Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

2 PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK S MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK INHOUDSOPGAVE pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Pensioenspaarkapitaal 3 Artikel 4 Omschrijving van de pensioenaanspraken 4 Artikel 5 Aan te kopen extra pensioenaanspraken met vroegpensioenkapitaal 4 Artikel 6 Aan te kopen extra pensioenaanspraken met overig pensioenspaarkapitaal 4 Artikel 7 Overlijden vóór ingang van het pensioen 5 Artikel 8 Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen 5 Artikel 9 Stortingen 5 Artikel 10 Scheiding 6 Artikel 11 Bijzonder nabestaandenpensioen 6 Artikel 12 Ontslag vóór de (vroeg)pensioendatum 7 Artikel 13 Waardeoverdracht 7 Artikel 14 Uitbetaling van de pensioenen 7 Artikel 15 Toeslagen 8 Artikel 16 Verplichtingen van de (gewezen) deelnemers 8 Artikel 17 Klachten of geschillen 8 Artikel 18 Onvoorziene gevallen 8 Artikel 19 Uitvoering 8 Artikel 20 Inwerkingtreding 8 Bijlage I Beleggingsmix en regels omtrent te maken keuze 9 Bijlage II Maximale spaarbedragen Pensioenspaarregeling 10 Pensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds n.v. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek (oktober 2002) 2

3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In dit pensioenspaarreglement worden, voor zover daarvan in dit reglement niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, dezelfde begripsomschrijvingen gehanteerd als in het Pensioenreglement 1998, het Vroegpensioenreglement 1998 en het Reglement Overgangsregeling Afschaffing SUM-uitkering van Hoek Loos B.V.. Artikel 2 - Deelnemerschap 1 Deelnemers aan deze vrijwillige pensioenspaarregeling zijn de werknemers die in dienst zijn van de werkgever en die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, overeenkomstig de bepalingen van het Pensioenreglement, en die zich voor het deelnemerschap voor deze regeling hebben aangemeld. 2 Het deelnemerschap eindigt: a. door overlijden; b. op de dag waarop de dienstbetrekking eindigt; c. op de ingangsdatum van de vervroegde uittredingsuitkering, dan wel op de pensioendatum of vroegpensioendatum. 3 Aan de deelnemer wordt een exemplaar van dit pensioenreglement uitgereikt, alsmede van de later daarin aangebrachte wijzigingen. Aan de overige belanghebbenden zal op verzoek een exemplaar van dit pensioenreglement worden uitgereikt. 4 Op verzoek van de (gewezen) deelnemer, tegen betaling van de daarmee verband houdende kosten, verstrekt het Pensioenfonds binnen drie maanden na de aanvraag (tussentijds) een opgave van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal dan wel de na omzetting opgebouwde pensioenaanspraken. 5 Jaarlijks verstrekt het bestuur van het Pensioenfonds aan de deelnemer overeenkomstig de Wet inkomstenbelasting 2001 een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van de pensioenaanspraken. Het bestuur verstrekt op verzoek van de deelnemer een opgave van de over de jaren 1994 tot en met 2000 toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. Artikel 3 - Pensioenspaarkapitaal 1. Het pensioenspaarkapitaal wordt opgebouwd op naam van de deelnemer. Het pensioenfonds opent daartoe op naam van de deelnemer een (of twee) individuele pensioenspaarregekeningen. Op deze rekening(en) worden de stortingen van de deelnemer, de beleggingsopbrengsten (waardeontwikkeling van de beleggingsfondsen)l en het technische resultaat bijgeschreven.. Het technisch resultaat over enig jaar is de som van de pensioenspaarkapitalen die in dat jaar bij overlijden van een deelnemer niet kunnen worden aangewend voor de aankoop van een nabestaandenpensioen. 2. De deelnemer kan het pensioenspaarkapitaal naar keuze beleggen volgens een aantal door het Pensioenfonds aangeboden beleggingsscenario's. Deze scenario's, alsmede de regels omtrent de te maken keuze, zijn beschreven in een bijlage bij dit reglement. 3. Elk kwartaal ontvangt de deelnemer een opgave van de mutaties in zijn spaarsaldo, de hoogte van zijn saldo en van de beleggingsresultaten. Jaarlijks ontvangt de deelnemer een jaaropgave alsmede een projectie van de hoogte van de met het spaarsaldo te bereiken pensioenen. Pensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds n.v. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek (oktober 2002) 3

4 Artikel 4 Omschrijving van de pensioenaanspraken 1. Het pensioenspaarkapitaal kan uitsluitend worden aangewend voor de aankoop van extra pensioenaanspraken bij het Pensioenfonds. Daarbij gelden de inkooptarieven van het Pensioenfonds die voor mannen en vrouwen gelijk zijn. 2. De deelnemer kan daarbij met inachtneming van de overige bepalingen van dit reglement, een keuze maken uit de volgende extra pensioenaanspraken: a. een levenslang ouderdomspensioen voor zichzelf; b. een vroegpensioen voor zichzelf; c. een levenslang nabestaand enpensioen voor zijn partner; d. een combinatie van bovenstaande pensioenaanspraken. Voor zover daar in dit reglement niet van wordt afgeweken gelden voor de met het pensioenspaarkapitaal aangekochte pensioensoort de voor de desbetreffende pensioensoort geldende bepalingen van de overige pensioenreglementen. Voorts is de deelnemer bij de keuze gebonden aan de geldende fiscale regels. 3. De hoogte van de aan te kopen extra pensioenen wordt bepaald door: * de keuze van pensioensoort door de deelnemer; * de ingangsdatum van het pensioen; * het saldo van het pensioenspaarkapitaal op het moment van ingang van het pensioen; * de op het moment van aankoop geldende inkooptarieven van het Pensioenfonds. 4. Indien als gevolg van de behaalde beleggingsresultaten het pensioen uit alle pensioenreglementen tezamen hoger is dan 100% van het laatstgenoten inkomen, wordt het deel van het pensioen dat de 100% te boven gaat afgekocht. Bij deze afkoop gelden de rekenregels van het Pensioenfonds. Artikel 5 Aan te kopen extra pensioenaanspraken met vroegpensioenspaarkapitaal 1. De (gewezen) deelnemer deelt het pensioenfonds uiterlijk zes maanden voor de vroegpensioendatum schriftelijk mede welke extra pensioenaanspraken hij of zij wenst aan te kopen met het vroegpensioenspaarkapitaal. 2. De aan te kopen extra pensioenaanspraken worden beheerst door de bepalingen van de overige pensioenregelingen van het Pensioenfonds. Dit betekent onder meer dat de extra pensioenen ingaan en eindigen op dezelfde data als de in de Vroegpensioen- en Ouderdomspensioenreglementen van soortgelijke pensioenen genoemde ingangs- en einddata. Artikel 6 Aan te kopen extra pensioenaanspraken met overig pensioenspaarkapitaal 1. Indien ten gevolge van het overschrijden van de toegestane maximale stortingen voor een vroegpensioen een separate pensioenspaarrekening is geopend en hierop het meerdere is bijgeschreven, dient de (gewezen) deelnemer het pensioenfonds uiterlijk zes maanden voor de (vroeg)pensioendatum schriftelijk mede te delen welke extra pensioenaanspraken hij of zij wenst aan te kopen met dit overige pensioenspaarkapitaal. 2. De ingevolge het eerste lid aan te kopen extra pensioenaanspraken worden beheerst door de bepalingen van de overige pensioenregelingen van het Pensioenfonds, het een en ander overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van artikel 5. Pensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds n.v. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek (oktober 2002) 4

5 Artikel 7 - Overlijden vóór ingang van het pensioen 1. Bij overlijden vóór ingang van het ouderdomspensioen, wordt het spaarsaldo zoveel mogelijk aangewend voor de aankoop van aanvullende pensioenaanspraken voor nabestaanden van de deelnemer. Als nabestaanden worden aangemerkt degenen die, op basis van de pensioenregeling van het Pensioenfonds, in aanmerking komen voor een nabestaanden- respectievelijk wezenpensioen. 2. Indien en voor zover het pensioenspaarkapitaal niet voor de aankoop van pensioen kan worden aangewend, wordt dit toegevoegd aan het technisch resultaat. Dit resultaat wordt aan het einde van elk jaar verdeeld over de deelnemers, naar rato van de individuele spaarkapitalen per 31 december van het jaar. Artikel 8 - Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen Alleen bij ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid heeft de deelnemer de mogelijkheid zijn pensioenspaarkapitaal aan te wenden voor een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen gaat in op de datum van ontslag en eindigt bij het einde van de arbeidsongeschiktheid, doch uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaande aan de maand waarin de deelnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. Artikel 9 - Stortingen 1. De deelnemer kan op de volgende wijzen gelden storten op de pensioenspaarrekening(en) spaarpensioen: a. vaste maandelijkse stortingen; b. éénmalige stortingen. 2. Een maandelijkse storting dient uiterlijk één maand voor de eerste stortingsmaand, via speciale stortingsformulieren, schriftelijk aan de werkgever te worden doorgegeven. Een periodieke storting wordt voor minimaal 12 maanden vastgesteld. Een maandelijkse storting eindigt zodra de deelnemer daarom schriftelijk verzoekt (met inachtneming van de minimale looptijd van 12 maanden), maar in elk geval bij beëindiging van de deelneming. 3. Een door de deelnemer te verrichten éénmalige storting kan uitsluitend in de maand december van het desbetreffende kalenderjaar alsook in die maanden waarin de werkgever een eenmalige uitkering doet en wordt ingehouden op deze uitkering. De deelnemer dient de werkgever uiterlijk één maand voor de stortingsmaand, via speciale stortingsformulieren, schriftelijk in kennis te stellen van de hoogte van de éénmalige storting. 4. De door de deelnemer te verrichten stortingen worden op het salaris van de betrokken deelnemer ingehouden. Hierbij geldt een minimale inleg van 100 op jaarbasis. 5. De stortingen van de deelnemer worden, na aftrek van de kosten, aangewend voor de vorming van een pensioenspaarkapitaal op naam van de desbetreffende deelnemer. 6. De maximale hoogte van de door de deelnemer in enig jaar te verrichten stortingen, alsmede de maximale hoogte van de aan te kopen extra pensioenen, worden bepaald door de fiscale wet- en regelgeving. Jaarlijks kan maximaal een bepaald percentage van het jaarsalaris worden gespaard. Het maximum spaarpercentage varieert met de leeftijd van de deelnemer en is voorts afhankelijk van het bestedingsdoel (aankoop van extra vroegpensioen en/of extra ouderdomspensioen, al dan niet in combinatie met een extra nabestaandenpensioen). In een bijlage bij dit reglement zijn de leeftijdsafhankelijke maximum spaarpercentages opgenomen. Deze percentages kunnen op elk moment worden gewijzigd, zodra de fiscale wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Pensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds n.v. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek (oktober 2002) 5

6 7. De maximale storting wordt door het pensioenfonds vastgesteld als de som van de maximale storting voor een extra vroegpensioen (ingaand op de vroegpensioendatum) en een extra ouderdomspensioen, in combinatie met een extra nabestaandenpensioen, ingaand op de pensioendatum. Het pensioenfonds gaat er in eerste instantie van uit dat de deelnemer stortingen verricht voor een extra vroegpensioen. Indien de deelnemer meer stort dan de toegestane maximale storting voor een extra vroegpensioen, wordt het meerdere bijgeschreven op een separate (tweede) pensioenspaarrekening op naam van de deelnemer. Deze tweede pensioenspaarrekening is dan bedoeld voor de aankoop van een extra ouderdomspensioen in combinatie met een extra nabestaandenpensioen. 8. De deelnemer kan stortingen verrichten tot de datum einde deelname. Artikel 10 - Scheiding 1. Bij scheiding kunnen de (gewezen) deelnemers en diens echtgeno(o)t(e) het tijdens het huwelijk of de periode van samenleving opgebouwde pensioenspaarkapitaal verevenen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding alsmede de met deze wet verband houdende ministeriële regelingen, tenzij de echtgenoten de toepasselijkheid van deze wet hebben uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding 2. Het Pensioenfonds is bevoegd de kosten van verevening aan de (gewezen) deelnemer in rekening te brengen. Artikel 11 Bijzonder Nabestaandenpensioen 1. De echtgeno(o)t(e)/ partner, waarvan het huwelijk met een deelnemer eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed c.q. de gezamenlijke huishouding/geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, verkrijgt een zodanige premievrije aanspraak op nabestaandenpensioen, als de deelnemer ten behoeve van de echtgeno(o)t(e)/ partner zou hebben verkregen, indien op het tijdstip van de echtscheiding of van de ontbinding van het huwelijk c.q. beëindiging van de gezamenlijke huishouding/partnerschap de deelneming zou zijn geëindigd anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het fonds verstrekt aan de echtgeno(o)t(e)/partner een bewijs van aanspraak. 2. De echtgeno(o)t(e)/partner, waarvan het huwelijk met een gewezen deelnemer eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed c.q. beëindiging van de gezamenlijke huishouding/geregistreerd partnerschap, verkrijgt een zodanige premievrije aanspraak op nabestaandenpensioen, als de gewezen deelnemer ten behoeve van echtgeno(o)t(e)(n)/partner(s) heeft verkregen bij het eindigen van zijn deelneming. Het fonds verstrekt aan de echtgeno(o)t(e)/ partner een bewijs van aanspraak. 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid vindt geen toepassing indien de betrokkenen bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst, met het oog op de scheiding/ beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders overeenkomen. Deze overeenkomst is slechts geldig voor de stichting indien aan de overeenkomst een verklaring van de stichting is gehecht, dat deze bereid is een uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te dekken. 4. De aanspraak op nabestaandenpensioen ten behoeve van de echtgeno(o)t(e)/partner van een deelnemer of gewezen deelnemer kan zonder de toestemming van de echtgeno(o)t(e) /partner niet bij overeenkomst tussen de deelnemer en de stichting of de werkgever worden verminderd. Elk beding, strijdig met het bepaalde in de vorige zin, is nietig. De aanspraak op ouderdomspensioen van een deelnemer of gewezen deelnemer kan zonder toestemming van diens echtgeno(o)t(e)/partner niet bij overeenkomst tussen die deelnemer of gewezen deelnemer en de stichting of de werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens de Pensioen- en spaarfondsenwet, tenzij, in het geval van een huwe- Pensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds n.v. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek (oktober 2002) 6

7 lijk of geregistreerd partnerschap, de echtgenoten of partners het recht op pensioenverevening ingevolge de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten. 5. Indien de deelnemer, voor wie de voorgaande leden zijn toegepast, hertrouwt of opnieuw een gezamenlijke huishouding/geregistreerd partnerschap aangaat, zal de echtgeno(o)t(e)/partner aanspraak krijgen op een nabestaandenpensioen volgens de bepalingen van dit reglement, doch verminderd met hetgeen de gewezen echtgeno(o)t(e)/partner is toegezegd. 6. Bij beëindiging van de gezamenlijke huishouding stelt de (gewezen) deelnemer het bestuur hiervan op de hoogte door middel van een schriftelijke verklaring van de (gewezen) deelnemer en de partner. Indien de gewezen partner hieraan niet meewerkt wordt de beëindiging uitsluitend verklaard door de deelnemer en ontvangt de gewezen partner een afschrift van deze verklaring. Artikel 12 Ontslag vóór de (vroeg)pensioendatum 1. Wanneer het deelnemerschap eindigt door ontslag vóór de (vroeg)pensioendatum wordt het op dat tijdstip opgebouwde pensioenspaarkapitaal omgezet in premievrije extra pensioenaanspraken. 2. De gewezen deelnemer deelt zijn keuze met betrekking tot e aankoop van extra pensioenaanspraken (pensioensoorten) uiterlijk binnen twee maanden na de datum einde deelname schriftelijk mede aan het pensioenfonds. Indien de gewezen deelnemer binnen twee maanden geen keuze maakt, wordt het pensioenspaarkapitaal aangewend voor de aankoop van een ouderdomspensioen in combinatie met 70% nabestaandenpensioen. Artikel 13 - Waardeoverdracht 1. Op verzoek van een werknemer die in dienst treedt bij de werkgever en deelnemer is geworden aan deze pensioenregeling, wordt de waarde van zijn bij zijn vorige werkgever of diens pensioenuitvoerder verkregen pensioenaanspraken, overgedragen aan het Pensioenfonds. Een eventueel door de deelnemer bij zijn vorige werkgever verkregen kapitaal uit hoofde van een beschikbare premieregeling kan als spaarkapitaal gestort worden binnen de daarvoor geldende maxima, indien en voor zover deze waarde niet kan worden aangewend ter verkrijging van additionele deelnemersjaren in de overige pensioenregelingen van de werkgever. 2. Indien de pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer worden overgedragen c.q. worden afgekocht naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever worden ook zijn premievrije pensioenaanspraken uit hoofde van het omgezette spaarkapitaal overgedragen c.q. afgekocht. Artikel 14 - Uitbetaling van de pensioenen 1. De pensioenen worden aan het einde van iedere maand uitgekeerd in maandelijkse termijnen, elk groot één twaalfde deel van de jaarlijkse pensioenen die op grond van de desbetreffende artikelen van dit spaarpensioenreglement zijn aangekocht. 2. Voor het overige zijn bij de uitbetaling de bepalingen van kracht die gelden voor de pensioensoort waarvoor de deelnemer heeft gekozen. 3. De pensioenen worden door het Pensioenfonds rechtstreeks aan de gerechtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel onder overlegging van een bewijs van machtiging aan diens gemachtigde uitbetaald. Pensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds n.v. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek (oktober 2002) 7

8 Artikel 15 - Toeslagen Voor zover de financiële middelen van het Pensioenfonds dit toelaten worden de ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken op dezelfde wijze aangepast als de ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken die conform het pensioenreglement van het Pensioenfonds zijn opgebouwd. Artikel 16 - Verplichtingen van de (gewezen) deelnemers 1. Iedere (gewezen) deelnemer die op grond van dit pensioenreglement (aanspraak op) pensioen heeft, is verplicht aan de uitvoering van dit pensioenreglement mee te werken. Dit houdt in dat de (gewezen) deelnemer alle gegevens en bewijsstukken zal verstrekken, die de werkgever of het Pensioenfonds nodig heeft. 2. De deelnemers en andere rechthebbenden dienen de werkgever of het Pensioenfonds desgevraagd alle inlichtingen te verschaffen, die voor een juiste uitvoering van dit pensioenreglement gewenst zijn; bij weigering of bij onjuiste inlichtingen kan aan dit pensioenreglement geen recht op pensioen worden ontleend. Artikel 17 - Klachten of geschillen In een geval van een klacht of een geschil met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de bepalingen van dit pensioenreglement, beslist het Pensioenfonds op schriftelijk verzoek van degene die de klacht of het geschil aanhangig heeft gemaakt. Artikel 18 - Onvoorziene gevallen In onvoorziene individuele gevallen, inzake de toepassing van dit reglement, waarin niet door het pensioenreglement mocht zijn voorzien, beslist het bestuur van het Pensioenfonds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Artikel 19 - Uitvoering 1. De spaarregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds, dat de verzekeringstechnische uitvoering, de administratie en het beheer van de beleggingen heeft ondergebracht bij AZL N.V. te Heerlen. 2. De pensioenspaarsaldi worden aangewend voor de aankoop van extra pensioenaanspraken bij het Pensioenfonds. 3. De werkgever is niet aansprakelijk indien het Pensioenfonds niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 4. De vaste kosten van 18,15 per deelnemer worden jaarlijks aan de deelnemer in rekening gebracht. Daarnaast wordt 3,0% van de ingelegde gelden aan administratiekosten in rekening gebracht. Het bestuur van de pensioenstichting kan deze bedragen jaarlijks herzien. 5. Een eventueel nadelig saldo in het resultaat van deze regeling kan niet ten laste worden gebracht van de Vroegpensioenregeling of Ouderdomspensioenregeling van het pensioenfonds. Artikel 20 - Inwerkingtreding Dit pensioenreglement is in werking getreden op 1 december Pensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds n.v. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek (oktober 2002) 8

9 Bijlage bij het Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen BELEGGINGSMIX EN REGELS OMTRENT TE MAKEN KEUZE Artikel 1 De deelnemer heeft de mogelijkheid te kiezen uit één van de drie onderstaande beleggingsmixen AANDELEN 25% 50% 75% VASTRENTEND 75% 50% 25% Artikel 2 De vergoeding voor het beheer van de beleggingsfondsen wordt door AZL rechtstreeks ten laste van de intrinsieke waarde van de fondsen gebracht. Deze vergoeding bedraagt op maandbasis voor AZL Aandelen 0,04% en voor AZL Obligaties 0,03%. Artikel 3 Aan transactiekosten ten aanzien van toe- en uittredingen zijn geen kosten verbonden. Artikel 4 De beleggingsmix van toekomstige stortingen kan éénmaal per jaar kosteloos worden gewijzigd. De bestaande beleggingsmix kan eveneens éénmaal per jaar kosteloos worden gewijzigd. Voor meerdere wijzigingen binnen een jaar wordt 1% van het belegd vermogen in rekening gebracht. Artikel 5 Wijzigingen in de beleggingsmix dient de deelnemer door te geven aan de salarisadministratie van Hoek Loos op de daarvoor bestemde formulieren. Pensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds n.v. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek (oktober 2002) 9

10 Bijlage bij artikel 9, lid 6 van het pensioenspaarreglement Maximale spaarbedragen Pensioenspaarregeling Fiscaal is het in de pensioenspaarregeling jaarlijks te sparen bedrag aan een maximum gebonden. Dit maximum kan worden bepaald door het bij de leeftijd behorende percentage op te zoeken in de onderstaande tabel en dit toe te passen op het jaarsalaris. Bepalend voor de hoogte van de maximale spaarpercentages in enig jaar is de leeftijd van de betrokken deelnemer op 1 januari van het stortingsjaar. Leeftijd Maximum spaarpercentage mbt vroegpensioen Maximum spaarpercentage mbt ouderdomspensioen Maximum spaarpercentage totaal ,2 1,6 2, ,7 1,7 3, ,0 2,0 4, ,7 2,3 5, ,9 2,6 5, ,8 3,1 6, ,6 3,4 7, ,0 3,9 3,9 Pensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds n.v. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek (oktober 2002) 10

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 16 juli 1987, Stcrt. 1976, 143m zoals deze regeling laatstelijk is gewijzigde bij regeling van 16 maart 2004, Stcrt. 2004, 58.

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet noot: Bij samenloop van één of meer van de bepalingen in deze Regelen met bepalingen in de verzekeringsvoorwaarden en/of het pensioenreglement

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Oktober2003 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 1 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+

STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+ STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+ INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 4 Artikel 3 Pensioenaanspraken 4 Artikel 4 Pensioengrondslag,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Reglement Vervroegde Individuele Pensionering DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Deelname aan de VIP-regeling 4 Artikel 3 Inhoud VIP-regeling

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling BPL

Reglement excedent-premieregeling BPL Reglement excedent-premieregeling BPL Dit reglement excedent-premieregeling BPL is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 januari 2015 met grondslagen per 1 januari 2015 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Werkingssfeer... 5. Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5. Artikel 4 Deelname...

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Werkingssfeer... 5. Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5. Artikel 4 Deelname... spaarmodule reglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 5 Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5 Artikel 4 Deelname... 5 Artikel 5 Individuele

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+

STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+ STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+ INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 4 Artikel 3 Pensioenaanspraken 5 Artikel 4 Pensioengrondslag,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

13 juni 2002 PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

13 juni 2002 PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN 13 juni 2002 PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I. Inleiding 1. Definities 4 2. Deelnemers 8 3. Aanspraken op pensioen 8 4. Deelnemersjaren 8 5. Informatievoorziening

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Jaarsalaris 4 Artikel 3 Bijdrage 5 Artikel 4 Deelnemerschap 5 Artikel 5 Vervroegde

Nadere informatie

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds MSD

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds MSD Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds MSD Laatst gewijzigd op 30 september 2004 Bijlagen geldend van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Reglement 1998 Stichting Pensioenfonds MSD (bijlagen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht. De

Nadere informatie