Voorwoord. Ik wil bij deze onze bestuurders en medewerkers complimenteren voor hun inzet en betrokkenheid in 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Ik wil bij deze onze bestuurders en medewerkers complimenteren voor hun inzet en betrokkenheid in 2013."

Transcriptie

1 Jaarbericht

2

3 Jaarbericht

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarbericht 2013 van Meditta. Hierin schetsen wij een beeld van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in dit jaar en informeren wij u over de doelstellingen voor de komende jaren. Meditta is een jonge en dynamische organisatie die wil en moet anticiperen op de steeds veranderende wereld. Het blijft balanceren tussen enerzijds meebewegen, voorop lopen met innoveren en anderzijds consolideren is een bewogen jaar geweest waarbij de economische crisis ook binnen onze organisatie zijn weerslag heeft gehad. Om de zorg slimmer en zuiniger te organiseren zijn er investeringen nodig die in jaren van economische tegenslag erg moeilijk te realiseren zijn. Toch zijn wij er in geslaagd om een aantal innovatieve projecten te starten zoals zelfmanagement, obesitas bij kinderen, ouderenzorg en wondzorg. Tevens heeft de samenwerking HAP/SEH hoog op de agenda gestaan. De uitdaging is en blijft het zoeken naar een goede balans tussen snel anticiperen en de mate van informeren en transparantie. Tevens is het zoeken naar de balans tussen collectiviteit binnen de zorggroep en autonomie van de individuele huisarts een uitdaging! Ik wil bij deze onze bestuurders en medewerkers complimenteren voor hun inzet en betrokkenheid in Namens de Raad van Bestuur van Meditta, Jos Cober, algemeen bestuurder Meditta 4 5

5 Inhoudsopgave 1 Organisatieprofiel 09 2 Samenwerkingsrelaties 11 3 Bedrijfsonderdelen met hun kernactiviteiten 13 Meditta Holding Meditta Spoedzorg Meditta Zorg Meditta Support Meditta Diagnostiek Meditta Vastgoed 4 Wij stellen u voor 23 5 Een blik vooruit 27 7

6 Organisatieprofiel Meijel Weert Nederweert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt en Susteren Meditta is een slagvaardige organisatie die niet meer is weg te denken. Door krachten te bundelen en onderdelen gezamenlijk te organiseren zijn wij als organisatie in staat om betere zorg te leveren. Meditta zoekt bij besluitvorming de balans tussen het collectieve niveau van de ondersteunende huisartsenorganisatie en de autonomie van de individuele huisarts. Kwalitatief goede zorg staat hierbij centraal. Om dit te organiseren is het belangrijk dat alle betrokkenen worden gekend in deze besluitvorming. Een organisatie van, voor en door huisartsen staat hierbij voorop. Dit komt duidelijk tot uiting in de plaats die de huisartsen innemen binnen onze organisatie, zij zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur, in de verschillende expertteams en in het hoogste orgaan, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. zorg betreffen, maar kan ook op facilitair vlak nodig zijn. In principe hebben de activiteiten van Meditta de volledige breedte van integrale generalistische huisartsgeneeskundigezorg. Meditta maakt als huisartsenorganisatie onderdeel uit van de keten in de gezondheidszorg. Naast het multidisciplinaire aanbod van eerstelijnszorg hebben ook in toenemende mate afspraken met tweede en derdelijns partners en patiëntenorganisaties een plaats gekregen binnen Meditta. Meditta ontwikkelt zich steeds meer als ketenorganisatie. Stein Sittard - Geleen Beek Schinnen Werkgebied Meditta Aantal inwoners: Meditta stelt zich ten doel het bevorderen van een krachtige, autonome, toegankelijke en doelmatige eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit in de regio. Meditta is dé huisartsenorganisatie in de regio en het verlengstuk van de huisartsenpraktijk. Daar waar de organisatie van de zorg op individueel huisartsenpraktijkniveau ophoudt en collectieve organisatie wenselijk of noodzakelijk is, neemt Meditta de organisatie over en ondersteunt daarmee de huisartsen die zich hebben aangesloten. De collectieve organisatie kan de medisch inhoudelijke Een organisatie die zorgt voor de zorg. De M van Meditta, uitgebeeld door de in de medische sector bekende slang, ritmisch en dynamisch. Geïnspireerd door het sinusritme van een kloppend hart, er zit beweging in. Vooruitgang. 8 9

7 Samenwerkingsrelaties Zorggroepen Ziekenhuizen Meditta is in 2013 met het Laurentius Ziekenhuis en het St. Jans Gasthuis in Weert een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de zorg zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betreft zorg op het gebied van spoedzorg, chronische ziekten en diagnostiek. Dit moet leiden tot snellere diagnoses en goede afspraken over eventuele behandeling. In de Westelijke Mijnstreek worden deze afspraken met Orbis Medisch Centrum gemaakt door of in overleg met het MCC Omnes. MCC Omnes In de Westelijke Mijnstreek werkt Meditta nauw samen met het MCC Omnes, een organisatie van Orbis Medisch Centrum en de huisartsen uit deze regio. De door het MCC Omnes opgezette kwaliteitsprojecten, met name op gebied van diagnostiek en transmurale zorg, worden in de praktijk vaak gefaciliteerd door Meditta. Daarnaast participeren beide organisaties in het project Anders Beter. Thuiszorg Ook met de vele organisaties in deze sectoren vindt regelmatig overleg plaats en worden er afspraken gemaakt over overdracht van zorg en eventuele informatie van de patiënten die nodig is voor het leveren van de meest optimale zorg. Geestelijke Gezondheidszorg Meditta werkt nauw samen met de andere zorggroepen in Limburg en participeert in projecten zoals het kwaliteitssysteem HaZo 24, wat gezamenlijk is opgezet. Landelijk zijn wij als organisatie aangesloten bij Ineen, de bracheorganisatie voor de eerstelijnszorggroepen en de huisartsenposten. Zorgverzekeraars Met CZ, de preferente zorgverzekeraar in onze regio, wordt regelmatig overleg gevoerd over kwaliteit en kosten van de geleverde zorg. In de regel worden deze afspraken door andere zorgverzekeraars gevolgd, zodat we voor alle patiënten ongeacht hun zorgverzekeraar, dezelfde zorg kunnen leveren. MEDITTA Patiënten Patiënten spelen een steeds belangrijkere rol bij de behandeling van hun ziekte of beter nog bij het voorkomen ervan. Meditta wil de patiënten betrekken bij de opzet en uitvoering van de zorg. Hiervoor is er regelmatig overleg met het Huis voor de Zorg en wordt er op korte termijn een cliëntenraad opgericht. Paramedici Paramedici zoals fysiotherapeuten, diëtistes, podotherapeuten en pedicures, leveren een belangrijke bijdrage in onze zorgprogramma s. Zij worden betrokken bij de opzet van de programma s maar tevens bij de voortdurende kwaliteitsbewaking. Gemeenten Gemeenten zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor het welzijn en zorg van hun burgers. Vooral op het gebied van ouderenzorg is er afstemming nodig over wie wat doet en hebben we als organisatie met alle gemeenten hierover regelmatig overleg

8 Bedrijfsonderdelen met hun kernactiviteiten MEDITTA Spoedzorg BV MEDITTA Diagnostiek BV MEDITTA Zorg BV MEDITTA HOLDING MEDITTA Support BV MEDITTA Vastgoed BV 12 13

9 MEDITTA HOLDING Meditta Holding Meditta Spoedzorg Meditta Holding is een organisatie die op velerlei gebieden actief is. Hiervoor kent Meditta een aantal dochterondernemingen, te weten: Meditta Spoedzorg BV, Meditta Diagnostiek BV, Meditta Support BV, Meditta Zorg BV en Meditta Vastgoed BV. Een van de fundamenten van Meditta zijn de huisartsenposten waar wij als organisatie huisartsen ondersteunen bij het leveren van spoedzorg tijdens ANW-uren. Patiënten kunnen op de huisartsenposten terecht voor spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot het volgende spreekuur van de eigen huisarts. In de loop der jaren hebben de huisartsenposten zich ontwikkeld tot professionele organisaties die patiëntveiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Niet zonder trots kunnen we melden dat wij vaak als voorbeeld dienen in den lande. Speerpunten in het beleid van 2013 waren: verdergaande integratie HAP/SEH en de invoering van het Nederlands Triage Systeem (NTS). Het NTS is een systeem dat de triagistes ondersteunt bij het bepalen van de urgentie van de hulpvraag. Dit systeem geldt als de standaard in Nederland. Wist u dat? De totale begroting van de huisartsenposten van Weert, Roermond en Sittard ruim 7,7 miljoen euro bedroeg. HD-WM HAP ML Wist u dat? Ruim euro is besteed aan Medewerkers Aangesloten huisartsen Telefonische consulten Consulten op de huisartsenpost Visites/huisbezoeken aan patiënten Kengetallen 2013 onderverdeeld in huisartsenposten Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg kwaliteitsprojecten

10 Meditta Zorg Wist u dat? De totale opbrengst voor de zorgprogramma s Diabetes, COPD en CVRM ruim 7 miljoen euro was. Het huisartsenhonorarium voor deze zorgprogramma s bedroeg in totaal ruim 4,4 miljoen euro. Voor de inzet van praktijkondersteuners bij chronische zorgprogramma s ruim 2,5 miljoen euro is besteed. De paramedici vanuit Meditta euro hebben uitgekeerd Als zorggroep contracteren wij bij de zorgverzekeraars zorgpramma s in de vorm van Diagnose Behandel Combinaties (DBC s). Binnen een DBC wordt afgesproken welke zorg wordt geleverd tegen welke prijs. Op dit moment zijn er een drietal zorgprogramma s gecontracteerd, te weten: patiënten met suikerziekten (type DM 2), patiënten met chronische longproblemen (COPD) en patiënten met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten (CVRM). Huisartsen nemen samen met de praktijkondersteuners het grootste deel van de zorg voor hun rekening. Afhankelijk van het type zorgprogramma wordt samengewerkt met medisch specialisten uit de drie ziekenhuizen (Laurentius Ziekenhuis Roermond, Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen en het Sint Jans Gasthuis Weert), diëtisten, podotherapeuten en pedicures. Verantwoordelijk voor de inhoud en het bewaken van de kwaliteit zijn de expertteams waarbij voor elk programma een team is samengesteld uit een of twee kaderhuisartsen en een verpleegkundig specialist. In 2013 zijn voor alle drie de zorgprogramma s in samenwerking met respectievelijk internisten, longartsen en cardiologen van de drie ziekenhuizen visie-documenten ontwikkeld en vastgesteld. Samenstelling expertteams: DM: kaderarts drs. C. Vincentie en gespecialiseerd verpleegkundige, M. op t Broek COPD: kaderartsen drs. S. Kloeppel en T. Broen en gespecialiseerd verpleegkundige, H. Reulen CVRM: kaderarts drs. D. Snel (vanaf april 2014 wordt deze functie overgenomen door A. Bennaghmouch) en gespecialiseerd verpleegkundige, M. Bonné DM COPD 4041 CVRM 5923 Patiënten opgenomen in zorgprogramma Ouderenzorg Nederlanders worden steeds ouder. In 2012 waren 2,7 miljoen inwoners ouder dan 65 jaar. Met de leeftijd stijgt ook de mate van kwetsbaarheid. Ongeveer een kwart van de thuiswonende ouderen is kwetsbaar. In 2012 zijn voorbereidingen getroffen om de ouderenzorg binnen de gehele Medittaregio op te pakken als vervolg op het project Zorg uit Voorzorg. In 2013 namen 90 huisartsen en een aantal samenwerkingspartners hieraan deel. Meditta organiseerde scholingen, meerdere informatiebijeenkomsten en opstartbegeleiding. Taken van het Buro Ouderenzorg zijn: 3 Verspreiden van informatie 3 Verbinden van partners 3 Coördineren van activiteiten 3 Ondersteunen van projecten 3 Doorontwikkelen van de ouderenzorg en het bieden van een lerende omgeving Belangrijk binnen ouderenzorg is samenwerking met de partners in de keten zoals gemeenten, paramedici, specialisten ouderenzorg, ouderen zelf en zorgverzekeraars. Om de versnippering binnen de ouderenzorg in de gehele Medittaregio beter te stroomlijnen en te coördineren, is het initiatief Buro Ouderenzorg ontstaan in samenwerking met het MCC Omnes. Regio Huisartsenpraktijken Huisartsen Westelijke Mijnstreek Roermond 9 14 Weert Totaal Deelname in module ouderenzorg Meditta (in aantallen) gekregen voor hun bijdrage in de zorgprogramma s

11 Meditta Support Wist u dat? Voor de inzet van de praktijkondersteuners GGZ ruim 1,5 miljoen euro is besteed. Geestelijke Gezondheidszorg Door de verandering in de financiering doen steeds meer mensen een beroep op ondersteuning op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bij de huisarts. In 2013 is er fors uitgebreid om deze dienstverlening binnen de huisartsenpraktijken te kunnen leveren. Mede dankzij doelgerichte benadering van huisartsen is de inzet van Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH s) GGZ gestegen. Er is veel energie gestoken in de werving, selectie en het plaatsen en inwerken van nieuwe praktijkondersteuners GGZ. Deskundigheidsbevordering heeft invulling gekregen door structurele intervisie en scholing. Obesitas bij kinderen Bij de Provincie Limburg is in 2013 subsidie aangevraagd voor het project Obesitas bij kinderen. Obesitas, ook wel ernstig overgewicht genoemd, is een item dat steeds vaker terugkeert binnen de zorg. In de huisartsenzorg bestaat geen structureel programma voor obesitas bij kinderen. Het is daarom belangrijk hier een programma voor te ontwikkelen in samenwerking met ketenpartners. Uitvoering van dit project start in Wondzorg In 2013 is een eerste aanzet gemaakt voor het opzetten van een wondpoli in samenwerking met De Zorggroep, een thuiszorgorganisatie in Midden- en Noord-Limburg. De wondpoli beoogt specialistische zorg voor complexe wonden. Zelfmanagement Het doel van dit project is om patiënten te begeleiden bij het nemen van de regie over hun eigen gezondheid. Als hulpmiddel kunnen patiënten gebruik maken van Meditta Gezondheidsplatform, een digitaal en persoonlijk gezondheidsdossier. Bedrijfsonderdeel Support levert facilitaire ondersteuning voor alle organisatieonderdelen en (indien gewenst) tevens voor iedere aangesloten huisarts. De hoofdactiviteiten binnen Support bestaan uit: Personeel & Organisatie en opleidingen (Spirit), Facilitair & ICT, Finance & Control, Secretariaat en Kennis & Expertisecentrum. Spirit Spirit is de afdeling binnen Meditta die zich bezig houdt met de organisatie en ondersteuning op het gebied van na- en bijscholing voor huisartsen, praktijkondersteuners, triagistes, doktersassistentes en overige medewerkers. De inhoud van de programma s voor huisartsen wordt opgesteld door de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) in Midden-Limburg en de WDH in de Westelijke Mijnstreek. In totaal organiseerde Spirit in na- en of bijscholingssessies met een totaal aantal deelnemers van Belangrijkste thema s in 2013 waren: zelfmanagement, vroegsignalering ouderenmishandeling en alcoholmisbruik bij ouderen, CVA, bevolkingsonderzoek darmkanker en scholing voor het Nederlands Triage Systeem. Op de huisartsenposten is 70% van onze assistenten gediplomeerd triageassistent, de overige zijn in opleiding en dienen binnen 2 jaar na indiensttreding gediplomeerd te zijn. Structurele diensten/producten aangeboden door Meditta Support: Logistieke diensten ICT P & O en opleidingen Financial Services Productverkoop Stikstoflevering Transportservice (diagnostiek materiaal) Aanvraag pas zorgverlener (UZI) Kantoorautomatisering en telefonie Licenties Narrowcasting Personeelsadvies Loonservice Arboservice Personeelsservice voor huisartsen, praktijkondersteuning, doktersassistenten en financiële krachten. Deskundigheidsbevordering (Spirit) Salarisadministratie Financiële administratie Planning & Control Medische artikelen/apparatuur/ webshop Hulpmiddelen (o.a. diabetes) Kantoorartikelen Diagnostiekbenodigdheden Onderhoud Wist u dat? 147 na- en bijscholingen met 3276 deelnemers voor een omzet zorgden van bijna euro 18 19

12 Wist u dat? Er in orders zijn geplaatst. Logistieke dienstverlening In onze regio rijden vier bestelwagens die de laboratoriummonsters bij de huisartsenpraktijken ophalen en naar de laboratoria vervoeren. In totaal worden er op jaarbasis zo n laboratoriummonsters van de huisartsenpraktijk naar de diverse laboratoria gebracht. Tevens worden de huisartsenpraktijken (indien gewenst) van stikstof voorzien. Meditta Web shop Onze Web shop voor het online bestellen van diverse artikelen die nodig zijn in de huisartsenpraktijk wordt steeds vaker gevonden. Ook zien we een toename in het aantal bestellingen door niet-huisartsen. Belangrijkste projecten uitgevoerd door Support in 2013: Narrowcasting In ruim 60 wachtkamers van onze huisartsen hangt er een beeldscherm geleverd door Meditta waarmee patiënten geïnformeerd kunnen worden over allerlei zaken zoals de zorgprogramma s, spoedzorg, informatie over diverse andere ziektebeelden en praktische informatie vanuit de huisartsenpraktijk zelf. ECG Vanuit een kwaliteitsproject zijn 60 huisartsenpraktijken voorzien van uniforme ECG-apparatuur welke gemakkelijk gekoppeld kan worden aan de ziekenhuis informatie systemen. Hierdoor is het mogelijk dat gegevens makkelijk uit te wisselen zijn met de ziekhuizen en dat na het maken van een ECG waar nodig een cardioloog kan meekijken. CRP (creactief proteïne) test apparatuur. De bepaling van CRP wordt uitgevoerd om de mogelijke aanwezigheid van een ontsteking of infectie aan te tonen of uit te sluiten of om het resultaat van een behandeling van de ontsteking te volgen. De uitslag van deze test kan mede bepalend zijn of er al dan niet een antibiotica kuur wordt voorgeschreven. Hierdoor kan in veel gevallen het onnodig voorschrijven van antibiotica worden vermeden. Meditta heeft tot nu toe 89 apparaten uitgeleverd. Meditta Diagnostiek Fundus fotografie In het kader van de zorg voor diabetici wordt er voor een groot deel van de patiënten die deelnemen aan het zorgprogramma DM jaarlijks een foto gemaakt van het netvlies om te kijken of er schade is opgelopen. MMC-Echt In 2013 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden betreffende de overname van het voormalig RDC Echt, een eerstelijns diagnostisch centrum. Inmiddels is het centrum overgenomen en gaat verder onder de naam Meditta Medisch Centrum (MMC-Echt). Het is uniek voor een huisartsenorganisatie in Nederland om een eigen diagnostisch centrum te exploiteren. In het MMC participeren zowel het Laurentius Ziekenhuis alsook Orbis Medisch Centrum. De bedoeling is om samen met deze ziekenhuizen te kijken welke zorg in het centrum slimmer, zuiniger en mogelijk nog beter kan worden geleverd. Belangrijkste functie van het MMC blijft echter het aanbieden van diagnostiek in de vorm van röntgenfoto s, MRI-onderzoek en echografie voor patiënten van de huisarts. Met het leveren van goede diagnostische onderzoeken in het MMC komt de zorg dichter bij de mensen. Belangrijke uitgangspunten van het MMC zijn korte wachttijden en het snel beschikbaar zijn van de diagnose. Wist u dat? Het aantal Fundus foto s was 7699: goed was voor een omzet van euro 20 21

13 Wij stellen u voor Raad van Commissarissen In mei 2012 is de huidige Raad van Commissarissen aangesteld, bestaande uit van links naar rechts: de heer L.J.W. Bongenaar mevrouw A. Hidding de heer J.W.G. Herberichs, voorzitter

14 Raad van Bestuur Medisch Stafbestuur Weert Ondernemingsraad F.J.W. Coolen, voorzitter (gestopt per 1 januari 2014) G.C.M. Buijs, a.i. voorzitter per 1 januari 2014 E.C. Dekker N.A.H. Martens In juni 2013 is er een centrale OR voor Meditta Holding opgericht, waarbij uit de diverse onderdelen van de organisatie mensen zijn vertegenwoordigd. Medisch Stafbestuur Roermond P.F.M. van der Heijden, voorzitter P.L.J.M. Luijten W.M.G. Linders Medisch Stafbestuur Westelijke Mijnstreek Bestaande uit van links naar rechts: de heer M.G. Perquin, medisch bestuurder regio Roermond de heer J.J.W.H. Renzema, medisch bestuurder regio Weert de heer J.H.G. Cober, algemeen bestuurder de heer E.F.S.M. Vijgen, medisch bestuurder regio Westelijke Mijnstreek. C.M.E. Liedekerken, voorzitter J.H.G. Arets L.O.V. de Wolf I.M.W.L.P. Meuwissen-Berix (gestart op 18 juni 2013) De OR is samengesteld uit de volgende personen, staand van links naar rechts: Paul Schmitz, voorzitter (chauffeur HAP ML) Anke Engelen (medewerker fundusbus) Louis Gisbertz (chauffeur HD-WM), Daniëlle Simon, secretaris (chauffeur HD-WM) Mischou van Geest (POH-GGZ). Zittend van links naar rechts: Helmie Bindels (triageassistente HAP ML) Monique Dijk - van Heel (POH-S)

15 Een blik vooruit De zorgkosten blijven stijgen. Willen we in Nederland de zorgkosten in de hand houden dan zullen we slimmer met de beschikbare middelen om moeten gaan. Doelmatig, effectief en efficiënt zijn hier de kernwoorden. Eén van de manieren waarop dit bereikt zou moeten worden is populatiegebonden financiering. Meditta streeft ernaar om de zorg zo praktisch mogelijk te organiseren zonder teveel bureaucratie (lees overheadkosten). Zorg dichtbij de patiënt georganiseerd in en rondom de huisartsenpraktijk. Zorg betekent steeds meer het samenwerken van zorgaanbieders en patiënt met de huisarts als coördinator en coregisseur van het proces. In het landelijke beleid staat omschreven dat goede zorg en goede gezondheid niet alleen een zaak is van de overheid. Mensen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en wij dienen dit te ondersteunen door het stimuleren van een gezonde leefstijl, vormgegeven in het eerder genoemde project zelfmanagement. Een ander speerpunt binnen het landelijk beleid is de wijkgerichte zorg met de nadruk op de wijkverpleegkundige in een nieuw jasje. Met de toekomstige vergrijzing is goed afgestemde ouderenzorg op wijkniveau een vereiste binnen de georganiseerde eerstelijnszorg. Gemeenten zijn in de toekomst verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Met name in de ouderenzorg zal dit raakvlak hebben met de huisartsenzorg waardoor samenwerkingsafspraken noodzakelijk zijn. Anders Beter Meditta werkt samen met zorgverzekeraar CZ, Orbis Medisch Centrum, MCC Omnes en de patiëntenbelangenorganisatie in de regio, het Huis voor de Zorg, om te komen tot professionele, toekomstbestendige en betaalbare zorg. Dit is de doelstelling van het project Anders Beter. Reorganisatie In 2013 is er veel tijd en energie gestopt in de reorganisatie van Meditta. De belangrijkste uitdaging is het vinden van evenwicht tussen het collectief organiseren van de zorg en het behoud van de autonomie van de professional. Dit alles binnen de regels van Good Governance, zijnde algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De verwachting is de reorganisatie eind 2014 af te ronden

16 28

17 Colofon Grafische verzorging drukkerij Schrijen-Lippertz

18

Voorwoord. Wij kijken met voldoening en tevredenheid terug op de positieve resultaten

Voorwoord. Wij kijken met voldoening en tevredenheid terug op de positieve resultaten Jaarbericht 2014 Voorwoord Met genoegen presenteren wij u het jaarbericht 2014 van Meditta. Aan de hand van de organisatieonderdelen nemen wij u mee naar het afgelopen jaar, waarin wij weer een aantal

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017 Synchroon en Bernhoven Substitutie in de praktijk dinsdag 17 oktober 2017 Zorggroep Synchroon Zorggroep door huisartsen opgericht 2007 Doel: verbetering van samenwerking en kwaliteit in de chronische zorg

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

De beste zorg dichter bij huis. Maatschappelijk jaarverslag HuisartsenOZL

De beste zorg dichter bij huis. Maatschappelijk jaarverslag HuisartsenOZL De beste zorg dichter bij huis Maatschappelijk jaarverslag HuisartsenOZL 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie in beeld 4-7 Speerpunten 2014 8-15 Nightcare 16-17 Chronische Zorg 18-19 Eerste Lijns

Nadere informatie

Jaarbericht Een mooie oogst!

Jaarbericht Een mooie oogst! Jaarbericht 2016 Een mooie oogst! Van het bestuur Voorwoord 2016 was voor HKN een jaar waarin geoogst kon worden. Na het stroomlijnen van de interne organisatie en het anticiperen op de (wets)wijzigingen

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes E-mail: lilocrasborn@mcc-omnes.nl Versterking van de functie eerstelijns diagnostiek (NZa

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013 Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk 19e Grande Conférence Verona 2013 Huisarts onder druk! kans of bedreiging? Omvang huisartsenzorg fors toegenomen Consulten met 7.3% per jaar gestegen

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos de schipper van VWS wil: Méér substitutie van zorg van 2 e naar 1 e lijn Geen vast patiëntenbestand

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden Veni Visie Vici Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010 Erik Wins, Woerden Veni Huisarts positie tot nu toe kwaliteit op hoog en in 2006 goedkoop niveau Na 2006 30% duurder geworden. Gevestigde

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? Stephan Hermsen Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Huisarts nu en straks Ida Spelt Historisch overzicht Kosten gezondheidszorg Kenmerken huisarts Recente ontwikkelingen

Huisarts nu en straks Ida Spelt Historisch overzicht Kosten gezondheidszorg Kenmerken huisarts Recente ontwikkelingen Scoop op 1e lijn nu en straks Ida Spelt, huisarts Wassenaar 2 3 4 5 6 1 Historisch overzicht van hulpvragen 1950 1960 1970 1990 1995 2000 2003 in de wachtkamer wachten op de beurt nummertje halen bij praktijk

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

3 e schil. Kerncoalitie. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep

3 e schil. Kerncoalitie. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep VWS proeftuin Kerncoalitie 3 e schil 2 e schil 1 e schil Stuurgroep Partners 3 e schil 2 e schil 1 e schil Stuurgroep Netwerk Voor elkaar in Parkstad Coöperatie WeHelpen Samenwerking met kennisorganisaties:

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A.J. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2014 Uw kenmerk - Ons kenmerk 2014/528318/EK/MN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ Code Omschrijving Inschrijftarieven 11000 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk 14,75 11100 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Cohesie Cwartiertje Q1

Cohesie Cwartiertje Q1 Cohesie Cwartiertje Q1 Het meerjarenbeleidsplan is onze blauwdruk voor de komende drie jaar. Hierin zullen we een ander beroep doen op huisartsen. We willen meer de verbinding zoeken met andere partijen

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen Werkplan ehealth/ict Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen Kennisuitwisseling: Goede programma s en ideeën overnemen ICT werkgroep Korte beschrijving activiteiten Wat ga je

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

Bianca den Outer: Kansen met jeugdzorg!

Bianca den Outer: Kansen met jeugdzorg! EDITIE 8 JAARGANG 5 OKTOBER 2013 Bianca den Outer: Kansen met jeugdzorg! Richard Linders over proeftuin PELGRIM Analyse: Chaos bij veranderingen in GGZ Vechtdal Vitaal: Van nazorg naar voorzorg Efficiënte

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Jaarbericht 2014 Cliëntenraad

Jaarbericht 2014 Cliëntenraad Jaarbericht 2014 Cliëntenraad 03-06-2015 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Doelstelling van de cliëntenraad van de CIHN... 4 Samenstelling cliëntenraad... 4 Werkwijze cliëntenraad...

Nadere informatie

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D.

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Startnotitie Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant Eindhoven 21 mei 2013 Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Meijer Missie Het Multidisciplinair

Nadere informatie

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Inleiding Vanaf begin 2013 tot heden zijn door Synchroon diverse acties uitgezet voor een goede implementatie van de Basis GGZ. Met ondersteuning van Synchroon

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

VGZ Beleid Module POH-S 2013

VGZ Beleid Module POH-S 2013 VGZ Beleid Module POH-S 2013 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving van de patiënt plaatsvindt. Voor

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Marjan Verschuur Veltman Eigenaar VVConsult, projectleider Grietje de Groot de Jong Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg Inhoud workshop Kennismaking,

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? September 2013 Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen via

Nadere informatie

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard In de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard is een werkgroep actief die zich richt op

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Huisartsenpraktijk G. Kerster De patiënt centraal Huisartsenpraktijk G. Kerster Bijlmerdreef 695 1102 RR Amsterdam Publicatiedatum: 29 juni 2017 Inhoud 1 VOORWOORD... 3 2 MISSIE EN

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

2.4 Samenwerking. 2.4.1 Welke belang hechten potentiële partners aan samenwerking?

2.4 Samenwerking. 2.4.1 Welke belang hechten potentiële partners aan samenwerking? 2.4 Samenwerking In dit hoofdstuk geven we een analyse van de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor zorgondernemers zinvol is om te participeren in ketensamenwerking. In dat kader

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie