OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom"

Transcriptie

1 OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom Versie 2.3 OCMW-Raad 26 september 2013

2 Inhoud OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom... 1 Voor een goed begrip... 3 Beleidsindeling... 3 Beleidsdoelstellingen... 4 Planning... 5 Beleidsdoelstellingenboom... 6 Beleidsdomein Algemene financiering... 6 Beleidsdomein Algemeen bestuur... 8 Beleidsdomein Sociaal Huis Beleidsdomein Zorgvoorzieningen Bijlage 1: velden doelstellingenboom in de Cevi-boekhoudsoftware NH Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 2

3 Voor een goed begrip Beleidsindeling (tekst financieel beheerder) De BBC-regelgeving voorziet volgende beleidsindeling BELEIDSDOMEINEN (vrij te kiezen, met uitzondering van Algemene financiering BELEIDSVELDEN (uniform vastgesteld, selecteren te gebruiken velden) BELEIDSITEMS (vrij te kiezen) Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. De keuze van de beleidsdomeinen is cruciaal voor het uitzicht van de 5 beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan, budget, budgetwijziging en jaarrekening)! Op dit niveau gebeurt ook de kredietcontrole! Het beleidsdomein algemene financiering is een verplicht beleidsdomeinen dat in alle besturen aanwezig moet zijn. Het omvat de ontvangsten (desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen) en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Door de vrije keuze van de overige beleidsdomeinen kunnen de lokale besturen de beleidsinformatie opbouwen in functie van hun eigen specifieke organisatie, werking en structuur. Een beleidsveld is een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Elk beleidsveld behoort tot 1 beleidsdomein. De beleidsvelden zijn opgelegd. Een beleidsitem is een verdere onderverdeling van een beleidsveld, waar nodig. Elk beleidsitem behoort tot 1 beleidsveld. De onderverdeling in beleidsitems is vrij. In de raad van 23 mei 2013 werd de voorgestelde indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en items goedgekeurd. Naast deze indeling is er natuurlijk nog steeds het boekhoudkundig rekeningstelsel. Er zijn alleen al op deze manier al heel wat invalshoeken om de gegevens van het OCMW te bevragen. Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 3

4 Beleidsdoelstellingen (naar bronnen: BBC in 60 vragen en antwoorden, uitg. Politeia; BDO-presentatie aanpak BBC; lichting 1/1/2014; opmaak meerjarenplan/budget). Naast de indeling (structurering van de boekhouding) is het de bedoeling om de verschillende beleidsrapporten te stroomlijnen aan de hand van de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes. Prioritaire beleidsdoelstellingen staan in de beleidsrapporten van het bestuur centraal. Via actieplannen en acties en rapportering moet over deze doelstellingen worden verslag uitgebracht. Ook aan nietprioritaire doelstellingen worden actieplannen en acties gekoppeld, waarover kan gerapporteerd worden. Vastleggen welke en hoeveel beleidsdoelstellingen prioritair zijn is een bevoegdheid van de Raad. Het is niet zo dat de hele organisatie (lees ook: het hele budget) moet vervat worden in beleidsdoelstellingen. Wat niet in prioritaire beleidsdoelstellingen begrepen zit, wordt in de rapportage gevat onder het zgn. overig beleid. Dit overig beleid bestaat dan uit de niet-prioritaire doelstellingen en het deel van het beleid dat niet in doelstellingen zit vervat. Uit de ervaringen van de piloten nemen we volgende tips mee: beperk u tot een aantal doelstellingen/actieplannen/acties zorg dat de inhoud van de actie voldoende hoog is koppel niet gans het budget aan doelstellingen/actieplannen/acties (goede praktijken piloten 20-30% budget) maak ook gebruik van niet-prioritaire doelstellingen Een te grote of gedetailleerde beleidsdoelstellingenboom leidt tot een kluwen van informatie en rapportage bij de opvolging. Het is beter beperkt te starten en het werken met doelstellingen pas uit te breiden naarmate men ervaring heeft opgedaan in BBC-werkomgeving. Naast de rapportage over de doelstellingen, zal er immers ook nog financiële informatie beschikbaar zijn volgens de beleidsindeling. Niet alle doelstellingen hebben noodzakelijkerwijs een financiële vertaling (ook andere indicatoren zijn mogelijk). Momenteel zijn er voor de OCMW s geen verplicht op te nemen beleidsdoelstellingen in het kader van planlastvermindering (i.t.t. de gemeenten). De beleidsdoelstellingen voor het OCMW Lokeren werden opgesteld vertrekkende van de politieke beleidsnota aangenomen in de gezamenlijke gemeente- en OCMW-raad van 29 april Er werd bewust dicht bij deze beleidsnota gebleven. In het verleden werd beslist dat de Stad een jaar vroeger (2013) dan het OCMW (2014) zou instappen in de nieuwe beleids- en beheerscyclus. De beleidsdoelstellingen voor het OCMW werden dan ook afzonderlijk van de Stad opgesteld, met enkel wat informele uitwisseling op ambtenarenniveau. Ze vergen een boekhoudkundige verwerking in de nog steeds afzonderlijke boekhouding voor het OCMW en kennen een afzonderlijke goedkeuring in de OCMW-raad. Mogelijkheden om op dit vlak in de toekomst meer samen te werken, dienen verder geëxploreerd. Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 4

5 Planning Goedkeuring politieke beleidsnota raad Goedkeuring beleidsindeling raad Eerste nota beleidsdoelstellingen secretaris 1 juli 2013 Overleg en bespreking met sociaal huis, Juli 2013 woonzorgcentra en centrale diensten Bespreking met financiële dienst Augustus 2013 Finale tekst voorleggen aan Stafvergadering, Resp. 27, 28 augustus, 11 september 2013 MAT/MC WZC Voorleggen beleidsdoelstellingenboom aan de 26 september 2013 raad: bepaling prioritaire doelstellingen Als onderdeel van meerjarenplan en budget raad November Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 5

6 Beleidsdoelstellingenboom Beleidsdomein Algemene financiering Strategische doelstelling SD1 Korte omschrijving strategische doelstelling Strikt financieel beleid Beleidsdomein Algemene Financiering Label strategische doelstelling SD1 Lange omschrijving strategische doelstelling Het voeren van een strikt financieel beleid Beleidsdoelstelling BD1 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Schuldpositie OCMW verbeteren Beleidsdomein Algemene Financiering Label strategische doelstelling SD1 BD1 Lange omschrijving beleidsdoelstelling De schuldpositie van het OCMW verbeteren AP1 Maximaal benutten beschikbare geldelijke middelen BD1 AP1BD1 AP1 Ook het OCMW Lokeren tracht zo veel mogelijk de beschikbare geldelijke middelen te benutten om de leningslast zo laag mogelijk te houden. OCMW-Raad Financieel Beheerder Jaar voltooing 2019 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 6

7 AP2 Leningen beperken BD1 AP2BD1 AP2 OCMW en Stad bespreken de mogelijkheden om financiering van investeringen binnen het OCMW niet via leningen van het OCMW te doen, maar dus met een financiering uit middelen van de Stad. OCMW-Raad Financieel Beheerder Jaar voltooing 2018 Beleidsdoelstelling BD2 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Constante gemeentelijke toelage Beleidsdomein Algemene Financiering Label strategische doelstelling SD1 BD2 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Een oplossing wordt gezocht om de gemeentelijke toelage aan het OCMW ook onder het BBC-stelsel zo constant mogelijk verder te laten evalueren volgens onderlinge afspraken tussen de beide besturen. AP3 Constante gemeentelijke toelage BD2 AP3BD2 AP3 Een oplossing wordt gezocht om de dotatie aan het OCMW ook onder het BBC-stelsel zo constant mogelijk verder te laten evalueren volgens onderlinge afspraken tussen de beide besturen. Een voorstel wordt aan het College en de OCMWraad voorgelegd om deze oplossing voor de legislatuur te formaliseren. OCMW-Raad Financieel Beheerder Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 7

8 Beleidsdomein Algemeen bestuur Strategische doelstelling SD2 Korte omschrijving strategische doelstelling De organisatie streeft een grotere mate van efficiëntie na Label strategische doelstelling SD2 Lange omschrijving strategische doelstelling De organisatie streeft een grotere mate van efficiëntie na. Beleidsdoelstelling BD21 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Meer integratie van ondersteunende diensten Stad en OCMW Label strategische doelstelling SD2 BD21 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Stad en OCMW maken werk van een doorgedreven integratie van de OCMW-diensten met de stadsdiensten. Er komt een overkoepelend MAT met de secretarissen en de financieel beheerders van beide besturen waarin de HR- en ICT-coördinator op regelmatige tijdstippen rapporteren over de integratie. AP21 Opsplitsing personeelsdienst OCMW / AZL BD21 AP21BD21 AP21 De personeelsdienst van het OCMW en het AZL, autonome vereniging Titel VIII hoofdstuk I OCMWdecreet, wordt in het begin van 2014 fysiek en functioneel gesplitst. Personeel en dossiers worden verhuisd naar lokalen van het AZ Lokeren. OCMW Raad OCMW Secretaris Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 8

9 AP22 Samenvoegen personeelsdiensten Stad en OCMW BD21 AP22BD21 AP22 De personeelsdiensten van OCMW en Stad gaan fysisch samenzitten vanaf begin 2014 en worden geleidelijk aan hervormd als een eengemaakte dienst, met een eenheid van werking. De overstap naar gezamenlijke software voor de personeelsfunctie wordt voorbereid tegen het jaar OCMW Raad Gezamenlijk MAT OCMW-Stad Jaar voltooing 2015 AP23 Onderzoek naar meer samenwerking of integratie van algemene ondersteunende diensten BD21 AP23BD21 AP23 De groendiensten worden op korte termijn geïntegreerd. De integratie van de diensten Welzijn op het Werk (IDPW) wordt verder onderzocht. Onderzoek om ook de technische diensten te integreren. De aankoopdiensten en financiële diensten zullen verder structureel gaan samenwerken. OCMW Raad Gezamenlijk MAT OCMW-Stad Jaar voltooing 2015 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 9

10 Beleidsdoelstelling BD22 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Meer efficiëntie door interne hervormingen en administratieve vereenvoudiging Label strategische doelstelling SD2 BD22 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Vooral op de administratieve ondersteunende diensten (maar ook op andere diensten) wordt een doorgedreven administratieve vereenvoudiging doorgevoerd. De individuele diensten maken hiertoe een voorstel op. De structuur van de diensten mee laten evolueren en kritisch herbekijken i.f.v. toekomstige plannen, beleidsprioriteiten, BBC, betere dienstverlening, enz. Waar nodig moet dit leiden tot aanpassingen binnen de diensten, tussen de diensten onderling en zelfs ook tussen de verschillende sectoren. AP24 Doorlopen van de fase inventarisatie en risicoinschatting met het oog op het efficiënter en effectiever maken van de werkomgeving. BD22 AP24BD22 AP24 Doorlopen van de fase inventarisatie en risicoinschatting van het intern controlesysteem met het oog op het efficiënter en effectiever maken van de werkomgeving. Hiervoor wordt in eerste instantie gefocust op: het organogram, bevoegdheden en delegaties, bestaande procedures, contracten en aangetekende brieven CRM, financieel management BBC-cyclus, HRM hervorming personeelsdienst. De inventarisatie wordt opgezet in een gestructureerde omgeving (Intranet-Sharepoint). Het project van inventarisatie contracten en de procedure rond aangetekende brieven (in CRMomgeving) passen in dit kader. OCMW-Raad OCMW-Secretaris Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 10

11 Beleidsdoelstelling BD23 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Hervorming van het personeelsbeleid naar HRbeleid Label strategische doelstelling SD2 BD23 Lange omschrijving beleidsdoelstelling De stad en het OCMW zetten een flinke stap vooruit inzake HR-beleid. AP25 De stad en het OCMW zetten een flinke stap vooruit inzake HR-beleid. BD22 AP25BD22 AP25 Doorheen de hervorming van de personeelsdienst (BD21; AP21-AP22), zetten de stad en het OCMW samen een flinke stap vooruit inzake HR-beleid. Reeds bestaande en nieuwe aspecten van HR worden in de organisatie geïntroduceerd. Aandachtsterreinen: onthaalbeleid, nieuwe werken, verhoging kwalificatieniveau personeel (bij vervanging), beheersen personeelskost (geen afvloeiïngen, geen uitbreidingen, veralgemening contractueel personeel, ziekteverzuimbeleid), interne communicatie. Vereenvoudiging is ook in dit domein aan de orde (BD22-AP24). Vast Bureau Gezamenlijk MAT Stad-OCMW, HR-manager Stad- OCMW Jaar voltooing 2018 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 11

12 Beleidsdoelstelling BD24 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Interne en externe efficiëntie verhogen door slimme digitalisering Label strategische doelstelling SD2 BD24 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Een grootschalige digitalisering wordt doorgevoerd. Stad en OCMW ontwerpen een nieuwe allesomvattende moderne website (met e-loket, inschrijvingsmodules, ). CRM-softwaretoepassingen worden in versneld tempo geactiveerd (zie ook AP24), wat een intensere dossieropvolging mogelijk moet maken. AP26 Uitvoering digitaal zorgdossier woonzorgcentra BD24 AP26BD24 AP26 Uitvoering digitaal zorgdossier woonzorgcentra (software Gerac/Gernis/Cerussa mobile) met inbegrip van mobiele registratie OCMW-raad Diensthoofd informatica Directie woonzorgcentra Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 AP27 Digitaal ter beschikking stellen van agenda s, notulen en documenten aan de raadsleden. BD24 AP27BD24 AP27 Simultaan met de Stad, digitaal ter beschikking stellen van agenda s, notulen en documenten aan de raadsleden van het OCMW. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld. Art. 31, derde lid, OCMW-decreet, van toepassing vanaf OCMW-Raad Diensthoofd informatica Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 12

13 Beleidsdomein Sociaal Huis Strategische doelstelling SD3 Korte omschrijving strategische doelstelling Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Label strategische doelstelling SD3 Lange omschrijving strategische doelstelling Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. (Art. 1 OCMW-Wet 8 juli 1976). Het OCMW Lokeren neemt deze opdracht op binnen haar werkingsgebied, de stad Lokeren. Beleidsdoelstelling BD31 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Inzetten op sociale activering van gerechtigden op maatschappelijke integratie Label strategische doelstelling SD3 BD31 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Volop inzetten op een activeringspolitiek en op tewerkstellingsprojecten. Het middel bij uitstek voor meer welzijn is mensen aan het werk zetten. Dit hangt natuurlijk nauw samen met het opvoeren van de strijd tegen sociaal misbruik. AP31 De bestaande mogelijkheden voor sociale activering uitbreiden BD31 AP31 AP31BD31 Om de instroom van bijstandsgerechtigden, die kandidaat zijn voor een tewerkstelling art.60 7, op te vangen dient het aantal beschikbare arbeidsplaatsen eveneens toe te nemen (aantal VTE tewerkstelling art. 60 7). Ook een bijkomende werkvloer voor tewerkgestelden art.60 7 organiseren, draagt bij tot het beter uitwerken van de tewerkstellingskansen. De werkvloeren kunnen zowel intern als extern gecreëerd worden. BC Welzijn OCMW Raad Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2018 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 13

14 AP32 De kansen op succesvolle sociale tewerkstellingen verhogen BD31 AP32 AP32BD31 Hoe beter de mogelijkheden en de beperktheden van de cliënt gekend zijn, hoe beter de keuze van de arbeidsplaats zal zijn. Hiervoor zijn bijkomende testen noodzakelijk. Door betere screening van de kandidaattewerkgestelden, het vervroegd stopzetten van een tewerkstelling verminderen met 25 %. BC Welzijn OCMW Raad Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2018 AP33 Samenwerkingsprotocol afsluiten met het parket BD31 AP33 AP33BD31 Het OCMW wenst met het parket van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, en meer bepaald met de arbeidsauditeur, een samenwerkingsprotocol af te sluiten. De klemtoon ligt hierbij op domiciliefraude en zwartwerk. Ook de bestaande werkwijzen voor fraudebestrijding, via consultatie van databanken, al dan niet gerichte huisbezoeken en het oproepen van cliënten voor een opleiding of tewerkstelling, worden verdergezet. BC Welzijn OCMW Raad Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 14

15 Beleidsdoelstelling BD32 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Het OCMW tracht via gerichte initiatieven de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen te verbeteren. Label strategische doelstelling SD3 BD32 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Het OCMW tracht via gerichte acties de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen te verbeteren. AP34 Aanbod van maaltijden aan een sociaal publiek BD32 AP34 AP34BD32 Het OCMW werkt (mee) aan een initiatief, in samenwerking met derden of zelf, om in Lokeren een aanbod van gezonde maaltijden voor een sociale doelgroep te realiseren. BC Welzijn Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2014 AP35 Het OCMW neemt een initiatief op het vlak van preventie schulden en op het vlak van de stijgende energiekosten. BD32 AP35 AP35BD32 Het OCMW heeft bijzondere aandacht voor de stijgende kostprijs van energie ten aanzien van cliënten. Nieuw initiatief om mensen beter te leren omgaan met geld en schulden BC Welzijn Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2015 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 15

16 AP36 Het OCMW neemt initiatieven om in samenwerking met andere lokale partners sociale en culturele participatie van haar sociale doelgroep te stimuleren. BD32 AP36 AP36BD32 Initiatieven nemen om sociaal publiek meer aan bod te laten komen in allerlei stedelijke voorzieningen (sport, academie en cultuur). BC Welzijn Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2015 AP37 Dienst jeugdwelzijn BD32 AP37 AP37BD32 Alle personeelsleden die op een of andere manier de opvoeding van onze kinderen en jeugd opvolgen of ondersteunen, worden structureel gebundeld en gehuisvest onder 1 dienst. Opvoedingsondersteuning, STOP-project, brugfiguur, JAC, LOP, case-management, flankerend onderwijs, Huis van het Kind,... ressorteren onder 1 dienst. Het OCMW werkt mee met de Stad aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling. BC Welzijn Diensthoofd Sociaal Huis Jaar voltooing 2015 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 16

17 Beleidsdomein Zorgvoorzieningen Strategische doelstelling SD4 Korte omschrijving strategische doelstelling OCMW Lokeren is een belangrijke aanbieder van zorgvoorzieningen in de stad. Label strategische doelstelling SD4 Lange omschrijving strategische doelstelling Het OCMW Lokeren is een belangrijke aanbieder van zorgvoorzieningen in de stad, naast de vzwaanbieder, en het laat ruimte voor een derde (nieuwe) aanbieder van zorgvoorzieningen in Lokeren. Naast plaatsen woonzorgcentrum en kortverblijf, wordt het aanbod verrijkt met assistentiewoningen. Beleidsdoelstelling BD41 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Afstoten bedden home Jaar 2018 Label strategische doelstelling SD4 BD41 Lange omschrijving beleidsdoelstelling De woonzorgcentrabedden die momenteel ondergebracht zijn in de afdeling Paviljoenen aangebouwd aan oud gebouw home Ter Durme worden afgebouwd en in de mate van het mogelijke overgeheveld naar een privépartner. AP41 Opstellen van een plan voor de afbouw van bedden Jaar 2015 BD41 AP41BD41 AP41 Opstellen van een plan om de afbouw van bedden voor te bereiden met het oog op de situatie van de bewoners van deze bedden en een simultane afbouw van de kosten van de omkadering van deze bedden. Bijzonder Comité Woonzorgcentra Directie Woonzorgcentra Jaar aanvang 2015 Jaar voltooing 2016 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 17

18 Beleidsdoelstelling BD42 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Nieuw oprichten assistentiewoningen (vroegere benaming serviceflats) Label strategische doelstelling SD4 BD42 Prioritair beleid / Overig beleid Prioritair beleid Lange omschrijving beleidsdoelstelling Het OCMW bouwt 48 assistentiewoningen op de site, naast het woonzorgcentrum Ter Durme. De bestaande site heeft het praktische voordeel van de nabijheid van de woonzorgcentradiensten. AP42 Bouwen 48 assistentiewoningen Jaar 2016 BD42 AP42 AP42BD42 Prioritair beleid / Overig beleid Prioritair beleid Het OCMW bouwt 48 assistentiewoningen op de site, naast het woonzorgcentrum Ter Durme. Stappen: aanstelling ontwerper; fase ontwerp bouwvergunning aanbesteding; bouwfase OCMW-raad Directie woonzorgcentra Jaar voltooing 2016 Beleidsdoelstelling BD43 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Verkleinen van het verschil tussen de reële kostprijs en de dagprijs bewoners woonzorgcentra en kortverblijf. Label strategische doelstelling SD4 BD43 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Ligdagprijs meer aanpassen aan de reële kostprijs voor nieuwe inwoners. Aan de all-inprijs wordt niet geraakt. Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 18

19 AP43 Indienen prijsdossier BD43 AP43BD43 AP43 Voor beide woonzorgcentra, Ter Durme en Hof van Eksaarde wordt een prijsdossier ingediend bij de FOD Economie. OCMW Raad Directie Woonzorgcentra i.s.m. Financiële dienst Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 Beleidsdoelstelling BD44 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Openstellen woonzorgcentra voor senioren Label strategische doelstelling SD4 BD44 Lange omschrijving beleidsdoelstelling Bestaande woonzorgcentra van het OCMW meer openstellen voor initiatieven op vlak van cafetaria en animatie die niet enkel voor de bewoners bedoeld zijn maar voor alle Lokeraars vanaf een bepaalde leeftijd en dit in samenspraak met het sociaal werkveld. AP44 Openstellen woonzorgcentra voor senioren BD44 AP44BD44 AP44 Bestaande woonzorgcentra van het OCMW meer openstellen voor initiatieven op vlak van cafetaria en animatie die niet enkel voor de bewoners bedoeld zijn maar voor alle Lokeraars vanaf een bepaalde leeftijd en dit in samenspraak met het sociaal werkveld. BC Woonzorgcentra Directie woonzorgcentra Jaar voltooing 2019 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 19

20 Beleidsdoelstelling BD45 Korte omschrijving beleidsdoelstelling Verhoging tevredenheid van bewoners. Label strategische doelstelling SD4 BD44 Lange omschrijving beleidsdoelstelling In het kader van de kwaliteitszorg (Vlaamse regelgeving binnen de woonzorgcentra) wordt gestreefd naar een verhoogde tevredenheid van de bewoners. Hierbij wordt gefocust op aspecten die bij eerdere metingen minder goed scoorden. AP45 Verbeteren proces dienstverlening persoonlijke kledij BD45 AP45BD45 AP45 Vanuit de tevredenheidsmeting van de bewoners blijkt dat de dienstverlening van persoonlijke kledij als een knelpunt wordt ervaren. Bepalen van de knelpunten - doorvoeren van wijzigingen in de werkwijze na drietal maanden in de nieuwe werkwijze nieuwe tevredenheidsmeting uitvoeren. Bijzonder Comité Woonzorgcentra Directie Woonzorgcentra Jaar aanvang 2013 Jaar voltooing 2014 Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 20

21 Bijlage 1: velden doelstellingenboom in de Cevi-boekhoudsoftware NH Strategische doelstelling Jaar Label strategische doelstelling Korte omschrijving strategische doelstelling omschrijving strategische doelstelling Lange (Operationele) doelstelling Jaar Label strategische doelstelling Prioritair beleid / Overig beleid Korte omschrijving beleidsdoelstelling Lange omschrijving beleidsdoelstelling Jaar omschrijving actieplan Prioritair beleid / Overig beleid Verantwoordelijke Jaar aanvang Jaar voltooing Lange Actie Jaar Code actie Omschrijving actie Strategische doelstelling Korte omschrijving strategische doelstelling Jaar Label strategische doelstelling Lange omschrijving strategische doelstelling SDn SDn Beleidsdoelstelling Korte omschrijving beleidsdoelstelling Jaar Label strategische doelstelling Prioritair beleid / Overig beleid Lange omschrijving beleidsdoelstelling BDn Keuze te maken door raad Jaar Prioritair beleid / Overig beleid Jaar aanvang Jaar voltooing APn Volgt uit keuze voor de beleidsdoelstelling waaraan het AP gekoppeld is. Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 21

22 Indicator Jaar Code actie/actieplan/beleidsdoelstelling Omschrijving indicator Type indicator Info over indicator I Numeriek/bedrag/tekst/keuzelijst/Boolean (ja/neen) Startwaarde Datum startwaarde Doelstelling Datum doelstelling Doelstellingenboom versie 2-32 blz. 22

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren?

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? H. Moerenhout dienst Integrale KwaliteitsZorg provinciebestuur Oost-Vlaanderen in opdracht van OBAC 1 Theoretisch kader Agenda BBC besluit Decreet

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies?

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Ben Gilot, stafmedewerker financiën VVSG 1 1 Situering Vanaf 2014 verlopen de lokale planning en rapportering van de Vlaamse subsidies van 10 sectoren

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Evaluatie beleids- en beheerscyclus

Evaluatie beleids- en beheerscyclus Evaluatie beleids- en beheerscyclus Inbreng vanuit de VVSG 2 de versie 1 Aanleiding Op 19 april 2012 ontving de VVSG vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een mail om vóór 27 april 2012 elementen voor

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Economie in BBC-termen

Economie in BBC-termen Economie in BBC-termen Brussel, 16/5/2013 Bart Van Herck IDEA Consult 1 Agenda BBC, wat is nieuw? Algemeen Nieuwe beheers- en beleidsrapporten Nieuwe indelingen / stelsels (en de plaats van economie daarbinnen)

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1. Ambitieus besturen in moeilijke tijden 11 1. Grijzer, groener, gekleurder 13 2. Energie en klimaatverandering 14 3. Financiële zorgen 15 4. Inhoudelijke toekomsten 18 5. Bestuurlijke vernieuwingen

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014.

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle Samenwerking gemeenteocmw Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle inhoud 1. Praktijkgetuigenis 2. Aandachtspunten/stellingen Presentatie

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 1. 2. 3. 4. Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 2 - Studiedag - Projectmatig werken

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Traject Samenvoeging personeelsdiensten Stad & OCMW Lokeren

Traject Samenvoeging personeelsdiensten Stad & OCMW Lokeren Traject Samenvoeging personeelsdiensten Stad & OCMW Lokeren Lokeren Stad met centrumfunctie: 40.468 inwoners 3 stedelijke basisscholen, kunstacademie, cultureel centrum, 4 sporthallen, zwembad, 2 woonzorgcentra,

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Prov. Arrond. Gemeente 7 3 042 Gemeente Lanaken Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken Tel. 089 730 730 Secretaris: W. Vancleynenbreugel

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen.

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. In welk breder verhaal passen de indicatoren waarmee jullie werken?

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Management en Bestuur Universiteit Gent, Centrum voor Lokale Politiek Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Leren van de BBC-piloten

Leren van de BBC-piloten Leren van de BBC-piloten Verhalen uit de cockpit Katrien Weets Instituut voor de Overheid K.U.Leuven K.U.Leuven Instituut voor de Overheid 1 Context Historiek van modernisering: Pre-NOB (Gemeenten & OCMW

Nadere informatie

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Jan Leroy Vorming VVJ 17.2.2011 - Malle Meer informatie 2 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Annelies Pasmans Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 & Opmaak budget 2018

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers. Beleidsnota OCMW Budget 2010 Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij

Nadere informatie

Boekingsfiche 8050 Verdeling van kosten en uitgaven en interne facturatie.xlsx

Boekingsfiche 8050 Verdeling van kosten en uitgaven en interne facturatie.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen Naast de indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems, maakt het bestuur in het kader van de analytische boekhouding ook gebruik van kostenplaatsen.

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

WORKSHOP 2 Samenwerking inzake financiën. Bram Verschuere ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 2 Samenwerking inzake financiën. Bram Verschuere ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 2 Samenwerking inzake financiën Bram Verschuere ICC Gent, 7 mei 2013 Samenwerking tussen de Vlaamse Centrumsteden en hun OCMW s op het vlak van Financieel Management - Case Roeselare - Geert Bucket,

Nadere informatie

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 1 De jaarrekening 2016 bestaat uit 2 elementen: 1. De beleidsnota -> Doelstellingenrealisatie + kengetallen reguliere werking

Nadere informatie

Gemeenten en steden: Beleids en Beheerscyclus

Gemeenten en steden: Beleids en Beheerscyclus Gemeenten en steden: Beleids en Beheerscyclus Liesbeth Janssens (Cevi NV) Indeling sessie Toelichting nieuwe BBC begrippen en regelgeving Hoe nu al voorbereiden op de overstap naar BBC: overlopen mogelijkheden

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

BBC: stérke inzet op decentraal werken

BBC: stérke inzet op decentraal werken 11 de Cevi Klantendag 1 BBC: stérke inzet op decentraal werken Gaute Vannuten en Liesbeth Janssens BBC is geen zaak meer van boekhouden alleen De Cyclus van Beleid en Beheer heeft impact op uw volledige

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie