Publieksversie Algemeen controleplan Zorgverzekeringswet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publieksversie Algemeen controleplan Zorgverzekeringswet 2012"

Transcriptie

1 Publieksversie Algemeen controleplan Zorgverzekeringswet 2012

2 INLEIDING Conform wet- en regelgeving is Zorg en Zekerheid gehouden om voorafgaand aan materiële controles een (algemeen)controlejaarplan op te stellen. Middels deze publieksversie willen wij u informeren over de totstandkoming van dit plan en de uitvoering van de controles. 2

3 HOOFDSTUK 1 WETTELIJK KADER EN CONTROLEMETHODEN Inleiding Onderstaand wordt allereerst het wettelijk kader beschreven op grond waarvan Zorg en Zekerheid het proces materiële controle heeft ingericht. Vervolgens wordt ingegaan op de uitvoering van de materiële controle door de afdeling M&KC waarin nader aandacht besteed wordt aan de risicoanalyse en het onderwerp detailcontrole. 1.1 Wettelijk kader Materiële en kwaliteitscontrole door de zorgverzekeraar moet voldoen aan diverse wet- en regelgeving. Hieronder staat het wettelijk kader op een rijtje. Verplichting controle op daadwerkelijke levering Artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bepaalt dat een zorgverzekeraar alleen mag betalen als de in rekening gebrachte prestatie overeenkomt met het gedeclareerde tarief (rechtmatigheid). Conform art. 27 van de Wmg moet de zorgverzekeraar zich hierbij houden aan de regels die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gesteld heeft. Voor vaststelling van de rechtmatigheid van de uitgaven in de Zvw stelt de NZa in het kader van de risicoverevening de minimumnorm van betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens van tenminste 95 % en een nauwkeurigheid (=tolerantie) van 3 %. De hoogte van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid melden in hoeverre de resultaten van de steekproef naar de hele massa vertaald kunnen worden en hangen af van de steekproefomvang. De zorgverzekeraar is gezien de NZa-eisen verplicht om rechtmatigheidcontroles uit te voeren. Overigens is één van de voorschriften van het protocol vereveningsonderzoek Zvw dat de externe accountant de materiële controle moet betrekken bij zijn onderzoek naar de juistheid van de jaarstaat. Doelmatigheid De keuze voor het al dan niet uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken is aan de zorgverzekeraar. Overigens kunnen deze doelmatigheidsonderzoeken zorgen voor een verlaging van de schadelast en mogelijk voor concurrentievoordeel. Om doelmatigheid vast te stellen, is art. 2.1 van het Besluit zorgverzekering van belang. Daarin is bepaald dat de inhoud en omvang van de onder Zvw verzekerde zorg mede worden bepaald door de stand van wetenschap en praktijk en bij het ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten Gebruik van persoonsgegevens bij de materiële controle De zorgaanbieder is op grond van de wettelijke regeling betreffende het beroepsgeheim verplicht om gezondheidsgegevens te verstrekken als een wettelijk voorschrift hem daar toe verplicht. Art. 87 van de Zorgverzekeringswet is zo n voorschrift. Zorgverzekeringswet art De zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft geleverd is verplicht om noodzakelijke persoons- en gezondheidsgegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken. - De zorgverzekeraar is verplicht tot geheimhouding. Regeling Zorgverzekering De Regeling Zorgverzekering geeft een nadere uitwerking van de Zorgverzekeringswet. In de Regeling staat in art. 7.1 expliciet dat persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor formele- en materiële controle, fraude en verhaalszaken. Tot voor kort was de basis voor detailcontroles de door verzekeraars opgestelde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen en het Addendum 3

4 Zorgverzekeraars. Vanaf februari 2008 is de goedkeuring van het College Bescherming Persoonsgegevens verlopen en was het opvragen/inzien van gegevens van patiënten alleen toegestaan als de verzekerde toestemming had gegeven. Om een en ander structureel te regelen is op 1 juli 2010 de Regeling Zorgverzekering aangepast om de volgens de Wet bescherming persoonsgegevens noodzakelijke juridische grondslag te leggen voor zorgverzekeraars om controles uit te voeren en voor zorgaanbieders om het beroepsgeheim te mogen doorbreken. Zorgverzekeraars zullen de Regeling overigens praktisch uitwerken in een nieuwe Gedragscode en bijbehorend Protocol Materiële controle. Het CBP zal toetsen of deze voldoet aan de aangepaste Regeling Zorgverzekering. 1.2.Hoofdlijnen aangepaste Regeling Zorgverzekering 1. Materiële controle dient stapsgewijs uitgevoerd te worden. Door een stapsgewijze aanpak worden betrokkenen en persoonlijke levenssfeer zo weinig mogelijk belast omdat detailcontrole vermeden wordt als andere controlemiddelen ook hetzelfde doel kunnen bereiken. Achtereenvolgens worden de volgende stappen gezet. Allereerst doel van de materiële controle vaststellen. Nauwkeurigheid is hierbij belangrijk zodat toetsbaar is of het controledoel is bereikt dan wel specifiek nader onderzoek nodig is. Dan algemene risicoanalyse uitvoeren. Enerzijds op gegevens vanuit verzekerdenadministratie (zorgkosten) en signalen om te bepalen op welke zorgsectoren, prestaties of aanbieders de materiële controle zich zal richten. Anderzijds kan de risicoanalyse zich ook richten op individuele aanbieders aan wie de verzekeraar kan vragen AO /IC-verklaringen, accountantsverklaringen of bestuursverklaringen te overleggen. Vaststellen algemeen controleplan op basis van algemene risicoanalyse met opgenomen waarop controle zich zal richten en welke algemene controleinstrumenten/methodes daarbij worden ingezet. Dit betreft methodes waarbij persoonsgegevens uit de administratie van zorgaanbieders niet nodig zijn. In deze fase is detailcontrole niet mogelijk. Algemeen controleplan en controledoel moeten openbaar gemaakt worden voor verzekerden en zorgaanbieders. Uitvoeren algemeen controleplan. Indien voldoende zekerheid is verkregen, stopt hier de controle. Maatstaven hiervoor moeten inzichtelijk zijn en voldoen aan art Besluit Zorgverzekering (zie boven onder doelmatigheid). Als na uitvoering van de algemene controles onvoldoende zekerheid is verkregen en het controledoel nog niet gehaald is of er andere externe signalen zijn dat er onvoldoende zekerheid is, moet dit inzichtelijk en toetsbaar gemaakt worden en een specifiek controledoel vastgesteld worden. Een detailcontrole mag alleen uitgevoerd worden als dit doel niet zonder detailcontrole kan worden bereikt. Dan volgt een specifieke risicoanalyse op de bevindingen. Deze specifieke risicoanalyse is erop gericht om te bepalen op welke gegevens en op welke (categorieën van) zorgaanbieder(s) de detailcontrole zich zal richten en welke methoden van detailcontrole gebruikt zullen worden. Het controlemiddel moet proportioneel zijn met het doel en omstandigheden van het onderzoek. De zorgverzekeraar moet noodzaak en proportionaliteit kunnen motiveren en onderscheid maken naar de soort detailcontrole. De lichtste vorm van detailcontrole zoals het opvragen van persoonsgegevens zonder inzage in administratie en inzien van administratie, zonder diagnoses (b.v. afsprakenagenda) moeten eerder ingezet 4

5 worden dan zwaardere middelen zoals steekproefsgewijs gezondheidsgegevens opvragen of inzage in het medisch dossier. Vaststellen specifiek controleplan met specifiek controledoel op basis van specifieke risicoanalyse voor de betreffende zorgsoort en/of zorgaanbieder. Uit het specifieke controleplan moet blijken dat de detailcontrole niet verder gaat dan noodzakelijk was gelet op onderzoeksdoel en omstandigheden. Informeren zorgaanbieder (indien gewenst schriftelijk) over detailcontrole en motiveren hoe voldaan is aan de voorwaarden voor detailcontrole (specifieke risicoanalyse is verricht en specifieke controledoel kan zonder detailcontrole niet worden bereikt, controle is proportioneel gezien doel en omstandigheden Uitvoeren detailcontrole en dit vastleggen in administratie. Persoonsgegevens moeten onder verantwoordelijkheid van medisch adviseur worden verwerkt. Op verzoek van de zorgaanbieder is hij/zij aanwezig bij dit deel van de controle. Zorgaanbieder informeren over resultaten Evt. reactie zorgaanbieder Indien het controledoel niet is bereikt: overweeg een zwaarder middel, anders stoppen. Vaststellen definitieve uitkomsten; hierbij reactie zorgaanbieder betrekken Zorgaanbieder informeren over definitieve uitkomsten 2. Richtlijnen enquêtes: De verzekeraar mag enquêtes naar verzekerden sturen als Onderzocht wordt of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd Onderzocht wordt hoe de ervaren kwaliteit van de zorg is De verzekeraar de verzekerde informeert dat hij niet verplicht is tot het beantwoorden van vragen en dat dit dan niet in zijn nadeel werkt De verzekeraar ervoor zorgt dat de terug ontvangen enquêteformulieren over kwaliteit niet herleidbaar zijn tot personen en niet herleidbaar is welke verzekerden geen formulier hebben teruggestuurd. 5

6 HOOFDSTUK 2 MATERIËLE CONTROLE: DOELSTELLINGEN EN PROCES 2.1. Doelstellingen van de controles Doelstellingen: M&KC heeft bij het uitvoeren van controles de volgende algemene doelstellingen. Het verwerven van voldoende zekerheid dat er sprake is van rechtmatigheid en doelmatigheid van de, op basis van een zorgcontract, gedeclareerde zorg; Het ondersteunen van het proces zorginkoop- en contracteren /beperken schadelast; Het signaleren van oneigenlijk gebruik en/of fraude; Het (laten) bepalen en uitvoeren van gevolgen naar aanleiding van bevindingen; Het voldoen aan de gestelde controle-eisen. In de risicoanalyse (hoofdstuk 4 t/m 15) wordt per risicocategorie de specifieke doelstelling van de controles weergegeven Het proces materiële controle Het proces Materiële en kwaliteitscontrole is binnen Zorg en Zekerheid een onderdeel van het proces zorginkoop en -contractering. De gemaakte afspraken in het zorgcontract en de Regeling Zorgverzekering vormen de grondslag voor de controles. De uitvoering vindt plaats door de afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole, een aparte afdeling binnen de Divisie Zorg met een eigen verantwoordelijkheid. Deze afdeling beschikt over zowel materiekennis als uitgebreide medische kennis. Alle controles worden projectmatig uitgevoerd waarbij vaste stappen worden doorlopen bij de voorbereiding, aftrap, uitvoering en terugkoppeling van de resultaten. Onderstaand staat beschreven welke stappen op het gebied van communicatie, onderzoek en resultaten de afdeling M&KC standaard zet. Communicatie Voorafgaand aan de onderzoeken, tijdens de analyses en achteraf (n.a.v. de resultaten/ conceptrapportage) wordt afgestemd met de zorginkoop. Indien van toepassing wordt Speciale Zaken en de afdeling Declaraties erbij betrokken (i.v.m. terugvorderen). Onderzoek Het onderzoek verloopt volgens vaste stappen: Stap 1 Algemene risicoanalyse Om op zo efficiënt mogelijke wijze zekerheid te krijgen over juistheid en doelmatigheid van de gedeclareerde zorg stelt de afdeling M&KC allereerst een algemeen controleplan op waarin op basis van risicoanalyse per zorgaanspraak de controles geselecteerd worden die zinvol zijn om te onderzoeken. Naast recht- en doelmatigheid zijn bij het zorgteam Cure de wensen voor kwaliteitscontroles geïnventariseerd. 1. Risico s m.b.t. recht- en doelmatigheid De recht- /doelmatigheidsrisico s zijn ingedeeld in 5 categorieën, namelijk (zie ook bijlage 2).: - de gedeclareerde zorg wordt niet geleverd - de prestatie is tegen een duurder tarief in rekening gebracht - prestatie zonder een geldige indicatie 6

7 - de prestatie voldoet niet aan de overeenkomst - de prestatie wordt ondoelmatig geleverd Per categorie worden de risico s beschreven. Na de omschrijving van het risico volgt een oordeel van het risico (zeer laag, laag, midden, hoog, zeer hoog). De combinatie van de kosten van de prestatie en de grootte van het risico (kwalitatief oordeel van de zorginkoop in samenspraak met M&KC) bepaalt in principe of het zinvol is om het risico daadwerkelijk te onderzoeken. De volgende elementen zijn hierbij meegewogen: de totale kosten per rubriek (op basis van de jaarstaten 2009; zie bijlage 1) kostenstijging de aard van de zorgaanspraak de daaruit voortvloeiende gedragsrisico s resultaten van eerdere onderzoeken signalen (b.v. verzekerden, andere zorgverlener, andere zorgverzekeraar, inspectie, media) beheersmaatregelen (automatiseringssysteem, machtigingen, etc.) Als Zorg en Zekerheid het risico intern afgedekt heeft, hoeft het risico in principe niet onderzocht te worden. Dit is aangegeven in de kolom beheersmaatregel. De risico s die onderzocht zouden moeten worden, zijn vetgedrukt. 2. Inventarisatie kwaliteitscontroles Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is er extern toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Maar ook zorgverzekeraars zullen hier in toenemende mate een rol bij gaan spelen, mede gelet op de zorgplicht. Zorgverzekeraars met een natura-polis kunnen namelijk rechtstreeks aangesproken worden indien slechte kwaliteit is ingekocht. Hierop zullen dus controles plaats moeten vinden. Kwaliteit is volgens het CVZ onder te verdelen in onderstaande aspecten: - patiëntgericht - effectief - doelmatig - toegankelijk - veilig - tijdig Bij de zorginkoop is volgens deze aspecten geïnventariseerd of er wensen zijn voor kwaliteitscontroles. Prioritering Het aantal onderzoeken op de longlist is dermate groot, dat deze over het algemeen niet allen in één jaar uitgevoerd kunnen worden gezien de beschikbare capaciteit bij M&KC. Daarom moet een prioritering plaats vinden. De gewenste rechtmatigheids-, doelmatigheidsen kwaliteitscontroles worden op een longlist geplaatst (zie hst. 16), waarna volgens vooraf vastgestelde criteria prioritering voor 2011 plaatsvindt (zie hfst. 17). Rechtmatigheidcontroles vinden altijd plaats, aangezien deze wettelijk zijn voorgeschreven. Echter: de controle op de naleving van de gemaakte afspraken zal, gezien de noodzaak voor zorgkostenbeheersing, in toenemende mate op doelmatigheidscontroles gericht zijn. Daarnaast zal de kwaliteit van de verleende zorg gecontroleerd worden. Na de uiteindelijke selectie van onderzoeken worden de meest geschikte controlemethoden gekozen en nader gemotiveerd in het plan. In verreweg de meeste gevallen betreft het primair verbandcontroles en profielanalyses op basis van gegevens in ons declaratiebestand 7

8 (proportionaliteitsbeginsel). De bevindingen geven soms aanleiding om secundair detailcontrole uit te voeren. Slechts in enkele situaties wordt direct overgegaan tot een vorm van detailcontrole omdat de gegevens ontbreken in het declaratiebestand dan wel onze systemen geen kwaliteitsinformatie bevatten. In het plan wordt dan aangeven waarom met een minder ingrijpende methode niet hetzelfde resultaat bereikt kan worden. Sporadisch wordt gedurende het jaar op grond van signalen een extra onderzoek ingepland. Ook hier wordt het proportionaliteitsbeginsel gehanteerd. Stap 2 Aftrap De geselecteerde onderzoeken vinden projectmatig plaats. Aan het begin van ieder onderzoek vindt er een aftrapbijeenkomst plaats, waarbij de afdeling M&KC (onderzoeker, beleidsmedewerker, adviserend geneeskundige en administratieve ondersteuning), zorginkoop en een teamleider van Declaraties aanwezig zijn. Tijdens dit overleg wordt besproken wat exact onderzocht moet worden, welke gegevens nodig zijn, welke onderzoeksmethode gehanteerd wordt, wat de normen zijn voor voldoende zekerheid en wie wat doet op welke termijn. De beleidsmedewerker van M&KC heeft hierbij een coördinerende rol. Aangezien er vanwege de NZa-eisen van continuïteit en tijdigheid veelal sprake is van parallelle en cyclische controletrajecten is een apart specifiek controleplan niet zinvol. Om de inzet van detailcontroles inzichtelijk te maken zal M&KC in de rapportages van de onderzoeken motiveren wat de normen waren voor voldoende zekerheid. Ook zal zij in het rapport bij onvoldoende zekerheid de keuze van de controlemiddelen voor een eventuele detailcontrole motiveren (specifieke risicoanalyse). Stap 3 Analyse De analyse verloopt in verschillende fases. Na uitwerking van de onderzoeksmethodiek en een eerste verkennende globale analyse worden tussentijds de resultaten besproken en vindt altijd een go-no moment plaats om te beoordelen of er al dan niet een detailcontrole noodzakelijk is. Noodzaak en omvang detailcontroles Detailcontrole is een onderdeel van de controlemix; echter Zorg en Zekerheid verricht alleen detailcontroles bij haar materiële controle als niet langs een andere weg een zelfde resultaat bereikt kan worden. Over het algemeen wordt een controletraject gestart met statistische analyse, benchmark en/of verbandcontrole. Pas als het niet mogelijk is gebleken om met minder belastende controlemiddelen voldoende zekerheid te verkrijgen, zal Zorg en Zekerheid zwaardere (ingrijpender) middelen inzetten. Zoals reeds eerder vermeld, vindt tijdens het onderzoek altijd een go-no go moment plaats waarop conform de norm inzet zwaardere middelen (zie boven) wordt beoordeeld of detailcontrole noodzakelijk is. De inzet van het zwaarste (controle)instrument -onderzoek van medische dossiers- wordt zeer terughoudend gebruikt. Vaak is nadere informatie/verklaring van de zorgverlener afdoende. Alleen indien dit niet afdoende of betrouwbaar wordt geacht en er op basis van onderzoek /concrete signalen een redelijk vermoeden is op onrechtmatig of ondoelmatig handelen, besluit Zorg en Zekerheid om inzage in het medisch dossier te vragen. Dit is in de praktijk echter zelden noodzakelijk. Zorg en Zekerheid hanteert hierbij tevens het uitgangspunt dat de ingezette maatregelen proportioneel zijn. Dat betekent dat er ook bij dossiercontroles in principe gebruik wordt gemaakt van steekproeven, doorgaans met een grootte van 10 tot 15 dossiers. Detailcontroles kunnen o.a. zijn: aselecte steekproef en het opvragen van informatie bij de zorgaanbieder (bijvoorbeeld recepten); vragen om een toelichting, b.v. bij vermoedelijk foutieve DBC-combinaties; 8

9 het opvragen van informatie bij verzekerden (bijvoorbeeld enquêtes); het controleren van de afsprakenagenda; het oproepen van verzekerden voor het spreekuur, voorafgaand aan een behandeling of na afloop ervan; controle van hulpmiddelen achteraf door een technisch adviseur; dossieronderzoek. Norm voor inzet zwaardere middelen Zorg en Zekerheid gebruikt niet meer tot de persoon herleidbare gegevens dan gezien de omstandigheden noodzakelijk is. Bij de toepassing van controlemethoden en het opsporen van risico s werken we primair vanuit licht naar zwaarder niveau. Met andere woorden: eerst het analyseren van databestanden en daarna pas richting detailcontrole. Indien een detailcontrole onvermijdelijk blijkt, wordt voor de lichtst mogelijke controle gekozen. Dossiercontrole wordt dan ook zoveel mogelijk vermeden. De normen op grond waarvan Zorg en Zekerheid overgaat tot de inzet van zwaardere middelen waarbij tot de persoon herleidbare gegevens worden gebruikt, zijn: afwijkingen, bijvoorbeeld vermoedelijk foutieve DBC-combinaties; ontbrekende gegevens zoals indicaties, voorschriften en verwijzingen; zorgaanbieder komt boven een van te voren vastgestelde norm (b.v. 2 SD bij een benchmark); relatief grote productietoename bij een bepaalde zorgaanbieder; kwaliteitsinformatie die niet op andere wijze te verkrijgen is b.v. de ervaren kwaliteit van zorg. Bij afwijkingen en ontbrekende gegevens is er namelijk onvoldoende zekerheid dat de declaratiemassa correct is. Kwaliteitsinformatie is over het algemeen onvoldoende uit de declaraties af te leiden. Functionele eenheid De detailcontroles worden uitgevoerd door de afdeling M&KC, die is ingericht als een Functionele Eenheid. De geautoriseerde medewerkers verwerken de gezondheidsgegevens die bij een detailcontrole beschikbaar komen onder de verantwoordelijkheid van een adviserend geneeskundige. Zij hebben een afgeleide geheimhoudingsplicht. Om hun functie goed te kunnen uitvoeren zijn zij specifiek geschoold en geïnstrueerd m.b.t. de verantwoordelijkheden die passen bij een Functionele Eenheid. Bij het uitvoeren van een kwaliteitsenquête onder verzekerden worden de resultaten anoniem verwerkt. Verzekerden worden er overigens op gewezen dat invullen niet verplicht is. Stap 4 Rapportage In de rapportage worden niet alleen de resultaten beschreven, maar ook aandacht besteed aan de doelstelling van het onderzoek, methode & technieken en verantwoording hiervan, foutevaluatie en aanbevelingen voor acties. De conceptrapportages worden besproken met zorginkoop. Zonodig wordt Speciale Zaken erbij betrokken. Stap 5 Bepalen en uitvoeren van gevolgen naar aanleiding van uitkomsten Conform het feedbackbeleid materiële en kwaliteitscontrole wordt feedback naar zorgverleners gegeven. De bedoeling is dat deze zowel vooraf (over de soort onderzoeken) als achteraf (globaal over de resultaten) geïnformeerd worden. Indien nodig zullen passende sancties aan de zorgverlener dan wel verzekerde opgelegd worden in lijn met het 9

10 sanctieprotocol zorg (zie bijlage 3). Op basis van de uitkomsten van de controles wordt het inkoop- en contracteerbeleid, zo nodig, bijgesteld. De gevolgen kunnen variëren en betreffen lichtere middelen zoals de beroepsgroep nader informeren over de regelgeving, waarschuwing, terugvordering (voor zover van toepassing ook bij de individuele verzekerde), stelselmatige controle en machtiging vooraf instellen, maar ook zwaardere zoals wijzigen /beëindigen overeenkomst van zorgverlener of niet overgaan tot het hercontracteren en nader onderzoek door Speciale Zaken (fraudeteam). Bij het bepalen van de gevolgen wordt onder meer rekening gehouden met de in het Protocol Materiële Controle genoemde aspecten: zijn de zorg- en declaratievoorschriften voldoende bekend onder de zorgverleners? hoe is de relatie met de zorgaanbieder /de betrouwbaarheid van de zorgaanbieder? waren er eerdere fouten /waarschuwingen? de reden van de gevonden afwijking in de controle (plausibel, consistent?) is de zorgverlener bereid tot medewerking? zorgvuldige afweging van de gerechtvaardigde belangen was de procedure zorgvuldig (hebben wij op tijd gecommuniceerd en goed gemotiveerd)? belangen van verzekerden redelijkheid en billijkheid 10

11 HOOFDSTUK 3 Samenvatting nieuwe onderzoeken 2012 HOGE PRIORITEIT AFDELING M&KC: NR OMSCHRIJVING DOEL CONTROLE IN01 Meerdere vergelijkbare DBC s Complexe data-analyse IN19 Cardiologie/cardiochirurgie Complexe data-analyse IN26 Indicatie dure geneesmiddelen MVAC * IN27 Risicoanalyse DOT Complexe data-analyse IN28 Varices cosmetische behandeling MVAC * F16.2 Onnodig afleveren via baxter Controle Zorgcontract KF02 Voldoen zorgverleners aan de voorwaarden Controle Zorgcontract Uitvoer zorgprestatie G01 Declareren van vergelijkbare DBC s Complexe data-analyse H08 Verwijsgedrag van huisartsen Verbandcontrole H09 Huisarts voldoet aan voorwaarden voor Controle Zorgcontract medicijncheck KT01 Klanttevredenheid implantologie Enquête VL06 Geboortezorg Rijnland Afhankelijk van onderzoeksvraag OV01 Ten onrechte overig product apart declareren Verbandcontrole AFDELING BOM/SZ: NR OMSCHRIJVING DOEL CONTROLE IN29 Groene DBC s plastische chirurgie Prestatie doelmatig F04 Ten onrechte ANW-toeslag declareren Juiste tarief G13 Upcoding (tijd/dagen vergelijken met bandbreedte) Juist tarief HM05A Medische indicatie (incontinentie materiaal) Indicatie ZVW aanwezig HM05B Medische indicatie (verbandmiddelen) Indicatie ZVW aanwezig P09 Ten onrechte fysiotherapie als chronisch declareren Indicatie ZVW aanwezig RESERVELIJST Indien er ruimte is in de planning van M&KC heeft onderstaand risico prioriteit: F12 Farmacie voor verpleeghuispatiënt bij ZVW declareren * machtigingsvervangende achteraf controle 11

Publieksversie. Algemeen controleplan AWBZ & ZVW

Publieksversie. Algemeen controleplan AWBZ & ZVW Publieksversie Algemeen controleplan AWBZ & ZVW 2013-2014 Inleiding Conform wet- en regelgeving is Zorg en Zekerheid gehouden om voorafgaand aan materiële controles een (algemeen) controlejaarplan op te

Nadere informatie

CONTROLEPLAN MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE AWBZ & ZVW 2015-2016

CONTROLEPLAN MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE AWBZ & ZVW 2015-2016 Publieksversie CONTROLEPLAN MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE AWBZ & ZVW 2015-2016 Afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole Vastgesteld MTZ d.d. 8-12-2014 Herziene versie 1.1 vastgesteld 22-12-2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Bijlage. Protocol materiële controle. 1. Begripsbepaling

Bijlage. Protocol materiële controle. 1. Begripsbepaling Bijlage Protocol materiële controle 1. Begripsbepaling Zoals uit zowel de ministeriële regeling op basis van artikel 87 Zvw, als uit het Addendum Zorgverzekeraars blijkt, moet een onderscheid worden gemaakt

Nadere informatie

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op basis van

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur N-10-1016 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013. SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1

Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013. SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013 SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1 Helena Bernie Gezondheid = 2 Inhoud

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 01-12-2012 Menzis Zorgverzekeraar NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2013 Menzis Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Controleplan Mondzorg 2015

Controleplan Mondzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 19-02-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Mondzorg 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

Controleplan 2015. Formele en materiële controle. Voor goede zorg, zorg je samen. Controleplan 2015 Coöperatie VGZ U.A. 1

Controleplan 2015. Formele en materiële controle. Voor goede zorg, zorg je samen. Controleplan 2015 Coöperatie VGZ U.A. 1 Controleplan 2015 Formele en materiële controle Voor goede zorg, zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 1 januari 2015 Status Definitief Versie 1.0 1 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

NADERE REGEL TH/NR-001

NADERE REGEL TH/NR-001 NADERE REGEL Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Algemeen Controle Plan 2015

Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controleplan 2015 Zvw AV Wlz divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 29 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Zvw 2016

Algemeen Controleplan Zvw 2016 Algemeen Controleplan Zvw 2016 Materiële Controle en Gepast Gebruik Datum: 12-05-2016 Auteur: Afdeling Zorgcontrole a.s.r. Ziektekosten Versie: Versie 2.8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Begripsbepaling...

Nadere informatie

Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2014

Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2014 Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2014 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. WETTELIJK KADER MATERIELE CONTROLE EN CONTROLEMETHODEN...

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Zvw AV AWBZ divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 25 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

Controleplan farmacie 2015

Controleplan farmacie 2015 Controleplan farmacie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Farmacie 2015 01-04-2015, Menzis. Alle

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse materiële controle ZVW 2013

Algemene risicoanalyse materiële controle ZVW 2013 Algemene risicoanalyse materiële controle ZVW 2013 De materiële controle wordt uitgevoerd ter voldoening aan de wettelijke verplichting om de kosten van de zorg te beheersen. Van de zorgverzekeraar wordt

Nadere informatie

Algemeen controleplan 2015

Algemeen controleplan 2015 Materiële controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 18 februari 2015 Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2015 Menzis Zorgkantoor def.docx 18 februari 2015 2006, Menzis.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013

Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013 Materiële controle Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013 Opgesteld door: Team Risk & Control 1 Voorwoord Het controleplan Materiële Controle 2012 geeft invulling aan de prestatiecriteria van

Nadere informatie

Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave H1 Inleiding...

Nadere informatie

REGELING VA/NR-100.048

REGELING VA/NR-100.048 Bijlage bij circulaire Care/ZK/06/2c REGELING Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars Gelet op de artikelen 31 en 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0021700. Onderzoek Europsyche/GGZ 20 juni 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0021700. Onderzoek Europsyche/GGZ 20 juni 2012 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Achmea dz&g I Divisie Zorg & Gezondheid Niet alle zorg is verzekerde zorg; visie op materiële controle d.d. 20130111

Nadere informatie

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt:

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraar DATUM 27 februari 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016

Algemeen Controleplan 2016 Algemeen Controleplan 2016 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 29-01-2016 Anderzorg NV Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2016 Anderzorg NV.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering.

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. de heer L.A.M. van Halder Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 11 juli 2013 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

Advies van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over wijziging van de Regeling zorgverzekering

Advies van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over wijziging van de Regeling zorgverzekering POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2015. formele en materiële controle

Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2015. formele en materiële controle Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2015 formele en materiële controle Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125 Adressering Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030

Nadere informatie

Algemeen Controleplan. Materiële Controle en Gepast Gebruik 2015-2016

Algemeen Controleplan. Materiële Controle en Gepast Gebruik 2015-2016 Algemeen Controleplan Materiële Controle en Gepast Gebruik 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 OPBOUW VAN HET ALGEMENE CONTROLEPLAN... 3 2. WETTELIJK KADER... 4 2.1 BEGRIPSBEPALING...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014. Materiële Controle en Gepast Gebruik

Algemeen Controleplan 2014. Materiële Controle en Gepast Gebruik Algemeen Controleplan 2014 Materiële Controle en Gepast Gebruik Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 OPBOUW VAN HET ALGEMENE CONTROLEPLAN... 3 2. WETTELIJK KADER... 4 2.1

Nadere informatie

Algemeen Materiële Controlejaarplan Zvw 2016 & addendum algemene risicoanalyse. Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden

Algemeen Materiële Controlejaarplan Zvw 2016 & addendum algemene risicoanalyse. Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Algemeen Materiële Controlejaarplan Zvw 2016 & addendum algemene risicoanalyse Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Datum 24 december 2015 Auteur(s) Versie 1 Status Afdeling Naleving & Controle

Nadere informatie

Reglement Eerstelijns Psychologische Zorg

Reglement Eerstelijns Psychologische Zorg Reglement Eerstelijns Psychologische Zorg Inhoudsopgave 1. Wat is eerstelijns psychologische zorg?...3 2. Polisvoorwaarden...3 3. Richtlijnen eerstelijns psychologische zorg...4 4. Zorgaanbieder...4 5.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Achmea I Divisie Zorg & Gezondheid

Achmea I Divisie Zorg & Gezondheid Achmea I Divisie Zorg & Gezondheid ALGEMEEN MATERIËLE CONTROLEJAARPLAN ZVW 2015 & ADDENDUM ALGEMENE RISICOANALYSE Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden 1 Voorwoord Al een aantal jaren is de betaalbaarheid

Nadere informatie

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland Fraudeaanpak zorgverzekeraars 24

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Zeist, 9 juli 2015 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor

Nadere informatie

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 1 plus Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 Aanvulling op Financiering door instelling op basis van abonnement met maandtarief 2 plus Systematisch

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Samenvattend rapport Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009

Samenvattend rapport Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009 Samenvattend rapport Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009 Onderdeel vereveningstaken en Compensatieregeling eigen risico (CER) oktober 2010 Samenvattend rapport Rechtmatigheid uitvoering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Protocol Eerstelijns psychologische zorg

Protocol Eerstelijns psychologische zorg Protocol Eerstelijns psychologische zorg Dit Protocol is een uitwerking van de in de polisvoorwaarden van de Zorgverzekering Flexibel verzekerde eerstelijns psychologische zorg, artikel 7. Tevens is dit

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10301 15 juni 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2011, kenmerk MC

Nadere informatie

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet Onderwerp: Samenvatting: Aanvraag voor een MRI door een huisarts in voorgeschreven situaties is zorg zoals huisartsen plegen te bieden Indien een MRI wordt aangevraagd door een huisarts voor indicaties

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Mondzorg

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Mondzorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Mondzorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Mondzorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2 1.2 Minimumeisen... 2 1.3 Innovatief zorgaanbod...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gezien de Regeling zorgvraagzwaarte cggz (Stcrt.2013, nr. 30961);

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gezien de Regeling zorgvraagzwaarte cggz (Stcrt.2013, nr. 30961); STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41212 20 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2015, kenmerk 865607-143589-MC,

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Ciran Voorwaarden Zorgverlening

Ciran Voorwaarden Zorgverlening Inleiding Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Ciran uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het volgende:

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over zorgverzekeraars die neuzen in medische gegevens (2012Z10353).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over zorgverzekeraars die neuzen in medische gegevens (2012Z10353). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Team Werk en Inkomen Gemeente Deventer

Team Werk en Inkomen Gemeente Deventer NALEVING VAN DE INFORMATIEPLICHT BIJ HEIMELIJKE WAARNEMING DOOR SOCIALE DIENSTEN Onderzoek door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) naar de naleving van de informatieplicht bij heimelijke waarneming

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/04c REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2016. Formele en materiële controles

Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2016. Formele en materiële controles Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2016 Formele en materiële controles Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader controles en controlemethoden 4 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: definitief Datum: 17 oktober 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Inspraak door verzekerden bij zorginkoop

Inspraak door verzekerden bij zorginkoop Inspraak door verzekerden bij zorginkoop Nijmegen, 30 september 2015 Martin Buijsen M.A., LL.M., Ph.D. Hoogleraar Gezondheidsrecht buijsen@bmg.eur.nl Inhoud Voorgeschiedenis Inspraak verzekerden Ledenraad

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Position Paper AAN Woordvoerders Eerste Kamer commissie VWS Voorstel van Wet

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB)

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB) WBP Zelfevaluatie Privacygedragscode (VPB) April 2004 1. Inleiding In haar beschikking van 13 januari 2004 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verklaard dat de in de privacygedragscode

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie

Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie Onderwerp: Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 28 februari 2007 Uitgebracht aan: De vraag

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE 2013 / 2014

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE 2013 / 2014 ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE 2013 / 2014 Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Achmea dz&g I Divisie Zorg & Gezondheid Niet alle zorg is verzekerde zorg; visie op materiële controle

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015 Diabetesvereniging Nederland T.a.v. Postbus 470 3830 AM LEUSDEN Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie