REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011"

Transcriptie

1 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus 126, 7600 AC Almelo Telefoon: Fax: Internet:

2 REGLEMENT PENSIOENSPAREN Artikelnummer: Pagina Begripsbepalingen Artikel 1 3 Deelnemers Artikel 2 3 Stortingen bij de stichting Artikel 3 3 Procedurevoorschriften ten aanzien van de stortingen Artikel 4 4 Fiscale normen Artikel 5 4 De Pensioenspaarrekening Artikel 6 5 Pensionering van de deelnemer Artikel 7 6 Scheiding Artikel 8 6 Overlijden van de deelnemer Artikel 9 7 Beëindiging van het deelnemerschap Artikel 10 8 Overige bepalingen Artikel 11 8 Klachten en geschillen Artikel 12 9 Overgangsbepaling Artikel 13 9 Inwerkingtreding Artikel 14 9 Bestuursbesluit A 10 Bestuursbesluit B 11 Bestuursbesluit C 14 Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 2 van 14

3 Begripsbepalingen Artikel 1. In dit Reglement pensioensparen gelden de in het pensioenreglement vermelde begripsbepalingen, tenzij anders wordt bepaald. Voorts wordt in dit Reglement pensioensparen verstaan onder: Deelnemer degene die overeenkomstig het bepaalde in dit reglement aan de pensioenregeling deelneemt Pensioenreglement het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Pensioendatum de (vervroegde) pensioendatum als bedoeld in het pensioenreglement AOW-uitkering de AOW-uitkering als bedoeld in artikel 18a, lid 8, onder a van de Wet op de loonbelasting 1964 Deelnemers Artikel Deelnemer in de in dit Reglement pensioensparen neergelegde regeling is de werknemer die een bedrag stort als bedoeld in artikel Het deelnemerschap vangt aan op het tijdstip waarop de eerste storting op de Pensioenspaarrekening als genoemd in artikel 6, lid 1 plaatsvindt. 3. Het deelnemerschap neemt een einde op de datum waarop het deelnemerschap in de in het pensioenreglement opgenomen pensioenregeling eindigt. Stortingen bij de stichting Artikel De onderneming en de werknemers hebben een pensioenovereenkomst in de vorm van een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de Pensioenwet gesloten. 2. De pensioenaanspraken die voor de medewerker uit de in lid 1 bedoelde overeenkomst voortvloeien, zijn door de onderneming bij de stichting ondergebracht door middel van een door de onderneming bij de stichting gesloten uitvoeringsovereenkomst. 3. De rechten en verplichtingen van de werknemers en de onderneming uit hoofde van de in lid 2 bedoelde overeenkomst zijn opgenomen in het Pensioenreglement van de stichting. 4. De deelnemer kan in aanvulling op de overige pensioenregelingen van de stichting op vrijwillige basis een bedrag storten. 5. Naast het bedrag als bedoeld in het eerste lid kan de onderneming in enig jaar een extra bedrag voor een deelnemer storten indien de deelnemer en de onderneming dit zijn overeengekomen. Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 3 van 14

4 6. De in de voorgaande leden bedoelde stortingen met betrekking tot enig kalenderjaar kunnen uitsluitend plaatsvinden per 31 december van het desbetreffende jaar en per 31 mei van het desbetreffende jaar indien de deelnemer hiervoor voldoende fiscale ruimte over achterliggende dienstjaren heeft. 7. De in de voorgaande leden bedoelde stortingen met betrekking tot enig kalenderjaar kunnen uitsluitend plaatsvinden indien en voorzover de in artikel 5 aangegeven grenzen niet worden overschreden. 8. Het bestuur van de stichting is bevoegd nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van de stortingen als bedoeld in dit artikel. Procedurevoorschriften ten aanzien van de stortingen Artikel De deelnemer die in enig kalenderjaar stortingen bij de stichting wenst te doen, dient dit uiterlijk 1 december voorafgaand aan het jaar waarin de storting wordt verricht via de werkgever aan de stichting kenbaar te maken. Kenbaarmaking geschiedt op een door de stichting aan te geven wijze waaruit blijkt dat de deelnemer en de onderneming met de stortingen instemmen. 2. De deelnemer dient met betrekking tot de door en voor de deelnemer te verrichten stortingen de hoogte aan te geven van het bedrag dat de deelnemer door de onderneming aan de stichting wenst af te laten dragen. 3. Het aan de stichting af te dragen bedrag per kalenderjaar bedraagt minimaal 100 en maximaal het bedrag bepaald overeenkomstig artikel De onderneming zal het door de deelnemer te storten bedrag op diens brutoloonbestandde(e)l(en) in mindering brengen en op het in artikel 3, lid 6 genoemde tijdstip aan de stichting afdragen. De deelnemer wordt geacht de onderneming tot inhouding en afdracht van het genoemde bedrag te hebben gemachtigd. 5. De stortingen door en voor de deelnemer bij de stichting worden verricht voor een extra ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum en een bijbehorend levenslang partnerpensioen ter grootte van 70% van het extra ouderdomspensioen. Fiscale normen Artikel De maximaal toelaatbare storting in enig kalenderjaar wordt vastgesteld op basis van de navolgende staffel: Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 4 van 14

5 FISCAAL TOEGESTANE BIJSPAARPERCENTAGES bij een opbouwpercentage van 2,1% en exclusief opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Leeftijd Percentage van Pensioengrondslag A Percentage van Pensioengrondslag B 18 tot en met 19 jaar 0,44 6,62 20 tot en met 25 jaar 0,50 7,54 25 tot en met 30 jaar 0,61 9,11 30 tot en met 35 jaar 0,74 11,04 35 tot en met 40 jaar 0,88 13,25 40 tot en met 45 jaar 1,07 16,10 45 tot en met 50 jaar 1,29 19,41 50 tot en met 55 jaar 1,57 23,55 55 tot en met 60 jaar 1,90 28,52 60 tot en met 64 jaar 2,32 34,87 Onder leeftijd wordt verstaan de leeftijd van de deelnemer op 1 januari van het kalenderjaar waarin de storting plaatsvindt. Onder pensioengrondslag A wordt verstaan de pensioengrondslag zoals gedefinieerd in het pensioenreglement. Onder Pensioengrondslag B wordt verstaan het positieve verschil tussen: a. de in het pensioenreglement gehanteerde franchise en b. 10/7 * de AOW-uitkering, 2. De deelnemer kan indien hij in enig dienstjaar vanaf 1 januari 2006 niet de maximale storting heeft verricht, deze storting alsnog in enig deelnemersjaar verrichten. Deze storting zal niet meer bedragen dan de storting die in die jaren volgens lid 1 bijgedragen zou kunnen zijn geweest, waarbij deze premie wordt verhoogd met 4% samengestelde interest per jaar tussen het jaar van premie-inhouding en het jaar waarop zij betrekking heeft. De Pensioenspaarrekening Artikel De storting als bedoeld in artikel 3 wordt binnen de stichting op een ten name van de deelnemer staande rekening 'Pensioenspaarrekening' geboekt. 2. Het bestuur stelt de winstbijschrijvingsmethodiek bij besluit vast (besluit A). Het bestuur is bevoegd besluit A te wijzigen. 3. Indien het deelnemerschap in de loop van het jaar aanvangt of eindigt, vindt de winstbijschrijving naar rato plaats. Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 5 van 14

6 Pensionering van de deelnemer Artikel Bij het bereiken van de (vervroegde) pensioendatum wordt het dan op de Pensioenspaarrekening aanwezige pensioenspaarkapitaal aangewend voor de aankoop bij de stichting van pensioenen als bedoeld in het pensioenreglement. Daarbij wordt het pensioenkapitaal aangewend voorafgaand aan de toepassing van artikel 13a, lid 2 en 5 en artikel 13b van het pensioenreglement en dient dezelfde verhouding in acht te worden genomen als de verhouding tussen het ouderdoms- en partnerpensioen uit hoofde van artikel 6 en 9 van het pensioenreglement van de stichting. 2. De aanwending als bedoeld in lid 1 zal plaatsvinden op basis van bij bestuursbesluit (besluit B) vastgestelde tarieven. In besluit B is de geldigheidsduur van de tarieven vermeld. Besluit B is als bijlage aan dit reglement gehecht. De hoogte van de aan te kopen pensioenen wordt uitsluitend bepaald door het aan te wenden pensioenspaarkapitaal en de genoemde tarieven. 3. De overeenkomstig lid 1 aangekochte pensioenen zullen samen met de pensioenen van dezelfde soort uit hoofde van het pensioenreglement, nimmer meer bedragen dan de hieronder aangegeven maximum percentages: a. Ouderdomspensioen: 100% van het laatste salaris, rekening houdend met de AOWuitkering. b. Partnerpensioen: 70% van het laatste salaris, rekening houdend met 70% van de AOWuitkering. c. Wezenpensioen: 14% van het laatste salaris, rekening houdend met 14% van de AOWuitkering, waarbij deze percentages worden verdubbeld indien het kind ouderloos is. Onder salaris wordt daarbij verstaan al hetgeen door de deelnemer uit hoofde van de dienstbetrekking wordt genoten, met uitzondering van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. De aangegeven maxima kunnen worden overschreden voorzover zulks het gevolg is van een overschrijding als bedoeld in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964, bijvoorbeeld indien de overschrijding wordt veroorzaakt door de waardeoverdracht als bedoeld in artikel 14, lid Het gedeelte van het pensioenspaarkapitaal dat als gevolg van de maximering in lid 3 niet voor pensioen kan worden aangewend, zal als een bedrag ineens aan de rechthebbende worden uitgekeerd onder aftrek van de wettelijke inhoudingen. 5. Na toepassing van het in dit artikel bepaalde zijn op de verworven pensioenaanspraken de keuzemogelijkheden uit hoofde van het pensioenreglement van toepassing. Scheiding Artikel Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding zal in geval van scheiding (echtscheiding dan wel scheiding van tafel en bed die in kracht van gewijsde is getreden) na 30 april 1995, ten behoeve van de (voormalige) partner van de deelnemer een deel van het pensioenspaarkapitaal op een aparte Pensioenspaarrekening worden gezet. De vaststelling van dat deel vindt plaats op basis van de regels die worden opgenomen in een door het bestuur van de stichting te nemen besluit (besluit C). 2. Voorwaarde voor het in het eerste lid gestelde is dat één van beide partners binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding hiervan op een bij wet voorgeschreven formulier mededeling heeft gedaan aan de stichting. Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 6 van 14

7 3. Het in lid 1 bedoelde pensioenspaarkapitaal wordt op het tijdstip van scheiding aangewend voor: a. een ouderdomspensioen op het leven van de deelnemer, dat vanaf de (vervroegde) pensioendatum wordt uitgekeerd aan de (voormalige) partner zolang deze in leven is, en b. een partnerpensioen op het leven van de deelnemer en de voormalige partner, dat wordt uitgekeerd aan de voormalige partner indien de deelnemer,komt te overlijden. De aanwending vindt plaats op basis van bij bestuursbesluit (besluit B) vastgestelde tarieven. In besluit B is de geldigheidsduur van de tarieven vermeld. Besluit B is als bijlage aan dit reglement gehecht. 4. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing in geval van beëindiging van een partnerrelatie van een deelnemer met een partner, niet zijnde een echtgeno(o)t(e). Als datum van scheiding geldt de datum waarop het bijzonder partnerpensioen in de zin van artikel 11 van het pensioenreglement wordt afgesplitst. Overlijden van de deelnemer Artikel In geval van overlijden van de deelnemer, voordat het pensioenspaarkapitaal op de in artikel 7 bedoelde wijze is aangewend, wordt het dan aanwezige pensioenspaarkapitaal aangewend voor het kopen van een direct ingaand partner- en/of wezenpensioen. De verhouding tussen partner- en wezenpensioen wordt bepaald overeenkomstig de verhouding tussen het partneren wezenpensioen die voortvloeit uit het pensioenreglement. 2. De aanwending als bedoeld in lid 1 zal plaatsvinden op basis van bij bestuursbesluit (besluit B) vastgestelde tarieven. Besluit B is de geldigheidsduur van de tarieven vermeld. Besluit B is als bijlage aan dit reglement gehecht. 3. De overeenkomstig lid 1 aangekochte pensioenen zullen samen met de pensioenen van dezelfde soort uit hoofde van het pensioenreglement en het partnerpensioen uit hoofde van artikel 8, lid 3, onder b, nimmer meer bedragen dan de in artikel 7, lid 4, onder b. en c., aangegeven maximum percentages. 4. Het gedeelte van het pensioenspaarkapitaal dat als gevolg van de maximering in lid 3 niet voor pensioen kan worden aangewend, zal als een bedrag ineens aan de rechthebbende(n) worden uitgekeerd onder aftrek van de wettelijke inhoudingen. 5. Indien er bij overlijden van de deelnemer geen partner of wezen in de zin van het pensioenreglement (meer) aanwezig zijn, zal het pensioenspaarkapitaal aan de erfgenamen worden uitgekeerd onder aftrek van de wettelijke inhoudingen en conform de door het bestuur te geven richtlijnen. Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 7 van 14

8 Beëindiging van het deelnemerschap Artikel Indien het deelnemerschap eindigt anders dan wegens ingang van het ouderdomspensioen of overlijden van de deelnemer, behoudt de gewezen deelnemer recht op het gevormde pensioenspaarkapitaal. Het pensioenspaarkapitaal zal nimmer aan de rechthebbende worden uitgekeerd, maar op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap worden aangewend voor premievrije pensioenaanspraken jegens de stichting op de wijze zoals voorzien in de artikelen 7 en Het in het pensioenreglement ten aanzien van het recht op waardeoverdracht bepaalde, is van toepassing op de uit hoofde van lid 1 verworven pensioenaanspraken. Overige bepalingen Artikel De aanspraken die de (gewezen) deelnemer heeft uit hoofde van dit Reglement pensioensparen, vormen één geheel met de pensioenaanspraken die voor de (gewezen) deelnemer uit het pensioenreglement voortvloeien. De bepalingen van het pensioenreglement zijn voorzover relevant van overeenkomstige toepassing op de aanspraken die uit dit reglement voortvloeien, tenzij in dit Reglement pensioensparen anders wordt bepaald of dit uit het verschil tussen dit Reglement pensioensparen en het pensioenreglement voortvloeit. Artikel 17 van het pensioenreglement is niet van toepassing. 2. Het bestuur is bevoegd door middel van een besluit nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van het in dit Reglement pensioensparen bepaalde. 3. In de gevallen waarin dit Reglement pensioensparen niet voorziet, beslist het bestuur zoveel mogelijk in overeenstemming met de strekking van dit Reglement pensioensparen. 4. De onderneming heeft het recht om mede namens het bestuur de pensioenovereenkomst en de uit deze overeenkomst voorvloeiende pensioenregeling vóór het van kracht worden daarvan of voor het van kracht worden van een wijziging daarin ter beoordeling van de fiscale toelaatbaarheid voor te leggen aan de bevoegde inspecteur en daarop desgewenst een voor beroep vatbare beschikking te vragen. De onderneming heeft het recht om mede namens het bestuur zich neer te leggen bij deze beschikking en deze pensioenregeling met terugwerkende kracht in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van deze beschikking. 5. Het bestuur heeft de bevoegdheid dit reglement, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht, in overeenstemming te brengen met de voorwaarden die De Nederlandsche Bank N.V. of de Autoriteit Financiële Markten aan dit reglement stellen. Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 8 van 14

9 Klachten en geschillen Artikel In een geval van een klacht, kan een pensioen- of aanspraakgerechtigde zich schriftelijk tot de manager pensioenfonds van de stichting wenden. De klacht is ontvankelijk indien de klacht is ingediend binnen zes weken nadat het feit waarop de klacht is gericht zich heeft voorgedaan. 2. Indien een geschil is gerezen in een contact tussen de administratie en een pensioen- of aanspraakgerechtigde, is de administratie gehouden haar standpunt op verzoek van de pensioen- of aanspraakgerechtigde gemotiveerd op schrift te stellen binnen zes weken nadat haar een zodanig schriftelijk verzoek heeft bereikt. 3. De klachten- en geschillenprocedure is vastgelegd in een reglement KLACHTEN- EN GESCHILLENPROCEDURE. Een pensioen- of aanspraakgerechtigde kan een exemplaar van dit reglement bij de stichting opvragen. Overgangsbepaling Artikel In afwijking van het in artikel 10, lid 2 bepaalde kunnen deelnemers die zijn geboren voor 1 januari 1950 bij beëindiging van het deelnemerschap als bedoeld in artikel 10, het pensioenspaarkapitaal geheel dan wel gedeeltelijk aanwenden voor aanvullend vroegpensioen als bedoeld in het Vroegpensioenreglement (hierna; vroegpensioen) zoals dat luidde op 31 december Hiervoor is schriftelijke instemming van de partner benodigd. 2. De aanwending als bedoeld in lid 1 zal plaatsvinden op basis van bij bestuursbesluit (besluit B) vastgestelde tarieven. In besluit B is de geldigheidsduur van de tarieven vermeld. Besluit B is als bijlage aan dit reglement gehecht. 3. Het totale vroegpensioen bedraagt ten gevolg van een aanwending als bedoeld in lid 1 ten hoogste 100% van het salaris van de deelnemer. Onder salaris wordt daarbij verstaan al hetgeen door de deelnemer uit hoofde van de dienstbetrekking wordt genoten, met uitzondering van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. Inwerkingtreding Artikel Dit reglement is vastgesteld op 9 maart 2000 en wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1998 onder de naam "Reglement pensioensparen". 2. Dit reglement is voor het laatst bij bestuursbesluit gewijzigd met ingang van 1 januari Het pensioenspaarkapitaal dat op 31 december 2005 op de Pensioenspaarrekening aanwezig is, wordt per 1 januari 2006 met inachtneming van artikel 32ba van de Pensioen- en spaarfondsenwet ingebracht in de regeling zoals deze is vastgelegd in het per 1 januari 2006 geldende Reglement pensioensparen. Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 9 van 14

10 Bestuursbesluit A inzake de winstbijschrijving als bedoeld in artikel 6, lid 2 van het Reglement pensioensparen van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 1. Het pensioenspaarkapitaal wordt gedurende het deelnemerschap jaarlijks per 31 december verhoogd met het in dat kalenderjaar door het pensioenfonds behaalde procentuele rendement verminderd met 1 %-punt. Het aldus vastgestelde percentage kan negatief zijn. 2. Bij aanwending van het pensioenspaarkapitaal zoals bedoeld in de artikelen 7, 8, 9 en 10 van dit reglement, gedurende het kalenderjaar, wordt het pensioenspaarkapitaal op de aanwendingsdatum verhoogd met een in dat kalenderjaar behaald fictief rendement. Dit fictief rendement is gelijk aan 2% op jaarbasis. 3. Bij aanwending van het pensioenspaarkapitaal zoals bedoeld in de artikelen 7, 8, 9 en 10 van dit reglement, wordt het pensioenspaarkapitaal vervolgens eventueel verhoogd tot een garantiekapitaal. Deze verhoging vindt dan en alleen dan plaats als het pensioenspaarkapitaal direct voorafgaand aan de aanwending lager is dan dat garantiekapitaal. 4. Het garantiekapitaal is gelijk aan het pensioenspaarkapitaal dat bereikt zou zijn indien het percentage als bedoeld in lid 1 voor elk kalenderjaar vanaf 2010 gelijk zou zijn aan 2%. 5. Deze winstbijschrijvingsregeling treedt in werking per 1 januari 2010 en vervangt de daarvoor geldende winstbijschrijvingsregeling. Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 10 van 14

11 Bestuursbesluit B inzake de aanwending van het pensioenkapitaal als bedoeld in artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 1 en artikel 13, lid 2, van het Reglement pensioensparen van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Artikel 1 De in artikel 8, lid 2, artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 1 en artikel 13, lid 2 van het Reglement Pensioensparen van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate bedoelde tarieven voor het aanwenden van het pensioenkapitaal, luiden als volgt: Factor A: Factor B: Factor C: Factor D: Factor E: Factor F: Uitgesteld ouderdomspensioen tot 65 jaar met 70% medeverzekerd nabestaandenpensioen. Direct ingaand ouderdomspensieon met 70% medeverzekerd nabestaandenpensioen. Direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen tot 65 jaar. Direct ingaand levenslang nabestaandenpensioen. Direct ingaand tijdelijk nabestaandenpensioen tot 65 jaar van de nabestaande. Direct ingaand wezenpensioen tot de leeftijd zoals omschreven in artikel 12 van het pensioenreglement. De in te kopen pensioen(aanspraken) worden bepaald door vermenigvuldiging van het voor de desbetreffende pensioenvorm bestemde deel van het pensioenkapitaal met de bij de leeftijd van de betrokkene behorende tarieven. TARIEVEN Leeftijd A B C D E F Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 11 van 14

12 TARIEVEN Leeftijd A B C D E F Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 12 van 14

13 TARIEVEN Leeftijd A B C D E F Artikel 2 De in het bestuursbesluit opgenomen factoren worden, met inachtneming van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde, voor een periode van vijf jaar bij bestuursbesluit vastgesteld op basis van het deelnemersbestand en de actuariële uitgangspunten van de stichting. Het onderhavige bestuursbesluit is een wijziging van het eerdere bestuursbesluit en treedt in werking per 1 januari Het bestuursbesluit is geldig tot 1 januari Artikel 3 Indien de samenstelling van het deelnemersbestand en/of de actuariële uitgangspunten van de stichting daartoe aanleiding geeft/geven, is het bestuur bevoegd dit bestuursbesluit tussentijds te wijzigen. Bij tussentijdse wijziging vangt de periode van vijf jaar aan op de datum waarop het herziene bestuursbesluit van kracht wordt. Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 13 van 14

14 BESTUURSBESLUIT C op grond van artikel 8, lid 1 van het Reglement pensioensparen. In geval van een scheiding zal het deel dat aan de (gewezen) partner toekomt, als volgt worden vastgesteld. - Het bedoelde deel wordt bepaald door het op de datum van scheiding aanwezige pensioenspaarkapitaal (inclusief het ten behoeve van een vorige partner of van vorige partners afgesplitste pensioenspaarkapitaal) te vermenigvuldigen met een breuk. - De noemer van de breuk bestaat uit het aantal jaren (in maanden nauwkeurig) vanaf de datum van aanvang van het deelnemerschap en de datum van scheiding vermenigvuldigd met 2. - De teller van de breuk bestaat uit het aantal jaren (in maanden nauwkeurig) dat de deelnemer in de bij de noemer vermelde periode met de (voormalige) partner een partnerrelatie heeft gehad. Reglement Pensioensparen Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2011 Pagina 14 van 14

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Aanvullend pensioenreglement "Excedent middelloon "

Aanvullend pensioenreglement Excedent middelloon Aanvullend pensioenreglement "Excedent middelloon " STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG voor de werknemers geboren op of na 1 januari 1950 ORSIMA April 2018 1 Voorwoord

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement

Aanvullend reglement Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) 2019 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Pensioenopbouw boven de Salarisgrens

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN

BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS ALGEMEEN: Voor zover

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Pensioenregeling van. DSM Resins BV. Reglement Vervroegde Individuele Pensionering (VIP-Regeling)

Pensioenregeling van. DSM Resins BV. Reglement Vervroegde Individuele Pensionering (VIP-Regeling) Pensioenregeling van DSM Resins BV Reglement Vervroegde Individuele Pensionering (VIP-Regeling) Datum ingang : 1 januari 1994 Datum wijziging : 1 april 2000 Uitgave : 2001 INHOUDSOPGAVE Blz. Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud INHOUDSOPGAVE Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 2 Werkingssfeer... 4 Artikel 3 Uitvoering pensioenregeling... 4 Artikel 4 Pensioengevend

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2019 voor het laatst gewijzigd november 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Reglement Vervroegde Individuele Pensionering DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Deelname aan de VIP-regeling 4 Artikel 3 Inhoud VIP-regeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2017 voor het laatst gewijzigd februari 2017 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2018 voor het laatst gewijzigd november 2017 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud INHOUDSOPGAVE Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 2 Werkingssfeer... 4 Artikel 3 Uitvoering pensioenregeling... 4 Artikel 4 Pensioengevend

Nadere informatie

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 1 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement d.d. 1 januari 2017 van de Stichting Pensioenfonds ERIKS

Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement d.d. 1 januari 2017 van de Stichting Pensioenfonds ERIKS Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement d.d. 1 januari 2017 van de Stichting Pensioenfonds ERIKS Richtlijnen Pensioenen en fiscale wetgeving Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bepaalde

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2015 (versie 1 januari 2015)

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2015 (versie 1 januari 2015) PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2015 (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds TenCate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres:

Nadere informatie

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 -

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 - t ^ t- rqq3 PENSIOENREGLEMENT van de StlchÈlng Pensioenfonds Urenco Nederland Inhoudsopgave HOOFDSTI'K I Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - ertikel 5 - Artikel 6 INLEIDENDE BEPÀLINGEN Begripsbepal

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

Aanvullend reglement

Aanvullend reglement Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (laag) 2018 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (laag) voor het personeel van gevestigd te Pensioenopbouw boven de Salarisgrens

Nadere informatie

Prepensioenspaarreglement

Prepensioenspaarreglement Prepensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds SABIC Uitgave 1 september 2015 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen 3 Artikel 2 - Deelnemers PPS-regeling 4 Artikel 3 - Inhoud PPS-regeling

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015 Pensioenen.............................................. Vopak pensioenregeling 2015 18 juni 2015 Inhoud INTRODUCTIE ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Deelneming... 2 Artikel 3 Pensioen en

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Versie 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Karakter pensioenovereenkomst 5 Artikel

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Werkingssfeer... 5. Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5. Artikel 4 Deelname...

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Werkingssfeer... 5. Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5. Artikel 4 Deelname... spaarmodule reglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 5 Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5 Artikel 4 Deelname... 5 Artikel 5 Individuele

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 januari 2015 met grondslagen per 1 januari 2015 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie