3Processen, componenten en technieken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3Processen, componenten en technieken"

Transcriptie

1 1Projectmatig werken De familie Prins gaat projectmatig werken In het boek: Prince2 Compact staan de belevenissen van de familie Prins centraal. De familie Prins is een modaal gezin, met pa en ma Prins aan het hoofd en drie kinderen: Jeroen, Saskia en Pino. Jeroen is de oudste, hij is al 16 jaar, zit in 4 vwo en weet altijd alles beter. Saskia is 14 jaar en een echte Pietje Precies, zij streeft altijd naar het beste, in tegenstelling tot Jeroen, die nogal slordig van aard is. Pa Prins is het hoofd van het gezin: hij geeft meestal de koers aan en komt daarover vaak in conflict met Jeroen. Ma Prins is binnen het gezin de bindende factor, als er onenigheid of ruzie is probeert zij het altijd te sussen en de vrede te bewaren. De jongste telg van het gezin Prins is Pino, hij is bijna 7 jaar en een ondeugend kereltje dat voortdurend alles in de war gooit. Pino gaat altijd zijn eigen weg en er is niemand die echt vat op hem heeft. De familie Prins wil dit jaar op vakantie, maar weet nog niet hoe en waar naartoe. Jeroen en Saskia willen graag naar Rome, omdat ze op school veel hebben geleerd over de geschiedenis en de cultuur van deze stad. Pa en ma Prins willen het liefste uitrusten op een mooi plekje ergens aan het water in een zonnig land. Pa Prins geeft Jeroen de opdracht om via internet informatie te verzamelen over Rome. Ma Prins bezoekt samen met dochter Saskia enkele reisbureaus om informatie in te zamelen over de reis ernaartoe. Ze komen met een hele tas vol met kleurige vakantiefolders weer thuis. Op een regenachtige zondagmiddag in februari gaat het hele gezin rond de keukentafel zitten om de informatie door te nemen. Vragen en opdrachten over de casus 1. Is de projectmatige aanpak het meest geschikt voor de planning van de vakantie van de familie Prins? 2. Kan de planning van de vakantie ook op een routinematige manier worden uitgevoerd? 3. Had de familie Prins ook improviserend op vakantie kunnen gaan? Geef hiervan een voorbeeld. 4. Welke risico s bedreigen de vakantie? 5. Kun je een organisatiestructuur bedenken voor dit project? 1. Wat is de definitie van een project? 2. Welke drie werkvormen worden onderscheiden? 3. Welke groepen worden onderscheiden in de projectorganisatie? 4. Welke beheersaspecten maken deel uit van elk project? 5. Beschrijf de projectfasering in zes stappen.

2 2 ojectmatig Pr werken volgens PRINCE2 Jeroen Prins maakt een projectmandaat Jeroen Prins heeft op school les gehad in projectmanagement en besluit deze kennis meteen in de praktijk toe te passen. Hij gaat aan de slag om een projectmandaat te schrijven, dat in ieder geval instemming heeft van zijn ouders. Jeroen komt met het volgende projectmandaat: Om lekker uit te rusten na een jaar hard werken, willen we dit jaar met ons gehele gezin op vakantie gaan naar Rome. Rome is een fantastische stad met veel cultuurhistorische monumenten. We zullen minimaal drie weken nodig hebben om alles te bezichtigen. In de zomermaanden kan het erg warm worden in Rome. De temperatuur kan er gemakkelijk oplopen tot 45 graden Celsius. Als dat het geval is, kan er in Rome smog ontstaan, het is dan verstandiger om binnen te blijven. De kans op smog is in de maanden juni en juli het grootst. De vakantie is geslaagd als iedereen goed uitgerust terugkomt van vakantie en kennis heeft gemaakt met de cultuur van de stad. Voor de totale vakantie is een budget beschikbaar van 2000 euro. Vragen en opdrachten over de casus 1. Voldoet het projectmandaat van Jeroen aan de voorwaarden? 2. Wie kan bij dit project het beste de rol van opdrachtgever vervullen? 3. Noem enkele risico s van dit project. 4. Welke leveranciers spelen een rol binnen het project van de familie Prins? 5. Wie kan het beste de rol van projectmanager op zich nemen? 1. Wat is volgens PRINCE2 een project? 2. Wat wordt beschreven in een Project Mandate? 3. Noem enkele onderwerpen van de business case. 4. Wat is het verschil tussen de product- en de projectlevenscyclus? 5. Welke drie hulpmiddelen kent PRINCE2 om in te kunnen spelen op veranderingen in de projectomgeving?

3 3Processen, componenten en technieken De familie Prins bespreekt het projectmandaat Op een regenachtige middag ergens in januari zit de hele familie Prins rondom de keukentafel om het projectmandaat van Jeroen te bespreken. Ma Prins heeft moeite met het tijdstip van de vakantie, omdat er dan veel kans is op een hittegolf en smog in Rome. Saskia wil bij nader inzien toch liever een strandvakantie en Pa Prins maakt zich zorgen of het budget van 2000 euro wel toereikend is. In onderling overleg worden er enkele aanpassingen aangebracht in het oorspronkelijke projectmandaat. Allereerst wordt besloten het tijdstip van de vakantie op te schuiven naar de laatste weken van augustus, dan is het over het algemeen minder heet in Rome en is de kans op een hittegolf kleiner. Om de kosten te drukken stelt Pa Prins voor om met de auto te gaan. Dat kost weliswaar wat meer reistijd, maar de voordelen zijn dat de kosten lager uitvallen en dat ze onderweg nog ergens aan de kust een weekje door kunnen brengen. Pa Prins biedt aan om het projectmandaat aan te passen en het vervolgens aan Jeroen te geven, zodat die kan beginnen met de opstartfase van dit project. 1. Welke risicobeperkende maatregelen worden er door de familie Prins genomen? 2. Voldoet het nieuwe project brief aan de voorwaarden? 3. Probeer zelf eens een business case uit het projectvoorstel af te leiden. 4. Wie stelt zich binnen dit project op als opdrachtgever? 5. Noem enkele kwaliteitsverwachtingen waaraan het eindproduct moet voldoen. 1. Wat wordt bedoeld met de begrippen Project Mandate en Business Case? 2. Noem de acht PRINCE2-processen. 3. Uit welke acht componenten bestaan de PRINCE2-processen? 4. Welke drie specifieke PRINCE2-technieken worden onderscheiden? 5. Uit welke vier stappen bestaat de productgerichte planning?

4 4 /OP SU Starting Up a Project (opstarten van een project) Jeroen Prins start een project op Jeroen Prins gaat aan de slag met de opstartfase van het project Rome. Hij kijkt eerst of er leerpunten zijn van vorige projecten en herinnert zich opeens de last minute vakantie van vorig jaar, toen Saskia opeens reisziek werd en ze geen medicijnen bij zich hadden. Daarna vraagt hij aan Pa Prins het herziene projectmandaat, dat de basis vormt voor deze eerste projectfase. Jeroen volgt gewoon de stappen van PRINCE2 en benoemt eerst de opdrachtgever en de projectmanager. Vervolgens worden alle andere gezinsleden ingedeeld. Jeroen maakt voor iedereen een korte taakomschrijving en vraagt aan de gezinsleden of ze het er mee eens zijn. Vervolgens maakt hij een voorstel voor de vakantie, dat is afgeleid van het projectmandaat. Hij maakt ook een plan van aanpak waarbij hij precies in kaart brengt welke activiteiten hij nog moet uitvoeren tot aan de laatste vakantiedag. Als laatste maakt hij een voorstel om na goedkeuring van het voorstel alles verder uit te werken. Tenslotte legt hij het voorstel ter goedkeuring voor aan zijn ouders. 1. Wat was het leerpunt van de vorige vakantie? 2. Volgt Jeroen in de casus globaal de stappen uit SU/OP? 3. Jeroen maakt aan het einde een voorstel om alles verder uit te werken. Hoe heet dit plan in PRINCE2-termen? 4. Is het genoeg als Jeroen alleen dit plan ter goedkeuring voorlegt aan zijn ouders? 5. Op basis van welke PRINCE2-plannen kunnen de ouders Jeroen toestemming geven om alles verder uit te werken? 1. Wat is het doel van het proces SU/OP? 2. Welk document kan worden geraadpleegd om lering te trekken van vorige projecten? 3. Hoe heten binnen PRINCE2 de rollen van de beslisser en van de uitvoerder? 4. Welke relaties zijn er met andere PRINCE2-processen? 5. Welke producten worden in deze fase opgeleverd?

5 5 L P Planning (opstellen van een plan) Jeroen Prins maakt een plan Jeroen Prins maakt tijdens de opstartfase van het project Rome gebruik van de productgerichte planningstechniek van PRINCE2. Hij besluit om voor het initiatiefaseplan van de vakantie gebruik te maken van het proces Plannen maken. Eerst maakt hij een globaal ontwerp voor de vakantie. Vervolgens onderzoekt hij uit welke onderdelen de vakantie bestaat. Hij komt tot de volgende onderdelen: voorbereiding, heenreis, Rome, strand, terugreis. Vervolgens maakt hij een productdecompositie van de verschillende onderdelen van de vakantie. Daarnaast maakt hij een productomschrijving voor alle onderdelen van de vakantie en ten slotte maakt hij een productstroomschema van de vakantie, waarin alle producten in de juiste volgorde worden gezet. Vervolgens onderzoekt Jeroen welke afhankelijkheden er zijn tussen de verschillende onderdelen van het plan. Daarna maakt hij een schatting van de tijd en kosten en maakt een planning voor de gehele vakantie. Ten slotte analyseert hij nog welke risico s er aan het project zijn verbonden en rondt het plan af. 1. Heeft Jeroen globaal alle stappen uit het planningsproces doorlopen? 2. Maak een productdecompositie waarin alle onderdelen van de vakantie worden getoond. 3. Maak vervolgens een korte productbeschrijving van verschillende producten. 4. Maak aan de hand van de casus een productstroomschema waaruit duidelijk de afhankelijkheid en de volgorde van de op te leveren producten blijkt. 5. Bedenk zelf drie risico s voor dit project en de mogelijke tegenmaatregelen. 1. Wat is het doel van het proces PL: Opstellen van een plan? 2. Noem enkele belangrijke onderdelen van een PRINCE2-plan. 3. Welke vijf mogelijke eindproducten kent het planningsproces? 4. Uit welke drie onderdelen bestaat de productgerichte planning? 5. Uit welke zes stappen bestaat het iteratieve proces risicoanalyse en -management?

6 6 P D Directing a Project (Dirigeren van een project) Pa en ma Prins sturen de vakantie aan De aansturing van het project Rome gebeurt bij de familie Prins door Pa en Ma Prins. Zij vormen samen de stuurgroep die voor het eerst in actie komt als Jeroen klaar is met de opstartfase van de vakantie. Jeroen levert bij Pa Prins na de opstartfase de volgende documenten in: de projectbenadering, het projectvoorstel, het initiatiefaseplan, het risicologboek en de taakbeschrijvingen. Op een winteravond als de kinderen vroeg naar bed zijn gegaan, nemen Pa en Ma Prins alle plannen door. Ze vinden dat Jeroen zijn werk goed heeft gedaan en keuren de plannen van Jeroen goed. De volgende ochtend neemt Pa Prins het woord tijdens het gezamenlijke ontbijt. Hij richt het woord tot Jeroen en complimenteert hem met de geleverde prestatie. Ma Prins zegt dat ze erg trots is op Jeroen en dat door Jeroens grondige planning de vakantie nu definitief voorbereid kan worden. Er klinkt een luid gejuich op aan de ontbijttafel. Jeroen krijgt de opdracht mee om alle plannen definitief uit te werken en met een compleet uitgewerkt voorstel voor de vakantie te komen, dat weer door Pa en Ma Prins wordt beoordeeld. 1. Worden door de ouders Prins alle stappen van DP1 correct doorlopen? 2. Welke documenten moet Jeroen opleveren aan zijn ouders, zodat zij kunnen beslissen over de projectinitiatie? 3. Vind je dat Jeroen aanwezig moet zijn bij de bijeenkomst waarin zijn ouders beslissen over de projectinitiatie? 4. Wiens taak is het om de business case te toetsen en wat houdt dat precies in? 5. Kan het project na de goedkeuring van de ouders nog worden gestopt? Geef aan waarom wel of niet. 1. Wat is het doel van het subproces DP1 aan het begin van het project? 2. Uit welke vijf subprocessen bestaat het proces DP? 3. De stuurgroep neemt voortdurend go/no-gobeslissingen. Wat wordt hiermee bedoeld? 4. Wanneer voert de stuurgroep het proces DP4: Ad-hocsturing geven uit? 5. Wat is de output van DP1?

7 7 Initiating IP a Project (initiëren van een project) De familie Prins initieert een project Nu Jeroen Prins de toestemming heeft van zijn ouders om de vakantie naar Rome verder uit te werken, gaat hij enthousiast aan de slag met de voorbereidingen. De eerste stap is dat Jeroen nadenkt over de kwaliteit van het eindproduct. Wanneer is de vakantie geslaagd? Hij besluit om met alle vakantiegangers een gesprekje te voeren over hun verwachtingen en dit op papier te zetten. Ook besluit hij in een klapper alle gegevens van het project te documenteren. Vervolgens maakt hij een globale planning voor het gehele project en een gedetailleerde planning voor de eerste fase van het project, de voorbereiding van de vakantie. De voorbereiding van de vakantie bestaat uit de volgende stappen: informatie verzamelen, ordenen en uitwerken, besluitvorming en het vastleggen van alle onderdelen van de reis die van tevoren moeten worden gereserveerd. Als dat klaar is, kijkt Jeroen opnieuw naar de business case om te kijken of er iets aan is veranderd. Dat is niet het geval, dus gaat Jeroen verder met het onderzoeken van de risico s. Hij heeft in de krant gelezen dat er een brand is geweest in de Mont-Blanctunnel, een tunnel waar ook de familie Prins doorheen gaat op weg naar Italië. Door de brand is nog maar een tunnelbuis bruikbaar, wat in de zomermaanden ongetwijfeld tot lange vertragingen gaat leiden. Jeroen onderzoekt wat de alternatieven zijn en besluit een andere route te nemen. Vervolgens maakt Jeroen een plan van aanpak voor de projectbeheersing. Hij besluit om vast te leggen dat hij wekelijks in het weekend aan zijn ouders rapporteert over de voortgang van het project. Daarnaast wil hij graag een marge van 10% over het vakantiebudget om tegenvallers op te vangen. Hij spreekt met zijn ouders af dat hij ze zal informeren als er wijzigingen worden aangebracht in de projectopzet. Daarna voegt hij alle documenten samen tot een projectinitiatiedocument dat hij ter goedkeuring voorlegt aan zijn ouders. 1. Heeft Jeroen alle processtappen van IP globaal doorlopen? 2. Onderdeel van het kwaliteitsplan is een voorstel voor configuratiebeheer. Doet Jeroen daar ook aan? 3. Beschrijf de wijzigingsprocedure bij de familie Prins. 4. Is er ook iets afgesproken over toleranties? 5. Welk nieuw risico onderkent Jeroen en welke tegenmaatregelen kan hij nemen? 1. Wat is het doel van IP: initiëren van een project? 2. Welke twee belangrijke documenten moet de projectmanager aan het einde van IP opleveren aan de stuurgroep? 3. Wie is verantwoordelijk voor de activiteiten van IP? 4. Wat is het doel van IP4: Projectbeheersing opzetten? 5. Wat is het doel van wijzigingsbeheer en configuratiebeheer?

8 8 /MF SB Managing Stage Boundaries (mana- van gen faseovergangen) De familie Prins gaat over naar de volgende projectfase De voorbereiding van het project Rome zit er op en Jeroen gaat aan de slag om een plan te maken voor de eerste uitvoeringsfase. In deze fase werkt Jeroen samen met Saskia het verblijf in Rome verder uit. Daarvoor zal hij eerst een gedetailleerd plan van aanpak moeten maken. Daarnaast moet het globale projectplan worden aangepast met de informatie die uit de vorige uitvoeringsfase is gekomen. In sommige gevallen zal de planning op onderdelen moeten worden aangepast. Ook beoordeelt Jeroen of er nog steeds een geldige business case is. Dit is vooral van belang als er iets is veranderd aan de oorspronkelijke uitgangspunten van het project. Bovendien bekijkt Jeroen het risicologboek om te beoordelen of er nog nieuwe risico s zijn bijgekomen of dat er iets is veranderd aan de bestaande risico s. Nadat alle informatie is bijgewerkt, brengt Jeroen verslag uit aan de stuurgroep. Hij vraagt toestemming om aan de volgende uitvoeringsfase te beginnen. Het uitvoeren van het werk in fases en het plannen van de volgende fase gaat net zo lang door tot alle fases zijn doorlopen. Dit is het moment waarop alle producten zijn ontwikkeld en het project kan worden afgesloten. 1. Heeft Jeroen globaal alle stappen uit het proces SB/MF correct doorlopen? 2. Kan Jeroen al aan de voorbereidingen van de volgende fase beginnen als de huidige nog niet is afgerond? 3. Noem een globaal plan en een gedetailleerd plan dat Jeroen aan het einde van elke fase moet opstellen of bijwerken. 4. Waarom beoordeelt Jeroen opnieuw de business case? 5. Wanneer moet Jeroen tussen twee fases in een afwijkingsplan opstellen? 1. Wat is het doel van het proces SB/MF? 2. Welke informatie is nodig om een faseplan op te kunnen stellen? 3. In welke gevallen moet een project onmiddellijk worden gestopt? 4. Waarom moet het risicologboek worden geactualiseerd? 5. Welke rol speelt de stuurgroep in SB/MF?

9 9 S/BF C Controlling a Stage (beheersen van een fase) De familie Prins werkt de vakantie verder uit Jeroen Prins heeft in het initiatiefaseplan de werkzaamheden verdeeld en een planning gemaakt voor elk onderdeel van de vakantie. De voorbereiding is in handen van Ma Prins en Saskia, de planning van de heen- en de terugreis zijn in handen van Pa Prins. Het verblijf in Rome wordt verder uitgewerkt door Jeroen en Saskia, die een lijst zullen opstellen van bezienswaardigheden die ze willen bezichtigen. De planning van de strandvakantie ligt in handen van Saskia Prins, die daarvoor zal overleggen met Pa Prins in verband met de planning van de route. Ma Prins en Saskia gaan enthousiast aan de slag met de voorbereiding van de reis en Jeroen Prins bewaakt de voortgang. Eerst wordt het werk dat moet worden verricht vastgelegd in een werkpakket. Vervolgens bespreekt Jeroen dit werkpakket met zijn moeder en met Saskia, die het er mee eens zijn en aan de slag gaan. Jeroen bewaakt de planning en rapporteert op hoofdlijnen aan zijn vader over de voortgang. Als er afwijkingen van het oorspronkelijke plan zijn, stelt hij daarvan onmiddellijk zijn ouders op de hoogte. Aan het einde van deze fase leveren Ma Prins en Saskia het uitgewerkte plan op aan Jeroen, die dit samen met een gedetailleerd plan van aanpak voor de volgende projectfase ter goedkeuring voorlegt aan zijn ouders. 1. Worden alle stappen van CS/BF correct doorlopen? 2. Lopen de uitvoeringsfases van dit project parallel met de oplevering van de specialistische producten? 3. Wat is de taak van de Project Board tijdens de fase-uitvoering? 4. In welk geval moet Jeroen een Exception Report opstellen? 5. Welke activiteiten moet Jeroen aan het einde van de uitvoeringsfase verrichten? 1. Wat is het doel van het beheersproces van een fase? 2. Wat is een Work Package? 3. Beschrijf hoe het proces CS/BF parallel loopt met de ontwikkeling van een product in MP. 4. Hoe blijft de projectmanager op de hoogte van de voortgang van het werk dat door het team wordt uitgevoerd? 5. Wanneer neemt de projectmanager corrigerende maatregelen en binnen welke marge?

10 10 P M Managing Product Delivery (ma- van de nagen productoplevering) De familie Prins gaat aan de slag met werkpakketten Tussen Jeroen Prins en zijn moeder en Saskia is afgesproken dat zij aan de slag gaan met de voorbereiding van de reis. Het werk is vastgelegd in een werkpakket dat Ma Prins en Saskia hebben aanvaard. Jeroen Prins bewaakt de voortgang. Hij gebruikt daarvoor de activiteiten uit het proces CS/BF: Beheersen van een fase. Ma Prins gaat intussen samen met Saskia aan de slag volgens de stappen van het proces MP: Managen productoplevering. De eerste stap is de acceptatie van het werkpakket, die inmiddels heeft plaatsgevonden. De volgende stap is het uitvoeren van het werk, waarbij Ma Prins en Saskia regelmatig rapporteren over de voortgang aan Jeroen. De laatste stap is het opleveren van het eindproduct. Voor dit eindproduct zijn van tevoren acceptatiecriteria vastgelegd waarop moet worden getoetst. Jeroen bewaakt de planning en rapporteert op hoofdlijnen aan zijn vader over de voortgang. Saskia probeert via internet een hotel te boeken, maar ontdekt dat in augustus alle hotels in Rome bezet zijn in verband met een internationaal jongerencongres. Jeroen zoekt via internet een alternatieve locatie om te verblijven en vindt er een aan het Braccianomeer, op zo n 40 km afstand van Rome. Hij ziet dit als een afwijking van de specificaties en stelt een afwijkingsrapport op voor de stuurgroep met het verzoek om te overnachten aan het Braccianomeer tijdens hun verblijf in Rome. De ouders van Jeroen keuren dit voorstel goed, waarna het plan voor de voorbereiding wordt geaccepteerd. 1. Worden alle stappen van het proces MP in bovenstaande casus doorlopen? 2. Welk product moet door het team worden opgeleverd? Noem 3 mogelijke acceptatiecriteria? 3. Wat wordt bedoeld met de acceptatie van het Work Package? 4. Is het nodig dat Jeroen een Exception Report opstelt? 5. Wat is het doel van de Checkpoint Report van Ma Prins en Saskia? 1. Wat is het doel van het proces MP? 2. Wiens werkzaamheden worden beschreven in MP? 3. Wat is een Quality Review? Welke rol spelen Producer en Reviewer? 4. Hoe houdt de teamleider de projectmanager op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden van zijn team? 5. Wat is de inhoud van een Work Package?

11 11 P/AP C Closing a Project (afsluiten van een project) De familie Prins evalueert de vakantie Het project zit erop: de familie Prins heeft een fantastisch verblijf in Italië gehad, waarbij iedereen ruimschoots aan zijn trekken is gekomen. Het was mooi weer, maar niet te heet, zodat ook de gevreesde smog achterwege is gebleven. De vakantie bleef binnen het budget en de familie Prins was keurig op tijd weer terug in Nederland. Nu iedereen weer terug is in Nederland wordt het tijd om het project te evalueren. Jeroen doet dit volgens de stappen van het PRINCE2-proces CP/AP. Het afsluiten van het project bestaat eigenlijk uit drie delen: eerst doet Jeroen bij alle gezinsleden navraag of de vakantie heeft voldaan aan hun verwachtingen, vervolgens inventariseert Jeroen of er na de vakantie nog punten zijn die moeten worden afgehandeld. Er zijn nog twee dingen die moeten gebeuren: de vakantiespullen moeten nog op zolder worden opgeborgen en de auto van Pa Prins moet nog worden opgeruimd en schoongemaakt. Vervolgens evalueert Jeroen het project met alle betrokkenen. Hierbij gaat het hem er vooral om dat het project wordt geëvalueerd en dat alles wat goed ging en wat fout ging in kaart wordt gebracht om er een volgende keer van te leren. Als laatste zorgt Jeroen er voor dat alle documentatie goed wordt opgeborgen voor een volgende keer en vraagt hij zijn ouders om het project officieel te mogen beëindigen. Drie weken na de vakantie, als de foto s klaar zijn, wordt het einde van het project gevierd met de hele familie en worden alle foto s bekeken en herinneringen opgehaald. 1. Heeft Jeroen alle stappen uit CP/AP globaal doorlopen? 2. Wat is het doel van de postprojectbeoordeling? 3. Wat is het doel van het leerpuntenrapport? 4. Wie zorgt er voor de verspreiding van het leerpuntenrapport bij een nieuw project? 5. Wie zet de laatste stap in de levenscyclus van dit project? 1. Wat is het doel van het proces CP/AP? 2. Hoe kondigt de projectmanager het einde van het project aan? 3. Worden in het leerpuntenrapport alleen de dingen vermeld die verkeerd gingen? 4. Met welke twee andere PRINCE2-processen heeft CP/AP relaties? 5. Hoe kan het project het beste worden afgesloten?

P componenten en technieken

P componenten en technieken 1 rojectmatig P werken 1. Ja, want het resultaat, het is tijdelijk, multidisciplinair en nieuw. 2. Een routinematige aanpak is meer geschikt als de bestemming ieder jaar hetzelfde is. 3. Ja, maar dan wordt

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1244-7

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1244-7 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1244-7 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation

Brochure PRINCE2 Foundation Brochure PRINCE2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation Online

Brochure PRINCE2 Foundation Online Brochure PRINCE2 Foundation Online Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties Michel Rutgers IPMA B gecertificeerd projectmanager michelrutgers@practicalapproach.nl 1 Programma 1. Introductie 2. Profiel Practical

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management PRINCE2 Symposium: Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management Rik Marselis Senior Test Adviseur Testen: een vak apart Testen wordt meer en meer herkend als een aparte discipline

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner Online

Brochure PRINCE2 Practitioner Online Brochure PRINCE2 Practitioner Online Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner

Brochure PRINCE2 Practitioner Brochure PRINCE2 Practitioner Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation

Brochure PRINCE2 Foundation Brochure PRINCE2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode?

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode? Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement 2de geheel herziene druk Fritjof Brave.; Erwin Baardman; Ariane Moussault, 2011 5.1 A4 projectmanagement Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement

Nadere informatie

Bram de Vuyst, Ron Seegers

Bram de Vuyst, Ron Seegers PRINCE User Group Nederland PRINCE2 2009 PiP sessie Bram de Vuyst, Ron Seegers Bram.deVuyst@getronics.com, Ron@projectmeester.nl Zoetermeer, 28 oktober 2009 1 Nieuwe manual, boek en pocket guide 2 Nieuw

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

OS turingsinstrumenten

OS turingsinstrumenten rganisatie OS turingsinstrumenten voor de manager Juli 2003 Het wat en hoe van Prince2 De nieuwe standaard projectmanagementmethodiek FILE: C1520 I N S T R U M E N T E N Muriël Serrurier Schepper* Hoofdredactie:

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Thema-avond. Testen en PRINCE2. 20 oktober Introductie en Hot Issues PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG en Rob Baarda, Sogeti)

Thema-avond. Testen en PRINCE2. 20 oktober Introductie en Hot Issues PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG en Rob Baarda, Sogeti) Thema-avond Testen en PRINCE2 20 oktober 2004 20-10-2004 TestNet thema-avond Testen en Prince2 1 Agenda Introductie en Hot Issues PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG en Rob Baarda, Sogeti) Testen en PRINCE2,

Nadere informatie

Voorstel voor een plancyclus Informatiemanagement

Voorstel voor een plancyclus Informatiemanagement Dienst ICT Informatiemanagement Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Opdrachtgever ICT Governance Board Datum 19 maart 2010 Voorstel voor een plancyclus Informatiemanagement

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner Online

Brochure PRINCE2 Practitioner Online Brochure PRINCE2 Practitioner Online Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie PRINCEOPOLY Agenda Introductie Doelstellingen van het Spel Methode van training PRINCEOPOLY spelen Spelverloop Spelevaluatie Doelstellingen van het spel Als project team ervaren en leren hoe projectmatig

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017 WEBINAR PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial Door: Rob Schapink Leusden, 27 september 2017 Welkom! Deelnemers Webinar Projectcontrol Onderdelen Waarom is projectcontrol relevant? Wat gaat

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Proefexamen 2 - Nederlandse termen in de kantlijn Oktober 2012 Multiple Choice Examenduur: 1 uur Instructies 1. Getracht moet worden om alle 75 vragen te beantwoorden. 2. Het Vragenboekje

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Werkt PRINCE2 ook op mensen?

Werkt PRINCE2 ook op mensen? PRINCE2 Symposium: Werkt PRINCE2 ook op mensen? Albert Peek Ventoux@planet.nl Belofte maakt schuld 1. De methode is geschikt voor technische projecten! 2. Werkt de methode ook bij organisatieverandering?

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen Bijlage F: Vertaallijst F.1 DE ROLLEN Roles Change Authority Executive Project Assurance Project Board Project Manager Project Support Senior Supplier Senior User Team Manager F.2. DE PROCESSEN Processes

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010 Sturen of Avonturen Nieuwegein 30 November 2010 1 Agenda Inleiding Projectbesturing Workshop Sturen of Avonturen BREAK Conclusies Workshop De workshop in de praktijk Afronding BORREL 2 Productvernieuwing

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr Colofon Titel: Auteurs: Uitgever: PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

LOGBOEK Werkweek 24 t/m 28 juni

LOGBOEK Werkweek 24 t/m 28 juni LOGBOEK Werkweek 24 t/m 28 juni Leerlingen: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Coach: Groepsnaam: 1 LOGBOEK WERKWEEK Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Planning... 3 De opdrachten... 4 Reisplan... 5 Stap

Nadere informatie

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl Agenda Overview van wijzigingen t.o.v. de 2005 editie Even voorstellen Achtergronden van de update Update in 5 minuten Inhoudelijke update per Principe, Thema en Proces Impact op certificering Beschikbaarheid

Nadere informatie

LES 4.2 HET PROJECT MANAGEMENT PLAN. Versie door ir. Koos J. Kannegieter

LES 4.2 HET PROJECT MANAGEMENT PLAN. Versie door ir. Koos J. Kannegieter LES 4.2 HET PROJECT MANAGEMENT PLAN Versie 1.0 04-10-2017 door ir. Koos J. Kannegieter Waar gaat deze les over? Het Project Management Plan, hoe maak je dat? Waarom stel je eigenlijk een PMP op? Hoe stel

Nadere informatie

Inhoud. Epiloog 155. Overzicht boxen 157. Literatuur/Bibliografie 159. Lijst van personages 161

Inhoud. Epiloog 155. Overzicht boxen 157. Literatuur/Bibliografie 159. Lijst van personages 161 1 Inleiding 17 1.1 Waarom is projectmanagement een zorg voor de Zorg? 17 1.2 Projecten en projectmatig werken 19 1.3 Strategische projecten in de zorg 20 1.4 De inhoud van dit boek in vogelvlucht 20 1.4.1

Nadere informatie

PRINCE2 Basics Inleiding in PRINCE2

PRINCE2 Basics Inleiding in PRINCE2 PRINCE2 Basics Inleiding in PRINCE2 PRINCE2 is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited Over PRINCE2 PRINCE2 is op het ogenblik de defacto standaard voor projectmanagement in veel branches in Nederland

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PRINCE2 FAST TRACK TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER PRINCE2 PRINCE2 is al jaren de standaard projectmanagementmethode

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT

PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT 1 INLEIDING 1.1 Het doel van het examen is de deelnemer in staat te stellen aan te tonen dat hij de PRINCE2 principes, processen, thema s en

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Snel waarde creëren met Scrum

Snel waarde creëren met Scrum Snel waarde creëren met Scrum Vereniging Stadswerk Gelderland/Utrecht Kennisdeling/Workshop 17 november 2014 Gerard Hoogendijk 2 Vragen? Waarde creatie en vertrouwen door zelfsturing! 3 Samen aan de slag

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PRINCE2 FOUNDATION TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER PRINCE2 PRINCE2 is al jaren de standaard projectmanagementmethode

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit Projectmanagement Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning Roel Grit Hoofdstuk 3 Van begin tot eind 1. Project organiseren en uitvoeren 2. Projectvoorstel 3. Intakegesprek met de opdrachtgever

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Docentenhandleiding PO Schoolkamp

Docentenhandleiding PO Schoolkamp Docentenhandleiding PO Schoolkamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat maakt deze opdracht 21 e eeuws?... 1 2.1 Lesdoelstellingen... 2 2.2 Leerdoelen... 2 3 Opzet van de opdracht... 2 3.1 Indeling van

Nadere informatie

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan!

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! PRINCE2 Symposium: Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! Ron Seegers Getronics PinkRoccade Educational Services Educational Services Sinds 1993 Best Practice Trainers 25 fte s trainers, 27.000

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

HILAB. Procesbeschrijving. Van opdrachtaanvraag tot beëindiging project 6-6-2016

HILAB. Procesbeschrijving. Van opdrachtaanvraag tot beëindiging project 6-6-2016 HILAB Procesbeschrijving Van opdrachtaanvraag tot beëindiging project 6-6-2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Doel van het proces... 2 1.2 Rollen en relaties (HiLab)... 2 Hoofdstuk 2 Overzicht

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie