Juridisch dossier Het eenheidsstatuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridisch dossier Het eenheidsstatuut"

Transcriptie

1 Juridisch dossier Het eenheidsstatuut

2 Het eenheidsstatuut Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid af te schaffen. De gelijkschakeling van beide statuten is recent evenwel in een stroomversnelling gekomen. In juli 2011 legde het Grondwettelijk Hof een ultimatum op voor het wegwerken van het onderscheid, althans minstens op het vlak van de carensdag (eerste dag ziekte is onbetaald) en de opzegtermijnen, met name uiterlijk tegen 8 juli Deze datum nadert met rasse schreden. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben allerlei voorstellen gedaan maar ze staan lijnrecht tegenover elkaar. De bal ligt nu in het kamp van de regering. In dit dossier vindt u een overzicht van de aanloop naar en de huidige stand van de eenmaking van de statuten arbeiders en bedienden tot het eenheidstatuut werknemer. In deel 1 geven we een kort overzicht van wat begrepen wordt onder arbeiders en bedienden en hoe diep dit onderscheid geworteld is in ons arbeidsrecht, zowel op individueel, collectief als technisch vlak. Verder kaderen we de achtergrond van de verschillende stappen die reeds genomen zijn in dit dossier. Reeds in 2011 werd er een voorzichtige toenadering gemaakt tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de opzegtermijnen in het kader van de zgn. IPA-wet, doch dit is nog onvoldoende. Deel 2 geeft een overzicht van een aantal standpunten van werkgevers- en werknemerspartijen om te komen tot een (evenwichtig) eenheidsstatuut. In deel 3 zullen we de uiteindelijke beslissing van de regering behandelen. Aangezien het nog wachten is op deze beslissing in principe uiterlijk op 8 juli 2013 zal onderhavig dossier regelmatig aangepast worden. 1 Laatste update 8 juli

3 Inhoud Het eenheidsstatuut Deel 1: Achtergrond Definitie arbeiders en bedienden Onderscheid tussen arbeiders en bedienden Discussie over het verder bestaan van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden Arrest van het Arbitragehof van 8 juli Het ontwerp Interprofessioneel Akkoord (IPA) IPA-Wet van 11 april Arrest Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 zaak Bellerose Gevolgen van de zaak Bellerose... 8 Deel 2: Standpunten inzake het bereiken van het eenheidsstatuut Wetswijziging Een light-regeringsvoorstel in lijn met de zaak Bellerose Voorstel van de werkgevers (Interprofessioneel Werkgeversoverleg IWO) Ontslag Carensdag Andere aspecten Voorstel ACLVB Ontslag Carensdag en gewaarborgd loon Tijdelijke werkloosheid Vakantiegeld Proefperiode Collectief Paritaire comités Voorstel ACV Ontslag Carensdag en gewaarborgd loon Tijdelijke werkloosheid Vakantiegeld Proefperiode

4 5.6 Uitbetaling loon Bevorderen van werkzekerheid Voorstel ABVV Ontslag Carensdag Andere aspecten Itinera (onafhankelijke denktank) betreffende de modernisering van het ontslagrecht Deel 3: Stand van zaken? Wachten op de beslissing van de regering De 12 vragen van de regering aan de sociale partners juni 2013: Aanduiding van een bemiddelaar juni 2013: Vakbondacties juni 2013: Onderhandelingen lopen vast juli 2013: Minister van Werk treedt op als bemiddelaar juli 2013: Compromisvoorstel bereikt Opzegtermijnen Afschaffing van de carensdag Wegwerken van andere verschilpunten? Deel 4: Wat kan een werkgever al doen? Wat kan een werkgever al doen? WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE VERSIE VAN 24 juni 2013 p juni 2013: Onderhandelingen lopen vast p juli 2013: Minister van Werk treedt op als bemiddelaar p juli 2013: Compromisvoorstel bereikt Opdat de aanpassingen duidelijk zouden zijn, werden deze aangebracht in het licht blauw. 3

5 Deel 1: Achtergrond 1 Definitie arbeiders en bedienden De Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 definieert de begrippen arbeider en bediende : Artikel 2: De arbeidsovereenkomst voor werklieden is de overeenkomst waarbij een werknemer, de werkman, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever in hoofdzaak handenarbeid te verrichten. Artikel 3: De arbeidsovereenkomst voor bedienden is de overeenkomst waarbij een werknemer, de bediende, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten. 2 Onderscheid tussen arbeiders en bedienden Het onderscheid tussen beide statuten zit verweven in meerdere aspecten van het arbeidsrecht: Arbeiders Bedienden Ontslagrecht Beperkte opzegtermijn in dagen Motivering van ontslag Aanvang opzegtermijn (maandag) Willekeurig ontslag Ruimere opzegtermijn in maanden Geen motivering Aanvang opzegtermijn (1 ste van de maand) Rechtsmisbruik Jaarlijkse vakantie Betaling via de vakantiekas Betaling via de werkgever Carensdag Elke ziekte < 14 dagen Tijdens proef en AO < 3 maanden Gewaarborgd loon 7 eerste dagen ten laste van werkgever Eerste maand ten laste van werkgever Tijdelijke werkloosheid (WLH) Economische en technische WLH Overmacht Collectief overleg Apart paritair comité Apart paritair comité Loonbetaling 2 x per maand 1 x per maand Proefperiode Max. 14 dagen Max. 6 of 12 maanden RSZ-bijdragen Sociale verkiezingen WG: +/- 38,38% op 108% van het brutoloon WN: 13,07% op 108% van het brutoloon Aparte vertegenwoordiging in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk WG: +/-32,38% van het brutoloon WN: 13,07% van het brutoloon Aparte vertegenwoordiging in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk 4

6 3 Discussie over het verder bestaan van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Daar waar het onderscheid vroeger te verantwoorden was door de aard van het werk, is dit vandaag vaak niet langer het geval. Zo kan nog moeilijk voorgehouden worden dat een werknemer die in een magazijn werkt waar alles computergestuurd is, nog steeds louter handenarbeid verricht en dus als arbeider dient beschouwd te worden. Het onderscheid tussen beide statuten staat al jaren ter discussie en meerdere voorstellen werden gedaan. Ook werd in de rechtspraak tot twee maal toe geoordeeld dat het onderscheid niet langer objectief te verantwoorden is. 3.1 Arrest van het Arbitragehof van 8 juli 1993 Verwijzing: Arbitragehof 8 juli 1993, nr.56/93.. Het Arbitragehof (thans het Grondwettelijk Hof) oordeelde reeds in zijn arrest van 8 juli 1993 dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden niet langer objectief en redelijk verantwoord kan worden. Het Hof stelde niet uitdrukkelijk dat de opzegtermijnen ongrondwettig waren. Het benadrukte dat beide statuten eigen regels hebben die op elkaar zullen afgestemd moeten worden. Het Hof stelde geen einddatum voorop voor het bereiken van het eenheidsstatuut. Het Hof was dus reeds in 1993 van oordeel dat het onderscheid niet langer te verantwoorden was. 3.2 Het ontwerp Interprofessioneel Akkoord (IPA) Verwijzing: Ontwerp van Interprofessioneel Akkoord van 18 januari Wet 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, BS 7 februari 2011, Nieuwsflash van 21 januari In de zaak Bellerose (zie hierna) stelde de Arbeidsrechtbank te Brussel in april 2010 twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof inzake de grondwettelijkheid van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake de carensdag en de opzeggingstermijnen. In afwachting van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof werden (vlug) eerste stappen ondernomen om het onderscheid tussen arbeiders en bedienden geleidelijk aan weg te werken. Meer bepaald werd het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden uitgebreid besproken in het oorspronkelijk ontwerp van IPA dat op 18 januari 2011 tot stand kwam. In het ontwerp IPA werden de krachtlijnen uiteengezet die in principe later verder in detail zouden worden besproken in een speciale omzettingscommissie opgericht binnen de Nationale Arbeidsraad. De volgende voorstellen werden toen gedaan om de statuten op elkaar af te stemmen: Ontslag Er werden maatregelen genomen om de opzeggingstermijnen van de arbeiders en de bedienden beter op elkaar af te stemmen. De nieuwe bepalingen zouden van toepassing zijn op de nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari Het uitgangspunt voor de berekening van de opzeggingstermijnen van de nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 2012 is de opzeggingstermijnen 5

7 naar elkaar toe te laten groeien op basis van convergentiecoëfficiënten waarbij de opzegtermijnen van de arbeiders zouden stijgen en deze van de bedienden geleidelijk zouden dalen en dit gespreid over verschillende periodes. Voor de bestaande overeenkomsten (dit zijn de arbeidsovereenkomsten die reeds van toepassing waren op 1 januari 2012) zou er niets wijzigen. Enkel zou het bedrag van de crisispremie, die volledig ten laste valt van de RVA, variëren van EUR tot EUR naargelang de anciënniteit van de betrokken arbeider. Jaarlijkse vakantie De sociale partners zouden tegen eind 2012 een eenvormige berekeningswijze uitwerken voor de berekening van het vakantiegeld voor arbeiders en bedienden. Arbeiders ontvangen tot op heden een vakantiegeld dat gebaseerd is op de lonen van het vakantiedienstjaar, dit in tegenstelling tot de bedienden die vakantiegeld ontvangen dat zoveel mogelijk overeenstemt met het normale loon van de maand waarin men vakantie opneemt. Bedienden zouden tevens een hoger bedrag ontvangen aan dubbel vakantiegeld omdat de vaste premies, zoals de dertiende maand, voortaan zouden meegeteld worden in de berekeningsbasis voor het dubbel vakantiegeld. De concrete organisatie van het vakantiestelsel (uitvoering door de werkgever of vakantiefondsen, etc..) zou in een latere fase aan bod komen. Gewaarborgd loon en carensdag De carensdag, zijnde de niet betaalde eerste dag ziekte voor arbeiders, zou vanaf 2014 afgeschaft worden. Een gelijkstelling inzake het gewaarborgd loon werd eveneens voorzien. Hierbij zouden arbeiders en bedienden recht hebben op 4 weken gewaarborgd loon. Verdere onderhandelingen waren nog nodig over wie het geheel zou bekostigen. Uitbetaling van het loon Volgens de huidige regeling wordt het loon van de arbeiders minstens twee maal per maand, met een tussentijd van maximum 16 dagen, betaald. Er was een akkoord om arbeiders, net zoals bedienden, minstens éénmaal per maand te betalen. Tijdelijke werkloosheid Tot 2016 zou het huidige systeem van tijdelijke werkloosheid voor de arbeiders en de huidige voorwaarden voor de crisiswerkloosheid voor bedienden blijven bestaan. Daarnaast zou men op de RVA-uitkering een verhoging toepassen van de bedrijfsvoorheffing. Dit zou in fasen gebeuren. In 2016 zou er één systeem bestaan met als basis de huidige regeling inzake tijdelijke werkloosheid aangevuld met een minimum aanvullende vergoeding van 5 EUR per dag. Er werd tevens gewerkt aan een systeem van responsabilisering waarbij overmatig gebruik van economische werkloosheid wordt aangepakt. Collectieve arbeidsverhoudingen Alle nieuwe paritaire comités zouden gemengde comités moeten worden. De sociale partners werden opgeroepen om, daar waar mogelijk, reeds over te gaan tot de fusie van paritaire comités. Er werd bekeken om het Gerechtelijk Wetboek aan te passen inzake de samenstelling van de kamers van de arbeidsrechtbanken en -hoven en de benoeming van de rechters en raadsheren in sociale zaken. Er werd wel bevestigd dat deze harmonisering geen invloed zal hebben op de sociale verkiezingen van Deze blijven ongewijzigd van toepassing. 6

8 3.3 IPA-Wet van 11 april 2011 Verwijzing: Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord, BS 28 april 2011, Artikel 65/1 t.e.m. 65/4 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli Artikel 86/1 t.e.m. 86/4 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli Artikel 77/2 t.e.m. 77/8 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli Juridische dossiers: IPA Ondanks de meerdere voorstellen die gedaan werden in het kader van het ontwerp IPA, bleven uiteindelijk enkel de aanpassingen inzake de opzeggingstermijnen en de tijdelijke werkloosheid voor bedienden overeind. Aangezien de sociale partners geen akkoord bereikten, werd dit vastgelegd in een afzonderlijke Wet. Concreet: Voor de bestaande arbeidsovereenkomsten (d.w.z. overeenkomsten die reeds bestonden in 2011 en verder blijven bestaan na 1 januari 2012) blijven de bestaande beëindigingregelen van toepassing. De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing op de nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari Het doel bestaat erin dat de huidige beëindigingregelen op termijn zullen uitdoven ten voordele van de nieuwe bepalingen; De tijdelijke crisismaatregel werkloosheid voor bedienden voor ondernemingen in moeilijkheden blijft definitief van toepassing. 3.4 Arrest Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 zaak Bellerose Verwijzing: Grondwettelijk Hof 7 juli 2011; nr. 125/2011. Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 7 juli 2011 uitgesproken over de volgende twee prejudiciële vragen: 1. Zijn de wettelijke bepalingen inzake opzeggingstermijnen in strijd met het gelijkheids- en het nondiscriminatiebeginsel in zoverre zij voorzien in een verschillende termijn voor een arbeider en bediende met dezelfde anciënniteit? 2. Zijn de wettelijke bepalingen inzake een carensdag (eerste onbetaalde ziektedag < 14 dagen ziekte) in strijd met het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel inzoverre de carensdag steeds van toepassing is bij arbeiders ingeval van een ongeschiktheid van minder dan 14 dagen, daar waar dat bij bedienden slechts uitzonderlijk wordt toegepast? Het Hof is van oordeel dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de carensdag en de opzeggingstermijnen in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Echter, omdat de regering sinds 1993 maatregelen* heeft genomen om dit onderscheid te milderen, werd er voorzien in een overgangsperiode van twee jaar. Het onderscheid op het vlak van de opzeg en de carensdag is dus ongrondwettelijk maar mag nog gehandhaafd blijven tot uiterlijk 8 juli (*) Het Hof verwijst naar de afwijkende hogere opzeggingstermijnen voor arbeiders die vastgelegd zijn in bepaalde sectoren, CAO nr. 75 en de IPA-wet van 11 april

9 3.5 Gevolgen van de zaak Bellerose Beperkt tot carensdag en opzeggingstermijnen Het Grondwettelijk Hof heeft zich enkel uitgesproken over de ongrondwettelijkheid en het discriminatoir karakter van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag. Dit onderscheid moet weggewerkt worden tegen uiterlijk 8 juli Indien er niets wordt ondernomen, kan een arbeider vanaf die dag naar de arbeidsrechtbank stappen om de hogere opzeggingstermijnen van de bedienden eveneens op hem van toepassing te verklaren. Ook kan hij de betaling van de carensdag opeisen. Het Hof heeft geen uitspraak gedaan over de andere verschilpunten tussen arbeiders en bedienden (o.a. vakantie, proeftijd, enz.). Hierover kunnen andere rechtbanken indien een werknemer de wettigheid van het onderscheid betwist in het kader van een procedure een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof Partijen gebonden door het arrest van het Grondwettelijk Hof Enkel de partijen betrokken in de zaak Bellerose zijn in principe gebonden door deze uitspraak. Aangezien het echter een uitspraak betreft van een hoger rechtscollege, is het hoogstwaarschijnlijk dat de (lagere) rechtbanken het standpunt van het Hof zullen volgen indien zij geconfronteerd worden met een zaak waarbij er een discussie bestaat inzake de wettige toepassing van de carensdag en de opzeggingstermijnen De nieuwe opzeggingstermijnen in de IPA-Wet In de IPA-wet werd slechts een eerste stap gezet in de gelijkschakeling van de opzeggingstermijnen tussen arbeiders en bedienden. Meerdere verschilpunten blijven bestaan of zijn ontstaan: Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden is (financieel) verkleind maar bestaat nog steeds. De opzeggingstermijnen van arbeiders zijn nog steeds korter, maar thans aangevuld met een ontslaguitkering ten laste van de RVA; Er bestaan nog steeds afwijkingen op sectorvlak voor de arbeiders; Er gelden andere termijnen naargelang de arbeider/bediende een arbeidsovereenkomst heeft van vóór of na 1 januari 2012; Er ontstond een nieuw onderscheid tussen bedienden onderling: Bedienden aangeworven vóór en na 1 januari

10 Deel 2: Standpunten inzake het bereiken van het eenheidsstatuut De regering heeft de sociale partners gevraagd om tegen eind maart 2013 een regeling uit te werken. In dit opzicht werd een werkgroep opgericht. Er werden voorstellen gedaan aan de regering. De regering heeft vervolgens het dossier overgenomen. Sindsdien is het windstil. De stilte verontrust de sociale partners en er werd overgegaan tot informatiecampagnes door de vakbonden. Verdere acties staan nog op stapel. In afwachting van het definitieve standpunt van de regering, vindt u hieronder een aantal standpunten over hoe het eenheidsstatuut werknemer kan bereikt worden. Als één ding duidelijk is dan is het dat de standpunten van de verschillende partners nog ver uiteen liggen. De vakbonden willen dat de arbeiders in de toekomst dezelfde voorwaarden krijgen als de bedienden nu. De werkgevers denken eerder aan de omgekeerde beweging zoniet zal de loonhandicap tegenover de buurlanden nog verder toenemen. 1 Wetswijziging De mogelijkheid wordt geopperd om artikel 10 (gelijkheid) en artikel 11 (non-discriminatie) van de Grondwet te wijzigen. Door in deze artikelen in te schrijven dat een onderscheid tussen arbeiders en bedienden geoorloofd is en dus niet in strijd met artikel 10 en 11 van de Grondwet, verliest het arrest van het Grondwettelijk Hof in de zaak Bellerose haar relevantie. Dit voorstel zou op weinig (politieke) steun kunnen rekenen. 2 Een light-regeringsvoorstel in lijn met de zaak Bellerose De regering zou enkel een oplossing uitwerken met betrekking tot de carensdag en de opzeggingstermijnen. De andere verschilpunten tussen arbeiders en bedienden zullen slechts op termijn uitgewerkt worden. 3 Voorstel van de werkgevers (Interprofessioneel Werkgeversoverleg IWO) Verwijzing: De werkgeversorganisaties hebben een globaal plan uitgewerkt waarvan de eerste fase minstens tot doel heeft om een einde te maken aan de discriminatie op het vlak van het ontslag en de carensdag (zoals gevraagd door het Grondwettelijk Hof). 9

11 3.1 Ontslag Het IWO stelt voor om nieuwe opzeggingstermijnen vast te stellen die gesteund zijn op het Europees gemiddelde. Dezelfde opzeggingstermijnen gelden voor alle arbeiders en bedienden (voortaan werknemers ), ongeacht de datum van indiensttreding (voor en na 1 januari 2012) waarbij er rekening wordt gehouden met een bovengrens en een ondergrens. Ondergrens = maximaal het Europees gemiddelde Bovengrens = maximaal het dubbele van de ondergrens De sociale partners beschikken per sector nog over een zekere vrijheid bij het bepalen van de opzeggingstermijnen voor alle werknemers: de opzeggingstermijnen kunnen per sector bepaald worden binnen de onder- en bovengrens. De nieuwe opzeggingstermijnen zijn voor alle werknemers zonder onderscheid van toepassing vanaf 9 juli 2013 (weliswaar rekening houdend met de reeds verworven anciënniteit). Momenteel moet enkel het ontslag van een arbeider gemotiveerd worden. Er wordt voorgesteld om deze motiveringsplicht uit te breiden tot alle werknemers (dus ook voor de bedienden). Verder wordt voorzien in een gedeelde bewijslast en is het dus niet langer aan de werkgever om het tegendeel te bewijzen. Indien de partij niet slaagt in haar bewijslast is er een maximale schadevergoeding voorzien van 6 maanden loon voor alle werknemers. Tenslotte moet de werkzekerheid in plaats van de jobzekerheid gepromoot worden. Er moet ingezet worden op wedertewerkstelling van de werknemers via outplacement, vorming en begeleiding van de ontslagen werknemers als deeluitmakend van de totale ontslagkost. Liever meer geld naar wedertewerkstelling dan naar hogere opzeggingstermijnen. 3.2 Carensdag Hier zijn er twee opties: Afschaffen van de carensdag voor iedereen maar dan moet er in een financiële compensatie voorzien worden voor deze meerkost Invoeren van de carensdag voor iedereen. 3.3 Andere aspecten In het kader van het IPA (zie Deel 1 punt 3.2) werd reeds een waardevolle insteek gemaakt voor een gelijkschakeling van beide statuten op het vlak van vakantiegeld, tijdelijke werkloosheid, enz. 4 Voorstel ACLVB Verwijzing: Het ACLVB wil een rechtvaardiger statuut creëren voor alle betrokken werknemers en dit op het vlak van alle aspecten van onderscheid. De harmonisatie moet dus niet beperkt worden tot het ontslagsysteem. De voorstellen van het ACLVB die gerealiseerd zullen worden via overgangsfases: 10

12 4.1 Ontslag Elke ontslag moet gemotiveerd worden teneinde ondoordachte of willekeurige handelingen te vermijden. De werknemer kan de motivering betwisten. Deze motiveringsplicht mag evenwel nooit een negatief gevolg hebben voor het recht op werkloosheidsuitkeringen. Het ACLVB is van mening dat er een ontslagprocedure ingevoerd moet worden, op ondernemings- of sectorniveau, waarbij de werknemers voorafgaandelijk worden gehoord. Het doel van deze procedure bestaat in het vermijden van toekomstige betwistingen. De rechtvaardige opzeggingstermijnen hangen af van de anciënniteit in de onderneming: Minder dan 5 jaar anciënniteit: 3 maanden opzeg Van 5 tot 7 jaar anciënniteit: 6 maanden opzeg Vanaf 8 jaar anciënniteit: 1 maand opzeg per anciënniteitsjaar Ingeval van ontslag door de werkgever moet het ontslag bij voorkeur betaald worden door de werkgever via een verbrekingsvergoeding. Het presteren van een opzeg is de uitzondering en zou beperkt moeten worden tot 3 maanden, met betaling van een eventueel saldo van de vergoeding. Ingeval van ontslag door de werknemer gelden de bestaande termijnen voor bedienden voor alle werknemers (arbeiders en bedienden): minder dan 5 jaar stemt overeen met een opzeggingstermijn van 1,5 maanden en, vanaf 5 jaar anciënniteit, 3 maanden opzeggingstermijn. 4.2 Carensdag en gewaarborgd loon Het ACLVB stelt voor om de carensdag af te schaffen voor alle werknemers. De betaling van het gewaarborgd loon bij ziekte moet gedeeld worden tussen de werkgever en de sociale zekerheid op basis van een nog uit te werken berekeningssysteem. 4.3 Tijdelijke werkloosheid De bestaande drie stelsels van tijdelijke werkloosheid moeten van toepassing worden op alle werknemers. Hiertoe moeten enkele aanpassingen gebeuren aan het stelsel van technische werkloosheid (ten laste van de werkgever in de vorm van gewaarborgd loon), slecht weer (enkel voor functies die buiten uitgeoefend worden en afhankelijk zijn van weersomstandigheden) en economische werkloosheid (strengere definitie van economische moeilijkheden, mede vastgesteld via intern overleg en een sectorale regeling moet mogelijk blijven). 4.4 Vakantiegeld Het ACLVB stelt voor om het enkel vakantiegeld voor alle werknemers te laten uitbetalen door de werkgever (= de huidige regeling voor bedienden). Het dubbel vakantiegeld zal dan voor alle werknemers uitbetaald worden door de vakantiekas (= huidige regels voor arbeiders). Het bedrag van het dubbel vakantiegeld dient berekend te worden op het basisloon, rekening houdend met de voordelen (eindejaarspremie, ploegenpremie, enz.). 4.5 Proefperiode Een proefperiode kan nog steeds niet verplicht worden. Enkel voor werknemers met een hoog loon (jaarinkomen > EUR) kan de proeftijd in onderling overleg vastgelegd worden met een maximum 11

13 van 12 maanden. Voor de andere werknemers kan de proeftijd vastgelegd worden op sectorvlak, met een maximum van 6 maanden. Als de sector niets bepaalt, wordt de minimumduur van 1 maand toegepast. 4.6 Collectief Paritaire comités Het ACLVB wenst te evolueren naar een sectorale overlegstructuur met uitsluitend paritaire comités met gemengde toepassingsgebieden. Deze samenvoeging zal werken als een katalysator voor de harmonisatie van beide statuten. 5 Voorstel ACV Verwijzing: Het ACV strijdt voor een volledige uitwerking van een nieuw statuut werknemer en niet voor een halfslachtige oplossing enkel gesteund op het wegwerken van het onderscheid op het vlak van de carensdag en de opzeggingstermijnen. Hoe het ACV het nieuw en modern eenheidsstatuut ziet, wordt sinds eind april toegelicht via informatiecampagnes met pamfletten en infovergaderingen. Het ACV bepleit volgend eenheidsstatuut: 5.1 Ontslag Dezelfde opzeggingstermijn voor alle werknemers gekoppeld aan anciënniteit en niet aan loonniveau: één maand per begonnen dienstjaar, met een minimum van 3 maanden na de proeftijd. Bij ontslag door de werknemer: helft van de termijn voor de werkgever, begrensd tot 3 maanden. Het ACV benadrukt dat het nieuwe systeem wordt ingevoerd met behoud van de reeds opgebouwde rechten. 5.2 Carensdag en gewaarborgd loon Het ACV stelt voor de carensdag af te schaffen voor alle werknemers. Hetzelfde gewaarborgd loon bij ziekte voor alle werknemers: één maand gegarandeerd nettoloon. Op basis van een nog uit te werken voorstel rekening houdend met de uitgaven (RIZIV en werkgevers) en inkomsten (RSZ en fiscus) zal een eerste periode ten laste van de werkgever zijn en een tweede periode ten laste van het RIZIV. 5.3 Tijdelijke werkloosheid Het invoeren van dezelfde regeling tijdelijke werkloosheid voor alle werknemers (behalve in de nonprofitsectoren, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen) met garantie van het netto-inkomen en gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie. Verder eist het ACV strengere controle en syndicale inspraak om onjuist gebruik tegen te gaan en tijdsregistratie om tijdelijke werkloosheid pas toe te laten na recuperatie van overuren. 12

14 5.4 Vakantiegeld Het ACV pleit voor dezelfde berekening van vakantiegeld voor alle werknemers, berekend op het volledige loon (inclusief overuren, ploegenpremies en eindejaarspremie). Voor alle werknemers wordt het enkel vakantiegeld betaald door de werkgever en het dubbel vakantiegeld door de vakantiekas. Ook de verschillen inzake de solidariteitsbijdrage moeten weggewerkt worden. 5.5 Proefperiode Een schriftelijke proeftijd beperkt in de tijd: minimum 1 maand en maximum 6 maanden voor alle werknemers. Een lange proeftijd is immers een lange onzekerheid. 5.6 Uitbetaling loon Het loon wordt uitbetaald op vaste tijdstippen en berekend op alle gewerkte en gelijkgestelde uren. Sectoren en bedrijven kunnen naar wens bij CAO eenzelfde stelsel van maandbetaling (eventueel met voorschot en saldobetaling) bepalen voor alle werknemers. 5.7 Bevorderen van werkzekerheid Het ACV wenst te werken aan het voorkomen van ontslag en afspraken inzake opleidingen via een recht op vijf dagen vorming voor iedereen, via loopbaanbegeleiding, via alternatieven vooraleer te ontslaan, enz. 6 Voorstel ABVV Verwijzing: Bij het streven naar een volledig eenheidsstatuut moet volgens het ABVV voorrang gegeven worden aan de afschaffing van de carensdag en een gelijke opzeggingstermijnen voor alle werknemers. 6.1 Ontslag Het ABVV meent dat iedere werknemer, arbeider of bediende, recht moet hebben op minimum drie maanden opzeg per schijf van vijf jaar anciënniteit. Alle werknemers moeten de mogelijkheid hebben om, boven een bepaalde loondrempel, een langere opzeggingstermijn te onderhandelen via CAO, individueel of via de rechtbank. 6.2 Carensdag De carensdag wordt voor alle werknemers afgeschaft. 6.3 Andere aspecten Verder eist het ABVV: Koopkracht en kwaliteitsvolle banen; Een echte economische relance; 13

15 Een meer rechtvaardige, meer progressieve fiscaliteit. 7 Itinera (onafhankelijke denktank) betreffende de modernisering van het ontslagrecht Verwijzing: Itinera is een onafhankelijke denktank die aanbevelingen formuleert tot structurele beleidshervormingen, boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren uit, naar duurzame economische groei en sociale bescherming toe. Itinera roept op om bij het zoeken naar een eenheidsstatuut te streven naar een modernisering van het ontslagrecht. Deze modernisering is gesteund op drie pijlers. De eerste twee pijlers hebben betrekking op de opzeg en begeleiding. Het ontslagrecht moet niet enkel een minimale inkomenszekerheid garanderen maar ook de ontslagen werknemers bijstaan in het vinden van een nieuwe tewerkstelling. Het voorstel van Itinera kan samengevat worden als volgt: Minimale opzegperiode (vergoeding) van twee maanden, na de proeftijd, ongeacht de anciënniteit. Daarna een halve maand opzeg (vergoeding) per jaar anciënniteit boven de vijf jaar, met een maximum van zes maanden; Een aanvullend budget van een halve maand per jaar anciënniteit, met een maximum van zes maanden dat alleen kan besteed worden om de ontslagen werknemer naar nieuw werk te begeleiden. De besteding van het restbudget wordt bij collectief overleg op sectorniveau bepaald (zoals op een draagbare individuele loopbaanrekening voor de werknemers; in een fonds voor collectieve ontslagen, in een investeringsfonds voor opleiding en vorming, in een fonds voor extra outplacement, terug te storten aan de werkgever, enz.). De derde pijler heeft betrekking op de modernisering van het collectief ontslag. Ook hier moet niet uitsluitend gefocust worden op de financiële kant van het ontslag, maar eveneens op de begeleiding van de getroffen werknemers naar een nieuwe tewerkstelling. Itinera stelt voor om de budgetpost die nu gaat naar onzekere en onderhandelde ontslagpremies verplicht en forfaitair te storten in een gemeenschappelijk fonds dat in dienst staat van ontslagen werknemers. Hierdoor kan de lange en onzekere periode van onderhandelen over een sociaal plan vervangen worden door vaste bedragen. Uit het gemeenschappelijk budget (zgn. herstructureringsfonds) kan geput worden totdat de werknemer een nieuw werk heeft gevonden. Tenslotte adviseert Itinera om de financiering van de ontslagkost reeds tijdens de tewerkstelling op te bouwen. Als de ontslagkost vooraf grotendeels gefinancierd is, zullen de ontslagkeuzes ingegeven worden door een correcte keuze op basis van het personeelsbeleid en niet langer op basis van leeftijd en kostprijs. Een aantal zaken moeten nog verder uitgewerkt worden, zoals de motivering van het ontslag, de bescherming tegen misbruik, de overgangsregelingen, de fiscale en parafiscale behandeling van het systeem, de totale ontslagkost, enz. Als er al sprake is van een overgangsperiode tussen het nieuwe en het oude systeem dan benadrukt Itinera dat deze periode beperkt moet zijn en verankerd moet worden in de Grondwet om juridische onzekerheid te vermijden wegens de zaak Bellerose. 14

16 Deel 3: Stand van zaken? 1 Wachten op de beslissing van de regering Gelet op de sterk uiteenlopende standpunten van vakbonden, werkgevers en academici, staat de regering voor een aartsmoeilijke beslissing. Een mijlpaal in ons arbeidsrecht. De tijd dringt en de bestaande onzekerheid weegt zwaar op de arbeidsrelaties en het huidige economische klimaat. De regering kan opteren voor de korte pijn en een nieuw eenheidsstatuut met onmiddellijke ingang op 9 juli 2013 invoeren. Of de regering kan ervoor kiezen om een stappenplan uit te werken en het eenheidsstatuut gefaseerd in te voeren. Hoe dan ook, een standpunt moet zeker wat betreft de carensdagen en de opzeggingstermijnen genomen worden tegen 8 juli Zoniet zal er nog meer onzekerheid ontstaan. 2 De 12 vragen van de regering aan de sociale partners Verwijzing: Persbericht van 7 juni 2013 Op vrijdag 7 juni 2013 heeft de federale regering de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers ontvangen teneinde het dossier arbeiders/bedienden te bespreken. Er is geen ontwerptekst of oplossing uit de bus gekomen. Minster van Werk Monica de Coninck heeft daarentegen 12 vragen voorgelegd aan de sociale partners. Bedoeling is de gesprekken terug op gang te brengen. De regering benadrukt dat de oplossing voor de eenmaking van de statuten moet komen van de sociale partners. De regering speelt hierbij een uitsluitend faciliterende en adviserende rol. De sociale partners moeten zich buigen over de volgende vragen: 1. Kan het helpen om tegen 9 juli het werk te concentreren op: ten eerste de opzegtermijn, ten tweede de carensdag? Als het antwoord bevestigend is, is het dan niet aangewezen om een concrete agenda vast te leggen voor de bespreking van andere punten in een tweede fase? 2. Welk van de drie volgende systemen geniet jullie voorkeur: onmiddellijke toepassing van een nieuw systeem voor iedereen een nieuw systeem voor de nieuwe contracten een cliquetsysteem Zijn er uitzonderingen mogelijk? 3. Vanaf welke datum zien jullie de nieuwe opzegtermijnen in werking treden? 4. Kan het helpen als de bestaande ontslaguitkeringen voor de arbeiders worden omgevormd tot ontslaguitkeringen voor elkeen (A/B) met een brutosalaris onder EUR en dat deze nieuwe ontslaguitkering in aanmerking wordt genomen als vergoeding bij de berekening van de opzeg? 15

17 Denken jullie dat andere modaliteiten dan het salaris gebruikt zouden kunnen worden, zoals bv. een differentiatie per sector, binnen een algemeen ééngemaakt kader. 5. Kan het bovendien helpen dat de sectorale complementen uit de sectorfondsen zouden gebruikt worden om de kost van de opzegtermijnen te compenseren? 6. Kan het helpen om de berekeningswijze van het vakantiegeld te laten evolueren wat de opzegvergoeding betreft om de harmonisering van de opzegtermijnen te faciliteren? 7. Is het te overwegen dat de impact van een hervorming gesolidariseerd wordt tussen de verschillende sectoren? 8. Zou het kunnen helpen om een algemeen geüniformiseerd kader uit te werken voor het nieuwe systeem van de proefperiode met specifieke modaliteiten per sector en/of per salarisniveau? 9. Kan het helpen dat de opleiding tijdens de gewerkte periode en het al dan niet aanbieden van outplacement in aanmerking wordt genomen voor het vastleggen van de opzegtermijn. 10. Er bestaan verschillende systemen zoals CAO %, de hogere bedienden en de lagere bedienden. Zou het kunnen helpen om als werkbasis een systeem te nemen dat ongeveer overeenstemt met een intermediair traject, om een compromis uit te werken tussen de bestaande systemen, rekening houdend met de antwoorden op de overige vragen. Kan men eveneens een plafond voorzien? 11. Zou een uniformisering van de motivering, zodat iedere werknemer het recht krijgt om te weten om welke reden hij/zij ontslagen wordt, kunnen bijdragen tot een oplossing? 12. Op welke manier kan de carensdag als element van een globale oplossing gezien worden? De sociale partners en de federale regering komen terug samen op donderdag 13 juni 2013 om de vooruitgang in het dossier te bespreken. De partijen zullen op regelmatige basis samenkomen met als doel een (deel)akkoord te bereiken voor 8 juli De deadline voor een akkoord is momenteel gezet op 21 juni juni 2013: Aanduiding van een bemiddelaar Verwijzing: Belga Er was geen akkoord op vrijdag 21 juni Werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers (zgn. Groep van 10) hebben hun antwoorden op de 12 vragen overgemaakt aan de regering maar zoals verwacht was er geen eensgezindheid op alle punten. De standpunten zouden wel al dichter bij elkaar liggen. De regering heeft beslist (nog) niet zelf het heft in handen te nemen. Zij heeft een externe expert de heer Jan Smets - aangeduid om de gesprekken tussen de vakbonden en de werkgevers te vergemakkelijken. De heer Smets, ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en directeur van de Nationale Bank, wordt beschouwd als een expert in arbeidszaken. Het mandaat van de bemiddelaar loopt tot vrijdag 28 juni Er zou dan een beslissing moeten zijn. De tijd dringt immers tegen 8 juli 2013 moet er een oplossing zijn. 16

18 Verloop van de gesprekken: Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2013: De heer Smets bestudeert en evalueert de standpunten van de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers en zal een rapport opstellen. Maandag 24 juni 2013: Het rapport dient als leidraad voor de verdere onderhandelingen tussen de sociale partners en de heer Smets. Woensdag 26 juni 2013: Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers moeten het kernkabinet inlichten over de vooruitgang van de onderhandelingen. Vrijdag 28 juni 2013: Einde van het mandaat van de heer Smets. Een oplossing? 4 27 juni 2013: Vakbondacties Verwijzing: Persbericht LBC-NVK van 21 juni 2013 Belga De christelijke en socialistische bediendebonden BBTK-SETCA, LBC-NVK en CNE voeren donderdag actie aan de kantoren van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) uit protest tegen de onverzettelijke houding van de werkgevers tijdens de onderhandelingen juni 2013: Onderhandelingen lopen vast Zondag 30 juni 2013 zijn de onderhandelingen tussen de sociale partners in de Groep van 10 over het eenheidsstatuut vastgelopen. Het grote struikelblok blijft de opzegtermijnen. Geen van de werknemersvertegenwoordigers kon zich vinden in het voorstel van de werkgevers inzake de opzegtermijnen. In de media werd gezegd dat het ABVV de onderhandelingstafel zou verlaten hebben maar dit wordt door de voorzitter van het ABVV, de heer Rudy De Leeuw, ontkend. 6 2 juli 2013: Minister van Werk treedt op als bemiddelaar Dinsdagochtend 2 juli 2013 hebben de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers verslag uitgebracht op het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck. Elke partij heeft haar visie op een evenwichtige oplossing overgemaakt. Publiekelijk zijn de betrokken partijen karig met informatie, behalve dat ze allemaal bevestigen bereid te zijn verder te willen onderhandelen. Minister De Coninck en de kabinetschef van Premier Elio Di Rupo, mevrouw Yasmine Kherbache, hebben de rol van bemiddelaar overgenomen van de heer Jan Smets. Zij proberen het sociaal overleg opnieuw op de rails te krijgen. 17

19 7 5 juli 2013: Compromisvoorstel bereikt Na een marathonvergadering van bijna 27 uur, is er vrijdagnamiddag een compromisvoorstel bereikt. Het voorstel heeft enkel betrekking op het wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden inzake de opzegtermijnen en de carensdag. De andere verschilpunten worden volgens een strikt tijdsplan weggewerkt. 7.1 Opzegtermijnen Bepaling van de termijnen In grote lijnen zien de opzegtermijnen voor het nieuwe statuut werknemer er als volgt uit: Als een werknemer in dienst treedt, krijgt hij na het eerste kwartaal twee weken opzeg; Na het tweede kwartaal: vier weken opzeg; De opzeg loopt op tot dertien weken na drie jaar anciënniteit bij de werkgever; Vanaf dan komen er per dienstjaar drie weken opzeg bij, tot een plafond van 62 weken na 20 jaar. Daarna komt er nog één week opzeg bij per anciënniteitjaar. Anciënniteit Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal Vijfde kwartaal Zesde kwartaal Zevende kwartaal Achtste kwartaal Jaar 2-3 Jaar 3-4 Jaar 4-5 Vanaf 5 jaar Vanaf 20 jaar Opzeg 2 weken 4 weken 6 weken 7 weken 8 weken 9 weken 10 weken 11 weken 12 weken 13 weken 15 weken + 3 weken per kalenderjaar met een maximum van 62 weken + extra 1 week per jaar anciënniteit 18

20 De nieuwe opzegtermijnen voor alle werknemers sluiten aan bij de bestaande opzegtermijnen voor de lagere bedienden (i.e. 3 maanden opzeg per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit voor bedienden met een bruto jaarloon lager dan EUR bedrag 2013). Voor de hogere bedienden (waarvoor de opzegtermijn in de praktijk vaak berekend werd aan de hand van de formule Claeys bedienden met een brutojaarloon hoger dan EUR bedrag 2013) betekenen de nieuwe termijnen een aanzienlijke daling van de opzeg. De opzegtermijnen voor de arbeiders stijgen Vanaf wanneer? De nieuwe opzegtermijnen treden in werking op 1 januari Vroegere bedienden De opzegtermijnen die reeds opgebouwd werden bij de huidige werkgever worden vastgeklikt volgens de bestaande regels. Zodoende zijn de nieuwe ontslagregels van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten (zowel de nieuwe als de reeds bestaande arbeidsovereenkomsten). Vroegere arbeiders Vroegere arbeiders zullen geleidelijk gelijkwaardige bescherming tegen ontslag verkrijgen als een werknemer die met eenzelfde anciënniteit voor zijn gehele tewerkstelling bij dezelfde werkgever in het nieuwe systeem rechten heeft opgebouwd: Beoordelingsmoment Anciënniteit Datum nog te bepalen Werknemer met minstens 30 jaar anciënniteit 01/01/2014 Werknemer met minstens 20 jaar anciënniteit 01/01/2015 Werknemer met minstens 15 jaar anciënniteit 01/01/2016 Werknemer met minstens 10 jaar anciënniteit 01/01/2017 Werknemer die in aanmerking komt en nog geen rechten heeft verworven op basis van dit tijdsverloop Deze bescherming wordt geboden via een systeem van compensatie dat wordt gefinancierd via een wijziging van de fiscale vrijstelling die sinds 2012 geldt voor een deel van de opzeggingsvergoedingen (vanaf 2014 een geïndexeerd bedrag van EUR belastingsvrijstelling voor de eerste schijf van de opzegvergoeding of het loon uitbetaald tijdens een gepresteerde opzeg) Sectorale toeslagen Sectorale complementen bovenop volledige werkloosheidsuitkeringen of gelijkaardige complementen die tot doel hebben de bestaanszekerheid van de werknemer na ontslag te waarborgen, worden ingerekend op de opzegtermijn- of vergoeding. 19

21 7.1.4 Outplacement maakt deel uit van de opzegvergoeding Outplacement zal voortaan toegekend worden aan werknemers vanaf het zevende jaar anciënniteit die ontslagen worden. Het outplacementpakket ter waarde van 4 weken loon wordt toegerekend op de opzegvergoeding op voorwaarde dat deze een periode van 6 maanden dekt. Voorbeeld: een opzeggingsvergoeding van 7 maanden loon = 6 maanden opzegvergoeding + 4 weken (1 maand) outplacementpakket Indien er een opzegtermijn van minstens 7 maanden wordt gepresteerd, wordt het outplacement door de werknemer opgenomen in het kader van het wettelijk sollicitatieverlof Sectorale afwijkingen? Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe regeling (i.e. 1 januari 2014) krijgen sectoren 5 jaar de tijd om in een invulling te voorzien van de opzegtermijn of vergoeding ten belope van 1/3 ervan. Opzegtermijn of vergoeding: 1/3 in te vullen door de sector met maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt verhogen; 2/3 (moet minimaal 6 maanden dekken): te presteren opzeg of uit te betalen als vergoeding Uitzonderingen op de nieuwe ontslagregeling De sociale partners zullen generieke criteria bepalen om enkele activiteiten te omschrijven die niet onder de nieuwe regeling zullen vallen, gelet op hun specifieke karakteristieken. Deze activiteiten zullen de opzeg bepalen aan de hand van CAO nr. 75, weliswaar rekening houdend met de maximumtermijnen voorzien in de nieuwe regeling (zie 7.1.1) Compensaties voor de (hogere) ontslagkost Verschillende acties en maatregelen zullen genomen worden om de impact van de kostenverhoging van de nieuwe ontslagregeling te milderen: Het budget van de huidige ontslaguitkering voor de (vroegere) arbeiders die ten laste genomen wordt door de RVA, zal hiervoor in aanmerking worden genomen; Een modulering van de bijdragen van de werkgevers voor de inter-bedrijfsgeneeskundige diensten zal uitgewerkt worden ter compensatie; Een compensatie via een bijdrage ten gunste van het sluitingsfonds (voor ondernemingen die 20 werknemers of minder tewerkstellen): 1 % op het ontslagbedrag ten laste van de werkgever voor werknemers met een jaarloon hoger dan EUR/jaar; 2 % op het ontslagbedrag ten laste van de werkgever voor werknemers met een jaarloon hoger dan EUR/jaar; 3 % op het ontslagbedrag ten laste van de werkgever voor werknemers met een jaarloon hoger dan EUR/jaar 20

22 7.1.8 Motivering van het ontslag Binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) wordt een CAO uitgewerkt die een regeling zal bevatten rond de motivering van het ontslag en een goed HR-beleid. Deze CAO zou in werking moeten treden op 1 januari Bovendien zal er voorzien worden in een specifieke regeling voor vrijgestelde activiteiten. Eenmaal de CAO in werking treedt, zal de bestaande regeling inzake willekeurig ontslag (artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet) vervallen. 7.2 Afschaffing van de carensdag De sociale partners werken hiervoor nog een regeling uit (rekening houdend met de maatregelen die reeds voorzien waren in het ontwerp IPA zie titel 4.2 van deze nota). 7.3 Wegwerken van andere verschilpunten? De sociale partners zullen volgens een dwingend tijdskader de andere verschilpunten tussen arbeiders en bedienden wegwerken (rekening houdend met de maatregelen die reeds uitgewerkt waren in het ontwerp IPA zie titel 4 van de nota) Van zodra er meer informatie is over de inhoud van het voorstel, zullen wij u berichten. 21

23 Deel 4: Wat kan een werkgever al doen? 1 Wat kan een werkgever al doen? Het wegvallen van beide statuten heeft sowieso ook een weerslag op de loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming. Vaak worden bepaalde loonelementen enkel toegekend aan één bepaalde categorie. Zo wordt in de praktijk vaak enkel een groepsverzekering toegekend aan bedienden en niet aan arbeiders. Hetzelfde geldt voor andere loonsvoorwaarden, zoals maaltijdcheques, bedrijfswagens, enz. Het verdwijnen van beide statuten houdt het risico in dat het al dan niet toekennen van bepaalde loonelementen niet meer gebaseerd zal kunnen zijn op het onderscheid arbeider en bediende. In de toekomst zal er immers enkel nog sprake zijn van het statuut werknemer. In afwachting van een volledige gelijkschakeling van het statuut arbeiders en bedienden, kan reeds op ondernemingsvlak nagegaan worden hoe de loon- en arbeidsvoorwaarden van arbeiders en bedienden dichter bij elkaar gebracht kunnen worden of herbekeken kunnen worden. Het is nog steeds mogelijk om bepaalde loonelementen slechts aan bepaalde werknemers toe te kennen, inzoverre dit objectief te verantwoorden is (bv. op basis van de functie, afdeling, enz.). 22

24 Nijverheidsstraat Meulebeke T F

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut Juridisch dossier Het eenheidsstatuut Het eenheidsstatuut Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid af

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx. Informatienota Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013 Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.com Informatienota: het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

In de bestaande regeling voor de bedienden is dit nu al het geval.

In de bestaande regeling voor de bedienden is dit nu al het geval. II. Jaarlijkse vakantie 1. De sociale partners zullen een eenvormige berekeningswijze voor het vakantiegeld uitwerken. De elementen daarvoor kunnen als volgt worden samengevat. a. Het enkel vakantiegeld

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Het ACV-standpunt. Een beter gemeenschappelijk statuut. voor arbeiders en bedienden

Het ACV-standpunt. Een beter gemeenschappelijk statuut. voor arbeiders en bedienden ZOEK DE Het ACV-standpunt ZOEK DE Een beter gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden ZOEK DE Na weer een hele tijd windstilte rond het dossier arbeiders-bedienden komt er eindelijk overleg

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk N E W S L E T T E R, 1 1 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Finaal compromisvoorstel Enkele juridische bedenkingen 2 7 In een arrest van 8 juli 1993 liet het

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel.

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel. Inhoudstafel Inleiding... 2 1. Gaat het om een werkelijk akkoord tussen de sociale partners?... 2 2. Wanneer treden de nieuwe regels in werking?... 2 3. Welke regels moeten worden toegepast op de ontslagen

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Een beter gemeenschappelijk statuut EEN BETER GEMEENSCHAPPELIJK STATUUT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN

Een beter gemeenschappelijk statuut EEN BETER GEMEENSCHAPPELIJK STATUUT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN Het ACV-standpunt Een beter gemeenschappelijk statuut arbeiders voor bedienden en 1 De crisis slaat hard toe in de hele wereld. Ook bij ons voelen vele bedrijven de economische krimp. Bestellingen lopen

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com The short story Reality? Opzegtermijn, carenzdag, ontslagmotivering, aanvullend pensioen, Fantasy?

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden 1. Nieuwe ontslagregels Dat er nieuwe ontslagregels zijn, betekent niet dat alles wordt gewijzigd. Integendeel,

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

1 gemeenschappelijk statuut arbeiders-bedienden

1 gemeenschappelijk statuut arbeiders-bedienden 1 gemeenschappelijk statuut arbeiders-bedienden t Is gebeurd! Beste ACV-militant(e), Gisteren, 8 juli, liep de termijn af die het Grondwettelijk Hof had gesteld voor het wegwerken van de achterstand van

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord

Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 De schuchtere toenadering tussen arbeiders en bedienden in het ontslagrecht N E W S L E T T E R, 2 4 F E B R U A R Y 2 0 1 1 I N H O U D : Achtergrond

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- Gevolgen van de verhoging op 1 oktober 2008 van het gemiddeld gewaarborgd

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en het wetsontwerp betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd.

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en het wetsontwerp betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. FAQ Statuut arbeiders/bedienden Compromis van 5 juli 2013 en het wetsontwerp betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. Datum: 16/10/2013 Compromis van 5 juli 2013 KLIK HIER INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Wettelijke opzegvergoedingen moeten worden vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen

Wettelijke opzegvergoedingen moeten worden vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Naar een nieuw ontslagrecht info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Samenvatting Een nieuw

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG --------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- Tengevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof van

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen)

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen) DECEMBER NIEUWS - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten De toepassing van bepaalde clausules en de mate waarin deze kunnen worden toegepast, is afhankelijk

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ Lastenverlaging Sociale Werkbonus x x x 2.599 2.614 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Voor wie personeel tewerkstelt staan er veranderingen op til betreffende de opzeggingstermijnen van zowel arbeiders als bedienden. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd.

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. FAQ Statuut arbeiders/bedienden Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. Datum: 20/02/2014 Wet van 26 december 2013 KLIK HIER Compromis

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Kennisontbijt 17 september 2014 Welkom! Maud Murrer RRA Advocaten N.V. RRA Advocaten Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Met de neus op de feiten. Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013

Met de neus op de feiten. Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013 Met de neus op de feiten Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013 1 Inhoud In opmaak : Eenheidsstatuut Loonkloofwet Gepubliceerd : Modernisering van de arbeidstijd Aanvullende vakantie

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie