STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE."

Transcriptie

1 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1.1 Inleidende bepalingen... 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1.3 Karakter van de pensioenregeling... 4 HOOFDSTUK 2 AANSPRAKEN... 4 Artikel 2.1 Aanspraken op aanvullend pensioen... 4 Artikel 2.2 Aanvullend ouderdomspensioen... 5 Artikel 2.3 Aanvullend partnerpensioen en wezenpensioen... 5 Artikel 2.4 Aanvullend bijzonder partnerpensioen... 6 Artikel 2.5 Regeling bij beëindiging van de deelneming voor de pensioeningangsdatum... 6 Artikel 2.6 Verevening pensioenrechten bij scheiding... 6 HOOFDSTUK 3 PREMIE EN RENDEMENT... 7 Artikel 3.1 Premie en fiscaal beschikbare ruimte voor de aanvullende pensioenregeling... 7 Artikel 3.2 Minimum maand- en jaarbedrag en kosteninhouding... 9 Artikel 3.3 Inhaalruimte... 9 Artikel 3.4 Beleggingsresultaat en aangroei van het pensioenkapitaal... 9 HOOFDSTUK 4 ALGEMENE EN WETTELIJKE BEPALINGEN Artikel 4.1 Wijziging of intrekking van de regeling Individueel aanvullend pensioen Artikel 4.2 Uitreiking van een exemplaar van het Individueel aanvullend pensioenreglement Artikel 4.3 Verplichtingen van de belanghebbende Artikel 4.4 Verplichtingen Artikel 4.5 Afwijkende regeling Artikel 4.6 Onvoorziene gevallen Artikel 4.7 Slotbepalingen Artikel 4.8 Inwerkingtreding Artikel 4.9 Citeertitel

3 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1. Voor de deelnemer aan de basispensioenregeling van het fonds bestaat de mogelijkheid om bij het fonds een individuele aanvullende pensioenregeling af te sluiten conform het bepaalde in dit individueel aanvullende pensioenreglement. 2. De deelnemer maakt aan zijn werkgever kenbaar dat hij wil deelnemen aan de pensioenregeling Individueel aanvullend pensioen en meldt zich aan bij het fonds. De aanmelding geschiedt door middel van een door hem en zijn werkgever ondertekend aanmeldingsformulier. 3. Op grond van de in dit pensioenreglement vastgelegde pensioenregeling kan de deelnemer door middel van premiebetaling een pensioenkapitaal opbouwen. De hoogte van het pensioenkapitaal is afhankelijk van de ingelegde premies verminderd met kosten en vermeerderd met het gerealiseerde IAP-rendement. Bij beëindiging van de deelname aan de basispensioenregeling voor de pensioeningangsdatum dan wel op pensioeningangsdatum worden met het pensioenkapitaal pensioenaanspraken, respectievelijk pensioenrechten in de basispensioenregeling ingekocht. 4. Tenzij in dit individueel aanvullend pensioenreglement anders is bepaald gelden de bepalingen van het pensioenreglement I, met uitzondering van de hoofdstukken 10 en 11. Voor situaties waarin dit individueel aanvullend pensioenreglement niet voorziet, is derhalve het bepaalde in het pensioenreglement I van toepassing. 5. Pensioenreglement II is niet van toepassing op dit individueel aanvullend pensioenreglement. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In aanvulling op dan wel in afwijking van het pensioenreglement worden in dit individueel aanvullend pensioenreglement aangemerkt als: a. Pensioenreglement: Pensioenreglement I b. Basispensioenregeling: De basispensioenregeling van het fonds zoals neergelegd in het pensioenreglement. c. Individueel aanvullend pensioen: De pensioenregeling zoals geregeld in dit individueel aanvullend pensioenreglement. d. Pensioengevend salaris: Het totale jaarsalaris in enig jaar, met uitzondering van het genot van een ter beschikking gestelde auto. e. Maximum loon: Het maximum loon als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid van pensioenreglement I. f. AOW-inbouw: Het AOW-bedrag in enig jaar, als bedoeld in artikel 18a, lid 8, van de Wet op de loonbelasting g. IAP-rendement: het 5 jaarslijkse voortschrijdend fondsrendement onder aftrek van een 0,5% punt. Voor het 5- jaarslijkse voortschrijdend fondsrendement wordt uitgegaan van het gemiddelde fondsrendement van de 5 jaren voorafgaande van het betreffende jaar. Indien het 5- jaarlijkse fondsrendement negatief is wordt het rendement op nul gesteld. 3

4 h. Pensioenkapitaal: Het voor inkoop van pensioenen beschikbare pensioenkapitaal dat is opgebouwd uit de door de deelnemer ingelegde premies verminderd met kosten en vermeerderd met het gerealiseerde IAPrendement gedurende de looptijd van de verzekering. i. Administrateur: De door het bestuur van het fonds benoemde administrateur. j. Het fonds: De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Artikel 1.3 Karakter van de pensioenregeling Deze pensioenregeling heeft het karakter van een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de Pensioenwet. HOOFDSTUK 2 AANSPRAKEN Artikel 2.1 Aanspraken op aanvullend pensioen 1. Elke deelnemer aan de basispensioenregeling van het fonds die aan zijn werkgever kenbaar heeft gemaakt te willen deelnemen aan de Individueel aanvullend pensioenregeling en bij het fonds als deelnemer is aangemeld, kan een premie inleggen conform artikel 3.1. Met deze premie wordt een pensioenkapitaal opgebouwd. Met het in het voorgaande lid en in artikel 2.2 bedoelde pensioenkapitaal worden bij beëindiging van de deelname aan de basispensioenregeling voor de pensioeningangsdatum dan wel op de pensioeningangsdatum pensioenaanspraken, respectievelijk pensioenrechten in de basispensioenregeling ingekocht, overeenkomstig de bepalingen in dit reglement. 2. In afwijking van het vorige lid van dit artikel kan de (gewezen) deelnemer het fonds verzoeken om de waarde van zijn pensioenaanspraken per de pensioendatum rechtsreeks over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 80, eerste lid van de Pensioenwet, mits de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen instemt met de overdracht van de waarde van de aanspraak op partnerpensioen. 3. Indien de deelnemer vóór het bereiken van de pensioeningangsdatum komt te overlijden met nalaten van een partner of kinderen dan wordt het pensioenkapitaal aangewend conform het bepaalde in artikel 2.3 van dit individueel aanvullend pensioenreglement. 4. Indien de deelnemer vóór het bereiken van de pensioeningangsdatum komt te overlijden zonder nalaten van een partner en kinderen, vervalt het ten behoeve van de betreffende deelnemer aanwezige pensioenkapitaal aan het fonds. 5. De opbouw en de financiering van de pensioenaanspraken uit hoofde van de regeling Individueel aanvullend pensioen vinden gedurende het deelnemerschap ten minste evenredig in de tijd plaats. 4

5 Artikel 2.2 Aanvullend ouderdomspensioen 1. Het voor inkoop van pensioenen beschikbare pensioenkapitaal is gelijk aan het opgebouwde pensioenkapitaal uit de door de deelnemer ingelegde premies verminderd met kosten en vermeerderd met het gerealiseerde IAP-rendement gedurende de looptijd van de verzekering. 2. Met dit beschikbare pensioenkapitaal worden op de pensioeningangsdatum bij het fonds pensioenrechten ingekocht overeenkomstig de bepalingen van het op de deelnemer van toepassing zijnde pensioenreglement van de basispensioenregeling, tenzij artikel 2.1, tweede lid van toepassing is. De hoogte van de pensioenrechten is afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan de pensioeningangsdatum en wordt vastgesteld op basis van de door het bestuur in overleg met de actuaris vastgestelde grondslagen. 3. a. Indien op de pensioeningangsdatum het aan te kopen levenslange ouderdomspensioen vermeerderd met aanspraken op levenslang ouderdomspensioen uit de basispensioenregeling (met inbegrip van de AOW-inbouw in dat jaar), meer bedraagt dan 100% van het laatstgenoten pensioengevend salaris zal het meerdere in één keer aan de deelnemer worden uitgekeerd. De uitkering ineens wordt aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de deelnemer en wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van ingang van het pensioen. b. Het bepaalde onder a vindt geen toepassing indien de overschrijding van het maximum van 100% het gevolg is van de in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 genoemde oorzaken. Artikel 2.3 Aanvullend partnerpensioen en wezenpensioen 1. Indien de deelnemer vóór het bereiken van de pensioendatum komt te overlijden met nalaten van een partner verkrijgt de partner een aanspraak op een levenslang partnerpensioen. Hiertoe wordt het saldo van het pensioenkapitaal van de deelnemer aangewend ter verhoging van het levenslang partnerpensioen uit de basispensioenregeling van het fonds. De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het pensioenkapitaal op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het overlijden van de deelnemer en wordt vastgesteld op basis van de door het bestuur in overleg met de actuaris vastgestelde grondslagen. 2. a. Indien op de ingangsdatum het aldus aan te kopen partnerpensioen vermeerderd met aanspraken op partnerpensioen uit de basispensioenregeling (met inbegrip van 70% van de AOW voor een gehuwde zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en zesde lid, van de AOW) meer bedraagt dan 70% van het te bereiken pensioengevend salaris, zal het meerdere in één keer aan de partner worden uitgekeerd. De uitkering ineens wordt aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de partner en wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van ingang van het partnerpensioen. b. Het bepaalde onder a vindt geen toepassing indien de overschrijding van het maximum van 70% het gevolg is van de in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 genoemde oorzaken. 3. Indien de deelnemer met kinderen vóór het bereiken van de pensioendatum tegelijkertijd met zijn partner, dan wel zonder nalaten van een partner komt te overlijden, wordt het pensioenkapitaal aangewend ter verhoging van het wezenpensioen uit de basispensioenregeling van het fonds. De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van het pensioenkapitaal op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het overlijden van de deelnemer en wordt vastgesteld op basis van de door het bestuur in overleg met de actuaris vastgestelde grondslagen. 5

6 4. a. Indien op de ingangsdatum het aan te kopen wezenpensioen vermeerderd met aanspraken op wezenpensioen uit de basispensioenregeling (met inbegrip van 14% van de AOWvoor een gehuwde zonder toeslag) meer bedraagt dan 14% (voor volle wezen 28%) van het te bereiken pensioengevend salaris, zal het meerdere in één keer naar evenredigheid aan de wezen worden uitgekeerd. De uitkering ineens wordt aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de wezen en wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van ingang van het wezenpensioen. b. Het bepaalde onder a vindt geen toepassing indien de overschrijding van het maximum van 14% (voor volle wezen 28% ) het gevolg is van de in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 genoemde oorzaken. Artikel 2.4 Aanvullend bijzonder partnerpensioen 1. De gewezen partner heeft in geval van scheiding recht op bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partnerpensioen dat de deelnemer zou hebben verkregen, indien op de datum van scheiding zijn deelname aan deze pensioenregeling zou zijn beëindigd. 2. Het bijzonder partnerpensioen wordt in de basispensioenregeling ingekocht. De hiervoor benodigde koopsom wordt vastgesteld op basis van de door het bestuur in overleg met de actuaris vastgestelde grondslag. De koopsom voor het bijzonder partnerpensioen komt ten laste van het op het moment van scheiding opgebouwde pensioenkapitaal. 3. Geen aanspraak op bijzonder partnerpensioen krachtens dit artikel heeft degene die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot conversie van de aanspraak op bijzonder partnerpensioen als bedoeld in artikel 2.6 lid Van het recht op bijzonder partnerpensioen kan worden afgezien bij huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden van een geregistreerd partnerschap, het samenlevingscontract of in een overeenkomst met het oog op de echtscheiding c.q. beëindiging van een geregistreerd partnerschap dan wel beëindiging van samenleving. Dit is slechts geldig indien hiervan aan het fonds mededeling is gedaan en het fonds zich bereid heeft verklaard het afwijkende pensioenrisico te dekken. Artikel 2.5 Beëindiging van de deelneming voor de pensioeningangsdatum Bij beëindiging van de deelneming voor de pensioeningangsdatum worden met het opgebouwde pensioenkapitaal pensioenaanspraken in de basispensioenregeling ingekocht, tenzij artikel 2.1, tweede lid van toepassing is. Het bepaalde in de vorige volzin vindt geen toepassing indien de deelnemer gebruik maakt van zijn wettelijk recht op waardeoverdracht. Artikel 2.6 Verevening pensioenrechten bij scheiding 1. Dit artikel is van toepassing in geval van scheiding, indien en voor zover de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is. 2. Onder scheiding wordt in dit artikel verstaan: 6

7 Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van de registratie van de partnerrelatie, anders dan wegens dood of vermissing of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk. 3. Voor de toepassing van dit artikel geldt als scheidingsdatum: a. in geval van echtscheiding dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door dood of vermissing of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk: de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand; b. in geval van scheiding van tafel en bed: de datum van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 4. Het pensioenkapitaal als bedoeld in artikel 2.2, voor zover dat resteert na toepassing van artikel 2.4, wordt als volgt verdeeld: de partner van de deelnemer behoudt het recht op uitbetaling van dat deel van het ouderdomspensioen dat betrekking heeft op de helft van het tijdens de huwelijkse periode of de periode van geregistreerd partnerschap tot aan de vereveningsdatum opgebouwde pensioenkapitaal. Deze verdeling is niet van toepassing op de deelnemer die voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in het vijfde lid van dit artikel. 5. Als in de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden van een geregistreerd partnerschap dan wel in een bij een geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de echtscheiding c.q. de beëindiging van het geregistreerd partnerschap de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is uitgesloten of een andere verdeling dan de standaardverdeling uit lid 4 is of wordt overeengekomen, dient het fonds een gewaarmerkte kopie te ontvangen van de akte waarin die andere verdeling is vastgelegd. 6. Als in de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden van een geregistreerd partnerschap dan wel in een bij een geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de echtscheiding c.q. de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is overeengekomen dat het recht van de expartner op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen tezamen met het recht op bijzonder partnerpensioen conform artikel 2.4 wordt geconverteerd in een recht op eigen ouderdomspensioen op naam van de ex-partner onder de voorwaarden als omschreven in artikel 5 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, is deze overeenkomst slechts geldig indien het fonds zijn schriftelijke goedkeuring aan deze conversie hecht. Het bestuur van het fonds kan aan zijn goedkeuring voorwaarden verbinden. 7. Ingevolge het recht op verevening ontstaat jegens het fonds een recht op uitbetaling van een deel van elk van de uit te betalen termijnen van het pensioen, mits van de scheiding en het tijdstip van scheiding binnen een termijn van twee jaar na het tijdstip van die scheiding door één van beide partners mededeling is gedaan aan het fonds, door middel van een formulier als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. HOOFDSTUK 3 PREMIE EN RENDEMENT Artikel 3.1 Premie en fiscaal beschikbare ruimte voor de aanvullende pensioenregeling 1. De premie wordt vastgesteld aan de hand van de premiestaffels A en B als bedoeld in het vierde lid van dit artikel. De werkgever houdt de door de deelnemer verschuldigde premie in op het salaris van de deelnemer en draagt de totale premie af aan het fonds. 2. De premie wordt zodanig vastgesteld dat deze niet zal leiden tot fiscaal bovenmatige pensioenaanspraken. De premiebetaling eindigt uiterlijk op de pensioendatum. 7

8 3. Bij deeltijdwerk worden de hierna in lid 4 bedoelde maximum loon vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller wordt gesteld op het normale aantal arbeidsuren per week en de noemer gelijk is aan het aantal uren van de voor de deelnemer (gemiddeld) per week geldende arbeidstijd c.q. arbeidsduur. 4. De hoogte van de door een deelnemer voor opbouw van pensioenkapitaal aan te wenden Maximale pensioenpremie wordt bepaald aan de hand van navolgende staffels A en B met bijbehorende pensioengrondslagen, als volgt: PREMIESTAFFEL A Leeftijd deelnemer Premiepercentage van pensioengrondslag ,0% ,4% ,1% ,2% ,7% ,7% ,4% ,9% ,7% De op grond van staffel A fiscaal maximale premie die een deelnemer kan benutten voor de opbouw van pensioenkapitaal in enig jaar wordt gevonden door het percentage uit staffel A behorende bij de leeftijd van de deelnemer te vermenigvuldigen met: a. het verschil tussen de franchise in de basispensioenregeling van het fonds (2013: ,--) en de fiscaal minimaal voorgeschreven franchise (2013: ,--). De pensioengrondslag in 2013 behorende bij staffel A bedraagt derhalve maximaal 5.878,-; b. het pensioengevend salaris voor zover dit meer bedraagt dan het maximumloon waarover door de deelnemer in de basispensioenregeling van het fonds pensioen wordt opgebouwd (maximumloon bedraagt in 2013: ,--); c. het variabel loon waarover in de basispensioenregeling geen pensioen wordt opgebouwd. PREMIESTAFFEL B Leeftijd deelnemer Premiepercentage van pensioengrondslag ,5% ,9% ,2% ,7% ,3% ,9% ,8% ,8% ,1% Maximumloon De op grond van staffel B fiscaal maximaal premie die een deelnemer kan benutten voor de opbouw van pensioenkapitaal in enig jaar wordt gevonden door het percentage uit staffel B behorende bij de leeftijd van de deelnemer te vermenigvuldigen met het pensioengevend loon van de deelnemer uit de 8

9 basispensioenregeling voor zover dat ligt tussen de franchise in de basispensioenregeling van het fonds (2013: ,--) en het maximum loon waarover door de deelnemer in de basispensioenregeling van het fonds pensioen wordt opgebouwd (2013: ,--). De pensioengrondslag in 2013 behorende bij staffel B bedraagt derhalve maximaal ,--. Artikel 3.2 Minimum maand- en jaarbedrag en kosteninhouding 1. Indien de premie als bedoeld in artikel 3.1 wordt herleid tot een maandbedrag, dan geldt een minimum van 50,-- per maand. Indien de premie lager is dan 50,-- is maandelijkse premiebetaling niet mogelijk. De hoogte van de maandelijkse premiebetaling wordt door de deelnemer bij aanvang van de deelname en vervolgens per 1 januari van elk jaar bepaald. De hoogte van de maandelijkse stortingen kan gedurende het lopende verzekeringsjaar niet worden gewijzigd. Een eventuele wijziging in de hoogte van de premie voor het opvolgende jaar wordt door de deelnemer minimaal 6 weken voor 1 januari van dat opvolgende jaar aan de administrateur meegedeeld. 2. Indien de premie worden vastgesteld op een eenmalige (jaarlijkse) premiebetaling, geldt een minimum van 600,--. De storting kan alleen plaatsvinden in de maand december van het lopende verzekeringsjaar. Indien eenmalige premie lager is dan 600,-- is eenmalige premiebetaling niet mogelijk. 3. Op iedere gestorte koopsom wordt 8% administratiekosten ingehouden. Daarnaast wordt jaarlijks 0,5% punt van het rendement ingehouden op het opgebouwde kapitaal. Artikel 3.3 Inhaalruimte 1. Indien een deelnemer in voorafgaande jaren van deelneming aan deze regeling minder aan deze pensioenregeling heeft bijgedragen dan conform staffels A en B zou zijn toegestaan, bestaat de mogelijkheid om niet benutte jaarruimtes in opvolgende jaren alsnog te benutten en de daarmee gemoeide premie in deze pensioenregeling in te brengen; in dat geval maakt de deelnemer gebruik van de zogenoemde inhaalruimte. 2. De inhaalruimte wordt gevonden door de premiegrondslag die gold in het jaar waarin minder is gestort dan conform staffel A en B was toegestaan, te vermenigvuldigen met het premiepercentage dat behoorde bij de leeftijd van de deelnemer in dat jaar. De eventueel eerder gestorte premies voor dat jaar komen hierop in mindering. De aldus berekende beschikbare premie zal worden opgerent met 4% per deelnemersjaar tot aan het jaar van afstorten conform punt 4 letter j van het besluit van het Ministerie van Financiën van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M. 3. Het betalen van beschikbare premie ter benutting van de inhaalruimte geschiedt door middel van het storten van een koopsom. De te storten koopsom bedraagt ten minste 600,--. De deelnemer heeft de mogelijkheid meerdere stortingen per jaar te doen. Artikel 3.4 Beleggingsresultaat en aangroei van het pensioenkapitaal 1. De ten behoeve van de deelnemers afgedragen premies worden door het fonds belegd. Het fonds stelt jaarlijks het gerealiseerde IAP-rendement vast. 2. Het ten behoeve van de deelnemer gevormde pensioenkapitaal wordt op 31 december van ieder jaar verhoogd met het gerealiseerde IAP-rendement. 9

10 3. Jaarlijks verstrekt het fonds aan de deelnemer een opgave van het pensioenkapitaal en een opgave van de waardeveranderingen in het pensioenkapitaal behorend bij de respectievelijke jaren van deelneming in de regeling Individueel aanvullend pensioen. Tevens verstrekt het fonds een indicatie van het pensioenkapitaal als bedoeld in artikel 8 lid 2 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. HOOFDSTUK 4 ALGEMENE EN WETTELIJKE BEPALINGEN Artikel 4.1 Wijziging of intrekking van de regeling Individueel aanvullend pensioen 1. Het fonds kan de regeling Individueel aanvullend pensioen wijzigen of intrekken. Zij kan dit doen, wanneer: a. wettelijke regelingen hiertoe aanleiding geven; b. de verplichtstelling van het fonds komt te vervallen; c. wijziging van de basispensioenregeling dit noodzakelijk maakt of hiertoe verplicht; d. het bestuur van het fonds dit wenselijk acht. 2. Bij intrekking van de pensioenregeling wordt met het ten tijde van deze intrekking opgebouwde pensioenkapitaal een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen in de basispensioenregeling ingekocht, tenzij artikel 2.1, tweede lid van toepassing is. Artikel 4.2 Uitreiking van een exemplaar van het Individueel aanvullend pensioenreglement Het fonds verstrekt aan de deelnemer een exemplaar van dit individueel aanvullend pensioenreglement. Wanneer dit Individueel aanvullend pensioenreglement wordt gewijzigd, verstrekt het fonds de deelnemer een gewijzigd Individueel aanvullend pensioenreglement of een aanvulling op het Individueel aanvullend pensioenreglement. Artikel 4.3 Verplichtingen van de belanghebbende De persoon, die aanspraak op pensioen ontleent aan de bepalingen van dit individueel aanvullend pensioenreglement, is verplicht mee te werken aan een juiste uitvoering daarvan. Dit houdt met name in dat hij/zij verplicht is alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de werkgever en de administrateur die deze nodig achten voor een goede uitvoering van dit individueel aanvullend pensioenreglement. De deelnemer is aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit een onjuiste opgave van de betreffende gegevens. Artikel 4.4 Verplichtingen De werkgever, de deelnemer en de pensioengerechtigde zijn verplicht alle gegevens die het fonds nodig heeft voor een juiste uitvoering van deze regeling bij het fonds aan te leveren op de door het fonds aangegeven wijze. Bovendien dienen de door de werkgever toegezegde (aanvullende) pensioenregelingen door hem bij het fonds te worden aangemeld. 10

11 Artikel 4.5 Afwijkende regeling In bijzondere gevallen kan het fonds afwijken van hetgeen in dit individueel aanvullend pensioenreglement is bepaald. Artikel 4.6 Onvoorziene gevallen Het fonds beslist over alle gevallen waarin dit individueel aanvullende pensioenreglement niet voorziet. Artikel 4.7 Slotbepalingen 1. Een aanspraak op pensioen kan niet bij overeenkomst tussen de (gewezen) deelnemer en het fonds worden verminderd zonder schriftelijke toestemming van de partner. Dit geldt niet als de vermindering het gevolg is van een wettelijke bepaling. 2. De pensioenrechten of -aanspraken ingevolge de regeling kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 3. Verpanding is toegestaan voor het verlenen van zekerheid voor het verkrijgen van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 25, lid 5 van de Invorderingswet Vervreemding is toegestaan op grond van artikel 57, lid 5 van de Pensioenwet. 5. Volmacht tot invordering van uitkeringen uit hoofde van een pensioenrecht, onder welke vorm of welke benaming ook verleend, is steeds herroepelijk. 6. Beslag op pensioen is slechts mogelijk indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan. 7. In geval van beslaglegging op pensioen is het fonds bevoegd de daarmee gepaard gaande kosten geheel of gedeeltelijk bij de pensioengerechtigde in rekening te brengen, al dan niet door verrekening met dat pensioen. 8. Elk beding, strijdig met het bepaalde in een van de voorgaande leden van dit artikel, is ten opzichte van het fonds nietig. 9. Bij de vaststelling van pensioenen en aanspraken worden de in de Wet op de loonbelasting 1964 aangegeven maxima en begrenzingen mee in aanmerking genomen. 10. Deelnemer en zijn werkgever dienen er gezamenlijk zorg voor te dragen dat de af te dragen premie s als bedoeld in artikel 3.1 zodanig worden beperkt dat deze niet zullen leiden tot fiscaal bovenmatige pensioenaanspraken, rekening houdend met de pensioenregelingen uit hoofde van het pensioenreglement en eventuele aanvullende pensioentoezeggingen bij het fonds of elders. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de eventuele gevolgen voor een fiscale bovenmatigheid van de aan hem toekomende pensioenaanspraken dan wel pensioenrechten. 11

12 Artikel 4.8 Inwerkingtreding Dit pensioenreglement is in werking getreden op 1 januari Artikel 4.9 Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald als individueel aanvullend pensioenreglement III. 12

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Aanvullend Pensioenreglement "Excedent regeling boven het maximumloon van Pensioenreglement 2014" Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Bpf Zoetwaren excedentregeling 1 januari

Bpf Zoetwaren excedentregeling 1 januari Op de volgende pagina's vindt u het standaard Aanvullend Pensioenreglement - de zogenoemde Excedent regeling' - voor een mogelijke extra pensioen opbouw voor het inkomen boven het maximumloon van Pensioenreglement

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Aanvullend pensioenreglement "Excedent middelloon" Voor de werknemers in dienst van ------------- gevestigd te ------------ Reglement Excedent

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Aanvullend pensioenreglement "Excedent middelloon" Pensioenreglement excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE AANVULLEND

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 januari 2015 met grondslagen per 1 januari 2015 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 -

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 - t ^ t- rqq3 PENSIOENREGLEMENT van de StlchÈlng Pensioenfonds Urenco Nederland Inhoudsopgave HOOFDSTI'K I Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - ertikel 5 - Artikel 6 INLEIDENDE BEPÀLINGEN Begripsbepal

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 5 Vaststelling en betaling van de verschuldigde premies 4

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 5 Vaststelling en betaling van de verschuldigde premies 4 Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Pensioenreglement NETTOPENSIOENREGELING. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001

Pensioenreglement NETTOPENSIOENREGELING. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement NETTOPENSIOENREGELING Contract: /001 Versie 1 januari 2016 met grondslagen per 1 januari 2016 1 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Met ingang van 1 januari 2015 voorziet

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+

STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+ STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+ INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 4 Artikel 3 Pensioenaanspraken 5 Artikel 4 Pensioengrondslag,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen... 4 Artikel 3. Deelnemerschap... 6 Artikel 4.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+

STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+ STICHTING PENSIOENFONDS XEROX VENRAY REGLEMENT BASISPENSIOENREGELING 65+ INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 4 Artikel 3 Pensioenaanspraken 4 Artikel 4 Pensioengrondslag,

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Reglement Vervroegde Individuele Pensionering DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Deelname aan de VIP-regeling 4 Artikel 3 Inhoud VIP-regeling

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Reglement Plusregeling

Reglement Plusregeling Reglement Plusregeling Je toekomst uitgestippeld 2 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ARTIKEL 1 Definities In dit reglement gelden de begripsomschrijvingen als vermeld in artikel 2 van de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 1 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP BZK Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP 19 december 2007/Nr. 2007-0000550234 DGMOS/DAOS/Afd. A&A De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op artikel 4, zesde

Nadere informatie

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Jaarsalaris 4 Artikel 3 Bijdrage 5 Artikel 4 Deelnemerschap 5 Artikel 5 Vervroegde

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 226 Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie