Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland"

Transcriptie

1 Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 1

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Deelnemer Artikel 3 Aanspraken Artikel 4 Afkoop kleine pensioenen Artikel 5 Grondslagen voor premies van de aanvullende spaarregelingen Artikel 6 Beschikbare premie en staffels Artikel 7 Stortingen op de Beleggingsrekening Artikel 8 Pensioenkapitaal Artikel 9 Pensionering van de Deelnemer Artikel 10 Overlijden van de (Gewezen) Deelnemer Artikel 11 Beëindiging van deelnemerschap Artikel 12 Scheiding Artikel 13 Waardeoverdracht Artikel 14 Arbeidsongeschiktheid Artikel 15 Financiering Artikel 16 Verplichtingen van de Deelnemer Artikel 17 Herziening van de Aanvullende Pensioen Spaarregeling Artikel 18 Overgangsregeling Artikel 19 Slotbepalingen Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 2

3 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit Reglement zijn de begripsbepalingen van het Pensioenreglement 2014 (Basispensioenreglement) en de statuten van de Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland, gevestigd te Oosterhout (Stichting), van overeenkomstige toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Daarnaast worden in het onderhavige Reglement de volgende begripsbepalingen gehanteerd: APS: Aanvullende Pensioenspaarregeling. Basispensioenreglement: Het Basispensioenreglement van Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V., gevestigd te Eerbeek, hierna te noemen de Vennootschap, zoals vastgelegd in het Pensioenreglement Beleggingsrekening: De persoonlijke rekening van de Deelnemer aan APS bij de Vermogensbeheerder. Deelnemer: De Werknemer die ingevolge artikel 2.1 deelnemer is aan deze APS. Gewezen Deelnemer: Degene die geen pensioen meer verwerft op basis van een Pensioenovereenkomst en die bij beëindiging van de deelneming een Pensioenaanspraak heeft behouden jegens de Stichting. Herverzekeraar: Een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen. Jaarsalaris: Het jaarsalaris is gelijk aan 12 maal het vaste maandsalaris van de Deelnemer, vermeerderd met 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering, ploegentoeslag, persoonlijke toeslag en de toeslagen hoe ook genoemd als deze behoren tot het vaste maandsalaris. Life Cycle Mix: Een beleggingsproduct bestaande uit een combinatie van verschillende Beleggingsfondsen gekoppeld aan het beleggingsprofiel en de leeftijd van de Deelnemer. Mijn Pensioen: De wijze waarop de Beleggingsrekening bij de Vermogensbeheerder wordt aangehouden. Overdrachtswaarde: De ten behoeve van de waardeoverdracht vastgestelde waarde van het Pensioenkapitaal. Partner: De echtgenoot, geregistreerde partner of partner in de zin van het Basispensioenreglement. Pensioenaanspraak: Het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening. Pensioendatum: De 1 e van de maand waarin de (gewezen) deelnemer feitelijk met pensioen gaat. Dit is de pensioenrichtdatum of de vervroegde of uitgestelde datum van pensionering Pensioenkapitaal: Het op de Beleggingsrekening opgebouwde kapitaal van de Deelnemer. Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 3

4 Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen de Werkgever en een Werknemer is overeengekomen betreffende pensioen. Pensioenrichtdatum: De eerste dag van de maand, waarin de (Gewezen) Deelnemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Premieovereenkomst: Een Pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de Pensioendatum wordt omgezet in Pensioenuitkeringen. Risicoprofiel: Het aan de hand van de Vragenlijst bepaalde risicoprofiel dat als basis dient voor de Life Cycle Mix bepaling. Sociaal Akkoord 2004 Besluit van 16 juli 2005, gepubliceerd in Staatsblad 391. Vermogensbeheerder: ING Asset Management B.V., gevestigd te s-gravenhage. Vragenlijst: Het formulier dat de Deelnemer dient in te vullen voor de bepaling van het Risicoprofiel van de Life Cycle Mix danwel een andere keuze van beleggen. WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werkgever: Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V., gevestigd te Eerbeek en de aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen. Werknemer: Degene, die een arbeidsovereenkomst met de Werkgever heeft, en niet volledig arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA/WAO WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Artikel 2 Deelnemer 2.1. Als Deelnemer aan de APS wordt opgenomen elke Werknemer die deelneemt in de Basispensioenregeling en die geboren is na 31 december Werknemers die op of na 1 januari 2006 deelnemer zijn geworden aan de Basispensioenregeling worden eveneens in deze regeling opgenomen, maar uitsluitend voor de premie die beschikbaar wordt gesteld volgens staffel A en staffel B van artikel De deelname vangt aan per de eerste dag van de maand waarin de Werknemer aan de gestelde vereisten als genoemd in lid 1 van dit artikel, voldoet De Deelnemer ontvangt jaarlijks van de Stichting een opgave van het opgebouwde Pensioenkapitaal en tevens van de factor A (UPO). Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 4

5 2.4. De deelname eindigt: bij overlijden; op de Pensioendatum; bij beëindiging van het dienstverband; indien en voor zover de Deelnemer een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering in de zin van de WIA of de WAO ontvangt; krachtens overeenkomst gesloten tussen de Werkgever en de Deelnemer, welke overeenkomst ter kennis is gebracht aan de Stichting. Artikel 3 Aanspraken 3.1. De APS is een Premieovereenkomst in de zin van de Pensioenwet, met dien verstande dat het overgangsrecht van artikel 18 wordt beheerst door het Sociaal Akkoord Door en voor de Deelnemer worden een of meer vastgestelde premies gestort waarmee een kapitaal kan worden opgebouwd dat uiterlijk op de Pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering Door deelname aan de APS kan de Deelnemer krachtens het Basispensioenreglement en het Reglement Pre/pensioen verkregen pensioenaanspraken aanvullen met een Pensioenkapitaal om daarmee eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen te kunnen gaan of een hoger pensioen te kunnen genieten. De bepalingen in dit Reglement kunnen uitsluitend in samenhang met de bepalingen van het Basispensioenreglement worden gelezen. Artikel 4 Afkoop kleine pensioenen Artikel 22 van de Basispensioenregeling is van overeenkomstige toepassing. Als per de datum van beëindiging van deelname de opgebouwde aanspraken van de Basispensioenregeling tezamen met de pensioenaanspraken van dit Reglement lager zijn dan de wettelijke grens die daarvoor ingevolge de Pensioenwet op dat moment geldt, heeft de Stichting het recht om de pensioenaanspraken af te kopen. Artikel 5 Grondslagen voor premies van de aanvullende spaarregelingen 5.1. De berekening van beschikbare premies voor extra pensioenopbouw op grond van de APS is gebaseerd op de pensioengrondslagen A en B van de Deelnemer De pensioengrondslag A wordt bij opname in de Basispensioenregeling en vervolgens jaarlijks per 1 januari vastgesteld op een bedrag gelijk aan de in de Basispensioenregeling gehanteerde pensioengrondslag De pensioengrondslag B is gelijk aan het verschil tussen de in de Basispensioenregeling gehanteerde franchise en het AOW-bedrag dat volgens de Wet op de loonbelasting 1964 tenminste in aanmerking moet worden genomen als franchisebedrag bij de vaststelling van de pensioengrondslag. Dit betreft het niet-verlaagde franchisebedrag (2014: ). Het in de Basispensioenregeling gehanteerde franchise bedrag wordt jaarlijks per 1 januari door het bestuur aangepast conform de loonontwikkeling. De franchise wordt naar beneden afgerond op een euro Indien een Deelnemer minder dan het normale aantal uren werkt, worden de vastgestelde pensioengrondslagen op voltijds basis voor de vaststelling van de beschikbaar te stellen premies voor een evenredig deel in aanmerking genomen. Voor de vaststelling van deze bedragen worden de pensioengrondslagen van een Deelnemer die niet het gehele kalenderjaar Deelnemer is voor een evenredig deel in aanmerking genomen. Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 5

6 Artikel 6 Beschikbare premie en staffels De jaarlijkse beschikbare premies voor de opbouw van aanvullend pensioen worden vastgesteld door toepassing van de onderstaande staffels: Staffel A (pensioengrondslag A) Leeftijdscategorie Beschikbare premie Van 21 tot 25 jaar 0,7% Van 25 tot 30 jaar 0,9% Van 30 tot 35 jaar 1,0% Van 35 tot 40 jaar 1,2% Van 40 tot 45 jaar 1,5% Van 45 tot 50 jaar 1,8% Van 50 tot 55 jaar 2,2% Van 55 tot 60 jaar 2,7% Van 60 tot 65 jaar 3,2% Staffel B (pensioengrondslag B) Leeftijdscategorie Beschikbare premie Van 21 tot 25 jaar 6,0% Van 25 tot 30 jaar 7,3% Van 30 tot 35 jaar 8,8% Van 35 tot 40 jaar 10,6% Van 40 tot 45 jaar 12,8% Van 45 tot 50 jaar 15,5% Van 50 tot 55 jaar 18,7% Van 55 tot 60 jaar 22,7% Van 60 tot 65 jaar 27,6% Artikel 7 Stortingen op de Beleggingsrekening 7.1. De Stichting opent op naam van de Stichting ten behoeve van de Deelnemer een Beleggingsrekening Mijn Pensioen geheten bij de Vermogensbeheerder De beschikbaar gestelde premies A en B worden door de Stichting direct nadat zij door de Werkgever aan de Stichting zijn afgedragen op de Beleggingsrekening gestort De Deelnemer deelt zijn keuze voor de aan de Beleggingsrekening verbonden beleggingsfondsen schriftelijk aan de Vermogensbeheerder mee door middel van de daartoe bestemde Vragenlijst. Een wijziging van de keuze dient eveneens door middel van deze Vragenlijst aan de Vermogensbeheerder te worden doorgegeven Indien de Deelnemer geen keuze opgeeft voor de aan de Beleggingsrekening verbonden beleggingsfondsen zal worden belegd conform de Life Cycle Mix, profiel defensief De door de Vermogensbeheerder in rekening gebrachte aankoop- en verkoopkosten bij een wijziging op grond van lid 3 van dit artikel komen voor rekening van de Deelnemer. De aankoop- en verkoopkosten worden verrekend met de ingelegde premies Voor de werkwijze van de Beleggingsrekening is voor de Deelnemers het Reglement Mijn Pensioen van toepassing Op de beleggingsmixen zijn de geldende beleggingsvoorwaarden van de daarin opgenomen beleggingsfondsen van toepassing. De bedoelde beleggingsvoorwaarden liggen bij de Stichting ter inzage. Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 6

7 Artikel 8 Pensioenkapitaal 8.1. Het Pensioenkapitaal bestaat uit de jaarlijks op grond van de artikelen 7 en 18 ingelegde premies en de daarop behaalde rendementen Het Pensioenkapitaal op enig tijdstip is gelijk aan de waarde van het saldo van de Beleggingsrekening dat in naam van de Stichting ten behoeve van de Deelnemer op hetzelfde tijdstip bij de Vermogensbeheerder wordt aangehouden. Artikel 9 Pensionering van de (Gewezen) Deelnemer 9.1. De (Gewezen) Deelnemer dient zijn keuze voor de aanwending van het Pensioenkapitaal minimaal 6 maanden vóór de gewenste pensioendatum schriftelijk via de (ex-) Werkgever aan de Stichting kenbaar te maken middels een daartoe bestemd formulier dat door de Werkgever wordt verstrekt. 9.2.Op de pensioendatum zal het Pensioenkapitaal door de Stichting worden aangewend voor de aankoop van een pensioenuitkering bij een door de Stichting gekozen herverzekeraar overeenkomstig de uitgangspunten van deze APS De uitkering, het kapitaal en de premie in het kader van dit Reglement worden vastgesteld in Nederlands wettig betaalmiddel De verhouding tussen het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen dat met het Pensioenkapitaal kan worden aangekocht wordt bepaald overeenkomstig de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen ingevolge de Basispensioenregeling De (Gewezen) Deelnemer heeft het recht een ander dan de in lid 4 van dit artikel bedoelde combinatie aan pensioenen aan te kopen. Indien de in het vorige lid bedoelde aankoop niet leidt tot een combinatie van ouderdomspensioen met nabestaandenpensioen in de verhouding 100 :70, is de schriftelijke instemming van de echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner respectievelijk partner vereist Indien de (Gewezen) Deelnemer gebruikt maakt van zijn recht om eerder dan wel later dan de Pensioenrichtdatum met pensioen te gaan, overeenkomstig artikel 12 van de Basispensioenregeling, zal het aanwenden van het Pensioenkapitaal, dienovereenkomstig worden vervroegd respectievelijk uitgesteld De overeenkomstig de leden 4 en 5 van dit artikel aangekochte pensioenen zullen tezamen met de pensioenen van dezelfde soort uit hoofde van de Basispensioenregeling en de AOW-uitkering behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij ingang daarvan nimmer uitstijgen boven de hieronder aangegeven maximum percentages: 1. Ouderdomspensioen: maximaal 100% van laatst vastgestelde pensioengrondslag A en B; 2. Nabestaandenpensioen: maximaal 70% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag A en B; 3. Wezenpensioen: maximaal 14% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag A en B (28% in geval van een volle wees) Het gedeelte van het Pensioenkapitaal dat niet overeenkomstig lid 7 kan worden aangewend, zal als een bedrag ineens aan de pensioengerechtigde worden uitgekeerd, onder vermindering van de wettelijke inhoudingen ter zake, mits een en ander niet in strijd is met wet- en regelgeving. Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 7

8 Artikel 10 Overlijden van de (Gewezen) Deelnemer In geval van beëindiging van het deelnemerschap in verband met overlijden van de (Gewezen) Deelnemer vóór het bereiken van de Pensioendatum, wordt het saldo van het Pensioenkapitaal door de Stichting aangewend voor de aankoop van een direct ingaand partner- en/of wezenpensioen bij een door de Stichting gekozen herverzekeraar. De verhouding tussen het nabestaanden- en wezenpensioen is gelijk aan de verhouding tussen het nabestaanden- en wezenpensioen overeenkomstig de Basispensioenregeling De in het vorige lid bedoelde pensioenen zullen tezamen met de pensioenen van dezelfde soort uit hoofde van de Basispensioenregeling en de AOW-uitkering nimmer meer bedragen dan de in artikel 9.7 aangegeven maxima Het gedeelte van het Pensioenkapitaal dat niet overeenkomstig lid 2 kan worden aangewend, zal als een bedrag ineens aan de rechthebbende op het partner- en/of wezenpensioen worden uitgekeerd, onder vermindering van de wettelijke inhoudingen ter zake, mits dit niet in strijd is met wet- en regelgeving Indien per het tijdstip van overlijden van de (Gewezen) Deelnemer geen partner, wees of wezen aanwezig zijn, vervalt het Pensioenkapitaal aan de Stichting. Artikel 11 Beëindiging van deelnemerschap Bij beëindiging van het deelnemerschap ten gevolge van het beëindigen van het dienstverband vóór de Pensioendatum wordt het per tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap aanwezige Pensioenkapitaal premievrij gemaakt en belegd tot aan de Pensioendatum De in lid 1 genoemde optie premievrijmaking van het Pensioenkapitaal zal niet plaatsvinden indien de Gewezen Deelnemer gebruik maakt van het in artikel 13 bedoelde recht op waardeoverdracht. Artikel 12 Scheiding In geval van scheiding als bedoeld in artikel 19 van het Basispensioenreglement heeft de voormalige echtgeno(o)-t(e) of geregistreerde partner van de (Gewezen) Deelnemer aanspraak op de helft van het gedurende de huwelijksperiode opgebouwde saldo van de Beleggingsrekening overeenkomstig de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, tenzij de echtgenoten of geregistreerd partners de toepasselijkheid van deze wet hebben uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding Het gedurende de huwelijksperiode opgebouwde saldo van de Beleggingsrekening is gelijk aan het saldo van deze rekening op de datum van beëindiging van het huwelijk respectievelijk geregistreerd partnerschap vermenigvuldigd met het quotiënt van de duur van het huwelijk respectievelijk geregistreerde partnerschap en de duur van het deelnemerschap. Het genoemde quotiënt bedraagt maximaal Het in lid 1 bedoelde verevende Pensioenkapitaal zal op een afzonderlijke Beleggingsrekening worden gezet. Het verevende Pensioenkapitaal zal worden belegd conform de Life Cycle Mix, profiel defensief Ten behoeve van de voormalige echtgeno(o)t(e) respectievelijk geregistreerde partner wordt het saldo van de Beleggingsrekening door de Stichting aangewend voor de aankoop van ouderdomspensioen bij een door de Stichting gekozen herverzekeraar op de pensioeningangsdatum van de Deelnemer naar analogie van het in artikel 9 bepaalde. De voormalige echtgenoot respectievelijk geregistreerde partner kan geen gebruik maken van de flexibele mogelijkheden in artikel 9 van dit Reglement respectievelijk artikel 12 en volgende van het Basispensioenreglement Indien de voormalige echtgeno(o)t(e) respectievelijk geregistreerde partner overlijdt nadat het verevende Pensioenkapitaal op een afzonderlijke Beleggingsrekening is gezet, echter voordat het saldo van de Beleggingsrekening is aangewend conform artikel 9, wordt het saldo van de Beleggingsrekening toegevoegd aan het saldo van de Beleggingsrekening van de (Gewezen) Deelnemer. Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 8

9 Artikel 13 Waardeoverdracht Bij beëindiging van het deelnemerschap als bedoeld in artikel 16 van de Basispensioenregeling kan de Gewezen Deelnemer de Stichting schriftelijk verzoeken het Pensioenkapitaal over te dragen aan de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe Werkgever, conform de eisen van artikel 71 van de Pensioenwet. De overdrachtswaarde is gelijk aan het Pensioenkapitaal dat bij de Stichting aanwezig is op de datum van de waardeoverdracht Na overdracht van het Pensioenkapitaal kunnen door de Gewezen Deelnemer en andere betrokkenen geen rechten meer jegens de Stichting worden ontleend aan de door de Deelnemer op grond van dit Reglement betaalde beschikbare premies Pensioenaanspraken die de Deelnemer heeft opgebouwd bij de pensioenuitvoerder van een vorige werkgever en die de Deelnemer bij aanvang van het deelnemerschap als bedoeld in artikel 2 van het Basispensioenreglement heeft overgedragen aan de Stichting worden aangewend voor pensioenaanspraken conform het Basispensioenreglement Naast aanwending van het Pensioenkapitaal als bedoeld in artikel 10 heeft de (Gewezen) Deelnemer de mogelijkheid om op de Pensioendatum het saldo van de Beleggingsrekening over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder, overeenkomstig de Pensioenwet. De (Gewezen) Deelnemer zal daartoe minimaal drie maanden vóór de Pensioendatum een schriftelijk verzoek moeten indienen bij de Stichting. Artikel 14 Arbeidsongeschiktheid In geval van volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid stopt de premie afdracht dan wel wordt deze pro rata gecontinueerd. In deze regeling is geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid opgenomen. Artikel 15 Financiering De werkgever stelt voor de financiering van deze APS inclusief de overgangsregeling van artikel 18 jaarlijks een bepaald percentage van de loonsom beschikbaar die voldoende is om de beschikbare premies op basis van de APS te voldoen. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst De deelnemer is verplicht jaarlijks een bepaald percentage van zijn salarissom bij te dragen in de kosten van de APS. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Artikel 16 Verplichtingen van de Deelnemer De Deelnemer is verplicht de Stichting onverwijld kennis te geven van: huwelijk en echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed; het aangaan van een geregistreerd partnerschap en beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden of ontbinding van het geregistreerd partnerschap; de totstandkoming van een ongeregistreerd partnerschap en de beëindiging daarvan: overlijden van de echtgenote/echtgenoot, de geregistreerde partner of de ongeregistreerde partner. De ongehuwde Deelnemer die geen geregistreerd partnerschap is aangegaan en evenmin een ongeregistreerd partnerschap heeft, is bovendien verplicht de Stichting er onverwijld van in kennis te stellen indien hij één of meer kinderen heeft die in aanmerking kunnen komen voor een Pensioenuitkering. Deze verplichting geldt ook bij: ontbinding van een huwelijk; beëindiging van een geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden of ontbinding van een geregistreerd partnerschap; beëindiging van een ongeregistreerd partnerschap De Stichting is niet aansprakelijk indien pensioenaanspraken of pensioenrechten onjuist worden vastgesteld doordat de Deelnemer niet, niet goed of niet tijdig aan de voor hem uit dit Reglement voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 9

10 Artikel 17 Herziening van de Aanvullende Pensioen Spaarregeling De Werkgever behoudt zich het recht voor zijn bijdrage aan de APS te verlagen, te beperken of te beëindigen, indien: de Werkgever verplicht is zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds; een ingrijpende wijziging van omstandigheden de uitgaven van de APS niet meer toelaat; wijziging van bestaande of invoering van nieuwe wettelijke en/of wettelijk verplicht gestelde regelingen plaatsvindt; omstandigheden wijzigen die voor de Werkgever van zodanig zwaarwegend belang zijn in relatie tot de belangen van de Werknemer dat de belangen van de Werknemer daarvoor moeten wijken; de totale kosten van deze regeling structureel meer gaan bedragen dan 4,30% van de loonsom, als bedoeld in artikel Indien de Werkgever voornemens is van dit recht gebruik te maken, zal de Werkgever de Vakverenigingen hiervan onverwijld in kennis stellen en met hen overleg plegen inzake de eventuele herziening van de regeling. Het deel van het Pensioenkapitaal dat gevormd is door reeds gestorte bedragen zal, behoudens de verschuldigde vergoedingen inzake beleggingen zoals vastgelegd in deze regeling, niet worden aangetast. Artikel 18 Overgangsregeling Voor de Deelnemer die op 31 december 2004 deelnam aan de prepensioenregeling die door de Stichting wordt uitgevoerd en op dat moment de leeftijd van 55 jaar nog niet had bereikt gelden de volgende bepalingen: Deelname aan de prepensioenregeling is beëindigd per 31 december De opgebouwde aanspraken op prepensioen zijn herrekend naar de leeftijd van 62,5 en premievrij gemaakt per 31 december 2005 alsof de Deelnemer op 31 december 2005 uit dienst is getreden. Voorwaarde voor de aanvulling op grond van dit artikel is een onafgebroken dienstverband vanaf 1 januari 2006 tot de uittredingsleeftijd van 62,5 jaar of tot 31 december 2021, indien 31 december 2021 vóór deze uittredingsleeftijd ligt. Op basis van de pensioensituatie per 31 december 2005 is vastgesteld hoeveel ouderdomspensioen de Deelnemer kan opbouwen over deelnemersjaren die gelegen zijn voor 1 januari 2006 en in welke jaren minder pensioen is opgebouwd dan op grond van fiscale regelgeving mogelijk was. De uiteindelijk te bereiken pensioenuitkering is afhankelijk van de fiscale ruimte, de gemaakte rendementen en de rentestand op de Pensioenrichtdatum. Tot de Pensioenrichtdatum of uiterlijk op 31 december 2021 wordt maandelijks een aanvullende beschikbare premie gestort op de Beleggingsrekening. De hoogte van de aanvullende beschikbare premies is nog voor ingang van de overgangsregeling vastgesteld. Wanneer de deelname aan deze regeling eindigt voor de Pensioenrichtdatum heeft de dan Gewezen Deelnemer voor wat betreft de aanvulling op grond van dit artikel alleen recht op de op dat moment ten behoeve van de aanvulling op zijn Beleggingsregeling gestorte premies en de daarover behaalde rendementen. Op de toezegging is - voor zover vereist - de disclaimer van toepassing zoals opgenomen in artikel 4 lid 5 van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 van 16 juli 2005 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het veleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd. Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 10

11 De overgangsregeling maakt gebruik van de mogelijkheid zoals geboden in het Sociaal Akkoord 2004 en is ter goedkeuring voorgelegd aan de fiscus. Indien blijkt dat deze overgangsregeling in deze vorm niet is toegestaan, zullen in goed overleg alternatieven worden besproken die zo goed mogelijk aansluiten bij de voorgestelde overgangsregeling. Artikel 19 Slotbepalingen Deze APS is laatstelijk gewijzigd en geaccordeerd door het Bestuur in de bestuursvergadering van 17 december 2013 en treedt in werking op 1 januari Voor degenen die reeds op 31 december 2005 Deelnemer waren in de prepensioenregeling van de Stichting geldt dat de krachtens de prepensioenregeling gesloten verzekeringen zijn vervallen en de waarde daarvan is ingebracht in de Beleggingsrekening. Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Warandelaan PC Oosterhout Postbus AA Oosterhout Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 11

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling BPL

Reglement excedent-premieregeling BPL Reglement excedent-premieregeling BPL Dit reglement excedent-premieregeling BPL is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement II Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 01-01-2006; of in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18 52 Jaarboek 2011 Oudedagregelingen 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12 6a.13 6a.14 6a.15 6a.16 6a.17 6a.18 Algemeen 54 Deelnemers 56 Premies 56 Ouderdomspensioen 57 Vervroegd

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN

Nadere informatie