Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3"

Transcriptie

1 Bijgaand bij het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2-3 Zonevreemde constructies - fase 3 gemeente Anzegem Goedkeuringsbeslissing met ref. : RP/DEP/12/104 Brugge, 08/03/2012 De provinciegriffier (Get.) Hilaire Ost De gouverneur-voorzitter (Get.) Carl Decaluwé Voor eensluidend afschrift Namens de deputatie Stephaan Barbery De adviseur Dienst Ruimtelijke planning uitgesloten delen Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 november 2011, definitieve vaststelling

2 Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel fax Opdrachtgever: Gemeente Anzegem Plenaire vergadering voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 19 november 2009 Voorlopige vaststelling van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de gemeenteraadszitting van: 5 juli 2011 Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 1 augustus oktober 2011 Ontwerpers - ruimtelijke planners: Kathy Helsen Hannelore Leys Advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): 17 oktober 2011 Definitieve vaststelling van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de gemeenteraadszitting van: 12 december 2011 Definitieve goedkeuring van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: De burgemeester: Victor Gerniers De schepen ruimtelijke ordening: Claude Van Marcke De gemeentesecretaris: Patrick Vandeputte 2 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Leiedal, november 2011

3 figuur 10: Deelplan 02 - verordenend plan Beek te Biest Legende plangebied zone voor lokale bedrijvigheid zone voor buffer zone voor natuur Meters Leiedal, november 2011 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 17

4 2.11 Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 1: zone voor lokale bedrijvigheid Hoofdcategorie: bedrijvigheid 1.1 De zone is bestemd voor: Land- en tuinbouwactiviteiten, aan de landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven. Alle werken, handelingen, constructies, voorzieningen en inrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, zijn toegelaten. OF De bestaande activiteiten. Alle werken, handelingen, constructies, voorzieningen en inrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de bedrijfsvoering zijn toegelaten. 1.2 De onbebouwde delen van deze zone zijn bestemd voor opritten, stalling van voertuigen, stapelplaatsen in open lucht, terrassen, tuin en/of groenschermen en aanhorigheden. 1.3 Een uitbreiding van de bebouwing en verharding op het bedrijfsperceel mag tot maximaal 10% van de terreinbezetting van de bestaande bebouwing en verharding. Maximaal 50% van het terrein mag bebouwd en/of verhard worden met niet-waterdoorlatende materialen. Land- en tuinbouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld: een veehouderij, telen van akkergewassen, telen van plantgoed, telen van fruit,... Aan de landbouw toeleverende bedrijven zijn bijvoorbeeld: verspreiding van zaaigoed, verdeling van spuitproducten, verdeling van plantaardappelen en de verdeling van andere benodigdheden nodig voor de bedrijfsvoering van land- en tuinbouwactiviteiten Landbouwverwerkende bedrijven zijn bijvoorbeeld: versnijding en verpakking van oogstproducten, groothandel in landbouwgewassen, mestverwerking,... Voor de landbouw dienstverlenende bedrijven zijn bijvoorbeeld: landbouwloonwerk, onderhoud van landbouwmachines, weegbrug,... Aanhorigheden bij de tuin zijn bijvoorbeeld: speeltoestellen, een tuinhuis, zwembad, verlichting,... Voorbeelden van verharding met niet waterdoorlatende materialen zijn: een asfalt oprit, betonklinkers, kasseien, een zwembad,... Een grintverharding, grasdallen of een houten terras met waterdoorlatende spleten worden niet beschouwd als verharding in niet-waterdoorlatende materialen. 1.4 Nieuwe bedrijfsgebouwen moeten een compact geheel vormen met bestaande bebouwing. 1.5 Voor alle gebouwen en constructies bedraagt de maximale kroonlijsthoogte 6 m en nokhoogte 9 m. 1.6 Voor het uitvoeren van werken (behoudens afbraakwerken) aan de bedrijfsgebouwen geldt volgende voorwaarde: bouwvolume en de dakvorm, het aan te leggen groenscherm moeten zorgen voor een optimale integratie van de gebouwen in hun omgeving. 1.7 Het bedrijf is verplicht binnen deze zone parkeerruimte aan te leggen om te voldoen aan de eigen parkeerbehoefte. De nodige manoeuvreerruimte voor bedrijfsvoertuigen dient eveneens binnen deze zone te worden voorzien. 1.8 Het bedrijf is verplicht binnen deze zone de nodige al dan niet ondergrondse maatregelen te treffen, zodat het waterbergend vermogen van het terrein niet significant wordt verkleind. 1.9 Voor het aanbrengen van reclame- of uithangborden gelden volgende voorschriften: de reclame- of uithangborden mogen niet lichtgevend zijn, mogen niet bovenop de gebouwen geplaatst worden en moeten aan de gevel bevestigd worden. De reclame houdt rechtstreeks verband met de benaming van het bedrijf en de activiteiten uitgeoefend op het bedrijfsperceel De opslag van producten, grondstoffen en goederen dient maximaal binnen de bedrijfsgebouwen georganiseerd te worden. De opslag buiten het bedrijfsgebouw is slechts beperkt toegelaten onder de volgende voorwaarden: - De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende omgeving. - De opslag mag enkel aan de achterzijde van het perceel gebeuren - De maximale stapelhoogte bedraagt 3 m Het bedrijf dient verplicht een buffer aan te planten zoals omschreven in de zone voor buffer. 18 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Leiedal, november 2011

5 VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 1.12 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de bedrijfsactiviteiten zal bijkomend worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria: - Het zorgvuldig ruimtegebruik. - Een kwaliteitsvolle aanleg en afwerking van de gebouwen en de site. - De landschappelijke inpassing en integratie met de omgeving. - De mogelijke hinder ten opzichte van de aanpalende bebouwing en/of activiteiten. 2: zone voor buffer Hoofdcategorie: bedrijvigheid 2.1 Deze zone is bestemd voor de verplichte aanleg van een groenscherm. 2.2 Het groenscherm moet voldoen aan volgende voorwaarden: - Een streekeigen gemengd bestand van hoogstammige bomen en struiken. - Het groenscherm moet aangeduid worden op een inrichtingsplan bijgevoegd bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. - Het groenscherm moet ten laatste gerealiseerd worden in het plantseizoen volgend op het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning werd goedgekeurd. 2.3 Binnen deze zone zijn geen nieuwe gebouwen of constructies toegelaten. 3: zone voor natuur Hoofdcategorie: natuur 3.1 De zone is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten. 3.2 In deze zone geldt een verbod voor bijkomende bebouwing en verharding Op te heffen voorschriften deelplan nr. 02 Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en worden binnen dit plangebied opgeheven: Stedenbouwkundige voorschriften van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (m.n. het gewestplan Kortrijk K.B. 04/11/1977). Stedenbouwkundige voorschriften van het natuurgebied volgens het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (m.n. het gewestplan Kortrijk K.B. 04/11/1977). Leiedal, november 2011 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 19

6 Krommestraat figuur 18: Deelplan 87 - verordenend plan Spoorweg Brussel - Kortrijk 1 2 Legende plangebied 1 2 zone voor lokale bedrijvighei zone voor buffer Meters 30 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Leiedal, november 2011

7 3.11 Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 1: zone voor lokale bedrijvigheid Hoofdcategorie: bedrijvigheid 1.1 De zone is bestemd voor: Land- en tuinbouwactiviteiten, aan de landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven. Alle werken, handelingen, constructies, voorzieningen en inrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, zijn toegelaten. OF De bestaande activiteiten, met name tuinaanleg en tuinonderhoud. Alle werken, handelingen, constructies, voorzieningen en inrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de bedrijfsvoering zijn toegelaten. Land- en tuinbouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld: een veehouderij, telen van akkergewassen, telen van plantgoed, telen van fruit,... Aan de landbouw toeleverende bedrijven zijn bijvoorbeeld: verspreiding van zaaigoed, verdeling van spuitproducten, verdeling van plantaardappelen en de verdeling van andere benodigdheden nodig voor de bedrijfsvoering van land- en tuinbouwactiviteiten. Landbouwverwerkende bedrijven zijn bijvoorbeeld: versnijding en verpakking van oogstproducten, groothandel in landbouwgewassen, mestverwerking,... Voor de landbouw dienstverlenende bedrijven zijn bijvoorbeeld: landbouwloonwerk, onderhoud van landbouwmachines, weegbrug, De onbebouwde delen van deze zone zijn bestemd voor opritten, stalling van voertuigen, stapelplaatsen in open lucht, terrassen, tuin en/of groenschermen en aanhorigheden. 1.3 Een uitbreiding van de bebouwing en verharding mag tot maximaal 25% van de huidige oppervlakte aan bebouwing en/of verharding. Maximaal 80% van het terrein mag bebouwd en/of verhard worden met niet-waterdoorlatende materialen. Aanhorigheden bij de tuin zijn bijvoorbeeld: speeltoestellen, een tuinhuis, zwembad, verlichting,... Voorbeelden van verharding met niet waterdoorlatende materialen zijn: een asfalt oprit, betonklinkers, kasseien, een zwembad,... Een grintverharding, grasdallen of een houten terras met waterdoorlatende spleten worden niet beschouwd als verharding in niet-waterdoorlatende materialen. 1.4 Nieuwe bedrijfsgebouwen moeten een compact geheel vormen met bestaande bebouwing. 1.5 Voor alle gebouwen en constructies bedraagt de maximale kroonlijsthoogte 6 m en nokhoogte 9 m. 1.6 Voor het uitvoeren van werken (behoudens afbraakwerken) aan de bedrijfsgebouwen gelden volgende voorwaarden: - Het gebouw of de constructie is op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot. - De kleur van de materialen van de gebouwen en constructies, het bouwvolume en de dakvorm, het aan te leggen groenscherm moeten zorgen voor een optimale integratie van de gebouwen in hun omgeving. 1.7 Het bedrijf is verplicht binnen deze zone parkeerruimte aan te leggen om te voldoen aan de eigen parkeerbehoefte. De nodige manoeuvreerruimte voor bedrijfsvoertuigen dient eveneens binnen deze zone voorzien te worden 1.8 Het bedrijf is verplicht binnen deze zone de nodige al dan niet ondergrondse maatregelen te treffen, zodat het waterbergend vermogen van het terrein niet significant wordt verkleind. 1.9 Voor het aanbrengen van reclame- of uithangborden gelden volgende voorschriften: de reclame- of uithangborden mogen niet lichtgevend zijn, mogen niet bovenop de gebouwen geplaatst worden en moeten aan de gevel bevestigd worden. De reclame houdt rechtstreeks verband met de benaming van het bedrijf en de activiteiten uitgeoefend op het bedrijfsperceel. Leiedal, november 2011 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 31

8 VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 1.10 De opslag van producten, grondstoffen en goederen dient maximaal binnen de bedrijfsgebouwen georganiseerd te worden. De opslag buiten het bedrijfsgebouw is slechts beperkt toegelaten onder de volgende voorwaarden: - De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende omgeving. - De opslag mag enkel aan de achterzijde van het perceel gebeuren. - De maximale stapelhoogte bedraagt 3 m Het bedrijf dient verplicht een buffer aan te planten zoals omschreven in de zone voor buffer Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de bedrijfsactiviteiten zal bijkomend worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria: - Het zorgvuldig ruimtegebruik. - Een kwaliteitsvolle aanleg en afwerking van de gebouwen en de site. - De landschappelijke inpassing en integratie met de omgeving. - De mogelijke hinder ten opzichte van de aanpalende bebouwing en/of activiteiten. 2: zone voor buffer Hoofdcategorie: bedrijvigheid 2.1 Deze zone is bestemd voor de verplichte aanleg van een groenscherm. 2.2 Het groenscherm moet voldoen aan volgende voorwaarden: - Een streekeigen gemengd bestand van hoogstammige bomen, struiken en graspartijen. - Het groenscherm moet aangeduid worden op een inrichtingsplan bijgevoegd bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. - Het groenscherm moet ten laatste gerealiseerd worden in het plantseizoen volgend op het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning werd goedgekeurd. 2.3 Binnen deze zone zijn geen nieuwe gebouwen of constructies toegelaten. 2.4 Maximaal 10% van de oppervlakte van deze zone mag worden verhard als toerit naar de bedrijfsgebouwen. 32 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Leiedal, november 2011

9 3.12 Op te heffen voorschriften deelplan nr. 87 Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en worden binnen dit plangebied opgeheven: Stedenbouwkundige voorschriften van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (m.n. het gewestplan Kortrijk K.B. 04/11/1977). Leiedal, november 2011 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 33

10 figuur 26: Deelplan 95 - verordenend plan 1 2 Legende plangebied 1 2 zone voor lokale bedrijvigheid zone voor buffer Meters 44 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Leiedal, november 2011

11 4.11 Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 1: zone voor lokale bedrijvigheid Hoofdcategorie: bedrijvigheid 1.1 De zone is bestemd voor: Land- en tuinbouwactiviteiten, aan de landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven. Alle werken, handelingen, constructies, voorzieningen en inrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, zijn toegelaten. OF De bestaande activiteiten. Alle werken, handelingen, constructies, voorzieningen en inrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de bedrijfsvoering zijn toegelaten. OF Nieuwe bedrijfsactiviteiten. Aan nieuwe bedrijfsactiviteiten worden volgende voorwaarden opgelegd: - De bedrijfsactiviteiten zijn kleinschalig, ambachtelijk en laagdynamisch van aard. - Er zijn geen activiteiten toegelaten die gericht zijn op handel. - Er zijn tevens geen activiteiten toegelaten die qua verkeersdynamiek de draagkracht van de omgeving zouden overschrijden. Activiteiten die meer hinder veroorzaken dan de huidige bedrijfsactiviteiten zijn niet toegelaten. 1.2 De onbebouwde delen van deze zone zijn bestemd voor opritten, stalling van voertuigen, stapelplaatsen in open lucht, terrassen, tuin en/of groenschermen en aanhorigheden. Land- en tuinbouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld: een veehouderij, telen van akkergewassen, telen van plantgoed, telen van fruit,... Aan de landbouw toeleverende bedrijven zijn bijvoorbeeld: verspreiding van zaaigoed, verdeling van spuitproducten, verdeling van plantaardappelen en de verdeling van andere benodigdheden nodig voor de bedrijfsvoering van land- en tuinbouwactiviteiten. Landbouwverwerkende bedrijven zijn bijvoorbeeld: versnijding en verpakking van oogstproducten, groothandel in landbouwgewassen, mestverwerking,... Voor de landbouw dienstverlenende bedrijven zijn bijvoorbeeld: landbouwloonwerk, onderhoud van landbouwmachines, weegbrug,... Voor een beschrijving van de huidige bedrijfsactiviteiten wordt naar de toelichtende nota (p. 34) verwezen. Aanhorigheden bij de tuin zijn bijvoorbeeld: speeltoestellen, een tuinhuis, zwembad, verlichting, Een uitbreiding van het bestaande bedrijf kan tot maximaal m², en enkel in functie van laad- en losruimte, manoeuvreerruimte, parkeerruimte voor eigen personeel. 1.4 Nieuwe bedrijfsgebouwen buiten de bestaande bebouwing zijn niet toegelaten. 1.5 Voor alle gebouwen en constructies bedraagt de maximale kroonlijsthoogte 6 m en nokhoogte 9 m. 1.6 Voor het uitvoeren van werken (behoudens afbraakwerken) aan de bedrijfsgebouwen gelden volgende voorwaarden: - Het gebouw of de constructie is op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot. - De kleur van de materialen van de gebouwen en constructies, het bouwvolume en de dakvorm, het aan te leggen groenscherm moeten zorgen voor een optimale integratie van de gebouwen in hun omgeving. 1.7 Het bedrijf is verplicht binnen deze zone de nodige al dan niet ondergrondse maatregelen te treffen, zodat het waterbergend vermogen van het terrein niet significant wordt verkleind. 1.8 Voor het aanbrengen van reclame- of uithangborden gelden volgende voorschriften: de reclame- of uithangborden mogen niet lichtgevend zijn, mogen niet bovenop de gebouwen geplaatst worden en moeten aan de gevel bevestigd worden. De reclame houdt rechtstreeks verband met de benaming van het bedrijf en de activiteiten uitgeoefend op het bedrijfsperceel. Leiedal, november 2011 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 45

12 VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 1.9 De opslag van producten, grondstoffen en goederen dient maximaal binnen de bedrijfsgebouwen georganiseerd te worden. De opslag buiten het bedrijfsgebouw is slechts beperkt toegelaten onder de volgende voorwaarden. - De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende omgeving. - De opslag mag enkel aan de achterzijde van het perceel gebeuren. - De maximale stapelhoogte bedraagt 3 m Het bedrijf dient verplicht een buffer aan te planten zoals omschreven in de zone voor buffer Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de bedrijfsactiviteiten zal bijkomend worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria: - Het zorgvuldig ruimtegebruik. - Een kwaliteitsvolle aanleg en afwerking van de gebouwen en de site. - De landschappelijke inpassing en integratie met de omgeving. - De mogelijke hinder ten opzichte van de aanpalende bebouwing en/of activiteiten. 2: zone voor buffer Hoofdcategorie: bedrijvigheid 2.1 Deze zone is bestemd voor de verplichte aanleg van een groenscherm. 2.2 Het groenscherm moet voldoen aan volgende voorwaarden: - Een streekeigen gemengd bestand van hoogstammige bomen en struiken. - Het groenscherm moet aangeduid worden op een inrichtingsplan bijgevoegd bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. - Het groenscherm moet ten laatste gerealiseerd worden in het plantseizoen volgend op het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning werd goedgekeurd. 2.3 Binnen deze zone zijn geen nieuwe gebouwen of constructies toegelaten. In de zone mag geen verharding worden voorzien. 46 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Leiedal, november 2011

13 4.12 Op te heffen voorschriften deelplan nr. 95 Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en worden binnen dit plangebied opgeheven: Stedenbouwkundige voorschriften van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (m.n. het gewestplan Kortrijk K.B. 04/11/1977). Leiedal, november 2011 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 47

14 figuur 34: Deelplan verordenend plan Tieboutslaan 8m 1 8m 2 Legende plangebied 1 2 zone voor lokale bedrijvigheid zone voor buffer Meters 58 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Leiedal, november 2011

15 5.11 Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 1: zone voor lokale bedrijvigheid Hoofdcategorie: bedrijvigheid 1.1 De zone is bestemd voor: Land- en tuinbouwactiviteiten, aan de landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven. Alle werken, handelingen, constructies, voorzieningen en inrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, zijn toegelaten. OF De bestaande activiteiten, met name: landbouwloonwerken en diverse ondergeschikte nevenactiviteiten. Alle werken, handelingen, constructies, voorzieningen en inrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de bedrijfsvoering zijn toegelaten. 1.2 De onbebouwde delen van deze zone zijn bestemd voor opritten, stalling van voertuigen, stapelplaatsen in open lucht, terrassen, tuin en/of groenschermen en aanhorigheden. 1.3 Maximaal 50% van het plangebied mag bebouwd en/of verhard worden met niet-waterdoorlatende materialen. Land- en tuinbouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld: een veehouderij, telen van akkergewassen, telen van plantgoed, telen van fruit,... Aan de landbouw toeleverende bedrijven zijn bijvoorbeeld: verspreiding van zaaigoed, verdeling van spuitproducten, verdeling van plantaardappelen en de verdeling van andere benodigdheden nodig voor de bedrijfsvoering van land- en tuinbouwactiviteiten. Landbouwverwerkende bedrijven zijn bijvoorbeeld: versnijding en verpakking van oogstproducten, groothandel in landbouwgewassen, mestverwerking,... Voor de landbouw dienstverlenende bedrijven zijn bijvoorbeeld: landbouwloonwerk, onderhoud van landbouwmachines, weegbrug,... Aanhorigheden bij de tuin zijn bijvoorbeeld: speeltoestellen, een tuinhuis, zwembad, verlichting,... Voorbeelden van verharding met niet waterdoorlatende materialen zijn: een asfalt oprit, betonklinkers, kasseien, een zwembad,... Een grintverharding, grasdallen of een houten terras met waterdoorlatende spleten worden niet beschouwd als verharding in niet-waterdoorlatende materialen. 1.4 Nieuwe bedrijfsgebouwen moeten een compact geheel vormen met bestaande bebouwing en dient zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de bestaande bebouwde omgeving. 1.5 Voor alle gebouwen en constructies bedraagt de maximale kroonlijsthoogte 6 m en nokhoogte 9 m. 1.6 Voor het uitvoeren van werken (behoudens afbraakwerken) aan de bedrijfsgebouwen gelden volgende voorwaarden: - Het gebouw of de constructie is op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot. - De kleur van de materialen van de gebouwen en constructies, het bouwvolume en de dakvorm, het aan te leggen groenscherm moeten zorgen voor een optimale integratie van de gebouwen in hun omgeving. 1.7 Het bedrijf is verplicht binnen deze zone parkeerruimte aan te leggen om te voldoen aan de eigen parkeerbehoefte. De nodige manoeuvreerruimte voor bedrijfsvoertuigen dient eveneens binnen deze zone te worden voorzien. 1.8 Het bedrijf is verplicht binnen deze zone de nodige al dan niet ondergrondse maatregelen te treffen, zodat het waterbergend vermogen van het terrein niet significant wordt verkleind. 1.9 Voor het aanbrengen van reclame- of uithangborden gelden volgende voorschriften: de reclame- of uithangborden mogen niet lichtgevend zijn, mogen niet bovenop de gebouwen geplaatst worden en moeten aan de gevel bevestigd worden. De reclame houdt rechtstreeks verband met de benaming van het bedrijf en de activiteiten uitgeoefend op het bedrijfsperceel. Leiedal, november 2011 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 59

16 VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 1.10 De opslag van producten, grondstoffen en goederen dient maximaal binnen de bedrijfsgebouwen georganiseerd te worden. De opslag buiten het bedrijfsgebouw is slechts beperkt toegelaten onder de volgende voorwaarden: - De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende omgeving. - De opslag mag enkel aan de achterzijde van het perceel gebeuren. - De maximale stapelhoogte bedraagt 3 m Het bedrijf dient verplicht een buffer aan te planten zoals omschreven in de zone voor buffer Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de bedrijfsactiviteiten zal bijkomend worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria: - Het zorgvuldig ruimtegebruik. - Een kwaliteitsvolle aanleg en afwerking van de gebouwen en de site. - De landschappelijke inpassing en integratie met de omgeving. - De mogelijke hinder ten opzichte van de aanpalende bebouwing en/of activiteiten. 2: zone voor buffer Hoofdcategorie: bedrijvigheid 2.1 Deze zone is bestemd voor de verplichte aanleg van een groenscherm. 2.2 Het groenscherm moet voldoen aan volgende voorwaarden: - Een streekeigen gemengd bestand van hoogstammige bomen en struiken. - Het groenscherm moet aangeduid worden op een inrichtingsplan bijgevoegd bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. - Het groenscherm moet ten laatste gerealiseerd worden in het plantseizoen volgend op het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning werd goedgekeurd. 2.3 Binnen deze zone zijn geen nieuwe gebouwen of constructies toegelaten. 60 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Leiedal, november 2011

17 5.12 Op te heffen voorschriften deelplan nr. 141 Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en worden binnen dit plangebied opgeheven: Stedenbouwkundige voorschriften van het agrarisch gebied volgens het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (m.n. het gewestplan Kortrijk K.B. 04/11/1977). Leiedal, november 2011 Gemeente Anzegem, RUP 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 61

18 bedrijventerreinen stedenbouw milieu informatie- en communicatietechnologie mobiliteit herbestemmingsprojecten intergemeentelijke samenwerking projectontwikkeling streekontwikkeling

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

Gemeente Avelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr Bedrijf VDMB

Gemeente Avelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr Bedrijf VDMB Bijgaand bij het besluit van de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 2.1. Bedrijf VDMB (Avelgem) Goedkeruingsbeslissing met

Nadere informatie

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit Gemeente Anzegem RUP -1 KWZI - Ingooigem maart 015, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +3 56 4

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr Smesseplein

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr Smesseplein Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Smesseplein Anzegem) Goedkeuringsbeslissing met ref.: 7/DRUM/2007-29-BD,

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

Voor eensluidend afschrift Namens de deputatie Stephaan Barbery De adjunct-adviseur Dienst ruimtelijke planning

Voor eensluidend afschrift Namens de deputatie Stephaan Barbery De adjunct-adviseur Dienst ruimtelijke planning Bijgaand bij het besluit van deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nr 11.1 Ware Heem (Waregem) Goedkeuringsbeslissing met ref.:

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Gemeente Avelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 4.1 Ter Meersch

Gemeente Avelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 4.1 Ter Meersch Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Meersch (Avelgem) Goedkeuringsbeslissing met ref.: RP/DEP/09/262,

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur- en landbouwgebieden Vallei van de Herk en Mombeek van Alken

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave $ 4 5 5 4< < BF

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Gemeente Lendelede RUP 7-1 Lendelede

Gemeente Lendelede RUP 7-1 Lendelede GEMEENTE LENDELEDE RUP 7.1 Lange Munte verordenend plan Legende plangebied 1 2 3 overdruk zone voor sportterreinen zone voor sport,recreatie en openbaar nut zone voor wonen met beperkte nevenfuncties 2

Nadere informatie

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRUM) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Tel.: (050)40 35 33 Fax: (050)40 33

Nadere informatie

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 2.1. Zonevreemde constructies fase 1

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 2.1. Zonevreemde constructies fase 1 Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde constructies Fase (Anzegem) Goedkeuringsbeslissing

Nadere informatie

gemeentelijk RUP Oud Militair Hospitaal in opmaak informatie- en inspraakvergadering 4 november 2013

gemeentelijk RUP Oud Militair Hospitaal in opmaak informatie- en inspraakvergadering 4 november 2013 gemeentelijk RUP Oud Militair Hospitaal in opmaak informatie- en inspraakvergadering 4 november 2013 1. verwelkoming + panel door Patrick Gheysen communicatiedienst panel Schepen Franky Demon schepen van

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014

RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014 RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014 Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde bedrijven' te Torhout Grafisch plan _Deel-RUP 1: Blomme H. bvba Legende

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Beperkte uitbreiding Nieuwland

Beperkte uitbreiding Nieuwland PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Daan Demey Telefoon - fax 016-26 75 48 e-mail daan.demey@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-200603 Ons kenmerk IST/RO/projecten/Uitbreiding

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP RECREATIEGEBIEDEN PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: SINT-LAUREINS Dossier nr. 43014-RUP RECREATIEGEBIEDEN OPDRACHTGEVER DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 09/06/06

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Brugge Oostende Gemeenten Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP RUSTHUIS VLAAMSE ARDENNEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP RUSTHUIS VLAAMSE ARDENNEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP RUSTHUIS VLAAMSE ARDENNEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

3. Soepele meldingsprocedure vervangt de vergunningsaanvraag soms...3

3. Soepele meldingsprocedure vervangt de vergunningsaanvraag soms...3 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De nieuwe regels in grote lijnen 1. Een stedenbouwkundige vergunning aanvragen...2 2. Vaker vrijgesteld om een vergunning aan te vragen...3 3. Soepele meldingsprocedure vervangt

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

G e m e e n t e W i n g e n e B P A P a n n a e r s h o e k

G e m e e n t e W i n g e n e B P A P a n n a e r s h o e k baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be G e m e e n t e W i n g e n e B P A P a n n a e r s h o e k h e r z i e n i n g o n t w e r p o k t o b e r 2 0 0 6 algemeen

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone Klei van de Kempen Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1. Natuurgebied Artikel. 1.1 Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos.

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem. december 2011, besluit

Gemeente Wevelgem. december 2011, besluit Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 3.1 Menenstraat-Noord 7.1 Marremstraat A december 2011, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium Gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en

Nadere informatie

Sportpark Overmere. ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. bijlage II stedenbouwkundige voorschriften

Sportpark Overmere. ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. bijlage II stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Berlare ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Overmere bijlage II stedenbouwkundige voorschriften colofon samenstelling en ontwerp Gemeente Berlare

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

Gemeente Anzegem Ruimtelijk uitvoeringsplan nr Heirweg Vinkenhout

Gemeente Anzegem Ruimtelijk uitvoeringsplan nr Heirweg Vinkenhout Bijgaand bij het besluit van deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 3- Heirweg Vinkenhout (Anzegem) Goedkeuringsbeslissing

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften. GEOMEX bvba Staden Juni 2012 Dossiernr. Gemeente RUP_36019_214_00027_00001 Opmaak GRUP Sabbe O.ref.

Stedenbouwkundige voorschriften. GEOMEX bvba Staden Juni 2012 Dossiernr. Gemeente RUP_36019_214_00027_00001 Opmaak GRUP Sabbe O.ref. Stedenbouwkundige voorschriften 30 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 0. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES (meer info vindt u op www.ruimtelijkeordening.be) VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften AFDELING 2. Basisrechten voor

Nadere informatie

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek Pastorijstraat 2 3190 Boortmeerbeek Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, mei 2013 Gezien en voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

(get.) Dirk VAN MECHELEN. Voor eensluidend afschrift (get.) Leus Marleen assistent. van goedkeuring onthouden

(get.) Dirk VAN MECHELEN. Voor eensluidend afschrift (get.) Leus Marleen assistent. van goedkeuring onthouden ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) Nr.RP 2.26/34040/103.1 Brussel, 31.07.2007 De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel RAVELS T ILBURG K AN AAL D ESSEL - SCHO TEN N 12 MERKSPLAS N 119 N 124 O O STH O VEN TU RN H O U T BEERSE O U D -T U RN H O U T N 12 VO SSELAAR PAPEN BRU G GE SCH O RVO O RT N 18 MO L AN TWERPEN N A 2007

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 verloop van de avond 1. verwelkoming en voorstelling panel door Patrick Gheysen (communicatiedienst) 2. inleiding door Schepen Van

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009 Bedrijventerrein Rijkmaker Informatie voor bedrijven november 2009 luchtfoto Stand van zaken 1. Aankoop gronden 2. Verkoopsvoorwaarden 3. Ontwerp van Stedenbouwkundige voorschriften 4. Wegenis en riolering

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan Decofer bvba. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan Decofer bvba. Stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan Decofer bvba Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgever: Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011 RUP Heihoek ontwerp september 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie