Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014"

Transcriptie

1 jaarrekening 2014

2 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december Exploitatierekening Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening 16-21

3 INLEIDING In de vergadering van 16 maart 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) de jaarrekening 2014 goedgekeurd. De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening in haar vergadering d.d. 21 mei 2015 de jaarrekening 2014 definitief vastgesteld. Samenstelling vermogen Het vermogen is belangrijk om de (toekomstige) tekorten in de exploitatie aan te vullen. Hierbij wordt opgemerkt dat de gebouwen worden gewaardeerd op 3,- Derhalve is sprake van stille reserves die echter alleen tot uitdrukking gebracht kunnen worden op het moment dat een gebouw wordt vervreemd. Om deze reden wordt gebouwen alleen dan gewaardeerd als een besluit tot verkoop is genomen. Het vermogen is als volgt samengesteld: Balans Balans Boekwaarde gebouwen 3 3 Beleggingen Geldmiddelen Vorderingen Af: Fondsen Voorzieningen Langlopende financieringen Kortlopende schulden en collectebonnen Vermogen De mutatie in het vermogen ad is ontstaan door de volgende mutaties Exploitatieresultaat Directe vermogensmutaties: Vrijval lening Ontvangen giften en legaten

4 INLEIDING De exploitatie 2014 sluit met een positief saldo ad Volgend overzicht kan worden gegeven; Begroting jaar 2014 jaar % % Baten 1. Bijdragen gemeenteleden , , Exploitatie onroerende zaken , , Rentebaten en dividenden , , Opbrengsten kerkblad , , Netto baten , , Lasten 5. Personele kosten , , Kosten gebouwen , , Kosten kerkdiensten en catechese , , Kosten Beheer en administratie , , Bijdragen andere organen , , Kosten kerkblad , , Financiële lasten , , Totaal lasten , , Exploitatiesaldo , , Baten 1. Bijdragen gemeenteleden De bijdragen gemeenteleden zijn de opbrengsten van kerkbalans, collecten en giften. De grootste post in deze rubriek is de opbrengst kerkbalans. Deze is ten opzichte van 2013 gedaald met ruim , zijnde een daling met 2.2%. Deze daling is ruimschoots goedgemaakt vanuit de actie tekort 2014 (opbrengst nagenoeg ). De overige bijdragen (collecten, giften etc.) laten ten opzichte van het jaar 2013 een daling zien. Een positieve uitzondering hierop is de hogere bijdrage ten behoeve van het seniorenpastoraat (toename ten opzichte van 2013 met meer dan ). Per saldo zijn de bijdragen gemeenteleden ten opzichte van 2013 toegenomen met ca

5 INLEIDING 2. Exploitatie onroerende zaken De baten uit de exploitatie van het onroerend goed zijn ten opzichte van 2013 toegenomen met ca Deze stijging is mede toe te schrijven aan de omstandigheid dat de ruimten van Aller Erf in 2014 voor het eerst het gehele jaar beschikbaar waren voor de verhuur aan derden. 3. Rentebaten en dividenden De lage marktrente heeft geresulteerd in lagere rentebaten Lasten Uit de exploitatierekening blijkt dat de personele kosten (64,8% van de baten) alsmede de kosten van gebouwen (19% van de baten) als de belangrijkste lasten aangemerkt kunnen worden. 5. Personele kosten Onder dit hoofd vormen de kosten predikanten de grootste uitgavenpost. Het aantal predikantenplaatsen (5) is ten opzichte van 2013 niet gewijzigd. De daling van de kosten predikanten ten opzichte van 2013 ( , 2013: ) is in belangrijke mate veroorzaakt door een eenmalige korting op de afdrachten centrale kas. De personele kosten van de hulpkosters worden tot en met het jaar 2013 verantwoord onder de kosten voor het administratieve personeel In het jaar 2014 zijn deze kosten verantwoord onder de categorie beherend personeel Ter vergelijking kan het volgend overzicht dienen Beherend personeel Administratief personeel en vrijwilligers Per saldo een afname

6 INLEIDING 6. Kosten gebouwen De kosten van de gebouwen betreffen energie, water verzekeringen, belasting alsmede de kosten voor (klein)onderhoud, huur en beheer en reserveringen voor groot onderhoud. Verder worden de kosten voor het onderhoud van de orgels onder deze kostenpost verantwoord. In 2014 Volgend overzicht kan worden gegeven Verschil Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Huurlasten (30.801) Beheerskosten Overige kosten (3.845) mutatie voorziening groot onderhoud Uit het overzicht blijkt dat de hoogte van de kosten in belangrijke mate wordt beïnvloed door de dotaties aan de voorziening groot onderhoud. Inmiddels is een commissie gevormd uit de leden van de CvK welke de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken of de voorzieningen groot onderhoud gebouwen (saldo ) nu van voldoende omvang zijn om de kosten van het noodzakelijke groot onderhoud in de komende jaren te dekken. Namens het College van Kerkrentmeesters, Gert van de Weerdhof Peter van der Net Voorzitter Penningmeester 4

7 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 A c t i v a Toelichting 31 december december 2013 Materiële vaste activa 1 Gebouwen 3 3 Financiële vaste activa 2 Participatie Oikocredit Vlottende activa 3 Debiteuren Kortlopende vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen 4 Algemene Reserve Bestemmingsfondsen 5 Interieurfondsen Orgelfondsen Overige fondsen Voorzieningen 6 Groot onderhoud gebouwen Groot onderhoud Pastorieën Groot onderhoud orgels Groot onderhoud kerkklokken Inventaris Solafide Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

8 EXPLOITATIEREKENING 2014 Realisatie Begroting Realisatie Baten 1. Bijdragen gemeenteleden Exploitatie onroerende zaken Rentebaten en dividenden Opbrengsten kerkblad Netto baten Lasten 5. Personele kosten Kosten gebouwen Kosten kerkdiensten en catechese Kosten Beheer en administratie Bijdragen andere organen Kosten kerkblad Financiële lasten Totaal lasten Exploitatiesaldo Verdeling exploitatieresultaat Algemene reserve

9 WAARDERINGSGRONDSLAGEN Vergelijkende cijfers De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Handleiding Opstellen Jaarrekening van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de door het College gekozen en beschreven inrichtingseisen en grondslagen Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa Kerk- en overige gebouwen worden gewaardeerd op nihil. De bouwkosten voor kerk- en overige gebouwen worden in het jaar van realisatie geheel afgeschreven. Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa verantwoorde participatie wordt gewaardeerd op de aanschafwaarde te verhogen met de jaarlijkse rentevergoeding. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de gemeente. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen hebben betrekking op giften, nalatenschappen of legaten die "onder last"zijn aanvaard. 7

10 WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijk is in te schatten. De voorzieningen groot onderhoud zijn gevormd ten behoeve van te verwachten groot onderhoud aan de kerken. De pastorie en aan de orgels. (Langlopende) schulden (Langlopende) schulden worden gewaardeerd op de historische kostprijs. De kortlopende schulden hebben naar hun aard in de regel een resterende looptijd van niet langer dan een jaar. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze zijn gerealiseerd. Pensioenen De Protestantse Gemeen heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar werknemers, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds voor zorg en welzijn (PFZW) Naar de stand van ultimo 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds % De gemeente heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Om deze reden zijn alleen de in het boekjaar verschuldigde premies in de jaarrrekening verantwoord. 8

11 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 3 3 Volgend overzicht kan worden gegeven van de betrokken (kerk)gebouwen. Ter indicatie van de waarde van de betreffende gebouwen wordt de verzekerde waarde (inclusief inventaris en orgels) weergegeven; Onroerend Orgel en Goed inventaris Petrakerk Kerkewijk Kerkgebouw en bijgebouwen 't Trefpunt SolaFide (inclusief verenigingsgebouw) Eikenlaan De Goede Reede Vondellaan Wijkkerk Aller Erf Ronde erf Pastorie Marterlaan Financiële vaste activa Hieronder is de participatie Oikocredit verantwoord Het verloop is als volgt; Balans 1 januari Bijschrijving boekjaar Balans 31 december

12 TOELICHTING OP DE BALANS Vlottende activa Debiteuren Kortlopende vorderingen Liquide middelen Debiteuren Nominaal saldo Kortlopende vorderingen Te ontvangen vrijwillige bijdragen Te ontvangen bijdragen nieuwbouw Aller Erf Restitutie energielasten Te ontvangen rente Te ontvangen schade-uitkering Overige kortlopende vorderingen Liquide middelen Kassen wijkgemeenten Centrale Kas ABN Rabobank Rabobank Rabobank Ing Ing Ing SKG SKG SNS SKG, spaarrekeningen Rabobank, spaarrekening Robecogroep Rabo depositorekening 0-20 Gelden onderweg

13 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Saldo 1 januari Exploitatieresultaat boekjaar Directe vermogensmutaties, toevoeging: vrijval lening o/g Stichting Aller Erf Ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen > Directe vermogensmutaties, afboeking: Bijdragen gemeente aan nieuwbouw Wijkkerk Aller Erf Bij/Afboeking saldo bouwkosten Wijkkerk Aller Erf Bestemmingsfondsen Interieurfondsen Orgelfondsen Overige fondsen Interieurfondsen Interieurfonds Aller Erf Saldo 1/ Mutaties Ontvangen bijdragen Stoelenfonds Aller Erf Saldo 1/1 0 0 Ontvangen bijdragen

14 TOELICHTING OP DE BALANS Interieurfondsen (vervolg) Interieurfonds SolaFide Saldo 1 januari Ontvangen bijdragen ten behoeve van het fonds Rentebijschrijving Aanwending van het fonds jaar jaar 2014: Beamer Multikabelsysteem Noodverlichting Diverse elektrawerkzaamheden Saldo 31 december Volgende het besluit van het College van Kerkrentmeesters d.d. 19 januari 2015 zijn de kosten voor microfoons tot een bedrag ad ten laste van de algemene middelen gebracht. Totaal interieurfondsen Orgelfondsen SolaFide Aller Erf Het ultimo 2013 bestaande saldo bij SolaFide is in 2014 toegevoegd aan het Jubileumfonds. 12

15 TOELICHTING OP DE BALANS Overige fondsen Jubileumfonds SolaFide Fonds grafonderhoud Zuidersma Fonds grafonderhoud mevr. Speijer Voorzieningen Voorziening groot onderhoud kerkgebouwen Voorziening groot onderhoud Pastorieën Voorziening groot onderhoud Kerkorgels Voorziening groot onderhoud Kerkklokken Voorziening inventaris SolaFide Voorziening groot onderhoud kerkgebouwen Saldo 1 januari Toevoegingen uit exploitatierekening Aanwending voorziening ten gunste exploitatie jaar jaar 2014: Saldo 31 december Voorziening groot onderhoud Kerkorgels Saldo 1 januari Toevoegingen uit exploitatierekening Aanwending voorziening ten gunste exploitatie jaar jaar 2014: Saldo 31 december

16 TOELICHTING OP DE BALANS Langlopende schulden De langlopende schulden betreffen: Obligatielening Noord-Oost Lening o/g Stichting Dragonder Noord-Oost Obligatielening Noord-Oost Saldo op balansdatum Deze obligatielening is aangegaan ter (mede)financiering van de bouwkosten met betrekking tot de wijkkerk Aller Erf. De obligatielening is uitgegeven onder de volgende voorwaarden - Nominale waarde per obligatie is 50,- - De rentevergoeding bedraagt 3% op jaarbasis - De maximale looptijd van de lening bedraagt 20 jaren. - Jaarlijks wordt maximaal 5% van de lening afgelost door uitloting. Lening o/g Stichting Wijkcentrum Dragonder Onder de voorwaarde dat een percentage van de toekomstige huurpenningen Aller Erf zullen toekomen aan de Stichting Wijkcentrum Dragonder is deze lening in 2014 geheel vrijgevallen. Het vrijgevallen bedrag ad is toegevoegd aan de Algemene Reserve. 14

17 TOELICHTING OP DE BALANS Kortlopende schulden Af te dragen loonheffing en sociale lasten Te betalen pensioenpremie Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen vrijwillige bijdragen (kerkbalans) Ouderenpastoraat SolaFide Rekening-courant Diaconie Rekening-courant Zending Rekening-courant Komlo Rekening-courant Petra Actief Rekening-courant De Goede Reede Rekening-courant Petrakerk (offerblok) OPA Noord-Oost Sleutelgeld Collectemunten Te betalen vakantiedagen Te betalen rente obligatielening Nog te betalen facturen nieuwbouw Aller Erf Nog te betalen facturen Overigen

18 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Begroting BATEN Bijdragen gemeenteleden Exploitatie onroerende zaken Rentebaten en dividenden Opbrengsten kerkblad Bijdragen gemeenteleden Vrijwillige bijdragen (kerkbalans) Actie tekort Collecten in kerkdiensten Solidariteitskas Seniorenpastoraat Collectebussen Giften Schenkingen kleiner dan 500, Overige bijdragen Exploitatie onroerende zaken Huuropbrengsten gebouwen Huuropbrengsten verenigingsgebouwen Verhuur pastorie Verhuur kosterswoning Netto buffetopbrengsten Rentebaten en dividenden Renteopbrengst bankrekeningen Rentebijschrijving participatie Oikocredit Overige rentebaten Opbrengsten kerkblad Lezersbijdragen Advertentieopbrengsten

19 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Begroting LASTEN 5. Personele kosten Wijkpredikanten Kerkelijk werker Beherend personeel Organisten Administratief personeel en vrijwilligers Wijkpredikanten Afdracht centrale kas Tegemoetkoming ziektekostenverzekering Preekvoorziening Onkostenvergoedingen Kerkelijk werker Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremie Onkostenvergoedingen Beherend personeel Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremie Onkostenvergoedingen Organisten Vergoedingen

20 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Begroting Administratief personeel en vrijwilligers Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremie Onkostenvergoedingen administratief personeel Onkostenvergoedingen vrijwilligers Kosten gebouwen SolaFide Petrakerk De Goede Reede Aller Erf Pastorie Kosterwoning Orgels Dotatie voorziening groot onderhoud Onderhoud ten laste van onderhoudsvoorziening Overige kosten SolaFide Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Petrakerk Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige lasten

21 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Begroting De Goede Reede Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige lasten Aller Erf Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Huurlasten Beheerskosten Pastorie Onderhoud Kosterwoning Onderhoud Orgels Onderhoud Verzekeringen Dotatie voorziening groot onderhoud Dotatie kerkgebouwen Kerkorgels

22 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Begroting Onderhoud ten laste van onderhoudsvoorziening Gebouwen Orgels Overige kosten Onderhoud en aanschaf inventaris Kosten kerkdiensten en catechese Kosten kerkdiensten Kosten wijkkerk en gemeenteavonden Kosten jeugdwerk Kerktelefoon (per saldo) Overige kosten kerkelijke activiteiten Kosten Beheer en administratie Kosten bestuur Kosten (wijk)kerkenraad Bureaubehoeften en drukwerk Kosten telefoon Kosten loonadministratie Kosten ledenregistratie Kosten financiële administratie Verzekeringen Overige lasten Bijdragen andere organen Kerkrentmeesterlijk quotum Afdrachten solidariteitskas Overige bijdragen en contributies

23 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Begroting Kosten kerkblad Drukkosten Bezorgers Financiële lasten Bankkosten Rente Obligatieleningen Rentetoevoeging aan fondsen Overige rentelasten

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2018

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2018 jaarrekening 2018 Rapport d.d. 8 maart 2010 INHOUD Inleiding 1-3 JAARREKENING Balans per 31 december 2018 4 Exploitatierekening 2018 5 Waarderingsgrondslagen 6-7 Toelichting op de balans 8-13 Toelichting

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2017

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2017 Protestantse Gemeente te Veenendaal jaarrekening 2017 INHOUD Inleiding 1-3 JAARREKENING Balans per 31 december 2017 4 Exploitatierekening 2017 5 Waarderingsgrondslagen 6-7 Toelichting op de balans 8-13

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2015

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2015 jaarrekening 2015 INHOUD Inleiding 1-5 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 6 Exploitatierekening 2015 7 Waarderingsgrondslagen 8-9 Toelichting op de balans 10-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016 begroting 2016 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting 2016 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-9 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het

Nadere informatie

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2019

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2019 begroting 2019 INHOUD Inleiding 1 Exploitatiebegroting 2019 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-7 INLEIDING De begroting 2019 is door de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 9 januari 2019 definitief

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie. College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018

Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie. College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 Ingediend op 13-06-2019 College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens......................................................

Nadere informatie

Gereformeerde kerk te Genemuiden. College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018

Gereformeerde kerk te Genemuiden. College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 Ingediend op 24-06-2019 College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens......................................................

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nieuw en Sint Joosland College van Diakenen Jaarrekening 2018

Protestantse gemeente te Nieuw en Sint Joosland College van Diakenen Jaarrekening 2018 College van Diakenen Jaarrekening 2018 Conceptversie 28-05-2019 15:49 College van Diakenen Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...................................................... 2 2

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Jaarrekening 2014 van de Hervormde Gemeente Sint-Maarten te Zaltbommel Opgesteld d.d. 19 mei 2015 blz. 1 Algemene informatie 1 HERVORMDE GEMEENTE SINT-MAARTEN te ZALTBOMMEL JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Ingevolge

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK KOOG-ZAANDIJK JAARREKENING. Scriba : M. Langerak

GEREFORMEERDE KERK KOOG-ZAANDIJK JAARREKENING. Scriba : M. Langerak JAARREKENING 2015 Vastgesteld door de Kerkenraad d.d.. 2016 Voorzitter: H. van Egdom Scriba : M. Langerak INHOUD: Bladzijde I ALGEMEEN 1. Toelichting op de resultaten 3 2. Toelichting op de balansposten

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel. College van Diakenen Jaarrekening 2018

Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel. College van Diakenen Jaarrekening 2018 College van Diakenen Jaarrekening 2018 Ingediend op 26-05-2019 College van Diakenen Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...................................................... 2 2 Verslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Jaarrekening 2015 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Jaarrekening 2015 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, maart 2016 Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december (in euro s) 2015 2014 Activa grond en gebouwen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 en begroting Algemeen.

Jaarcijfers 2016 en begroting Algemeen. Jaarcijfers 2016 en begroting 2017. Algemeen. Bijgaand de jaarcijfers 2016 en de conceptbegroting 2017 met onderstaand een toelichting. In grote lijnen laten zowel de jaarcijfers 2016 als de conceptbegroting

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Doetinchem. Jaarrekening 2016

Protestantse Gemeente Doetinchem. Jaarrekening 2016 Protestantse Gemeente Doetinchem Jaarrekening Inhoud 1. Balans per 31 december pag. 1 2. Baten en lasten pag. 2 3. Toelichting algemeen pag. 3 4. Toelichting balans per 31 december pag. 4 en 5 5. Toelichting

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK KOOG-ZAANDIJK JAARREKENING

GEREFORMEERDE KERK KOOG-ZAANDIJK JAARREKENING KOOG-ZAANDIJK JAARREKENING 2018 Vastgesteld in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters d.d. 16 april 2019 Voorzitter Penningmeester Goedgekeurd in de vergadering van de Kerkenraad d.d. mei

Nadere informatie

JAARREKENING 2017 Protestantse Gemeente Helenaveen

JAARREKENING 2017 Protestantse Gemeente Helenaveen JAARREKENING 2017 Protestantse Gemeente Helenaveen 1 Algemene informatie PROTESTANTSE GEMEENTE HELENAVEEN REKENING BOEKJAAR 2017 Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de protestantse Kerk

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Helaas moet worden geconstateerd dat de begroting niet verder sluitend gemaakt kan worden zonder aanpassingen van het beleid voor onze Gemeente.

Helaas moet worden geconstateerd dat de begroting niet verder sluitend gemaakt kan worden zonder aanpassingen van het beleid voor onze Gemeente. Geachte Algemene Kerkenraad,, 18 september 2017 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2018. De begroting 2018 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN Resultaat De rekening van baten en lasten over 2015 sluit met een voordelig saldo van 32.730,- In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2016 (2015) Collecten

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Oudewater College van Diakenen Jaarrekening 2018

Protestantse gemeente te Oudewater College van Diakenen Jaarrekening 2018 College van Diakenen Jaarrekening 2018 Conceptversie 15-03-2019 15:55 College van Diakenen Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...................................................... 2 2

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

vorig boekjaar balans per 31 december

vorig boekjaar balans per 31 december Balans vorig boekjaar balans per 31 december 2015 2014 Activa 00 onroerende zaken 01 installaties en inventarissen 268 377 02 financiële vaste activa 28.664 30.218 03 beleggingen 39.682 39.641 07 voorraden

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heino College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Heino College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 09-11- 16:31 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Opgericht 17 november 1986 Statutair gevestigd te Rhenen Balans 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 31 december 2015 van Stichting Predik Het Woord.

Nadere informatie

Balans en verlies- en winstrekening Protestantse Gemeente Ede 2017

Balans en verlies- en winstrekening Protestantse Gemeente Ede 2017 Balans en verlies- en winstrekening Protestantse Gemeente Ede 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 In euro's A C T I E F Vaste activa Materiële vaste activa 31 dec. 2016 31 dec. 2017 Gebouwen, terreinen en

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( )

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) 217 218 219 216 215 214 213 212 211 21 29 28 BATEN 8 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging) 33.5 34.5 35.5 31.5 4.276 3.949

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE Pagina 1 JAARREKENING van de CENTRALE DIACONIE van de Protestantse Gemeente Middelburg over het boekjaar 2018 verkorte versie Pagina 2 Balans Vorig boekjaar Balans per 31 december 2018 2017 Activa 00 onroerende

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te < PLAATS > Jaarrekening Algemene gegevens. 2. Verslag van het college van kerkrentmeesters / diakenen

Protestantse Gemeente te < PLAATS > Jaarrekening Algemene gegevens. 2. Verslag van het college van kerkrentmeesters / diakenen Protestantse Gemeente te < PLAATS > Jaarrekening 2019 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemene gegevens 2. Verslag van het college van kerkrentmeesters / diakenen 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2019

Nadere informatie

Leidschendam, 28 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik U de begroting voor het jaar 2015.

Leidschendam, 28 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik U de begroting voor het jaar 2015. !! Geachte Algemene Kerkenraad,, 28 september 2014 Hier bij presenteer ik U de begroting voor het jaar 2015. De begroting 2015 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2014 is ingezet en vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge Het bestuur Middelharnisstraat GJ ROTTERDAM. Jaarrekening 2017

Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge Het bestuur Middelharnisstraat GJ ROTTERDAM. Jaarrekening 2017 Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge Het bestuur Middelharnisstraat 153 3086 GJ ROTTERDAM Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2017 en begroting Algemeen.

Jaarcijfers 2017 en begroting Algemeen. Jaarcijfers 2017 en begroting 2018. Algemeen. Bijgaand de jaarcijfers over 2017 en de (concept)begroting voor 2018 met onderstaand een toelichting. De jaarcijfers 2017 laten een positief saldo zien van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarrekening Gereformeerde kerk te Rotterdam 2016

Jaarrekening Gereformeerde kerk te Rotterdam 2016 Jaarrekening Gereformeerde kerk te Rotterdam 2016 Inleiding Voor u ligt de jaarrekening 2016 van de Gereformeerde kerk te Rotterdam. Nadat de BMVier fors verbouwd is maakt ook stichting Wijkpastoraat Rotterdam

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Stichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA

Stichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA JAARREKENING 2015 Stichting Thus, Zevenaar 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa (1) 1.114 Materiële vaste

Nadere informatie

PKN te Heino Begroting 2018 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening Rek.nr. Omschrijving

PKN te Heino Begroting 2018 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening Rek.nr. Omschrijving PKN te Heino Begroting 2018 blad 01 Batenrekeningen 80 Baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouw inz. rouw/trouw 8.000 7.000 12.316 80.11 inkomsten kerkgebouw overig 3.000 2.000 80.40 inkomsten

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Velp College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Velp College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 20-11- 10:12 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Rapport inzake financieel verslag van de Diaconie van de Protestantse. Gemeente Schagen.

Rapport inzake financieel verslag van de Diaconie van de Protestantse. Gemeente Schagen. Rapport inzake financieel verslag 2017 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen. Inhoudsopgave Pagina Resultaat 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2017 4 2. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

Staat van baten en lasten. Begroting 2017

Staat van baten en lasten. Begroting 2017 Staat van baten en lasten. Begroting 2017 BATEN 80 Baten onroerende zaken 104.555 107.555 100.217 81 Rentebaten 29.000 31.150 32.511 83 Bijdragen levend geld 239.700 247.700 328.220 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Algemeen 2. Jaarrekening

Algemeen 2. Jaarrekening Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 4 Staat van baten en lasten over 5 Toelichting 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Overige gegevens 12 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Protestantse Gemeente (juiste kerknaam invullen *) te Heemskerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters.

JAARREKENING. van de Protestantse Gemeente (juiste kerknaam invullen *) te Heemskerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. Jaarrekening, versie 4 JAARREKENING van de Protestantse Gemeente (juiste kerknaam invullen *) te Heemskerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse Gemeente Opgesteld

Nadere informatie

Leidschendam, 18 september Geachte Algemene Kerkenraad,

Leidschendam, 18 september Geachte Algemene Kerkenraad, Geachte Algemene Kerkenraad,, 18 september 2018 Namens het College van Kerkrentmeesters presenteer ik u de begroting voor het jaar 2019. Een begroting opgemaakt met gelijkblijvend beleid als 2018 (gelijkblijvende

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Wijngaarden College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Hervormde gemeente te Wijngaarden College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 29-10- 01:17 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2013

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2013 Baambrugge Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 3 2 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen (2) Liquide middelen (3)

Vlottende activa Vorderingen (2) Liquide middelen (3) JAARREKENING 2017 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 229.785 243.569 Vlottende activa Vorderingen (2)

Nadere informatie

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE 6 (alle bedragen in hele euro's) STAAT VAN BATEN EN BATEN 80 Baten onroerende zaken 166.500 187.900 183.826 81 Renten/dividenden

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2018

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2018 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2018 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 februari 2019 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Balans (na resultaatbestemming)

Balans (na resultaatbestemming) Balans (na resultaatbestemming) 31-12-2017 31-12-2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 612.569 647.471 Inventaris 430.006 469.608 Automatisering 277.965 289.695 1.320.540

Nadere informatie

STICHTING REVIVE TE BRUCHEM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING REVIVE TE BRUCHEM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING REVIVE TE BRUCHEM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Algemeen 2. Jaarrekening

Algemeen 2. Jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 4 Staat van baten en lasten over 5 Toelichting 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Seinpost Slinge (kerkelijk) Het bestuur Middelharnisstraat GJ ROTTERDAM. Jaarrekening 2017

Stichting Seinpost Slinge (kerkelijk) Het bestuur Middelharnisstraat GJ ROTTERDAM. Jaarrekening 2017 Stichting Seinpost Slinge (kerkelijk) Het bestuur Middelharnisstraat 153 3086 GJ ROTTERDAM Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE Pagina 1 JAARREKENING van de CENTRALE DIACONIE van de Protestantse Gemeente Middelburg over het boekjaar 2015 verkorte versie Pagina 2 Balans Vorig boekjaar Balans per 31 december 2015 2014 Activa 00 onroerende

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

Begroting Incidentele baten en lasten incidentele lasten incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten 0 0 0

Begroting Incidentele baten en lasten incidentele lasten incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten 0 0 0 2.1 Staat van begrote baten en lasten over Protestantse Gemeente te < plaats > Opbrengsten en Baten opbrengsten onroerende zaken opbrengsten uit rente en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk te Ermelo

Gereformeerde Kerk te Ermelo te Ermelo JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Ermelo, 29 mei 2017 INHOUD Bladnummer Algemene informatie 1. Bestuursleden 3 2. Administratie en samenstelling jaarrekening 3 3. Kengetallen 3 4. Verklaringen

Nadere informatie

Stichting Thas, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestem ming) 31 december december 2015 ACTIVA

Stichting Thas, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestem ming) 31 december december 2015 ACTIVA JAARREKENING 2016 Stichting Thas, Zevenaar 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestem ming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 243.569 257.353 Vlottende

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Balans per 31 december 2013 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende zaken 315.307 330.249 Inventaris 4.925 6.878 Vervoermiddelen 725 1.625 Financiële vaste

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii het bestuur Verlengde Blokkenweg AG EDE. Rapport inzake de jaarrekening 2018

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii het bestuur Verlengde Blokkenweg AG EDE. Rapport inzake de jaarrekening 2018 Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii het bestuur Verlengde Blokkenweg 12 6717 AG EDE Rapport inzake de jaarrekening 2018 Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii het bestuur Verlengde Blokkenweg

Nadere informatie

JAARREKENING. Diaconie Prot. Gemeente. Noordwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. Pagina 1

JAARREKENING. Diaconie Prot. Gemeente. Noordwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. Pagina 1 JAARREKENING van de Diaconie Prot. Gemeente Noordwijk over het boekjaar 2014 opgesteld door het college van diakenen Pagina 1 Balans Balans per 31 december 2013 2014 activa 00 onroerende zaken - - 01 installaties

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2013

Toelichting Jaarrekening 2013 Toelichting Jaarrekening 2013 De volledige jaarrekening 2013 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan

Nadere informatie

Bronkerk Ugchelen. Jaarrekening * Resultatenrekening. * Balans. * Kasstroomoverzicht

Bronkerk Ugchelen. Jaarrekening * Resultatenrekening. * Balans. * Kasstroomoverzicht Bronkerk Ugchelen Jaarrekening 2017 * Resultatenrekening * Balans * Kasstroomoverzicht Resultatenrekening Jaarrekening 2017 Bronkerk Realisatie Realisatie Begroting Verschil Verschil 2017 -/- werk -/-

Nadere informatie