Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)"

Transcriptie

1 Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

2 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) per 1 januari Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons pensioen gaat op bouwen. In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat dit voor u betekent. Na het lezen van de brochure weet u: wat meedoen aan deze pensioenregeling voor u betekent; welke gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw pensioen; wat u van het pensioenfonds mag verwachten; wat u zelf moet doen voor uw pensioen. Heeft u na het lezen nog specifieke vragen, neem dan contact op met de helpdesk via of tel Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst nog van pas komen. 2

3 Inhoud Een beschrijving van de regeling... 4 Deelname in de pensioenregeling... 4 Karakter van de pensioenregeling... 4 Hoogte van de premie... 4 Wijze waarop uw pensioenaanspraken worden vastgesteld... 6 Levenslang ouderdomspensioen... 6 Levenslang partnerpensioen... 6 Wezenpensioen... 6 Anw-hiaatpensioen... 7 Arbeidsongeschiktheidspensioen en voortzetting pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid... 7 Overlijden vóór de pensioendatum... 8 Gevolgen voor uw pensioenaanspraken in geval van beëindiging van uw deelnemerschap... 9 Scheiding en de gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenkapitaal Bijzonder partnerpensioen Conversie Tijdig melden van de scheiding Keuzemogelijkheden Uitruil levenslang partnerpensioen in levenslang ouderdomspensioen Vervroeging van de pensioendatum Deeltijd pensionering...11 Variatie in hoogte van het ouderdomspensioen...11 Verhoging van uw pensioen...11 Betalingsvoorbehoud en wijzigingsbeding werkgever...11 Wat moet u zelf doen? Overige informatie Zorgplicht Begrippen Beschikbare Premieregeling, BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) 3

4 Een beschrijving van de regeling Deelname in de pensioenregeling Sinds 1 januari 2009 kent BASF Nederland B.V., Construction Chemicals vanaf een bepaald salarisniveau een beschikbare premieregeling. U neemt hierin deel indien u op of na 1 januari 2009 in dienst bent gekomen bij de werkgever en uw jaarsalaris boven het voor deelname aan deze regeling vastgestelde grensbedrag I ligt. Is uw jaarsalaris hoger dan dit grensbedrag, dan neemt u deel aan deze beschikbare premieregeling. Uw deelnemerschap eindigt indien u overlijdt, indien u met pensioen gaat, dan wel bij de beëindiging van uw dienstverband bij de werkgever. Ook als uw jaarsalaris onder het grensbedrag I zakt, eindigt uw deelname aan deze regeling. Karakter van de pensioenregeling Deze beschikbare premieregeling is in wettelijke termen ook wel aan te duiden als een premieovereenkomst. In deze regeling bouwt u een kapitaal op door maandelijkse premiestortingen op een beleggingsrekening. Met dit kapitaal koopt u op uw pensioendatum een levenslange pensioenuitkering, al dan niet in combinatie met een partnerpensioen en eventueel een wezenpensioen. Dit pensioen wordt ingekocht bij een verzekeraar en dus niet bij het pensioenfonds! In geval van overlijden vóór uw pensioendatum wordt er door het pensioenfonds voor uw partner en eventuele kinderen naast het levenslang partnerpensioen en wezenpensioen op basis van het dan beschikbare kapitaal, een aanvullend levenslang partnerpensioen en wezenpensioen ingekocht bij een verzekeraar. Deze risicoverzekering wordt in wettelijke termen ook wel aangeduid als een uitkeringsovereenkomst. Hoogte van de premie De hoogte van de maandelijkse premie is gerelateerd aan uw leeftijd. Uw werkgever stort maandelijks een werkgeverspremie ten behoeve van uw pensioenkapitaal. Zelf draagt u daar ook aan bij door middel van een leeftijdsonafhankelijke, verplichte deelnemersbijdrage die afhangt van de hoogte van uw pensioengrondslag. Die pensioengrondslag is gelijk aan uw jaarsalaris (gedefinieerd als 12 maal het vaste bruto maandinkomen per 1 januari, vermeerderd met de vakantie toeslag) verminderd met een zogenaamd grensbedrag. Grensbedrag I bedraagt en grensbedrag II ligt op (beide geldend vanaf 1 januari 2011). Deze grensbedragen worden overigens jaarlijks aangepast conform de corres ponderende bedragen in de pensioenregeling van de Hibin (dit is het bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen). Deze beschikbare premieregeling kent twee pensioengrondslagen die elk hun eigen premiebijdrage hebben. Pensioengrondslag I wordt gevormd door het jaarsalaris dat tussen grensbedrag I en II ligt. Voor zover uw jaarsalaris boven grensbedrag II ligt, geldt voor dat deel Pensioengrondslag II. In de tabel op de volgende pagina zijn de premiepercentages per pensioengrondslag en leeftijdscategorie terug te vinden. Onderstaand treft u een voorbeeld berekening van de pensioengrondslag aan: Stel uw jaarsalaris (12 maal uw bruto maandsalaris inclusief de vakantietoeslag) bedraagt in 2011 in totaal Dan bedraagt de pensioengrondslag (dit is berekend als het jaarsalaris van minus het grensbedrag I van ). Over deze pensioengrondslag van wordt vervolgens de beschikbare premie vastgesteld. Deze is afhankelijk van uw leeftijd en kan worden afgelezen in de tabel op de volgende pagina. Bedraagt het jaarsalaris meer dan , dan wordt over dat meerdere een hogere premie bijgedragen. Ook hiervoor geldt dat deze afhankelijk is van uw leeftijd. U kunt het premiepercentage voor het deel van het jaarsalaris boven , gegeven uw leeftijd, terugvinden in de meest rechtse kolom van de tabel op de volgende pagina. Werkt u in deeltijd, dan bouwt u minder pensioenkapitaal op omdat de beschikbare premie een percentage van de pensioengrondslag vormt. De pensioengrondslag zal lager uitvallen indien u in deeltijd werkt omdat uw jaarsalaris in dat geval lager zal zijn dan van iemand die een volledig dienstverband heeft. In de tabel op de pagina hiernaast is de omvang van de totale beschikbare premie (inclusief de werknemersbijdrage) gerelateerd aan de pensioengrondslag per leeftijdscategorie weergegeven: 4

5 Leeftijd Bijdrage als % van de pensioengrondslag I Bijdrage als % van de pensioengrondslag II 18 t/m 19 jaar 3,0% 4,3% 20 t/m 24 jaar 3,5% 4,9% 25 t/m 29 jaar 4,2% 6,0% 30 t/m 34 jaar 5,1% 7,2% 35 t/m 39 jaar 6,1% 8,7% 40 t/m 44 jaar 7,4% 10,5% 45 t/m 49 jaar 8,9% 12,7% 50 t/m 54 jaar 10,8% 15,4% 55 t/m 59 jaar 13,1% 18,6% 60 t/m 64 jaar 16,0% 22,8% De werknemersbijdrage bedraagt 2,16% van de pensioengrondslag I en 3,08% van de pensioengrondslag II. De op basis van deze tabel jaarlijkse beschikbare premie wordt volledig belegd ten behoeve van de opbouw van een kapitaal dat op uw pensioeningangsdatum kan worden aangewend voor de aankoop van een direct ingaand ouderdomspensioen en een eventueel bijbehorend partnerpensioen bij een verzekeraar. Zo lang u deelneemt aan deze pensioenregeling kunt u daarnaast op vrijwillige basis nog extra eenmalige of maandelijkse bijdragen storten ter verhoging van uw pensioenkapitaal. U dient dit dan wel van tevoren (minstens één maand) aan het pensioenfonds en uw werkgever schriftelijk te melden. Extra bijdragen mogen niet ongelimiteerd plaatsvinden, deze moeten fiscaal toegestaan zijn en er wordt rekening gehouden met de opbouw van ouderdomspensioen in de Hibinregeling. Meer hierover vindt u in het pensioenreglement. In geval van overlijden vóór uw pensioendatum wordt het beschikbare kapitaal voor uw partner en eventuele kinderen bij een verzekeraar aangewend voor de aankoop van een levenslang partnerpensioen en wezenpensioen. Daarnaast komt een aanvullend levenslang partnerpensioen en wezenpensioen tot uitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van de resterende diensttijd tot de pensioeningangsdatum. De premie voor dit aanvullende partnerpensioen en wezenpensioen wordt volledig door de werkgever aan Stichting BASF Pensioenfonds betaald en komt niet ten laste van de beschikbare premie zoals die wordt bepaald aan de hand van de bovenstaande tabel. Beschikbare Premieregeling, BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) 5

6 Wijze waarop uw pensioenaanspraken worden vastgesteld De pensioenregeling van Stichting BASF Pensioenfonds kent verschillende pensioensoorten: Levenslang ouderdomspensioen; Aanspraak op levenslang partnerpensioen voor uw partner; Aanspraak op wezenpensioen voor uw kind(eren); Voortzetting van de pensioenopbouw tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid; Arbeidsongeschiktheidspensioen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid; Anw-hiaatpensioen. Bij een beschikbare premieregeling is de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering niet vooraf bekend. Er wordt immers door beleggingen een kapitaal opgebouwd waarmee u op de ingangsdatum van uw pensioen een ouderdomspensioen kunt inkopen bij een door het pensioenfonds dan wel door uzelf te kiezen verzekeraar. Ook kunt u met dit kapitaal een partner- en/of wezenpensioen inkopen zodat zij van een inkomen zijn voorzien vanaf het tijdstip dat u, ná de ingang van uw pensioen, komt te overlijden. De hoogte van uw pensioenaanspraken is afhankelijk van: de hoogte van de gestorte premies; de duur van uw deelname aan de pensioenregeling; de beleggingsresultaten (positieve en negatieve resultaten zijn voor uw rekening); de tarieven die de verzekeraar gebruikt op het moment dat u uw pensioen inkoopt. Deze tarieven zijn afhankelijk van de rentestand op dat moment en van de dan geldende algemene levensverwachting. de vraag of u eventueel eerder dan op de reguliere pensioeningangsdatum met pensioen gaat; de vraag of u een (aan voorwaarden gebonden) variatie in de hoogte van uw pensioen wenst aan te brengen; de vraag of u (een deel van) het levenslang partnerpensioen wenst uit te ruilen tegen een hoger levenslang ouderdomspensioen. Levenslang ouderdomspensioen Het levenslang ouderdomspensioen gaat in op de standaard pensioendatum. Dit is de eerste dag van de maand waarop u de leeftijd van 65 jaar bereikt. Het ingegane ouderdomspensioen eindigt op het moment dat u komt te overlijden. Levenslang partnerpensioen Op de ingangsdatum van uw pensioen kan met een deel van het aanwezige kapitaal naast een ouderdomspensioen tevens een partnerpensioen worden aangekocht, zodat uw partner na uw overlijden een levenslang partnerpensioen ontvangt. Heeft u geen partner of geeft uw partner daar schriftelijk toestemming voor, dan kan het voor het partnerpensioen bestemde kapitaal ook geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Deze beslissing is onherroepelijk en heeft tot gevolg dat uw partner geen of minder partnerpensioen ontvangt na uw overlijden. Verder is uw partner gedurende uw deelnemerschap verzekerd van een partnerpensioen voor het geval dat u gedurende uw deelnemerschap overlijdt. Uw partner ontvangt in dat geval een levenslang partnerpensioen. Let wel, het betreft hier een verzekering op risicobasis. Zodra uw deelnemerschap aan de pensioenregeling eindigt, is uw partner niet langer verzekerd. Wel blijft het kapitaal tot de pensioeningangsdatum beschikbaar voor de aankoop van een eventueel levenslang partnerpensioen en wezenpensioen. Indien u na beëindiging van uw deelnemerschap recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, dan zal bij uw overlijden in de periode dat u een werkloosheidsuitkering ontvangt, uw partner een aanspraak op partnerpensioen behouden. De hoogte van deze aanspraak bedraagt voor elk dienstjaar tot de datum van beëindiging van uw deelnemerschap 0,756% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag I en 1,078% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag II. Voor de uitkering van deze aanspraak zal (een gedeelte van) het tot beëindiging gevormde kapitaal worden gebruikt. Wezenpensioen U kunt er op de pensioeningangsdatum ook nog voor kiezen om een wezenpensioen aan te kopen. Dan zullen uw kinderen na uw overlijden een wezenpensioen ontvangen gedurende de met de verzekeraar overeen te komen periode. Deze mag op basis van fiscale grenzen echter niet langer duren dan tot aan het bereiken van de 30-jarige leeftijd van het betreffende kind. 6

7 Verder zijn uw kinderen gedurende uw deelnemerschap verzekerd van een wezenpensioen voor het geval dat u gedurende uw deelnemerschap overlijdt. Uw kind(eren) ontvangt in dat geval naast het wezenpensioen dat wordt aangekocht met het kapitaal, een aanvullend wezenpensioen. Let wel, het betreft hier een verzekering op risicobasis. Zodra uw deelnemerschap aan de pensioenregeling eindigt, zijn uw kinderen niet langer verzekerd. Anw-hiaatpensioen Voorts is er in het pensioenreglement voorzien in een Anw-hiaatpensioen. Uw partner ontvangt deze pensioenuitkering tot zijn/haar 65-jarige leeftijd indien hij/zij geen of geen volledige uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) ontvangt. Ook hiervoor geldt dat u deelnemer aan de pensioenregeling moet zijn opdat uw partner in aan merking kan komen voor een Anw-hiaatpensioen. De hoogte van de uitkering aan de partner van de overleden deelnemer is afhankelijk van de hoogte van de uitkering uit hoofde van de Anw. Arbeidsongeschiktheidspensioen en voortzetting pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid Tijdens uw deelnemerschap bent u verzekerd van een arbeidsongeschiktheidspensioen voor het geval dat u gedurende het deelnemerschap (gedeeltelijk; dat wil zeggen meer dan 35%) arbeidsongeschikt raakt en recht heeft op een uitkering volgens de WIA. De arbeidsongeschiktheid moet daarbij zijn ontstaan tijdens het dienstverband met de werkgever. Bent u volledig arbeidsongeschikt, dan bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen 70% van het deel van het jaarsalaris dat uitgaat boven het maximum uitkeringsloon volgens de WIA. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen gerelateerd aan het feitelijke uitkeringspercentage volgens de WIA. Bent u echter 35% of minder arbeidsongeschikt dan ontvangt u géén arbeidsongeschiktheidspensioen. Naast een arbeidsongeschiktheidspensioen heeft u tevens recht op voortzetting van de opbouw van het kapitaal ten behoeve van een in te kopen ouderdomspensioen en een bijbehorend partnerpensioen zonder dat u daarvoor nog premie hoeft bij te dragen. Beschikbare Premieregeling, BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) 7

8 Overlijden vóór de pensioendatum Indien u voorafgaand aan uw pensioendatum komt te overlijden, wordt er aan uw partner en eventuele kinderen, aanvullend op het levenslang partnerpensioen en wezenpensioen dat uit het kapitaal wordt aangekocht, een levenslang partnerpensioen dan wel een wezenpensioen uitgekeerd. Stichting BASF Pensioenfonds koopt hiertoe een levenslang partnerpensioen dan wel wezenpensioen in bij een verzekeraar. De premie voor deze risicoverzekeringen wordt volledig door de werkgever aan Stichting BASF Pensioenfonds betaald. Dit aanvullend levenslang partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioeningangsdatum bedraagt voor elk deelnemersjaar na de overlijdensdatum 0,756% van de pensioengrondslag I en 1,078% van de pensioengrondslag II, zoals deze geldt voorafgaand aan het tijdstip van uw overlijden. Daarbij wordt verondersteld dat het deelnemerschap ongewijzigd zou hebben voortgeduurd tot de standaard pensioendatum. Het aanvullend wezenpensioen bij uw overlijden vóór de pensioeningangsdatum bedraagt voor elk van uw kinderen 20% van het aanvullend levenslange partnerpensioen. Bij meerdere kinderen wordt echter in totaal niet meer dan 60% van het aanvullend levenslange partnerpensioen als aanvullend wezen pensioen uit gekeerd. Indien uw partner reeds, voorafgaand aan uw overlijden, is overleden worden de hiervoor genoemde percentages voor wat betreft het aanvullend wezen pensioen verdubbeld. Het aanvullend wezenpensioen wordt uitbetaald tot aan het bereiken van de 18-jarige leeftijd van uw kind, maar kan worden voortgezet tot maximaal de 27-jarige leeftijd indien uw kind studeert dan wel arbeidsongeschikt is. Het Anw-hiaatpensioen wordt enkel uitgekeerd indien uw partner bij uw overlijden recht heeft op een partnerpensioen volgens het pensioenreglement en uw partner géén uitkering ontvangt volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). De hoogte van het Anw-hiaatpensioen ten behoeve van uw partner is afhankelijk van de hoogte van de Anw-uitkering en eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van uw partner. 8

9 Gevolgen voor uw pensioenaanspraken in geval van beëindiging van uw deelnemerschap Indien uw dienstbetrekking bij uw werkgever eindigt, anders dan door overlijden, arbeidsongeschiktheid of pensionering, eindigt ook uw deelnemerschap. Vanaf dat moment bent u een zogenaamde gewezen deelnemer. Wat de gevolgen voor de hoogte van uw pensioenaanspraken zijn, kan niet vooraf worden bepaald. Aangezien de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering niet vooraf bekend is. Op het moment van beëindiging van uw deelnemerschap blijft het aanwezige pensioenkapitaal staan op de beleggingsrekening bij de vermogensbeheerder (dit is Robeco) en wordt verder belegd tot uw pensioendatum. Indien u het tot dan toe aanwezige kapitaal op deze beleggingsrekening laat staan blijft het risico op een eventueel negatief rendement bestaan, hetgeen van invloed is op uw uiteindelijk bij een verzekeraar in te kopen pensioen. U heeft bij beëindiging van uw dienstbetrekking evenwel de mogelijkheid om het bij Stichting BASF Pensioenfonds aanwezige kapitaal over te dragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, dit wordt ook wel waardeoverdracht genoemd. Indien u hiervoor kiest, dient u binnen zes maanden nadat u bij uw nieuwe werkgever in dienst bent getreden hiertoe een verzoek aan de nieuwe pensioenuitvoerder te doen. Bij beëindiging van het deelnemerschap is het voorts van belang om te beseffen dat álle op risicobasis bij het pensioenfonds verzekerde elementen onmiddellijk eindigen. Het eindigen van de op risicobasis verzekerde elementen houdt in dat uw partner en eventuele kinderen vanaf dat moment niet meer zijn verzekerd van een uikering op het moment dat u voor uw pensionering komt te overlijden. Alleen als u aansluitend aan uw deelnemerschap werkloos bent en een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt, blijft de aanspraak op het partnerpensioen bestaan. Dit duurt zo lang als de WW-uitkering duurt. Over de hoogte van deze aanspraak en de uitkering ervan hebben wij u bericht in het hoofdstuk levenslang partnerpensioen dat hiervoor is opgenomen. Let op, het wegvallen van deze verzekeringen kan grote financiële gevolgen voor u en uw gezin of uw nabestaanden hebben. Ook heeft u vanaf het moment van beëindiging van uw dienstverband geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Bent u tijdens uw deelnemerschap arbeidsongeschikt geraakt, dan behoudt u, ook nadat uw dienstverband met de werkgever is geëindigd,het recht op (gedeeltelijke) voortzetting van het deelnemerschap. Dat geldt overigens alleen maar in het geval dat u volgens de WIA voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u volgens de WIA voor 35% of minder arbeidsongeschikt dan heeft u geen recht meer op premievrijstelling. Beschikbare Premieregeling, BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) 9

10 Scheiding en de gevolgen voor uw pensioen Pensioenkapitaal Bij echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed wordt het pensioenkapitaal dat gedurende de huwelijkse periode of partnerschap is opgebouwd standaard gedeeld door twee. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde kapitaal. Dit wordt verevening genoemd. Het kapitaal voor uw ex-partner wordt op een aparte beleggingsrekening gestort. Dit kapitaal zal op de pensioeningangsdatum worden aangewend voor de inkoop van ouderdomspensioen dat uw ex-partner ontvangt zolang u leeft. Overlijdt uw ex-partner eerder dan uzelf, dan krijgt u het verevende gedeelte van het ouderdomspensioen weer terug. Bijzonder partnerpensioen Omdat het partnerpensioen op risicobasis wordt verzekerd, bestaat er bij scheiding standaard geen bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner ontvangt bij uw eventueel overlijden dus geen partnerpensioen. Maar, uw ex-partner kan er wel voor kiezen om (een deel van) het eigen kapitaal te gebruiken voor de aankoop van een bijzonder partnerpensioen, in te kopen bij een verzekeraar naar keuze. Het ouderdomspensioen wordt dan lager. Conversie U kunt met elkaar ook afspreken dat uw ex-partner een zelfstandig pensioeninkomen krijgt. Het pensioenkapitaal wordt dan gebruikt voor een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner, dat wordt betaald zolang hij of zij zelf leeft. Dit heet conversie. Voor wat betreft pensioen hebben u en uw ex-partner na conversie niets meer met elkaar te maken. U moet het pensioenfonds hiervan wel op de hoogte stellen. Tijdig melden van de scheiding Let op: Het pensioenfonds verdeelt het pensioenkapitaal alleen indien u of uw ex-partner hierom binnen twee jaar na de datum van de scheiding verzoekt. Daartoe moet het zogenaamde vereveningsformulier, samen met een aantal documenten, binnen die termijn aan het pensioenfonds worden gestuurd. Het formulier kan bij het pensioenfonds worden opgevraagd. Als u het verzoek niet op tijd bij het pensioenfonds doet, moeten u en uw ex-partner de verdeling na pensioeningang zelf regelen. Keuzemogelijkheden Uitruil levenslang partnerpensioen in levenslang ouderdomspensioen Als (gewezen) deelnemer heeft u op het moment dat u met pensioen gaat eenmalig het recht om het deel van het aanwezige kapitaal dat bestemd is voor een levenslang partnerpensioen te gebruiken voor de aankoop van een hoger levenslang ouderdomspensioen. U hoeft overigens niet het volledige partnerpensioen om te ruilen, dit mag ook een deel ervan zijn. Uw huidige partner moet wel schriftelijk toestemming geven aan deze uitruil omdat dit financiële consequenties heeft. Uw partner krijgt als gevolg van deze uitruil immers na uw overlijden geen of een lager levenslang partner pensioen. Overigens beperkt de uitruilmogelijkheid zich tot het gedeelte van het partnerpensioen dat aan uw huidige partner toekomt. Bent u eerder gescheiden, dan zal op het moment van scheiding een deel van uw aanwezige kapitaal aan uw ex-partner zijn toebedeeld, tenzij u destijds bij huwelijkse voorwaarden of een andere schriftelijke overeenkomst andere afspraken had gemaakt. Vervroeging van de pensioendatum Als deelnemer heeft u de mogelijkheid om vóór uw 65 e met vervroegd pensioen te gaan. Dit is enkel mogelijk indien u uw dienstverband met de werkgever heeft beëindigd en niet eerder dan vanaf uw 55 e. Indien u hiervan gebruik wil maken dient u deze keuze ten minste binnen drie maanden voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum schriftelijk aan de administrateur van het pensioenfonds kenbaar te maken. U heeft overigens geen recht op vervroeging indien er sprake is van een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw als gevolg van arbeidsongeschiktheid. 10

11 Deeltijd pensionering Als deelnemer heeft u, na goedkeuring van uw werkgever, ook de mogelijkheid om gedeeltelijk met pensioen te gaan. Dit is slechts mogelijk voor zover uw dienstverband voor dat betreffende gedeelte met de werkgever wordt beëindigd en niet eerder dan vanaf uw 55 e. Variatie in hoogte van het ouderdomspensioen Als deelnemer heeft u het recht om met het op de pensioeningangsdatum opgebouwde kapitaal een levenslang ouderdomspensioen in te kopen bij een verzekeraar waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen kan variëren. Dit betekent dat er bijvoorbeeld gedurende de eerste vijf jaren een hoger ouderdomspensioen zal worden uitgekeerd. De mate van variatie zal uiterlijk op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen door de verzekeraar worden vastgesteld en is aan bepaalde (fiscale) spelregels gebonden. Ook kan alleen maar in de hoogte van het pensioen worden gevarieerd als u volledig met pensioen gaat en niet bij deeltijdpensionering. Voor uitgebreide informatie over de keuzemogelijkheden kunt u het pensioenreglement raadplegen. Verhoging van uw pensioen Kunt u met het pensioenkapitaal in de toekomst nog evenveel kopen? Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog uw pensioen straks is, weten we nog niet. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt vooral af van: hoeveel pensioenpremie is betaald; hoeveel kapitaal er is; hoeveel pensioen u met dat kapitaal kunt kopen. Betalingsvoorbehoud en wijzigingsbeding werkgever De werkgever heeft het recht om zijn bijdragen aan het pensioenfonds te verminderen of te beëindigen. Dit kan gebeuren bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Wat daarmee wordt bedoeld is vastgelegd in artikel 12 van de Pensioenwet. Het deel van de bijdragen dat door de deelnemers wordt betaald mag uiteraard niet door de werkgever worden verminderd of beëindigd. Daarnaast is de werkgever bevoegd om de pensioenovereenkomst zonder uw instemming te wijzigen indien er een zodanig zwaarwichtig belang aanwezig is, dat de schade die uw belang daarbij wordt aangedaan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als acceptabel moet worden beschouwd. Een en ander is in overeenstemming met artikel 19 van de Pensioenwet. Beschikbare Premieregeling, BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) 11

12 Wat moet u zelf doen? U als deelnemer bent gehouden om aan het pensioenfonds alle gegevens en bewijsstukken te verstrekken die voor het pensioenfonds van belang zijn voor een correcte uitvoering van de bepalingen zoals opgenomen in het pensioenreglement. Overige informatie In deze brochure hebben wij ons beperkt tot de hoofdlijnen van de pensioenregeling. Verdere details over de pensioenregeling kunt u vinden in het pensioenreglement. Het pensioenreglement, de statuten, de uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds en de werkgever, en het jaarverslag van het pensioenfonds kunt u op verzoek verkrijgen bij de administrateur van het pensioenfonds. Het pensioenfonds kent ook een klachtenregeling. Op verzoek kan het pensioenfonds u daarvan een kopie verstrekken. Zorgplicht In de Pensioenwet is een zorgplicht opgenomen bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. De beschikbare premieregeling is zo n regeling. Kort gezegd houdt de zorgplicht het volgende in: I. Het pensioenfonds is in beginsel verantwoordelijk voor de beleggingen. Dit houdt in dat het pensioenfonds ervoor zorgt dat de premies van de deelnemers op een solide wijze worden belegd. Het pensioenfonds is niet aansprakelijk voor de beleggingsresultaten. II. Het pensioenfonds moet de deelnemer de mogelijkheid bieden om deze verantwoordelijkheid over te nemen. In dat geval stelt niet het BASF Pensioenfonds maar uzelf uw beleggingsmix vast. Het pensioenfonds is verplicht u te adviseren over de spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot pensioendatum, waarbij het beleggings risico kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. Tevens moet het pensioenfonds minimaal één keer per jaar onderzoeken of de beleggingen van de deelnemers zich binnen de geadviseerde normen bevinden. Over deze bevindingen moet het pensioenfonds de deelnemer informeren. Hoe deze zorgplicht in de praktijk wordt ingevuld, kunt u lezen in de deelnemersbrochure van Robeco. Deze kunt u vinden op de website U heeft de door Robeco aan u toegezonden inlog gegevens nodig om toegang te krijgen tot de website. Op deze website kunt u dan de deelnemersbrochure downloaden en inzicht krijgen in uw beleggingsrekening. 12

13 Begrippen Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen dat uitgekeerd wordt als u arbeidsongeschikt wordt. Voor werknemers is er de WIA. In sommige pensioenregelingen is voorzien in een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit pensioen eindigt uiterlijk op de pensioenleeftijd. Beschikbare premieregeling Pensioenregeling waarin aan de deelnemer een premie wordt toegezegd. De hoogte van de uitkering (het pensioen) is afhankelijk van de betaalde premie, de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten en het inkooptarief voor pensioen op de pensioendatum. Pas bij pensionering is de precieze hoogte van het pensioen bekend. Deelnemingsjaren Het aantal jaren dat u meedoet aan een pensioenregeling en dus pensioen opbouwt. Deze worden ook wel dienstjaren genoemd. Nabestaandenpensioen Pensioen dat doorgaans levenslang wordt uitgekeerd aan de partner (of kinderen) van de deelnemer aan een pensioenregeling. Verzamelnaam voor weduwen-, weduwnaars-, wezen- en partnerpensioen. Nabestaandenpensioen op risicobasis U bent verzekerd tegen het risico dat u komt te overlijden. Komt u inderdaad te overlijden, dan krijgen uw nabestaanden een nabestaandenpensioen. Wanneer de premiebetaling stopt, dan is er geen aanspraak op een nabestaandenpensioen behalve zo lang u een werkloosheidsuitkering ontvangt. Op de pensioendatum is er geen nabestaandenpensioen, dus u kunt dit ook niet inruilen. Wel biedt de pensioenregeling de mogelijkheid om bij pensionering een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een nabestaandenpensioen. Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen krijgt u uitgekeerd vanaf de pensioendatum (meestal 65 jaar) tot uw overlijden, meestal in maandelijkse termijnen. Partnerpensioen Het pensioen voor de achterblijvende partner. Dit wordt uitgekeerd vanaf uw overlijden tot het overlijden van uw partner. In het verleden sprak men van weduwepensioen en later ook van weduwnaarspensioen. Tegenwoordig wordt de term partnerpensioen, of de term nabestaandenpensioen, gebruikt als verzamelnaam voor alle pensioenen voor de achterblijvende partner, of dit nu een huwelijkspartner is of niet. Dat betekent overigens niet dat elke pensioenregeling ook pensioen voor ongehuwde partners heeft. Als de pensioenregeling wel een pensioen heeft voor ongehuwde partner worden vaak eisen gesteld aan de duur van de samenwoning of de inhoud van de samenlevingsovereenkomst. Pensioendatum De datum waarop volgens de pensioenregeling uw ouderdomspensioen ingaat. Pensioengrondslag Uw salaris min het grensbedrag. De pensioengrondslag is het bedrag waarmee uw pensioen wordt berekend. Uw eigen bijdrage is vaak uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. Pensioenuitvoerder De instantie die uw pensioen uitvoert (administratie, helpdesk, uitkeren van pensioen). Bijvoorbeeld een pensioenfonds of een levensverzekeraar. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt dat gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. U betaalt voor die opbouw geen premie. Beschikbare Premieregeling, BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) 13

14 Uitruil De mogelijkheid voor u als deelnemer om het nabestaandenpensioen om te zetten in een hoger (of eerder ingaand) ouderdomspensioen of een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen. Waardeoverdracht Bij uitdiensttreding kunt u uw pensioen of het tot dan toe gespaarde kapitaal in een beschikbare premieregeling meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. Wezenpensioen Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan uw kind(eren) na uw overlijden. Het gaat vaak om een halfwezenpensioen (er is nog één ouder in leven). Vaak stopt het wezenpensioen in principe op 18- of 21-jarige leeftijd, maar loopt de uitkering langer door (tot bijvoorbeeld het 27 e jaar) als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is. Als beide ouders (verzorgers) zijn overleden, krijgen de dan volle wezen meestal een dubbel wezenpensioen. 14

15 Colofon Uitgave: Ontwerp: Stichting BASF Pensioenfonds, december 2011 Communicatie/DTP, AZL N.V. Beschikbare Premieregeling, BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) 15

16 Stichting BASF Pensioenfonds Postbus CZ Heerlen 16 BASF A

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Pensioenreglement Beschikbare- Premieregeling

Pensioenreglement Beschikbare- Premieregeling Stichting BASF Pensioenfonds Pensioenreglement Beschikbare- Premieregeling Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 januari 2014 C.M. Becx, voorzitter Z. Nijenhuis Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie