Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ"

Transcriptie

1 Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg

2 Inhoudsopgave H1 Inleiding Wettelijk kader en regelgeving Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Privacy regelgeving... 4 H2. Materiële controle Reikwijdte Functionele eenheid en functiescheiding Fraudebeheersing Proportionaliteit en subsidiariteit Doelstelling materiële controle... 6 H3 Algemene controle Stap 1 In kaart brengen risico s (algemene risico analyse) Stap 2 In kaart brengen risico volle aanbieders Stap 3 Uitvoeren nader bureauonderzoek Hoor- wederhoor Vervolgmaatregelen... 7 H4 Detailcontrole Specifieke risico analyse Samenstellen steekproef Aankondigen dossiercontrole Uitvoeren dossiercontrole Hoor- wederhoor Vervolgmaatregelen... 9 H5 Rapportage en Foutenevaluatie... 9

3 H1 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 gaat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten over in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De zorgkantoren van Coöperatie VGZ voeren de AWBZ en WLZ taken uit voor de concessies die door het ministerie van VWS aan Coöperatie VGZ zijn toebedeeld voor de regio s Noord Holland Noord, Midden Holland, Waardenland, Noord en Midden Limburg, Noord Oost en Midden Brabant en Nijmegen. Coöperatie VGZ geeft uitvoering aan drie concessie die de WLZ uitvoeren: VGZ Zorgkantoor BV, Univé Zorgkantoor BV, TRIAS Zorgkantoor BV, in dit plan verder verwoord als VGZ Zorgkantoren. De Zorgkantoren dienen middels een risico gebaseerde aanpak vast te stellen dat de aan gecontracteerde WLZ aanbieders betaalde voorschotten dan wel declaraties, rechtmatig en doelmatig zijn besteed. De Zorgkantoren van Coöperatie VGZ hebben in dit kader een robuuste controle-organisatie ingericht, waarvan de materiële controle de sluitsteen is. De veranderingen in de wetgeving hebben de zorgkantoren doen besluiten de organisatie van de zorgkantoren aan te passen. Zo bevat de zorgkantoororganisatie vanaf een centraal controleteam dat onder andere uitvoering zal geven aan dit plan. Dit Plan van Aanpak beschrijft de stappen die de zorgkantoren ondernemen in het kader van de materiële controle. Hierbij houden de zorgkantoren zich aan de normen ten aanzien van materiële controle zoals deze zijn opgenomen in wet- en regelgeving. Dit controleplan geldt gedurende het jaar Het Plan van Aanpak materiële controle maakt onderdeel uit van het overall controleplan WLZ. Daarin staat beschreven welke beheersmaatregelen de Zorgkantoren hebben ingericht met als doel het beheersen van de recht- en doelmatigheid van financiële middelen uit de WLZ.

4 1.1 Wettelijk kader en regelgeving Voor de uit te voeren materiële controles zijn de volgende wettelijke regelingen van belang: Controle en administratie - Regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieders - Regeling Z/M van 30 juni 10 - Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars (NZa) - Besluit Zorgplanbespreking - Regeling Zorgverzekering Zorgaanspraken - Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) - Wet Langdurige Zorg (WLZ) - Besluit zorgaanspraken AWBZ - Regeling zorgaanspraken AWBZ Persoonsgegevens - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars - Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ Daarnaast is de juridische basis voor het uitvoeren van controles vastgelegd in de overeenkomst tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder. 1.2 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Voor het vaststellen dat de gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd en dat de gedeclareerde zorg, gelet op de geldige indicatie, passend is voor de verzekerde en in overeenstemming is met het zorgplan, geldt een eis van 95% betrouwbaarheid en van 95% nauwkeurigheid (Regeling Controle en Administratie AWBZ verzekeraars artikel 9). De zorgkantoren realiseren de vereiste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid door een risico gebaseerde aanpak. Hierbij wordt eerst op alle gecontracteerde zorgaanbieders een algemene controle uitgevoerd om de risicovolle zorgaanbieders in kaart te brengen en nader te onderzoeken. Indien daar onvoldoende zekerheid uit voortkomt, wordt detailcontrole uitgevoerd en worden, afhankelijk van de uitkomst, vervolgmaatregelen getroffen. Deze maatregelen kunnen variëren van het maken van verbeterafspraken met de zorgaanbieder en daaraan gekoppelde vervolgcontrole tot terugvordering c.q. financiële correcties. 1.3 Privacy regelgeving In de Regeling Zorgverzekering staat dat zorgverzekeraars persoonsgegevens op de declaratie mogen gebruiken voor het uitvoeren van formele en materiële controles (Regeling van het Ministerie van VWS van 30 juni 2010, Z/M ). Daarmee mogen de zorgkantoren, die namens de verzekeraar de WLZ uitvoeren, deze gegevens gebruiken. De zorgaanbieder is verplicht de bedoelde (noodzakelijke) persoonsgegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar/zorgkantoor (artikel 7.3 Regeling Zorgverzekering en de WLZ Zorgovereenkomst 2015).

5 H2. Materiële controle 2.1 Reikwijdte 1 Dit plan van aanpak geldt voor alle WLZ-zorgaanbieders, waarmee de VGZ zorgkantoren een contractuele relatie hebben. De materiële controles 2015 richten zich op potentieel alle goedgekeurde WLZ declaraties gedurende het kalenderjaar Dit plan geldt niet voor het Persoons Gebonden Budget (PGB). De Zorgkantoren zullen per concessie vaststellen of aan de doelstellingen van de materiële controle is voldaan. Zorgaanbieders die zorg leveren in het werkgebied van de VGZ- zorgkantoren, maar door een andere concessiehouder zijn gecontracteerd, worden niet meegenomen in dit plan. Deze zorgaanbieders hebben een contractuele relatie met een ander zorgkantoor, waardoor de verantwoordelijkheid voor de materiële controle onder het andere zorgkantoor valt. In geval van onderaannemerschap is de gecontracteerde hoofdaanbieder verantwoordelijk voor de geleverde zorg door de onderaannemer. 2 De consequenties voor negatieve uitkomsten van de controles zijn dan ook voor de hoofdaanbieder conform art. 18, lid 3. Overeenkomst 2015: Algemeen deel: Ten onrechte gedane betalingen leiden tot ten minste terugvordering van hetgeen onterecht voldaan is vermeerderd met wettelijke rente en te maken kosten, al dan niet door verrekeningen met nog openstaande dan wel toekomstige declaraties. 2.2 Functionele eenheid en functiescheiding De materiële controles worden uitgevoerd door de afdeling Controles en Beheer, in samenwerking met Medisch Advies en in nauwe afstemming met de fraudespecialist en indien nodig Speciale Zaken Zorg. De afdeling Controles en Beheer valt onder een functionele eenheid. Deze eenheid staat voor privacy aspecten onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De medisch adviseur is daarnaast betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie van de materiële controles. Door de materiële controles door een aparte afdeling uit te laten voeren (inclusief vaststellen van vervolgmaatregelen), borgen de zorgkantoren functiescheiding tussen Zorg Inkopen en het uitvoeren van materiële controles. 2.3 Fraudebeheersing Coöperatie VGZ heeft inzake fraudebestrijding de volgende organisatie ingericht: Een aparte afdeling fraudebestrijding met speciale bevoegdheden inzake fraude onderzoek: Speciale Zaken Zorg. Een eigen fraudespecialist WLZ (valt binnen afdeling Controles en Beheer) welke het fraudeproces voor de zorgkantoren coördineert, signalen onderzoekt en indien nodig verrijkt en linking pin is naar (materiële) controleteam, Zorginkoop en Speciale Zaken Zorg. Een fraudebestrijdingsorganisatie met fraudecontactpersonen (rol). Elk team beschikt over een fraudecontactpersoon waardoor fraudevermoedens makkelijk en efficiënt worden opgepakt, gewogen en indien nodig worden overgedragen aan de fraudespecialist (en indien nodig via de fraudespecialist naar Speciale Zaken Zorg). 1 Dit Plan van Aanpak is in december 2014 vastgesteld door het MT van de VGZ Zorgkantoren op basis van tot dan toe bekende wet- en regelgeving. 2 Zie ook: WLZ Zorgovereenkomst 2015, artikel 1, 4, 18 en 23

6 2.4 Proportionaliteit en subsidiariteit De zorgkantoren nemen de eisen met betrekking tot proportionaliteit en subsidiariteit in acht. Zij zetten pas een zwaarder middel in als het controledoel bij de voorgaande stappen nog niet bereikt is en gebruiken daarbij alleen en niet meer persoonsgegevens dan nodig om het controledoel te bereiken. 2.5 Doelstelling materiële controle De doelstelling van materiële controle is het per concessiehouder en per zorgsoort vaststellen dat de WLZ uitgaven zoals gedeclareerd rechtmatig en doelmatig zijn voor zover het onderstaande doelstellingen betreft. De materiële controle moet vaststellen met de genoemde mate van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid dat de gedeclareerde zorg: 1. Feitelijk geleverd is. 2. Gelet op de geldige indicatie, passend voor de verzekerde is en in overeenstemming is met het Zorgplan. 3. Daarnaast toetsen de zorgkantoren middels materiele controle contractueel overeengekomen toetsbare kwaliteitselementen, zoals beschreven in het Zorgaanbieder gebonden deel en het Algemeen deel van de WLZ Zorgovereenkomst Het proces materiële controle bestaat uit algemene en indien nodig detailcontrole. Deze controlestappen worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht. H3 Algemene controle De Zorgkantoren hanteren een risico gebaseerde aanpak om vast te stellen of aan de controledoelstellingen is voldaan. De Zorgkantoren voeren een risico analyse uit om vast te stellen welke risico s de controledoelstellingen bedreigen en bepalen tevens welke aanbieders in dat kader risicovol zijn. Tijdens de algemene controle stellen de Zorgkantoren middels bureau onderzoek voor deze aanbieders vast of aan de controledoelstellingen is voldaan. Indien dit niet zo is, wordt detailcontrole ingezet. Voor het uitvoeren van de algemene controles hanteren de zorgkantoren de volgende stappen: 3.1 Stap 1 In kaart brengen risico s (algemene risico analyse) De zorgkantoren van Coöperatie VGZ voeren een risico analyse uit (Algemene Risico Analyse). Deze risico analyse wordt uitgevoerd door een team bestaande uit afgevaardigden van: Risk en Compliance, Controles en Beheer, Zorginkoop, Medisch Advies, Declareren, Speciale Zaken Zorg, Fraude specialist WLZ en Klantadvies. Doel van de risico-analyse is risico s met betrekking tot de drie genoemde controledoelen in kaart te brengen, inclusief beheersmaatregelen. Door deze aanpak borgen de zorgkantoren dat risico s die het halen van de controledoelstellingen bedreigen in beeld zijn en worden gemanaged. Beheersmaatregelen kunnen alle processen raken die een rol spelen bij de uitvoering van de WLZ met betrekking tot Zorg in Natura en bovenbudgetaire verstrekkingen. Alleen risico s die de beheersmaatregel materiële controle vereisen 3, komen in aanmerking voor materiële controle. Deze risico s worden nader onderzocht en gewogen zodat een model ontstaat waarmee alle aanbieders nader onderzocht kunnen worden tijdens de volgende stap. 3 Overige risico s worden beheerst door de processen waar beheersmaatregelen voor zijn benoemd en gemonitord door het overall controleproces.

7 3.2 Stap 2 In kaart brengen risico volle aanbieders Alle zorgaanbieders die binnen bereik van dit plan vallen, worden getoetst met het tijdens de vorige stap ontworpen risicomodel. Op basis van deze stap brengen de zorgkantoren zorgaanbieders in beeld waarvan de risico s beheerst zijn (score laag) of nog niet beheerst zijn (score middel tot hoog). 3.3 Stap 3 Uitvoeren nader bureauonderzoek Zorgaanbieders waarvan de risico s nog niet beheerst zijn (score middel tot hoog), komen in aanmerking voor nader bureauonderzoek. Voor deze aanbieders stellen de zorgkantoren de mate van onzekerheid vast (op basis van het uitgevoerde risico analyse) en voeren daarop nader bureauonderzoek uit. Doelstelling van nader bureauonderzoek is het onderzoeken of de onzekerheden juist of onjuist zijn. De zorgkantoren beschikken daarbij over onder andere de volgende controle-instrumenten: Nadere analyse declaratiegedrag en uitkomsten formele (achteraf) controles; Bestandsanalyse, benchmarking, trendanalyse; Beoordeling Accountsverklaring/Bestuursverklaring Zorgaanbieder; Analyse klachten, kwaliteitsgegevens, output gegevens. Resultaat van deze stap is een rapportage/overzicht per geselecteerde aanbieder met daarin het resultaat van de algemene controle. Daarnaast wordt een totaalrapportage bijgehouden met onzekerheden (foutenevaluatie). Indien het vermoeden bestaat van misbruik, oneigenlijk gebruik en of fraude, schakelen de zorgkantoren de fraudespecialist WLZ en Speciale Zaken Zorg in. De afdeling Speciale Zaken Zorg kan een fraude onderzoek instellen. 3.4 Hoor- wederhoor De zorgkantoren informeren de aanbieders die geselecteerd zijn voor nader bureauonderzoek schriftelijk over de uitkomsten (inclusief vervolgacties). De aanbieder krijgt daarbij de mogelijkheid eenmaal aanvullende bewijslast aan te leveren dan wel te reageren. Na weging hiervan volgt een definitief verslag en worden vervolgmaatregelen uitgezet. Bij onvoldoende aantoonbaarheid van beheersing volgt detailcontrole. 3.5 Vervolgmaatregelen Vervolgmaatregelen bestaan uit detailcontrole, terugvorderen dan wel corrigeren van reeds in deze fase geconstateerde onjuistheden, dan wel uit aantoonbaar SMART geformuleerde verbeterafspraken met de zorgaanbieder en daaraan gekoppelde vervolgcontrole. In de rapportage per zorgaanbieder wordt de afweging van de gekozen vervolgmaatregel vermeld. Doel is te komen tot aantoonbare mitigatie van de geconstateerde risico s/onzekerheden. Daarbij geldt dat onjuistheden ten aanzien van rechtmatigheid, financieel worden gecorrigeerd. De risico s zijn beheerst als de omvang van onjuistheden of mogelijke onjuistheden is vastgesteld en deze zijn gecorrigeerd dan wel afspraken over verbetering zijn gemaakt en nagekomen. Het resultaat wordt per controledoelstelling vastgelegd in de rapportage per zorgaanbieder en in de totaalrapportage/foutenevaluatie. Indien na de algemene controle nog onvoldoende zekerheid bestaat dat de risico s met betrekking tot de controledoelen zijn beheerst (of wel dat de geconstateerde onzekerheden juist of onjuist zijn), voeren de zorgkantoren detailcontrole uit.

8 H4 Detailcontrole Indien uit de voorgaande stappen is gebleken dat de controledoelen nog niet of onvoldoende zijn bereikt, voeren de zorgkantoren detailcontrole uit. De detailcontrole bestaat uit de volgende stappen: 4.1 Specifieke risico analyse Voor de zorgaanbieders die geselecteerd zijn voor detailcontrole, voeren de zorgkantoren een nadere analyse uit. Deze risico analyse brengt in beeld welke risico s nog niet beheerst zijn en verder gecontroleerd dienen te worden. Deze controledoelstellingen worden vastgelegd middels een checklist welke ingevuld wordt tijdens de dossiercontrole. De uitvoering van detailcontrole vindt vervolgens als volgt plaats: 4.2 Samenstellen steekproef Zorgkantoren selecteren, voorafgaand aan de dossiercontrole bij de zorgaanbieder, de periode en/of de prestaties die matchen met de geconstateerde risico s en trekken daaruit een steekproef. 4.3 Aankondigen dossiercontrole Zorgkantoren informeren de zorgaanbieder vooraf over het bezoek en de te onderzoeken dossiers. Per brief informeren de zorgkantoren de zorgaanbieder over de te onderzoeken dossiers alsmede over de te onderzoeken bewijslast. Daarbij volgen de zorgkantoren het principe: dossiers/bewijslast die niet aanwezig dan wel onvolledig zijn kunnen niet afdoende worden onderzocht. Zorgkantoren kunnen daarmee voor die dossiers niet vaststellen of aan de controledoelstellingen is voldaan. Daaruit volgt daarom voor dat dossier een onvoldoende voor het controledoel dat niet vastgesteld kan worden. 4.4 Uitvoeren dossiercontrole Op locatie van de zorgaanbieder onderzoeken de zorgkantoren middels dossiercontrole of aan de controledoelstellingen is voldaan. Daarbij richt de controle zich met name op de risico s die bij die aanbieder geconstateerd zijn. Per dossier wordt daarmee vastgesteld of deze een onvoldoende of hoger scoort pér controledoelstelling. De uitvoering van de dossiercontrole ter plaatse vindt plaats door een medewerker van het controleteam in samenwerking met de medisch adviseur (zie ook paragraaf 2.2). Om vast te stellen of aan de controledoelstellingen is voldaan, gebruiken zij de eerder vastgestelde checklist. Te hanteren controlemiddelen zijn documentbeoordeling, aangevuld met gesprekken/interviews en mogelijk enquête. Indien van de geselecteerde dossiers 1 dossier onvoldoende scoort op het aspect rechtmatigheid (feitelijke levering), voeren de zorgkantoren meteen of op een later tijdstip, vervolgonderzoek uit, dusdanig dat vastgesteld kan worden of een fout incidenteel of structureel is. In beide gevallen vindt financiële correctie plaats. Voor onvoldoendes op de aspecten doelmatigheid en kwaliteit bepalen de zorgkantoren in hoeverre dit de rechtmatigheid raakt. Indien ja dan geldt de procedure zoals hierboven beschreven voor rechtmatigheid. Indien nee dan stelt de afdeling Controles en Beheer stelt in samenwerking met medisch advies vervolgacties vast. Het resultaat wordt vastgelegd in een rapportage per zorgaanbieder en in de totaalrapportage/foutenevaluatie.

9 Indien het vermoeden bestaat van misbruik, oneigenlijk gebruik en of fraude, schakelen de zorgkantoren de fraudespecialist WLZ en Speciale Zaken Zorg in. De afdeling Speciale Zaken Zorg kan een fraude onderzoek instellen. 4.5 Hoor- wederhoor De zorgkantoren informeren de aanbieders schriftelijk over de uitkomsten van de detailcontrole (inclusief vervolgacties). De aanbieder krijgt daarbij eenmaal de mogelijkheid aanvullende bewijslast aan te leveren dan wel te reageren. Na weging hiervan volgt het definitieve verslag en worden vervolgmaatregelen uitgezet. 4.6 Vervolgmaatregelen Vervolgmaatregelen bestaan uit het terugvorderen dan wel corrigeren van geconstateerde onjuistheden, dan wel uit verbeterplannen, opgesteld door de zorgaanbieder, die aantoonbaar en SMART 4 zijn. De risico s zijn beheerst als de omvang van onjuistheden of mogelijke onjuistheden is vastgesteld en deze zijn gecorrigeerd dan wel afspraken over verbetering zijn gemaakt en nagekomen. H5 Rapportage en Foutenevaluatie Van elke algemene controle en dossiercontrole wordt een verslag gemaakt. Hierin worden de overwegingen van eventuele vervolgacties vastgelegd. De uitkomsten van de materiële controle worden daarbij per zorgaanbieder vastgelegd in een totaalrapportage zodat van daaruit de beheersing per concessie gemonitord kan worden. Gedurende de controleperiode houden de zorgkantoren eventuele fouten en onzekerheden bij middels een foutenevaluatie. Na afloop van het controlejaar volgt een eindfoutenevaluatie en eindrapportage. Daarnaast evalueren de zorgkantoren de uitgevoerde materiele controles en nemen evaluatiepunten mee in de risico analyse voor het volgend jaar. Zowel bij de periodieke als de eindevaluatie, betrekken de zorgkantoren de fraudespecialist WLZ en speciale zaken zorg. 4 S = specifiek, M = meetbaar, A = acceptabel, R = realistisch en realiseerbaar, T = tijdgebonden

Algemeen controleplan Wlz 2016

Algemeen controleplan Wlz 2016 Algemeen controleplan Wlz 2016 Materiële controle - Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Midden-Brabant Noordoost-Brabant Publicatiedatum Noord- en Midden-Limburg 31 december 2015 Midden-Holland Versienummer

Nadere informatie

Algemeen controleplan Wlz 2017

Algemeen controleplan Wlz 2017 Algemeen controleplan Wlz 2017 Materiële controle - Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Publicatiedatum Midden-Holland 31 december 2016 Waardenland

Nadere informatie

Algemeen controleplan Wlz 2018

Algemeen controleplan Wlz 2018 Algemeen controleplan Wlz 2018 Materiële controle - Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Publicatiedatum Midden-Holland 14 november 2017 Waardenland

Nadere informatie

Algemeen controleplan Wlz 2019

Algemeen controleplan Wlz 2019 Algemeen controleplan Wlz 2019 Materiële controles Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Publicatiedatum Midden-Holland 11 december 2018 Waardenland

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 declaratiegedrag

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2015-2016 Zorgkantoor DWO/NWN December 2014 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2018 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2018 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2018 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 11 januari 2017 Materiële Controle Care Definitief 1.0 Controleplan 2018 AO

Nadere informatie

Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013

Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013 Materiële controle Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013 Opgesteld door: Team Risk & Control 1 Voorwoord Het controleplan Materiële Controle 2012 geeft invulling aan de prestatiecriteria van

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar 1 INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is DSW Zorgverzekeraar (hierna te noemen

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW Algemeen Controleplan Materiële Controle 2017-2018 Zorgkantoor DSW December 2016 Inhoud INLEIDING... 2 1. WETTELIJK KADER... 3 1.1 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)... 3 1.2 Regeling langdurige zorg

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW Algemeen Controleplan Materiële Controle 2016-2017 Zorgkantoor DSW December 2015 Inhoud INLEIDING... 2 1. WETTELIJK KADER... 2 1.1 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)... 3 1.2 Regeling langdurige zorg

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is Stad Holland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Materiële controle Algemeen controleplan 2012

Materiële controle Algemeen controleplan 2012 Materiële controle Algemeen controleplan 2012 Opgesteld door: Team Risk & Control 1 Voorwoord Het controleplan Materiële Controle 2012 geeft invulling aan de prestatiecriteria van de NZa voor alle concessiehouders.

Nadere informatie

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan zorglevering... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 5 Proportionaliteits-

Nadere informatie

Controleplan Materiële controle ZIN 2017

Controleplan Materiële controle ZIN 2017 Controleplan Materiële controle ZIN 2017 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 20-03-2017 1.1 Vivian Steenbruggen 23-05-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoor

Controleplan Wlz CZ zorgkantoor Controleplan Wlz CZ zorgkantoor - 2017 - 1 Inleiding Dit controleplan is een dynamisch document. Gedurende het jaar kunnen wijzigingen op dit plan worden aangebracht. Zo kunnen op basis van nieuwe risico

Nadere informatie

Plan van aanpak materiële controle 2013

Plan van aanpak materiële controle 2013 Plan van aanpak materiële controle 2013 Pilot ZZP ers in de thuiszorg 2013 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inleiding Het

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2017

Algemeen Controleplan 2017 Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 11 januari 2017 Materiële Controle Care Definitief 1.0 Algemeen controleplan 2017 Menzis Zorgkantoor.docx 21 maart 2017

Nadere informatie

Controleplan Materiële controle ZIN CZ zorgkantoor

Controleplan Materiële controle ZIN CZ zorgkantoor Controleplan Materiële controle ZIN 2018 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Jamy de Vaan - van der Horst 09-02-2018 1.1 Vivian Steenbruggen 13-02-2018 1.2 Mike Wagtmans 06-03-2018 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

Controleplan Materiële controle ZIN 2019

Controleplan Materiële controle ZIN 2019 Controleplan Materiële controle ZIN 2019 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.1 Jamy de Vaan van der Horst, 05-12-2018 Timothy van Dijk, Mike Wagtmans en Vivian Steenbruggen 1.2 Jamy de Vaan van der

Nadere informatie

Algemeen controleplan 2015

Algemeen controleplan 2015 Materiële controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 18 februari 2015 Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2015 Menzis Zorgkantoor def.docx 18 februari 2015 2006, Menzis.

Nadere informatie

Beleidsplan Materiële Controle Wet langdurige zorg

Beleidsplan Materiële Controle Wet langdurige zorg Beleidsplan Materiële Controle Wet langdurige zorg 2018 Datum December 2017 Ons kenmerk Status Auteurs Beleidsplan Materiële Controle Wet langdurige zorg Definitief Zorgcontrol 1 Voorwoord In dit beleidsplan

Nadere informatie

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek... 3 Inleiding... 3 Algemeen controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 4

Nadere informatie

Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Achmea divisie Zorg & Gezondheid Achmea divisie Zorg & Gezondheid Algemeen Materiële Controle jaarplan AWBZ 2014 en Algemene risicoanalyse 2014 Voor zorgaanbieders en AWBZ verzekerden vanuit de zorgkantoren: Zorgkantoren Achmea: - Regio

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie 31-12-2013 Menzis Zorgkantoor team Materiële Controle Definitief 1.0 Het zorgkantoor is een onfhankelijke instantie

Nadere informatie

Publieksversie CONTROLEPLAN FORMELE, MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE. Zvw. Afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole december 2018

Publieksversie CONTROLEPLAN FORMELE, MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE. Zvw. Afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole december 2018 Publieksversie CONTROLEPLAN FORMELE, MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE Zvw 2019 Afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole december 2018 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Leeswijzer... 3 2. WETTELIJK KADER...

Nadere informatie

CONTROLE ZORGVERZEKERAARS

CONTROLE ZORGVERZEKERAARS CONTROLE ZORGVERZEKERAARS Mr. Katrijn van Berkum Mr. Femke Duyvensz Jurist VvAA Jurist VvAA 1 Inleiding INTRO S: Intro Katrijn van Berkum Intro Femke Duyvensz Onderwerp: een controle wat nu? 2 Formele

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Besluit tot vaststellen Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet Den Haag 2018

Besluit tot vaststellen Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet Den Haag 2018 CVDR Officiële uitgave van 's-gravenhage. Nr. CVDR611599_1 16 juli 2018 Besluit tot vaststellen Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet Den Haag 2018 Toelichting In hoofdstuk 7 van de Jeugdwet is

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

Controleplan farmacie 2015

Controleplan farmacie 2015 Controleplan farmacie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Farmacie 2015 01-04-2015, Menzis. Alle

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Publieksversie Controleplan Materiële & Kwaliteitscontrole. Wet langdurige zorg

Publieksversie Controleplan Materiële & Kwaliteitscontrole. Wet langdurige zorg Publieksversie Controleplan Materiële & Kwaliteitscontrole Wet langdurige zorg Afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole 2019 Samenvatting Omdat de zorgkosten in Nederland stijgen hebben zorgverzekeraars

Nadere informatie

Algemeen Controlejaarplan Wlz 2019 & Algemene Risicoanalyse

Algemeen Controlejaarplan Wlz 2019 & Algemene Risicoanalyse Zilveren Kruis Zorgkantoor Friesland Zorgkantoor Algemeen Controlejaarplan Wlz 2019 & Algemene Risicoanalyse Zorgkantoor Zilveren Kruis: - Regio Drenthe - Regio Zwolle - Regio Flevoland - Regio Zaanstreek

Nadere informatie

Civiele terugvordering bij zorgaanbieders. Leren van succesvolle terugvorderingen door zorgverzekeraars en zorgkantoren bij zorgaanbieders

Civiele terugvordering bij zorgaanbieders. Leren van succesvolle terugvorderingen door zorgverzekeraars en zorgkantoren bij zorgaanbieders Civiele terugvordering bij zorgaanbieders Leren van succesvolle terugvorderingen door zorgverzekeraars en zorgkantoren bij zorgaanbieders ddd v Weinig ervaring opgedaan met civiele terugvorderingen in

Nadere informatie

Plan van aanpak controles Formele controle, materiële controle en controle op gepast gebruik

Plan van aanpak controles Formele controle, materiële controle en controle op gepast gebruik Plan van aanpak controles Formele controle, materiële controle en controle op gepast gebruik 2018 Conceptversie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Controleplan Mondzorg 2015

Controleplan Mondzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 19-02-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Mondzorg 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Algemeen controleplan

Algemeen controleplan Algemeen controleplan ten behoeve van materiële controles Versie 1 Algemeen controleplan CZ groep Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Voorwoord... 3 1.2 Doelstellingen... 3 1.3 Opzet van dit document...

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Controleplan Hulpmiddelen 2015

Controleplan Hulpmiddelen 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Hulpmiddelen 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet en aanvullende verzekeringen. Beleidsplan materiële controle

Zorgverzekeringswet en aanvullende verzekeringen. Beleidsplan materiële controle Beleidsplan Materiële Controle Zorgverzekeringswet en aanvullende verzekeringen 2018 Datum December 2017 Ons kenmerk Status Auteurs Beleidsplan materiële controle Definitief Zorgcontrol 1 Voorwoord In

Nadere informatie

Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Achmea divisie Zorg & Gezondheid Achmea divisie Zorg & Gezondheid Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2015 en Algemene risicoanalyse 2015 Voor zorgaanbieders en Wlz verzekerden Zorgkantoren Achmea: - Regio Drenthe - Regio Zwolle

Nadere informatie

Materiële controle. Plan van aanpak 2013

Materiële controle. Plan van aanpak 2013 Materiële controle Plan van aanpak 2013 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave Overzicht van wijzigingen 3 Voorwoord

Nadere informatie

Controleplan huisartsen ketenzorg 2015

Controleplan huisartsen ketenzorg 2015 Controleplan huisartsen ketenzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Huisartsen en Ketenzorg

Nadere informatie

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering.

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op basis van

Nadere informatie

de ToetsPraktijk inzicht verbetert.

de ToetsPraktijk inzicht verbetert. Rechtmatigheidsonderzoeken Wmo/Jeugdwet Landelijke resultaten 2017 de ToetsPraktijk inzicht verbetert. Managementsamenvatting Een opsomming van de belangrijkste bevindingen uit de whitepaper rechtmatigheidsonderzoek

Nadere informatie

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur N-10-1016 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

Nadere informatie

Algemeen controleplan

Algemeen controleplan Algemeen controleplan ten behoeve van materiële controles Versie 1 Algemeen controleplan CZ groep Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Voorwoord... 3 1.2 Doelstellingen... 3 1.3 Opzet van dit document...

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

Beleid Maatregelen & Sancties

Beleid Maatregelen & Sancties Menzis Zorgkantoor 2016 Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 28 december 2015 John Delsing Definitief 1.2 Beleid Maatregelen en Sancties Menzis Zorgkantoor 2016 v1.2 DEF.docx 28 december 2015

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële Controle Zvw 2013 a.s.r. Ziektekosten

Plan van aanpak Materiële Controle Zvw 2013 a.s.r. Ziektekosten Plan van aanpak Materiële Controle Zvw 2013 Datum: 12-02-2013 Auteur: Status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 3 Object van de controle... 3 Opzet van het controleplan... 3 1. Wettelijk

Nadere informatie

Publieksversie. Algemeen controleplan AWBZ & ZVW

Publieksversie. Algemeen controleplan AWBZ & ZVW Publieksversie Algemeen controleplan AWBZ & ZVW 2013-2014 Inleiding Conform wet- en regelgeving is Zorg en Zekerheid gehouden om voorafgaand aan materiële controles een (algemeen) controlejaarplan op te

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 28

Nadere informatie

NADERE REGEL TH/NR-001

NADERE REGEL TH/NR-001 NADERE REGEL Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Algemeen Controle Plan 2015

Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controleplan 2015 Zvw AV Wlz divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 29 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 18-03-2013 Status Definitief Versie 1.0 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 Controleonderwerpen

Nadere informatie

Declareren op klantniveau

Declareren op klantniveau NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2012 Declareren op klantniveau In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de jaarovergang 2012-2013, het bevoorschotten in 2012 en 2013 en de nieuwe bedrijfs- en controle

Nadere informatie

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. A. Einstein Visie op langdurige zorg De langdurige zorg

Nadere informatie

Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013. SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1

Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013. SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013 SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1 Helena Bernie Gezondheid = 2 Inhoud

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Materiële controle. Plan van aanpak 2014

Materiële controle. Plan van aanpak 2014 Materiële controle Plan van aanpak 2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 INLEIDING 5 1.1 Doel

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2017

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2017 en Algemene risicoanalyse 2017 Zorgkantoren Zilveren Kruis: - Regio Drenthe - Regio Zwolle - Regio Flevoland - Regio Zaanstreek

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Zvw 2016

Algemeen Controleplan Zvw 2016 Algemeen Controleplan Zvw 2016 Materiële Controle en Gepast Gebruik Datum: 12-05-2016 Auteur: Afdeling Zorgcontrole a.s.r. Ziektekosten Versie: Versie 2.8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Begripsbepaling...

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Verschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde wijkverpleging

Verschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde wijkverpleging Verschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde wijkverpleging Eldermans Geerts en Zorgthuisnl merken in de praktijk dat zorgaanbieders en instellingen in de wijkverpleging niet altijd weten

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Zvw 2015

Algemeen Controleplan Zvw 2015 Algemeen Controleplan Zvw 2015 Materiële Controle en Gepast Gebruik Datum: 01-03-2015 Auteur: Afdeling Zorgcontrole a.s.r. Ziektekosten Status: Versie 1.3 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Begripsbepaling...

Nadere informatie

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2016 en Algemene risicoanalyse 2016

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2016 en Algemene risicoanalyse 2016 Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2016 en Algemene risicoanalyse 2016 Zorgkantoren Zilveren Kruis: - Regio Drenthe - Regio Zwolle - Regio Flevoland - Regio Zaanstreek Waterland - Regio Kennemerland

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Zvw AV AWBZ divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 25 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. de heer L.A.M. van Halder Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst 2015 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp

Declaratieovereenkomst 2015 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp Declaratieovereenkomst 2015 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Menzis N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Protocol materiële controle die hoort bij Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

Protocol materiële controle die hoort bij Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars Protocol materiële controle die hoort bij Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars 31 oktober 2016 1 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Plan van aanpak controles 2019

Plan van aanpak controles 2019 Plan van aanpak controles 2019 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader controles en controlemethoden 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Begripsbepaling 4 2.3 Uitvoeren algemene risicoanalyse

Nadere informatie

medisch specialisten 2013

medisch specialisten 2013 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2013 6 maart 2014 2 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Procedures 5 1.3 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Privacy Statement 2018 Zorgkantoor (Wlz)

Privacy Statement 2018 Zorgkantoor (Wlz) Privacy Statement 2018 Zorgkantoor (Wlz) Introductie cvgz vindt uw privacy erg belangrijk. Wij werken dagelijks met uw persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid. Het is voor u en voor ons

Nadere informatie

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas? Vraag en Antwoord, naar aanleiding van addendum bij Controleplan, versie 5 augustus 2014 (Hier staan alleen vragen die betrekking hebben op alle instellingen. Te specifieke of juist niet specifieke vragen

Nadere informatie

CONTROLEPLAN MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE AWBZ & ZVW 2015-2016

CONTROLEPLAN MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE AWBZ & ZVW 2015-2016 Publieksversie CONTROLEPLAN MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE AWBZ & ZVW 2015-2016 Afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole Vastgesteld MTZ d.d. 8-12-2014 Herziene versie 1.1 vastgesteld 22-12-2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO) Betreft: Evaluatie uitkomsten PGB 2017 (tbv accountants) Datum: 1 december 2017

Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO) Betreft: Evaluatie uitkomsten PGB 2017 (tbv accountants) Datum: 1 december 2017 Notitie Van: Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO) Betreft: Evaluatie uitkomsten PGB 2017 (tbv accountants) Datum: 1 december 2017 De NBA heeft op 21 juni 2016 NBA Alert 39 Sociaal Domein gepubliceerd.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Plan van aanpak controles 2018

Plan van aanpak controles 2018 Plan van aanpak controles 2018 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader controles en controlemethoden 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Begripsbepaling 4 2.3 Uitvoeren algemene risicoanalyse

Nadere informatie

Publieksversie Algemeen controleplan Zorgverzekeringswet 2012

Publieksversie Algemeen controleplan Zorgverzekeringswet 2012 Publieksversie Algemeen controleplan Zorgverzekeringswet 2012 INLEIDING Conform wet- en regelgeving is Zorg en Zekerheid gehouden om voorafgaand aan materiële controles een (algemeen)controlejaarplan op

Nadere informatie

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 RAPPORT Concept Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 Afwikkeling GGZ-controles 2013 Auteur: Achmea en Coöperatie VGZ Datum: 20 februari 2015 Versie: 0.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 SCOPE VAN HET

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk drs. E. Boersma 74765/ Opzet onderzoek Uitvoering AWBZ februari 2014

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk drs. E. Boersma 74765/ Opzet onderzoek Uitvoering AWBZ februari 2014 T.a.v. Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres drs. E. Boersma Onderwerp Datum

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 01-12-2012 Menzis Zorgverzekeraar NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2013 Menzis Zorgverzekeraar

Nadere informatie