j a a r v e r s l a g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g"

Transcriptie

1 j a a r v e r s l a g Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Webstek : PRK :

2 Ter inleiding 2 1. Afkortingen 3 2. Korte historiek 4 3. Positionering en organisatie van Brussel Onthaal vzw/ Bruxelles Accueil asbl Stand van zaken in Raad van Bestuur BO/BA Personeelsbezetting Financiering van de werking Een netwerk van sociaal tolken en vertalers Sociaal tolken en vertalen in een meertalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wat is sociaal tolken en vertalen? Wat is sociaal tolken en vertalen in tweetalig Brussel? Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil anno Registreren in Algemene statistische cijfers Aanbod tolken ter plaatse Aanbod schriftelijk vertalen Aanbod telefoontolken Eerstelijnspermanentie voor nieuwkomers Het netwerk van sociaal tolken en vertalers anno Uitgevoerde opdrachten Vlaams register van gecertificeerde tolken en vertalers en de inzet ervan in Brussel Statuut van de sociaal tolken/vertalers Ondersteuning en begeleiding van het netwerk Sensibiliseren en ondersteuning van de gebruikersorganisaties Samenwerkingsverbanden Evaluatie 2013 en toekomstperspectieven Bijlagen Organigram Overzicht gebruikers tolken ter plaatse Geleverde taalcombinaties tolken ter plaatse Overzicht gebruikers schriftelijk vertalen Geleverde taalcombinaties schriftelijk vertalen Overzicht revisie/taaltesten/revisiemodel Overzicht gebruikers telefoontolken Geleverde taalcombinaties telefoontolken 64 2

3 TER INLEIDING Is dit het laatste jaarverslag van Brussel Onthaal/ Bruxelles Accueil (BO/BA)? Het heeft er alle schijn van. In de planning van minister Bourgeois en de Vlaamse overheid zal Brussel Onthaal vzw nog voor eind 2014 'inkantelen' in het Vlaamse Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) voor Inburgering en Integratie. De Raad van Bestuur van BO/BA heeft enig begrip voor de Vlaamse drang naar doelmatigheid en doeltreffendheid, voor de honger naar grote transparante structuren, naar eenvormigheid,... Maar die Raad van Bestuur vreest dat met het badwater een kind wordt weggegooid. Primo, omdat er in het professionele EVA geen plaats zal zijn voor vrijwilligerswerk. En zoals u weet is het vrijwillig vertalen en tolken de kernactiviteit van BO/BA. En dat daar nog steeds vraag naar is bewijzen de cijfers in dit jaarrapport: in 2013 leverden onze vrijwilligers SVT-prestaties, nagenoeg 93,15 procent van ons tolk- en vertaalwerk. Of we dat volgend jaar nog zullen kunnen doen is de inzet van de gesprekken die we momenteel voeren met de Raad van Bestuur van het EVA. Secundo, omdat het EVA resoluut kiest voor professioneel vertalen en tolken. Dat is een verantwoorde keuze, maar of die professionelen alle nood aan vertalen en tolken zullen kunnen dekken is nog maar de vraag. Tertio, omdat het EVA een strakke Vlaamse organisatie wil worden. Daarin zal er, zo vrezen we, nog weinig plaats zijn voor het taalchaotische Brussel. Met deze "pour les Bruxellois, la même chose"-houding duwt Vlaanderen zijn hoofdstad Brussel verder in de richting van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Jarenlang hebben we aan de weg getimmerd om een gepast SVT-netwerk in Brussel uit te bouwen. Nu wordt het erg onzeker of dat netwerk in 2015 nog wel zal bestaan. De oprichting van dat Vlaamse EVA hypothekeert ook de overlevingskansen van onze Franstalige poot Bruxelles Accueil asbl. Voor Vlaamse beleidsmensen is zo n tweetalige vereniging sowieso een anachronisme. En vanuit Franstalig hoek komt er te weinig subsidie. En nu ook Fedasil als federale overheid de subsidiegeldkraan heeft dichtgedraaid, is een autonoom voortbestaan van Bruxelles Accueil asbl bijna onmogelijk. BO/BA hoopt dat het doemscenario zich niet voltrekt en dat er nog zijwegen open blijven. We ijveren voor een optimale voortzetting van de BO/BA-activiteit. Dat doen we zowel voor onze klanten die hier al bijna twintig jaar lang een flexibele dienstverlening krijgen, als voor onze vrijwilligers, die via dit opstapje vaak de weg vonden naar een volwaardige beroepsactiviteit, als voor onze mooie hoofdstad Brussel, die meer nog dan de rest van het land een aangepast SVT-netwerk nodig heeft. Lees intussen dit jaarverslag met gepaste aandacht., als was het het laatste. Namens de Raad van Bestuur van Brussel Onthaal vzw/ Bruxelles Accueil asbl, Bob Pleysier 3

4 1. Afkortingen AV BA BBQ BCHV BHG BO BON BXL CAW CGGZ CLB COC COCOF COFETIS CPAS CVO DAC E&Y EVA FEDASIL FOSOVET GECO GGZ ICB KK KMI KMS LOI NOH OCMW OTA PS NL PWA RIC RVA RVB SAJ SETIS STV STVD TP Algemene vergadering Bruxelles Accueil Barbecue Belgisch Comite Hulp aan de Vluchtelingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel Onthaal Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers Bruxelles Centrum Algemeen Welzijn Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Centrum voor Leerlingenbegeleiding Centrale Ondersteuningscel sociaal tolken en vertalen Commission communautaire française Concertation Fédérale pr la Traduction et Interprètariat Social Centre Public d aide sociale Centrum Volwassen Onderwijs Derde Arbeidscircuit Ernst en Young Extern Verzelfstandigd Agentschap Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Federaal Overleg Sociaal Vertalen en Tolken Gesubsidieerde contractuele Geestelijke gezondheidszorg Intercultureel Bemiddelen Klein Kasteeltje Kruispunt Migratie Integratie Kerkwerk Multicultureel Samenleven Lokaal Opvanginitiatief Neder-Over-Heembeek Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk Ondersteuningsteam Allochtonen Preselectie Nederlands Plaatselijk Werkgelegenheidsprogramma Regionaal Integratie Centrum Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Raad van Bestuur Service aide à la jeunesse Service de Traduction et Interprétariat Social Sociaal tolken en vertalen Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Tolken ter plaatse 4

5 TT UMC UNO UZ V VDAB VGC VTE Telefoontolken Universitair medisch centrum United Nations Organization Universitair ziekenhuis Vertalen Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling Vlaamse Gemeenschapscommissie Voltijds equivalent 2. Korte historiek De eerste georganiseerde tolk- en vertaalactiviteiten in Brussel ontstonden begin de jaren tachtig in de schoot van de tweetalige vzw Brussel Onthaal Open Deur / Bruxelles Accueil Porte Ouverte asbl. Vooral de toestroom van asielzoekers in Brussel en de opstart van een eerste opvang in het Klein Kasteeltje in 1986 heeft een invloed gehad op de verdere ontwikkelingen van het aanbod van tolken en vertalen in tweetalig Brussel. Per 1 oktober 1997 worden de tolk- en vertaalactiviteiten overgeheveld naar een Sociaal Vertaalbureau (Brussel Onthaal vzw) en een Service d Interprétariat Social (Bruxelles Accueil asbl) en verhuist de dienstverlening naar de Zuidstraat 69 met één ter beschikking gesteld personeelslid. De werking ontplooit zich vooral naar de tolk- en vertaalbehoeften binnen de opvang van asielzoekers: een flexibel aanbod met een ruime waaier van talen en vooral eerstelijnsgericht. De werking concentreerde zich in die periode op het uitbouwen van een aanbod schriftelijk vertalen en telefoontolken met een groot meertalig netwerk van tolken/vertalers, voornamelijk met het vrijwilligersstatuut. De dienstverlening beperkte zich ook niet enkel tot Brussel, maar bediende op vraag heel België. Internationale crisissen en vluchtelingenstromen vonden hun weerslag in de taalaanvragen. Begin april 2000 verhuist de hele activiteit naar de St. Joris-site in de Cellebroersstraat 16 en er werden dan al contacten met de werking geregistreerd. Vooral OCMW s, in het kader van het spreidingsplan voor asielzoekers, werden vaste klanten van de onze werking. In 2001 sloot Brussel Onthaal vzw een samenwerkingsakkoord met Ba-bel, Vlaamse tolkentelefoon af waarbij Brussel Onthaal vzw een aanvullend vrijwilligersaanbod telefoontolken 5

6 op de Ba-belwerking in Vlaanderen zou aanbieden. In 2002 sloot Bruxelles Accueil asbl een samenwerkingsakkoord met Ciré-Interprétariat af waarbij Bruxelles Accueil een aanvullend vrijwilligersaanbod tolken ter plaatse in Franstalig Brussel zou aanbieden. Het oprichten van FOSOVET-COFETIS in 2004, als federale organisatie voor het sociaal tolken en vertalen en de beginnende Vlaamse professionalisering en opleiding van de tolken, en later de vertalers, gaf een nieuw elan aan deze jonge sector en het aanbod. Brussel Onthaal vzw werd de Brusselse sociaal tolk- en vertaaldienst met als kernopdracht het organiseren van een kwalitatief aanbod tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen. Brussel Onthaal vzw heeft tevens een aanvullend vrijwilligersaanbod telefoontolken en schriftelijk vertalen voor Vlaanderen. Bruxelles Accueil asbl concentreerde zich op een tweedelijnsdienstverlening telefoontolken en schriftelijk vertalen binnen de opvang van asielzoekers en een eerstelijnspermanentie voor nieuwkomers. In 2009 wordt het einde van de vzw FOSOVET-COFETIS asbl ingeluid en krijgen we een sterk Vlaams aanbod sociaal tolken en vertalen en de bijhorende professionalisering, certificering, register en structurering. In Franstalig België worden de Setis Bxl en Setis Wallon opgericht. Het nieuwe Vlaamse decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en de oprichting van het nieuwe Extern Verzelfstandigd Agentschap Integratie- Inburgering wensen integratie/inburgering/sociaal tolken en vertalen efficiënter en geïntegreerd laten functioneren. Nieuwe uitdagingen voor onze beide vzw s: Brussel Onthaal vzw gaat op in het nieuwe EVA en Bruxelles Accueil asbl??? 6

7 3. Positionering en organisatie van Brussel Onthaal vzw/ Bruxelles Accueil asbl 3.1. Stand van zaken in 2013 Al van bij de opstart van het Sociaal Vertaalbureau/ Service d Interprétariat Social in 1997 tot op heden hebben Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil zich permanent (her)gepositioneerd ten aanzien van evoluties in de structurering van het sociaal tolken en vertalen in België; ten aanzien van wisselende beleidsopties van verschillende overheden en hun financieringsbeleid; ten aanzien van de inzet van vrijwillige tolken/vertalers en de verdere professionalisering van de sociaal tolk/vertaler; ten aanzien van Brussel Vlaanderen Wallonië Uitdagingen die telkens om creatieve oplossingen vroegen. De doelstelling van de sector sociaal tolken en vertalen is een kwalitatief en behoeftedekkend aanbod sociaal tolken en vertalen te organiseren en aan te bieden. Voor BO/BA, vooral werkende met een groot netwerk van vrijwillige tolken en vertalers, ligt de nadruk meer op het tweede luik van deze doelstelling, namelijk behoeftedekkend. In 2013 bleef Brussel Onthaal vzw zijn positie als Nederlandstalige decentrale sociaal tolken vertaaldienst voor het tweetalig (meertalig) Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als kerntaken het organiseren van een aanbod tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen, versterken door o.a. een verhoogde inzet van gecertificeerde tolken van het Vlaams register met eigen en VGCmiddelen. Ook het aanvullende aanbod telefoontolken en schriftelijk vertalen werd door Brussel Onthaal vzw verder georganiseerd met het netwerk van vrijwillige tolken en vertalers. Af en toe werd er ook ingegaan op een aanvraag tolk ter plaatse in Vlaanderen als de vrijwillige tolk hiertoe bereid was. Bruxelles Accueil asbl concentreerde zich in 2013 op de eerstelijnspermanentie nieuwkomers en het aanbod telefoontolken en schriftelijk vertalen voornamelijk in kader van de opvang van asielzoekers. Het aanvullend aanbod tolken ter plaatse op de werking van de Setis Bxl werd in 2013 uitgebreid. 7

8 3.2. Raad van bestuur BO/BA De bestuursleden van de Raad van bestuur van beide vzw s zijn dezelfde personen. Dit maakt een geïntegreerd beleid met beide organisaties mogelijk. In 2013 waren volgende mensen lid van de Raden van Bestuur BO/BA: George Strasser voorzitter tot 23/09/2013 Bob Pleysier voorzitter vanaf 23/09/2013 Claude Castiau Deken Brussel Centrum Marie-Paule Moreau Brussel Onthaal Open Deur vzw Anne Dussart Caritas International Svetlana Vogeleer-Aloushkova Docente Marie Haps Thibaut Cardon vrijwillige vertaler Sarah De Hovre Pag-asa Dirk De Vis vrijwillige tolk De Raden van Bestuur werden versterkt door externe personen, nl Bob Pleysier tot 23/09/2013, Marianne Scheppers als coördinator BO/BA, Chantal Vermeersch als kandidaat bestuurslid en gecertificeerd tolk/ vertaler en Norbert Vanden Eden als extern boekhouder. De Raden van Bestuur hadden samenkomsten op: 25/02 27/05 + AV 23/09 16/12/2013. Thema s als tarifering, subsidie- en personeelsbeleid, jaarrekening en begroting 2013, wisselend voorzitterschap, aanvragen en prestaties en de inkanteling in het nieuwe EVA Inburgering-integratie werden besproken Personeelsbezetting in 2013 De coördinatie van beide vzw s, nl Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl, wordt sinds 1997 uitgevoerd door een afgevaardigd personeelslid ( in DAC-statuut) van de tweetalige vzw Brussel Onthaal Open Deur/ Bruxelles Accueil Porte Ouverte, Taborastraat 6 te 1000 Brussel. Een adjunct-coördinator helpt de dienstverlening sociaal tolken en vertalen van Brussel Onthaal vzw kwalitatief verder uit te bouwen. Stabiliteit binnen het team is belangrijk ten behoeve van de dienstverlening, het behoud van opgebouwde expertise en de continuïteit in de werking. Overleg, afstemming en evaluatie vonden binnen het team plaats, vaak tussen wisselende teamleden naargelang de inhoud van dit overleg. De werking werd regelmatig afgetoetst bij de Voorzitter en de Raad van Bestuur. In bijlage is het organigram 2013 terug te vinden. 8

9 De boekhouding wordt intern gecodeerd in het boekhoudkundig programma Popsy en opgevolgd. Een externe boekhouder van EUROCEF superviseert het geheel. Het organigram 2013 is in de bijlagen terug te vinden. De matchers telefoontolken bleven in 2013 ook beschikbaar om naast de matchfunctie ook te tolken. Hierdoor waren de volgende talen voor het telefoontolken vlotter beschikbaar: Russisch, Armeens, Albanees en Arabisch. De eerstelijnspermanentie bleef in 2013 versterkt door de vrijwilligster Linde. Stagiairs vertaler/tolk van verschillende hogescholen kwamen ervaring op doen op de werkvloer. Zij werden ingezet voor het (telefoon)tolken en het schriftelijk vertalen. Zij werden begeleid door de kwaliteitsmedewerker. 9

10 Naam Stageperiode Talen hoofdactiviteit Sara (Erasmus-VUB) Februari- begin maart FR-NL-GB vertalen Joyce (Erasmus-VUB) Midden december FR-NL-GB Tolken 2012 eind mei 2013 Wouter (Hogeschool 02/04-15/04 SU-NL-GB Tolken Gent) Laure (KHlimburg) 15/04 14/06 Nl-FR-Gb-Dui vertalen Jolien (Hogeschool Gent) 22/07 02/08 SU-NL-GB tolken Sangeena liep bij ons stage in kader van een CVO opleiding administratief medewerker : februari- april Naast administratieve ondersteuning bij het behoefteonderzoek, was ze ook telefoontolk en tolk ter plaatse (Nederlands, Pasjtoe, Farsi) Financiering van de werking Brussel Onthaal vzw werd in 2013 financieel ondersteund door verschillende subsidiërende overheden: - De Vlaamse gemeenschap (Inburgering), als decretale verankeraar voor het sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en tweetalig Brussel en subsidiërende overheid voor drie basisfuncties: coördinatiefunctie, matchfunctie en kwaliteitsfunctie. - De Vlaamse Gemeenschapscommissie (Etnische culturele minderheden), als subsidiërende overheid voor de inrichtende macht en dit voor de werkingskosten (met sleutelverdeling over de twee vzw s) en de verplaatsingskost van de gecertificeerde tolken. - Maatschappelijke Integratie (Fedasil), als subsidiërende overheid voor de organisatie van een aanbod (telefoon)tolken en schriftelijk vertalen in kader van de opvang van asielzoekers (personeels- en werkingskosten via sleutelverdeling). - Actiris, als subsidiërende overheid voor 1 VTE GECO (match/boekhouding). De gebruikersorganisaties betaalden in 2013 aangepaste forfaitaire bijdragen voor de sociaal (telefoon)tolk- en vertaalprestaties in Deze bijdragen zijn noodzakelijk (onvoldoende) om elke tolk/vertaler te vergoeden volgens hun statuut (vrijwilliger of zelfstandige). Vanuit de eigen exploitatie en uitzonderlijke bijkomende VGC-middelen 2013 konden gecertificeerde tolken billijk vergoed worden aan 45 /u met een vervoerskost van 0,34 /km. 10

11 Verder moesten eigen exploitatie-inkomsten ook de kosten dragen voor de verdere ontwikkeling op maat van het registratiesysteem en het vergoeden van de revisie van schriftelijke vertalingen. Bruxelles Accueil asbl werd in 2013 financieel ondersteund door de volgende subsidiërende instanties: - Intégration sociale (Fedasil), als subsidiërende overheid voor de organisatie van een aanbod (telefoon)tolken en schriftelijk vertalen in kader van de opvang van asielzoekers (personeels- en werkingskosten via sleutelverdeling). - COCOF (Cohésion sociale), als subsidiërende overheid voor de organisatie van de eerstelijnspermanentie voor nieuwkomers in Brussel. Ook hier dragen de gebruikersorganisaties forfaitair bij voor de (telefoon)tolk- en vertaalprestaties en dienen exploitatie inkomsten voor het vergoeden van de tolken/vertalers, ontwikkelen op maat van het registratiesysteem, ontwikkeling van de website, vergoeden van revisie van schriftelijke vertalingen. Beide vzw s moeten een eigen reserve blijven opbouwen om maandenlang de periodes waarin toegezegde subsidies nog niet worden uitgekeerd te kunnen overbruggen. Het werkjaar 2013 werd extra moeilijk ingezet doordat Fedasil zijn subsidie 2013 voor beide vzw s halveerde. Hierdoor werden beide vzw s meer marktafhankelijk voor het bekostigen van de eigen werking/personeel, met de nodige risico s en druk als gevolg Een netwerk van sociaal tolken en vertalers Sinds de jaren 80 werd een netwerk van tolken/vertalers opgebouwd, hoofdzakelijk met een vrijwilligersstatuut. Dit uitgebreid en meertalig netwerk van ongeveer 650 personen voor een 120tal talen, wordt beheerd door beide vzw s samen en kan in principe in heel België ingezet worden. De laatste jaren wordt dit netwerk tolken/vertalers een netwerk met meer gemengde statuten: vrijwilliger, zelfstandige, zelfstandige in bijberoep, Smart, PWA en met een internationaal karakter, wat voor bijkomende administratieve activiteiten zorgt (onkostennota s, facturatie, registratie, etc.). 11

12 De laatste 2 jaar werd de inzet van Nederlandstalige gecertificeerde sociaal tolken van het Vlaams register in Brussel door Brussel Onthaal vzw sterk ondersteund en wel teneinde de doelstelling van een kwalitatief aanbod zoveel mogelijk te realiseren. Het samenspel van kwaliteit en behoeftedekking maakt deel uit van een geïntegreerd aanbod van gecertificeerde en niet gecertificeerde tolken/vertalers in Brussel en aanvullend in België. De tolk/vertaler die deel wenst uit te maken het netwerk van BO/BA tekent een samenwerkingsovereenkomst met een deontologische code om een duidelijk werkkader te scheppen. 12

13 4. Sociaal tolken en vertalen in een meertalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.1. Wat is sociaal tolken en vertalen? Definitie STV: Een gemeenschappelijke ( Nederlandstalige en Franstalige) definitie van sociaal tolken en vertalen werd ontwikkeld binnen de werking van vzw Fosovet- Cofetis asbl ( ): Onder sociaal tolk- en vertaalhulp wordt verstaan het volledig omzetten van mondelinge of schriftelijke boodschappen van bron- naar doeltaal op neutrale en getrouwe wijze in een sociale context, in het bijzonder de welzijns- en gezondheidssector, onderwijs, tewerkstelling en sociale huisvesting, opvang, onthaal en begeleiding van asielzoekers en openbare dienstverlening van de overheden in het kader van hun maatschappelijke opdrachten naar de inwoners toe. (zie De Vlaamse sector sociaal tolken en vertalen hanteert op het ogenblik de volgende definitie: Mondelinge en schriftelijke boodschappen getrouw en volledig overbrengen in een sociale context: de welzijns- en gezondheidssector, openbare dienstverlening, onderwijs, werkgelegenheid, inburgering, opvang van asielzoekers,» (zie Definitie van een STV-dienst: Een sociaal tolk- en vertaaldienst is de beheerder van een proces dat tot doel heeft: het overbrengen van mondelinge of schriftelijke boodschappen van een bron- naar een doeltaal op volledige, getrouwe en neutrale wijze en dit in opdracht van een voorziening, teneinde het voor de sociale en openbare dienst- en hulpverlening mogelijk te maken om hun reguliere werking open te stellen voor iedereen. Het proces behelst vier deelaspecten: (1) de verstrekking van kwalitatieve sociaal tolk- en vertaalhulp; (2) de matching-functie; (3) de afname van tolk- en vertaalhulp; (4) de kwaliteitswerking met de afnemer van tolk- en vertaalhulp. 13

14 Voor welke hulpverleners (sectoren) werken de STVdiensten? 1- Openbare dienstverlening (OCMW, stedelijke dienst, ); 2- Tewerkstelling (VDAB, RVA, ); 3- Gezondheidszorg (ziekenhuis, revalidatiecentrum, huisarts, ); 4- Geestelijke gezondheidszorg (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuis, 5- Onderwijs (school, CLB, ); 6- Gezin en maatschappelijk welzijn (CAW, Kind & Gezin, bijzondere jeugdbijstand, samenlevingsopbouw, ); 7- Sociale huisvesting (sociaal verhuurkantoor, sociale huisvestingsmaatschappij, ); 8- Onthaal, integratie & inburgering (onthaalbureau, integratiedienst, ); 9- Opvang asielzoekers (asielcentrum Fedasil, asielcentrum Rode Kruis, ); 10- Juridische sector (strafinstelling, justitiehuis, ); 11- Preventie en veiligheid (politie, ); 12- Sociaal-culturele sector (zelforganisatie, volksontwikkeling, ). Telefoontolken versus tolken ter plaatse: Telefoontolken is zeer geschikt voor korte gesprekken die emotioneel niet al te beladen zijn en waar geen (geschreven) documenten aan te pas komen. Maar het ontbreken van de non-verbale communicatie kan het vlot verloop van het gesprek bemoeilijken: de tolk heeft immers geen visueel contact met de sprekers. Een pluspunt echter is dat telefoontolken heel snel georganiseerd kan worden en een stuk anoniemer is. Tolken ter plaatse wordt aanbevolen wanneer langere of heel emotionele gesprekken getolkt moeten worden. Deze vorm van tolken geniet ook de voorkeur wanneer non-verbale communicatie erg belangrijk is, wanneer er documenten gebruikt worden en wanneer er voor meer dan twee personen gelijktijdig getolkt wordt. Sociaal tolken versus interculturele bemiddeling: Sociaal vertalen en tolken en interculturele bemiddeling zijn twee verschillende, maar aanvullende instrumenten in het overbruggen van taalproblemen tussen de hulpverlener en de anderstalige gesprekspartner. Voor de hulpverlener is het belangrijk dat hij/zij het verschil in de 14

15 instrumenten kent en weet welk instrument het best wordt ingezet in kader van zijn/haar hulpverlening. Een sociaal tolk heeft als missie om mondelinge boodschappen volledig en getrouw van de ene naar de andere taal om te zetten en dat in de context van sociale en openbare hulp- en dienstverlening. De sociaal tolk wordt ingezet wanneer men wegens taalproblemen niet met elkaar kan communiceren. De sociaal tolk voegt geen informatie toe of laat geen informatie weg en streeft ernaar de communicatie tussen de gesprekspartners zo rechtstreeks mogelijk te laten verlopen. De sociaal tolk is in verschillende sectoren actief. Een sociaal vertaler vertaalt schriftelijke boodschappen getrouw en volledig van de ene taal naar de andere taal. Het intercultureel bemiddelen wordt gebruikt voor een geheel van activiteiten die tot doel hebben de gevolgen van de taalbarrière, sociaal-culturele verschillen en spanningen tussen etnische groepen onderling (inclusief de autochtone meerderheid) voor de hulpverlening zo veel mogelijk op te lossen. De uiteindelijke doelstelling van intercultureel bemiddelen is het creëren van een zorgaanbod dat qua toegankelijkheid en kwaliteit (outcome, patiëntentevredenheid, respect voor de rechten van de patiënt, enz.) voor allochtone en autochtone patiënten evenwaardig is. Om die doelstelling te bereiken voeren intercultureel bemiddelaars in de welzijns- en gezondheidszorg de volgende taken uit: - Tolken; - Het duiden van sociaal-culturele verschillen en hun impact op de hulpverlening; - Het aanbieden van hulp en ondersteuning aan de anderstalige cliënt; - Het signaleren van knelpunten bij de hulpverlening aan individuele of groepen cliënten; - Overleg plegen met zorgverstrekkers om vastgestelde problemen op te lossen; - Ondersteuning bieden bij het oplossen van conflicten; - Voorlichting aan de cliënten geven; - Racisme of discriminatie melden wanneer ze daarmee geconfronteerd worden. 15

16 4.2. Wat is sociaal tolken en vertalen in tweetalig Brussel? In het meertalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er verschillende aanbodverstrekkers van sociaal tolken/vertalen en interculturele bemiddeling aanwezig: Brussel Onthaal vzw: tweedelijnsaanbod van tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen voor Nederlandstalige en tweetalige organisaties en een aanvullend aanbod telefoontolken en schriftelijk vertalen voor Vlaanderen. Bruxelles Accueil asbl: tweedelijnsaanbod van telefoontolken en schriftelijk vertalen in kader van de opvang van asielzoekers voor Franstalige organisaties, een aanvullend aanbod tolken ter plaatse en een eerstelijnspermanentie nieuwkomers. Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw: tweedelijnsaanbod telefoontolken en opstart webcamtolken voor Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Setis Bxl: tweedelijnsaanbod tolken ter plaatse, telefoontolken, schriftelijk vertalen en tolkpermanenties voor Franstalige en tweetalige organisaties. FOYER vzw (ICB): eerstelijns- en tweedelijnsaanbod ICB voor Nederlandstalige en tweetalige organisaties en anderstaligen (Welzijn en Gezondheidszorg). FOD Volksgezondheid ( Cel ICB in de ziekenhuizen) : tweedelijnsaanbod ICB in de ziekenhuizen, ook webcambemiddeling. OTA (ICB): aanbod ICB binnen Integrale Jeugdzorg. Een Brussels Platform STV en ICB is sinds 2005 een poging om alle betrokken partners in het BHG samen te brengen in overleg, afstemming en uitwisseling. Zonder een permanente logistieke ondersteuning (secretariaat) is het moeilijk om dit platform te blijven handhaven. Bij de VGC werd in 2013 de vraag naar deze logistieke ondersteuning voor de toekomst gesteld. De mogelijkheid hiervan wordt nog onderzocht. Verder hebben verschillende Brusselse organisaties in hun personeelsbestand ook nog brugfuncties om de communicatie naar anderstaligen te ondersteunen bv ICB ers in de centra GGZ, gezinsondersteuners bij Kind en Gezin, bemiddelaars op de scholen, Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat het meertalig BHG geen gemakkelijk werkgebied is en dat de polarisering van Nederlands/Frans al lang niet meer domineert, maar dat flexibele meertaligheid de dagelijkse realiteit is geworden, zoals onder andere onderstaand getuigenis dit kan beamen. Op de werkvloer spreek ik Nederlands, op straat vaak Frans. Thuis is het Nederlands en Italiaans, door elkaar. Met vrienden: Italiaans, Engels naargelang het gezelschap en de omstandigheden 16

17 5. Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil anno Registreren in 2013 Het afgestemde Vlaams registratiesysteem, op maat van BO/BA aangepast, werd in 2012 offline (= met eigen server, dus niet op de server van de COC/KMI) in gebruik genomen. Voorheen werd er geregistreerd in een op maat geprogrammeerd systeem dat vooral eerstelijnsgericht gericht was. Het huidige systeem vraagt permanent verdere ontwikkeling en bijsturing. Via een centraal beheer van de registratiesystemen door DUSC (Koen De Smet) kan elke sociaal tolk- en vertaaldienst uniforme standaardrapporten afleveren voor de bevoegde overheden. BO/BA kunnen uit de data ook telkens eigen statistieken halen voor eigen gebruik of op vraag van gebruikers. De facturatie is aan het registratiesysteem gekoppeld en zorgt voor een gemakkelijke output van deze facturen. Het registratiesysteem staat ook toe om gegevens/bijkomende informatie van gebruikers en tolken/vertalers te beheren. Regelmatig houden centrale updates het register van gecertificeerde tolken/vertalers à jour. De stand van zaken van wie waar in het opleidingstraject COC zit is tevens mee op te volgen in het systeem. In 2014 zal de online applicatie voor het aanvragen van een tolk ter plaatse in Brussel in het registratiesysteem geïntegreerd worden Algemene statistische cijfers 2013 In 2013 kregen BO/BA samen aanvragen (tegenover aanvragen in 2012) voor sociaal (telefoon)tolken en schriftelijk vertalen (met eerstelijnswerking voor nieuwkomers erbij) te verwerken, waarvan er of 90,27 % (tegenover 89,09% in 2012) werden uitgevoerd. Zie tabel 1 hiernaast. De doorverwijzing beslaat slechts 0,26 % en betreft voornamelijk aanvragen voor een schriftelijke vertaling die naar de betrokken regio werden doorverwezen. Niet uitgevoerde opdrachten, nl. 9,47% of opdrachten konden niet uitgevoerd worden wegens geen tolk/taal beschikbaar of wegens annulatie door de gebruiker/tolk/vertaler. Het tolken ter plaatse neemt 47,69% van de dienstverlening in beslag terwijl het telefoontolken 50,93% beslaat. De eerstelijnspermanentie neemt 3,18% in en het schriftelijk vertalen 3,70% (waarvan 0,42% revisieopdrachten). 17

18 Permanentie nieuwkomers Tolken ter plaatse Telefoontolken Vertaling van documenten Revisie Totaal % In onderstaande tabel 2 zien we de evolutie van de uitgevoerde opdrachten (telefoon)tolken en vertalen over de 10 laatste werkjaren, nl. van 2003 tot en met Het tolken ter plaatse, een kernopdracht van BO als Brusselse tolkendienst, blijft in de lift zitten. Het telefoontolken kende zijn pieken in 2009 en 2010 en vermindert sindsdien van jaar op jaar. Een verstrengd asielbeleid, minder grote instroom en gepromote terugkeer spelen hier zeker een rol in. Ook het schriftelijk vertalen daalt verder van jaar op jaar. De eerstelijnspermanentie nieuwkomers kreeg wel weer een nieuw elan in 2013 doordat de toegankelijkheid (meer dagen en uren) van de permanentie verruimd werd en een nieuwe promotiefolder werd opgemaakt en ruim verspreid in Brussel. Tabel 1 Aanvragen sociaal (telefoon)tolken en vertalen 2013 BO/BA Uitgevoerd door het Sociaal Vertaalbureau ,27% Doorverwijzing ,26% Niet uitgevoerd ,47% Totaal % Tabel 2 - Overzicht van de uitgevoerde opdrachten sociaal tolken en vertalen TP TT SV * Perm Totaal * 303 = 254 vertalingen + 49 revisie 18

19 In tabel 3 krijgen we een overzicht van de sociaal tolk- en vertaalactiviteiten per overheidsbevoegdheid van de gebruikersorganisatie. Deze overheidsbevoegdheden worden in de registratie als volgt geïdentificeerd: - Brussel Onthaal vzw: Brussel Federaal NL Vlaanderen - Bruxelles Accueil asbl: Bruxelles Federaal FR Wallonië Verschillende overheidsniveaus kunnen vaak op eenzelfde territorium samenvallen: bv de organisatie Fedasil Klein Kasteeltje zal als overheidsniveau Federaal NL meekrijgen, maar bevindt zich in het tweetalig BHG en zal op BO beroep doen voor het tolken ter plaatse. Een ander vb is: Fedasil Bovigny met het overheidsniveau Federaal FR dat een BA een tolk ter plaatse in Brussel vraagt. Kortom de sociaal tolk- en vertaalactiviteiten van BO/BA vinden hoofzakelijk in het tweetalig BHG plaats, als scharnier tussen Vlaanderen en Wallonië. 19

20 DOORVERWIJZING NIET UITGEVOERD SVB-BO uitgevoerd Tabel 3 overzicht van aanvragen en prestaties 2013 BO/BA per overheidsniveau Overheidsniveau EERSTELIJNS TOLKEN TER PLAATSE TELEFOON- TOLKEN SCHRIFTELIJK VERTALEN REVISIE TOTAAL - Brussel Bruxelles Federaal (NL) Federaal (FR) Vlaanderen Wallonië Individu TOTAAL Brussel Bruxelles Federaal (NL) Federaal (FR) Vlaanderen Wallonië Individu TOTAAL Brussel Bruxelles Federaal (NL) Federaal (FR) Vlaanderen Wallonië Individu TOTAAL TOTAAL GENERAAL BO/BA zijn met het aanbod sociaal tolken en vertalen actief in verschillende sectoren van de nonprofit, zoals onderstaande tabellen 4 en 5 dit aantonen. Brussel Onthaal vzw voerde in tolkprestaties ter plaatse (6.230,39 tolkuren) uit tgo tolkprestaties (5.728,47 tolkuren) in Dit is een kleine 8 % meer dan in De sectoren geestelijke gezondheidszorg, Gezin en maatschappelijk welzijn en opvang asielzoekers zijn de toppers. Ook waren er 138 aanvragen voor het tolken ter plaatse vanuit Vlaanderen (tgo 66 20

21 aanvragen in 2012), vaak voor een prestatie in Brussel, zelden voor een prestatie in Vlaanderen. Hiervan werden 108 prestaties uitgevoerd. Er werden telefoontolkprestaties (1.057,97 tolkuren) uitgevoerd tgo (1.011 tolkuren) in Dit betekent ongeveer 4,5 % meer dan in Het telefoontolken is vooral gevraagd binnen de sector opvang asielzoekers. Het aanvullende aanbod telefoontolken op Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon bedroeg in oproepen tgo. 879 in Dit is een daling van 12,8%. Verder werden 150 dossiers schriftelijk vertalen (615 blz.) uitgevoerd tgo 242 vertaaldossiers (966 blz.) in Binnen de 150 uitgevoerde opdrachten waren er 35 revisieopdrachten. Hier kennen we een daling van 36 % tgo De vertaalprestaties zijn meer verspreid over de verschillende sectoren. Tabel 4 - Sociaal vertaal- en tolkprestaties Brussel Onthaal 2013 per sector Sector tolken ter plaatse tolkuren telefoontolken tolkuren schriftelijk vertalen 1. Openbare dienstverlening 10 13, , Gezondheid , Geestelijke gezondheidszorg ,34 7 2, Gezin en maatschappelijk welzijn , Tewerkstelling , Sociale huisvesting Onderwijs ,5 8 2, Onthaal, integratie / , , inburgering 9. Opvang asielzoekers , , Juridische sector 6 12, Preventie en veiligheid Sociaal-culturele sector 1 2, Andere Totaal , , blzn Bruxelles Accueil asbl voerde in tolkprestaties ter plaatse (271,04 tolkuren) uit tgo 122 tolkprestaties (151,21 tolkuren) in Dit is 97,5 % meer dan in Ook hier is de sector opvang asielzoekers de topper. Deze prestaties zijn uitgevoerd aanvullend op de werking van Setis Bxl et Setis Wallon. 21

22 Er werden telefoontolkprestaties (518 tolkuren) uitgevoerd tgo (855,1 tolkuren) in Dit betekent een daling van 39,5 % minder dan in Het telefoontolken blijft vooral binnen de sector opvang asielzoekers actief. Bij het schriftelijk vertalen werden 80 vertaaldossiers (405 blz.) uitgevoerd tgo 167 vertaaldossiers (581 blz.) in Dit betekent een daling van 30 % minder aanvragen dan in Binnen de 80 uitgevoerde vertaalopdrachten waren er 14 revisieopdrachten. Het schriftelijk vertalen concentreert zich vooral op de sector opvang asielzoekers en verder erg diverse organisaties, die niet direct in een sector konden geplaatst worden. Tabel 5 - Sociaal vertaal- en tolkprestaties BA 2013 per sector secteur interprétariat par déplacement heures interprétariat par téléphone heures traduction pages 1. services publics 4 3, santé , Santé mentale 33 33, ,33 4. Famille et bien être 22 27,38 5 1,66 5. Emploi logement social Enseignement 11 18, accueil/intégration 1 1, accueil demandeurs d'asile 70 76, , Juridique 11 16, , Preventie en veiligheid secteur socio-culturel Autres 77 63, Total , BO/BA blijven ook in 2013 nog duidelijk inzetten op de sector opvang asielzoekers, ondanks een verstrengd asielbeleid en het halveren van de subsidie Fedasil voor BO/BA Aanbod tolken ter plaatse In 2013 werden voor BO/BA aanvragen tolken ter plaatse geregistreerd tgo in 2012, in 2011 en in In tabel 6 is het overzicht terug te vinden. 22

23 Tabel 6 - Aanvragen tolken ter plaatse 2013 BO/BA Uitgevoerd Niet uitgevoerd doorverwezen totaal Brussel , ,66% ,30% Bruxelles 163 2, ,64% ,40% Fed NL , ,85% ,28% Fed FR 38 0,64 7 0,12% ,76% Vlaanderen 108 1, ,51% ,34% Wallonië 40 0, ,24% ,92% Totaal ,98% ,02% % Er werden prestaties (6.501,43 tolkuren) uitgevoerd of 85,98 % van de aanvragen. Het tolken ter plaatse is vooral een kernopdracht van BO, als Brusselse sociaal tolk- en vertaaldienst. BA treedt aanvullend op voor de werkingen van de Setis. Nederlandstalige en tweetalige organisaties in het BHG worden dus naar BO toegeleid, als Nederlandstalige referentie voor het sociaal tolken en vertalen in tweetalig Brussel. De Setis Bxl is dan eerder de Franstalige referentie in Brussel. BA heeft in 2013 het aanvullende aanbod op de Setis Bxl (en zelfs de Setis Wallon) verruimd: wanneer taal/tolk niet beschikbaar waren bij de Setis, kon de vraag bij BA gesteld worden. In onderstaande tabel 7 krijgen we een geografisch overzicht van de uitgevoerde tolkprestaties ter plaatse. Brussel blijft het prioritair werkgebied. Aanvragen van buiten Brussel vinden overwegend ook in tweetalig Brussel plaats. Tabel 7 - Uitgevoerde opdrachten tolken ter plaatse 2013 per provincie/bhg Brussel Bruxelles Luik 8 25 Vlaams - Brabant 7 26 Namen 18 7 Antwerpen 14 9 Luxemburg 3 13 Waals - Brabant 98 1 Henegouwen 29 2 Oost - Vlaanderen 1 12 West - Vlaanderen 6 2 Limburg - 1 TOTAAL

24 In tabel 8 krijgen we een overzicht van de 20 grootste gebruikers van het tolken ter plaatse in 2013 (= 85 % van alle prestaties) en een vergelijking met de vorige werkjaren. In de bijlagen is de volledige lijst van gebruikers tolken ter plaatse terug te vinden. Het stijgende of dalende aantal prestaties bij een gebruiker is afhankelijk van meerdere factoren zoals o.a. minder financiële middelen bij de gebruikers; minder of meer anderstalige klanten; een gedifferentieerder aanbod van taalondersteuning (contacttaal, pictogrammen, klare taal, visueel materiaal, ) etc. Tabel 8 De 20 grootste gebruikers van het tolken ter plaatse in 2013 Gebruiker PAG-ASA EXIL FEDASIL Klein Kasteeltje SOLENTRA Brugmannziekenhuis - Houba BON vzw FEDASIL Neder-over-heembeek Caritas International-Opvang- Vluchtelingenwerk CGGZ De Vest vzw UMC Sint Pieter- Campus HALLEPOORT OTA Vlaams Brabant-Brussel Ziekenhuis van Elsene Dokters van de wereld - Brussel Brugmannziekenhuis Paul brien BCHV UZ VUB Jette Medisch Sociaal Opvangcentrum BRUSSEL CLB VGC Sint Agatha Berchem SAJ BRUXELLES Vertrouwenscentrum kindermishandeling Totaal In volgende tabel 9 vinden we de tien meest geleverde taalcombinaties voor het tolken ter plaatse terug. Zij vormen samen bijna 69 % van alle geleverde talen. De top drie van de meest gevraagde talen: Albanees, Arabisch en Russisch zijn de talen die vorig jaar ook in de top drie stonden, maar dan in een andere volgorde. De talen uit Afghanistan (Dari/Farsi/Pasjtoe) blijven belangrijk. Verder zet de trend van meer prestaties vreemde taal/frans (2.315 in 2013 tgo in 2012) dan vreemde taal/nederlands (1.158 in 2013 tgo 832 in 2012) zich verder, vaak op vraag van de hulpverlener zelf. De inzet van Nederlandstalige gecertificeerde sociaal tolken in Brussel haalt 24

25 deze laatste cijfers wel omhoog. De volledige lijst van geleverde taalcombinaties is in de bijlagen terug te vinden. Tabel 9 De 10 meest geleverde taalcombinaties tolken ter plaatse in 2013 Brontaal Engels Frans Nederlands totaal % Albanees ,37 Arabisch Magrebijns ,22 Russisch ,04 Arabisch - Modern Standaard ,82 Dari ,68 Roemeens ,32 Turks ,44 Pasjtoe ,30 Farsi ,89 Armeens ,69 totaal ,89% Inzet van gecertificeerde Nederlandstalige sociaal tolken in het BHG. Voor het uitvoeren van de tolkprestaties ter plaatse BO/BA, werd vooral beroep gedaan op het ruime meertalige netwerk van tolken, hoofdzakelijk in het vrijwilligersstatuut, om zo een maximale behoeftedekking te kunnen invullen. BO bleef in 2013 de inzet van gecertificeerde tolken van het Vlaams register in Brussel opvoeren. Deze gecertificeerde tolken kregen een vergoeding van 45 /u en 22,5 /begonnen halfuur en 0,34 /km vergoeding. De gebruikersorganisatie betaalde een forfait van 20 /u, de rest werd bijgepast met eigen inkomsten vanuit de algemene werking van Brussel Onthaal vzw of via het project VGC (budget van voor de periode 11/ /12/2013 voor de specifieke sectoren eerstelijnsgezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg en onderwijs met CLB). Zo kon in 2013 met eigen middelen van Brussel Onthaal vzw 532 tolkprestaties ter plaatse doorgaan met gecertificeerde sociaal tolken (goed voor 824 gefactureerde tolkuren met een totaalkost van ,08 : ,08 voor Brussel Onthaal, vanuit VGC was er een bijdrage van voor de vervoerskosten van deze tolken, de rest werd door de gebruikers zelf bijgedragen). 25

26 Het VGC-project (nov december 2013) kon naast bovenstaande tolkprestaties nog eens 201 tolkprestaties door gecertificeerde tolken laten uitvoeren (goed voor 300 gefactureerde tolkuren voor een totaalkost van , na aftrek van de gebruikersbijdrage). In de beginperiode van het project werd een behoefteanalyse uitgevoerd bij de betrokken sectoren. Bij het afsluiten van dit project (december 2013) werd er ook een evaluatie van deze inzet van gecertificeerde tolken opgevraagd bij de gebruikers. De bijdrage van de gecertificeerde tolken op het totaal aantal uitgevoerde tolkprestaties ter plaatse BO in 2013 is 14,82%. De kost (tolkuurprijs en vervoerskosten van de tolken) hiervan werd grotendeels door Brussel Onthaal vzw zelf gedragen. In 2014 valt de Fedasil subsidie volledig weg voor Brussel Onthaal (en Bruxelles Accueil) en zal het nog moeilijker worden om eenzelfde investering te blijven doen. Er wordt verder nagedacht over een gedifferentieerde tarifering voor 2014 waarbij de gebruikers de inzet van de gecertificeerde tolk zelf zullen betalen. Maar uit de behoefteanalyse en de evaluatie blijkt al dat heel wat organisaties niet over de nodige financiële middelen beschikken om deze tolkkost te betalen en dat men de subsidiërende overheid/overheden aanduidt als verantwoordelijke voor het betalen van de tolkkosten. Dit gegeven kadert ook in ons Vlaams sectordossier waar wij de gebruikersoverheden aanduiden als verantwoordelijk voor de financiering van de tolkuurprijs en de vertaalregelprijs. De inzet van gecertificeerde tolken in Brussel kon grotendeels in 2013 maar bekostigd worden door eigen inkomsten van sociaal (telefoon)tolk- en vertaalprestaties, uitgevoerd door het ruime vrijwilligersnetwerk van Brussel Onthaal vzw - Bruxelles Accueil asbl. Dit lijkt bijna een pervers gegeven: enkel door de meertalige vrijwilligersinzet kon de inzet van gecertificeerde sociaal tolken mogelijk gemaakt worden in Brussel. Verder konden we voor het telefoontolken in 2013 ook beroep doen op verschillende gecertificeerde sociaal tolken die voor een kleine vergoeding bereid waren te tolken. Bovenstaande feiten pleiten vooral voor een geïntegreerde inzet van gecertificeerde en niet gecertificeerde tolken/vertalers om maximale effectiviteit (kwalitatief en behoeftedekkend) te behalen in tweetalig Brussel. 26

27 5.4. Aanbod schriftelijk vertalen Zowel BO als BA organiseert actief een aanbod schriftelijk vertalen, hoofdzakelijk voor het tweetalig BHG en aanvullend voor Vlaanderen en Wallonië. In onderstaande tabel 10 zien we dat er in aanvragen schriftelijk vertalen en 49 revisievragen werden geregistreerd tgov. 582 in Van de aanvragen kon er 70,47 % uitgevoerd worden. De doorverwijzing gebeurde naar de andere regionale vertaaldiensten in Vlaanderen of naar de commerciële markt voor de beëdigde vertalingen. BO/ BA zullen enkel informatieve documenten laten vertalen. De vragen naar beëdigde vertalingen worden naar de commerciële markt doorverwezen. Opdrachten die niet uitgevoerd werden, hadden meestal betrekking op een aanvraag in een niet beschikbare taalcombinatie of vertaalopdrachten, die niet kaderden binnen onze doelstellingen. De aanvragen voor schriftelijke vertalingen blijven verder een dalende trend vertonen. De sociaal tolk- en vertaaldiensten in West-Vlaanderen en Limburg bieden in 2013 nu ook het sociaal vertalen aan. Mogelijks is de verhoogde prijssetting in 2013 ook een mede bepalende factor hiervoor geweest. Tabel 10 - Aanvragen schriftelijk vertalen en revisie 2013 BO/BA Uitgevoerd Niet uitgevoerd doorverwezen totaal Brussel ,51% 25 5,81% ,33% Bruxelles 31 7,21% 14 3,26% ,46% Fed NL 16 3,72% 7 1,63% ,07% Fed FR 37 8,60% 16 3,72% ,79% Vlaanderen 20 4,65% 11 2,56% ,37% Wallonië 12 2,79% 26 6,05% ,98% Individu 73 19,98% ,98% Totaal ,47% 99 23,02% 28 6,51% % Het aanvullende aanbod schriftelijk vertalen voor Vlaanderen door BO daalt beduidend, nl. van 101 aanvragen in 2012 naar 36 aanvragen in BA kreeg meer vertaalaanvragen binnen, nl voor Bruxelles van 26 in 2012 naar 45 in 2013 en voor Wallonië 32 in 2012 naar 116 in De vertaalaanvragen van individuen op de eerstelijnspermanentie daalden van 126 in 2012 naar 73 in Voor deze doelgroep worden vertalers ingezet die geen vergoeding ontvangen. We stelden vast dat weinig vertalers nog op dit soort gratuite activiteit willen ingaan, waardoor 27

28 verschillende vertaalaanvragen geweigerd werden en eventueel naar de commerciële markt werden doorverwezen. In tabel 11 vinden we een geografisch overzicht voor welke regio s de vertalingen werden uitgevoerd. De dalende trend zet zich in alle regio s door behalve voor Luik en Luxemburg. Voor deze laatste is BA een aanvullend aanbod op de Setis Wallon. Toch blijven de vertalingen geconcentreerd op het tweetalig BHG en daalt het aanvullende aanbod schriftelijk vertalen voor Vlaanderen. Tabel 11 - Uitgevoerde opdrachten schriftelijk vertalen 2013 per provincie/ BHG Schriftelijk vertalen Brussel Antwerpen Bruxelles West - Vlaanderen - 6 Henegouwen 4 12 Namen Limburg 7 44 Oost - Vlaanderen 3 3 Luxemburg 5 1 Vlaams - Brabant 1 16 Waals Brabant - 1 Luik 11 3 individuen Totaal In de volgende tabel 12 vinden we de 20 grootste gebruikers van het schriftelijk vertalen terug. Behalve de dalende trend in de aanvragen, is het moeilijk om vergelijkingen te maken over de jaren heen. Er is een erg wisselend gebruik van het aanbod schriftelijk vertalen. BO zelf liet ook vertalingen uitvoeren voor eigen intern gebruik (bv eigen website) of voor revisieopdrachten. Tabel 13 toont ons de meest uitgevoerde taalcombinaties bij het schriftelijk vertalen. Zoals ook al vorige jaren bleek, blijft het vertalen van het FR/NL een belangrijk vraag, nl 15,84 % van alle vertalingen. Ook de toptalen Albanees, Russisch en Arabisch vinden we hier terug. Meestal wordt er vertaald van de vreemde taal naar het NL/FR/GB en niet andersom. 28

29 Voor nieuwe vertalers werden er testvertalingen uitgevoerd met uitgebreide feedback. De revisieopdrachten werden uitgevoerd via de middelen van een eigen bestemd fonds en in de mate dat er revisoren beschikbaar waren. In bijlage kan u het gebruikte revisiemodel terugvinden. Tabel 12 - De 20 grootste gebruikers van het schriftelijk vertalen BO/BA 2013 Gebruiker BRUSSEL ONTHAAL vzw 19 - WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE BRUG LA PASSERELLE 11 2 BRUXELLES ACCUEIL ASBL 10 1 FEDASIL FEDASIL KLEIN KASTEELTJE KMS 7 1 FEDASILL Petit Château 7 13 ZORG ACTIE PLAN 7 - BELGISCH COMITE VOOR HULP AAN VLUCHTELINGEN 6 4 GEMEENSCHAPSCENTRUM NEKKERSDAL 6 2 BRC STADSBEROEPEN EN OPENBAAR AMBT 5 - CROIX ROUGE DE BELGIQUE Centre l'amblève 5 1 BON VZW 4 31 FEDASIL FLORENNES 4 11 FEDASIL VIRTON 4 1 GEMEENSCHAPSCENTRUM HEEMBEEK-MUTSAARD 4 - KIND & GEZIN SINT GILLIS 4 - VORMINGPLUS CITIZENNE 4 4 CAW LIMBURG vzw 3 31 Totaal 130 Tabel 13 - De meest geleverde taalcombinaties schriftelijk vertalen in 2013 Brontaal Engels Frans Nederlands totaal % Dari ,62 % Pashtoe ,95 % Russisch ,29 % Frans ,84 % Klassiek Arabisch ,93 % Albanees ,29% Engels ,59% Totaal 3 (0,99%) 45 (14,85%) 98 (32,34%) ,51% 29

30 5.5. Aanbod telefoontolken Het telefoontolken is steeds een belangrijke activiteit van BO/BA geweest en dit vooral in het kader van de opvang van asielzoekers. Hiervoor werd het netwerk van de vele vrijwillige tolken voor een ruim aanbod talen ten volle ingezet. Door de halvering van de Fedasil-subsidie BO/BA in 2013, werden de tarieven aangepast en kregen de telefoontolken ook een kleine forfaitaire vergoeding in tegenstelling tot vorige werkjaren. BO/BA verwerkten in aanvragen voor telefoontolken tgo in 2012 (zie tabel 14) en in In 2013 kon 96,43 % van de aanvragen uitgevoerd worden tgo 94,53% in Niet uitgevoerde prestaties verwijzen naar een annulering of tolk/taal niet beschikbaar. De behoeftedekking bij het telefoontolken is vrij hoog dankzij het flexibele netwerk van de vele vrijwillige sociaal tolken. Toch merken we nu al 2 jaar op een rij dat de aanvragen voor telefoontolken dalen en dit vooral bij BA. Terwijl er in 2012 nog aanvragen waren voor het niveau Fed FR, waren er deze in Ook het niveau Wallonië daalt van 376 in 2012 naar 195 in De Setis Wallon startte in 2013 met een aanbod telefoontolken, mogelijks heeft dit een invloed gehad. Verder werden vooral asielzoekers met mogelijke contacttaal Frans naar de opvangcentra in Wallonië gestuurd. Het striktere asielbeleid en vrijwillige terugkeer van asielzoekers zal ook zijn invloed gehad hebben op de aanvragen voor een telefoontolk. Tabel 14 - aanvragen telefoontolken 2013 BO/BA Uitgevoerd Niet uitgevoerd doorverwezen totaal Brussel Bruxelles Fed NL Fed FR Vlaanderen Wallonië Totaal (96,43%) 173 (3,53%) 2 (0,04%) (100%) In tabel 15 krijgen we weer een geografisch overzicht voor welke regio s het telefoontolken werd uitgevoerd. De regio s Brussel en Bruxelles vormen samen 49,34 % van de uitgevoerde 30

31 opdrachten tgo 32,77 % in Verder zien we dat de prestaties voor de Waalse regio s dalen, waarschijnlijk onder invloed van het nieuwe aanbod van de Setis Wallon. Tabel 15 - Uitgevoerde opdrachten telefoontolken 2013 per provincie/bhg Brussel Bruxelles Luxemburg West - Vlaanderen Vlaams - Brabant Antwerpen Luik Limburg Oost - Vlaanderen Henegouwen Namen Waals Brabant Totaal Tabel 16 de 20 grootste gebruikers van het telefoontolken BO/BA 2013 Gebruiker FEDASIL Klein Kasteeltje FEDASIL Petit Château FEDSAIL Virton FEDASIL Kapellen FEDASIL Stoumont FEDASIL Poelkapelle FEDASIL Steenokkerzeel FEDASIL Bovigny FEDASIL St Truiden FEDASIL NOH Rode Kruis opvangcentrum Alsemberg Centre fermé de Vottem OCMW GAVERE Rode Kruis opvangcentrum Wingene CPAS CHIMAY FEDASIL Broechem CARITAS INTERNATIONAL OPVANG - EIGEN MIDDELEN FEDASIL Morlanwelz JESUIT REFUGEE SERVICE BELGIUM REPATRIËRINGCENTRUM 127 BIS STEENOKKERZEEL Totaal

32 In tabel 16 vinden we de 20 grootste gebruikers van het telefoontolken terug. Zij vormen samen 75,44 % van alle aanvragen voor telefoontolken. Het tweetalige opvangcentrum Klein Kasteeltje- Petit Château vormen 39,87 % van de aanvragen. Verder blijven voor het telefoontolken ook de andere opvangcentra voor asielzoekers sterk vertegenwoordigd. In tabel 17 vinden we de 10 meest uitgevoerde taalcombinaties bij het telefoontolken. Terwijl in 2012 de top 3 (55,24%) uit Russisch-Dari-Klassiek Arabisch bestond, werd dit in 2013 Albanees- Russisch-Dari (53,98%). In 2013 was de vraag naar Albanese telefoontolken, en ook tolken ter plaatse, een uitschieter. Het Fedasil opvangcentrum Klein Kasteeltje- Petit Château was in 2013 een belangrijk terugkeercentrum voor Albaneessprekende asielzoekers en dit had dus duidelijk zijn invloed op de werking van BO/BA. Opvallend is dat in 2013 en dit voor de eerste maal, er meer naar het Nederlands werd getolkt dan naar het Frans, dit o.a. door de dalende aanvraag vanuit Wallonië. Tabel 17 De 10 meest uitgevoerde taalcombinaties bij het telefoontolken BO/BA Brontaal Engels Frans Nederlands totaal % Albanees ,82% Russisch ,52% Dari ,64% Servisch ,81% Pasjtoe ,12% Klassiek Arabisch ,01% Armeens ,60% Somali ,39% Georgisch ,78% Farsi ,54% totaal ,25% Verder lijkt het ons ook interessant om te kijken welke sectoren/organisaties in Brussel beroep doen op het aanbod telefoontolken van Ba-bel, Vlaamse tolkentelefoon en of dit effect heeft op het aanbod tolken ter plaatse van BO. Terwijl in 2012 ongeveer 60(deel)werkingen uit Brussel op Ba-bel beroep deden, waren dit er in 2013 nog 53. We zouden ons kunnen afvragen of het verminderd oproepen vanuit Brussel bij Ba-bel terug te vinden is in onze oproepen BO telefoontolken of tolken ter plaatse. In tabel 18 is de evolutie van de oproepen bij Ba-bel vanuit Brussel terug te vinden. Kunnen we stellen dat de terugval van het telefoontolken bij Ba-bel in 2013 ten voordele van het tolken ter plaatse in Brussel is? Laat de inzet van meer gecertificeerde tolken ter plaatse in Brussel zich voelen in de werking van Ba-bel? 32

33 Tabel 18 Evolutie van de aanvragen telefoontolken vanuit Brussel bij Ba-bel Tabel 19 - Aantal oproepen/sectoren uit Brussel dat effectief inbelde In tabel 19 zien we vanuit welke sectoren in Brussel bij Ba-bel werd ingebeld voor een telefoontolk. Hier zien we ook een sterke terugval vanuit de sector opvang asiel. Mogelijks omdat deze sector in 2013 zelf de tolkuurprijs moest betalen voor het telefoontolken. Deze terugval is ook op te merken bij bv opvang slachtoffers mensenhandel. 33

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2014 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl 2014 1

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2014 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl 2014 1 Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden ook in 2014 maar actief zijn dankzij de steun van verschillende overheden en

Nadere informatie

Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 0

Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 0 2 0 1 1 jaa rverslag Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/511 27 15 - Fax

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3

1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3 Inhoudsopgave 1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3 2- Positionering en organisatie van Brussel Onthaal vzw

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele Minderheden Bianca Debaets

Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele Minderheden Bianca Debaets Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden hun dienstverlening van sociaal tolken en vertalen maar waarmaken in 2015 dankzij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012 V O O R W O O R D B e s t e g e b r u i k e r, D i t i s o n z e a l l e r - e e r s t e n i e u w s b r i e f n a a r g e b r u i k e r s t o e. T i j d e n s d e z o m e r m a a n d e n m a g u o n z

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2009 Gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2017

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

2012/56. Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten 15/10/2012

2012/56. Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten 15/10/2012 Tekst & U! tleg 2012/56 15/10/2012 PC 319.01 2012/48 PC 327.01 2012/44 PC 330 2012/43 PC 331 2012/48 andere 2012/41 Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten Het Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Do s & don t s van het tolken

Do s & don t s van het tolken Do s & don t s van het tolken Studiedag Pluriculturele Zorg Horen, zien, zwijgen, TOLKEN. Communicatie met anderstaligen in de gezondheidszorg, (g)een probleem?! 18 maart 2013 Kursaal Oostende 1. Wat is

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening van STA STA fungeert hoofdzakelijk als makelaar bij de communicatie met anderstalige cliënten. - Tolken (mondeling)

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2016 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2016 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden hun dienstverlening van sociaal tolken en vertalen maar waarmaken in 2016 dankzij

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 november 2017 Besluit nummer: 2017_GR_01044 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Artikel 1 : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Het Stadsbestuur verlet, onder de hierna vermelde voorwaard binn de goedgekeurde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context.

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Tolk- en Vertaalservice Gent, vzw Wolterslaan 16 9000 Gent Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Dit reglement voor klanten

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet. CURRICULUM VITAE NAAM: KOITSJEVA Maja Georgieva NATIONALITEIT: Belg. ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.be

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding De Tolk- en Vertaaldienst Provincie Antwerpen (hierna genoemd TOPA) biedt twee vormen van dienstverlening

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5; TC/98/84 ADVIES Nr. 98/07 VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (DEPARTEMENT SOCIOLOGIE) TOT HET BEKOMEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Agenda 1. September 2015 2. AgODi reageert 3. Uitbreiding ondersteuningsaanbod 4.

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie

Telefonisch onthaal en mobiele functie 2A HERMESplus in cijfers - Werkjaar 2014

Telefonisch onthaal en mobiele functie 2A HERMESplus in cijfers - Werkjaar 2014 1 2014 Telefonisch onthaal en mobiele functie 2A HERMESplus in cijfers - Werkjaar 2014 In 2014 registreerden het telefonisch onthaal en de mobiele functie 2A van het netwerk HERMESplus samen 351 aanvragen.

Nadere informatie

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel Gezinszorg 1.1 Situering Voor sommige ouderen is hulp bij dagelijkse taken zoals wassen, strijken, verstellen, het bed opmaken of de woning schoonmaken onontbeerlijk. Voor deze niet-medische zorg kunnen

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratieen inburgeringsbeleid

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratieen inburgeringsbeleid ingediend op 302 (2014-2015) Nr. 1 26 maart 2015 (2014-2015) Voorstel van decreet van Willy Segers, Ward Kennes, Mercedes Van Volcem, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate houdende wijziging

Nadere informatie

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent CAW Oost-Vlaanderen Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent 1 CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK: DECRETALE KERNOPDRACHTEN Onthaal Voor iedereen Eerste opvang en directe hulp Alle

Nadere informatie

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T 02 201 22 00 REGISTRATIECIJFERS 2013-2016 www.hermesplus.be - info@hermesplus.be 1 1. INLEIDING De mobiele equipe TANDEMplus en het telefonisch onthaal

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie KANDIDAATSDOSSIER 2009-S3031- Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie Met het Fonds voor Voeding en Welzijn wil

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT Overkop - Huizen voor jongeren in het kader van het Rode Neuzen Fonds Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website,

Nadere informatie

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Interculturele communicatie: wat bestaat er en wat kost het Hans Verrept (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Taal problematiek

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Als een zorgverstrekker te maken krijgt met een kankerpatiënt die een andere taal spreekt of een andere culturele achtergrond heeft, kan dit de communicatie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken

Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken Onderzoek voor rekening van FOSOVET-COFETIS Behoeftenanalyse van Nederlandstalige organisaties, diensten en instellingen Deel 2: Integrale

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Emmaüs Culturele diversiteit in de zorg

Emmaüs Culturele diversiteit in de zorg Emmaüs Culturele diversiteit in de zorg Mechelen 26 mei 2011 Hamida Chikhi 1 Italiaanse Turkse Marokkaanse Dienst gestart in 1992 2 1 Doelstellingen van de dienst Gelijke toegang tot de gezondheid Kwaliteit

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden November 2015 Inhoudstafel 1. Asielaanvragen en beschermingsgraad op 30/11/2015... 3 a. Aantal asielaanvragen... 3 b. Beschermingsgraad...

Nadere informatie

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas Asielzoekers 1 CONTEXT 2015 Asielaanvragen laatste 20 jaar Evolutie enkelvoudige asielaanvragen België 2015 3 Maand Aantal Januari 925 (1313) Februari 815 Maart 921 April 884 Mei 1354 (1708) Juni 1886

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving BEO-studiedag 16 maart 212 - Rudi Janssens Inhoud Stad en onderwijs Politiek-institutionele context Pedagogische context Demografisch-geografische context

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

Statistieken activiteitenverslag Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Statistieken activiteitenverslag Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Statistieken activiteitenverslag 2008 8Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten inhoud RSZPPO Statistieken Activiteitenverslag 2008 8 1 Aantal werkgevers

Nadere informatie

nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratiesector - Werking

nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratiesector - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen)

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Werken met tolken in CAW en CGG April 2012 www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Inhoudsopgave Opzet...3 Situering...3 Wat is sociaal tolken Wie zijn

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management Directoraat generaal Gezondheidszorg Dienst Legal Management Minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt in de ziekenhuizen en in de overlegplatforms

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Minderjarige nieuwkomers: wie zijn ze en hoe leiden we ze toe naar vrije tijdsinitiatieven?

Minderjarige nieuwkomers: wie zijn ze en hoe leiden we ze toe naar vrije tijdsinitiatieven? Minderjarige nieuwkomers: wie zijn ze en hoe leiden we ze toe naar vrije tijdsinitiatieven? WIE IS DE DOELGROEP? 5 jaar tot hoogstens 17 max. 1 jaar ononderbroken in België verblijven max. 9 maand in school

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

DOOR EIGEN KRACHT MIND-SPRING. Oost-Vlaanderen

DOOR EIGEN KRACHT MIND-SPRING. Oost-Vlaanderen DOOR EIGEN KRACHT MIND-SPRING Oost-Vlaanderen HOE HET ALLEMAAL BEGON Alarmbel over welzijn en geestelijke gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen Psychosomatische klachten Hoge prevalentie psychische

Nadere informatie

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Hanan Ben Abdeslam Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan Ontwikkeld ism VGC Inhoud 1. Opzet 2. Projectdoel en projectresultaat 3. Inzichten

Nadere informatie

Mensenhandel... wat te doen?

Mensenhandel... wat te doen? Mensenhandel... wat te doen? Advies voor ziekenhuispersoneel Inleiding Als u in een ziekenhuis werkt, kunt u geconfronteerd worden met situaties die het gevolg zijn van mensenhandel. In die moeilijke omstandigheden

Nadere informatie

Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen

Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen Britt Roels, Marie Seghers, Bert De Bisschop Stef Slembrouck, Piet Van Avermaet, Mieke Van Herreweghe Vakgroep Taalkunde en Steunpunt

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 22 februari 2005 RVOL/MDR/ADV/005 Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie