Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft"

Transcriptie

1 Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT U OPNIEUW DAT U AKKOORD GAAT MET DE MSPP- OVEREENKOMST. U VERKLAART BOVENDIEN DAT U ALLE BEPALINGEN VAN DIT ADDENDUM HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT DAT U BENT GEBONDEN AAN DEZE BEPALINGEN, INCLUSIEF DE TOEPASSELIJKE INITIATIEFLEIDRADEN VOOR DE ADVISEURSVERGOEDINGEN DIE U CLAIMT. U MOET AKKOORD GAAN MET DIT ADDENDUM VOORDAT U KUNT DEELNEMEN AAN DIT INITIATIEF VOOR SOFTWARE- EN SERVICEADVISEURS VAN MICROSOFT ("initiatief"). Microsoft Corporation (en haar dochterondernemingen, indien van toepassing) en u (zoals geïdentificeerd aan de hand van uw Passport-accountregistratie bij MSPP) stemmen in met deelname aan dit initiatief onder de volgende voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, is de MSPP-overeenkomst van toepassing naast de bepalingen van dit Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft ("aanvulling"). Indien enige bepalingen in deze aanvulling in strijd zijn met bepalingen in de MSPP-overeenkomst, zijn de bepalingen van deze aanvulling van toepassing. 1. Geschiktheid. U komt in aanmerking voor deelname als software- en serviceadviseur van Microsoft aan dit initiatief als u actief betrokken bent bij het adviseren van klanten in een omgeving voor consumenten, ondernemingen, overheid, onderwijs, klein-, midden- of grootbedrijf, betreffende softwareoplossingen op basis van Microsoft-software. Niets in dit abonnement verbiedt u echter om niet van Microsoft afkomstige software te ondersteunen, te promoten, te verspreiden of te gebruiken. 2. Definities De volgende definities zijn van toepassing op dit abonnement: 2.1 "adviseurswebsite" betekent (a) de volgende site voor Microsoft CRM-software: https://partner.microsoft.com/global/productssolutions/dynamics/ en (b) de volgende site voor Microsoft-beveiligingssoftware https://partner.microsoft.com/ Elke adviseurswebsite biedt aanvullende informatie met betrekking tot deze aanvulling. 2.2 "klant" betekent het bedrijf of de persoon (anders dan u of uw dochteronderneming) welk(e) een klantlicentie voor software met een licentie of een serviceovereenkomst afsluit met ons of een van onze dochterondernemingen. 2.3 "klantlicentie" betekent de vorm van licentieovereenkomst voor Microsoft-technologie die wij of een van onze dochterondernemingen specificeren om software met een licentie over te dragen aan klanten.

2 2.4 "klantorder" betekent het document waarmee de klant (of degene die hiervoor is aangesteld) software met licentie of een service heeft aangevraagd. 2.5 initiatiefleidraad" betekent de leidraad die u vindt op de adviseurswebsite die deel uitmaakt van deze aanvulling. De initiatiefleidraad bevat bepaalde vereisten en algemene informatie die betrekking heeft op deze aanvulling. In de initiatiefleidraad vindt u de ondersteuningsdiensten en overige diensten die vóór de verkoop moeten worden uitgevoerd om een vergoeding als adviseur te ontvangen, hoe u een adviseursvergoeding kunt aanvragen, hoe adviseursvergoedingen worden betaald (dat wil zeggen vergoedingsstructuur en planning), en andere verwante onderwerpen. Er is een afzonderlijke initiatiefleidraad beschikbaar voor elk type software waarbij u in aanmerking komt om een claim in te dienen voor een adviseursvergoeding. 2.6 "software met licentie" betekent de computersoftwareprogramma's en andere Microsoft-technologie die wij of een van onze dochterondernemingen overdragen voor levering via of leveren met de assistentie van software- en serviceadviseurs van Microsoft. 3. Vereisten. Als software- en serviceadviseur van Microsoft wordt u geacht: 3.1 Adviserende diensten voor Microsoft te leveren aan klanten zoals wordt beschreven in de initiatiefleidraad. De leidraden van het initiatief zijn operationeel van aard en kunnen elk moment veranderen. De adviserende diensten die wij of een van onze dochterondernemingen u kunnen vragen uit te voeren kunnen behoefteschattingen voor de verkoop aan klanten en implementatie van Microsoft-technologie na de verkoop zijn. Als de schatting toont dat de software en licenties of de serviceprogramma's van Microsoft voldoen aan de behoefte van uw klant en u Microsoft-software aanbeveelt aan uw klant (en deze de aanbeveling accepteert), is het ook mogelijk dat u wordt gevraagd uw klant te helpen het proces voor licentie- en serviceovereenkomsten van Microsoft te voltooien en klantorders te plaatsen. Als u deze en overige verwante diensten hebt geleverd, hebt u recht op het ontvangen van een adviseursvergoeding zoals nader wordt beschreven in de initiatiefleidraad. 3.2 Dien een claim voor een adviseursvergoeding in, inclusief eventuele vereiste ondersteunende informatie. In sommige omstandigheden (zie sectie 4) waar u een vergoeding (in valuta of op een andere wijze) ontvangt van de klant voor het verlenen van ondersteuning voor de verkoop, of als u een overheidsklant assisteert, bent u verplicht aan de klant bekend te maken dat u een vergoeding kunt ontvangen van Microsoft voor uw diensten vóór de verkoop. Als wij deze bekendmaking aan uw klant vereisen, wordt u gevraagd ons te informeren voordat u uw vergoeding als adviseur ontvangt. 4. Bekendmaking, potentiële belangenconflicten. 4.1 De wetten over potentiële belangenconflicten verschillen aanzienlijk per rechtsgebied bij het leveren van software of diensten aan overheidsklanten via dit initiatief. Als u werkt met klanten uit de overheidssector en als dit is vereist door de lokale wetten, moet u tenminste schriftelijk bekendmaken aan uw klant uit de overheidssector dat u een vergoeding als adviseur van ons ontvangt voor het aan deze klant leveren van ondersteuning voor de verkoop en andere diensten. Deze bekendmaking moet schriftelijk worden geleverd aan uw klanten uit de

3 overheidssector voordat u enig advies betreffende de toepasselijke Microsoft-software of - diensten levert. Tot klanten uit de overheidssector behoren alle niveaus van overheidsorganen en -instanties en hun politieke, administratieve onderafdelingen. In veel gevallen worden onderwijsinstellingen en ziekenhuizen ook beschouwd als klanten uit de overheidssector. 4.2 U kunt ook een potentieel belangenconflict krijgen als u (a) diensten verleent aan een klant via dit initiatief en (b) een contract of zakelijke overeenkomst hebt met uw klant voor dezelfde diensten. Als u een potentieel belangenconflict hebt, moet u aan alle volgende vereisten voldoen voordat u een vergoeding als adviseur ontvangt. U moet niet handelen op een wijze waarbij u uw belang in de vergoeding als adviseur plaatst boven de belangen van de klant en zo oneerlijk bent tegenover de klant. Wij en u komen overeen dat de vergoeding als adviseur niet is bedoeld om op deze wijze te handelen. Zodra u beseft dat een potentieel belangenconflict kan ontstaan, moet u schriftelijk aan de klant bekendmaken dat u een adviseursvergoeding van ons kunt ontvangen. 4.3 Als u een potentieel of daadwerkelijk belangenconflict, hebt, moet u ons op ons verzoek schriftelijk bevestigen dat u voldoet aan de vereisten van deze sectie 4 voordat u op verzoek de toepasselijke vergoeding als adviseur kunt ontvangen. 4.4 Het is essentieel dat u voldoet aan uw plichten van deze sectie 4. Als u hier niet aan voldoet, handelt u in strijd met deze overeenkomst en bent u verplicht alle vergoedingen die u vanaf de datum van de inbreuk reeds hebt ontvangen als adviseur terug te betalen. Daarnaast blijven alle andere rechtsmiddelen en middelen die geldig zijn volgens equity, van kracht. 5. Vergoedingen als adviseur. 5.1 De vergoedingen als adviseur en de eisen voor het verdienen ervan kunnen per adviseursinitiatief verschillen, en ook per land of regio. 5.2 Wij zullen bij de berekening van uw vergoeding geen belastingen of overheidskosten opnemen die u in rekening kunt brengen bij de klant. Als een klant een krediet van ons ontvangt, kan uw vergoeding als adviseur worden bijgesteld. 5.3 Wij controleren uw claims voor adviseursvergoedingen en kunnen de claims aanpassen of weigeren als wij (a) gelicentieerde software met korting aanbieden aan een distributeur of leverancier voor uw klant; of (b) een niveau van activiteit vóór de verkoop bieden dat hoger ligt dan de ondersteuning vóór de verkoop die wordt beschreven in de initiatiefleidraad. 5.4 Als een klant een krediet of restitutie ontvangt van Microsoft, of als u te veel krijgt betaald, kan de adviseursvergoeding worden aangepast. Microsoft brengt u in deze gevallen hiervan op de hoogte. Een te hoge betaling kan door Microsoft worden gecorrigeerd in toekomstige adviseursvergoedingen die u claimt. U bent verantwoordelijk voor directe terugbetaling aan Microsoft van eventuele te hoge vergoedingen. Als het te veel betaalde bedrag niet binnen een redelijke tijd wordt terugbetaald of gecorrigeerd via de

4 adviseursvergoedingen, kan Microsoft overgaan tot andere manieren om deze bedragen te innen. 5.5 De ontvangen adviseursvergoeding is inclusief de verschuldigde belasting op goederen en diensten, BTW, omzetbelasting, belasting op bruto-inkomsten en elke andere belasting die verschuldigd is voor de diensten die u hebt verleend als software- en serviceadviseur van Microsoft. Dientengevolge bent u alleen verantwoordelijk voor de betaling van alle toepasselijke belastingen die aan de ontvangen adviseursvergoeding zijn gerelateerd. 5.6 Wij hebben geen plichten jegens derden die hun rechten via deze aanvulling opeisen en zijn niet verplicht andere personen of instellingen dan u een vergoeding als adviseur te betalen, tenzij ons dit door een rechtbank wordt opgelegd. 5.7 U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als adviseur voor software met licentie of diensten die wij leveren aan klanten die een derde partij vormen en niet zijn verwant aan u of een van uw dochterondernemingen. 5.8 Uw klanten kunnen van order tot order veranderen van aangewezen software- en serviceadviseur van Microsoft. Een klantorder met een optie voor gespreide betaling over meerdere jaren (indien beschikbaar) wordt beschouwd als één klantorder die in de loop der tijd wordt afbetaald. Als een klant verandert van software- en serviceadviseur van Microsoft, heeft dit zolang de aanvulling voor u geldig is, geen invloed op de vergoeding als adviseur waar u recht op hebt voor de optie voor gespreide betaling over meerdere jaren. U gaat ermee akkoord dat wij geen andere verplichtingen jegens u hebben in het geval van het besluit van een klant om te veranderen van software- en serviceadviseur van Microsoft. 6. Klantlicenties 6.1 Klantlicenties. Deze overeenkomst geeft u geen titel, belang, licentie of rechten in of voor welke Microsoft-software of andere Microsoft-diensten met licentie dan ook. Het is u niet toegestaan om de voorwaarden van welke klantlicentie of serviceovereenkomst dan ook te veranderen. 6.2 Wij behouden ons het recht voor om de klantstatus van elke willekeurige klant te beëindigen als een klant niet voldoet aan de voorwaarden van een toepasselijke licentie of serviceovereenkomst. Wij stellen u onmiddellijk op de hoogte van de beëindiging van de klantstatus als u de huidige software- en serviceadviseur van Microsoft van de klant was. Als wij een bepaalde klantstatus voor een klant beëindigen, gaat u ermee akkoord af te zien van het eisen van een schadeloosstelling voor gederfde inkomsten als gevolg van de statusbeëindiging. 7. Abonnementsperiode en beëindiging van abonnement. Dit addendum wordt van kracht op de datum waarop dit addendum wordt geaccepteerd. Tenzij dit abonnement voortijdig wordt beëindigd, eindigt het abonnement automatisch op de datum waarop uw MSPP-overeenkomst wordt beëindigd. U stemt ermee in dat u niet verwacht dat dit addendum wordt vernieuwd of dat wij een nieuwe overeenkomst met u sluiten. 8. Wijzigingen aan de aanvulling en in de administratie. We behouden ons het recht voor updates of wijzigingen door te voeren in deze aanvulling en de materie die hierin wordt besproken, inclusief, maar niet beperkt tot de initiatiefleidraad en de adviseurswebsite. U

5 bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de adviseurswebsite op wijzigingen en updates voor de aanvulling die niet aan u zijn bekendgemaakt via een schriftelijk bericht zoals mogelijk is vereist is via deze aanvulling. Als de adviseurswebsite wordt bijgewerkt of gewijzigd, gaat u ermee akkoord dat u bent gebonden aan de updates en wijzigingen vanaf de datum dat deze worden geplaatst. De updates of wijzigingen werken echter niet met terugwerkende kracht. We behouden ons het recht voor de manier waarop de adviseursvergoeding wordt berekend, te wijzigen. Als de berekeningsmethode echter wordt gewijzigd, brengen wij u hier ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte via een schriftelijke bekendmaking.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst.

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Deze Publishersovereenkomst wordt opgesteld door en tussen (A) TradeDoubler B.V., KvK nummer20100140,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Deze gebruikersovereenkomst is afgesloten tussen: Gebruiker (gelieve aan te vullen):... en VITO NV (Vlaamse Instelling voor Technologisch

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX Pioneer Benelux, a branch office of Pioneer Europe N.V. Versterkerstraat 10 1322 AP ALMERE Tel. 036-538 77 77 Verkoopvoorwaarden Nederland Bepalingen

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven

AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven AMERICAN EXPRESS Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven De site voor kaartaccepterende bedrijven wordt ter beschikking gesteld door AMERICAN EXPRESS Payment Services Limited (hierna AMERICAN

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 1. Definities 1.1 OpJeFoon Vof: OpJeFoon Vof 1.2 Deze Algemene Verkoop-,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen Versie: 1.1 Datum: 20-10-2013 Door u aan te melden bij de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (hierna: de Stichting) verklaart u kennis

Nadere informatie

De kredietvoorwaarden

De kredietvoorwaarden De kredietvoorwaarden Artikel 1 Introductie 1.1. Een kredietovereenkomst komt tot stand, ten aanzien van het daaruit voortvloeiende krediet, wanneer er een kredietverzoek door succesvolle biedingen is

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en).

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en). OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS 1 INLEIDING Dit document vormt, tezamen met het door u ingevulde aanvraagformulier en het overzicht kaartlidmaatschapsbijdragen, de volledige overeenkomst

Nadere informatie

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door leverancier te allen tijde worden ingetrokken.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door leverancier te allen tijde worden ingetrokken. Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ACTIVO hierna in deze voorwaarden te noemen: "leverancier". 1.0. Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 1. Algemeen 2. Overeenkomst 3. Elektronische communicatiemiddelen 4. Betalingen 5. Verplichtingen Wederpartij 6 Aansprakelijkheid Verasec 7. Overmacht

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie