OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom"

Transcriptie

1 OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom Versie 2.3 OCMW-Raad 26 september 2013

2 Inhoud OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom... 1 Voor een goed begrip... 3 Beleidsindeling... 3 Beleidsdoelstellingen... 4 Planning... 5 Beleidsdoelstellingenboom... 6 Beleidsdomein Algemene financiering... 6 Beleidsdomein Algemeen bestuur... 8 Beleidsdomein Sociaal Huis Beleidsdomein Zorgvoorzieningen Bijlage 1: velden doelstellingenboom in de Cevi-boekhoudsoftware NH Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 2

3 Voor een goed begrip Beleidsindeling (tekst financieel beheerder) De BBC-regelgeving voorziet volgende beleidsindeling BELEIDSDOMEINEN (vrij te kiezen, met uitzondering van Algemene financiering BELEIDSVELDEN (uniform vastgesteld, selecteren te gebruiken velden) BELEIDSITEMS (vrij te kiezen) Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. De keuze van de beleidsdomeinen is cruciaal voor het uitzicht van de 5 beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan, budget, budgetwijziging en jaarrekening)! Op dit niveau gebeurt ook de kredietcontrole! Het beleidsdomein algemene financiering is een verplicht beleidsdomeinen dat in alle besturen aanwezig moet zijn. Het omvat de ontvangsten (desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen) en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Door de vrije keuze van de overige beleidsdomeinen kunnen de lokale besturen de beleidsinformatie opbouwen in functie van hun eigen specifieke organisatie, werking en structuur. Een beleidsveld is een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Elk beleidsveld behoort tot 1 beleidsdomein. De beleidsvelden zijn opgelegd. Een beleidsitem is een verdere onderverdeling van een beleidsveld, waar nodig. Elk beleidsitem behoort tot 1 beleidsveld. De onderverdeling in beleidsitems is vrij. In de raad van 23 mei 2013 werd de voorgestelde indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en items goedgekeurd. Naast deze indeling is er natuurlijk nog steeds het boekhoudkundig rekeningstelsel. Er zijn alleen al op deze manier al heel wat invalshoeken om de gegevens van het OCMW te bevragen. Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 3

4 Beleidsdoelstellingen (naar bronnen: BBC in 60 vragen en antwoorden, uitg. Politeia; BDO-presentatie aanpak BBC; lichting 1/1/2014; opmaak meerjarenplan/budget). Naast de indeling (structurering van de boekhouding) is het de bedoeling om de verschillende beleidsrapporten te stroomlijnen aan de hand van de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes. Prioritaire beleidsdoelstellingen staan in de beleidsrapporten van het bestuur centraal. Via actieplannen en acties en rapportering moet over deze doelstellingen worden verslag uitgebracht. Ook aan nietprioritaire doelstellingen worden actieplannen en acties gekoppeld, waarover kan gerapporteerd worden. Vastleggen welke en hoeveel beleidsdoelstellingen prioritair zijn is een bevoegdheid van de Raad. Het is niet zo dat de hele organisatie (lees ook: het hele budget) moet vervat worden in beleidsdoelstellingen. Wat niet in prioritaire beleidsdoelstellingen begrepen zit, wordt in de rapportage gevat onder het zgn. overig beleid. Dit overig beleid bestaat dan uit de niet-prioritaire doelstellingen en het deel van het beleid dat niet in doelstellingen zit vervat. Uit de ervaringen van de piloten nemen we volgende tips mee: beperk u tot een aantal doelstellingen/actieplannen/acties zorg dat de inhoud van de actie voldoende hoog is koppel niet gans het budget aan doelstellingen/actieplannen/acties (goede praktijken piloten 20-30% budget) maak ook gebruik van niet-prioritaire doelstellingen Een te grote of gedetailleerde beleidsdoelstellingenboom leidt tot een kluwen van informatie en rapportage bij de opvolging. Het is beter beperkt te starten en het werken met doelstellingen pas uit te breiden naarmate men ervaring heeft opgedaan in BBC-werkomgeving. Naast de rapportage over de doelstellingen, zal er immers ook nog financiële informatie beschikbaar zijn volgens de beleidsindeling. Niet alle doelstellingen hebben noodzakelijkerwijs een financiële vertaling (ook andere indicatoren zijn mogelijk). Momenteel zijn er voor de OCMW s geen verplicht op te nemen beleidsdoelstellingen in het kader van planlastvermindering (i.t.t. de gemeenten). De beleidsdoelstellingen voor het OCMW Lokeren werden opgesteld vertrekkende van de politieke beleidsnota aangenomen in de gezamenlijke gemeente- en OCMW-raad van 29 april Er werd bewust dicht bij deze beleidsnota gebleven. In het verleden werd beslist dat de Stad een jaar vroeger (2013) dan het OCMW (2014) zou instappen in de nieuwe beleids- en beheerscyclus. De beleidsdoelstellingen voor het OCMW werden dan ook afzonderlijk van de Stad opgesteld, met enkel wat informele uitwisseling op ambtenarenniveau. Ze vergen een boekhoudkundige verwerking in de nog steeds afzonderlijke boekhouding voor het OCMW en kennen een afzonderlijke goedkeuring in de OCMW-raad. Mogelijkheden om op dit vlak in de toekomst meer samen te werken, dienen verder geëxploreerd. Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 4

5 Planning Goedkeuring politieke beleidsnota raad Goedkeuring beleidsindeling raad Eerste nota beleidsdoelstellingen secretaris 1 juli 2013 Overleg en bespreking met sociaal huis, Juli 2013 woonzorgcentra en centrale diensten Bespreking met financiële dienst Augustus 2013 Finale tekst voorleggen aan Stafvergadering, Resp. 27, 28 augustus, 11 september 2013 MAT/MC WZC Voorleggen beleidsdoelstellingenboom aan de 26 september 2013 raad: bepaling prioritaire doelstellingen Als onderdeel van meerjarenplan en budget raad November Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 5

6 Beleidsdoelstellingenboom Beleidsdomein Algemene financiering Strategische doelstelling SD1 Korte omschrijving strategische doelstelling Strikt financieel beleid Beleidsdomein Algemene Financiering Label strategische doelstelling SD1 Lange omschrijving strategische doelstelling Het voeren van een strikt financieel beleid Beleidsdoelstelling BD1 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Schuldpositie OCMW verbeteren Beleidsdomein Algemene Financiering Label strategische doelstelling SD1 BD1 Lange omschrijving beleidsdoelstelling De schuldpositie van het OCMW verbeteren AP1 Maximaal benutten beschikbare geldelijke middelen BD1 AP1BD1 AP1 Ook het OCMW Lokeren tracht zo veel mogelijk de beschikbare geldelijke middelen te benutten om de leningslast zo laag mogelijk te houden. OCMW-Raad Financieel Beheerder Jaar voltooing 2019 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 6

7 AP2 Leningen beperken BD1 AP2BD1 AP2 OCMW en Stad bespreken de mogelijkheden om financiering van investeringen binnen het OCMW niet via leningen van het OCMW te doen, maar dus met een financiering uit middelen van de Stad. OCMW-Raad Financieel Beheerder Jaar voltooing 2018 Beleidsdoelstelling BD2 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Constante gemeentelijke toelage Beleidsdomein Algemene Financiering Label strategische doelstelling SD1 BD2 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Een oplossing wordt gezocht om de gemeentelijke toelage aan het OCMW ook onder het BBC-stelsel zo constant mogelijk verder te laten evalueren volgens onderlinge afspraken tussen de beide besturen. AP3 Constante gemeentelijke toelage BD2 AP3BD2 AP3 Een oplossing wordt gezocht om de dotatie aan het OCMW ook onder het BBC-stelsel zo constant mogelijk verder te laten evalueren volgens onderlinge afspraken tussen de beide besturen. Een voorstel wordt aan het College en de OCMWraad voorgelegd om deze oplossing voor de legislatuur te formaliseren. OCMW-Raad Financieel Beheerder Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 7

8 Beleidsdomein Algemeen bestuur Strategische doelstelling SD2 Korte omschrijving strategische doelstelling De organisatie streeft een grotere mate van efficiëntie na Label strategische doelstelling SD2 Lange omschrijving strategische doelstelling De organisatie streeft een grotere mate van efficiëntie na. Beleidsdoelstelling BD21 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Meer integratie van ondersteunende diensten Stad en OCMW Label strategische doelstelling SD2 BD21 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Stad en OCMW maken werk van een doorgedreven integratie van de OCMW-diensten met de stadsdiensten. Er komt een overkoepelend MAT met de secretarissen en de financieel beheerders van beide besturen waarin de HR- en ICT-coördinator op regelmatige tijdstippen rapporteren over de integratie. AP21 Opsplitsing personeelsdienst OCMW / AZL BD21 AP21BD21 AP21 De personeelsdienst van het OCMW en het AZL, autonome vereniging Titel VIII hoofdstuk I OCMWdecreet, wordt in het begin van 2014 fysiek en functioneel gesplitst. Personeel en dossiers worden verhuisd naar lokalen van het AZ Lokeren. OCMW Raad OCMW Secretaris Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 8

9 AP22 Samenvoegen personeelsdiensten Stad en OCMW BD21 AP22BD21 AP22 De personeelsdiensten van OCMW en Stad gaan fysisch samenzitten vanaf begin 2014 en worden geleidelijk aan hervormd als een eengemaakte dienst, met een eenheid van werking. De overstap naar gezamenlijke software voor de personeelsfunctie wordt voorbereid tegen het jaar OCMW Raad Gezamenlijk MAT OCMW-Stad Jaar voltooing 2015 AP23 Onderzoek naar meer samenwerking of integratie van algemene ondersteunende diensten BD21 AP23BD21 AP23 De groendiensten worden op korte termijn geïntegreerd. De integratie van de diensten Welzijn op het Werk (IDPW) wordt verder onderzocht. Onderzoek om ook de technische diensten te integreren. De aankoopdiensten en financiële diensten zullen verder structureel gaan samenwerken. OCMW Raad Gezamenlijk MAT OCMW-Stad Jaar voltooing 2015 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 9

10 Beleidsdoelstelling BD22 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Meer efficiëntie door interne hervormingen en administratieve vereenvoudiging Label strategische doelstelling SD2 BD22 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Vooral op de administratieve ondersteunende diensten (maar ook op andere diensten) wordt een doorgedreven administratieve vereenvoudiging doorgevoerd. De individuele diensten maken hiertoe een voorstel op. De structuur van de diensten mee laten evolueren en kritisch herbekijken i.f.v. toekomstige plannen, beleidsprioriteiten, BBC, betere dienstverlening, enz. Waar nodig moet dit leiden tot aanpassingen binnen de diensten, tussen de diensten onderling en zelfs ook tussen de verschillende sectoren. AP24 Doorlopen van de fase inventarisatie en risicoinschatting met het oog op het efficiënter en effectiever maken van de werkomgeving. BD22 AP24BD22 AP24 Doorlopen van de fase inventarisatie en risicoinschatting van het intern controlesysteem met het oog op het efficiënter en effectiever maken van de werkomgeving. Hiervoor wordt in eerste instantie gefocust op: het organogram, bevoegdheden en delegaties, bestaande procedures, contracten en aangetekende brieven CRM, financieel management BBC-cyclus, HRM hervorming personeelsdienst. De inventarisatie wordt opgezet in een gestructureerde omgeving (Intranet-Sharepoint). Het project van inventarisatie contracten en de procedure rond aangetekende brieven (in CRMomgeving) passen in dit kader. OCMW-Raad OCMW-Secretaris Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 10

11 Beleidsdoelstelling BD23 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Hervorming van het personeelsbeleid naar HRbeleid Label strategische doelstelling SD2 BD23 Lange omschrijving beleidsdoelstelling De stad en het OCMW zetten een flinke stap vooruit inzake HR-beleid. AP25 De stad en het OCMW zetten een flinke stap vooruit inzake HR-beleid. BD22 AP25BD22 AP25 Doorheen de hervorming van de personeelsdienst (BD21; AP21-AP22), zetten de stad en het OCMW samen een flinke stap vooruit inzake HR-beleid. Reeds bestaande en nieuwe aspecten van HR worden in de organisatie geïntroduceerd. Aandachtsterreinen: onthaalbeleid, nieuwe werken, verhoging kwalificatieniveau personeel (bij vervanging), beheersen personeelskost (geen afvloeiïngen, geen uitbreidingen, veralgemening contractueel personeel, ziekteverzuimbeleid), interne communicatie. Vereenvoudiging is ook in dit domein aan de orde (BD22-AP24). Vast Bureau Gezamenlijk MAT Stad-OCMW, HR-manager Stad- OCMW Jaar voltooing 2018 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 11

12 Beleidsdoelstelling BD24 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Interne en externe efficiëntie verhogen door slimme digitalisering Label strategische doelstelling SD2 BD24 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Een grootschalige digitalisering wordt doorgevoerd. Stad en OCMW ontwerpen een nieuwe allesomvattende moderne website (met e-loket, inschrijvingsmodules, ). CRM-softwaretoepassingen worden in versneld tempo geactiveerd (zie ook AP24), wat een intensere dossieropvolging mogelijk moet maken. AP26 Uitvoering digitaal zorgdossier woonzorgcentra BD24 AP26BD24 AP26 Uitvoering digitaal zorgdossier woonzorgcentra (software Gerac/Gernis/Cerussa mobile) met inbegrip van mobiele registratie OCMW-raad Diensthoofd informatica Directie woonzorgcentra Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 AP27 Digitaal ter beschikking stellen van agenda s, notulen en documenten aan de raadsleden. BD24 AP27BD24 AP27 Simultaan met de Stad, digitaal ter beschikking stellen van agenda s, notulen en documenten aan de raadsleden van het OCMW. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld. Art. 31, derde lid, OCMW-decreet, van toepassing vanaf OCMW-Raad Diensthoofd informatica Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 12

13 Beleidsdomein Sociaal Huis Strategische doelstelling SD3 Korte omschrijving strategische doelstelling Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Label strategische doelstelling SD3 Lange omschrijving strategische doelstelling Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. (Art. 1 OCMW-Wet 8 juli 1976). Het OCMW Lokeren neemt deze opdracht op binnen haar werkingsgebied, de stad Lokeren. Beleidsdoelstelling BD31 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Inzetten op sociale activering van gerechtigden op maatschappelijke integratie Label strategische doelstelling SD3 BD31 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Volop inzetten op een activeringspolitiek en op tewerkstellingsprojecten. Het middel bij uitstek voor meer welzijn is mensen aan het werk zetten. Dit hangt natuurlijk nauw samen met het opvoeren van de strijd tegen sociaal misbruik. AP31 De bestaande mogelijkheden voor sociale activering uitbreiden BD31 AP31 AP31BD31 Om de instroom van bijstandsgerechtigden, die kandidaat zijn voor een tewerkstelling art.60 7, op te vangen dient het aantal beschikbare arbeidsplaatsen eveneens toe te nemen (aantal VTE tewerkstelling art. 60 7). Ook een bijkomende werkvloer voor tewerkgestelden art.60 7 organiseren, draagt bij tot het beter uitwerken van de tewerkstellingskansen. De werkvloeren kunnen zowel intern als extern gecreëerd worden. BC Welzijn OCMW Raad Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2018 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 13

14 AP32 De kansen op succesvolle sociale tewerkstellingen verhogen BD31 AP32 AP32BD31 Hoe beter de mogelijkheden en de beperktheden van de cliënt gekend zijn, hoe beter de keuze van de arbeidsplaats zal zijn. Hiervoor zijn bijkomende testen noodzakelijk. Door betere screening van de kandidaattewerkgestelden, het vervroegd stopzetten van een tewerkstelling verminderen met 25 %. BC Welzijn OCMW Raad Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2018 AP33 Samenwerkingsprotocol afsluiten met het parket BD31 AP33 AP33BD31 Het OCMW wenst met het parket van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, en meer bepaald met de arbeidsauditeur, een samenwerkingsprotocol af te sluiten. De klemtoon ligt hierbij op domiciliefraude en zwartwerk. Ook de bestaande werkwijzen voor fraudebestrijding, via consultatie van databanken, al dan niet gerichte huisbezoeken en het oproepen van cliënten voor een opleiding of tewerkstelling, worden verdergezet. BC Welzijn OCMW Raad Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 14

15 Beleidsdoelstelling BD32 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Het OCMW tracht via gerichte initiatieven de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen te verbeteren. Label strategische doelstelling SD3 BD32 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Het OCMW tracht via gerichte acties de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen te verbeteren. AP34 Aanbod van maaltijden aan een sociaal publiek BD32 AP34 AP34BD32 Het OCMW werkt (mee) aan een initiatief, in samenwerking met derden of zelf, om in Lokeren een aanbod van gezonde maaltijden voor een sociale doelgroep te realiseren. BC Welzijn Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2014 AP35 Het OCMW neemt een initiatief op het vlak van preventie schulden en op het vlak van de stijgende energiekosten. BD32 AP35 AP35BD32 Het OCMW heeft bijzondere aandacht voor de stijgende kostprijs van energie ten aanzien van cliënten. Nieuw initiatief om mensen beter te leren omgaan met geld en schulden BC Welzijn Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2015 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 15

16 AP36 Het OCMW neemt initiatieven om in samenwerking met andere lokale partners sociale en culturele participatie van haar sociale doelgroep te stimuleren. BD32 AP36 AP36BD32 Initiatieven nemen om sociaal publiek meer aan bod te laten komen in allerlei stedelijke voorzieningen (sport, academie en cultuur). BC Welzijn Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2015 AP37 Dienst jeugdwelzijn BD32 AP37 AP37BD32 Alle personeelsleden die op een of andere manier de opvoeding van onze kinderen en jeugd opvolgen of ondersteunen, worden structureel gebundeld en gehuisvest onder 1 dienst. Opvoedingsondersteuning, STOP-project, brugfiguur, JAC, LOP, case-management, flankerend onderwijs, Huis van het Kind,... ressorteren onder 1 dienst. Het OCMW werkt mee met de Stad aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling. BC Welzijn Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2015 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 16

17 Beleidsdomein Zorgvoorzieningen Strategische doelstelling SD4 Korte omschrijving strategische doelstelling OCMW Lokeren is een belangrijke aanbieder van zorgvoorzieningen in de stad. Label strategische doelstelling SD4 Lange omschrijving strategische doelstelling Het OCMW Lokeren is een belangrijke aanbieder van zorgvoorzieningen in de stad, naast de vzwaanbieder, en het laat ruimte voor een derde (nieuwe) aanbieder van zorgvoorzieningen in Lokeren. Naast plaatsen woonzorgcentrum en kortverblijf, wordt het aanbod verrijkt met assistentiewoningen. Beleidsdoelstelling BD41 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Afstoten bedden home Jaar 2018 Label strategische doelstelling SD4 BD41 Lange omschrijving beleidsdoelstelling De woonzorgcentrabedden die momenteel ondergebracht zijn in de afdeling Paviljoenen aangebouwd aan oud gebouw home Ter Durme worden afgebouwd en in de mate van het mogelijke overgeheveld naar een privépartner. AP41 Opstellen van een plan voor de afbouw van bedden Jaar 2015 BD41 AP41BD41 AP41 Opstellen van een plan om de afbouw van bedden voor te bereiden met het oog op de situatie van de bewoners van deze bedden en een simultane afbouw van de kosten van de omkadering van deze bedden. Bijzonder Comité Woonzorgcentra Directie Woonzorgcentra Jaar aanvang 2015 Jaar voltooing 2016 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 17

18 Beleidsdoelstelling BD42 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Nieuw oprichten assistentiewoningen (vroegere benaming serviceflats) Label strategische doelstelling SD4 BD42 Prioritair beleid / Overig beleid Prioritair beleid Lange omschrijving beleidsdoelstelling Het OCMW bouwt 48 assistentiewoningen op de site, naast het woonzorgcentrum Ter Durme. De bestaande site heeft het praktische voordeel van de nabijheid van de woonzorgcentradiensten. AP42 Bouwen 48 assistentiewoningen Jaar 2016 BD42 AP42 AP42BD42 Prioritair beleid / Overig beleid Prioritair beleid Het OCMW bouwt 48 assistentiewoningen op de site, naast het woonzorgcentrum Ter Durme. Stappen: aanstelling ontwerper; fase ontwerp bouwvergunning aanbesteding; bouwfase OCMW-raad Directie woonzorgcentra Jaar voltooing 2016 Beleidsdoelstelling BD43 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Verkleinen van het verschil tussen de reële kostprijs en de dagprijs bewoners woonzorgcentra en kortverblijf. Label strategische doelstelling SD4 BD43 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Ligdagprijs meer aanpassen aan de reële kostprijs voor nieuwe inwoners. Aan de all-inprijs wordt niet geraakt. Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 18

19 AP43 Indienen prijsdossier BD43 AP43BD43 AP43 Voor beide woonzorgcentra, Ter Durme en Hof van Eksaarde wordt een prijsdossier ingediend bij de FOD Economie. OCMW Raad Directie Woonzorgcentra i.s.m. Financiële dienst Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 Beleidsdoelstelling BD44 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Openstellen woonzorgcentra voor senioren Label strategische doelstelling SD4 BD44 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Bestaande woonzorgcentra van het OCMW meer openstellen voor initiatieven op vlak van cafetaria en animatie die niet enkel voor de bewoners bedoeld zijn maar voor alle Lokeraars vanaf een bepaalde leeftijd en dit in samenspraak met het sociaal werkveld. AP44 Openstellen woonzorgcentra voor senioren BD44 AP44BD44 AP44 Bestaande woonzorgcentra van het OCMW meer openstellen voor initiatieven op vlak van cafetaria en animatie die niet enkel voor de bewoners bedoeld zijn maar voor alle Lokeraars vanaf een bepaalde leeftijd en dit in samenspraak met het sociaal werkveld. BC Woonzorgcentra Directie woonzorgcentra Jaar voltooing 2019 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 19

20 Beleidsdoelstelling BD45 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Verhoging tevredenheid van bewoners. Label strategische doelstelling SD4 BD44 Lange omschrijving beleidsdoelstelling In het kader van de kwaliteitszorg (Vlaamse regelgeving binnen de woonzorgcentra) wordt gestreefd naar een verhoogde tevredenheid van de bewoners. Hierbij wordt gefocust op aspecten die bij eerdere metingen minder goed scoorden. AP45 Verbeteren proces dienstverlening persoonlijke kledij BD45 AP45BD45 AP45 Vanuit de tevredenheidsmeting van de bewoners blijkt dat de dienstverlening van persoonlijke kledij als een knelpunt wordt ervaren. Bepalen van de knelpunten - doorvoeren van wijzigingen in de werkwijze na drietal maanden in de nieuwe werkwijze nieuwe tevredenheidsmeting uitvoeren. Bijzonder Comité Woonzorgcentra Directie Woonzorgcentra Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 20

21 Bijlage 1: velden doelstellingenboom in de Cevi-boekhoudsoftware NH Strategische doelstelling Jaar Label strategische doelstelling Korte omschrijving strategische doelstelling omschrijving strategische doelstelling Lange (Operationele) doelstelling Jaar Label strategische doelstelling Prioritair beleid / Overig beleid Korte omschrijving beleidsdoelstelling Lange omschrijving beleidsdoelstelling Jaar omschrijving actieplan Prioritair beleid / Overig beleid Verantwoordelijke Jaar aanvang Jaar voltooing Lange Actie Jaar Code actie Omschrijving actie Strategische doelstelling Korte omschrijving strategische doelstelling Jaar Label strategische doelstelling Lange omschrijving strategische doelstelling SDn SDn Beleidsdoelstelling Korte omschrijving beleidsdoelstelling Jaar Label strategische doelstelling Prioritair beleid / Overig beleid Lange omschrijving beleidsdoelstelling BDn Keuze te maken door raad Jaar Prioritair beleid / Overig beleid Jaar aanvang Jaar voltooing APn Volgt uit keuze voor de beleidsdoelstelling waaraan het AP gekoppeld is. Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 21

22 Indicator Jaar Code actie/actieplan/beleidsdoelstelling Omschrijving indicator Type indicator Info over indicator I Numeriek/bedrag/tekst/keuzelijst/Boolean (ja/neen) Startwaarde Datum startwaarde Doelstelling Datum doelstelling Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 22

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie