ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl"

Transcriptie

1 ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk

2 WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo Kim Brg Stv d Shazr hu coga s va ht Brif Famiy Thrapy Ctr i Miwak.* Zij suit auw aa bij d mpowrmt bwgig i ht maatschappijk wrk i Amrika. V maatschappijk wrkrs (o.a. Isoo Kim Brg) hbb bagrijk bijdrag aa d otwikkig va d mthodik gvrd. Dat maakt hu itrvtis zr gschikt voor ht maatschappijk wrk. EMPOWERMENT D Kortdurd Opossigsgricht Thrapi (K.O.T.) is va d bst uitgwrkt mthodisch vrtaig va d mpowrmt gdacht. D K.O.T. is i zij praktisch uit- wrkig mthodisch mair va spcifik vrag st, waarm d hupvrr d ig kracht va d ciët boot ka gg d motivati tot vradrig ka opro- p. D mthodik impicrt zr rspctvo houdig aar d ciët, hu ws mogijkhd. Zij suit god aa bij d ciët door bi zij rfrtikadr t bijv. I dz mthodik krijg ciët bovdi d macht om d dostig va d hupvrig d midd ho di t brik zf t bpa. WAT IS ER NIEUW AAN DE KOT? I d mst hupvrig stt d hupvrr (i ovrg mt d ciët) d diagos, hupvrigsdo, hupvrigspa itrvtis vast; hij is d xprt. Daarvoor is uitgbrid aays va d probm d oorzak rva odig. I d KOT wordt d ciët d xprt ovr zij situati. D h aapak is daarop gricht: d hupvrr hpt d ciët mt gricht vrag zij ig kracht, xprtis krachtbro t gaa otdkk, t waardr t gbruik. D ciët wordt gzi as comptt; hij is dg di wt wk hupvrigsdo rvat voor hm zij, wk vaardighd, kracht hupbro hij hft wat voor hm opossig zij di zu wrk. D xprtis va d hupvrr is om d aawzig compttis aadacht t gv, uit t bouw i t ztt i door d ciët gwst richtig. E aays va probm oorzak wordt as irrvat gzi. D probm gvos va omacht, frustrati vrdrit vrdwij aar d achtrgrod. Zij word midr bagrijk midr aatrkkijk u d ciët zit wat hij god dot ho hij dat ka uitbrid. D ciët wordt va kachtgricht, krachtgricht. WAT IS HET NUT VOOR MAATSCHAPPELIJK WERKERS? Dat d KOT ffctif is wi og it zgg dat hij voor (Ndrads) MW rs bruikbaar is i d praktijk. D KOT is hot, ook i ht MW. I d afgop jar hft ht NMW a a mr da 600 MW rs gtraid Om t odrzok wat ht ut voor h was hbb w ogvr100 MW rs wrkrs gvraagd of ho zij d KOT i hu dagijks praktijk gbruik. D vauatis vod paats dirct a virdaags traiig, ogvr 8 maad daara bij istig ook og a adrhaf jaar (voor ht vrsag zi Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk

3 D uitkomst: - D aschoig wrd as zr praktisch hoog gwaardrd - M ka r dirct m aa d sag. - M gbruikt d KOT i d oop dr tijd stds mr. - M ka hm bij v ciët gbruik - M ka hm bij v probm gbruik. D ffct di m omt zij: - Ht wrk wordt ichtr. M rvaart it mr d ast om opossig t mot bdk voor d probm va ciët m zit dat d ciët dat zf ka. - D gsprkk zij positivr mr otspa. Er is mr wrkpzir. - D ciët wordt hoopvor activr. Hij krijgt mr zfvrtrouw. - Ook zij wrk wordt ichtr. - Ht wrkt voor d ciët h ovrzichtijk. - M wrkt fficiëtr. M hft mr ovrzicht houvast i d gsprkk. - M wrkt kortdurdr. Er ijkt zfthousiasmrd ffct uit t gaa va d KOT door tw boig ; m zit bij d ciët dat ht wrkt ht wrk wordt ichtr positivr. DE HULPVERLENING ONLINE I d huidig bwgig aar d participati maatschappij, wordt r mr vrwacht va d burgr. Er wordt groot brop gdaa op d ig kracht ht ig twrk va ms. Idi odig ka r profssio hup word igschakd. Dit ka op v mair. Eé va di mair is door gbruik t mak va ht Itrt. Ht itrt bidt d mogijkhid om oi hup t vr. E ciët ka t a tijd zij of haar vraag kwijt of iformati vrgar/d. Oi hupvrig is aagdrmpig omdat m it fysik aar hupvrr to hoft it zichtbaar hoft t zij. Hirdoor komt d hupvragr sr mt zij probm is grichtr op zok aar opossig. Dz factt va oihupvrig suit rg aa bij d K.O.T. Immrs d K.O.T. odigt d ciët uit tot doformurig, ht aabor va d ciët zij ig xprtis opossig. Nog mr da i fac- to- fac cotact wordt r brop gdaa op ht mpowr va d ciët. Na ht afsuit va ht gsprk mot d ciët aa d sag. WAT HOUDT DE TRAINING IN? Ht do va dz traiig is om di mt va d K.O.T. di bruikbaar zij gbk voor ht maatschappijk wrk t itgrr i d oihupvrig. Oz rvarig rt dat ht w odig is om d K.O.T. vaardighd t otwikk gricht op ht Itrt d daarbij bhord vrschid commuicati mogijkhd. Er wordt gofd om procsmatig hupvrig t bid via d mai chat. Dit zij op dit momt d mst voorkomd vorm. Na dz traiig is m chtr ook i staat om d K.O.T. t gbruik bi adr vorm va oi commuicati. Ht is traiig gricht op d tokomst. Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk

4 WAT ZIJN DE ONDERWERPEN VAN DE TRAINING? D odrwrp di bhadd zu word zij: Eig kracht oi hupvrig Oi schaavraag Aoimitit Oi wodrvraag Asychro sychro commuicati Emai hupvrig No- vrba vrba commuicati Chat hupvrig Oi uistr Ht rst gsprk Oi compimtr Ht vrvoggsprk Oi doformurig Bdd hupvr HOE WORDT ER GEWERKT? Er wordt gbruikt gmaakt va rvarigsgricht wrkvorm zoas ofig ro- sp casusbsprkig. Er wordt zo praktisch mogijk gwrkt. Va d cursist wordt gvraagd dat zij tuss d traiigsdag ht grd i praktijk brg daarovr rapportr. Daaraast za mt bhup va thoribsprkig d praktijk vrdipt word. OPZET Ek bijkomst za bstaa uit afwissig va praktisch vaardighidstraiig va thortisch rfcti. I d ochtd sssi za d itratuur va di dag bsprok word D rst va d ochtd d middag za bstd word aa: 1. praktisch ofig rosp 2. wk mogijkhd zij r odig voor Er is gkoz voor sop opzt zodat d bhoft va d cursist zo prcis mogijk gvogd ku word. ERKENNING BEROEPSREGISTER D aavraag voor rgistrput voor ht opidigstrajct - i ht kadr va d bropsrgistrati i ht BAMw- va maatschappijk wrkrs, jugdzorg- wrkrs sociaa agog is pdig. PRAKTISCHE ZAKEN Omvag D traiig bstaat uit 3 dag, waarva 1 trugkomdag. Naar gag bhoft mogijkhd ka ovr ht aata dag ovrgd word. Kost D kost bdrag 1.275,- pr dag icusif cursusmap. D cursist of orgaisati zorg zf voor d bodigd computrs di togag hbb tot ht itrt. Trair D traiig wordt ggv door Marc Nis, mdwrkr va ht istituut. Marc Nis hft ruim achtrgrod i d tchik is a jar wrkzaam as Maatschappijk Wrkr. Hij hft gruim tijd rvarig i ht opztt va Oi hupvrig bi orgaisatis. Tvs zit hij i ht bstuur va ht adijk oi patform Kikvoorhup.. Marc Nis is opgid door ht NCMW i d KOT. Iformati NMW, Va Goghaa 14, 6006 PP Wrt, t: , B d d h u p v r i g ; Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk

5 Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk OPLOSSINGSGERICHT WERKEN IN WELZIJN NIEUWE STIJL HET N.M.W. Ht maatschappijk wrk wordt gcofrotrd mt d hrziig va d wzijssctor. Ht NMW wi vakihoudijk bijdrag gv aa dit Wzij Niuw Stij. Daari suit w aa bij wat w a jar trai: outrachd, systmgricht opossigsgricht wrkwijz. Do wat wrkt is os ctraa uitgagsput. Wij itgrr i oz aschoig d Opossigsgricht Hupvrig d Ervarigsgricht Psychosocia Hupvrig. Dz zij bi ht maatschappijk wrk cotxt otwikkd, word r v gbruikt zij ffctif gbk. Wij st os tot do om dz prsooijk mair va wrk waari d ig kracht va d ciët ctraa staat to t pass op d iuw uitdagig di ht wrk i ht Wzij Niuw Stij va wrkrs vraagt. Ht do va ht Maatschappijk Wrk is d mpowrmt va d ciët zij socia cotxt. Daarom hatr wij mpowrmt prspctif op zow d ciët as d hupvrr. Ook d hupvrr dit mpowrt t word om zich t positior ovr d grz va d ig istig sam t wrk i zij graistisch itgra wrkwijz. `Wij wi daarm doorgv wat os ispirrt, i d hoop dat ht adr ispirrt tot ht vrdr otwikk va ht vak dat os a aa ht hart igt: Maatschappijk Wrkr.` NASCHOLINGEN Oz aschoig zij gbasrd op wat wtschappijk odrzok wat ciët zgg dat r wrkt i d hupvrig. D aschoig word é as tamaschoig é (sommig) as aschoig mt op ischrijvig ggv. Zij zij praktisch, iovatif ispirrd. Ht NMW hft v xprtis opgbouwd i ht ascho impmtr va Opossigsgricht wrk i d h istig. Wrkrs uit ht AMW, SchooMW, BdrijfsMW, MdischMW, d Oudrzorg, M, Jugdhupvrig, Wzijswrk, CJG, WMO- oktt, rcassrig hbb dgom aa oz aschoig. - Kortdurd Opossigsgricht Hupvrig - Opossigsgricht wrk mt kidr - Opossigsgricht wrk mt mutiprobmgzi - Ervarigsgricht Psychosocia Hupvrig - Gziscoachig - Schoo M.W. - Outrachd wrk - Opossigsgricht wrk mt jogr MAATSCHAPPELIJK WERKER NIEUWE STIJL Ht Maatschappijk wrk is strk i bwgig om ihoud t gv aa d is di momt aa ht iuw wzij word gstd. Dz iovativ tamaschoig gft wrkrs izicht voora cocrt hadvatt om zich daari ig positi t vrwrv. Daarbij gaa w uit va wrkwijz pricips di ig zij aa ht maatschappijk wrk. Omdat i d divrs istig vrschid vaardighd aawzig zij is d aschoig opgbouwd uit modus zodat r maatwrk gvrd ka word. Dz 5 modus zij: - Eig Kracht va d ciët - Combir va form mt iform hup - Positior samwrk; d ig kracht va d wrkr - Graistisch, itgraa wrk - Buurtgricht, outrachd wrk POST HBO- OPLEIDING EIGEN KRACHT I dz twjarig, iovativ uitrst praktisch opidig staa tw rct vakihoudijk otwikkig ctraa. T rst d iuwst izicht i Wat Wrkt mt thma s as: ig kracht va d ciët, mpowrmt va ciëtsystm, d prsooijk wrkrati, rsutaatgrichthid. T twd d maatschappijk otwikkig i d wzijssctor; Wzij iuw Stij, mt thma s as graistisch, itgraa wrk, proactiv houdig, wrk mt vrijwiigrs matzorgrs, buurtgricht wrk. D opidig bstd v aadacht aa d ig kracht va d wrkr; d prsooijk profssio otwikkig. Zodat hij prsooijk btrokk ka wrk mt ciët zich profssio ka positior i iuw samwrkigsvrbad. Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie:

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie: Doel A: Geboren in het Koninkrijk : studenten zowel kerkelijk als niet-kerkelijk komen tot persoonlijke geloofsovergave aan Jezus en leren dit proces voor zichzelf verwoorden. Doel A bestaat uit vier inhoudelijke

Nadere informatie

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Afgiftktoo: GENT X P4A9074 Mlijks uitgv (bhlv ugustus) Jgg 4. 11 ovmb 2007 1,25 uo V. uitg.: Fk Vhck, Moupli 8 bus 9 t 1210 Bussl Stop i komi! VRIJE TRIBUNE Dz m is oz gstcommtto Filip D M, volksvtgwooig

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Zorg Thuis. zorg in uw eigen vertrouwde omgeving

Zorg Thuis. zorg in uw eigen vertrouwde omgeving Zorg Thuis zorg in uw eigen vertrouwde omgeving DSV Verzorgd Leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Waarom zijn MW-ers zo effectief?

Waarom zijn MW-ers zo effectief? Waarom zijn MW-ers zo effectief? Het MW staat op de tocht. Het is een tijd waarin het MW zich moet positioneren en verkopen, waarin het moeten laten zien dat het effectief is en waarom dat zo is. Aan de

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie