Tweejarige postinitiële opleiding tot KLINISCH INFORMATICUS: Aanvraag voor opleidingsplaats 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweejarige postinitiële opleiding tot KLINISCH INFORMATICUS: Aanvraag voor opleidingsplaats 2011"

Transcriptie

1 Tweejarige postinitiële opleiding tot KLINISCH INFORMATICUS: Aanvraag voor opleidingsplaats 2011 SMPE/e \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven

2 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Klinisch informaticus 3. Kennis en vaardigheden 4. Instroom 5. Organisatie opleiding 6. Financiële basis 7. Tijdspad 8. Toetsing en registratie 9. Slotopmerkingen Appendix A: Kennis en vaardigheden \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 3

4 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 4

5 Samenvatting De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) is in 2010 gestart met een tweejarige postinitiële opleiding voor de zorg ziekenhuizen, zorgcentra en thuiszorg - om de behoefte aan strategisch denkende klinisch informatici op academisch niveau in te vullen: Qualified Medical Informatics professionals, verder aangeduid als QMI. Deze opleiding heeft dezelfde aanpak en structuur als de al bestaande tweejarige opleidingen van SMPE/e onder het motto hospital based, university managed. Werkend in het ziekenhuis worden kennis en vaardigheden aangeboden door de universiteit, die getoetst en toegepast worden in het opleidingsziekenhuis (case studies en een klinisch project) en in een externe stage. SMPE/e zorgt voor een intensieve begeleiding van de kandidaten De wisselwerking tussen de cursisten onderling - en hierdoor ook tussen de opleidingsziekenhuizen - en de contacten met de andere trainees in SMPE/e - klinisch fysici in opleiding en medische ingenieurs - zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 5

6 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 6

7 1. Inleiding De gezondheidszorg ziekenhuizen, zorgcentra en thuiszorg - is een zeer informatieintensieve sector. De kwaliteit van het primaire proces van patiëntenzorg is sterk afhankelijk van het beschikbaar zijn van de juiste informatie bij de juiste personen op de juiste plaats. Verbeteringen in het primaire proces kunnen alleen worden bereikt door informatie eerder in het proces beschikbaar te hebben en in de goede vorm aan te bieden. Daarnaast biedt een goede informatievoorziening de mogelijkheid om, bijvoorbeeld, automatisch conclusies te trekken uit een combinatie van gegevens zoals bij de bewaking van medicatie. Goede informatievoorziening leidt ook tot een veiliger omgeving voor de patiënt. Door de huidige marktwerking in de zorg wordt de concurrentie tussen de ziekenhuizen steeds groter. Kwaliteitsverbetering leidt tot een betere marktpositie, een extra reden om in informatisering te investeren. Informatievoorziening krijgt hierdoor een strategische rol toebedeeld in het ziekenhuis. Voor de uitvoering van deze rol zijn andere competenties vereist dan beschikbaar in de huidige, veelal uitvoerende automatiseringsafdelingen. De rol van een strategisch denkende klinisch informaticus is tot nu toe meestal ingevuld door een klinisch fysicus, die uit belangstelling - of door omstandigheden gedwongen - zich deze competenties heeft eigen gemaakt. Op dit moment is er geen postinitiële academische opleiding die naar analogie van een klinisch fysicus een gekwalificeerde professional op het gebied van informatievoorziening in de zorg aflevert. De huidige numerus fixus van opleidingsplaatsen voor de vierjarige opleiding tot klinisch fysicus 22 plaatsen per jaar, waarvan ongeveer 50% is geoormerkt voor het specialisme radiotherapie laat geen ruimte over voor een nieuw specialisme aan de boom van de klinische fysica. De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) is in 2010 gestart met een tweejarige postinitiële opleiding voor de zorg die in deze behoefte aan strategisch denkende klinisch informatici voorziet. Deze opleiding heeft dezelfde aanpak en structuur als de al bestaande tweejarige opleidingen tot Qualified Medical Physicist (basisopleiding klinisch fysicus in Nederland) en Qualified Medical Engineer onder het motto hospital based, university managed. Werkend in het ziekenhuis worden kennis en vaardigheden aangeboden door de universiteit (45 ECTS = 45x28 uur studielast), die getoetst en toegepast worden in case studies en een klinisch project (12 maanden) in het opleidingsziekenhuis en een externe stage (3 maanden). SMPE/e zorgt voor een intensieve begeleiding van de kandidaten door in de praktijk geschoolde klinisch informatici uit het veld en vakdocenten vanuit de universiteit. Door de trainees actief te betrekken bij de evaluaties van elkaars projecten in de opleidingsziekenhuizen en door het samen uitwerken van case studies krijgen zij een uitstekend overzicht van problemen op het terrein van de klinische informatica in de zorg. De wisselwerking tussen de trainees onderling en de contacten met de klinisch fysici en medische ingenieurs in opleiding bij SMPE/e zorgt voor een inspirerend opleidingsklimaat. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 7

8 2. Klinisch informaticus De gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die goed opgeleid zijn in de volgende vaardigheden: (1) procesmatig kunnen denken om de informatiestromen binnen de ziekenhuizen te kunnen overzien en analyseren; (2) op strategisch niveau informatiebeleid kunnen opstellen voor zowel medische als nietmedische informatie; (3) de juiste kennis en vaardigheden hebben om te kunnen communiceren met en geaccepteerd te worden door de belanghebbenden binnen en buiten het ziekenhuis; (4) grootschalige projecten kunnen opzetten en onderbouwen met een business case ; (5) goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden op het terrein van informatievoorziening en ICT; (6) de noodzaak van het beschikbaar zijn van de juiste informatie in het ziekenhuis uit eigen ervaring kennen; (7) uitstekende vaardigheden op het terrein van advisering en communicatie bezitten. Het moge duidelijk dat dit schaap met vijf poten niet in twee jaar volledig uitgegroeid is. Twee jaar is wel voldoende om basis vaardigheden en kennis op te doen die met een cyclus van Continuous Professional Development (CPD) aangevuld en vernieuwd wordt. Deze aanpak voor het opleiden van een QMI professional is identiek aan die bij de opleiding van QMP en QME professionals. 3. Kennis en vaardigheden Om te voldoen aan het geschetste profiel van een klinisch informaticus is het nodig om de vereiste kennis en vaardigheden te verwerven tijdens de tweejarige opleiding. De benodigde kennis kunnen wij kenmerken met de omschrijvingen: Bedrijfskunde en bedrijfskundige informatica Klinische processen in werkomgeving Generieke informatie-intensieve procesgang in klinische praktijk Architectuurprincipes en standaarden Normen/standaarden voor informatiebeveiliging Patiëntveiligheid, risicoanalyse en medische ethiek. Deze zes aandachtsgebieden zijn in meer detail uitgewerkt in Appendix A. Naast deze kennisgebieden is het essentieel dat de klinisch informaticus ook een aantal professionele vaardigheden goed beheerst. Hierbij denken wij aan: Analyse van klinische vraagstellingen in termen van de behoefte aan informatisering; Vertaling behoefte aan informatisering naar (mogelijke) technische oplossingen; Communicatieve vaardigheden; Opstellen van globale plannen van aanpak; Meten, analyseren en modelleren van parameters in klinische processen; Toetsing van oplossingen op kwaliteit. Deze zes professionele vaardigheden zijn nader uitgewerkt in Appendix A. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 8

9 Deze kennis en vaardigheden worden opgedaan in cursussen, workshops en colleges, waarbij toetsing van opgedane kennis bijna altijd wordt verzorgd door het analyseren van case studies die relevant zijn voor het opleidingsziekenhuis en de terugkoppeling daarop door experts vanuit SMPE/e. Daarnaast speelt het klinische project van een jaar en een externe stage van drie maanden inclusief feedback vanuit SMPE/e - een belangrijke rol bij de hands-on vorming van de klinisch informaticus. Gelet op de inkleuring van de postinitiële opleiding is er geen sprake van een specifieke master opleiding die het meest geschikt is als instroomeis. De opleidingen zoals technische bedrijfskunde, elektrotechniek, natuurkunde, informatica, klinische informatiekunde (UvA) en biomedische technologie (TU/e, UT) kunnen allen waarschijnlijk geschikte M.Sc. kandidaten leveren, mits er sprake is van een uitgesproken belangstelling op het terrein van informatica en bedrijfskundige processen. Een individueel opleidingsplan biedt de mogelijkheid om mogelijke lacunes in voorkennis weg te werken. 4. Instroom Wij verwachten dat minstens 40% van de ziekenhuizen op een termijn van vijf jaar de ontwikkelingen op het terrein van informatievoorziening zo serieus nemen dat zij willen participeren in de opleiding tot klinisch informaticus, dat resulteert in een geschat aantal van 40 opleidingsplaatsen in deze periode. Voor de andere zorginstellingen (zorgcentra en eerstelijnszorg), die ongeveer 70% van de sector vertegenwoordigen, is de belangstelling moeilijker in te schatten. Gelet op de grootte van het marktaandeel is een schatting van een behoefte van nog eens 40 plaatsen aan de conservatieve kant. De kleinere ziekenhuizen besteden veel van de projecten op het terrein van informatievoorziening uit aan adviesbureaus die ook de invoering van de gekozen oplossing begeleiden. Vooral dit laatste aspect is een belangrijk deel van hun werk. De markt van adviesbureaus zal naar verwachting belangstelling hebben voor de klinisch informaticus. Daarnaast zal de medische industrie geïnteresseerd zijn in deze beroepsgroep, omdat bedrijven met kennis op het gebied van klinische informatica een duidelijk concurrentievoordeel hebben ten opzichte van hun concurrenten. De verwachtingen op langere termijn zijn dat de behoefte aan professionals op dit gebied eerder toe dan af zal nemen. Wij mogen concluderen dat een nieuwe opleiding tot klinisch informaticus een voldoende brede numerieke basis heeft voor een termijn van minstens 10 jaar. In de eerste opleidingsjaren zal de instroom beperkt worden tot acht trainees om de intensiteit van het contact met de (gedetacheerde) staf op een voldoende hoog niveau te houden. 5. Organisatie opleiding De begeleiding van de QMI-trainees vanuit SMPE/e is essentieel voor de borging van de kwaliteit van de opleiding. Hierbij wordt gedacht aan een gelijkwaardige inbreng vanuit de praktijk van het werkveld en de theoretische basis vanuit de TU/e - iedere sector met 0.4 fte inbreng waardoor er voor iedere trainee 0.1 fte begeleidingscapaciteit beschikbaar is. Voor iedere trainee wordt gedacht aan een opleidingspakket dat voor \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 9

10 minstens 80 % hetzelfde zal zijn voor alle QMI-trainees en voor het resterende deel individueel wordt ingevuld, afhankelijk van vooropleiding, eigen belangstelling en kleuring door de aard van het eenjarig project in het opleidingsziekenhuis. Workshops, colleges en cursussen kunnen zowel afgenomen worden van de TU/e en andere universiteiten alsook van externe partijen zoals consultancy bureaus en NICTIZ. Daarnaast kunnen er workshops op maat worden ontwikkeld, zowel intern binnen TU/e en SMPE/e als extern. Ondersteuning van de opleiding wordt verzorgd door een office manager en een hoogleraar/coördinator van SMPE/e. Op termijn is het noodzakelijk dat de opleiding een eigen vakinhoudelijke UHD coördinator (UHD, 0.4 fte) krijgt, naast de steun vanuit de andere stafleden van SMPE/e en DTI. 6. Financiële basis Voor het opzetten van een nieuwe opleiding in de zorg, waarvoor nog geen regeling voor vergoeding van de opleidingskosten door VWS is vastgesteld, is het essentieel om de financiële lasten voor de ziekenhuizen goed te bewaken. Net als bij de start van de basisopleiding van klinisch fysici biedt ook nu de ontwerpersopleiding DTI ( Design and Technology of Instrumentation ) van het 3TU Stan Ackermans Institute for Design een uitstekend onderdak voor de opleiding tot klinisch informaticus. Dit nieuwe beroep heeft voldoende aansluiting bij het vak van ontwerper om te voldoen aan de criteria van de CCTO, het orgaan dat namens het ministerie van OCW toezicht uitoefent op de kwaliteit van de ontwerpersopleidingen. De QMI trainees zijn voor 0.8 fte aangesteld bij het opleidingsziekenhuis, met een salaris op het niveau van FWG 59 in de zorg of dat van een promovendus in het universitaire systeem. De bijdrage van het opleidingsziekenhuis is hiermee ,- per jaar. Daarnaast betaalt het ziekenhuis voor de jaargang 2011 een eenmalige bijdrage van 5.000,- (0% BTW) aan de opleidingskosten. SMPE/e is werkgever van de trainees voor de resterende 0.2 fte. Daarnaast neemt zij de opleidingskosten van ,- (0% BTW) voor haar rekening en is zij verantwoordelijk voor de overhead. De bijdrage van SMPE/e aan de opleiding is hiermee ,- per jaar. 7. Tijdspad De sluitingstermijn voor het indienen van een aanvraag voor een opleidingsplaats voor een klinisch informaticus sluit per 31 december Vóór 31 januari 2011 zal SMPE/e de ziekenhuizen informeren of hun aanvraag gehonoreerd zal worden. Per 1 februari 2011 zal gestart worden met een wervingscampagne, gebaseerd op één advertentie voor alle acht opleidingsziekenhuizen. Per 1 april 2011 zal de selectieprocedure van start gaan, gebaseerd op een voorselectie op basis van interviews door SMPE/e en een eindselectie door het ziekenhuis. Voor de jaargang 2010 zijn met deze aanpak goede ervaringen opgedaan. Ziekenhuizen kunnen desgewenst de kandidaten eerder dan 1 september 2011 aanstellen op 1.0 fte basis. Bij de start van de opleiding van de jaargang 2011 per 1 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 10

11 september 2011 wordt de aanstelling bij het ziekenhuis verminderd tot 0.8 fte; SMPE/e neemt de resterende 0.2 fte aanstelling voor haar rekening. 8. Toetsing en registratie Het vakgebied van de klinische informatica ligt zover buiten het terrein van de NVKF en de stichting OKF (Opleiding Klinische Fysica) en de daarin opgenomen toetsingscommissie dat zij geen natuurlijke partner is voor toetsing en registratie van klinisch informatici. De VMBI - de vereniging voor informatieverwerking in de zorg is hiervoor wel een geschikte partner (website ). De huidige voorzitter, dr. Sprenger, is een voorstander van professionalisering van de beroepsgroep. 9. Slotopmerkingen De informatisering van de zorg vereist dat er professionals komen die binnen de zorginstellingen hiervoor verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. De QMI opleiding van SMPE/e zal het karakter hebben van een zelflerende organisatie, waarin het curriculum bijgestuurd wordt op basis van de ervaringen met trainees, hun projecten in de opleidingsziekenhuizen en de ontwikkelingen in de markt. Iedere jaargang van QMI professionals wordt hierdoor beter afgestemd op de functie zoals deze zich in de praktijk ontwikkelt. De jaargang 2011 kan profiteren van onze ervaringen met de jaargang Eindhoven, 20 augustus 2010 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 11

12 Appendix A: Kennis en vaardigheden In het onderstaande wordt een opsomming gegeven van specifieke kennisgebieden en vaardigheden binnen het beroepsprofiel klinisch informaticus, met als doel om op grond hiervan een opleidingsprofiel vast te stellen. Kennis 1. Basiskennis van begrippen uit de bedrijfskunde en de bedrijfskundige informatica, waaronder: a. Procesbeschrijvingen; b. Procesmanagement; c. Kwaliteitsbeleid; d. Enterprise Architecture; e. Beveiliging; f. Management en organisatie van de zorg. 2. Basiskennis van de klinische werkomgeving, vooral gericht op klinische processen en de informatievoorziening daarin: a. Diagnostiek (Lab, Radiologie, microbiologie, PA); b. Spoedeisende hulp; c. Operatiekamers (anaesthesiologie, snijdende specialismen, etc.); d. Gewone verpleging en IC verpleging; e. Algemene inwendige geneeskunde; f. Specifieke behandelende afdelingen (KNO, oogheelkunde, MDL, Cardiologie, etc.); g. Klinische farmacie; h. Klinische fysica en medische techniek; i. Samenhang en communicatie tussen de verschillende disciplines: zorgpaden, DBC s. 3. Kennis van generieke informatie-intensieve procesgang, relevant binnen meerdere medische disciplines, en oplossingsmogelijkheden daarvoor: a. Generieke toegang tot patiëntgegevens; b. Invoer van bevindingen van zorgprofessionals; c. Order-management; d. Verslaglegging en communicatie; e. Workflowbegeleiding en vastlegging, waaronder zorgpadbeschrijvingen; f. Koppeling van kennis naar de klinische werkomgeving: protocolsystemen, medische literatuur, en expert systems ; g. Systemen voor extractie van kwaliteitsparameters uit het klinisch proces. 4. Kennis van architectuurprincipes en standaarden voor: a. Procesgang: i. Zorgpaden; ii. Transmurale gegevensuitwisseling; b. Informatiemodellering: i. Terminologiestandaarden; ii. SNOMED, HL7 RIM; iii. Archetypes; \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 12

13 c. Applicatiestandaardisatie: i. HL7 messaging; ii. DICOM; d. Techniek: i. Storage; ii. Communicatie; iii. Beveiliging; iv. Identity management. 5. Kennis van normen en standaarden en werkwijzen voor informatiebeveiliging (NEN7510). 6. Patiëntveiligheid, risicoanalyse/management en medische ethiek. Vaardigheden 1. Analyse van klinische vraagstellingen in termen van informatiseringsbehoeften. 2. Vertalen van behoefte aan informatisering naar (mogelijke) technische oplossingen. 3. Communicatie: a. met technici en leveranciers; b. met bestuurders / managers; c. met zorgprofessionals. 4. Schrijven van globale plannen van aanpak, inclusief: a. Financiële begroting; b. Doorlooptijd; c. Personele inspanning (IT, gebruikersorganisatie). 5. Meten, analyseren en modelleren van relevante parameters in de klinische processen (frequenties, timing, etc.). 6. Toetsen van oplossingen op: a. Relevantie; b. Beveiligingsaspecten; c. Passendheid binnen referentie-architectuur; d. Toekomstvastheid; e. Schaal i.v.m. optimalisatie (lokaal versus breed); f. Patiëntveiligheid en risicomanagement. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 13

TU/e. to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering. Title: Jaarverslag 2009 Uitgave: SMPE/e 2010-07

TU/e. to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering. Title: Jaarverslag 2009 Uitgave: SMPE/e 2010-07 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2009 Uitgave: SMPE/e 2010-07 to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering 1 Jaarverslag 2009 School of Medical

Nadere informatie

Klinisch Informaticus

Klinisch Informaticus SMPE/e ref.nr. 014-056 Datum 20-11-2014 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2015 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven \School of Medical Physics

Nadere informatie

where innovation starts

where innovation starts where innovation starts School of Medical Physics and Engineering Eindhoven to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering Jaarverslag 2006 Inleiding Gelet

Nadere informatie

Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus. Opleidingsplaatsen SMPE/e ref.nr Datum

Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus. Opleidingsplaatsen SMPE/e ref.nr Datum SMPE/e ref.nr. 016-043 Datum 24-11-2016 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2017 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

Klinisch Informaticus

Klinisch Informaticus SMPE/e-QMI ref.nr. 013-025 Datum 07-11-2013 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2014 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven \School of Medical Physics

Nadere informatie

where innovation starts

where innovation starts where innovation starts Jaarverslag 2007 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME- CE)

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME- CE) SMPE/e 17-006 Datum 1 maart 2017 Tweejarige post- master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME- CE) Opleidingsplaatsen 2018 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

/school of medical physics and engineering eindhoven 1

/school of medical physics and engineering eindhoven 1 School of Medical Physics and Engineering Technische Universiteit Eindhoven T +(31) 40 247 2134 F +(31) 40 247 2549 E smpee@tue.nl http://www.smpee.tue.nl Address: Department of Applied Physics PO Box

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 SMPE/e 15-017 Datum 1 juni 2015 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen?

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Dr. M. Sprenger, Senior adviseur ICT en Innovatie, Nationaal ICT Instituut voor de zorg (Nictiz) Mentor van de opleiding Klinische Informatica Technische

Nadere informatie

Over de NVKF. Richard Kamman, voorzitter. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Over de NVKF. Richard Kamman, voorzitter. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica Over de NVKF Richard Kamman, voorzitter. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica NVVK, 13 december 2012 NVKF algemeen Opgericht in 1973, 40 jarig lustrumfeest 2013 Circa 500 leden, 335 geregistreerd

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

1. Achtergrond en inleiding

1. Achtergrond en inleiding 1. Achtergrond en inleiding Informatie is altijd een heel belangrijk element geweest in gezondheidszorg, en zeker in patiëntenzorg meer specifiek. Immers, artsen spreken met patiënten, en onderzoeken patiënten,

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE)

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) SMPE/e 16-004 Datum 1 maart 2016 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2017 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

NEN 7510 Kwalitatief goede zorg is óók zorg voor beveiliging patientgegevens

NEN 7510 Kwalitatief goede zorg is óók zorg voor beveiliging patientgegevens NEN 7510 Kwalitatief goede zorg is óók zorg voor beveiliging patientgegevens DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 NEN7510 IN DE PRAKTIJK De faseringsaanpak van Cure4 zorgt ervoor dat er op een gedegen wijze verbetering

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer (PDEng) voor verbetering van zorgprocessen

Qualified Medical Engineer (PDEng) voor verbetering van zorgprocessen Qualified Medical Engineer (PDEng) voor verbetering van zorgprocessen De post- master opleiding Qualified Medical Engineer (QME) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een tweejarige ontwerpersopleiding.

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

Leiden / Delft / Rotterdam mei 2013. Samenvatting aanvraag doelmatigheidstoets Bacheloropleiding Klinische Technologie

Leiden / Delft / Rotterdam mei 2013. Samenvatting aanvraag doelmatigheidstoets Bacheloropleiding Klinische Technologie Leiden / Delft / Rotterdam mei 2013 Samenvatting aanvraag doelmatigheidstoets Bacheloropleiding Klinische Technologie 1 Algemeen Pagina 2 Soort aanvraag Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

TU/e. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven. SMPE/e Februari 2015

TU/e. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven. SMPE/e Februari 2015 SMPE/e 015-008 Februari 2015 TU/e School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Ward Cottaar Ivonne Lammerts Karlijn Hillekens Frans van de Vosse Jaarverslag 2013 en 2014 Samenvatting Voor de School

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Instroom BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN // Bachelor College

TU/e Bachelor College Instroom BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN // Bachelor College TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN // Bachelor College Alumnus Annet Aarts // zou dat prachtig zijn. // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Technologisch ontwerpers bieden bedrijfsleven innovatieve oplossingen

Technologisch ontwerpers bieden bedrijfsleven innovatieve oplossingen 3TU. School for Technological Design STAN ACKERMANS INSTITUTE Technologisch ontwerpers bieden bedrijfsleven innovatieve oplossingen Een detector voor roestvorming, een bloedsuikersimulatiemodel, een intelligent

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG Profiel Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG 9 september 2015 Opdrachtgever LUMC - RdG Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie + klinisch fysicus i.o. radiotherapie dr. ir. Ellen Brunenberg UMC St Radboud Beroepsoriëntatieavond Protagoras/Willem Einthoven 23 september 2013 + curriculum vitae n dr. ir. Ellen Brunenberg (29 jaar)

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van mensen genezen zonder te opereren Bachelor College Biomedische technologie // Ik droom van mensen genezen zonder te opereren // Elke Aarts, student

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen

Informatiebrochure Opleiding Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen Informatiebrochure Opleiding Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen Wenckebach Instituut, Groningen en St. Antonius Academie, Nieuwegein-Utrecht Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Bewustwording drinkgedrag

Bewustwording drinkgedrag School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Cardioloog, dhr. Eelko Ronner, hoofdonderzoeker verbonden aan Renier de Graaf Groep. Situatie Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Opleiding subsidie medezeggenschap Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Rode draad Opleidingen en subsidies in Zorg na het secorfonds Zorg en Welzijn. Opleidingsbeleid en de rol

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Integraal BMT in het SKB

Integraal BMT in het SKB Integraal BMT in het SKB Risicomanagement technologie Wilco Kleine Wilco Kleine WilcoKleine Manager - en Informatietechnologie Lid Managementteam (MT) Afdeling Informatisering en Automatisering Afdeling

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen. Bacheloropleiding. Klinische Technologie

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen. Bacheloropleiding. Klinische Technologie Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek Technische Materiaalwetschapp Bacheloropleiding Klinische Technologie Het grsvlak van geeskunde techniek Geavanceerde MRI-scans 3D-geprinte kunstorgan: medische

Nadere informatie

Inhoud versus Management Waarmee kom je in de klinische fysica het verst?

Inhoud versus Management Waarmee kom je in de klinische fysica het verst? Inhoud versus Management Waarmee kom je in de klinische fysica het verst? Wim van Asten 4 oktober 2013 Management Volgens Henry Mintzberg beoefent een manager drie typen activiteiten: Interpersoonlijke

Nadere informatie

Toelichting PNA TopTrainees concept

Toelichting PNA TopTrainees concept Toelichting PNA TopTrainees concept 1 Doelstelling PNA TopTrainees BV PNA TopTrainees BV heeft als doel het werven & selecteren, opleiden en ter beschikking stellen van direct inzetbaar hoogwaardig HBO+/WO

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen?

Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen? Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen? Mw. drs. C.D. Kathan (RHO, Rijksuniversiteit Groningen), Dr. J.D. Meeuwis (Chirurg, opleider spoedeisende geneeskunde

Nadere informatie

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit Profiel Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit 18 november 2015 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Informatie Architect

Functiebeschrijving Informatie Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Tweejarige post-academische opleiding. Qualified Medical Engineer (QME)

Tweejarige post-academische opleiding. Qualified Medical Engineer (QME) Tweejarige post-academische opleiding Qualified Medical Engineer (QME) School of Medical Physics and Engineering Eindhoven De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Gegevens organisatie Branche Gezondheidszorg Overige gegevens WEP Korte titel functie/wep Onderzoeker/projectleider Overdracht Vestigingsplaats WEP Groningen Ervaring

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen Brochure Registraties pedagogen en onderwijskundigen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het beroep pedagoog en onderwijskundige 5 1.1. Werkterrein 1.2. Vereiste kennis, vaardigheden en attitude 2. NVO Basis-Pedagoog

Nadere informatie

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor)

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor) Overzicht opleidingsrichtingen Universiteit (bachelor) Zorg en welzijn: Iets voor jou? Werken in zorg en welzijn... méér dan alleen witte jassen. Wat kun je allemaal worden? In de werkvelden van zorg of

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

evaluatie SMPE/e post-master cursussen

evaluatie SMPE/e post-master cursussen where innovation starts TU/e evaluatie SMPE/e post-master cursussen [t/m juni 2016] /school of medical physics and engineering eindhoven IL 12/12/16 1 Evaluatie SMPE/e post-master cursussen [t/m juni 2016]

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Inspecteur Gynaecoloog met obstetrische ervaring

Inspecteur Gynaecoloog met obstetrische ervaring Profiel Inspecteur Gynaecoloog met obstetrische ervaring 24 november 2015 Opdrachtgever Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Voor meer informatie over de functie Manon Min, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Nucleaire-geneeskunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Nucleaire-geneeskunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 19 JULI 1996. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van de nucleaire geneeskunde.

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana

Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana Kees Smit, Centre for International Cooperation, VU Aemro Bizuneh Bahir Dar University

Nadere informatie

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Controller (0,8 fte) 27 september 2016 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved.

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved. DNV Adviseursdag Aart den Boer DRAFT CLIENT LOGO Consultant: Adviseur, Specialist & Business Partner Doel: - Kennis overdracht Persoonscertificatie - Onbekend instrument met ongekende mogelijkheden - Constatering

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

ZorgTechnologie: Integratie van ICT en hoogrisico Technieken (en wat kan in de Cloud?) Hugo Spruijt, klinisch fysicus

ZorgTechnologie: Integratie van ICT en hoogrisico Technieken (en wat kan in de Cloud?) Hugo Spruijt, klinisch fysicus ZorgTechnologie: Integratie van ICT en hoogrisico Technieken (en wat kan in de Cloud?) Hugo Spruijt, klinisch fysicus 13-3-13 Zorg en ICT 2013 Seminar NVTG-VZI Allemaal in de Cloud, of iedereen op zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Waarom BI-award voor het Diakonessenhuis?

Waarom BI-award voor het Diakonessenhuis? Waarom BI-award voor het Diakonessenhuis? Het Diakonessenhuis heeft vanuit een duidelijke sturing (visie op marktontwikkeling) in korte tijd (9 maanden) met een klein vast team (5 mensen) en beperkt budget

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie