Klinisch Informaticus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinisch Informaticus"

Transcriptie

1 SMPE/e ref.nr Datum Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2015 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven

2 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beroepsprofiel van de klinisch informaticus De opleiding Het cursorisch deel van de opleiding De projecten De externe opdracht Begeleiding Selectiecriteria Het opleidingsklimaat in de instelling Ervaringen tot nu toe Financiën Aanvraag Tijdspad Contactgegevens Appendix A. Basisafspraken tweejarige ontwerpersopleiding Klinische Informatica opleiding, jaargang \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 3

4 Samenvatting De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) verzorgt sinds 2010 een tweejarige postinitiële opleiding voor de zorg ziekenhuizen, zorgcentra en thuiszorg - om de behoefte aan klinisch informatici op academisch niveau in te vullen: de ontwerpersopleiding Klinische Informatica. Deze opleiding heeft de aanpak: hospital-based, university-managed. Werkend in de instelling worden kennis en vaardigheden, aangeboden door de universiteit, getoetst en toegepast middels case studies en projecten. De projecten worden (in overleg) gedefinieerd door de instellingen en dragen direct bij aan de behoeften van de instellingen. De wisselwerking tussen de cursisten onderling - en hierdoor ook tussen de opleidingsinstellingen - en de contacten met de andere trainees in SMPE/e - klinisch fysici in opleiding en medische ingenieurs - zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat. Ieder jaar start er een groep van ongeveer 10 kandidaten met de opleiding Klinische Informatica. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 4

5 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 5

6 1 Inleiding De gezondheidszorg ziekenhuizen, zorgcentra en thuiszorg - is een zeer informatie-intensieve sector. De kwaliteit van het primaire proces van patiëntenzorg is sterk afhankelijk van het beschikbaar zijn van de juiste informatie bij de juiste personen op de juiste plaats. Verbeteringen in het primaire proces kunnen worden bereikt door informatie eerder in het proces beschikbaar te hebben en in de goede vorm aan te bieden. Daarnaast biedt een goede informatievoorziening de mogelijkheid om, bijvoorbeeld, automatisch conclusies te trekken uit een combinatie van gegevens zoals bij de bewaking van medicatie. In deze complexe omgevingen bestaat de behoefte om op tactisch en strategisch niveau invulling te geven aan informatiebehoefte en informatieverstrekking. Na een grondige analyse worden daarbij een ontwerp met business case opgesteld. Dit wordt vervolgens geïmplementeerd. De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven heeft voor het opleiden van deskundigen op dit gebied de opleiding Klinische Informatica opgezet. De opleiding staat open voor zowel interne kandidaten van opleidingsinstellingen als voor kandidaten die speciaal geworven worden voor een tijdelijke aanstelling bij de instelling en de TU/e. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 6

7 2 Beroepsprofiel van de klinisch informaticus De klinisch informaticus analyseert, optimaliseert, implementeert en evalueert de informatiestromen binnen de gezondheidszorg met als doel: Het verbeteren van de gezondheid van de mensen; Het verbeteren van de zorg met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en effectiviteit; Het mogelijk maken dat mensen zelf actief kunnen bijdragen aan hun gezondheid en zorg; Het verbeteren van het contact tussen patiënt en zorgmedewerker. Hierbij verliest hij de randvoorwaarden van financiën en business processen niet uit het oog. De klinisch informaticus opereert daarbij op het snijvlak van drie invloedsferen ( zie figuur 1): Primair staat het zorgproces. Het gaat hier om het kernproces van de zorginstelling. Op basis van een diepgaande analyse en in samenwerking met de betrokken medewerkers kan het zorgproces beschreven worden als een procesflow; De klinisch informaticus opereert ook binnen het domein van de ICT dat de technisch omgeving biedt om verbetering in de informatiestromen mogelijk te maken; Tenslotte opereert de klinisch informaticus binnen het bestuurlijk verband van de instelling. Hier worden de strategische keuzes gemaakt, de prioriteiten gesteld en de middelen verdeeld en beheerd. Figuur 1 de klinisch informaticus in de organisatie De werkzaamheden van de klinisch informaticus spelen zich daarbij af op drie niveaus: Strategisch: het ontwerpen van innovaties in de informatievoorziening van het zorgproces, vaak gekoppeld aan innovatie van het zorgproces zelf; Tactisch: het tot stand brengen van vernieuwingen in de informatievoorziening van het zorgproces; Operationeel: het leveren van een bijdrage aan de informatievoorziening zelf binnen het operationele zorgproces. Bij het hele traject van analyse tot implementatie speelt de specificatie van het te leveren systeem een zeer belangrijke rol. De klinisch informaticus zorgt ervoor dat deze specificatie is overeengekomen met de relevante partijen. In de specificatie staat wat het systeem kan en ook wat het niet kan. De uiteindelijke implementatie van het gekozen systeem zal in de praktijk vaak met andere IT deskundigen worden gedaan, waarbij de klinisch informaticus als architect of projectleider optreedt. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 7

8 3 De opleiding Meteen vanaf de start van de opleiding werken de trainees in een opleidingsinstelling. Dit is essentieel omdat klinisch informatici intensief moeten (leren) samenwerken met zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Het onderwijsdeel wordt verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering in Eindhoven (SMPE/e) op een vaste dag in de week in Eindhoven. Er wordt veel gewerkt aan de hand van opdrachten. Door het samen uitwerken van opdrachten en door het bespreken van elkaars projecten in de instellingen krijgen de trainees een uitstekend overzicht van de problemen op het terrein van de klinische informatica en leren ze die op te lossen. 3.1 Het cursorisch deel van de opleiding Het cursorisch onderwijs omvat 800 uur aan studielast. Een deel hiervan is voor alle trainees hetzelfde. Dit deel wordt vormgegeven rondom de drie invloedssferen van de klinisch informaticus, aangevuld met delen die gericht zijn op het ontwerpproces en op de persoonlijke ontwikkeling van de trainee. In Tabel 1 wordt dit curriculum weergegeven. Daarnaast volgen trainees cursussen, workshops en colleges die passen bij hun specifieke wensen en vooropleiding. Het programma voor iedere trainee wordt vastgelegd in een individueel opleidingsplan. In de eerste drie maanden krijgt de klinisch informaticus gemiddeld een keer per week cursorisch onderwijs. De rest van jaar 1 (januari t/m juni) zal dit gemiddeld 2 dagen per week zijn. In het tweede jaar zal het onderwijs ongeveer 1 dag per maand omvatten. Binnen dit deel worden ook een aantal casussen en kleinere opdrachten in de instelling gedaan. Hierdoor leert de trainee de organisatie en het werk van een klinisch informaticus beter kennen. Tegelijk is er resultaat voor de instelling. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 8

9 Tabel 1 Het cursorisch deel Ontwerpen ON1 ON2 ON3 ON4 ON5 ON6 Ontwerpen van Informatie Systemen in de Zorg Methoden voor procesverbeteringen Enterprise (information) modeling Informatiearchitectuur en modellering Beslissingsprocessen bij ontwerpen Testen Zorg-klinisch CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 Start in het ziekenhuis: A Intro Geneeskundig proces B Intro Opdrachtgevers in het ziekenhuis C Intro Jezelf als instrument, incl uitreiken opdracht & info krachtenveldanalyse D Feedback opdracht en krachtenveldanalyse adhv presentaties door trainees E Terugkomdag aan het begin van cyclus 3, adhv presentaties door trainees Klinische zorgpaden, verpleegplannen en klinische protocollen Beslissingsondersteuning Informatie vanuit perspectief medicus A. Huisarts/IC-arts (generalisten) B. Specialist in ziekenhuis/ouderengeneeskunde C. Opvolgdag ehealth Zorg-organisatie BP1 BP2 BP3 BP4 Opbouw ICT-organisaties binnen de ziekenhuizen Business cases, programma's van eisen, inkoopprocessen en aanbestedingen Management en Organisatie in de Gezondheidszorg (intern/extern mngt, gezondheidsrecht, financieel mngt) Alignment business en ICT / informatieen ICT-strategieën ziekenhuizen Informatie Technologie IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 I-ziekenhuis en referentie domeinenmodel Standaarden in de zorg / Introductie Informatiebeveilinging en privacy Applicaties en Functions binnen de zorginstelling Computerarchitectuur, operatingsystemen, IT infrastructuur Software (opbouw / requirements / ontwerpen / ontwikkelen) Datastructuren, dataverwerking en data opslag (Draadloze) netwerken en internet Kwaliteit van informatie A: Standaarden in de zorg: Introcuctie Snomed B: Standaarden in de zorg: HL7 C: Standaarden in de zorg: Dicom D: Standaarden in de zorg: IHE Informatie-uitwisseling tussen systemen (binnen en buiten instellingen) Interoperabiliteit/Health Business Networks Internationale ontwikkelingen EPD toepassingen op de Nederlandse markt Datamining/big data Introductie medische technologie Datavisualatie/virtuele werkelijkheid Professionele ontwikkeling PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 Zelfreflectie en ontwikkeling competenties Intervisie Leiden van projecten (PRINCE-II) (let op: géén examen en/of officiële certificering) Scientific Integrity voor Ontwerpers ICT-implementaties en verandermanagement Effectief communiceren, adviseren en presenteren Verandermanagement (onderhandelen en beïnvloeden) Respect voor de persoonlijke levenssfeer van de patient Capita selecta \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 9

10 3.2 De projecten Binnen de opleiding worden ook een aantal (ontwerp)projecten uitgevoerd, welke gedefinieerd worden door de instelling. Hierbij is er tenminste één groot project met een belasting van nominaal 1680 uur, het eindproject (in overleg kan een ander grootte afgesproken worden; essentieel is dat de trainee projecten van voldoende omvang en impact uitvoert). De belangrijkste eigenschappen van het eindproject zijn: Een duidelijke klantenvraag. Deze is opgesteld door de klant/opdrachtgever en wordt verder uitgewerkt door de trainee; Een heldere specificatie. Deze wordt opgesteld door de trainee in samenspraak met de klant/opdrachtgever en alle andere betrokken partijen; Een duidelijke planning met een actieplan; Een goede evaluatie van concepten (op basis van benchmarks, literatuur etc.) welke de klantvraag kunnen oplossen; Een definitief ontwerp wat met de betrokkenen is afgecheckt; Afhankelijk van de omvang van het voorgaande een implementatie of een implementatieplan; Regelmatig overleg met klant/opdrachtgever; Duidelijke verslaglegging. De basis hierbij is detailverslaggeving over verschillende aspecten (specificatie, literatuuronderzoek, testresultaten enz.). 3.3 De externe opdracht Een opdracht van drie maanden buiten de opleidinginstelling is onderdeel van de opleiding. Tijdens deze opdracht werkt de trainee in een andere omgeving aan een nieuw project. De trainee kan daarbij alle kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding gebruiken om een opdracht in een nieuwe omgeving en binnen een beperkte tijd tot een goed einde te brengen. De opdracht kan plaats vinden in een zorginstelling maar ook een plaatsing in bijvoorbeeld de industrie behoort tot de mogelijkheden. 3.4 Begeleiding Trainees krijgen vanuit de SMPE/e een opleider toegewezen. De dagelijkse begeleiding in de projecten wordt verzorgd vanuit de instelling. Regelmatig is er overleg met alle betrokkenen over de ontwikkeling van de trainee en de voortgang van projecten. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 10

11 4 Selectiecriteria Gelet op de inkleuring van de opleiding Klinische Informatica is er geen sprake van een specifieke masteropleiding die het meest geschikt is als instroomeis. Opleidingen zoals Technische Bedrijfskunde, Informatica, Medische Informatiekunde, Gezondheidswetenschappen, Biologie en Biomedische Technologie kunnen allemaal geschikte kandidaten leveren. Het individuele opleidingsplan van de trainee biedt de mogelijkheid om mogelijke lacunes in voorkennis weg te werken. Enkele jaren werkervaring is gewenst. 5 Het opleidingsklimaat in de instelling Rond het opleidingsklimaat in de instelling zijn er een aantal randvoorwaarden: Klinische Informatica/Informatiemanagement wordt binnen de instelling (o.a. door de medische staf en de Raad van Bestuur) gezien als een volwaardig vakgebied, naast (maar ook overlappend met) disciplines als ICT, Zorgmanagement, Medische Technologie etc. De toegevoegde waarde van dit vakgebied voor de instelling wordt erkend. Er hoeft niet sprake te zijn van een separate afdeling; De zorginstelling waarborgt dat de klinisch informaticus in opleiding werkzaamheden doet die passen binnen de opleiding. De instelling heeft een begeleider aangewezen die verantwoordelijk is (en zich verantwoordelijk voelt) voor de kwaliteit van de opleidingsplaats en het resultaat: o De begeleider werkt als klinisch informaticus (of een vergelijkbare rol) of heeft als zodanig gewerkt. Of de begeleider is opleider klinisch fysicus met een affiniteit voor klinische informatica; o De begeleider heeft voldoende tijd voor begeleiding van de trainee (tenminste 4 uur per maand); o o De begeleider heeft affiniteit met het coachen van medewerkers; De begeleider heeft voldoende gezag en contacten binnen de instelling om te zorgen voor de juiste projecten. De instelling heeft voldoende (multidisciplinaire) uitdagingen op het gebied van de Klinische Informatica die als ontwerpproject kunnen worden aangepakt. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 11

12 6 Ervaringen tot nu toe In 2010 zijn voor het eerst acht kandidaten ingestroomd in zeven ziekenhuizen en een zorginstelling. Sindsdien zijn er jaarlijks zo n 10 kandidaten gestart in een mix van UMC s tot aan regionale ziekenhuizen. Tabel 2 geeft hiervan een overzicht. Tabel 2 Instellingen met een trainee Ziekenhuis, zorginstelling Maxima Medisch Centrum, Veldhoven Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Tergooi, Hilversum Amphia Ziekenhuis, Breda Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch Isala klinieken, Zwolle Kempenhaeghe, Heeze St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg NKI-AVL, Amsterdam Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen MUMC+, Maastricht Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp Rijnstate, Arnhem Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam Erasmus MC, Rotterdam UMC St. Radboud, Nijmegen Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal UMC Utrecht, Utrecht LUMC, Leiden BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam AMC, Amsterdam Oogziekenhuis, Rotterdam Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk Martini Ziekenhuis, Groningen Gelre Ziekenhuizen Maastro Clinic Medisch Spectrum Twente St. Antonius Ziekenhuis Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 12

13 7 Financiën In het geval er voor een opleidingplaats extern een kandidaat wordt gezocht geldt het volgende: De kandidaten zijn voor 0.8 fte aangesteld bij de opleidinginstelling met een salaris op het niveau van typisch FWG 60 in de zorg. De bijdrage van de opleidingsinstelling is hiermee , - per jaar aan salariskosten. Daarnaast draagt de instelling , - (0% BTW) bij aan de opleidingskosten voor de gehele looptijd van de opleiding. SMPE/e is werkgever van de trainees voor de resterende 0.2 fte (TOIO niveau, salariskosten 6.000, - per jaar). Daarnaast neemt zij de overige opleidingskosten van , - voor haar rekening. In het geval de kandidaat reeds werkzaam is in de instelling, geldt het volgende: De trainee blijft volledig aangesteld bij de opleidingsinstelling. De instelling betaalt geen bijdrage aan de opleidingskosten. SMPE/e is geen werkgever van de trainee. SMPE/e neemt de volledige opleidingskosten van voor haar rekening. De trainee krijgt, d.m.v. een 0,0 FTE aanstelling en inschrijving als TOIO/student dezelfde status (en de daarbij horende rechten) als de trainees in dienst van SMPE/e. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 13

14 8 Aanvraag Een aanvraag voor deelname van een zorginstelling aan de opleiding in 2015 bestaat uit de volgende documenten: Omschrijving van de mogelijke projecten; Omschrijving opleidingsomgeving in de instelling; Instemming met de basisafspraken tweejarige Klinische Informatica opleiding jaargang 2015 (zie appendix A). 9 Tijdspad De termijn voor het indienen van een aanvraag voor een opleidingsplaats voor een klinisch informaticus sluit per 15 februari Direct daarna zal gestart worden met een wervingscampagne, gebaseerd op één advertentie waarin alle opleidingsinstellingen vermeld staan als opleidingsplaats. De verschillende opleidingsplaatsen en de projecten worden via de website toegelicht. Half april 2015 zal de selectieprocedure van start gaan, waarbij SMPE/e de eerste sollicitatiegesprekken voert. Op basis van deze voorselectie zal er in de instellingen de eindselectie plaatsvinden. Ook interne kandidaten van instellingen, met een academische achtergrond/werkniveau, zijn van harte welkom om zich aan te melden voor een opleidingsplek. In aparte gesprekken zal afgestemd worden of de opleiding voor de kandidaat passend is. De opleiding zal starten op 1 oktober Contactgegevens Voor vragen en een nadere toelichting kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen: Guido Zonneveld Michiel Sprenger Hettie Laarakker Hans Boon Ward Cottaar \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 14

15 Appendix A. Basisafspraken tweejarige ontwerpersopleiding Klinische Informatica opleiding, jaargang 2015 Opleiding 1) Binnen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zal de opleiding tot klinisch informaticus worden verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e). SMPE/e zal gedurende twee jaar zorg dragen voor de cursussen en ondersteuning bij projecten conform het curriculum van de opleiding en de extra onderdelen zoals vermeld in het aanvullend opleidingsplan van Kandidaat. 2) De uitvoering van de opleiding ((totaal 2 jaar = 3360 uur) zal deels binnen de TU/e, deels binnen Zorginstelling geschieden. 3) Aanvangsdatum van de opleiding van Kandidaat tot klinisch informaticus is 1 oktober Einddatum is 30 september Bij positieve beoordeling wordt de opleiding afgerond met het behalen van een PDEng diploma Clinical Informatics van de ontwerpersopleiding Clinical Informatics van TU/e. 4) De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse begeleiding van de Kandidaat ligt bij de begeleider in de Zorginstelling. 5) De ondersteuning op praktisch en theoretisch gebied van de Kandidaat wordt bewaakt door de opleider van de TU/e. 6) In de opleiding moet een ontwerpproject worden uitgevoerd: a) Het ontwerpproject heeft een omvang van een jaar (richtlijn 1600 uur). b) Het ontwerpproject wordt tenminste elke drie maanden gereviewd door de instelling en SMPE/e. c) Het ontwerpprojectdossier(eindverslag en appendices) kan op verzoek van Zorginstelling geheel of gedeeltelijk vertrouwelijk zijn. Leden van de evaluatiecommissie, die het werk van de Kandidaat moeten beoordelen, verkrijgen inzicht in het gehele projectdossier (onder geheimhouding). 7) Naast het ontwerpproject worden kleinere projecten (richtlijn 600 uur) worden uitgevoerd, die ook als doelstelling hebben de vaardigheden van de trainee voor werken in de zorg te verhogen. 8) Gedurende de opleiding wordt een extern project (richtlijn 400 uur) gedaan dat buiten Zorginstelling plaatsvindt. 9) Alle ontwikkelde kennis binnen de project is eigendom van de zorginstelling waar de projecten hebben plaatsgevonden. Financiële verplichtingen SMPE/e 10) De kosten van de opleiding komen ten laste van SMPE/e. Hierin begrepen zijn: a) alle kosten van cursussen, workshops en trainingen zoals omschreven in het curriculum en aanvullend opleidingsplan, met als richtlijn een inspanning van 800 uur; b) de reiskosten voor het volgen van deze curriculaire activiteiten (openbaar vervoer 2 e klas of 19 ct km). Voor de delen op de TU/e worden de reiskosten vergoed volgens de voorwaarden uit de cao voor kandidaten met een 0.2 FTE aanstelling bij de TU/e; voor kandidaten met een 0.0 FTE aanstelling geldt een vergoeding op basis van openbaar vervoer 2 e klas voor het onderwijs aan de TU/e. c) de kosten voor het bijwonen van conferenties, symposia, de aanschaf van boeken en IT middelen door de Kandidaat (met een maximum van 5 000; waarvan maximaal 600 aan IT middelen zoals een laptop); d) de reis, verblijf- en visumkosten verbonden aan het externe (internationale) project bij de medische industrie, instituut of zorginstelling (met een maximum van 5 000). e) De kosten van begeleiding en evaluatie door de wetenschappelijke staf van TU/e. 11) De Kandidaat heeft gedurende de looptijd van het contract het recht om gebruik te maken van de diensten van TU/e zoals helpdesk, en bibliotheek. 12) Voorafgaande schriftelijke toestemming van SMPE/e is vereist voor het maken van de kosten door de Kandidaat. Is geen voorafgaande schriftelijke toestemming verleend, dan zullen deze kosten niet worden vergoed. 13) De totale kosten van het onderwijs- en begeleidingspakket van SMPE/e voor de gehele opleiding van twee jaar bedraagt \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 15

16 Financiële verplichtingen Zorginstelling 14) De Zorginstelling draagt bij aan de opleidingskosten. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW heffing. Indien een Kandidaat volledig in dienst is van de instelling worden aan de instelling geen opleidingskosten in rekening gebracht. 15) De kosten voor aankoop, productie en/of onderhoud van apparatuur, software, hardware en systemen die worden gebruikt voor de projecten en ondersteuning door diensten van de Zorginstelling komen ten laste van de Zorginstelling. 16) De vergoeding voor de werkzaamheden van de begeleider uit de Zorginstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de Zorginstelling. Dienstverband 17) Kandidaat heeft gedurende de looptijd van de opleiding van 1 oktober 2015 tot 30 september 2017 een 0.8 fte aanstelling als klinisch informaticus in opleiding bij Zorginstelling met een inschaling volgens afspraak met de Kandidaat (typisch FG 60 of vergelijkbaar; afhankelijk van de vooropleiding en ervaring van de Kandidaat). Kandidaten die reeds (volledig) in dienst van de Zorginstelling waren, blijven volledig in dienst. 18) Kandidaat heeft gedurende de looptijd van de opleiding een tijdelijke 0.2 fte aanstelling als klinisch informaticus in opleiding bij de ontwerperopleiding Clinical Informatics van TU/e met een inschaling conform de richtlijnen van de ontwerpersopleidingen. Voor 2015 is het brutosalaris 345 per maand (voor 0.2 FTE; 1710 op voltijdsbasis). Bij een volledige aanstelling in de Zorginstelling krijgt de kandidaten een 0.0 fte aanstelling bij de TU/e. 19) Verlofdagen worden gemeld en verwerkt in de Zorginstelling. De dagen aan de TU/e worden verondersteld evenredig te zijn opgenomen, maar worden niet geregistreerd. Restvakantiedagen aan de TU/e worden niet uitbetaald. Aansprakelijkheid 20) TU/e is niet aansprakelijk voor schade/letsel toegebracht aan Zorginstelling dan wel derden of eigendommen van Zorginstelling dan wel derden behoudens opzet of grove schuld/grove nalatigheid van de zijde van de TU/e. TU/e is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door de TU/e ingevolge de volgens overeenkomst te leveren goederen of te geven adviezen. Ontbinding van contract 21) De Kandidaat, de Zorginstelling en SMPE/e evalueren binnen maximaal 6 maanden de voortgang. 22) Bij een besluit tot voortzetting gelden na dit evaluatiemoment de volgende afspraken: a) Kandidaat, de Zorginstelling en SMPE/e verplichten zich om de opleiding af te ronden in de afgesproken looptijd van twee jaar. b) Onvoorziene omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een mogelijke uitloop van de opleidingsperiode worden zo spoedig mogelijk besproken. In onderling overleg en afhankelijk van de situatie kunnen nieuwe afspraken over de looptijd worden gemaakt. c) Bij een tussentijdse beëindiging van het opleidingscontract door Kandidaat is er sprake van een verplichting tot betaling van een proportioneel deel van de directe opleiding- en begeleidingkosten van door Kandidaat aan SMPE/e. De verplichting vervalt indien er sprake is van overmacht. d) De TU/e en de Zorginstelling zullen het contract niet beëindigen. Uitgezonderd zijn die gevallen waarbij er sprake is van wanprestatie van de Kandidaat. 23) Bij een besluit tot beëindiging van de opleiding: a) De arbeidsovereenkomsten worden ontbonden (bij een Kandidaat die reeds in dienst van de Zorginstelling was, alleen het TU/e contract). b) Eventuele reeds aan de Kandidaat betaalde vergoedingen voor IT apparatuur uit het persoonlijk budget (8b) worden door de Kandidaat aan SMPE/e terugbetaald Getekend voor akkoord: Datum: Datum: Datum: [Naam] Namens [Instelling] [naam] Klinisch informaticus i.o. Prof.dr.ir. E.J.E. Cottaar Directeur SMPE/e \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 16

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie