RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS"

Transcriptie

1 RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS De regels van de "U.S. National Futures Association (NFA") vereisen dat Interactive Brokers ("IB") u wijzen op de volgende risico's: WAARSCHUWING BIJ DE HANDEL IN VREEMDE VALUTA ("FOREX") BUITEN DE BEURS OM GAAT HET OM DE MET GELEEND GELD GEFINANCIEERDE HANDEL IN CONTRACTEN LUIDENDE IN VREEMDE VALUTA, VIA EEN COMMISSIEHANDELAAR IN TERMIJNZAKEN OF EEN PARTICULIERE HANDELAAR IN VREEMDE VALUTA ALS UW TEGENPARTIJ. VANWEGE HET GEBRUIK VAN VREEMD VERMOGEN EN DE OVERIGE HIER GENOEMDE RISICO'S KUNT U REEDS SNEL AL HET INGELEGDE GELD VOOR DEZE HANDEL VERLIEZEN, EN KUNT U MEER VERLIEZEN DAN U INGELEGD HEEFT. U DIENT GOED OP DE VOLGENDE PUNTEN TE LETTEN VOORDAT U BESLUIT OF DEZE HANDEL WEL GESCHIKT IS VOOR U. 1. DE HANDEL GESCHIEDT NIET IN EEN GEREGULEERDE MARKT OF OP EEN DITO BEURS - UW HANDELAAR IS UW HANDELSPARTNER, WAT NEERKOMT OP EEN RECHTSTREEKSE BELANGENVERSTRENGELING. VOORDAT U GAAT HANDELEN IN VREEMDE VALUTA VIA EEN PARTICULIERE HANDELAAR, DIENT U DE INSCHRIJVING VAN UW TEGENPARTIJ VAST TE STELLEN. De handel in vreemde valuta buiten de beurs om waarin u zich gaat storten, vindt niet plaats in een interbancaire markt. Ook vindt die niet plaats op een door de Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") aangewezen gereguleerde beurs voor termijnzaken. Bij de handel in vreemde valuta gaat u transacties aan met een commissiehandelaar in termijnzaken of een particuliere valutahandelaar als uw tegenpartij. WANNEER U VERKOOPT DAN IS DE HANDELAAR DE KOPER. WANNEER U KOOPT DAN IS DE HANDELAAR DE VERKOPER. Hieruit volgt dat wanneer u bij de handel geld verliest, uw handelaar hierop winst maakt afgezien van de vergoedingen, commissies of marges die hij in rekening brengt. 2. EEN ELECTRONISCHE FACILITEIT VOOR DE PARTICULIERE HANDEL IN VREEMDE VALUTA IS GEEN BEURS. DIE IS EEN ELECTRONISCHE MANIER OM TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT UW HANDELAAR. DE VOORWAARDEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN ZO'N FACILITEIT WORDEN SLECHTS DOOR UW CONTRACT MET UW HANDELAAR BEPAALD. Een handelsfaciliteit waarvan u gebruik maakt om buiten de beurs om valutatransacties aan te gaan, is slechts verbonden met uw commissiehandelaar in termijnzaken of de particuliere valutahandelaar. U gebruikt die handelsfaciliteit slechts om transacties aan te gaan met uw handelaar. Hiermee handelt u niet met andere partijen of klanten van de handelaar. De beschikbaarheid en werking van een dergelijke faciliteit, inclusief de gevolgen van de nietbeschikbaarheid hiervan vallen onder de voorwaarden in uw overeenkomst met de handelaar. Pagina 1 van 7

2 3. UW STORTINGEN BIJ DE HANDELAAR WORDEN NIET BESCHERMD DOOR REGELGEVING. Al uw rechten met betrekking tot uw particuliere valutahandel, inclusief de wijze waarop en de munteenheid waarin betalingen aan u worden verricht, vallen onder de voorwaarden van uw contract met de commissiehandelaar in termijnzaken of de particuliere valutahandelaar. Door u gestorte gelden bij een commissiehandelaar in termijnzaken of een particuliere valutahandelaar ten behoeve van valutatransacties buiten een beurs om vallen niet onder de bescherming die geboden wordt aan klanten die handelen in een door de CFTC aangewezen markt. Uw handelaar kan uw gelden vermengen met zijn eigen bedrijfsmiddelen of die voor andere doeleinden gebruiken. Als uw handelaar failliet raakt dan kunnen uw gelden bij de handelaar plus aan u verschuldigde bedragen als gevolg van de handel, ongeacht of die bewaard zijn in aparte depositorekeningen, behandeld worden als een vordering van een gewone crediteur. 4. U MOET MAAR AFWACHTEN OF UW HANDELAAR EVENTUELE HANDELSPOSITIES COMPENSEERT OF VEREFFENT AANGEZIEN DE TRANSACTIES NIET PLAATSVINDEN OP EEN BEURS OF IN EEN MARKT, EN UW HANDELAAR ZIJN EIGEN KOERSEN KAN BEPALEN. De mogelijkheid voor u om uw transacties af te sluiten of om posities te compenseren is beperkt tot wat uw handelaar u zal bieden aangezien er voor de transacties geen andere markt bestaat. Uw handelaar kan elke koers bieden die hij maar wil, en hij kan koersen bieden die ontleend zijn aan externe bronnen, of die niet oordeelkundig zijn vastgesteld. Uw handelaar kan koersen vaststellen door bandbreedtes van derden te bieden, maar hij is niet verplicht om dit te doen of om dit te blijven doen. Uw handelaar kan te allen tijde en op eigen voorwaarden verschillende koersen bieden aan verschillende klanten. Alleen de voorwaarden in uw overeenkomst bepalen de verplichtingen van de handelaar jegens u om koersen te bieden en om compenserende of vereffenende transacties in uw rekening voor te stellen, en om betalingen aan u te verrichten. De door uw handelaar geboden koersen kunnen al dan niet elders op een beurs, interbancaire of andere markt verkrijgbare koersen weerspiegelen. 5. BETAALDE ACQUISITEURS KUNNEN WELEENS VERBORGEN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN HEBBEN De commissiehandelaar of particuliere valutahandelaar kan aanbrengende makelaars belonen voor het aanbrengen van u als klant op manieren die voor u verborgen zijn. Deze betaalde acquisiteurs hoeven geen speciale handelsdeskundigheid te hebben, en kunnen tegenstrijdige belangen hebben vanwege de manier waarop zij worden beloond. Acquisiteurs die namens commissiehandelaars in termijnzaken en particuliere valutahandelaars werken, dienen geregistreerd te zijn. U dient vast te stellen dat zij inderdaad geregistreerd zijn. U dient de manier waarop al die acquisiteurs vergoed worden, grondig te onderzoeken en wees heel voorzichtig met het verlenen van bevoegdheid aan iemand of een zaak om namens u te handelen. U dient steeds eraan te denken om van uw handelaar of een acquisiteur een gedateerde schriftelijke bevestiging van Pagina 2 van 7

3 gegevens waarvan u afhankelijk bent, te verlangen wanneer u een beslissing neemt over een transactie of uw account. TENSLOTTE DIENT U BEWERINGEN VAN HANDELAARS OF VERKOOPVERTEGENWOORDIGERS DIE DE BELANGRIJKHEID VAN DE BIJZONDERHEDEN IN DEZE WAARSCHUWING BAGATELLISEREN OF WEERSPREKEN, GRONDIG TE ONDERZOEKEN. ZULKE BEWERINGEN DUIDEN OP POTENTIELE OPLICHTING. DEZE BEKNOPTE UITEENZETTING KAN UITERAARD NIET ALLE RISICO'S BIJ EN OVERIGE ASPECTEN VAN DE HANDEL IN VREEMDE VALUTA BUITEN DE BEURS OM VIA COMMISSIE-HANDELAARS IN TERMIJNZAKEN OF PARTICULIERE VALUTAHANDELAARS OPSOMMEN. RESULTATEN VAN VALUTAREKENINGEN BIJ INTERACTIVE BROKERS OVER DE LAATSTE VIER KWARTALEN: De onderstaande tabel laat het percentage zien van niet-vrijehandrekeningen bij Interactive Brokers LLC die over de laatste vier kwartalen al dan niet winstgevend waren. De rekeningen werden achterhaald en deze statistieken werden volgens de door de CFTC en NFA 1 gehanteerde begripsomschrijvingen en interpretaties berekend. PERIODE AANTAL REKENINGEN PERCENTAGE WINSTGEVENDE REKENINGEN PERCENTAGE VERLIESGEVENDE REKENINGEN 3e kw % 55.4% 2e kw % 57.7% 1e kw % 58.6% 4e kw % 49.0% EERDERE RESULTATEN WIJZEN NIET NOODZAKELIJK OP TOEKOMSTIGE RESULTATEN. NADERE DOOR INTERACTIVE BROKERS VERSTREKTE GEGEVENS: A. Overzicht Interactive Brokers Multi-Currency accounts stellen IB-klanten in staat om in beleggingsproducten luidende in diverse valuta te handelen met gebruikmaking van een enkele IB-rekening luidende in een basisvaluta naar keuze van de klant. IB-klanten kunnen ook hun Multi-Currency rekeningen gebruiken voor valutatransacties om crediteringen of debiteringen die door buitenlandse effecten, opties of de handel in termijnzaken zijn gegenereerd, te beheren, om deze crediteringen of 1 Gegevens betreffende de resultaten bij particuliere klanten van Interactive Brokers over de laatste 5 jaar zijn op verzoek verkrijgbaar. Pagina 3 van 7

4 debiteringen terug om te zetten naar de basisvaluta van de klant, om te hedgen of speculeren. Aan particuliere klanten via IB geboden valutatransacties zijn contante valutatransacties. B. De aard van uw account en Of SIPC vreemde valuta dekt De handel in vreemde valuta bij Interactive Brokers vindt plaats in een effectenrekening. Uw IB effectenrekening wordt beheerst door de regelen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") en de Financial Industry Regulatory Authority. Bovendien neemt IB de regelen van de National Futures Association in acht voor de handel in vreemde valuta. Interactive Brokers LLC is lid van de Securities Investor Protection Corporation ("SIPC"). SIPC beschermt de gelden en effecten bij Interactive Brokers zoals omschreven in the Securities Investor Protection Act. SIPC beschermt gelden, inclusief Amerikaanse dollars en vreemde valuta, voor zover de gelden waren gestort bij Interactive Brokers ten behoeve van de aankoop van effecten. Of vreemde valuta in uw IB rekening door SIPC zou zijn beschermd, zou deels afhangen van de vraag of de gelden bij Interactive Brokers waren gestort ten behoeve van de aankoop van effecten. Interactive Brokers verwacht dat tenminste één factor om hierover uitsluitsel te krijgen, de vraag zou zijn of en in welke mate de klant zich bezighoudt met de handel in effecten naast of in samenhang met de handel in vreemde valuta, maar, zoals besproken in lid 3, gelden die specifiek gestort zijn voor de handel in vreemde valuta, zijn niet beschermd door de regelen van de NFA of de CFTC. Voor nadere informatie dient u contact op te nemen met uw eigen juridisch adviseur of SIPC. Gelden van de klant in de effectenrekening vallen onder de Securities Exchange Act, regel 15c3-3, welke gaat over de vereisten voor de door de klant aan te houden reserve. Hoewel de relevante reglementen slechts een wekelijkse berekening van de krachtens regel 15c3-3 vereiste reserve en de daarmee gepaard gaande afscheiding van de gelden van de klant vereisen, verricht IB deze berekeningen en de afscheiding dagelijks. C. Algemeen risico De klant dient te beseffen dat het kopen en verkopen van effecten, opties, termijnzaken en overige financiële producten die luiden in vreemde valuta of die op buitenlandse beurzen worden verhandeld, inherent riskant is en aanzienlijke kennis en deskundigheid vereist. Klanten die Interactive Brokers Multi-Currency rekeningen aanvragen, verklaren dat zij zich bewust zijn van de risico's van de handel in buitenlandse effecten, opties, termijnzaken en valuta, en dat zij voldoende financiële middelen hebben om die risico's te dragen. D. De klant is verantwoordelijk voor zijn beleggingen De klant dient te beseffen dat de vertegenwoordigers van IB niet bevoegd zijn om adviezen voor het beleggen, verhandelen of belastingzaken te geven en zij zullen derhalve geen advies geven of begeleiding bieden voor het bedenken van strategieën voor de handel en het hedgen binnen de Multi-Currency rekening. Pagina 4 van 7

5 Klanten dienen zorgvuldig na te gaan of een bepaalde transactie geschikt is voor hen gezien hun ervaring met beleggingen, financiële doelstellingen en behoeften, financiële middelen en andere relevante omstandigheden, en of zij de operationele middelen gereed hebben om de daarmee gepaard gaande risico's en contractuele verplichtingen tijdens de transactie in de gaten te houden. Bij het beoordelen hiervan adviseert IB ten zeerste dat klanten onafhankelijke, zakelijke, juridische en financiële adviezen inwinnen alvorens transacties aan te gaan. E. Risico ten aanzien van wisselkoersen De wisselkoersen van vreemde valuta kunnen snel veranderen vanwege een breed scala aan economische, politieke en andere omstandigheden, die de klant wisselkoersverliezen kunnen bezorgen afgezien van het inherente risico om een verlies te incasseren als gevolg van het verhandelen van het betreffende financiële product. Als een klant gelden stort in een bepaalde valuta om in een andere valuta luidende producten te kopen dan kan de klant op de betreffende investering een winst of verlies behalen of lijden afhankelijk van de wisselkoers tussen de valuta. Als de klant handelt met het oog op marges dan kan de invloed van valutaschommelingen op de winsten en verliezen van de klant zelfs groter zijn. F. Valutaschommelingen Wanneer de klant gebruikmaakt van de door IB geboden vreemde-valuta-faciliteit om vreemde valuta te kopen of verkopen dan zouden de wisselkoersschommelingen tussen de vreemde valuta en de basisvaluta de klant aanzienlijke verliezen kunnen bezorgen, alsmede verliezen wanneer de klant de vreemde valuta weer terug omzet in de basisvaluta. G. Aard van omwisseltransacties tussen de klant en IB Wanneer de klant een transactie met IB aangaat inzake vreemde valuta dan kan IB als de tegenpartij die transactie effectueren door een compenserende transactie aan te gaan met één van IB's aangesloten zaken, met een andere klant die noteringen invoert in het systeem van IB, of met een derde-bank (de "Forex Providers" van IB). Bij zulke transacties handelt de Forex Provider niet in de hoedanigheid van een financieel adviseur of vertrouwensman van de klant of IB maar die zal eerder de onpartijdige tegenpartij zijn bij de compenserende transactie van IB. De klant dient te beseffen dat de Forex Provider van tijd tot tijd aanzienlijke posities kan hebben in, of een markt kan creëren in waardepapieren of anderszins die kan kopen of verkopen, welke op de door de klant aangegane transacties inzake vreemde valuta lijken of daaraan economisch gerelateerd zijn. De Forex Providers van IB kunnen ook eigen handelsactiviteiten ondernemen, alsook hedging-transacties die verband houden met het initiëren of beëindigen van valutatransacties met IB, wat de marktprijs of andere factoren die ten grondslag liggen aan de door de klant aangegane valutatransactie en derhalve de waarde van die transactie nadelig kunnen beïnvloeden. H. Koersen genoteerd binnen de IB Forex faciliteiten De koersen die door IB zijn opgegeven aan klanten voor valutatransacties binnen IdealPro van IB, zullen worden bepaald aan de hand van de noteringen van Forex Providers, en zijn Pagina 5 van 7

6 niet het resultaat van concurrerende biedingen zoals dit plaatsvindt op een beurs. De door IB genoteerde koersen voor valutatransacties kunnen derhalve niet de scherpste beschikbare koersen zijn. Om voldoende omvang en concurrerende bandbreedtes in stand te kunnen houden, wordt een minimale omvang verlangd van alle IdealPro orders (USD $ vanaf maart 2012, maar dit kan te allen tijde gewijzigd worden). Orders die kleiner zijn dan het minimum, worden beschouwd als kleine orders, en gelimiteerde koersen voor de kleine orders worden niet binnen IdealPro getoond. Hoewel kleine verhandelbare orders waarschijnlijk niet worden uitgevoerd met de voor IdealPro orders beschikbare interbancaire spreidingen, zullen die in het algemeen tegen slechts iets lagere koersen worden uitgevoerd. IB zal een vergoeding in rekening brengen voor valutatransacties. De Forex Providers van IB zullen proberen om een winst te behalen uit een bandbreedte voor transacties met IB (het verschil tussen de biedings- en vraagprijzen die voor de diverse valuta gelden). I. Slippage De koersen die vermeld staan in het systeem van IB weerspiegelen in het algemeen de koersen waartegen de Forex Providers van IB bereid zijn om te verkopen. De koersen die in het systeem van IB vermeld worden, laten veranderende marktsituaties zien, en noteringen kunnen derhalve snel veranderen en dat doen ze ook. Wanneer een klantorder door het systeem van IB wordt ontvangen en verwerkt, kan de notering daar afwijken van de notering zoals die te zien was toen de order door de klant werd verstuurd. Deze afwijking wordt normaliter "slippage" genoemd. IB zal in het algemeen een klantorder niet uitvoeren tegen een bepaalde koers tenzij hij tegen die koers kan handelen met één van zijn Forex Providers. Als de klant een order verstuurt naar het systeem van IB voor een valutatransactie maar de vraagprijs van de klant is niet meer beschikbaar en de order derhalve niet marktconform is dan zal IB de order niet uitvoeren doch die plaatsen in zijn gelimiteerde orderboek overeenkomstig de alsdan geldende instructies van de klant. Andere klanten kunnen dan op die order reageren wanneer die de National Best Bid and Offer ("NBBO") wordt, of IB kan de order uitvoeren als die marktconform wordt op grond van koersen die verkregen worden van de Forex Providers van IB. Als de klant een order voor een valutatransactie naar het systeem van IB verstuurt en de huidige koers is gunstiger voor de klant dan wat de klant in de order vroeg, zal de order in het algemeen uitgevoerd worden tegen de beschikbare, gunstigere koers. Hoewel IB probeert om de meest gunstige koers voor de klantorders voor valutatransacties te bemachtigen, kunnen de koersen bij de uitvoering lager zijn dan de noteringen die in het systeem van IB getoond werden vanwege de inherente mogelijkheid dat vertragingen in het verkeer tussen de klanten, IB en Forex Providers of andere technische problemen kunnen optreden. Pagina 6 van 7

7 J. Overige risico's Er bestaan andere risico's die verbandhouden met de handel in buitenlandse beleggingsproducten en vreemde valuta, die niet in detail in dit document beschreven kunnen worden. In het algemeen staat de handel in buitenlandse effecten, opties, termijnzaken en valuta echter bloot aan een combinatie van de volgende risicofactoren: marktrisico, kredietrisico, vereffeningsrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico en juridisch risico. Bijvoorbeeld, economische of politieke of andere onvoorziene plaatselijke of elders plaatshebbende gebeurtenissen kunnen de markt ernstig verstoren. De vereffeningsdatum van valutatransacties kan afhankelijk zijn van tijdzones en officiële feestdagen. Door op meerdere valutamarkten te handelen kan het nodig zijn om leningen af te sluiten om valutatransacties te vereffenen. Men dient rekening te houden met de rentevoet bij het berekenen van de transactiekosten op meerdere markten. Afgezien van deze soorten risico's kunnen er andere risico's bestaan zoals administratieve en fiscale problemen waarmee klanten rekening dienen te houden. Pagina 7 van 7

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Scriptie Master Recht en Onderneming Christopher Noordam Datum: 27 januari 2014 Studentnummer: 3145174 Begeleider: Prof. mr. A.F.M.

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Tekstvergelijking DNR 2005-2011

Tekstvergelijking DNR 2005-2011 De Nieuwe Regeling 00 De Nieuwe Regeling 0 Tekstvergelijking DNR 00-0 Deze tekstvergelijking beoogt iedereen die met de DNR werkt, inzicht te geven in de verschillen tussen DNR 00 en DNR 0. In dit document

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie