Evolutie van zoekmachines

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van zoekmachines"

Transcriptie

1 D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv- als zaklijk gbruikrs. I d zaklijk markt zij chtr mrdr zokmthodik di word togpast waarva w wt dat d topassigsgbid zich i rap tmpo uitbrid. Graag dl w da ook mt u d wijz waarop d zogaamd zokmarkt zich momtl volurt. D zok voluti i 5 stapp 1. Pr applicati zok 2. Zok op wbsits twrkschijv 3. Etrpris Sarch 4. Ervarigsgdrv zok 5. Aalysrd zok Evoluti va zokmachis a rd w d h lijk g o m d m To Evoudig quris Vast zokschrm Applicati gbod Uitgbridrquris Schaalbaarhid Scurity Brikva cott Etrpris itgrati Social sarch Smatisch sarch Wb & Fil Systms Bhrva gbruikrs rvarig Navigati & cotxt Quris i atuurlijk taal Busiss gbruiksrgls & cotrol Uitgbrid rapportrig Ifrastructurl Uitgbridaalyss BI applicatis Smatisch sarch Bgripva d LOB Ervarigsgdrv Izicht Aatal iformatibro 1 Pr applicati zok Zok pr applicati, is its wat u ogtwijfld grgld dot. U wt vaak it waar u d iformati hft opgslag dus zokt u pr applicati aar d juist iformati. Bi CRM applicati ka ht gaa om NAW-ggvs, klatvrslag bijvoorbld offrts. Zok kut u bijvoorbld do op klatummr klataam. D zokcritria zij chtr vaak va t vor door d applicati otwikklaar vastglgd i d CRM applicati daarm zij d zokmoglijkhd dus ook bprkt. (D applicatiotwikklaars hbb op basis va KENNISPORTAL.COM T

2 D voluti va zokmachis d busiss rquirmts zokschrm gbouwd. Evtul aapassig zull mot word gprogrammrd.) Ht trugzok va iformati, d zogaamd "full-txt sarch", di i ht documt zlf is opgslag, is vaak it moglijk. Dit ka og wl s lid tot lagdurigzok als bijvoorbld sals- of projctmdwrkr op zok gaat aar oud offrt om dz als iput t gbruik voor vrglijkbar iuw offrt. Bovdi bstaat r d moglijkhid dat d offrt it is opgslag i ht CRM systm maar i uw mailbox da? Tvs kom r i d loop dr tijd ook iuw bro bij. U zult dus adr tools mot gaa iztt om ook di iuw bro voudig t ku otsluit. Zok op wbsits twrkschijv Lat w v gdld twrkschijf m waar d documt va afdlig op staa di btrkkig hbb op d projct va d afdlig. Dz documt zij op documtivau bviligd. Ht opslaa va di documt is vauit d traditiol Offic applicatis g kl problm. Ht trugzok wordt al wat lastigr. Uitraard kt bijv. MS Word d opti "Rct Documt", maar dat lijstj is mstal bprkt tot vijftal documt. Ho kom ik da bij dat documt waar u vorig maad aa hft gwrkt? Via d Widows Vrkr kut u da aar d projctfoldr gaa op d gdld twrkschijf vauit dat startput gaa zok. Maar als dz projctfoldr hl vl subfoldrs hft, da gaat ht zok al wat mr tijd i bslag m. D zokopti bi d Widows Vrkr ka da uitkomst bid. Hirbij wordt ook rkig ghoud mt d bviligig va d documt. U krijgt dus all di documt t zi waarto u grchtigd bt. Echtr d rsultatlijst va ht gbruik va d zokopti bi d Widows Vrkr gft all maar lijst va bstadsam. Aa d had va dz bstadsam ka m da vaak zi om wat voor documt ht zou mot gaa. Maar bstadsam zgg chtr it alls is afhaklijk va d idgbruikr wlk aam r aa wordt ggv. Uitraard ka m door ht mak va afsprak ovr ht gv va am aa documt al adr odrvag. Maar ht ka zij dat u aar its op zok b wat all maar i ht documt zlf trug t vid is. D rsultatlijst hft g samvattig waardoor ik sl ka zi of ht juist documt r tuss zit. U kut da lk documt apart op doorzok om uitidlijk ht gwst documt t vid. Daaraast klag d idgbruikrs ovr d prformac va dz zokmthod. Al mt al dus tijdrovd bzighid. E zokmachi, di gdld twrkschijv wbsits ka otsluit, ka hir oplossig bid. U kut gbruik mak va browsr itrfac di voudig zokschrm, á la Googl of Yahoo!, laat zi. All documt di u wilt otsluit word opgom i d zokidx. KENNISPORTAL.COM T

3 D voluti va zokmachis Mocht r gbruik gmaakt word va itratsit, da ka m op voudig wijz rvoor zorg dat zokopti voor d idgbruikrs wordt togvogd om sl aar iformati t zok. Op dz mair ka u d togaklijk va iformati vrhog. E bijkomd ffct is dat ht gbruik va d itrat zal tom als d idgbruikr mrkt dat hij ctraal put hft gkrg waar hij/zij op zok ka gaa aar iformati di rlvat zij voor zij/haar fucti. Echtr, bij dit soort zokmachis wordt r it gkk aar d bviligig op ht documt. All documt di i d zokidx word opgom, zull ook zichtbaar zij i d rsultatlijst. Hadig, dkt u, da wt ik i idr gval dat bpaald documt bstaat. Ht is all zo, dat documt di bviligd zij, vaak it voor its word bviligd. Ht zou wl rg vrvld zij dat d documt va d afdlig prsolszak ook ku word doorzocht waarbij j r i is achtrkomt dat u it lagr gwst bt bi d orgaisati. Bij d izt va dit soort zokmachis mot m trdg rkig houd mt wlk iformati u wilt trugzok. Ht gaat hirbij da vaak vooramlijk om documt di door d ghl orgaisati gzi mag word. Etrpris Sarch Mt voudig zokmachi, zoals hirbov bschrv, kut u dus al aardig wat iformati bi uw orgaisati trugvid. Vaak blijkt chtr dat, aast d gdld twrkschijv d itrat wbsit, r mr iformatibro bi d orgaisati aawzig zij waar busiss grlatrd iformati i staat. Iformati di bschikbaar mot zij op ht juist momt i d juist cotxt va busiss procs of applicati di m gbruikt. M praat hir da ovr Sals Marktig HR Ovrig Aalyss Isight ifrastructurl of orgaisatibrd zokoplossig Etrpris Sarch Domio / Quickr Coctios SharPoit Fil Systm Etrpris Cott KENNISPORTAL.COM T

4 D voluti va zokmachis E voorbld: Als w aast d projctdocumt di op d gdld twrkschijf staa, ook d klatiformati wil hal uit d CRM applicati, zal u i d huidig situati, zodr zokmachi, tw kr zokopdracht mot do. Éé kr i d CRM applicati, éé kr i d Widows Vrkr. U krijgt da tw vrschilld rsultatlijst di u zlf da og op d éé of adr mair mot gaa samvog. Ht problm wordt all maar grotr als r blijkt dat klatgrlatrd iformati ook og i virtal adr iformatisystm wordt opgslag. Ht zok aar al dz iformati m.b.v. d traditiol zokmthod zal da tijdrovd klus word. I strk cocurrd markt ka dit btk dat u g sll bslissig kut m omdat u it tijdig ovr d juist iformati kut bschikk. E dat is zkr it god voor d busiss. Doordat vl iformatibro mot ku word otslot mot orgaisatibrd zokmachi om ku gaa mt miljo documt. Door d grot hovlhid va documt mot d prformac r it odr lijd. Vooral d idgbruikr mot og stds accptabl rspos tijd krijg. Naast ht ku otsluit va divrs iformatibro (flxibilitit) is bviligig adr aspct waar rkig m ghoud dit t word. Zoals rdr bschrv mag ht it zo zij dat bviligd documt op straat kom t ligg. E orgaisatibrd oplossig mot hir odrstuig voor bid. Ervarigsgdrv zok Ht zg. rvarigsgdrv zok vid u trug i oplossig als Commrc, Slfsrvic Callctr. Ervarigsgdrv zok hft t mak mt ht stll va zokvraag i d atuurlijk taal, waarbij d cotxt va d vraag mgom wordt i d zokopdracht. Als rsultaat daarva word, i d cotxt, gricht atwoord ggv. Ht voordl va dz mair va zok is dat m kwalitativ iformati otvagt i tgstllig tot d rsultat va zokopdracht via bijv. Googl of Yahoo! Door ht vrbtr va dz zokrvarig zij orgaisatis o.a. i staat om: d vrkoop t vrhog va commrciël wbsits d ractislhid t vrhog va cotactctra d klattvrdhid t vrhog via wb slfsrvic portal. Busiss Itlligc & Sarch D mst busiss itlligc tools rapportr ovr aalysr all gstructurrd ggvs uit rlatiol databass. Dz tools mak g gbruik va d hovlhd ogstructurrd iformati, zoals cotract, mmo's, corrspodti óf "fr format" iformati, zoals commtaar, bschrijvig otitivld zoals di ku word opgslag i databass. Hirdoor hft uw orgaisati g complt bld va d lopd zak, opportuitis risico's. Door ht topass va tkstaalys ka u xtra iformati hal uit di ogstructurrd iformati om zodod mt busiss itlligc tools btr kijk t krijg op d ghl orgaisati. KENNISPORTAL.COM T

5 D voluti va zokmachis E voorbld: autofabrikat wil mr izicht hbb i d problm di zich voordo mt bpaald typ auto. All problm word door d dalrs i ctral databas opgslag. E dl va di iformati is gstructurrd (typ auto, odrdl, tc.). Ht problm zlf wordt uitvorig bschrv i vrijtkst vld. Om uit dz problmomschrijvig trds t otdkk of aalyss t mak, zal m m.b.v. tkst aalys tools xtra ggvs mot otsluit di gstructurrd mot opslaa i databas. Mt dz gstructurrd iformati ka u mt d BI-tools rapportag opstll trds otdkk. Door mr izicht ka u u sllr igrijp i ht productiprocs om, i dit voorbld, ht aatal problm aagaad spcifik modl sllr t miimalisr. Coclusi Als w ht hbb ovr zok aar iformati, hbt u ku lz dat hir vrschilld mthod voor zij. D izt va bpaald zokmthod is afhaklijk va d gstld is ws. Ht applicatigricht zok is stap di vl orgaisatis al gom hbb. Vlal wrd dz fuctioalitit al stadaard i d applicati aagbod. Wij zi u dat r trd is otstaa aar ht zok va iformati bi d ghl orgaisati. Nit mr vast zitt aa divrs zokitrfacs afhaklijk va d applicati, maar éé zokitrfac om iformati op t vrag uit divrs iformatibro. Gbruikrs will mt druk op d kop rsultat zi a ht igv va d zokopdracht i.p.v. ht cotiu wissl va applicatischrm. Dz mair va zok bidt aatal voordl voor uw orgaisati: Dirct togag tot d "collctiv itlligti" va uw orgaisati Uw orgaisati ka gbruik mak va xtr bro Uw orgaisati is 5 tot 10% productivr Uw orgaisati is sllr i staat bslissig t m Ht wrkplzir va uw mdwrkrs mt dirct to D rst klap is vaak daaldr waard, door t bgi mt zokmachi di wbsits gdld twrkschijv ka doorzok (waarbij bviligig og g rol splt), zit m al sl d voordl zoals hirbov aaggv.op dz mair ka d orgaisati rvarig op do om zodod d volgd stap t ztt aar krachtigr zokmachi, di u i staat stlt mrdr iformatibro bi uw orgaisati t KENNISPORTAL.COM T

6 D voluti va zokmachis otsluit. Voor Etrpris Sarch gldt chtr ook dat ht bviligsaspct blagrijk rol krijgt, omdat it idr gbruikr d zlfd togagsrcht zou mot hbb. Vrdr is ht g ghim dat idr orgaisati mr kis bzit da momtl izichtlijk tracrbaar is voor gmiddld mdwrkr. Ht is btj als ht "topj va d ijsbrg". Miljo mdwrkrs ku chtr productivr zij als z togag zoud hbb tot ht zogaamd "odrwatrrijk". Dit artikl is gschrv door Marc va Somr va Silvrsid. Voor mr rlvat artikl kut u kijk bij d rubrik Etrpris Sarch Hft u vrag / opmrkig of suggstis? Wilt u vrijblijvd advis? Nm da cotact op mt d rdacti va Kisportal.com: T E KENNISPORTAL.COM T

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Afgiftktoo: GENT X P4A9074 Mlijks uitgv (bhlv ugustus) Jgg 4. 11 ovmb 2007 1,25 uo V. uitg.: Fk Vhck, Moupli 8 bus 9 t 1210 Bussl Stop i komi! VRIJE TRIBUNE Dz m is oz gstcommtto Filip D M, volksvtgwooig

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen Afgud, da? hog owij. I bacloop- Al j afgud b i Fa lidig b j moglijkid om aal culuu b j uilop ducaiv mio lg, waam j moglijkd op abidmak. J i ko ijd waad o- ku v ozok gaa do bij wijbdid ku bhal. ozokillig

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Diversiteit decentrale publicaties

Diversiteit decentrale publicaties Divrsitit dcntral publicatis Tlichting divrsitit gmntlij publicatis Blauw: Algmn vrbindnd vrschriftn (vrrdningn): Mtn pr 1-1-2014 in ltrnisch publicatiblad Oranj: Andr bsluitn van algmn string: Mgn in

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Een initiatief van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), Domein en Van Den Pauwert Architecten. bouw je eigen woning in de bloemenbuurt

Een initiatief van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), Domein en Van Den Pauwert Architecten. bouw je eigen woning in de bloemenbuurt BLOEMENBUURT Zui Eiho fas 3 Blok a E iitiatif a BIEB (Bouw I Eig Bhr), Domi Va D Pauwrt Architct bouw j ig woig i blombuurt ou blombuurt Eiho ctrum E Blombuurt bouw j ig woig i blombuurt bouw j ig woig

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie