Algemeen controleplan Wlz 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen controleplan Wlz 2016"

Transcriptie

1 Algemeen controleplan Wlz 2016 Materiële controle - Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Midden-Brabant Noordoost-Brabant Publicatiedatum Noord- en Midden-Limburg 31 december 2015 Midden-Holland Versienummer Waardenland

2 Noord-Holland Noord 0.6 Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding Aanleiding Doel Reikwijdte Leeswijzer Disclaimer... 5 Hoofdstuk 2. Wet- en regelgeving Juridisch kader Privacy Proportionaliteit en subsidiariteit... 7 Hoofdstuk 3. Controleproces Vaststellen doelstelling Overall risicoanalyse Algemene controle Specifieke controle Evaluatie Hoofdstuk 4. Uitvoering van de controles Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Functionele eenheid en functiescheiding Dossiervorming Controlerapportage en eindevaluatie Fraudebeheersing Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 3

4 Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Zorgkantoren Coöperatie VGZ heeft een belangrijke rol in het betaalbaar houden van goede zorg. De beheersing van het controleproces is van groot belang om daarbij komende verantwoordelijkheid te realiseren. Tevens schrijven wet- en regelgeving voor dat zorgkantoren middels een risicogebaseerde aanpak moeten vaststellen dat de voor de Wet langdurige zorg (Wlz) ingediende en goedgekeurde declaraties van gecontracteerde zorgaanbieders rechtmatig en doelmatig zijn. Zorgkantoren Coöperatie VGZ realiseert de vereiste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid door de inrichting van een robuuste controleorganisatie welke werkt met een risicogebaseerde aanpak. In deze controleorganisatie is de materiële controle het sluitstuk. 1.2 Doel Dit document beschrijft op welke wijze Zorgkantoren Coöperatie VGZ omgaat met haar verantwoordelijkheid materiële controles uit te voeren binnen de daarvoor gestelde normering. Tevens geeft dit document richting aan de (prioritering van) uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de materiële controle. 1.3 Reikwijdte 1 Dit controleplan geldt voor alle aanbieders waarmee Zorgkantoren Coöperatie VGZ een contractuele relatie heeft. De materiële controles 2016 richten zich op potentieel alle goedgekeurde AWBZ- en Wlz-declaraties in het kalenderjaar Dit plan geldt niet voor het persoonsgebonden budget (pgb). Hiervoor is een separaat plan. Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgegaan in de Wet langdurige zorg (Wlz). Beide wetten werden en worden uitgevoerd door regionale zorgkantoren. Ieder regionaal zorgkantoor is verbonden aan een zorgverzekeraar welke fungeert als concessiehouder voor één of meerdere zorgkantoorregio s. Met ingang van 1 januari 2016 is aan Coöperatie VGZ UA één rechtspersoon verbonden die optreedt als Wlz-uitvoerder: VGZ Zorgkantoor BV. Dit is de rechtsopvolger van de drie rechtspersonen die in 2015 de Wlz en de jaren daarvoor de AWBZ uitvoerden, te weten: VGZ Zorgkantoor BV, Trias Zorgkantoor BV en Univé Zorgkantoor BV. De concessie wordt in dit plan verder verwoord als Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Zorgkantoren Coöperatie VGZ voert de AWBZ/Wlz taken uit voor de regio s die door het ministerie van VWS aan Coöperatie VGZ zijn toebedeeld, namelijk: Nijmegen, Midden- 1 Dit Controleplan is in december 2015 vastgesteld door het MT van de Zorgkantoren Coöperatie VGZ op basis van tot dan toe bekende wet- en regelgeving. 2 Indien er aanleiding toe bestaat kan de te controleren periode uitgebreid worden naar maximaal vijf voorgaande kalenderjaren. Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 4

5 Brabant, Waardenland, Noordoost-Brabant, Midden-Holland, Noord- en Midden-Limburg, Midden-Holland, Waardenland en Noord-Holland Noord. Zorgaanbieders die zorg leveren in het werkgebied van Zorgkantoren Coöperatie VGZ, maar door een andere concessiehouder zijn gecontracteerd, worden niet meegenomen in dit plan. Deze zorgaanbieders hebben een contractuele relatie met een ander zorgkantoor, waardoor de verantwoordelijkheid voor de materiële controle onder het andere zorgkantoor valt. In het geval van onderaanneming is, zoals omschreven in de overeenkomst tussen Zorgkantoren Coöperatie VGZ en zorgaanbieder, de gecontracteerde zorgaanbieder (hoofdaannemer) verantwoordelijk voor de geleverde en gedeclareerde zorg door de onderaannemer. De consequenties voortvloeiende uit (materiële) controles op de geleverde zorg door de onderaannemer zijn hiermee voor de hoofdaannemer. 1.4 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft het juridisch kader voor uitvoering van materiële controles. Hoofdstuk 3 gaat in op de doelstelling, aanpak en de mogelijke methodieken ten behoeve van de uitvoering van de materiële controle. Hoofdstuk 4 geeft een nadere toelichting op de organisatorische context waarbinnen materiële controles worden uitgevoerd. 1.5 Disclaimer Het controleplan 2016 is onder voorbehoud van wijzigend beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgkantoren Coöperatie VGZ behoudt zich het recht voor een correctie in het controleplan, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de controleprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de materiële controle. Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 5

6 Hoofdstuk 2. Wet- en regelgeving Dit hoofdstuk behandelt de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de materiële controle. 2.1 Juridisch kader Voor uitvoering van materiële controles is de volgende wet- en regelgeving van belang. Wet- en regelgeving omtrent privacy: - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); - Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen; - Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland (ZN); - Regeling Zorgverzekering; - Wijziging op Regeling Zorgverzekering: Regeling Z/M van 30 juni 10; - Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ; - Wet BIG. Wet en regelgeving welke van toepassing is op de langdurige zorg: 1. Wet langdurige zorg (Wlz); 2. Besluit langdurige zorg (Blz); 3. Regeling langdurige zorg (Rlz); 4. Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); 5. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); 6. Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders van de NZa; 7. Regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieders van de NZa; 8. Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars van de NZa; 9. Besluit Zorgplanbespreking AWBZ; 10. Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi); 11. Besluit zorgaanspraken AWBZ; 12. Regeling zorgaanspraken AWBZ; 13. Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en ZN. Daarnaast is de juridische basis voor het uitvoeren van controles vastgelegd in de overeenkomst tussen Zorgkantoren Coöperatie VGZ en de zorgaanbieder. 2.2 Privacy Zorgkantoren Coöperatie VGZ vindt een veilige omgang met persoonsgegevens belangrijk. In deze paragraaf leest u hoe Zorgkantoren Coöperatie VGZ omgaat met deze regelgeving. Daarnaast verwijzen we u voor meer informatie naar het privacystatement op de website van Zorgkantoren Coöperatie VGZ (http://www.vgzzorgkantoren.nl/consumenten/privacy.aspx). In de Regeling Zorgverzekering staat dat zorgverzekeraars persoonsgegevens, die zij in het kader van het declaratieverkeer ontvangen, mogen gebruiken wanneer deze nodig zijn voor het uitvoeren van formele en materiële controles (Regeling van het Ministerie van VWS van 30 juni 2010, Z/M ). Daarmee mogen zorgkantoren die namens de verzekeraar de Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 6

7 Wlz uitvoeren, deze gegevens gebruiken. De zorgaanbieder mag op grond van de wettelijke regeling betreffende het beroepsgeheim, verdere gezondheidsgegevens verstrekken als een wettelijk voorschrift hem daartoe verplicht. De regeling Zorgverzekering, de Regeling van het Ministerie van VWS van 30 juni 2010, Z/M en Wlz Zorgovereenkomst 2016 verplichten de zorgaanbieder de bedoelde (noodzakelijke) persoonsgegevens te verstrekken aan Zorgkantoren Coöperatie VGZ indien deze de gegevens nodig heeft voor uitvoering van een controle. Hierbij komt het voor dat Zorgkantoren Coöperatie VGZ inzage verzoekt in medische persoonsgegevens. Toestemming van de klant voor inzage van dossiers is volgens de bovengenoemde regelgeving niet noodzakelijk, mits Zorgkantoren Coöperatie VGZ zich houdt aan het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel en mits veilig wordt omgegaan met het medisch beroepsgeheim. Bij het opvragen en interpreteren van medische persoonsgegevens maakt Zorgkantoren Coöperatie VGZ altijd gebruik van medewerkers die hiertoe bevoegd zijn met als doel de privacy van de klant te bewaken. Deze medewerkers werken in een zogenoemde functionele eenheid. Voor meer informatie over de functionele eenheid verwijzen wij u naar Proportionaliteit en subsidiariteit Zorgkantoren Coöperatie VGZ neemt de eisen met betrekking tot proportionaliteit en subsidiariteit in acht. Zij zet pas een zwaarder middel in als het controledoel bij de voorgaande stappen nog niet bereikt is (subsidiariteit). Tevens gebruikt Zorgkantoren Coöperatie VGZ daarbij alleen en niet meer tot de persoon herleidbare gegevens betreffende iemands gezondheid dan nodig om het controledoel te bereiken (proportionaliteit). Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 7

8 Hoofdstuk 3. Controleproces Voor het vaststellen dat de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd en dat de gedeclareerde zorg het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de klant (de materiële controle) geldt een norm van 95% betrouwbaarheid en van 95% nauwkeurigheid (Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders, artikel 9). Om te komen tot deze vaststelling binnen de daarvoor gestelde norm hanteert Zorgkantoren Coöperatie VGZ een risicogebaseerde aanpak. Deze risicogebaseerde aanpak kent vijf delen: het vaststellen van de doelstelling, de overall risicoanalyse, de algemene controle, de specifieke controle en evaluatie. In dit hoofdstuk worden de te nemen stappen per deel nader toegelicht. Tevens vat figuur 1 het proces samen. NB. Naast dat er controles uitgevoerd worden op basis van onderstaande aanpak kan Zorgkantoren Coöperatie VGZ ervoor kiezen een incidentele materiële controle ad-hoc uit te voeren op basis van specifieke interne en externe signalen. Bij deze controles worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd zoals in hoofdstuk 2 omschreven. Doelstelling Evaluatie Overall risicoanalyse Specifieke controle Algemene controle Figuur 1: het controleproces 3.1 Vaststellen doelstelling De eerste stap in de risicogebaseerde aanpak is het vaststellen van een organisatiebreed doel. Het doel dat Zorgkantoren Coöperatie VGZ zich stelt is het beschikbaar stellen van kwalitatief goede zorg welke doelmatig en rechtmatig wordt geleverd en gedeclareerd. Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 8

9 3.2 Overall risicoanalyse Na het vaststellen van het doel, voert Zorgkantoren Coöperatie een overall risicoanalyse uit met een functioneel team, bestaande uit afgevaardigden van: Beheer & Controles, Beleid, Zorginkoop, Medisch Advies, Declareren, Speciale Zaken Zorg, Fraudespecialist Langdurige Zorg, Klantadvies en Analyse & Rapportage. Doel van de overall risicoanalyse is het in kaart brengen welke risico s op het moment van uitvoering van de analyse wel of niet zijn beheerst binnen het gehele zorgkantoorproces. De overall risicoanalyse bestaat uit de volgende stappen: In kaart brengen risico s en beheersmaatregelen Bij het genoemde doel in 3.1 worden risico s benoemd welke het gestelde doel bedreigen. Deze risico s worden in kaart gebracht in een risicoanalyse (de overall risicoanalyse). Hierin worden alle risico s met betrekking tot rechtmatigheid en doelmatigheid in Zorg-in-Natura en bovenbudgettaire verstrekkingen in kaart gebracht. Risico s welke in kaart worden gebracht kunnen zowel kenmerken van zorgaanbieders als risicovolle zorgprestaties zijn. Bij het in kaart brengen van de risico s maakt Zorgkantoren Coöperatie VGZ minimaal gebruik van: Analyse wet- en regelgeving; Data-analyse en datamining; Bestandsvergelijkingen en benchmarking; Accountantsverklaringen en financiële gegevens FLOS (EWS); Klachten; Uitkomsten achterafcontroles, declaratieproces, nacalculatie; Uitkomsten voorgaande jaren; Signalen van derden, o.a. PGB. Daarna wordt er per genoemd risico in kaart gebracht welke beheersmaatregelen hierop worden toegepast zodat inzichtelijk wordt hoe de benoemde risico s op het moment van uitvoering van de overall risicoanalyse worden beheerst. Beheersmaatregelen kunnen alle processen raken die een rol spelen bij de uitvoering van de Wlz (zowel Zorg in Natura als bovenbudgettaire verstrekkingen) Toepassen beheersmaatregel materiële controle Een risico krijgt in de overall risicoanalyse de beheersmaatregel materiële controle indien moet worden onderzocht of de gedeclareerde zorg: 1. feitelijk is geleverd (rechtmatigheid); 2. het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de klant (doelmatigheid). Om bovengenoemde punten vast te stellen houdt de Zorgkantoren Coöperatie VGZ zich aan de norm van 95% betrouwbaarheid en 95% nauwkeurigheid welke staat beschreven in de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders, artikel Algemene controle Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 9

10 Alle risico s welke de beheersmaatregel materiële controle krijgen worden gemeld op de longlist materiële controle. Deze longlist wordt belegd bij Team Beheer & Controles. Dit team onderzoekt deze risico s vervolgens in een algemene controle. Doel van de algemene controle is het wegen en prioriteren van de risico s op de longlist materiële controle. Het wegen vind plaats door ieder genoemd risico te wegen op kans, impact en haalbaarheid van de controle. Resultaat is een shortlist materiele controle waarin de te plannen thema s voor de materiële controle worden genoemd. 3.4 Specifieke controle Ieder te controleren thema en/of zorgaanbieder kan in aanmerking komen voor een specifieke controle. In een specifieke controle wordt het risico nader onderzocht en wordt de controleaanpak voor het betreffende thema bepaald. Aangezien Zorgkantoren Coöperatie VGZ risicogericht werkt, kan het voorkomen dat een zorgaanbieder meerdere keren per jaar onderdeel is van een specifieke controle. Een specifieke controle bestaat uit de volgende stappen: Uitvoeren specifieke risicoanalyse en opzet specifiek controleplan Deze stap bevat het uitvoeren van een specifieke risicoanalyse waarin de te onderzoeken onzekerheden worden benoemd. Deze analyse resulteert in een specifiek controleplan. Het specifiek controleplan kent verschillende mogelijke onderzoeksmethoden, zoals: Nader bureauonderzoek Doelstelling van nader bureauonderzoek is het onderzoeken of de onzekerheden wel of niet aan de orde zijn. Bij het uitvoeren van nader bureauonderzoek beschikt Zorgkantoren Coöperatie VGZ over onder andere de volgende controle-instrumenten: o Analyse declaratiegedrag, bestandsanalyse, benchmarking, trendanalyse, logica/verbandscontrole, outputgegevens; o Beoordeling uitkomsten formele (achteraf) controles; o Beoordeling AO/IC, jaarrekening, accountantsverklaring en/of bestuursverklaring zorgaanbieder, openbaar beschikbare kwaliteitsgegevens; o Beoordeling klachten, signalen. Detailcontrole Indien na het uitvoeren van nader bureauonderzoek onvoldoende zekerheid is verkregen dat de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd en/of het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de klant, komt de betreffende onzekerheid in aanmerking voor het uitvoeren van een detailcontrole. Onder detailcontrole wordt verstaan: onderzoek door Zorgkantoren Coöperatie VGZ naar bij de zorgaanbieder aanwezige persoonsgegevens van de klant ten behoeve van controle. Deze persoonsgegevens kunnen bij de zorgaanbieder worden opgevraagd ter uitvoering van een bureaucontrole of worden ingezien op locatie door middel van een dossiercontrole. Detailcontrole gebeurt altijd onder supervisie van een BIG geregistreerde medisch adviseur. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar 4.2. Enquête Hoor en wederhoor Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 10

11 Zorgkantoren Coöperatie VGZ informeert de betreffende zorgaanbieder waarbij een mogelijke afwijking is gevonden schriftelijk over de uitkomsten 3. De zorgaanbieder krijgt daarbij de mogelijkheid aanvullende bewijslast aan te leveren dan wel te reageren Vaststellen maatregelen Na weging van de reactie van de zorgaanbieder volgt definitieve vaststelling van maatregelen. De zorgaanbieder wordt over de maatregelen schriftelijk geïnformeerd. In de schriftelijke correspondentie naar de betreffende zorgaanbieder wordt de afweging om tot de gekozen maatregel te komen vermeld Opvolging Na vaststelling van de maatregelen worden deze maatregelen uitgezet. Doel is te komen tot aantoonbare beheersing van de geconstateerde risico s. Maatregelen kunnen de onderstaande punten zijn. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kunnen de hieronder genoemde consequenties gecombineerd worden. - nadere controle op declaraties van voorgaande jaren 4 ; - een officiële schriftelijke waarschuwing; - een verzoek/eis tot financiële correctie(s); - het terugvorderen en/of verrekenen van onverschuldigde betalingen; - een verzoek aan de NZa ten behoeve van het openen van een nacalculatie van een reeds gesloten jaar ten behoeve van het corrigeren van een bedrag; - een verzoek/eis tot verbetering van werkwijze; - een hercontrole; - een stelselmatige controle; - het aanpassen of beëindigen van de overeenkomst; - het niet opnieuw contracteren voor het volgende jaar; - het insturen van een melding aan de fraudespecialist Wlz; - het op de hoogte brengen van externe instanties over de bevindingen van de controle; - het op de hoogte stellen van klanten. De risico s zijn beheerst als mogelijke onjuistheden en de omvang van onjuistheden zijn vastgesteld en deze zijn gecorrigeerd dan wel afspraken over verbetering zijn gemaakt en nagekomen. 3.5 Evaluatie Zorgkantoren Coöperatie VGZ houdt eventuele fouten en onzekerheden bij in een voortgangsmonitor zodat van daaruit de beheersing gemonitord kan worden. Na elke specifieke controle en na afloop van het controlejaar volgt een foutenevaluatie en eindrapportage. Daarnaast evalueert Zorgkantoren Coöperatie VGZ de uitgevoerde materiële controles periodiek en neemt zij evaluatiepunten mee in de algemene controle en procesplannen voor het volgende jaar. 3 Indien geen afwijking wordt gevonden, wordt de zorgaanbieder niet geïnformeerd. 4 De te controleren periode kan worden uitgebreid naar maximaal vijf voorgaande kalenderjaren. Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 11

12 Hoofdstuk 4. Uitvoering van de controles Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op de organisatorische context waarbinnen materiële controles worden uitgevoerd. 4.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De materiële controle wordt binnen Zorgkantoren Coöperatie VGZ uitgevoerd door het team Beheer & Controles. Dit team is gepositioneerd in het bedrijfsonderdeel Langdurige Zorg welke valt onder de divisie Zorg van Coöperatie VGZ. De BIG geregistreerde medisch adviseurs, die vallen onder het bedrijfsonderdeel Kwaliteit & Innovatie, hebben een belangrijke rol bij het in kaart brengen van risico s, de uitvoering van materiële controle en het evalueren van de materiële controle. Belangrijk is hun rol bij detailcontroles, omdat zij de privacy bewaken bij het gebruik van informatie betreffende persoonsgegevens en gezondheid. Daarnaast is hun onafhankelijke advies essentieel aangezien zij beschikken over de benodigde kennis en ervaring op medisch en zorginhoudelijk gebied. De organisatiestructuur en verdeling binnen het bedrijfsonderdeel Zorg is als volgt weer te geven: De materiële controles worden uitgevoerd en geëvalueerd door het team Beheer & Controles, in samenwerking met Medisch Advies, in nauwe afstemming met de fraudespecialist en indien nodig Speciale Zaken Zorg. 4.2 Functionele eenheid en functiescheiding Team Beheer & Controles valt onder een functionele eenheid. Deze eenheid staat wat betreft privacyaspecten onder verantwoordelijkheid van een BIG geregistreerde medisch adviseur. Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 12

13 Door de materiële controles door een apart team uit te laten voeren (inclusief het vaststellen van maatregelen), borgt Zorgkantoren Coöperatie VGZ functiescheiding tussen het inkopen van zorg en het uitvoeren van materiële controles. Tevens wordt op deze wijze de privacy van de klant bewaakt. 4.3 Dossiervorming Van een uitgevoerde controle vindt verslaglegging plaats door middel van een intern rapport. Dit intern rapport wordt gebruikt om het proces vast te leggen, gebruikt om verantwoording af te kunnen leggen en toetsing door de toezichthouders mogelijk te maken. De rapporten worden na afronding van de controle adequaat gearchiveerd en beheerd door het team Beheer & Controles. 4.4 Controlerapportage en eindevaluatie De uitgevoerde controles in 2016 en de bevindingen hieruit, alsmede de wijze waarop hieraan opvolging is gegeven, worden gedocumenteerd in een afsluitend statusoverzicht en gerapporteerd aan alle belanghebbende partijen, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit. 4.5 Fraudebeheersing Zorgkantoren Coöperatie VGZ heeft op het gebied van fraudebestrijding de volgende organisatie ingericht: - Een fraudebestrijdingsorganisatie met fraudecontactpersonen. Elk team binnen Zorgkantoren Coöperatie VGZ beschikt over een fraudecontactpersoon waardoor fraudevermoedens effectief worden opgepakt, gewogen en indien nodig worden overgedragen aan de fraudespecialist en indien het fraudevermoeden na de eerste verkenning blijft bestaan via de fraudespecialist naar Speciale Zaken Zorg. - Een eigen fraudespecialist Wlz (valt binnen team Beheer & Controles) die het fraudeproces voor de Zorgkantoren Coöperatie VGZ coördineert, signalen beoordeelt op aanwezigheid van fraudevermoedens en indien nodig verrijkt en linking pin is naar team Beheer & Controles, Zorginkoop, team PGB, het team Huisbezoeken PGB, Klantadvies, de klachtencoördinatoren en Speciale Zaken Zorg. - Een apart team met speciale bevoegdheden op het gebied van fraude onderzoek: Speciale Zaken Zorg. Zij hebben zowel de Zorgverzekeringswet als Wlz (Zorg in natura en PGB) in portefeuille. Indien het vermoeden bestaat van misbruik, oneigenlijk gebruik en/of fraude, wordt de fraudespecialist Wlz ingeschakeld. Blijkt na een eerste verkenning van de fraudespecialist Wlz dat het vermoeden van fraude nog steeds aanwezig is dan kan team Speciale Zaken Zorg een fraudeonderzoek instellen. Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 13

14 Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 14

15 Algemeen Controleplan Wlz 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 15

Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Plan van aanpak materiële controle 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave H1 Inleiding...

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 declaratiegedrag

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is Stad Holland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar 1 INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is DSW Zorgverzekeraar (hierna te noemen

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2015-2016 Zorgkantoor DWO/NWN December 2014 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW Algemeen Controleplan Materiële Controle 2016-2017 Zorgkantoor DSW December 2015 Inhoud INLEIDING... 2 1. WETTELIJK KADER... 2 1.1 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)... 3 1.2 Regeling langdurige zorg

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DSW Algemeen Controleplan Materiële Controle 2017-2018 Zorgkantoor DSW December 2016 Inhoud INLEIDING... 2 1. WETTELIJK KADER... 3 1.1 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)... 3 1.2 Regeling langdurige zorg

Nadere informatie

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan zorglevering... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 5 Proportionaliteits-

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013

Materiële controle. Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013 Materiële controle Algemeen controleplan Algemene risicoanalyse 2013 Opgesteld door: Team Risk & Control 1 Voorwoord Het controleplan Materiële Controle 2012 geeft invulling aan de prestatiecriteria van

Nadere informatie

Algemeen controleplan 2015

Algemeen controleplan 2015 Materiële controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 18 februari 2015 Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2015 Menzis Zorgkantoor def.docx 18 februari 2015 2006, Menzis.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

NADERE REGEL TH/NR-001

NADERE REGEL TH/NR-001 NADERE REGEL Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Controleplan Mondzorg 2015

Controleplan Mondzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 19-02-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Mondzorg 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering.

3.1 Algemene risicoanalyse Een analyse zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub y van de Regeling zorgverzekering. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

Namens de artsenfederatie KNMG informeer ik u graag nader over onze interpretatie van voorliggend wetsvoorstel.

Namens de artsenfederatie KNMG informeer ik u graag nader over onze interpretatie van voorliggend wetsvoorstel. Eerste Kamer der Staten Generaal Eerste Kamercommissie voor VWS Postbus 20017 2500 EA Den Haag Referentie SN/16-14625 Utrecht, 26 oktober 2016 KNMG Mercatorlaan 1200 Postbus 20051 3502 LB Utrecht 030 28

Nadere informatie

Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Achmea divisie Zorg & Gezondheid Achmea divisie Zorg & Gezondheid Algemeen Materiële Controle jaarplan AWBZ 2014 en Algemene risicoanalyse 2014 Voor zorgaanbieders en AWBZ verzekerden vanuit de zorgkantoren: Zorgkantoren Achmea: - Regio

Nadere informatie

Controleplan 2015. Formele en materiële controle. Voor goede zorg, zorg je samen. Controleplan 2015 Coöperatie VGZ U.A. 1

Controleplan 2015. Formele en materiële controle. Voor goede zorg, zorg je samen. Controleplan 2015 Coöperatie VGZ U.A. 1 Controleplan 2015 Formele en materiële controle Voor goede zorg, zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 1 januari 2015 Status Definitief Versie 1.0 1 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Algemeen Controle Plan 2015

Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controle Plan 2015 Algemeen Controleplan 2015 Zvw AV Wlz divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 29 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Zvw 2016

Algemeen Controleplan Zvw 2016 Algemeen Controleplan Zvw 2016 Materiële Controle en Gepast Gebruik Datum: 12-05-2016 Auteur: Afdeling Zorgcontrole a.s.r. Ziektekosten Versie: Versie 2.8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Begripsbepaling...

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële Controle Zvw 2013 a.s.r. Ziektekosten

Plan van aanpak Materiële Controle Zvw 2013 a.s.r. Ziektekosten Plan van aanpak Materiële Controle Zvw 2013 Datum: 12-02-2013 Auteur: Status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 3 Object van de controle... 3 Opzet van het controleplan... 3 1. Wettelijk

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 18-03-2013 Status Definitief Versie 1.0 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 Controleonderwerpen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013. SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1

Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013. SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2012-2013 SH ALG-CON-RIS_2012-2013_v1 Helena Bernie Gezondheid = 2 Inhoud

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 01-12-2012 Menzis Zorgverzekeraar NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2013 Menzis Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Plan van aanpak materiële controle 2013

Plan van aanpak materiële controle 2013 Plan van aanpak materiële controle 2013 Pilot ZZP ers in de thuiszorg 2013 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inleiding Het

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Zvw AV AWBZ divisie De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland Versie 1.0 Pagina 1 van 25 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN ZVW, AV

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland Fraudeaanpak zorgverzekeraars 24

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

Controleplan farmacie 2015

Controleplan farmacie 2015 Controleplan farmacie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Farmacie 2015 01-04-2015, Menzis. Alle

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Publieksversie. Algemeen controleplan AWBZ & ZVW

Publieksversie. Algemeen controleplan AWBZ & ZVW Publieksversie Algemeen controleplan AWBZ & ZVW 2013-2014 Inleiding Conform wet- en regelgeving is Zorg en Zekerheid gehouden om voorafgaand aan materiële controles een (algemeen) controlejaarplan op te

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op basis van

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur N-10-1016 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. de heer L.A.M. van Halder Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10301 15 juni 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2011, kenmerk MC

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING CA-NR-1656 Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2014

Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2014 Publieksversie Algemeen controleplan en risicoanalyse: Formele en materiele controle 2014 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. WETTELIJK KADER MATERIELE CONTROLE EN CONTROLEMETHODEN...

Nadere informatie

Pgb-fraude beheersen! Hoe doen ze dat bij zorgverzekeraar CZ?

Pgb-fraude beheersen! Hoe doen ze dat bij zorgverzekeraar CZ? Pgb-fraude beheersen! Hoe doen ze dat bij zorgverzekeraar CZ? Het tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb s binnen de Wmo staat hoog op de gemeentelijke agenda. Zorgverzekeraars en -kantoren

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 RAPPORT Concept Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 Afwikkeling GGZ-controles 2013 Auteur: Achmea en Coöperatie VGZ Datum: 20 februari 2015 Versie: 0.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 SCOPE VAN HET

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 na nota van

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/04c REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Declareren op klantniveau

Declareren op klantniveau NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2012 Declareren op klantniveau In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de jaarovergang 2012-2013, het bevoorschotten in 2012 en 2013 en de nieuwe bedrijfs- en controle

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 980 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving

Nadere informatie

Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Achmea divisie Zorg & Gezondheid Achmea divisie Zorg & Gezondheid Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2015 en Algemene risicoanalyse 2015 Voor zorgaanbieders en Wlz verzekerden Zorgkantoren Achmea: - Regio Drenthe - Regio Zwolle

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 11 juli 2013 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle

Nadere informatie

Controleplan huisartsen ketenzorg 2015

Controleplan huisartsen ketenzorg 2015 Controleplan huisartsen ketenzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Huisartsen en Ketenzorg

Nadere informatie

Accountantsonderzoek 2009

Accountantsonderzoek 2009 Protocol Accountantsonderzoek 2009 Richtlijnen voor accountantsonderzoek bij concessiehouders oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud

Nadere informatie

professioneel financieel handelen

professioneel financieel handelen FREQUENTLY ASKED QUESTIONS professioneel financieel handelen Wat wordt verstaan onder professioneel financieel handelen? Volgens de KNMG-Gedragsregels voor artsen (2013) moet een arts zich bij de uitoefening

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016

Algemeen Controleplan 2016 Algemeen Controleplan 2016 Algemeen Controleplan 2016 Zvw AV De Friesland Zorgverzekeraar Auteurs: RVE Risk & Control Datum: 25 augustus 2016 Versie: 1.0 Status: Definitief INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN CONTROLEPLAN

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: definitief Datum: 17 oktober 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In

Nadere informatie

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2016 en Algemene risicoanalyse 2016

Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2016 en Algemene risicoanalyse 2016 Algemeen Materiële Controle jaarplan Wlz 2016 en Algemene risicoanalyse 2016 Zorgkantoren Zilveren Kruis: - Regio Drenthe - Regio Zwolle - Regio Flevoland - Regio Zaanstreek Waterland - Regio Kennemerland

Nadere informatie

Algemeen Materiële Controlejaarplan Zvw 2016 & addendum algemene risicoanalyse. Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden

Algemeen Materiële Controlejaarplan Zvw 2016 & addendum algemene risicoanalyse. Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Algemeen Materiële Controlejaarplan Zvw 2016 & addendum algemene risicoanalyse Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Datum 24 december 2015 Auteur(s) Versie 1 Status Afdeling Naleving & Controle

Nadere informatie

Publieksversie ADDENDUM 2014 BIJ CONTROLEPLAN M&KC AWBZ & ZVW 2013/ Goedgekeurd door MTZ

Publieksversie ADDENDUM 2014 BIJ CONTROLEPLAN M&KC AWBZ & ZVW 2013/ Goedgekeurd door MTZ Publieksversie ADDENDUM 2014 BIJ CONTROLEPLAN M&KC AWBZ & ZVW 2013/2014 20-1-2014 Goedgekeurd door MTZ INLEIDING... 2 1. HOOFDSTUK WETTELIJK KADER... 3 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien.

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien. Bijlage 33 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Beleidsregel Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wobbesluiten en beslissingen op bezwaar De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

Nacalculatie. Controleprotocol

Nacalculatie. Controleprotocol Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Het

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Deze beleidsregel heeft tot doel de deelnemende zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden om een experiment uit te voeren.

Deze beleidsregel heeft tot doel de deelnemende zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden om een experiment uit te voeren. BELEIDSREGEL CA 300-555 Experiment regelarme instellingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Bijlage. Protocol materiële controle. 1. Begripsbepaling

Bijlage. Protocol materiële controle. 1. Begripsbepaling Bijlage Protocol materiële controle 1. Begripsbepaling Zoals uit zowel de ministeriële regeling op basis van artikel 87 Zvw, als uit het Addendum Zorgverzekeraars blijkt, moet een onderscheid worden gemaakt

Nadere informatie

PGB fraudebeheersing Gemeente Eindhoven, 29 maart Patricia Emmen en Suzy Smulders

PGB fraudebeheersing Gemeente Eindhoven, 29 maart Patricia Emmen en Suzy Smulders PGB fraudebeheersing Gemeente Eindhoven, 29 maart 2016 Patricia Emmen en Suzy Smulders PGB in de AWBZ en de WLZ Indicatie aanvragen Indicatie wordt opgesteld door het Centrum indicatiestelling zorg of

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 980 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving

Nadere informatie