Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle SH ALG-CON-RIS_ _v1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013. SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1"

Transcriptie

1 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle SH ALG-CON-RIS_ _v1

2 Helena Bernie Gezondheid = 2

3 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Leeswijzer 4 2. Wettelijk kader materiële controle en controlemethoden Inleiding Verplichting controle op daadwerkelijke levering Uitvoeren algemene risicoanalyse en algemeen controleplan Verstrekken persoons- en gezondheidsgegevens Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 6 3. Uitvoering controles Stad Holland Reikwijdte materiële controle Uitvoering van de materiële controle Functionele eenheid Vaststellen controledoel Uitvoeren algemene risicoanalyse Vaststellen controleplan Uitvoeren materiële controle Specifieke risicoanalyse Aankondiging en motiveren detailcontrole Inzet detailcontrole Detailcontrole zonder inzage in het inhoudelijk medisch dossier bij zorgaanbieder Detailcontrole met inzage in het inhoudelijke medisch dossier bij zorgaanbieder Informeren zorgaanbieder over uitkomst detailcontrole Bepalen gevolgen van controle uitkomsten Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Samenvatting onderzoeken 13 3

4 1. Inleiding Conform wet- en regelgeving is Stad Holland gehouden om voorafgaand aan materiële controles een (algemeen) controlejaarplan op te stellen. Middels deze publieksversie willen wij u informeren over de totstandkoming van dit plan en de uitvoering van de controles. 1.1 Aanleiding De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt dat een zorgverzekeraar alleen die prestaties mag vergoeden die daadwerkelijk geleverd zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daartoe materiele controle gericht op de feitelijke levering van zorg verplicht gesteld in het kader van de verevening. Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is Stad Holland Zorgverzekeraar (hierna te noemen Stad Holland) gehouden om voorafgaand aan materiële controle een algemeen controleplan op te stellen. De gehanteerde nauwkeurigheidseis (tolerantie) voor een goedkeuring van de accountant is aangescherpt van 95% naar 97%. Deze percentages worden conform de NZa als denkrichting gehanteerd. Om aan deze nauwkeurigheidstolerantie te kunnen voldoen is het van belang de formele en materiele controles volgens een gestructureerde wijze vorm te geven. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft hiertoe een protocol opgesteld waarin de uitgangspunten voor de uitvoering van materiële controles worden weergegeven. Stad Holland hanteert het protocol van ZN als uitgangspunt en heeft een verdieping gemaakt door het opstellen van het algemene controleplan. In dit algemene controleplan worden zowel de objecten van materiële controle als de in te zetten algemene controle-instrumenten beschreven. Het plan richt zich op de vraag hoe de zorgverzekeraar onderzoek gaat doen, wanneer hij detailcontrole moet uitvoeren en geeft informatie over de relevante wet- en regelgeving. Het algemene controleplan beschrijft hoe Stad Holland uitvoering geeft aan het tegengaan van ondoelmatige zorg en onrechtmatige declaraties en heeft betrekking op Stad Holland Zorgverzekeraar. 1.2 Leeswijzer De wettelijke kaders vormen de basis voor het algemene controleplan. Dienaangaande wordt in hoofdstuk 2 het wettelijk kader uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de uitvoering van controles en het bijbehorende stappenplan. Hoofdstuk 4 beschrijft ten slotte de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rondom de uitvoering van controles. 4

5 2. Wettelijk kader materiële controle en controlemethoden 2.1 Inleiding Stad Holland voert de materiële controle uit conform de vigerende wet- en regelgeving. In dit hoofdstuk wordt de relevante wet- en regelgeving besproken in relatie tot het controleren op daadwerkelijke levering en het verstrekken van persoons- en gezondheidsgegevens. De meest relevante wetten zijn de Regeling Zorgverzekering, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Tot slot wordt de rol van de NZa besproken die er op toeziet of zorgverzekeraars de zorgverzekeringswet rechtmatig uitvoeren. 2.2 verplichting controle op daadwerkelijke levering Artikel 35 Wmg verbiedt de zorgverzekeraar een tarief te betalen of aan derden te vergoeden als: dat niet overeenkomt met het tarief dat voor de betrokken prestatie op grond van artikel 50 is vastgesteld; dat niet ligt binnen de tariefruimte die op grond van artikel 50 voor de betrokken prestatie is vastgesteld; voor een prestatie geen prestatiebeschrijving op grond van artikel 50 is vastgesteld; voor een prestatie waarvoor een andere prestatiebeschrijving wordt gehanteerd dan op grond van artikel 50 is vastgesteld; anders dan op de wijze die overeenkomstig met de WMG is vastgesteld. Uit bovenstaande wettekst volgt dat een zorgverzekeraar alleen mag betalen als de gedeclareerde prestatie ook daadwerkelijk geleverd is. Hiertoe worden formele en materiele controles uitgevoerd. 2.3 Uitvoeren algemene risicoanalyse en algemeen controleplan Conform artikel 7.6 van de Regeling zorgverzekering voert Stad Holland een algemene risicoanalyse en een algemeen controleplan uit op basis van gegevens waarover deze in verband met de uitvoering van de zorgverzekering beschikt. In het algemeen controleplan worden de objecten van materiele controle en de in te zetten controle-instrumenten opgenomen. Het naar aanleiding van de algemene risicoanalyse opgestelde algemene controleplan voorziet niet in de inzet van het controle-instrument detailcontrole. Detailcontrole kan alleen worden uitgevoerd als er van een ander dan de zorgverzekeraar afkomstige of uit de uitgevoerde controle voortvloeiende aanwijzingen zijn waaruit blijkt dat er sprake is van onvoldoende zekerheid. 2.4 verstrekken persoons- en gezondheidsgegevens Stad Holland mag gebruik maken van persoonsgegevens die Stad Holland in het kader van declaratieverkeer reeds ontvangen heeft. In Artikel 87 lid 2 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat beschreven dat een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg of andere diensten, heeft verleend overeenkomstig artikel 11 van de Zvw, Stad Holland de persoonsgegevens verstrekt, die voor de zorgverzekeraar noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Zvw. Hieronder vallen ook persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. In artikel 7.1 van de regeling zorgverzekering wordt daarnaast uiteengezet dat bovengenoemde gegevens door de zorgverzekeraar gebruikt mogen worden voor het verrichten van formele dan wel materiele controles. 5

6 De zorgverzekeraar mag volgens artikel 7.5 verzekerden met gebruikmaking van persoonsgegevens waarover hij in verband met de uitvoering van de zorgverzekering reeds beschikt enquêteformulieren zenden om onderzoek te doen of de in rekening gebrachte zorg daadwerkelijk is verleend, of naar de door die verzekerden ervaren kwaliteit van de verzekerde zorg die een zorgaanbieder verleent of heeft verleend. Wanneer het voor uitvoering van de controle noodzakelijk is om meer informatie op te vragen dan is de zorgaanbieder volgens artikel 7.4 van de regeling zorgverzekering verplicht zijn medewerking te verlenen aan de materiële controle. De zorgaanbieder is op grond van artikel 87 Zvw, ondanks het beroepsgeheim, verplicht om de noodzakelijke persoons- en gezondheidsgegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken. De zorgverzekeraar is verplicht tot geheimhouding. Zowel voor de materiële controle als de detailcontrole is geen toestemming vereist van verzekerden. Het gebruikmaken van persoonsgegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de adviserend geneeskundige. 2.5 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) De NZa is volgens artikel 16 van de Wmg belast met het toezicht op de rechtmatige uitvoering door de zorgverzekeraars van hetgeen bij of krachtens de Zvw is geregeld. De NZa maakt, onverminderd haar bevoegdheid tot eigen onderzoek, bij de uitoefening van haar taken, zoals genoemd in artikel 16, zoveel mogelijk gebruik van de resultaten van door anderen verrichte controles. Stad Holland verstrekt desgevraagd aan de NZa de informatie over de uitgevoerde werkzaamheden die met de controle zijn bereikt en licht haar volledig in over de resultaten van de controle. Dat gebeurt door het overleggen van rapporten of op een andere door de zorgautoriteit aan te geven wijze. Op basis van artikel 83 van de Wmg kan de NZa een zorgverzekeraar die niet aan het bij of krachtens de Zorgverzekeringswet geregelde voldoet, een last onder dwangsom opleggen. Een van de door de NZa uitgevoerde onderzoeken naar rechtmatige uitvoering van de zorgverzekeringswet door zorgverzekeraars is het jaarlijks doen van onderzoek naar de juistheid van de vereveningsopgaven die zorgverzekeraars indienen. In de jaarstaat Zvw, onderdeel A, zijn onder meer de kosten per prestatie opgenomen. De jaarstaat is voorzien van een accountantsverklaring. Vooraf aan het afgeven van de verklaring moet de externe accountant van de zorgverzekeraar een juistheidsonderzoek met een betrouwbaarheid van 95% en een tolerantie van 97% nauwkeurigheid doen. 3. Uitvoering controles Stad Holland Het uitvoeren van formele en materiele controles kent de volgende doelstellingen: Vaststellen of vergoede prestaties daadwerkelijk geleverd zijn; Monitoren van trends en ontwikkelingen; Signaleren van mogelijke hiaten in wet- en regelgeving en in het huidige beleid, zodat zorginkoopbeleid en/of polisvoorwaarden hierop kunnen worden aangepast; Beheersen zorgkosten; Signaleren van onrechtmatigheden/fraude. Bij de uitvoering van de materiële controle volgt Stad Holland het stappenplan van Zorgverzekeraars Nederland. 6

7 1. Vaststellen controledoel Signaal (tijdens contoleproces) 2. Uitvoeren Algemene risicoanalyse 3. Vaststellen controledoelen + controleplan Controledoel bereikt 4. Beoordelen AO/IC, accoutantsverklaring, bestuursverklaring zorgaanbieder, logica/verbandcontrole 5. Uitvoeren specifieke risicoanalyse en vaststellen specifiek controledoel 6. Aankondiging en motiveren detailcontrole Controledoel bereikt 7. Gelegenheid geven aan zorgaanbieder ontbrekende informatie aan te leveren 8. Detailcontrole zonder inzage in medisch dossier bij zorgaanbieder Controledoel bereikt 9. Detailcontrole met inzage in medisch dossier bij zorgaanbieder/steekproef Controledoel bereikt 10. Informeren zorgaanbieder over uitkomst detailcontrole 11. Bepalen gevolgen van controle uitkomsten Einde 7

8 3.1 Reikwijdte materiële controle Materiële controle is zowel op de basisverzekering als de aanvullende verzekering (AV) van toepassing. Stad Holland stelt jaarlijks een controleplan vast. Stad Holland neemt de vereiste proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij het uitvoeren van de materiële controle. Dit betekent, dat Stad Holland geen zwaarder middel inzet, als dat niet nodig is om het controledoel te bereiken (proportionaliteit), en dat de verwerking van de persoonsgegevens is toegestaan als het controledoel alleen op deze wijze kan worden bereikt (subsidiariteit). 3.2 Uitvoering van de materiële controle Functionele eenheid De formele en materiële controles en de eventuele detailcontroles worden uitgevoerd door de afdeling Zorg. De betreffende adviserend geneeskundige is eindverantwoordelijk voor de functionele eenheid. Deze functionele eenheid bestaat uit deskundige medewerkers die voor specifieke doeleinden betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid (Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, art. 1.11). De adviserend geneeskundige heeft vanuit zijn professie geheimhoudingsplicht. De medewerkers in de functionele eenheid hebben een afgeleide geheimhoudingsplicht Vaststellen controledoel Het doel van materiële controle is het verwerven van voldoende zekerheid dat sprake is van rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedeclareerde zorg. Stad Holland wil voldoende zekerheid hebben dat de relatie verzekerde prestatie geleverde prestatie in rekening gebrachte tarief te betalen/vergoeden bedrag er is. Bovendien wil Stad Holland vaststellen dat de geleverde prestatie het meest aangewezen, dus doelmatig is. Bij het vaststellen van het controledoel wordt de soll-positie (geldende norm) bepaald Uitvoeren algemene risicoanalyse De algemene risicoanalyse is de basis voor het controleplan. De aanpak van risicoanalyse ten behoeve van materiële controles omvat het stapsgewijs definiëren van verschillende type risico alsmede hun impact. Allereerst worden de interne en externe risico s beschreven. De afdeling Zorg is hiervoor verantwoordelijk, maar maakt bij het opstellen van de algemene risicoanalyse gebruik van de expertise van verschillende afdelingen. Onder andere de afdelingen bijzonder onderzoek, informatiemanagement, declaraties en ICT zijn hierbij nauw betrokken. Het uitvoeren van de algemene risicoanalyse bestaat uit drie stappen: Stap 1: In kaart brengen externe risico s Externe risico s zijn de externe factoren die de realisatie van de doelstellingen van Stad Holland kunnen beïnvloeden. Externe risico s worden vastgesteld in samenwerking tussen de afdelingen Zorg (accounts, medische adviseurs, informatiemanagement), Declaraties en Bijzonder Onderzoek. Bij het in kaart brengen van algemene externe risico s gaat Stad Holland uit van het doel van materiële controles. De hiermee verbonden algemene risico s zijn: Het declareren van onrechtmatig verleende zorg; Het declareren van ondoelmatig verleende zorg; Het niet naleven van contractuele afspraken. 8

9 Gepast gebruik van zorg is de laatste jaren een aandachtspunt bij NZa. Het gaat hier om een aparte vorm van doelmatige zorg, namelijk of de gedeclareerde zorg voldoet aan de aanvullende wettelijke bepalingen die ten grondslag liggen aan het feit, of en, zo ja, onder welke voorwaarden en wanneer een bepaalde zorg onder de verzekering valt. Stad Holland onderscheidt daarom ongepast gebruik van zorg van algemene niet-doelmatige zorg en beschouwt dit als een afzonderlijk algemeen risico. De algemene risico s zijn voor alle verstrekkingen dezelfde en vormen de basis voor het definiëren van specifieke risico s binnen verstrekkingen. Interne risico s worden voornamelijk vastgesteld in samenwerking tussen de afdelingen ICT, Declaraties, Personeelszaken en Zorg (informatiemanagement, accounts). Stap 2: In kaart brengen interne beheersmaatregelen De interne beheersmaatregelen kunnen met betrekking tot externe risico s onder andere bestaan uit systeemcontroles die op basis van query s geheel door het systeem worden uitgevoerd. Deze worden vastgelegd in de dekkingenboom van het declaratiesysteem. Beheersmaatregelen met betrekking tot interne risico s omvatten o.a. het vaststellen van kwaliteitsbeleid voor ICT welke getoetst wordt door de accountant middels een financiële audit. Het voeren van beleid ten aanzien van de integriteit van medewerkers welke o.a. getoetst wordt middels een verklaring omtrent gedrag betreft eveneens een interne beheersmaatregel ten aanzien van interne risico s. Stap 3: In kaart brengen niet geaccepteerde risico s. Vervolgens wordt bekeken welke risico s door Stad Holland geaccepteerd worden. De focus ligt hierbij op de externe risico s aangezien Stad Holland hier minder beheersmaatregelen kan inzetten. Op basis van de normen die de NZa stelt ten aanzien van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid en op basis van financiële belangen wordt definitief vastgesteld welke risico s geaccepteerd worden. Om een beeld te krijgen van de impact van elk type algemene risico per verstrekking is een analyse uitgevoerd van de hierboven gedefinieerde risico s. De risicoimpact is een samenvattende kenmerk van de kans van het risico,de kans van het opsporen daarvan, en, evenals schadelast van de verstrekking. Op basis hiervan wordt definitief bepaald welke risico s geaccepteerd worden en welke niet geaccepteerd worden. Als resultaat vloeit hieruit een advies per verstrekking van het algemene risico voort, dat wordt meegenomen bij het opstellen van het controleplan Vaststellen controleplan Het controleplan vormt de basis voor de uitvoering van de materiële controle ter bereiking van het controledoel (zie 3.2.1). Alvorens het opstellen van het controleplan wordt een soll-positie vastgesteld (de geldende norm) vervolgens wordt gecontroleerd om de ist positie (werkelijkheid op moment van controle) vast te kunnen stellen. Wanneer een grote afwijking ten opzichte van de soll-positie wordt vastgesteld dient nader onderzoek plaats te vinden (zie hiervoor ook stap 5 en verder). Het controleplan wordt vastgesteld op basis van de risico analyse zoals bovenstaand beschreven. Wanneer tussentijds blijkt dat op basis van signalen of klachten in aanvulling van het controleplan extra materiele controles dienen te worden uitgevoerd dan wordt dit alsnog opgenomen in het controleplan. 9

10 3.2.5 Uitvoeren materiële controle Bij het uitvoeren van de materiele controle worden de volgende instrumenten gebruikt: beoordelen AO/IC, accountantsverklaring en bestuursverklaring zorgaanbieder; Uitvoeren bestandsanalyses; Benchmarking/spiegelinformatie; Uitvoeren cijferanalyse; Analyseren Jaarrekeningen. Stad Holland voert de materiele controles uit conform de algemene en specifieke controleplannen. Indien af wordt geweken van het algemene of specifieke controleplan wordt dit adequaat onderbouwd. Materiele controles worden zoveel als mogelijk uitgevoerd over het verantwoordingsjaar Specifieke risicoanalyse Voor elke uitgevoerde materiele controle wordt een foutenevaluatie opgesteld en als uit de bevindingen van de uitvoering van de algemene controle blijkt, dat het controledoel niet is bereikt of er onvoldoende zekerheid bestaat ten aanzien van de rechtmatigheid / doelmatigheid van de geleverde zorg, wordt een specifiek controledoel geformuleerd en een specifieke risicoanalyse uitgevoerd. Dit leidt tot een specifiek controleplan en tot detailcontrole per verstrekking. Ook op basis van externe signalen kan tot detailcontrole worden overgegaan. Bij het opstellen van de specifieke risicoanalyse worden de volgende bronnen ook meegewogen: standpunten van het CVZ; signalen vanuit media en verzekerden; uitkomsten eigen onderzoeken en controles; uitkomsten praktijkvariatie, datamining, spiegelinformatie etc.; informatie vanuit externe bronnen. Per type algemeen risico wordt binnen elke verstrekking de wijze waarop dit risico wordt geconcretiseerd, vastgesteld evenals de subgroep van verzekerden / zorgverleners, waarop het van toepassing is. Dit zijn specifieke risico s. Zij zijn dus afgeleid van algemene risico s en afkomstig van verschillende bronnen, zoals interne kennis op basis van eigen onderzoeken en controles, externe bronnen, gevolgen van nieuwe regelgeving enz. Het definiëren van specifieke risico s gebeurt in goede samenwerking tussen accounthouders, zorginkopers en de specialisten van de afdelingen Declaraties en Bijzonder Onderzoek. De lijst van geïdentificeerde specifieke risico s vormt vervolgens de basis voor de risicomatrix per verstrekking Aankondiging en motiveren detailcontrole Stad Holland kondigt de detailcontrole voorafgaand aan de feitelijke controle aan bij de zorgaanbieder. Hierbij meldt Stad Holland aan de zorgaanbieder de aanleiding en het doel van de controle; de wijze waarop de controle zal plaatsvinden; binnen welke termijn de bevindingen kenbaar zullen worden gemaakt (conform het specifiek controleplan) en wat de mogelijke gevolgen zijn (zie stap 11). Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en indien dat voor de aard van het onderzoek van belang is, kan een controle zonder aankondiging plaatsvinden. 10

11 Vormen van detailcontrole die Stad Holland inzet in volgorde van ingrijpendheid: gerichte vragen aan zorgaanbieder om met betrekking tot verzekerde ontbrekende informatie aan te leveren; inzicht in administratie zorgaanbieder; inzicht in afsprakenagenda zorgaanbieder; informatie van verzekerde over zorgaanbieder; inzicht in medisch dossier Inzet detailcontrole Als door het inzetten van het minst ingrijpende instrument het op voorhand gestelde controledoel niet is gerealiseerd of niet gerealiseerd kan worden, mag een zwaarder instrument ingezet worden door de verzekeraar. De zorgaanbieder wordt ook in de gelegenheid gesteld om ontbrekende informatie aan te leveren Detailcontrole zonder inzage in het inhoudelijk medisch dossier bij zorgaanbieder Bij dit instrument wordt gebruikgemaakt van persoonsgegevens waarover Stad Holland niet zelf beschikt. Tot de detailcontrole zonder inzage in het inhoudelijk medisch dossier worden de volgende activiteiten gerekend: het opvragen van informatie bij de zorgaanbieder; bijvoorbeeld verklaring vragen voor afwijkende kengetallen; het opvragen van administratieve gegevens; het controleren van de afspraken van de verzekerde in het (elektronische) systeem van de zorgaanbieder Detailcontrole met inzage in het inhoudelijke medisch dossier bij zorgaanbieder Bij het uitvoeren van detailcontrole moet een zorgaanbieder Stad Holland conform het specifieke controleplan inzage verstrekken in het inhoudelijk medisch dossier. Dat kan in individuele gevallen en steekproefsgewijs plaatsvinden. De detailcontrole vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een adviserend geneeskundige Informeren zorgaanbieder over uitkomst detailcontrole Stad Holland zal de zorgaanbieder informeren omtrent de uitkomst van de detailcontrole. In het kader van hoor en wederhoor wordt de zorgaanbieder in de gelegenheid gesteld binnen drie weken op de uitkomst van de detailcontrole te reageren. Op basis van de reactie van de zorgaanbieder stelt Stad Holland de definitieve uitkomst van de controle vast en bericht deze aan de zorgaanbieder Bepalen gevolgen van controle uitkomsten Indien bij een controle tekortkomingen zijn vastgesteld, worden de gevolgen daarvan bepaald. Daarbij staat uiteraard het belang van de verzekerde centraal. De gevolgen kunnen zeer divers zijn en bijvoorbeeld uitmonden in een: (werk)afspraak; aanpassing of beëindiging overeenkomst; terugvordering; melding bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars; aangifte bij justitie. 11

12 4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De materiele controles worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afdeling zorg. Er zijn 5 controlecoördinatoren die ieder verantwoordelijk zijn voor verschillende verstrekkingen. Indien nodig vraagt de controleleider extra ondersteuning van de afdeling informatiemanagement bij het uitvoeren van statistische analyses. De controleleiders zijn dusdanig gekozen dat er sprake is van voldoende functiescheiding tussen zorginkoop en de uitvoering van materiele controles. De Adviserend Geneeskundigen spelen een belangrijke rol binnen het uitvoeren van de controles. Enerzijds vanwege het onafhankelijke advies gedurende de materiele controles. Anderzijds dragen zij de verantwoordelijkheid inzake de omgang met gegevens met betrekking tot iemands gezondheid bij de uitvoering van detailcontroles. Daarnaast speelt de afdeling bijzonder onderzoek een belangrijke rol. Indien logica en verbandcontroles of externe signalen leiden tot een verdenking op fraude wordt de afdeling bijzonder onderzoek ingeschakeld. De afdeling bijzonder onderzoek is een onafhankelijke afdeling, die geen banden heeft met Stad Holland, en het fraudeprotocol van het verbond van verzekeraars hanteert. Het management wordt periodiek geïnformeerd over de opzet, voortgang, de resultaten en de vervolgacties van de materiele controles. De afdeling Interne Controle (IC) bewaakt het gehele proces en ziet er op toe dat de controles op de juiste manier worden uitgevoerd. Zie hiervoor ook figuur 1. Zorg Cure Bijzonder Onderzoek Informatiemanagement Controlecoördinator 1 Controlecoördinator 2 Controlecoördinator 3 Controlecoördinator 4 Controlecoördinator 5 Controlecoördinator 6 I C Ziekenhuizen Mondzorg Paramedische zorg Kraamzorg ZBC s ELP Ketenzorg Farmacie Verloskunde Vervoer Figuur 1. Taken en verantwoordelijkheden 12

13 5. Samenvatting onderzoeken Onderstaande risico s hebben prioriteit voor 2012 Verstrekking MSZ MSZ MSZ MSZ MSZ MSZ MSZ MSZ Omschrijving risico Declaratie/registratie DBC s (ziekenhuizen + ZBC s) Oranje DBC s zonder machtiging/plastische Chirurgie Monitoring machtiging rode DBC s Monitoring declaraties boven marktconforme tarieven (B-segment) Dure intramurale geneesmiddelen Declareren van consult DBC s door instellingen voor medisch specialistische zorg Upcoding DBC s Project intensivering Controle en Toezicht Nza Farmacie Glucosemeters en startpakketten Farmacie Dure verstrekkingen Farmacie Incontinentiemateriaal Farmacie Testmateriaal Farmacie Dubbele afleveringen Farmacie Aanvullende prestatie ANW Farmacie Medicatie bij stoppen met roken Farmacie Artsenverklaring bijlage 2 Farmacie Machtigingen bij dieetpreparaten Farmacie Baxteren als luxe (gepast gebruik) Farmacie Voorschrijven en uitgeven dieetvoeding Farmacie Gebruik dienstapotheek voor gewone geneesmiddelen Consult in combinatie met M&I verrichting Tarief M&I verrichtingen Declareren van prestaties die onderdeel zijn van de keten DBC COPD of keten DBC diabetes Declareren van prestaties die onderdeel zijn van de keten DBC COPD of keten DBC diabetes ECG-Diagnostiek Dubbele declaratie van de POH-somatiek codes Codes die niet zijn opgenomen in de overeenkomst Declareren van plusmodule Plusmodule verzekerdennota s (dubbelen en tarief) Samenloop AWBZ en huisartsenzorg Samenloop van M&I verrichtingen en ziekenhuis DBC Declareren van POH -consulten terwijl er geen POH contract is Variabiliseringsgelden Onterecht betaalde ketenzorg Onterechte declaraties M&I modules en GEZ voor niet ingeschreven patienten Tarief/inzet uren POH S 13

14 Inzet Doktersassistentie (DA) uren Naleving afspraken van M&Iverrichtingen en Niet declareren van medicatie voor COPD patient die in COPD keten zit Voorwaarden intensieve zorg CVRM en Diabetesketenzorg voor 1 verzekerde Aanwezigheid chronische verwijzing Aan huis toeslagen Manuele therapie naar polisvoorwaarden Top van fysiotherapeuten >50 x behandeld in afgelopen jaar Onrechtmatige vergoeding van zorg Extreme afwijkingen ten opzichte van gemiddelden in regio en schil: spiegelinformatie 2010 Codehoppen in verband met chronische lijst a. reuma b. wervelfracturen Manulele therapie bij chronische indicatie Whiplash Meest voorkomende chronische indicaties Kraamzorg Dubbele partusassistentie; Partusassistentie in ziekenhuis door extern kraamzorgbureau in combinatie met poliklinische bevalling. Steunkousen Confectie arm-ortheses Overschrijding diabetestestmateriaal Diabetestestmateriaal zonder insulinegebruik Stomazakken Huidplakken Onrechtmatig kortdurend gebruik incontinentie materiaal Tarieven diabetestestmateriaal Benchmark stomamateriaal Benchmark Prothesen Benchmark Orthopedische schoenen Orthopedische schoenen Bijzondere optische hulpmiddelen Vervoer Vervoer Vervoer Vervoer Km en tarieven gecontracteerde vervoerders Ambulance vervoer tussen ziekenhuizen Besteld spoedeisend vervoer naar huis Controle op een hoger aantal km (>200km) gedeclareerd door Broeders de Vries, VZA International (is geen harde eis, maar richtlijn, geeft aan dat het binnen NL is) 14

15 Verloskunde Controle eigen bijdrage bevallingskosten verzekerden die bevallen zijn in geboortecentra en durante patu naar het ziekenhuis zijn overgeplaatst Controles die doorlopen uit voorgaande jaren Controle op hoofdbehandelaarschap Controle meerdere DBC s per instelling per verzekerde Controle op aantal verblijfsdagen Monitoring AO/IC verklaring Opknippen DBC s (seriele DBC s) DBC s die max 1 dag openstaan Controle op OHW in het kader van bevoorschotting Controle op noodzakelijkheid verblijf bij inzet van het minnesota model bij verslavingszorg Controle of er sprake is van curatieve in het kader van ZVW bij nieuwe instellingen Controle of de zorg voor depressie conform de richtlijn is gegeven Mondzorg Handmatige invoer vergoeding Mondzorg Benchmark regionale tandartsen Mondzorg Controle verzekerdennota s Mondzorg Controle onrechtmatige vergoeding zorg Mondzorg Controle verhouding eenvoudige (J311)en complexe (J315) extractries Mondzorg Controle ZVW-nota s op AWBZ gerechtigdheid 2011 Mondzorg controle gebruik afgesproken tarieven door gecontracteerde tandartsen Mondzorg Onderzoek naar fluorideapplicatie, gebitsreiniging en vullingen bij jeugd 15

16 Heeft u nog vragen? Ga naar of neem contact op met een van onze medewerkers van de afdeling Klantenservice. Zij staan u graag te woord. Postbus ag Schiedam t (010)

Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2014

Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2014 Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2014 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. WETTELIJK KADER MATERIELE CONTROLE EN CONTROLEMETHODEN...

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Controleplan 2015. Formele en materiële controle. Voor goede zorg, zorg je samen. Controleplan 2015 Coöperatie VGZ U.A. 1

Controleplan 2015. Formele en materiële controle. Voor goede zorg, zorg je samen. Controleplan 2015 Coöperatie VGZ U.A. 1 Controleplan 2015 Formele en materiële controle Voor goede zorg, zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 1 januari 2015 Status Definitief Versie 1.0 1 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 01-12-2012 Menzis Zorgverzekeraar NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2013 Menzis Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2015. formele en materiële controle

Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2015. formele en materiële controle Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2015 formele en materiële controle Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader

Nadere informatie

Publieksversie. Algemeen controleplan AWBZ & ZVW

Publieksversie. Algemeen controleplan AWBZ & ZVW Publieksversie Algemeen controleplan AWBZ & ZVW 2013-2014 Inleiding Conform wet- en regelgeving is Zorg en Zekerheid gehouden om voorafgaand aan materiële controles een (algemeen) controlejaarplan op te

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Zvw 2016

Algemeen Controleplan Zvw 2016 Algemeen Controleplan Zvw 2016 Materiële Controle en Gepast Gebruik Datum: 12-05-2016 Auteur: Afdeling Zorgcontrole a.s.r. Ziektekosten Versie: Versie 2.8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Begripsbepaling...

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Controleplan Mondzorg 2015

Controleplan Mondzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 19-02-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Mondzorg 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

NADERE REGEL TH/NR-001

NADERE REGEL TH/NR-001 NADERE REGEL Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2016. Formele en materiële controles

Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2016. Formele en materiële controles Plan van aanpak Controleplan en risicoanalyse 2016 Formele en materiële controles Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader controles en controlemethoden 4 2.1 Inleiding

Nadere informatie

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur N-10-1016 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

Nadere informatie

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op basis van

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse materiële controle ZVW 2013

Algemene risicoanalyse materiële controle ZVW 2013 Algemene risicoanalyse materiële controle ZVW 2013 De materiële controle wordt uitgevoerd ter voldoening aan de wettelijke verplichting om de kosten van de zorg te beheersen. Van de zorgverzekeraar wordt

Nadere informatie

Controleplan farmacie 2015

Controleplan farmacie 2015 Controleplan farmacie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Farmacie 2015 01-04-2015, Menzis. Alle

Nadere informatie

Algemeen Controle Plan 2015

Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controleplan 2015 Zvw AV Wlz divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 29 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016

Algemeen Controleplan 2016 Algemeen Controleplan 2016 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 29-01-2016 Anderzorg NV Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2016 Anderzorg NV.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Zvw AV AWBZ divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 25 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

Bijlage. Protocol materiële controle. 1. Begripsbepaling

Bijlage. Protocol materiële controle. 1. Begripsbepaling Bijlage Protocol materiële controle 1. Begripsbepaling Zoals uit zowel de ministeriële regeling op basis van artikel 87 Zvw, als uit het Addendum Zorgverzekeraars blijkt, moet een onderscheid worden gemaakt

Nadere informatie

CONTROLEPLAN MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE AWBZ & ZVW 2015-2016

CONTROLEPLAN MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE AWBZ & ZVW 2015-2016 Publieksversie CONTROLEPLAN MATERIËLE EN KWALITEITSCONTROLE AWBZ & ZVW 2015-2016 Afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole Vastgesteld MTZ d.d. 8-12-2014 Herziene versie 1.1 vastgesteld 22-12-2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Achmea dz&g I Divisie Zorg & Gezondheid Niet alle zorg is verzekerde zorg; visie op materiële controle d.d. 20130111

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Algemeen controleplan 2015

Algemeen controleplan 2015 Materiële controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 18 februari 2015 Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2015 Menzis Zorgkantoor def.docx 18 februari 2015 2006, Menzis.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering.

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

Algemeen Controleplan. Materiële Controle en Gepast Gebruik 2015-2016

Algemeen Controleplan. Materiële Controle en Gepast Gebruik 2015-2016 Algemeen Controleplan Materiële Controle en Gepast Gebruik 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 OPBOUW VAN HET ALGEMENE CONTROLEPLAN... 3 2. WETTELIJK KADER... 4 2.1 BEGRIPSBEPALING...

Nadere informatie

REGELING VA/NR-100.048

REGELING VA/NR-100.048 Bijlage bij circulaire Care/ZK/06/2c REGELING Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars Gelet op de artikelen 31 en 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave H1 Inleiding...

Nadere informatie

Correct declareren. Loes de Maat Directeur Toezicht en Handhaving

Correct declareren. Loes de Maat Directeur Toezicht en Handhaving Correct declareren Loes de Maat Directeur Toezicht en Handhaving Wat is het probleem? (1) Zorgverzekeraar doet steekproef (recent): - circa 50% van de klinische eendaags DBC s op een afdeling is onrechtmatig.

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 11 juli 2013 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt:

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraar DATUM 27 februari 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013

Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013 Materiële controle Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013 Opgesteld door: Team Risk & Control 1 Voorwoord Het controleplan Materiële Controle 2012 geeft invulling aan de prestatiecriteria van

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Uw verzekering in 2013

Uw verzekering in 2013 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2013 100222-Bij SH01-2013 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Uw verzekering in 2011. 100222-Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in 2011. 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2011 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Aad Ouwendijk Holland = Thuis = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10301 15 juni 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2011, kenmerk MC

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.092

REGELING CA/NR-100.092 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Kenmerk NR/CU-243

Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Kenmerk NR/CU-243 NADERE REGEL Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. de heer L.A.M. van Halder Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE 2013 / 2014

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE 2013 / 2014 ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERIËLE CONTROLE 2013 / 2014 Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Achmea dz&g I Divisie Zorg & Gezondheid Niet alle zorg is verzekerde zorg; visie op materiële controle

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Zeist, 9 juli 2015 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014. Materiële Controle en Gepast Gebruik

Algemeen Controleplan 2014. Materiële Controle en Gepast Gebruik Algemeen Controleplan 2014 Materiële Controle en Gepast Gebruik Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 OPBOUW VAN HET ALGEMENE CONTROLEPLAN... 3 2. WETTELIJK KADER... 4 2.1

Nadere informatie

Uw verzekering in 2012

Uw verzekering in 2012 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2012 100222-Bij SH01-2012 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND Stichting Saffier De Residentie Groep T.a.v. het bestuur Postbus 52150 2505 CD DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Mondzorg

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Mondzorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Mondzorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Mondzorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2 1.2 Minimumeisen... 2 1.3 Innovatief zorgaanbod...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125 Adressering Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030

Nadere informatie

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Achtergrond Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoud Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 3 Aanvullende verzekering Start 4 Aanvullende

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERI LE CONTROLE 2013 / 2014

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERI LE CONTROLE 2013 / 2014 ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERI LE CONTROLE 2013 / 2014 Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Achmea dz&g I Divisie Zorg & Gezondheid Niet alle zorg is verzekerde zorg; visie op materiºle controle

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0021700. Onderzoek Europsyche/GGZ 20 juni 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0021700. Onderzoek Europsyche/GGZ 20 juni 2012 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Eerstelijns Psychologische Zorg

Reglement Eerstelijns Psychologische Zorg Reglement Eerstelijns Psychologische Zorg Inhoudsopgave 1. Wat is eerstelijns psychologische zorg?...3 2. Polisvoorwaarden...3 3. Richtlijnen eerstelijns psychologische zorg...4 4. Zorgaanbieder...4 5.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CI-1058a

BELEIDSREGEL CI-1058a BELEIDSREGEL CI-1058a Overige producten geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/04c REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Protocol Eerstelijns psychologische zorg

Protocol Eerstelijns psychologische zorg Protocol Eerstelijns psychologische zorg Dit Protocol is een uitwerking van de in de polisvoorwaarden van de Zorgverzekering Flexibel verzekerde eerstelijns psychologische zorg, artikel 7. Tevens is dit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie