Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013"

Transcriptie

1 Materiële controle Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013 Opgesteld door: Team Risk & Control 1

2 Voorwoord Het controleplan Materiële Controle 2012 geeft invulling aan de prestatiecriteria van de NZa voor alle concessiehouders. Zij stelt in een beschrijving van de taken van de zorgkantoren het volgende: Het zorgkantoor moet de materiële controle richten op de vraag of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd, of aan de geleverde zorg een indicatiebesluit ten grondslag ligt en of de geleverde zorg voor de verzekerde gelet op het indicatiebesluit passend is. Digitaal declareren De AWBZ-zorgaanbieders declareren met behulp van de EI-standaard AW319. Daardoor is er met de toewijzing van zorg door het zorgkantoor en de MAZ (Melding Aanvang Zorg) van de aanbieder een directe relatie aangelegd tussen AZR (de AWBZ-brede zorgregistratie) en de declaratie. De declaraties die via de AW319 worden gedeclareerd, worden automatisch getoetst op de juiste indicatie. Relatie met overige controles en PGB Separaat van dit controleplan Materiële controle, is een controleplan Financiële rechtmatigheid opgesteld. De formele controles AWBZ en de controles op PGB maken onderdeel uit van dit laatstgenoemde controleplan. Als onderdeel van de materiële controle zal een bestandsanalyse uitgevoerd worden naar samenloop PGB / Zorg in Natura (ZIN). 2

3 Inhoud Voorwoord INLEIDING... 4 Leeswijzer Doel materiële controle Reikwijdte Wettelijk kader De betekenis van de risicoanalyse voor de materiële controle Privacy regelgeving Verantwoordelijkheid medisch- / zorginhoudelijk adviseur Contractuele afspraken tussen zorgaanbieder en onze zorgkantoren ALGEMENE RISICOANALYSE Controleobject Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Bepaling controledoelen Controleaanpak Uitvoering van de controles CONTROLESTAPPEN Steunen op accountantsverklaring inzake juistheid productie Steunen op uitkomsten EWS Bestandsanalyses Detailcontrole Enquêtes Uitkomsten materiële controle COMMUNICATIE CONTROLEPLAN Publicatie Aankondiging detailcontrole Rapportage materiële controle Gevolgen van uitkomsten materiële controle Communicatie naar verzekerden Tijdpad en afronding

4 1 INLEIDING Zorgkantoor Friesland laat haar materiële controles uitvoeren door afdeling Risk & Control van De Friesland Zorgverzekeraar. Deze afdeling opereert derhalve onafhankelijk van het zorgkantoor. Dit controleplan 2013 is opgesteld door Risk & Control. Het plan is afgestemd met de medisch- / zorginhoudelijk adviseurs; de fraude-coördinator en de manager van Zorgkantoor Friesland. Dit controleplan beschrijft de voorbereiding, aanpak/werkwijze van controles t.b.v. de uit de algemene risicoanalyse voortvloeiende risico s voor het jaar Uitvoering van controles waarbij wordt beoordeeld of de gedeclareerde zorg geleverd en passend is, vindt plaats door een functionele eenheid onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerd medisch- / zorginhoudelijk adviseur. Zij leggen hun constateringen vast in een rapportage. In het controleplan 2013 wordt uitgegaan van een controle gebaseerd op een algemene risicoanalyse die wordt uitgevoerd door het zorgkantoor. Leeswijzer Het controleplan is als volgt opgebouwd: het eerste hoofdstuk beschrijft de doelstellingen, de kaders en afspraken. Het tweede hoofdstuk betreft de werkwijze en aanpak van het onderzoek, gevolgd door de controlestappen die in hoofdstuk drie worden beschreven. In hoofdstuk vier komen de communicatieve aspecten aan bod. 4

5 1.1 Doel materiële controle 2013 Materiële controle is gericht op het verschaffen van voldoende zekerheid dat de zorgaanbieder de AWBZ-middelen juist (d.w.z. rechtmatig; doelmatig en daadwerkelijk geleverd) zijn. Hierbij wordt de vraag gesteld of: De gedeclareerde zorg niet ten onrechte is opgevoerd: - gegeven de zorgindicatie, in overeenstemming met Besluit Zorgaanspraken, art 2; lid 1 en 2, - gegeven de feitelijke levering, - gegeven de eisen die gelden voor het product of tarief zoals verwoord in de beleidsregels van de NZa en in de overige regelgeving waaronder protocollen en dat de gedeclareerde zorg voldoet aan de overeengekomen afspraken in de zorginkoop. Risicoanalyse Aan de materiële controle gaan risicoanalyses door het zorgkantoor vooraf. Een algemene risicoanalyse betreft een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens de materiële controle zich zal richten. Een specifieke risicoanalyse betreft een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens en op welke zorgaanbieders of categorieën van zorgaanbieders de (detail)controle zich zal richten. Op basis van de uitkomst van de risicoanalyse kan vervolgens de keuze worden gemaakt om het declaratiegedrag te onderzoeken of anderszins specifieke speerpunten te bepalen. 1.2 Reikwijdte Het controleobject betreffen de declaraties Zorg in Natura zoals deze door de aanbieders zoals gedefinieerd onder Doelgroepafbakening is gedeclareerd ten laste van de AWBZ van het jaar Indien daartoe aanleiding is, kunnen ook controles worden uitgevoerd over voorgaande jaren. Als basis gebruiken we een, voor dat doel ontworpen, query met als bron de AW319/ AW320. Als er onderzoeksdoelen zijn waarvan het antwoord in het AW319- bericht niet is te vinden, dan kan de aanbieder worden verzocht de benodigde informatie aan te leveren. Doelgroepafbakening Dit controleplan is opgesteld voor Zorgkantoor Friesland. Dit betekent dat dit plan specifiek bedoeld is voor alle AWBZ-zorgaanbieders, waarmee Zorgkantoor Friesland een contractuele relatie heeft. Indien er sprake is van onderaannemerschap, dan valt de verantwoordelijkheid van de geleverde zorg onder de gecontracteerde hoofdaanbieder. 1.3 Wettelijk kader Voor de uit te voeren materiële controles zijn de volgende wettelijke regelingen van belang: Controle en administratie Regeling Z/M van 8 juli 10 Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars (NZa) Besluit Zorgplanbespreking Zorgaanspraken Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Besluit zorgaanspraken AWBZ Regeling zorgaanspraken AWBZ 5

6 Persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Daarnaast is er een juridische basis voor het uitvoeren van controles vastgelegd in de overeenkomst tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder. Toelichting: De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ. De wettelijke taken voor de uitvoering zijn gemandateerd aan de zorgkantoren. In artikel 34 van de AWBZ staat: De zorgverzekeraar is verplicht zijn werkzaamheden op een doelmatige wijze uit te voeren. Hij treft de nodige maatregelen ter voorkoming van onnodige zorg en van uitgaven die hoger dan noodzakelijk zijn. Dit betekent dat zorgkantoren moeten zorgen voor de juiste uitvoering van de overeenkomst die zij sluiten met zorgaanbieders. Artikel 16 van de AWBZ bepaalt dat in de overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgkantoor een bepaling moet worden opgenomen over de controle op de naleving van de overeenkomst, waaronder begrepen de controle op de te verlenen dan wel verleende zorg en op de juistheid van de daarvoor in rekening gebrachte bedragen. De controle taak is verder uitgewerkt in de Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars (NZa). 1.4 De betekenis van de risicoanalyse voor de materiële controle Risicoanalyse vindt plaats op basis van beschikbare (gestructureerde) informatie. Materiële controle zal niet plaatsvinden zonder een uitgevoerde risicoanalyse. De algemene risicoanalyse bestaat uit gegevens vanuit: - de uitkomsten van de vorige materiële controle, - Risicoprofiel aanbieder: - het Early Warning System (EWS); - accountantsverklaring nacalculatie t-1); - Nieuwe zorgaanbieders en functies. - de realisatiecijfers; - signalen vanuit het veld (Zorginhoudelijk medewerkers; Medisch- / zorginhoudelijk adviseur s; Accountmanagers; Coördinator Fraudebestrijding; Financieel Economisch Medewerkers). Medisch- / zorginhoudelijk adviseurs, Team Risk & Control, financieel-economisch medewerkers, Accountmanagers zorginkoop, zorginhoudelijk medewerkers en de coördinator Fraudebestrijding leveren hun input voor de risicoanalyse. Mede op basis van deze risicoanalyse wordt er per AWBZsector een selectie gemaakt van te controleren zorgaanbieders en controle-onderwerpen. Op basis van deze selectie selecteren wij zorgaanbieders met een hoog of zeer hoog risico. Een en ander dient afgewogen te worden tegen het proportionaliteitsbeginsel c.q. de afweging of de ernst van het signaal opweegt tegen de noodzaak van een controle (evt. op locatie). Deze analyse die zich richt op de selectie van zorgaanbieders / functies wordt beschreven in de specifieke risico analyse. De controles die hieruit voortvloeien worden in afzonderlijke specifieke controleplannen beschreven. 1.5 Privacy regelgeving Zorgverzekeringswet: verplichte medewerking zorgaanbieder aan MC. 6

7 In de Regeling zorgverzekering (hoofdstuk 7) wordt bepaald dat zorgverzekeraars persoonsgegevens (op de declaratie) mogen gebruiken voor het uitvoeren van formele en materiële controles, gelet op de noodzaak van deze gegevens voor de uitvoering van de zorgverzekering (Handreikingen voor uitvoeringspraktijk materiële controle, circulaire ZN ). De verplichting van de zorgaanbieder om mee te werken aan de materiële controle is tevens opgenomen in de AWBZ: art. 53. De zorgaanbieder is verplicht de bedoelde (noodzakelijke) persoonsgegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar ( indien die zorgaanbieder het tarief voor de geleverde prestatie krachtens een door hem met de zorgverzekeraar gesloten overeenkomst rechtstreeks bij die zorgverzekeraar in rekening brengt ) dan wel de verzekerde ( indien de zorgaanbieder het tarief voor de geleverde prestatie bij de verzekerde in rekening brengt ). In het laatste geval komt de verzekeraar via de verzekerde in het bezit van de noodzakelijke gegevens op het moment dat deze declareert (Artikel 7.3 Regeling zorgverzekering). Zorgverzekeraars zijn verplicht materiële controle en fraudeonderzoek te verrichten op de wijze zoals is vastgelegd in de gedragscode. Het Protocol materiële controle en het Addendum Zorgverzekeraars bevatten daartoe nadere regels. De zorgaanbieder is verplicht medewerking te verlenen aan de dienovereenkomstig uitgevoerde materiële controle en fraudeonderzoek (Artikel 7.4 Regeling zorgverzekering). Materiële controle conform gedragscode/addendum Zorgverzekeraars In het Addendum Zorgverzekeraars dat onderdeel uitmaakt van de Gedragscode (Bescherming persoonsgegevens Financiële Instellingen) zijn met betrekking tot materiële controle voorschriften opgenomen. De Regeling zorgverzekering verplicht de zorgverzekeraars deze in acht te nemen. In het bij het Addendum behorende Protocol materiële controle zijn de waarborgen, opzet, uitvoering en stappen opgenomen, welke moeten zijn doorlopen voor het inzien van het medisch dossier (zijnde een vorm van detailcontrole) indien dit noodzakelijk is. In de circulaire van ZN d.d. 9 juni 2011 ZN Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ & Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG, wordt beschreven dat verzekeraars (weer) materiële controle verrichten voor AWBZ en aanvullende/vrijwillige ziektekostenverzekering, waar onder detailcontrole, zonder dat hiervoor toestemming van de verzekerde noodzakelijk is. Dit is geregeld in respectievelijk de Regeling persoonsgevens zorgverzekeraars AWBZ van 6 juni 2011 en Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG van 7 juni 2011 (zie bijlage 2). Aanvullende verzekering en AWBZ Via het wetsvoorstel verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering (nr ) wordt, op dezelfde wijze als bij de Zorgverzekeringswet is gedaan, een wettelijke grondslag gelegd voor het doorbreken van het beroepsgeheim van zorgaanbieders ten behoeve van de uitvoering van aanvullende verzekeringen (in de vorm van het voorgestelde artikel 68a Wmg) en de AWBZ (in de vorm van aanpassing van artikel 53 AWBZ). Indien vanuit de specifieke risicoanalyse en het specifieke controleplan blijkt, dat zonder detailcontrole geen oordeel gegeven kan worden over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedeclareerde zorg, kan de zorgaanbieder kennisnemen van de motieven die het zorgkantoor heeft om inzage in het dossier van de cliënt te wensen. Hierbij kan het gaan om de uitkomst van de risicoanalyse, of om overige redenen. Op verzoek van de zorgaanbieder wordt daarover duidelijkheid geboden. 7

8 1.6 Verantwoordelijkheid medisch- / zorginhoudelijk adviseur De Medisch- / zorginhoudelijk adviseur is verantwoordelijk voor het bewaken en beschermen van de privacy van de ter beschikking gestelde dossiers van cliënt. Zorgkantoor Friesland hanteert de definitie van adviseur zoals deze in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars staat beschreven: Medisch adviseur: de (tand)arts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, Gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker die de zorgverzekeraar adviseert over medische aangelegenheden voor zover dat ligt op zijn deskundigheidsgebied zoals die blijkt uit de BIGregistratie en die in dit kader functioneel leiding geeft aan de functionele eenheid c.q. functionele eenheden waarin deskundige medewerkers zijn betrokken bij verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor specifieke (gekwalificeerde) doeleinden. 1.7 Contractuele afspraken tussen zorgaanbieder en onze zorgkantoren In de AWBZ Zorgovereenkomst 2013, artikel 10 en artikel 21, staan relevante bepalingen, gericht op het proces materiële controle. 8

9 2 ALGEMENE RISICOANALYSE 2.1 Controleobject Het controleobject betreft de verantwoording van de productie Zorg In Natura (ZIN) die ten laste van de AWBZ wordt gebracht van het controlejaar zoals vastgelegd in de verstrekkingenadministratie verdeeld over de sectoren V&V, GZ en GGZ. De zorgproductie omhelst de productie over In hoofdlijnen richt de Materiële Controle zich op aanbieders die: 1. Niet beschikken over een goedkeurende accountantsverklaring bij de nacalculatie over het voorgaande jaar; 2. Beschikken over een risico-signaal in EWS; 3. Vanaf het controlejaar voor het eerst gecontracteerd zijn en declareren; 4. Vanaf het controlejaar voor het eerst een nieuwe functie declareren; 5. In het voorgaande jaar zijn gecontroleerd en waarbij een risico op herhaling van foutief declareren aanwezig is; Hiernaast richt de Materiële Controle zich op functies die: 6. Vanaf het controlejaar voor de eerste maal gedeclareerd kunnen worden; 7. Door het veld zijn geïnventariseerd als risicovolle functies. Bovenstaande algemene risico s worden nader uitgewerkt in een specifieke risicoanalyse en specifiek controleplan. 2.2 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Voor de juistheid geldt een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 97% (concept Prestatiemeting 2013). De wettelijk verplichtte algemene en specifieke risico analyse sluiten het bepalen van 95% betrouwbaarheid en 97% nauwkeurigheid echter uit voor de totale massa. Voor de juistheid kan namelijk mede gesteund worden op een aantal instrumenten zoals genoemd bij de algemene risicoanalyse (accountantsverklaringen; EWS etc.) Bij de materiële controle zijn deze normen dan ook hoofdzakelijk terug te vinden in de maximale steekproefgrootten. Het betreft hier maximale aantallen omdat wij wettelijk ook verplicht zijn terughoudendheid te betrachtten betreffende het schenden van de privacy van de verzekerde. Zorgkantoor Friesland kiest, gelet op het proportionaliteitsbeginsel, bij detailcontrole om in eerste instantie 30 cliëntdeclaraties per functie / zorgaanbieder te controleren. Het doel van de aselecte deelwaarneming (30 verzekerden) is het signaleren van structurele fouten. Dit betekent concreet dat van iedere gevonden fout moet worden vastgesteld of het een structurele fout betreft en indien dit het geval is, dat de omvang van de fout (financiële consequentie) voor de totale populatie moet worden vastgesteld en gecorrigeerd. Tevens zal actie ondernomen moeten worden om deze fouten in de toekomst te voorkomen (b.v. afspraken met de zorgverlener). In die gevallen waar niet direct is vast te stellen of er sprake is van een structurele fout (op basis van het soort fout, de toelichting van de zorgverlener en een aantal fouten groter dan drie) zal een aanvullende steekproef van nog eens 30 verzekerden duidelijkheid moeten geven. Hierbij gaan wij er van uit dat als in de totale steekproef (2 * 30 = 60) de fout meer dan twee keer voorkomt, er sprake is van een structurele fout en verder onderzoek naar omvang nodig is. 9

10 2.3 Bepaling controledoelen De gesignaleerde risico s ten aanzien van de verstrekkingen kunnen worden gerangschikt onder de volgende controledoelen: 1. Komt de naam van de cliënt overeen met gegevens in AZR? (naam/ geboortedatum) 2. Is de zorg geleverd binnen het Indicatie besluit? (zorgvraag, geldigheidsduur en bandbreedte) 3. Is de afgesproken zorg aantoonbaar geleverd? 4. Is de gedeclareerde en geleverde zorg de meest passende zorg gelet op de situatie van de cliënt? De criteria zijn ten behoeve van de beoordelaars beschreven en eenduidig toe te passen. De in 2.3 genoemde normen voor betrouwbaarheid en nauwkeurigheid zijn alleen van toepassing op de bij 1 en 2 vermelde controledoelen. Deze punten zijn onderwerp van de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders (CA/nr ) en daarmee van de interne controle en de accountantscontrole op de juistheid van de productie. Tevens worden de punten 1 en 2 gecontroleerd in de controleset AW Controleaanpak Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde specifieke risicoanalyse wordt een controleaanpak vastgesteld. De uitwerking van de verschillende controle-instrumenten en de inzetbaarheid hiervan wordt besproken in hoofdstuk 3. De controle moet zodanig zijn ingericht dat wordt voldaan aan de door de NZa gestelde norm van het geven van een redelijke mate van zekerheid met betrekking tot de onderzochte massa. 2.5 Uitvoering van de controles De concessiehouder heeft de materiële controle belegd bij een zelfstandige unit. Hierbij is sprake van: a. Controleteams met voldoende medische deskundigheid. Voldoende medische deskundigheid houdt in dat een BIG-geregistreerde medisch- / zorginhoudelijk adviseur wordt betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie van materiële controle en dat de detailcontroles uit de materiële controles onder supervisie van een medisch- / zorginhoudelijk adviseur plaatsvinden. b. Controleteams waarin voldoende functiescheiding aanwezig is tussen zorginkoop en de uitvoering van materiële controles bij zorgaanbieders. Dit houdt in dat zorginkopers niet de controles uitvoeren bij de zorgaanbieders waarvoor zij de zorginkoop verzorgen of dat zij zelfstandig de vervolgacties n.a.v. uitkomsten van materiële controles bepalen. c. Betrokkenheid van de coördinator fraudebestrijding bij tenminste de opzet (risicoanalyse) en de evaluatie van de controleresultaten. 10

11 3 CONTROLESTAPPEN Teneinde ervoor te zorgen dat er niet meer inbreuk op de privacy wordt gemaakt dan dat met het oog op het verkrijgen van voldoende zekerheid betreffende de rechtmatigheid van de declaratie noodzakelijk is, in de gedragscode verwerking persoonsgegevens Zorgverzekeraars een stappenmodel opgenomen. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de materiële controle dient te worden opgezet met als doel te zorgen voor een controle systeem betrokkenen en de persoonlijke levenssfeer zo weinig mogelijk belast. Deze stappen zijn een vereiste voor de inzet van instrumenten van detailcontrole en dienen derhalve als basis voor de rapportages. Figuur: Materiële controlestappen in schema1 1. Het controle doel komt overeen met de algemene doelstelling van materiële controle zoals beschreven in dit beleidsplan. (zie 1.1. algemeen) Materiële controle moet zijn gericht op het verschaffen van voldoende zekerheid dat de zorgaanbieder de AWBZmiddelen goed gebruikt. Onder Goed wordt verstaan: Rechtmatig, doelmatig en daadwerkelijk geleverd. 2. De algemene risicoanalyse richt zich op een aantal vaste hoofdrisico s. Deze wordt afgestemd met het management van het Zorgkantoor; Fraudecoördinator en Medisch- / zorginhoudelijk adviseur s. 3. Er wordt een algemeen controleplan opgesteld waarin de verschillende controledoelen en -instrumenten worden beschreven De uitkomsten van de algemene risicoanalyse worden nader uitgewerkt in een specifieke risico analyse. Hierbij wordt eveneens het specifieke controledoel bepaald. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van bestandsanalyses als beschreven in hoofdstuk Voorafgaande aan de detailcontrole dient de zorgverlener geïnformeerd te worden over de noodzaak van de detailcontrole, de reeds gevolgde stappen en de nog te volgen stappen Detailcontrole wordt uitgevoerd als omschreven in hoofdstuk 3.4. Bij elke stap geldt dat, indien er voldoende zekerheid betreffende de rechtmatigheid verkregen is, de controle kan worden afgesloten Tot slot dient de zorgverlener geïnformeerd te worden over de uitkomst van de controles. 1 Bron : Regeling controle en administratie zorgverzekeraars 11

12 3.1 Steunen op accountantsverklaring inzake juistheid productie De zorgaanbieder overlegt een accountantsverklaring juistheid productie over jaar t -1 gefactureerde productie. De accountant gaat uit van de nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidseisen zoals geformuleerd in de Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars. De toetsing daarop door het zorgkantoor vindt plaats in de risicoanalyse. Indien een aanbieder niet beschikt over een goedkeurende accountantsverklaring wordt bepaald hoe groot het risico is voor 2012 en of dit aanleiding geeft tot specifieke controle Steunen op uitkomsten EWS Vanuit de jaarrekeningen van de zorgaanbieders over jaar t-1 wordt door de financieel economisch medewerkers EWS gevuld. EWS classificeert zorgaanbieders in een bepaalde risicoklasse: signaal 1 t/m 4 of oké. Indien een aanbieder beschikt over een signaal 1 tm 4, wordt bepaald wat het risico is voor 2012 en of dit aanleiding geeft tot een specifieke controle. 3.3 Bestandsanalyses Het uitvoeren van bestandsanalyses vormt een grote basis voor de materiële controle. Deze analyses worden door Risk & Control uitgevoerd op de ingediende declaratiebestanden door middel van een speciaal ontwikkeld Business Intelligence Systeem. Indien uit bestandsvergelijkingen / -analyses blijkt dat het zeer aannemelijk is dat de gedeclareerde zorg geleverd is en passend is, stopt de controle. Indien uit bestandsvergelijkingen / -analyses opvallende zaken blijken, waaronder grote toenames, hoog declaratie-aandeel risicovolle functies e.d. waaruit niet aannemelijk gemaakt kan worden dat de gedeclareerde zorg rechtmatig en doelmatig is, zal een specifieke risicoanalyse worden uitgevoerd en controleplan worden beschreven waarin de vervolgstappen beschreven zullen worden. Er zullen overige controle-instrumenten worden ingezet. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor enquêtes, navraag of detailcontrole. De controle-aanpak zal worden beschreven in specifieke controleplannen. Bij het uitvoeren van bestandsanalyses kan gedacht worden aan: - Benchmarks; - Koppelingen met overige declaratiesystemen; - Samenloop Zorg In Natura (ZIN) met PGB; - Trendanalyses. Het controle-instrument detailcontrole wordt in onderstaande paragraaf nader beschreven, maar zal niet eerder worden uitgevoerd nadat vanuit overige controle-instrumenten geen conclusie getrokken kan worden dat de gedeclareerde zorg rechtmatig en doelmatig is. Dit dient te blijken uit de specifieke risicoanalyse en het specifieke controleplan. In overleg met de medisch- / zorginhoudelijk adviseur zal bepaald worden op welke wijze op de meest efficiënte wijze antwoord verkregen kan worden op de controlevragen zoals beschreven onder paragraaf Detailcontrole Om toch maximaal transparant te zijn, noemen wij in dit algemene controleplan tevens detailcontrole als instrument dat mogelijkerwijs gebruikt zouden kunnen worden indien uit de voorliggende controle-instrumenten nog niet voldoende zekerheid verkregen is betreffende de rechtmatigheid van de declaratie. Detailcontrole kan, als ultimum remedium plaatsvinden bij zorgaanbieders met een verhoogd risico. 12

13 Wij hanteren voor elke controle een checklist met vragen. De checklist bestaat uit een algemeen deel waar de cliëntgegevens (NAW/ indicatie) worden getoetst en een deel welke aansluit met de zorgspecificaties. Deze checklist is gebaseerd op de functiebeschrijvingen zoals deze door de NZa zijn opgesteld en de Zorggebruikersgidsen. Waardering Voor elk dossier, wordt de checklist ingevuld, wat per onderdeel een score juist / onjuist geeft. Als de score op een onderdeel onvoldoende is kan dit voor de beoordelaar aanleiding zijn om een verbeterplan op te vragen. De volgende vormen van detailcontrole kunnen worden gebruikt: Detailcontrole zonder inzage in zorgdossiers In eerste instantie zal altijd getracht worden voldoende zekerheid omtrent de juistheid van de declaratie te verkrijgen zonder inzage in het zorgdossier, ter bescherming van de privacy en uit doelmatigheidsoverwegingen. In dit stadium kan gedacht worden aan het beoordelen van door de zorgaanbieder uitgevoerde controles, interviews met medewerkers, het opvragen van nadere informatie (urenregistraties, planningen, aanwezigheidsregistraties etc.). Indien uit deze informatie geen voldoende zekerheid verkregen kan worden, kan worden overgegaan tot inzage in zorgdossiers. Detailcontrole met inzage in zorgdossiers Indien uit alle voorliggende controlestappen onvoldoende zekerheid verkregen kan worden over de juistheid van de declaraties, dan kan Zorgkantoor Friesland overgaan tot dossiercontrole. Risk & Control zal de noodzaak hiervoor aangeven bij de zorgaanbieder. Dossiercontrole zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een medisch- / zorginhoudelijk adviseur. Het uitvoeren van dossiercontroles zonder het toepassen van de voorliggende controle-instrumenten is niet wenselijk, echter wel toegestaan indien de er een schriftelijke toestemmingsverklaring aanwezig is van de cliënt. Bij beide vormen is onderscheid te maken tussen een ongerichte en een gerichte detailcontrole. Ongerichte detailcontrole, deelwaarneming Aselecte deelwaarneming van een aantal cliënten uit de declaraties van de zorgaanbieder. Wij hanteren hierbij in eerste instantie een aantal van 30 cliënten. Als de uitkomsten van de deelwaarnemingen daartoe aanleiding geven kunnen wij het aantal dossiers verder uitbreiden. Gerichte detailcontrole Bij gerichte detailcontrole worden de te onderzoeken items geselecteerd en gecontroleerd. Dit gebeurt op basis van signalen die uit eerdere controlestappen zijn verkregen. 3.5 Enquêtes Naast bovengenoemde instrumenten kan gekozen worden voor de inzet van enquêtes. Wanneer er middels een algemeen controle middel eveneens voldoende zekerheid kan worden verkregen betreffende de rechtmatigheid, zal uit oogpunt van kosten en efficiëntie voor een algemeen controle middel worden gekozen. Wanneer een enquête wordt verzonden, zal de zorgaanbieder hier van op de hoogte worden gebracht. Op het enquêteformulier zal worden beschreven dat de cliënt niet verplicht is tot beantwoorden van de vragen. De zorg waar de cliënt recht op heeft, blijft de cliënt ontvangen, onafhankelijk van de uitkomsten. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld en worden de uitkomsten alleen gehanteerd voor de vaststelling of de kosten die het zorgkantoor aan thuiszorgorganisatie heeft betaald, correct zijn. 13

14 3.6 Uitkomsten materiële controle Een materiële controle op locatie leidt tot een rapportage met feitelijke constateringen. De medisch- / zorginhoudelijk adviseur is verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Vanuit het verslag wordt een terugkoppelingsbrief opgesteld. De zorgaanbieder krijgt altijd de mogelijkheid om deze conceptbrief te reageren in het kader van hoor en wederhoor. Na verwerking van de reactie, wordt de brief definitief. De accountmanagers, verantwoordelijk voor de inkoop van zorg, en de manager van het zorgkantoor worden geïnformeerd over de uitkomsten van de controles. In paragraaf 4.4. wordt nader ingegaan op de specifieke gevolgen van fouten. 14

15 4 COMMUNICATIE CONTROLEPLAN 4.1 Publicatie Het controleplan 2013 zal na vaststelling worden gepubliceerd op de website van Zorgkantoor Friesland. 4.2 Aankondiging detailcontrole Indien wordt overgegaan tot een vorm van detailcontrole wordt de controle schriftelijk bij de geselecteerde zorgaanbieder aangekondigd. Hierbij kan tevens aanvullende informatie worden opgevraagd, zoals (niet limitatief): Een procesbeschrijving waarin aangegeven wordt hoe het proces verloopt van indicatiestelling naar declaratie van de zorg; Een beschrijving van de wijze waarop in het zorgplan de gemiddelde zorgtijd tot uiting komt; Een beschrijving van de wijze waarop de registratie van de zorg geregeld is; Persoonslijsten welke betrokken zijn bij de zorglevering; Urenregistraties. De geselecteerde cliënten worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de controle aan de zorgaanbieder bekend gemaakt. Bezoek: Tijdens het controlerend bezoek dient een zorginhoudelijk deskundige oproepbaar te zijn. Bij de controle op basis van een elektronisch zorgdossier zal een deskundige van de organisatie het systeem zo kunnen hanteren dat de gestelde vragen beantwoord kunnen worden. Na afloop zal de beoordelaar een globale samenvatting geven, in principe zal de conceptrapportage daardoor geen onverwachte informatie opleveren. 4.3 Rapportage materiële controle Afdeling Risk & Control van De Friesland informeert de gecontroleerde zorgaanbieder over de conceptuitkomsten van de uitgevoerde materiële controle. De zorgaanbieder krijgt hierbij de gelegenheid te reageren op de uitkomsten in het kader van hoor en wederhoor. Na ontvangst en verwerking van de reactie van de zorgaanbieder zal een definitief rapport worden verzonden aan de Raad van Bestuur van de instelling. Het controleteam stelt tevens de accountmanagers en de manager van het zorgkantoor op de hoogte van de bevindingen. 4.4 Gevolgen van uitkomsten materiële controle De conclusies van de controles zoals deze zijn uitgevoerd door de functionele eenheid, kunnen door Zorginkoop worden meegenomen in de onderbouwing van de nieuw af te spreken productieafspraken met de desbetreffende zorgaanbieder of bijstelling van de huidige productieafspraken en/of nacalculatieformulier. Zorgkantoor Friesland hanteert de volgende regels die zij afhankelijk van de situatie kunnen toepassen, bij: Financiële fouten Financiële fouten moeten worden gecorrigeerd. In het bijzonder gelden de volgende bepalingen: 15

16 1. AWBZ-verzekerd Als er cliënten uit de steekproef niet-awbz-verzekerd zijn, worden de productiecijfers hierop gecorrigeerd. Hierbij geldt een norm van 100%. 2. Geldige indicatie/ verwijzing Als cliënt en uit de steekproef niet over de juiste indicatie/ verwijzing beschikken worden de productiecijfers hierop gecorrigeerd. Hierbij geldt een norm van 100%. 3. Overeenstemming geleverde en gedeclareerde zorg a) Indien de looptijd van de indicatie niet overeenkomt met de duur dat de cliënt in zorg is (begin/eind), wordt er neerwaarts gecorrigeerd. Hierbij geldt een norm van 100%. b) Indien er meer wordt gedeclareerd dan de indicatie toelaat en indien er meer wordt gedeclareerd dan geleverd, wordt er neerwaarts op gecorrigeerd. Hierbij geldt een norm van 100%. 4. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik Ontstaat tijdens de voorbereiding of bij de materiële controle de indruk dat er mogelijk sprake kan zijn van misbruik en/of oneigenlijk gebruik dan wordt de manager van het zorgkantoor en de verantwoordelijke accountmanager geïnformeerd en de melding doorgegeven aan het fraudeteam van de zorgverzekeraar. 5. Onjuiste registratie Wanneer structureel in de dossiers andere zorg wordt gezien dan de geregistreerde zorg c.q. geïndiceerde zorg, wordt met de verantwoordelijk accountmanager en manager zorgkantoor overleg gevoerd. Indien er duurdere zorg wordt gedeclareerd dan in de dossiers is beschreven en de levering hiervan niet blijkt uit andere bronnen, dient deze zorg gecorrigeerd te worden. Niet-financiële fouten Het betreft hier een breed scala van mogelijke fouten met uiteenlopende sanctiemogelijkheden zoals: onvoldoende dossiervorming; zorg voldoet niet aan overeengekomen kwaliteitseisen; De bevindingen zullen met het betrokken (account)management worden gecommuniceerd. De zorginkoper zal de consequenties beoordelen voor zorginkoop bij deze zorgaanbieder. 4.5 Communicatie naar verzekerden Indien noodzakelijk of gewenst vindt communicatie naar de verzekerden plaats. Dit is primair een taak die bij de zorgaanbieder ligt. Afdeling Risk & Control neemt, als dit van toepassing is, hierover contact op met de zorgaanbieder. 4.6 Tijdpad en afronding Het onderdeel analyse naar realisatiecijfers als onderdeel van de risicoanalyse heeft pas nut nadat minimaal de declaraties over het eerste kwartaal 2013 zijn ontvangen. Deze termijn is gesteld om een realistisch en vergelijkbaar beeld te kunnen vormen van het declaratiepatroon van de aanbieder ten opzichte van voorgaande jaren en ten opzichte van andere aanbieders. Eventuele correcties worden gecommuniceerd richting de financieel economisch medewerkers. Zij kunnen bewaken dat de correctie juist en tijdig wordt doorgevoerd. Controles moeten vóór 1 juni 2014 zijn afgerond om de aanbieders nog in de gelegenheid te kunnen stellen om correcties in hun nacalculatieformulier te kunnen doorvoeren. 16

Materiële controle Algemeen controleplan 2012

Materiële controle Algemeen controleplan 2012 Materiële controle Algemeen controleplan 2012 Opgesteld door: Team Risk & Control 1 Voorwoord Het controleplan Materiële Controle 2012 geeft invulling aan de prestatiecriteria van de NZa voor alle concessiehouders.

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave H1 Inleiding...

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar 1 INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is DSW Zorgverzekeraar (hierna te noemen

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 declaratiegedrag

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

Plan van aanpak materiële controle 2013

Plan van aanpak materiële controle 2013 Plan van aanpak materiële controle 2013 Pilot ZZP ers in de thuiszorg 2013 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inleiding Het

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is Stad Holland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan zorglevering... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 5 Proportionaliteits-

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2015-2016 Zorgkantoor DWO/NWN December 2014 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek... 3 Inleiding... 3 Algemeen controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 4

Nadere informatie

Controleplan Materiële controle ZIN 2017

Controleplan Materiële controle ZIN 2017 Controleplan Materiële controle ZIN 2017 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 20-03-2017 1.1 Vivian Steenbruggen 23-05-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Achmea divisie Zorg & Gezondheid Achmea divisie Zorg & Gezondheid Algemeen Materiële Controle jaarplan AWBZ 2014 en Algemene risicoanalyse 2014 Voor zorgaanbieders en AWBZ verzekerden vanuit de zorgkantoren: Zorgkantoren Achmea: - Regio

Nadere informatie

Algemeen controleplan Wlz 2017

Algemeen controleplan Wlz 2017 Algemeen controleplan Wlz 2017 Materiële controle - Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Publicatiedatum Midden-Holland 31 december 2016 Waardenland

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Materiële controle. Plan van aanpak 2013

Materiële controle. Plan van aanpak 2013 Materiële controle Plan van aanpak 2013 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave Overzicht van wijzigingen 3 Voorwoord

Nadere informatie

Algemeen controleplan Wlz 2016

Algemeen controleplan Wlz 2016 Algemeen controleplan Wlz 2016 Materiële controle - Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Midden-Brabant Noordoost-Brabant Publicatiedatum Noord- en Midden-Limburg 31 december 2015 Midden-Holland Versienummer

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW Algemeen Controleplan Materiële Controle 2016-2017 Zorgkantoor DSW December 2015 Inhoud INLEIDING... 2 1. WETTELIJK KADER... 2 1.1 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)... 3 1.2 Regeling langdurige zorg

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW Algemeen Controleplan Materiële Controle 2017-2018 Zorgkantoor DSW December 2016 Inhoud INLEIDING... 2 1. WETTELIJK KADER... 3 1.1 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)... 3 1.2 Regeling langdurige zorg

Nadere informatie

Algemeen controleplan 2015

Algemeen controleplan 2015 Materiële controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 18 februari 2015 Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2015 Menzis Zorgkantoor def.docx 18 februari 2015 2006, Menzis.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoor

Controleplan Wlz CZ zorgkantoor Controleplan Wlz CZ zorgkantoor - 2017 - 1 Inleiding Dit controleplan is een dynamisch document. Gedurende het jaar kunnen wijzigingen op dit plan worden aangebracht. Zo kunnen op basis van nieuwe risico

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie 31-12-2013 Menzis Zorgkantoor team Materiële Controle Definitief 1.0 Het zorgkantoor is een onfhankelijke instantie

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

REGELING VA/NR-100.048

REGELING VA/NR-100.048 Bijlage bij circulaire Care/ZK/06/2c REGELING Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars Gelet op de artikelen 31 en 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Algemeen controleplan

Algemeen controleplan Algemeen controleplan ten behoeve van materiële controles Versie 1 Algemeen controleplan CZ groep Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Voorwoord... 3 1.2 Doelstellingen... 3 1.3 Opzet van dit document...

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/04c REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

NADERE REGEL TH/NR-001

NADERE REGEL TH/NR-001 NADERE REGEL Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Controleplan Mondzorg 2015

Controleplan Mondzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 19-02-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Mondzorg 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders december 2008

STAATSCOURANT. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders december 2008 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1628 240 10 10december 2008 Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 27 november

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.053

REGELING CA/NR-100.053 Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/06/30C REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Gelet op artikel 36, derde lid, artikel 37 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Algemeen Controle Plan 2015

Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controleplan 2015 Zvw AV Wlz divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 29 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Achmea divisie Zorg & Gezondheid Achmea divisie Zorg & Gezondheid Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2015 en Algemene risicoanalyse 2015 Voor zorgaanbieders en Wlz verzekerden Zorgkantoren Achmea: - Regio Drenthe - Regio Zwolle

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2017

Algemeen Controleplan 2017 Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 11 januari 2017 Materiële Controle Care Definitief 1.0 Algemeen controleplan 2017 Menzis Zorgkantoor.docx 21 maart 2017

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.092

REGELING CA/NR-100.092 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING CA-NR-1656 Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de

Nadere informatie

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur N-10-1016 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 980 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving

Nadere informatie

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2017

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2017 en Algemene risicoanalyse 2017 Zorgkantoren Zilveren Kruis: - Regio Drenthe - Regio Zwolle - Regio Flevoland - Regio Zaanstreek

Nadere informatie

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op basis van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10301 15 juni 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2011, kenmerk MC

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013 AANGETEKEND Opvoedpoli B.V. T.a.v. het bestuur mevrouw L. Bijl Houtmankade 332 1013 RR AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Nacalculatie. Controleprotocol

Nacalculatie. Controleprotocol Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Het

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Zvw AV AWBZ divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 25 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 RAPPORT Concept Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 Afwikkeling GGZ-controles 2013 Auteur: Achmea en Coöperatie VGZ Datum: 20 februari 2015 Versie: 0.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 SCOPE VAN HET

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Controleplan farmacie 2015

Controleplan farmacie 2015 Controleplan farmacie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Farmacie 2015 01-04-2015, Menzis. Alle

Nadere informatie

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering.

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2016 en Algemene risicoanalyse 2016

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2016 en Algemene risicoanalyse 2016 Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2016 en Algemene risicoanalyse 2016 Zorgkantoren Zilveren Kruis: - Regio Drenthe - Regio Zwolle - Regio Flevoland - Regio Zaanstreek Waterland - Regio Kennemerland

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders Controleprotocol Nacalculatie 2012 Voor AWBZ-zorgaanbieders februari 2013 2 Controleprotocol nacalculatie 2012 Versiebeheer In onderstaande tabel ziet u welke mutaties er zijn ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Namens de artsenfederatie KNMG informeer ik u graag nader over onze interpretatie van voorliggend wetsvoorstel.

Namens de artsenfederatie KNMG informeer ik u graag nader over onze interpretatie van voorliggend wetsvoorstel. Eerste Kamer der Staten Generaal Eerste Kamercommissie voor VWS Postbus 20017 2500 EA Den Haag Referentie SN/16-14625 Utrecht, 26 oktober 2016 KNMG Mercatorlaan 1200 Postbus 20051 3502 LB Utrecht 030 28

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Beleid Maatregelen & Sancties

Beleid Maatregelen & Sancties Menzis Zorgkantoor 2016 Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 28 december 2015 John Delsing Definitief 1.2 Beleid Maatregelen en Sancties Menzis Zorgkantoor 2016 v1.2 DEF.docx 28 december 2015

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 18-03-2013 Status Definitief Versie 1.0 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 Controleonderwerpen

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07 Onderwerp Getrouwheidsonderzoek hogekostenverevening 2003 Ingangsdatum

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie