6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling"

Transcriptie

1 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat in het verleden, en/of met een inkomen boven de maximum inkomensgrondslag van de pensioenregeling WKNL, om een aanvullend pensioen op te bouwen in aanvulling op de basis pensioenregeling van WKNL Premie De premie voor de bijspaarregeling komt voor 100% voor rekening van de medewerker Reglement De pensioen bijspaarregeling is geregeld in het Pensioenreglement vrijwillige bijspaar pensioenregeling Wolters Kluwer Nederland bv.

2 Pensioenreglement vrijwillige bijspaar pensioenregeling Wolters Kluwer Nederland bv Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1 Werkgever : Wolters Kluwer nv of een in Nederland gevestigde directe of indirectedochtervennootschappen waarvan Wolters Kluwer nv meer dan 50% van de gewone aandelen bezit. 2 Werknemer : de persoon met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienstvan de werkgever. 3 Pensioenovereenkomst : hetgeen de werkgever en de werknemer inzake vrijwillige pensioen bijsparen zijn overeengekomen. De overeenkomst draagt het karakter van een premieovereenkomst 4 Basispensioenregeling : de verplicht pensioenregeling van Wolters Kluwer Nederland bv die is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. 5 Pensioenaanspraak : het recht op een nog niet ingegaan pensioen. 6 Deelnemer : de werknemer die overeenkomstig de bepalingen van dit pensioenreglement is opgenomen in de pensioenregeling. 7 Gewezen deelnemer : degene wiens deelnemerschap is geëindigd anders dan door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 8 Verzekeraar : Allianz Nederland Levensverzekering N.V., statutair gevestigd te Utrecht,waarbij de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen zijn verzekerd. 9 Kind : ieder kind dat in een familierechtelijke betrekking staat tot de deelnemer. 10 Partner : de echtgenoot van de (gewezen) deelnemer. Onder partner wordt mede verstaan de ongehuwde persoon van het eigen of het andere geslacht, met wie de deelnemer overeenkomstig de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bepalingen een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Onder partner wordt tevens verstaan de ongehuwde persoon van het eigen of het andere geslacht: a met wie noch de deelnemer noch een andere persoon dan de deelnemer een geregistreerd partnerschap is aangegaan; en b met wie de deelnemer een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd; en c die niet in de rechte lijn verwant is; en d met wie de deelnemer een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst heeft

3 gesloten. In deze samenlevingsovereenkomst dienen ten minste de geboortedatum en burgerlijke staat van de deelnemer en diens partner, de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding en enige vermogensrechtelijke bepalingen te zijn opgenomen. 11 Pensioengerechtigde leeftijd : de eerste van de maand waarin een (gewezen) deelnemer de 65-rige leeftijd bereikt. 12 Pensioenren : aantal ren gelegen tussen de datum van indiensttreding en de pensioengerechtigde leeftijd. De periode van pensioenren wordt in ren en maanden nauwkeurig berekend. 13 Franchise : het bedrag dat op het pensioengevend arloon in mindering wordt gebracht in verband met de basisvoorziening vanuit de sociale verzekeringswetgeving (AOW). 14 Deeltijdfactor : de verhouding tussen het overeengekomen aantal arbeidsuren van de deelnemer en het gebruikelijk aantal arbeidsuren bij de werkgever. 15 Gewogen deeltijdfactor : indien een deelnemer niet gedurende het gehele deelnemerschap dezelfde deeltijdfactor heeft, wordt een gewogen deeltijdfactor berekend. 16 ANW : Algemene Nabestaandenwet 17 AOW : Algemene Ouderdomswet. 18 WIA : Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 19 WGA : De regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten zoals bedoeld in de WIA. Artikel 2 Algemene bepalingen 1 Deelnemer aan de vrijwillige bijspaarpensioenregeling van de werkgever, is de werknemer die de leeftijd van 18 ar heeft bereikt. 2 De vrijwillige bijspaarpensioenregeling is een aanvulling op de basispensioenregeling die ondergebracht is bij Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. 3 In het kader van deze pensioenregeling is een pensioenreglement vastgesteld. Dit pensioenreglement vormt een aanvulling op de arbeidsovereenkomst van de deelnemer en vormt daarmee een onverbrekelijk geheel. 4 Deelname aan de pensioenregeling eindigt: 1 door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, of indien dit overeen is gekomen met de werkgever en de verzekeraar de eerdere of latere pensioeningangsdatum, 2 bij overlijden van de deelnemer, 3 bij beëindigen van de arbeidsovereenkomst vóór de pensioendatum, anders dan door arbeidsongeschiktheid.

4 Artikel 3 Omschrijving van de verplichte pensioenaanspraken De pensioenovereenkomst omvat verplicht: 1 Een levenslang ouderdomspensioen voor de werknemer dat ingaat op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de pensioengerechtigde leeftijd van 65 ar bereikt en maandelijks achteraf wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand voorafgaand aan het overlijden van de werknemer. Het ouderdomspensioen wordt opgebouwd op basis van de ingevolge artikel 8 beschikbare premies. 2 Een nabestaandenpensioen (partnerpensioen) na pensioendatum voor de partner van de deelnemer.het nabestaandenpensioen gaat in onmiddellijk na het overlijden van de deelnemer indien dit overlijden plaatsvindt na de pensioengerechtigde leeftijd. Het nabestaandenpensioen eindigt zodra de nabestaande overlijdt. Het nabestaandenpensioen is gericht op 70% van het ouderdomspensioen. Artikel 4 Omschrijving van de vrijwillige pensioenaanspraken De pensioenovereenkomst kan mede omvatten: 1 Een uitkering ten gevolge van het overlijden van de deelnemer. Deze uitkering dient te worden aangewend voor een nabestaandenpensioen (partnerpensioen) vóór pensioendatum voor de partner van de deelnemer. Het nabestaandenpensioen gaat in onmiddellijk na het overlijden van de deelnemer vóór de pensioengerechtigde leeftijd. Het nabestaandenpensioen eindigt zodra de nabestaande overlijdt. 2 Indien een partner ontbreekt, zal de uitkering ten gevolge van overlijden aangewend worden voor een wezenpensioen voor ieder kind van de deelnemer. Het wezenpensioen gaat in onmiddellijk na het overlijden van de deelnemer en eindigt zodra het kind de leeftijd van 21 ar bereikt. 3 Indien de deelnemer geen nabestaanden achterlaat, zal de uitkering in geval van overlijden aan de werkgever ter beschikking worden gesteld. 4 Vrijwillige pensioenaanspraken maken uitsluitend deel uit van de pensioenovereenkomst indien en voor zover deze pensioenen daadwerkelijk zijn aangevraagd en zijn verzekerd. De overeengekomen vrijwillige pensioenaanspraken worden op de polis aangetekend. 5 De hierboven vermelde pensioenaanspraken kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de geldende pensioenwetgeving. Artikel 5 Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid 1 Indien door de verzekeraar op de polis is aangetekend dat vrijstelling van premiebetaling bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd, wordt de premiebetaling gedurende de periode dat de deelnemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van de

5 verzekeringsvoorwaarden, voortgezet conform deze voorwaarden. 2 Het bedrag van de verzekerde premie staat op de polis vermeld. Artikel 6 Dekking van de pensioenaanspraken 1 De werkgever voldoet geheel aan de voor hem uit deze pensioenovereenkomst voortvloeiende verplichtingen door bij Allianz Nederland Levensverzekering N.V. een Allianz Design Pensioen (beleggingsverzekering met pensioenclausule) te sluiten, conform het bepaalde in artikel 23, lid 1, sub a van de Pensioenwet. 2 Op de bovenvermelde verzekeringsovereenkomst zijn de op het polisblad vermelde Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen van toepassing. Artikel 7 Pensioenkapitalen 1 Het pensioenkapitaal bij leven van de deelnemer is afhankelijk van de voor de beleggingsverzekering betaalde premies en koopsommen, berekend volgens de tarieven van de verzekeraar die op het tijdstip van storting gelden en de daarop behaalde beleggingsopbrengsten. De premie die voor het verzekeren van een kapitaal bij leven wordt aangewend is gelijk aan de betaalde premie, verminderd met de premie die nodig is voor verzekering van de uitkeringen bij overlijden vóór de pensioendatum en de premie die nodig is voor de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. 2 De uitkeringen bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum worden verzekerd op kapitaalbasis tegen éénrige risicopremies. De verzekeraar stelt arlijks het bedrag vast dat bij overlijden benodigd zou zijn om de verzekerde dan wel beoogde pensioenuitkering(en) te realiseren en past het verzekerd bedrag bijoverlijden hier bij aan. 3 Het pensioenkapitaal bij leven dient slechts als rekengrootheid en kan derhalve niet in contanten worden uitgekeerd, maar wordt op de ingangsdatum van het pensioen tegen de dan geldende tarieven uitgekeerd aan de begunstigde in de vorm van een pensioen als omschreven in de artikelen 3.1 en Indien door beleggingsopbrengsten op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van ingang van een pensioen als omschreven in artikel 3.1 de wettelijke begrenzing wordt overschreden, zal het meerdere aan de pensioengerechtigde worden uitgekeerd in de vorm van een uitkering ineens. 5 De deelnemer heeft gedurende het dienstverband het recht om in overleg met de werkgever en de verzekeraar, binnen de wettelijke begrenzing de ingangsdatum van het ouderdomspensioen te vervroegen indien de arbeidstijd door pensionering geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of uit te stellen indien het dienstverband wordt voortgezet. 6 De deelnemer heeft het recht op pensioendatum variatie aan te brengen in de hoogte van de 7 pensioenuitkeringen waarbij de laagste uitkering niet minder bedraagt dan 75% van de hoogste uitkering. 8 Indien op enig moment geen personen in leven zijn die behoren tot de wettelijke toegestane kring van gerechtigden voor de uitkering bij overlijden, wordt uitgekeerd aan de wettige erfgenamen van de deelnemer, mits sprake is van een uitzonderlijk geval van

6 restbegunstiging. Indien geen sprake is van een uitzonderlijk geval van restbegunstiging, wordt uitgekeerd aan de werkgever. Artikel 8 Hoogte beschikbare premie 1 De maximale hoogte van de premie voor de bijspaarregeling wordt bepaald aan de hand van de onderstaande bijspaarmogelijkheden en wordt voor de werknemer individueel berekend. 2 De beschikbare premie welke kan worden benut, wordt berekend op grond van een fiscaal maximaal mogelijk percentage van de pensioengrondslag. Leeftijd Bijspaarstaffel opbouwpercentage ar 6,00% ar 6,90% ar 8,40% ar 10,20% ar 12,50% ar 15,20% ar 18,70% ar 23,00% ar 28,60% ar 36,10% 3 De pensioengrondslag is gelijk aan de niet tot het pensioengevend inkomen behorende salariscomponenten van de basisregeling. 4 De beschikbare premie wordt vastgesteld op de dag dat de deelname aan deze pensioenregeling aanvangt,en vervolgens arlijks per 1 nuari. 5 De hoogte van de beschikbare premie dient te blijven binnen de grenzen, welke hieraan zijn gesteld in Hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 en de hierop gebaseerde uitvoeringsbesluiten. De deelnemer dient arlijks voor 1 nuari een door een erkend pensioenbureau getekende verklaring te overleggen dat de beschikbare premie binnen deze grenzen blijft. Artikel 9 Premiebetaling 1 De in het kader van deze pensioenovereenkomst door de deelnemer verschuldigde bijdragen zullen via de werkgever aan de verzekeraar worden afgedragen. 2 De deelnemer is een bijdrage in de kosten van de pensioen bijspaarregeling verschuldigd van 100% van de totale premie zoals omschreven in artikel 8. De bijdrage bedraagt in enig kalenderar nimmer meer dan de maximaal te betalen beschikbare premie zoals omschreven in artikel 8 lid 4. 3 Deze bijdrage zal door de werkgever op het salaris worden ingehouden in even zoveel termijnen als waarin het salaris aan de deelnemer wordt betaald indien de verklaring van artikel 8 lid 6 is ontvangen door de salarisadministratie van de werkgever. De bijdrage

7 bedraagt nooit meer dan de beschikbare premie zelf. 4 De deelnemer heeft binnen de wettelijke grenzen het recht om de in een ar niet gebruikte premieruimte in een later ar in te halen. De niet gebruikte premieruimte is gelijk aan het verschil tussen de premie die in een ar fiscaal ten hoogste mag worden betaald, en de premie die daadwerkelijk is betaald. De berekende premieruimte mag worden vermenigvuldigd met een samengestelde factor van 1,04 voor elk ar gelegen tussen het einde van het in te halen ar en de aanvang van het ar waarin de inhaal plaatsvindt. Eventuele risicopremies dienen hierbij uit de inhaalpremie te worden geëlimineerd. 5 Een aanvullende betaling zal door de werkgever worden ingehouden op het brutoloon van de deelnemer en aan de verzekeraar worden betaald. 6 De financiering van de in deze overeenkomst omschreven pensioenaanspraken vindt plaats door middel van maandpremies. Artikel 10 Fondsen 1 De te investeren premie wordt aangewend voor de aankoop van units in fondsen. 2 De investeringspremie wordt standaard belegd, volgens een vastgestelde combinatie van fondsen (beleggingsmix). De voor de individuele deelnemer geldende beleggingsmix is afhankelijk van de leeftijd. 3 In gevallen zoals voorzien bij of krachtens de geldende pensioenwetgeving kan de verzekeraar de beleggingsvrijheid begrenzen en de fondskeuze beperken of aanpassen. Artikel 11 Mogelijkheid tot uitruil 1 De (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid om op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen en alleen op dat moment binnen de wettelijke grenzen te kiezen voor uitruil van nabestaandenpensioen. Het beschikbaar komende kapitaal kan dan worden aangewend voor de aankoop van een hoger ouderdomspensioen. Dit betekent dat geheel of gedeeltelijk wordt afgezien van het recht op een nabestaandenpensioen. 2 Indien de (gewezen) deelnemer een echtgenoot of partner heeft, dient deze schriftelijk in te stemmen met de uitruil. 3 Indien de (gewezen) deelnemer geen echtgenoot of partner heeft, dient de deelnemer op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen schriftelijk te verklaren dat geen partner aanwezig is die aanspraak kan maken op partnerpensioen. 4 Bij uitruil is de sekseneutrale ruilvoet van toepassing zoals die geldt bij de verzekeraar waar de pensioenaanspraken worden ingekocht. Artikel 12 Tussentijdse beëindiging van het dienstverband door ontslag 1 Bij beëindiging van het dienstverband anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (ontslag), verkrijgt de deelnemer een premievrije aanspraak

8 op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen na de pensioendatum op voet van de tot dan betaalde en nog verschuldigde premies en koopsommen. 2 Pensioenaanspraken waarvoor uitsluitend een risicopremie in rekening is gebracht, komen bij tussentijdse beëindiging van het dienstverband te vervallen. 3 De premievrije aanspraak op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen na de pensioendatum als omschreven in artikel 12 lid 1 zal worden ondergebracht in een pensioenverzekering bij leven. De deelnemer met een partner kan de pensioenverzekering voortzetten met een aan de poliswaarde gerelateerde overlijdensdekking, mits hier binnen drie maanden na ontslag schriftelijk bij de verzekeraar om wordt verzocht. Artikel 13 Scheiding 1 Bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of scheiding van tafel en bed, dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door dood of vermissing, verkrijgt de (eerdere) echtgenoot of geregistreerde partner een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen, conform de bepalingen van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De verzekeraar verstrekt aan de (eerdere) echtgenoot of geregistreerde partner een bewijs van diens aanspraak. 2 Bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of scheiding van tafel en bed, dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door dood of vermissing, verkrijgt de (eerdere) echtgenoot of geregistreerde partner het recht op de uitbetaling van een premievrije aanspraak op het nabestaandenpensioen als omschreven in artikel 3 lid 2 (bijzonder nabestaandenpensioen). Artikel 14 Uitbetaling van pensioenen 1 De uitbetaling van pensioenen geschiedt aan de rechthebbende. De pensioenen worden uitgekeerd in maandelijkse termijnen achteraf aan het eind van iedere kalendermaand. 2 Een maanduitkering bedraagt 1/12e deel van het arlijks pensioen. 3 Op de uitkeringen zullen de wettelijk verschuldigde belastingen en andere verplichte heffingen worden ingehouden. Artikel 15 Waardeoverdracht 1 Bij aanvang van deelname in de pensioenregeling heeft de deelnemer het recht om de waarde van de bij zijn vorige werkgever(s) opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen. 2 In geval van beëindiging van het deelnemerschap door ontslag heeft de gewezen deelnemer het recht om de premievrije aanspraken op pensioen af te kopen, mits de afkoopsom rechtstreeks wordt overgemaakt naar een toegelaten pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever ter verwerving van nieuwe pensioenaanspraken. 3 Waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder op de overeengekomen pensioengerechtigde leeftijd inzake de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen is slechts toegestaan indien de ruilvoet en het tarief van de andere pensioenuitvoerder

9 sekseneutraal zijn. 4 In alle gevallen van waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder, vervallen alle pensioenaanspraken jegens de verzekeraar. Artikel 16 Uitvoeringsovereenkomst 1 Tussen de werkgever en de verzekeraar gemaakte afspraken inzake de pensioenovereenkomsten zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. 2 In een uitvoeringsovereenkomst wordt onder andere vastgelegd: a de informatieverstrekking van de werkgever aan de pensioenuitvoerder, b de acceptatieprocedure voor de deelnemer, c de betaling van de premie door de werkgever aan de verzekeraar, d de tariefsgrondslagen, 2 De werkgever zal op het eerste verzoek van de deelnemer een exemplaar van de uitvoeringsovereenkomst en eventuele bijlagen verstrekken. Artikel 17 Voorbehouden werkgever 1 De werkgever behoudt zich het recht voor de vrijwillige Bijspaarpensioenregeling te wijzigen of te beëindigen en dienovereenkomstig de premiebetaling aan de verzekeraar geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien: a de overheid maatregelen treft op het gebied van pensioenen en sociale verzekeringen, ten gevolge waarvan het handhaven van de vrijwillige Bijspaarpensioenregeling niet meer of niet meer in dezelfde mate gevergd kan worden. b de toetreding tot een (bedrijfstak)pensioenfonds verplicht wordt gesteld. 2 Indien de werkgever van het in lid 1 vermelde recht gebruik maakt, zal hij de deelnemer en de verzekeraar terstond daarvan in kennis stellen. Het verlagen, beperken of beëindigen van de premiebetaling zal echter geen invloed hebben op de opgebouwde aanspraken die zijn gevormd door de reeds betaalde premies. 3 De werkgever behoudt zich het recht voor dit reglement aan te passen, indien dit naar oordeel van de verzekeraar noodzakelijk is om te voldoen, of te blijven voldoen aan in de wet of op grond van de wet gestelde voorwaarden. Artikel 18 Fiscale clausule 1 De werkgever heeft het recht deze regeling of enige aanpassing daarin voor het van kracht worden ter beoordeling van de fiscale toelaatbaarheid voor te leggen aan de bevoegde inspecteur, en daarop desgewenst een voor bezwaar vatbare beschikking te vragen. 2 De werkgever heeft de bevoegdheid zich neer te leggen bij deze beschikking, en deze regeling in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van deze beschikking. 3 De werkgever en de verzekeraar blijven bij het uitvoeren van deze regeling binnen de fiscale wet- en regelgeving.

10 Artikel 19 Informatieverstrekking werkgever en werknemer 1 Bij opname in de pensioenregeling stelt de werkgever de werknemers van hun opname als deelnemer schriftelijk in kennis. 2 De deelnemer zal in het bezit worden gesteld van een exemplaar van het geldende pensioenreglement. 3 De deelnemer is verplicht de werkgever en de verzekeraar tijdig mutaties door te geven. Dit betekent onder meer dat de deelnemer verplicht is binnen 3 maanden kennis te geven van: - huwelijk en echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed; - het aangaan van een geregistreerd partnerschap en beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden of ontbinding van het geregistreerd partnerschap; - de totstandkoming van een ongeregistreerd partnerschap en beëindiging daarvan; - het overlijden van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de ongeregistreerde partner; - geboorte van kinderen; - wijzigingen in adresgegevens. Artikel 20 nformatieverstrekking verzekeraar 1 De deelnemer wordt schriftelijk door verzekeraar op de hoogte gebracht van wijzigingen in het pensioenreglement. 2 De deelnemer ontvangt arlijks kosteloos een door de verzekeraar af te geven schriftelijke opgave van: a de op dat moment geldende pensioenaanspraken, b de opgebouwde waarde van het pensioenkapitaal op dat moment. 3 De deelnemer ontvangt arlijks kosteloos een schriftelijke opgave van de aan het voorafgaande kalenderar toe te rekenen waardeaangroei van de pensioenaanspraken overeenkomstig artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001 (factor A). 3 De verzekeraar verstrekt de (gewezen) deelnemer op verzoek schriftelijk: a binnen drie maanden schriftelijk een opgave van de hoogte van de opgebouwde aanspraken (poliswaarde), b een opgave van de over de ren 1998 tot en met 2000 toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel Wet inkomstenbelasting 2001, Artikel 21 Inwerkingtreding Dit pensioenreglement treedt in werking vanaf 20 december 2007.

11

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein Addendum op het op 1 januari 2008 in werking getreden pensioenreglement-b (= middelloon) 2008 (Pensioenregling 55-minners) van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 5 Vaststelling en betaling van de verschuldigde premies 4

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 5 Vaststelling en betaling van de verschuldigde premies 4 Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. In werking getreden op 1 januari 2007. 18 april 2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. In werking getreden op 1 januari 2007. 18 april 2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen In werking getreden op 1 januari 2007 18 april 2011 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling wordt verstaan onder: a. het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Voor voetbaloefenmeesters

Pensioenovereenkomst. Voor voetbaloefenmeesters Voor voetbaloefenmeesters Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap 3 Artikel 4. Pensioenaanspraken 3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Excedentpensioenreglement Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt

Excedentpensioenreglement Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt Excedentpensioenreglement Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt Versie 1 januari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7. Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 (voor het laatst gewijzigd per 1.7.2013) Pensioenreglement 1.7.2013 Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Productkenmerken regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van dit document

Nadere informatie

Pensioenreglement. FlexxPensioen gegarandeerd kapitaal. van. Werkgever 2

Pensioenreglement. FlexxPensioen gegarandeerd kapitaal. van. Werkgever 2 Pensioenreglement FlexxPensioen gegarandeerd kapitaal van Werkgever 2 Inhoudsopgave: Artikel 1: Definities Artikel 2: Aanvang en einde van het deelnemerschap Artikel 3: Premie Artikel 4: Aanwending van

Nadere informatie

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers van AEGON Levensverzekering NV. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Bijlagen Artikel 9. Levenslang partnerpensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 PENSIOENREGLEMENT RICOH NEDERLAND 2007 1 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOORAEGON LEVENSVERZEKERING N.V.

PER 1 JANUARI 2015 PENSIOENREGLEMENT RICOH NEDERLAND 2007 1 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOORAEGON LEVENSVERZEKERING N.V. PENSIOENREGLEMENT RICOH NEDERLAND 2007 1 PER 1 JANUARI 2015 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOORAEGON LEVENSVERZEKERING N.V. EN VOORHEEN DOOR STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND (IN LIQUIDATIE)

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 1 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement II Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 01-01-2006; of in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006

Nadere informatie

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Peek & Cloppenburg geldend vanaf 1 januari 2014 Voor werknemers geboren na 1949 versie 20 november 2014 pensioenreglement 2014 [1] Inhoud Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V.

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Fondsreglement Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen... 4 Artikel 3. Deelnemerschap... 6 Artikel 4.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT ERNST & YOUNG NEDERLAND LLP STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG, ROTTERDAM. Ingangsdatum: 31 december 2006 2015-06

PENSIOENREGLEMENT ERNST & YOUNG NEDERLAND LLP STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG, ROTTERDAM. Ingangsdatum: 31 december 2006 2015-06 PENSIOENREGLEMENT ERNST & YOUNG NEDERLAND LLP STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG, ROTTERDAM Ingangsdatum: 31 december 2006 2015-06 Inhoudsopgave A Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Vastgesteld door het bestuur op 2 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding..3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Strekking van dit pensioenreglement 3 Artikel 3. Karakter van de pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Fondsreglement. FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

Fondsreglement. FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie In werking getreden op 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015 ANW hiatenpensioen. van Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van

PENSIOENREGLEMENT 2015 ANW hiatenpensioen. van Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van PENSIOENREGLEMENT 2015 ANW hiatenpensioen van Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Rotterdam Toelichting bij pensioenbegrippen arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland betreffende deelnemers die niet hebben ingestemd met de nieuwe pensioenregeling van de onderneming welke met ingang van 1 januari 2002 uitgevoerd

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam PENSIOENREGLEMENT van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam Versie 2014 INHOUD PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel 3. Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenreglement. Philips flex pensioen 2011 (Flex 65) Stichting Philips Pensioenfonds

Pensioenreglement. Philips flex pensioen 2011 (Flex 65) Stichting Philips Pensioenfonds 2017 Pensioenreglement Philips flex pensioen 2011 (Flex 65) Stichting Philips Pensioenfonds 3 Pensioenreglement Philips flex pensioen 2011 (Flex 65) Dit pensioenreglement is van toepassing voor Aangeslotenen

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie