr. 552, 1302). Verweerder betwist niet de werkelijkheid van de quasi-inbreng en aanvaardde overigens de afschrijvingen geboekt op de gekochte goodwill. De vordering van 1 tot betaling van het bedrag van ,42 EUR is bijgevolg een vordering wegens koop verkoop en niet een vordering wegens geldlening. J. stelde het bedrag van de koopprijs niet ter beschikking van eiseres. Hij stond eiseres een uitgestelde betaling van de prijs toe. Besluit. Bij gebrek van een geldlening, is de herkwalificatie van de interersen in dividenden niet mogelijk. Mogelijks is eiseres ondergekapitaliseerd omdat de aandelen niet zijn volgestort. Dit neemt niet weg dat de voorwaarden van artikel 18, eerste lid, 4, en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om tot herkwalificatie over te gaan, niet zijn vervuld. De vordering is gegrond. OP DEZE GRONDEN DE RECHTBANK gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, rechtsprekend op tegenspraak, alle andersluidende en meer omvattende conclusies van de hand wijzende als niet terzake en/of overbodig, verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond als volgt, vernietigt de bestreden aanslagen met artikelnummer en met artikelnummer ,

5 beveelt de teruggave van de op grond van die aanslagen reeds teveel geïnde bedragen, meer de moratoriuminteresten overeenkomstig artikel 418 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, rechtsplegingsvergoeding van 349,53 EUR en aan de zijde van verweerder niet begroot omdat zij ze zelf moet dragen. Rechtbank: de heer P. VANDERMOTTEN, alleenzetelend rechter

FLASH. Noodzakelijk verband tussen. maatschappelijk doel I N H O U D. Flash. Noodzakelijk verband tussen de beroepskosten

FLASH. Noodzakelijk verband tussen. maatschappelijk doel I N H O U D. Flash. Noodzakelijk verband tussen de beroepskosten FLASH Op 19 en 20 maart zal het BIBF aanwezig zijn op het salon ONDERNEMEN 2008 dat doorgaat in TOUR & TAXIS te Brussel. Op 19 maart zullen het BIBF, IAB en IBR U de ganse dag een gemeenschappelijk en

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Meerwaarde op aandelen. Vrijstellingsvoorwaarden. Beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid Datum 18 september 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

Herkwalificatie van interest tot. dividenden een stand van zaken I N H O U D. Herkwalificatie van interest tot

Herkwalificatie van interest tot. dividenden een stand van zaken I N H O U D. Herkwalificatie van interest tot In memoriam Georges Honoré Op 30 december 2008 is de Heer Georges Honoré op 78-jarige leeftijd overleden. De Heer Honoré was, als voormalig lid van de Nationale Raad van het BIBF, nauw betrokken bij het

Nadere informatie

Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997

Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997 Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997 Simulation Liquidation d une société et création d une nouvelle société Arrêt Advocaten: Meester

Nadere informatie

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5574 Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap p. 5/ Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, kwijting en faillissement

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

OVERDRACHT HANDELSZAAK

OVERDRACHT HANDELSZAAK OVERDRACHT HANDELSZAAK 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSBELASTING

VENNOOTSCHAPSBELASTING FKO_TN_12018.fm Page 613 Wednesday, December 5, 2012 5:49 PM JAARGANG 2012 Tweewekelijks tijdschrift behalve in de weken 1-9, 26, 29-35, 46, 49 en 52 Nummer 18, weken 47-48 2012 Afgiftekantoor Antwerpen

Nadere informatie

Overzicht van recente rechtspraak in vennootschaps- en fiscaal recht en aanverwante rechtstakken (jaren 2010-2013)

Overzicht van recente rechtspraak in vennootschaps- en fiscaal recht en aanverwante rechtstakken (jaren 2010-2013) Overzicht van recente rechtspraak in vennootschaps- en fiscaal recht en aanverwante rechtstakken (jaren 2010-2013) Luc STOLLE Advocaat-vennoot Meritius advocaten (Gent) Voorafgaande opmerking Updating

Nadere informatie

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Algemene Begrippen Kleine of grote onderneming? Het is heel belangrijk om het onderscheid te weten tussen een kleine en een grote onderneming, maar

Nadere informatie

FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW

FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW Frank Vanbiervliet Advocaat Laga President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk 056 59 43 00 fvanbiervliet@laga.be FISCALE PROCEDURE Directe Belastingen HOOFDSTUK I.

Nadere informatie

Hof van Beroep van Brussel - Arrest dd. 26 mei 2005 - Rol nr 98-fr-265 - Aanslagjaren 1992 tot 1995

Hof van Beroep van Brussel - Arrest dd. 26 mei 2005 - Rol nr 98-fr-265 - Aanslagjaren 1992 tot 1995 Hof van Beroep van Brussel - Arrest dd. 26 mei 2005 - Rol nr 98-fr-265 - Aanslagjaren 1992 tot 1995 Arrêt Advocaten: Meester Degadt loco Meester A. Huyghe - voor de eiseres Meester Van Borm loco Meester

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL

ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL le blad ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL 2 de kamer openbare zitting van A C. _tau cat. tot4 VONNIS A.R. nr. 23924/96 arbeidsovereenkomst - bediende tegensprekelijk vonnis Rép. nr 07/ C3 657 De heer J. H,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten BIBF Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Kan de administratie roerende inkomsten tot beroepsinkomsten herkwalificeren? p.3/ Hoe moet de proratering van interesten op vastrentende

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST VAN 17 MAART 2010

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST VAN 17 MAART 2010 A.R. 2003/AA/353 Rep. Nr. 2010/595 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST VAN 17 MAART 2010 appellant, vertegenwoordigd door mr. ( ) advocaat te ( ) tegen: ( ) met maatschappelijke zetel te ( ) ingeschreven in

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Vereffening en verdeling. Verbouwingskosten. Gemeenschappelijk onroerend goed. Vergoeding door huwgemeenschap Datum 12 januari 2006 Copyright

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R. 2070454 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIJFENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R. 2070454 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIJFENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2070454 Eindarrest arrest op tegenspraak. OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIJFENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT Vierde kamer. Werkloosheidsuitkering.

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T Rolnummer 5541 Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Commissieloon bij einde arbeidsovereenkomst waarvoor handelsvertegenwoordiger rechtsreeks contact had met klant dat tot aanvaarding van het

Nadere informatie

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2008 / NR. 10 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2008 / NR. 10 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE JAARGANG 2008 / NR. 10 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEZORGD DOOR DE LEDEN VAN HET HOF VAN CASSATIE ARRESTEN OKTOBER 2008 NRS 514 TOT 602

Nadere informatie