Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007

2 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5 Artikel 3 Pensioenaanspraken...5 Artikel 4 Pensioengevend Salaris, Franchise, Basisgrondslag en Beleggingsgrondslag...6 Artikel 5 Deeltijdwerknemers...6 BASISMODULE...8 Artikel 6 Ouderdomspensioen...8 Artikel 7 Artikel 8 Partnerpensioen...8 Omzetting partnerpensioen...9 Artikel 9 Ontbinding van het huwelijk/partnerschap...10 Artikel 10 Wezenpensioen...11 PENSIOEN-BELEGGINGSMODULE...13 Artikel 11 Pensioenbeleggingsbijdragen...13 Artikel 12 Pensioenbeleggingskapitaal...14 Artikel 13 Ontbinding van het huwelijk/partnerschap...14 MODULE VRIJWILLIGE BIJDRAGEN...17 Artikel 14 Vrijwillige bijdragen...17 Artikel 15 Minimum en maximum deelnemersbijdragen...18 BIJZONDERE BEPALINGEN...20 Artikel 16 Artikel 17 Aanspraken bij voortijdige beëindiging...20 Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidspensioen...20

3 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 2 Artikel 18 Flexibiliseringsmogelijkheden...22 Artikel 19 Recht op waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen...24 Artikel 20 Voorwaardelijke aanpassing pensioenen...25 Artikel 21 Fiscale bepalingen...26 Artikel 22 Artikel 23 Artikel 24 Verplichtingen van de Deelnemers, de Aangesloten werkgevers en het Fonds...27 Uitbetaling pensioenen...27 Wijziging van de aanspraken, het Reglement en korting van de aanspraken...28 Artikel 25 Herverzekering...29 Artikel 26 Beslag op en overdracht van pensioenaanspraken...30 Artikel 27 Bijzondere bepalingen...30 Artikel 28 Financiering pensioenregeling...31 Artikel 29 Inwerkingtreding...31 Artikel 30 Overgangsmaatregel...31 BIJLAGEN...33 Bijlage 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de tabellen...33 Bijlage 2 Tarieven vervroeging en uitstel...34 Bijlage 3 Tarieven uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen...35 Bijlage 4 Tarieven uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen...36 Bijlage 5 Tarieven variatie hoogte ouderdomspensioen...37 Bijlage 6 Tarieven aankoop ouderdomspensioen en partnerpensioen bij pensionering...38 Bijlage 7 Tarieven aankoop ouderdomspensioen en partnerpensioen bij uitdiensttreding...39 Bijlage 8 Tarieven aankoop partnerpensioen bij overlijden...40 Bijlage 9 Door het Fonds te verstrekken informatie:...42

4 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 3 ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In dit pensioenreglement (het Reglement ) gelden de omschrijvingen van de Statuten van de Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. 2. Voorts wordt verstaan onder, tenzij in dit Reglement anders wordt aangegeven: a. Aangesloten werkgevers: De werkgevers als bedoeld in artikel 5 van de Statuten; b. Arbeidsongeschiktheid: Arbeidsongeschikt in de zin van dit Reglement is degene, die arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (hierna: WIA) of de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: WAO) en recht op uitkering krachtens één van die wetten heeft; c. Basisgrondslag: Het deel van het Pensioengevend Salaris tot en met de Salarisgrens, verminderd met de Franchise; d. Basismodule: De pensioenopbouw tot de Salarisgrens; e. Beleggingsgrondslag: Het deel van het Pensioengevend Salaris dat uitstijgt boven de Salarisgrens; f. Bestuur: Het bestuur van het Fonds; g. Deelnemer(s): De werknemer(s) in dienst van de Aangesloten werkgevers, die overeenkomstig artikel 2 van dit Reglement als deelnemers tot het Fonds zijn toegelaten; h. Fonds: De Stichting Pensioenfonds Citco Nederland, gevestigd te Amsterdam; i. Franchise: Het deel van het Pensioengevend Salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, zoals beschreven in artikel 4 lid 3; j. Gepensioneerde: Degene die krachtens het bepaalde in de Statuten en Reglement ouderdomspensioen van het Fonds ontvangt; k. Gewezen Deelnemer: De Deelnemer wiens deelnemerschap anders dan door overlijden of pensionering is geëindigd, doch die nog aanspraken jegens het Fonds kan doen gelden; l. Kind: a. Het kind tot wie de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde vóór de beëindiging van het deelnemerschap als ouder in familierechtelijke betrekking staat; b. Enig ander kind dat door een (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde vóór de beëindiging van het deelnemerschap als een eigen kind werd onderhouden en opgevoed; m. Normale werktijd: Het door de Aangesloten werkgever vastgestelde gemiddelde aantal uren per week waarin normaal gesproken de werkzaamheden worden verricht bij een voltijds dienstverband; n. Partner: - De wettige echtgeno(o)t(e) van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde, mits het huwelijk is gesloten voor de Pensioendatum; of - De partner met wie de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde een geregistreerd partnerschap in de zin van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan voor de Pensioendatum; of - De partner met wie de ongehuwde (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde voor de Pensioendatum een

5 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 4 gemeenschappelijke huishouding voert, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. Er moet sprake zijn van een tussen twee ongehuwde personen bestaande relatie (geen familierelatie in de rechte lijn); en b. De ongehuwde Deelnemer dient uit eigen beweging schriftelijk aan het Fonds te melden dat hij/zij voor partnerpensioen in aanmerking wenst te komen; en c. De partners dienen te beschikken over een notarieel samenlevingscontract, dat enige bepalingen van vermogensrechtelijke aard ter zake van de gemeenschappelijke huishouding bevat en dat ten minste voor de Pensioendatum is verleden en ten tijde van het overlijden ten minste één jaar heeft bestaan; o. Pensioenbeleggingsmodule: De pensioenopbouw boven de Salarisgrens; p. Pensioendatum: De eerste dag van de maand waarin het ouderdomspensioen ingaat; q. Pensioengerechtigde: Degene voor wie op grond van een Pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan; r. Pensioengevend Salaris: Is gelijk aan dertien maal het vaste maandsalaris per 1 januari van het desbetreffende jaar, vermeerderd met 8% vakantietoeslag over twaalf maal dit vaste maandsalaris dan wel indien tussen de werknemer en de Aangesloten werkgever een andere afspraak ten aanzien van het pensioengevend salaris is gemaakt, het overeengekomen Pensioengevend Salaris; s. Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen de Aangesloten werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen; t. Pensioenrichtdatum: De eerste dag van de maand waarin de Deelnemer 65 jaar wordt of, ware hij niet eerder overleden, zou zijn geworden; u. Premieovereenkomst: Een Pensioenovereenkomst over een vastgestelde premie die uiterlijk op de Pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering. v. PW: Pensioenwet; w. Salarisgrens: Bij de invoering van deze pensioenregeling geldt voor de vaststelling van de aanspraken ingevolge de Basismodule een salarisgrens van ,78 (peildatum 1 januari 2007). Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari door het Bestuur aangepast op basis van de wijziging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens afgeleid, van oktober tot oktober; x. Statuten: De statuten van het Fonds; y. Uitkeringsovereenkomst: Een Pensioenovereenkomst over een vastgestelde pensioenuitkering op de Pensioendatum; z. Uitvoeringsovereenkomst: De overeenkomst tussen de Aangesloten werkgevers en het Fonds over de uitvoering van de tussen de werknemers en de Aangesloten werkgevers gesloten Pensioenovereenkomsten; aa. Vermogensbeheerder: Een door het Bestuur aan te wijzen vermogensbeheerder die geregistreerd is bij de Autoriteit Financiële Markten;

6 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 5 Artikel 2 Deelneming 1. Voor het deelnemerschap komt in aanmerking de werknemer, met wie door een Aangesloten werkgever een Pensioenovereenkomst is aangegaan op grond waarvan dit Reglement van toepassing is. 2. Op schriftelijk verzoek van een van de Aangesloten werkgevers kunnen door het Bestuur ook werknemers van gelieerde ondernemingen worden toegelaten. 3. Iedere Deelnemer ontvangt bij aanvang van het deelnemerschap een bewijs van deelnemerschap, waarin de datum van aanvang van het deelnemerschap is vermeld. 4. Het deelnemerschap eindigt door: a. de beëindiging van het dienstverband, tenzij dit Reglement anders bepaalt; b. het bereiken van de Pensioendatum; c. het overlijden. 5. Onder jaren van deelneming worden verstaan de jaren gedurende welke de Deelnemer ingevolge het bepaalde in dit artikel heeft deelgenomen. Gedeelten van deelnemersjaren worden naar boven afgerond op volle maanden. Artikel 3 A. Basismodule: Pensioenaanspraken De deelneming geeft aanspraak op de Basismodule die omvat: a. Ouderdomspensioen ten behoeve van de Deelnemer; b. Partnerpensioen ten behoeve van de Partner van de Deelnemer; c. Wezenpensioen ten behoeve van de Kinderen van de Deelnemer; d. Arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de Deelnemer. Deze Basismodule als onderdeel van de Pensioenovereenkomst heeft het karakter van een zogenaamde Uitkeringsovereenkomst. In deze Uitkeringsovereenkomst is vastgelegd dat: a. de pensioenregeling een middelloonregeling is; b. de hoogte van de uit het pensioenreglement voortvloeiende pensioenuitkering, conform het bepaalde in artikel 6 van het Reglement, afhankelijk is van: 1. de hoogte van de Basisgrondslag in ieder afzonderlijk deelnemingsjaar (zie artikel 4 van het Reglement); 2. het opbouwpercentage (zie artikel 6 lid 1 van het Reglement).

7 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 6 B. Pensioen-beleggingsmodule: Tevens geeft de deelneming aanspraak op de Pensioen-beleggingsmodule, indien het Pensioengevend Salaris hoger is dan de Salarisgrens. Deze module omvat een uit premies opgebouwd pensioenbeleggingskapitaal, dat bij ingang van het ouderdomspensioen of bij overlijden van de Deelnemer wordt aangewend voor de financiering van pensioen ten behoeve van de Deelnemer en/of de Partner van de Deelnemer. Deze Pensioen-beleggingsmodule als onderdeel van de Pensioenovereenkomst heeft het karakter van een Premieovereenkomst. Zie voor de inhoud van deze module de artikelen 11 tot en met 13 van het Reglement. Artikel 4 Pensioengevend Salaris, Franchise, Basisgrondslag en Beleggingsgrondslag 1. Het Pensioengevend Salaris in de Basismodule is gelijk aan Pensioengevend Salaris, een en ander tot en met de Salarisgrens. 2. Het Pensioengevend Salaris in de Pensioen-beleggingsmodule is gelijk aan het Pensioengevend Salaris, een en ander vanaf de Salarisgrens. 3. De Franchise bedraagt per 1 januari ,99 en zal per 1 januari van elk volgend jaar met eenzelfde percentage worden verhoogd of verlaagd als de ontwikkeling van de AOW-uitkering voor een gehuwde, met een echtgeno(o)t(e) van 65 jaar of ouder, over het voorafgaande jaar. Het Bestuur heeft de mogelijkheid om per één januari van enig jaar een ander percentage voor verhoging of verlaging van de Franchise voor dat betreffende jaar vast te stellen. 4. De vaststelling van de voor dat jaar geldende Basis- en Beleggingsgrondslag vindt jaarlijks plaats per 1 januari of per de latere datum van aanvang deelneming, waarbij het dan geldende Pensioengevend Salaris en de dan geldende Franchise en Salarisgrens in aanmerking worden genomen. Artikel 5 Deeltijdwerknemers 1. Voor een deeltijdwerknemer wordt het Pensioengevend Salaris vastgesteld alsof de Normale werktijd zou gelden. 2. De deeltijdwerknemer bouwt aanspraken op in verhouding tussen de in deeltijd gewerkte tijd en de Normale werktijd (deeltijdpercentage). 3. De aanspraken van de deeltijdwerknemer worden, met uitzondering van de aanspraken uit hoofde van de risicoregeling arbeidsongeschiktheidspensioenen, vastgesteld door de aanspraken bij een Normale werktijd te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage. 4. Indien het deeltijdpercentage gedurende een kalenderjaar is gewijzigd, wordt voor de vaststelling van de aanspraken uit hoofde van de Basismodule voor dat jaar een gemiddeld deeltijdpercentage gehanteerd.

8 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 7 5. Voor de vaststelling van de aanspraken op arbeidsongeschiktheidspensioen (artikel 17) wordt in afwijking van het bepaalde in lid 1 het Pensioengevend Salaris vastgesteld op basis van de in deeltijd gewerkte tijd.

9 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 8 BASISMODULE Artikel 6 Ouderdomspensioen 1. Het jaarlijks ouderdomspensioen bedraagt voor ieder doorgebracht jaar van deelneming 2,00% van de Basisgrondslag in het betreffende jaar van deelneming. 2. Het ouderdomspensioen gaat in op de Pensioenrichtdatum en wordt uitgekeerd tot en met de maand van overlijden van de Gepensioneerde. 3. Voor de Deelnemers aan het onderhavige Reglement die op 31 december 2002 deelnamen aan de dan geldende pensioenregeling, geldt dat de uiterlijk tot 1 januari 2003 opgebouwde rechten op alleenstaandenpensioen zijn vervallen onder gelijktijdige toekenning van aanspraken op partnerpensioen op basis van de per 31 december 2002 geldende pensioenregeling alsof zij gehuwd waren. 4. In het hierboven genoemde geval geldt dat het door uitruil verkregen extra ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 8 van dit Reglement ten minste even hoog is als het tot uiterlijk 1 januari 2003 opgebouwde alleenstaandenpensioen, als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de pensioenregeling, zoals deze van toepassing was per 31 december Op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer kan bij pensionering het opgebouwde ouderdomspensioen als in dit artikel omschreven geheel of gedeeltelijk worden omgezet in extra partnerpensioen. 6. De hoogte van de pensioenaanspraken wordt vastgesteld aan de hand van door het Bestuur vastgestelde tarieven. De tarieven en actuariële grondslagen waarop de tarieven zijn gebaseerd, worden vastgelegd in een bestuursbesluit en zijn vermeld in de bijlagen bij dit Reglement. 7. Het op grond van artikel 9 lid 6 afgesplitste ouderdomspensioen wordt bij de omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen buiten beschouwing gelaten. Artikel 7 Partnerpensioen 1. Bij overlijden van een Deelnemer wordt een partnerpensioen vastgesteld ter grootte van: a. 70% van het volgens artikel 6 vastgestelde ouderdomspensioen; en b. 1,4% van de som van de Basisgrondslag en Beleggingsgrondslag per jaar vanaf de maand waarin de Deelnemer is overleden tot aan de Pensioenrichtdatum waarbij wordt verondersteld dat de overleden Deelnemer met de laatstelijk vastgestelde Basisgrondslag en Beleggingsgrondslag Deelnemer zou zijn gebleven; en c. wordt het pensioenbeleggingskapitaal als bedoeld in artikel 12 aangewend overeenkomstig artikel 12 lid Bij overlijden van een Gewezen Deelnemer wordt een partnerpensioen vastgesteld ter grootte van 70% van het volgens artikel 6 vastgestelde ouderdomspensioen en wordt

10 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 9 het pensioenbeleggingskapitaal als bedoeld in artikel 12 aangewend overeenkomstig artikel 12 lid Bij overlijden van een Gepensioneerde wordt een partnerpensioen vastgesteld ter grootte van 70% van het volgens artikel 6 vastgestelde ouderdomspensioen tenzij op de Pensioendatum een andere verhouding is overeengekomen. Daarnaast komt het overeenkomstig artikel 12 lid 5 aangekochte partnerpensioen tot uitkering, mits op Pensioendatum een partnerpensioen is aangekocht. 4. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde en wordt uitbetaald aan de Partner tot en met de maand van overlijden van de Partner. 5. Bij het aangaan van een huwelijk dan wel een geregistreerd respectievelijk ongehuwd samenlevingsverband na beëindiging van de deelneming door pensionering ontstaat geen nieuw recht op partnerpensioen. 6. Indien ingevolge het bepaalde in artikel 9 voor de gewezen Partner(s) van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde een premievrije aanspraak op bijzonder partnerpensioen bestaat, wordt het volgens de voorgaande leden berekende partnerpensioen verminderd met het bedrag van die aanspraken. 7. Geen aanspraak op partnerpensioen ontstaat, indien de Partner zich heeft schuldig gemaakt aan enig misdrijf, dat de dood van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde ten gevolge heeft gehad, of aan zodanig misdrijf medeplichtig is geweest. 8. De aanspraak op partnerpensioen kan niet bij overeenkomst tussen de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde en het Fonds of de Aangesloten werkgever worden verminderd zonder toestemming van de Partner anders dan de gevallen van afkoop als bedoeld in de PW. Artikel 8 Omzetting partnerpensioen 1. Op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer en zijn eventuele Partner kan bij pensionering het opgebouwde partnerpensioen als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a respectievelijk lid 2 geheel of gedeeltelijk worden omgezet in extra ouderdomspensioen. 2. De hoogte van de pensioenaanspraken wordt vastgesteld aan de hand van door het Bestuur vastgestelde tarieven. De tarieven en actuariële grondslagen waarop de tarieven zijn gebaseerd, worden vastgelegd in een bestuursbesluit en zijn vermeld in de bijlagen bij dit Reglement. 3. Het op grond van artikel 9 afgesplitste bijzonder partnerpensioen wordt bij de omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen buiten beschouwing gelaten.

11 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 10 Artikel 9 Ontbinding van het huwelijk/partnerschap Bijzonder partnerpensioen 1. Voor de toepassing van de leden 1 tot en met 4a van dit artikel wordt onder scheiding verstaan: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub n. 2. Bij scheiding verkrijgt de voormalige Partner van de Deelnemer een zodanige premievrije aanspraak op partnerpensioen als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a, als de Deelnemer zou hebben verkregen, indien op het tijdstip van de scheiding het deelnemerschap zou zijn beëindigd anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioendatum. De gewezen Partner ontvangt een bewijs van de aanspraak op bijzonder partnerpensioen. 3. Bij scheiding verkrijgt de voormalige Partner van een Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde de aanspraak op partnerpensioen die de Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde bij beëindiging van het deelnemerschap heeft behouden. De gewezen Partner ontvangt een bewijs van haar respectievelijk zijn aanspraak. 4. De aanspraak kan worden verminderd of uitgesloten indien gewezen Partners bij huwelijkse voorwaarden, voorwaarden aangegaan bij het geregistreerd partnerschap of voorwaarden aangegaan bij de gemeenschappelijke huishouding dan wel bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding anders overeenkomen. De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het Fonds is gehecht, dat het bereid is een uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te dekken. 4a. Een gewezen partner met een recht op bijzonder partnerpensioen heeft het recht dit te vervreemden aan eerdere of latere partner van de overleden deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde, mits: a. het Fonds bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het risico te dekken; b. de vervreemding onherroepelijk is; en c. dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte. Gevolgen voor het ouderdomspensioen 5. Voor de toepassing van de leden 6 tot en met 10 van dit artikel wordt onder scheiding verstaan: echtscheiding, de scheiding van tafel en bed en de beëindiging van het geregistreerde partnerschap. 6. Bij scheiding heeft de gewezen echtgeno(o)t(e) of geregistreerde Partner van de (Gewezen) Deelnemer op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 6 opgebouwd gedurende de huwelijkse periode. 7. Het in lid 6 bepaalde is niet van toepassing indien: - de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding bij huwelijkse voorwaarden of voorwaarden aangegaan bij het geregistreerde

12 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 11 partnerschap dan wel bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding is uitgesloten; of - het ouderdomspensioen dat krachtens de verevening aan de (gewezen) echtgeno(o)t(e) of geregistreerde Partner toekomt, gelijk of lager is dan het bedrag zoals genoemd in artikel 66, lid 1 van de PW. 8. Het recht op verevening kan alleen dan rechtstreeks jegens het Fonds worden uitgeoefend, indien de scheiding binnen twee jaar na het tijdstip van scheiding op een bij wet voorgeschreven formulier aan het Fonds is gemeld. 9. De gewezen echtgeno(o)t(e) of geregistreerde Partner ontvangt een premievrije polis ter zake van het pensioen waarop de gewezen echtgeno(o)t(e) respectievelijk geregistreerde Partner aanspraak heeft. 10. Het Fonds is bevoegd om de kosten van de verevening als bedoeld in dit artikel voor de helft aan ieder van de gewezen echtgenoten of geregistreerde Partners in rekening te brengen dan wel in mindering te brengen op de aan hen uit te betalen bedragen. Artikel 10 Wezenpensioen 1. Wezenpensioen wordt toegekend aan de Kinderen van de (Gewezen) Deelnemers of Gepensioneerden beneden de 18-jarige leeftijd. Wezenpensioen kan eveneens worden toegekend aan een studerend Kind boven 18 jaar tot uiterlijk 27 jaar, indien en zolang het Kind wegens het volgen van onderwijs naar het oordeel van het Bestuur onvoldoende in staat is inkomsten uit arbeid te verwerven. 2. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die, waarin de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde is overleden. 3. Bij overlijden van een Deelnemer wordt een wezenpensioen vastgesteld ter grootte van: a. 14% van het volgens artikel 6 vastgestelde ouderdomspensioen; en b. 0,28% van de som van de Basisgrondslag en Beleggingsgrondslag per jaar vanaf de maand waarin de Deelnemer is overleden tot aan de Pensioenrichtdatum waarbij wordt verondersteld dat de overleden Deelnemer met de laatstelijk vastgestelde Basisgrondslag en Beleggingsgrondslag Deelnemer zou zijn gebleven; en c. wordt het pensioenbeleggingskapitaal als bedoeld in artikel 12 aangewend overeenkomstig artikel 12 lid Bij overlijden van een Gewezen Deelnemer wordt een wezenpensioen vastgesteld ter grootte van 14% van het volgens artikel 6 vastgestelde ouderdomspensioen en wordt een deel van het pensioenbeleggingskapitaal als bedoeld in artikel 12 aangewend voor de aankoop van een wezenpensioen, met inachtneming van het gestelde in artikel 21 (fiscaal maximum). 5. Bij overlijden van een Gepensioneerde wordt een wezenpensioen vastgesteld ter grootte van 14% van de som van het volgens artikel 6 lid 1 en artikel 12 bij standaard aankoop vastgestelde ouderdomspensioen.

13 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Het wezenpensioen, als bedoeld in de leden 3, 4 en 5, wordt verdubbeld indien geen (bijzonder) partnerpensioen wordt uitgekeerd. 7. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand, waarin de wees: a. is overleden; b. de 18-jarige leeftijd heeft bereikt; of c. het latere tijdstip, waarop een studerende wees de 27-jarige leeftijd heeft bereikt. 8. Geen aanspraak op wezenpensioen ontstaat, indien de wees zich heeft schuldig gemaakt aan enig misdrijf, dat de dood van de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde ten gevolge heeft gehad, of aan zodanig misdrijf medeplichtig is geweest. 9. Het totaal van de wezenpensioenen bedraagt tezamen niet meer dan 42,5% van het (bijzondere) partnerpensioen als omschreven in artikel 7 leden 1, 2 en 3. Bij overschrijding van dit maximum wordt het totale wezenpensioen gelijkelijk over alle wezen verdeeld.

14 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 13 PENSIOEN-BELEGGINGSMODULE Artikel 11 Pensioenbeleggingsbijdragen 1. De Deelnemer bouwt een pensioenbeleggingskapitaal op door deel te nemen aan de Pensioen-beleggingsmodule. De jaarlijkse volledige pensioenbeleggingsbijdragen van de Deelnemer aan de Pensioen-beleggingsmodule zijn gelijk aan een percentage van de Beleggingsgrondslag, conform onderstaande tabel. Leeftijd Van 18 tot en met 19 jaar Van 20 tot en met 24 jaar Van 25 tot en met 29 jaar Van 30 tot en met 34 jaar Van 35 tot en met 39 jaar Van 40 tot en met 44 jaar Van 45 tot en met 49 jaar Van 50 tot en met 54 jaar Van 55 tot en met 59 jaar Van 60 tot en met 64 jaar Spaarbijdrage 4,8% van de Beleggingsgrondslag 5,5% van de Beleggingsgrondslag 6,6% van de Beleggingsgrondslag 8,0% van de Beleggingsgrondslag 9,6% van de Beleggingsgrondslag 11,6% van de Beleggingsgrondslag 14,0% van de Beleggingsgrondslag 16,9% van de Beleggingsgrondslag 20,5% van de Beleggingsgrondslag 25,1% van de Beleggingsgrondslag 2. De pensioenbeleggingsbijdragen zijn door de Aangesloten werkgever bij achterafbetaling in maandelijkse termijnen verschuldigd. 3. Het Fonds opent op zijn naam ten behoeve van de Deelnemer een beleggingsrekening bij de Vermogensbeheerder waarop de pensioenbeleggingsbijdragen worden bijgeschreven. 4. De pensioenbeleggingsbijdragen worden door het Fonds ten behoeve van de Deelnemers zo spoedig mogelijk nadat zij verschuldigd zijn geworden op de beleggingsrekening gestort. Het Fonds zal nimmer rente verschuldigd zijn wegens te late overschrijving. 5. De Deelnemer deelt zijn keuze voor de aan de beleggingsrekening verbonden beleggingsfondsen schriftelijk aan de Vermogensbeheerder mee. Een wijziging van de keuze kan elektronisch of door middel van een hiervoor bij de administrateur te verkrijgen formulier aan de Vermogensbeheerder worden doorgegeven. 6. De door de Vermogensbeheerder in rekening gebrachte kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

15 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Ten aanzien van de beleggingsfondsen zijn de geldende beleggingsvoorwaarden van het desbetreffende beleggingsfonds van toepassing. Artikel 12 Pensioenbeleggingskapitaal 1. Het pensioenbeleggingskapitaal op enig tijdstip is gelijk aan de waarde van het saldo van de beleggingsrekening op datzelfde tijdstip onder aftrek van de door de Vermogensbeheerder in rekening gebrachte verkoopkosten. 2. Het pensioenbeleggingskapitaal wordt op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen in de basisregeling aangewend voor de aankoop van ouderdomspensioen en/of partnerpensioen bij een ingevolge artikel 23 PW toegelaten instelling (waaronder het Fonds), naar keuze van de Deelnemer. De standaard aankoop dient een ouderdomspensioen en partnerpensioen in de verhouding 100:70 te zijn. De (Gewezen) Deelnemer kan kiezen om pensioenen in een andere verhouding aan te kopen, mits de Partner van de (Gewezen) Deelnemer hiermee schriftelijk instemt. 3. De (Gewezen) Deelnemer dient zijn keuze voor de aanwending van het pensioenbeleggingskapitaal ten minste drie maanden voor de beoogde ingangsdatum van de aan te kopen pensioenen schriftelijk aan de administrateur kenbaar te maken. 4. Met uitzondering van de wijze van vaststellen zijn de desbetreffende artikelen in de basisregeling voor de verschillende pensioenvormen van overeenkomstige toepassing op de voor het pensioenbeleggingskapitaal aan te kopen pensioenen. 5. Bij overlijden van een (Gewezen) Deelnemer voor het bereiken van de Pensioendatum wordt het pensioenbeleggingskapitaal aangewend voor de aankoop van een direct ingaand partnerpensioen met een wezenpensioen van 20% van het partnerpensioen, een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 10 lid 9 (maximaal wezenpensioen) en artikel 21 (fiscaal maximum). 6. Bij overlijden van een (Gewezen) Deelnemer die geen Pensioengerechtigden achterlaat, wordt het pensioenbeleggingskapitaal toegevoegd aan de opbrengsten van het Fonds. Artikel 13 Ontbinding van het huwelijk/partnerschap 1. Bij scheiding wordt het kapitaal dat tot de scheidingsdatum is opgebouwd, afgesplitst en gestort op een separate beleggingsrekening en belegd overeenkomstig een door het Bestuur vast te stellen beleggingsmix. Bij het bereiken van de Pensioendatum wordt het overeenkomstig dit lid afgesplitste kapitaal aangewend voor de standaard aankoop van ouderdomspensioen en partnerpensioen.

16 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 15 Gevolgen voor het kapitaal bestemd voor ouderdomspensioen 2. Voor de toepassing van de leden 2 tot en met 7 van dit artikel wordt onder scheiding verstaan: echtscheiding, de scheiding van tafel en bed en de beëindiging van het geregistreerde partnerschap. 3. Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding heeft de gewezen echtgeno(o)t(e) of geregistreerde Partner van de (Gewezen) Deelnemer een aanspraak op een deel van het ouderdomspensioen dat bij pensionering van de (Gewezen) Deelnemer als standaard aankoop wordt aangekocht met het afgesplitste kapitaal als bedoeld in lid 1. Dit deel is de helft van het aan te kopen ouderdomspensioen nadat deze is vermenigvuldigd met het quotiënt van de periode dat de (Gewezen) Deelnemer en de gewezen echtgeno(o)t(e) of geregistreerde Partner gehuwd waren of werden aangemerkt als geregistreerd Partner en de doorgebrachte deelnemersjaren tot de scheiding. 4 In geval van scheiding van een Gepensioneerde, krijgt de gewezen Partner de aanspraak op de helft van het ouderdomspensioen nadat deze is vermenigvuldigd met het quotiënt van de periode dat de Gepensioneerde en de gewezen echtgeno(o)t(e) of geregistreerde Partner gehuwd waren of werden aangemerkt als geregistreerd Partner en de doorgebrachte deelnemersjaren tot de Pensioendatum. 5. Het in lid 3 en 4 bepaalde is niet van toepassing indien: - de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding bij huwelijkse voorwaarden of voorwaarden aangegaan bij het geregistreerde partnerschap dan wel bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding is uitgesloten; of - het ouderdomspensioen dat krachtens de verevening aan de (gewezen) echtgeno(o)t(e) of geregistreerde Partner toekomt, gelijk of lager is dan het bedrag zoals genoemd in artikel 66 lid 1 van de PW. 6. Het recht op verevening kan alleen dan rechtstreeks jegens het Fonds worden uitgeoefend, indien de scheiding binnen twee jaar na het tijdstip van scheiding op een bij wet voorgeschreven formulier aan het Fonds is gemeld. 7. De gewezen echtgeno(o)t(e) of geregistreerde Partner ontvangt een premievrije polis ter zake van het kapitaal bij leven waarop de gewezen echtgeno(o)t(e) respectievelijk geregistreerde Partner aanspraak heeft. 8. Het Fonds is bevoegd om de kosten van de verevening als bedoeld in dit artikel voor de helft aan ieder van de gewezen echtgenoten of geregistreerde Partners in rekening te brengen dan wel in mindering te brengen op de aan hen uit te betalen bedragen.

17 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 16 Bijzonder partnerpensioen 9. Voor de toepassing van de leden 9 tot en met 15 van dit artikel wordt onder scheiding verstaan: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub n. 10. Bij het bereiken van de Pensioendatum van de (Gewezen) Deelnemer verkrijgt de voormalige Partner van de (Gewezen) Deelnemer een aanspraak op het partnerpensioen zoals uit deze aankoop met het afgesplitste kapitaal als bedoeld in lid 1 voortvloeit. De gewezen Partner ontvangt een bewijs van deze aanspraak. 11. Ingeval van overlijden van de (Gewezen) Deelnemer vóór de Pensioendatum wordt het op het moment van scheiding afgesplitste kapitaal als omschreven in lid 1 aangewend voor de inkoop van een direct ingaand partnerpensioen. 12. In geval van scheiding van een Gepensioneerde, krijgt de gewezen Partner de aanspraak op partnerpensioen die de Gepensioneerde op het tijdstip van pensionering heeft behouden. 13. De gewezen Partner ontvangt een bewijs van haar respectievelijk zijn aanspraak. 14. De aanspraak kan worden verminderd of uitgesloten indien gewezen Partners bij huwelijkse voorwaarden, voorwaarden aangegaan bij het geregistreerd partnerschap of voorwaarden aangegaan bij de gemeenschappelijke huishouding dan wel bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding anders overeenkomen. De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het Fonds is gehecht, dat het bereid is een uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te dekken. 15. Een gewezen partner met een recht op bijzonder partnerpensioen heeft het recht dit te vervreemden aan eerdere of latere partner van de overleden deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde, mits: a. het Fonds bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het risico te dekken; b. de vervreemding onherroepelijk is; en c. dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte.

18 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 17 MODULE VRIJWILLIGE BIJDRAGEN Artikel 14 Vrijwillige bijdragen 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 kan de Deelnemer op vrijwillige basis extra eenmalige of maandelijkse bijdragen in de Pensioen-beleggingsmodule storten. 2. Een eenmalige bijdrage kan alleen worden gedaan in de maanden mei en december van het desbetreffende jaar. De Deelnemer dient een verzoek tot een eenmalige bijdrage een maand van tevoren schriftelijk in te dienen. 3. Een aanpassing van een maandelijkse bijdrage kan alleen ingaan per 1 januari en per 1 juli van het desbetreffende jaar. De Deelnemer dient een verzoek tot aanpassing van een maandelijkse bijdrage een maand van tevoren schriftelijk in te dienen. 4. De maandelijkse bijdragen worden bij de maandelijkse loonbetaling door de Aangesloten werkgever op het bruto loon ingehouden. De eenmalige deelnemersbijdragen worden bij de loonbetaling van mei of december door de Aangesloten werkgever hierop ingehouden. 5. Voor de vrijwillige bijdragen opent het Fonds op zijn naam ten behoeve van de Deelnemer een aparte beleggingsrekening bij de Vermogensbeheerder waarop de vrijwillige bijdragen worden bijgeschreven. 6. De vrijwillige bijdragen worden door het Fonds ten behoeve van de Deelnemers zo spoedig mogelijk nadat zij van de Aangesloten werkgever zijn ontvangen op de aparte beleggingsrekening gestort. Het Fonds zal nimmer rente verschuldigd zijn wegens te late overschrijving. 7. De Deelnemer deelt zijn keuze voor de aan de aparte beleggingsrekening verbonden beleggingsfondsen schriftelijk aan de Vermogensbeheerder mee. Een wijziging van de keuze kan elektronisch of door middel van een hiervoor bij de administrateur te verkrijgen formulier aan de Vermogensbeheerder worden doorgegeven. 8. De door de Vermogensbeheerder in rekening gebracht kosten bij een wijziging van de keuze ingevolge lid 7 komen voor rekening van de Deelnemer. 9. Ten aanzien van de beleggingsfondsen zijn de geldende beleggingsvoorwaarden van het desbetreffende beleggingsfonds van toepassing. 10. Voor de aanwending van het pensioenbeleggingskapitaal voor aankoop van pensioenen jegens het Fonds zijn de artikelen 11 en 12 van overeenkomstige toepassing met inachtneming van artikel 16 lid In geval van ontbinding van het huwelijk als bedoeld in artikel 13, is het in voornoemd artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. In geval van ontbinding van het huwelijk van een Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde, verkrijgt de gewezen echtgenoot een aanspraak op bijzonder partnerpensioen, overeenkomstig het gestelde in artikel 9.

19 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Op de aanspraken die krachtens deze module worden verkregen zijn de bepalingen van het Reglement zoveel als mogelijk van toepassing, tenzij anders wordt aangegeven. Artikel 15 Minimum en maximum deelnemersbijdragen 1. Het Bestuur is bevoegd om minimumnormen vast te stellen voor vrijwillige deelnemersbijdragen. 2. Een vrijwillige deelnemersbijdrage mag niet hoger zijn dan fiscaal acceptabel. De Deelnemer ontvangt jaarlijks een opgave van de maximaal toegestane bijdrage. 3. In een bijlage bij dit reglement is de methodiek voor de vaststelling van de maximaal fiscaal toegestane vrijwillige bijdrage vastgelegd. 4. De Deelnemer kan voor de navolgende doelen vrijwillige bijdragen storten op zijn beleggingsrekening: 1. een extra ouderdomspensioen vanaf de Pensioendatum met een bijbehorend partnerpensioen door verhoging van het jaarlijks opbouwpercentage in de Basismodule tot het fiscaal toegelaten maximum (aanvulling 1) 2. een extra ouderdomspensioen vanaf de Pensioendatum met een bijbehorend partnerpensioen door een verlaging van het Franchisebedrag tot de fiscaal minimaal toegelaten Franchise, vermenigvuldigd met het fiscaal toegelaten maximale opbouwpercentage (aanvulling 2) 3. een extra ouderdomspensioen vanaf de Pensioendatum met een bijbehorend direct ingaand partnerpensioen door verhoging van de jaarlijkse pensioenbeleggingsbijdrage in de Pensioen-beleggingsmodule tot het fiscaal toegelaten maximum (aanvulling 3). De jaarlijkse bijdrage voor de hierboven genoemde doelen is gemaximeerd op de som van de ten behoeve van de aanvullingen 1, 2 en 3 verkregen maximum bedragen, conform de hieronder opgenomen tabel, waarbij voor de indeling in leeftijdsklassen de leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar bepalend is. De maximale vrijwillige bijdragen zoals bedoeld in artikel 15 volgen uit de onderstaande tabel:

20 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 19 Aanvulling Leeftijdsklassen % over Pensioengevend % over verschil in % over Pensioengevend Salaris Salaris tot Salarisgrens Franchise boven Salarisgrens minus Franchise 18 tot en met 19 0,73% 6,53% 1,73% 20 tot en met 24 0,83% 7,45% 1,95% 25 tot en met 29 1,00% 9,02% 2,41% 30 tot en met 34 1,20% 10,76% 2,76% 35 tot en met 39 1,45% 13,06% 3,46% 40 tot en met 44 1,75% 15,73% 4,13% 45 tot en met 49 2,11% 18,95% 4,95% 50 tot en met 54 2,55% 22,91% 6,00% 55 tot en met 59 3,09% 27,78% 7,28% 60 tot en met 65 3,77% 33,95% 8,84% In aanvulling op de in de bovenstaande tabel opgenomen percentages, kan een Deelnemer in enig kalenderjaar een hogere vrijwillige bijdrage storten dan de hierboven genoemde som van de ten behoeve van de aanvullingen 1 tot en met 3 geformuleerde maximum bedragen. De extra vrijwillige bijdrage is gelijk aan het bedrag dat de Deelnemer in enig voorafgaand kalenderjaar niet heeft gestort, terwijl dit overeenkomstig de in het vorige lid bedoelde tabel wel mogelijk was. Deze zogenaamde inhaalruimte wordt jaarlijks opgerent met 4%.

21 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 20 BIJZONDERE BEPALINGEN Artikel 16 Aanspraken bij voortijdige beëindiging 1. Aan de Deelnemer, wiens deelnemerschap, anders dan door overlijden, voor het bereiken van de Pensioendatum wordt beëindigd, worden premievrije aanspraken op ouderdomspensioen (artikel 6), premievrije aanspraken op partnerpensioen (artikel 7 lid 1 sub a) en wezenpensioen (artikel 10 lid 3 sub a) toegekend. Het pensioenbeleggingskapitaal als omschreven in artikel 12 wordt gehandhaafd en op Pensioendatum aangewend overeenkomstig dat artikel, tenzij vóór de Pensioendatum gebruik is gemaakt van artikel 19 lid De in het vorige lid bedoelde premievrije aanspraken in de Basismodule zijn gelijk aan de tot het moment van beëindiging van de deelneming opgebouwde pensioenaanspraken. 3. Na een termijn van 3 maanden na de beëindiging van het deelnemerschap anders dan door overlijden wordt het saldo van het kapitaal in de module vrijwillige bijdragen aangewend voor aankoop van premievrije pensioenaanspraken. De hoogte van de pensioenaanspraken wordt vastgesteld aan de hand van door het Bestuur vastgestelde tarieven. De tarieven en actuariële grondslagen waarop de tarieven zijn gebaseerd, worden vastgesteld in een bestuursbesluit. 4. Het partnerpensioen als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b en het wezenpensioen als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub b vervallen. De Gewezen Deelnemer, noch zijn Partner en/of wees/wezen kunnen na beëindiging van het deelnemerschap nog rechten aan het bepaalde in voornoemde bepaling ontlenen. 5. Aan de rechthebbende zal een bewijs van zijn premievrije aanspraken ter hand worden gesteld. 6. Voorzover het Fonds met het oog op de voortzetting van de pensioenvoorzieningen tijdens werkloosheid middelen ontvangt van Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering, heeft de Deelnemer bedoeld in dit artikel aanvullende aanspraken tegenover het Fonds, berekend op de wettelijk omschreven wijze. Artikel 17 Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidspensioen 1. Indien het dienstverband met een Aangesloten werkgever voor het bereiken van de Pensioendatum tengevolge van blijvende algehele Arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd, wordt voor de vaststelling van de pensioenaanspraken het deelnemerschap in dit Reglement zonder verdere premiebetaling geacht te zijn voortgezet tot de Pensioenrichtdatum of het eerdere tijdstip, waarop hij ophoudt arbeidsongeschikt te zijn. Hierbij wordt in verband met het vaststellen van de pensioenaanspraken uitgegaan van het Pensioengevend Salaris van de betrokkene in het jaar van aanvang van de loondoorbetalingsverplichting als omschreven in het Burgerlijk Wetboek, jaarlijks vermeerderd met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens afgeleid, van oktober tot oktober, tot aan de ingangsdatum van het arbeidsongeschiktheidspensioen.

22 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Als geheel blijvend arbeidsongeschikt wordt beschouwd de Deelnemer, die twee jaar onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 65% of meer. Alsdan wordt 100% van de pensioenopbouw voortgezet conform de in dit reglement vastgelegde methodiek. 3. Een Deelnemer heeft gedurende de periode dat hij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, doch uiterlijk tot de Pensioenrichtdatum, recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. 4. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt vastgesteld op het moment van arbeidsongeschiktheid en bestaat uit: a. het krachtens de WAO vastgestelde verschil tussen de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering (het zogenaamde WAO-gat); b. het bedrag dat berekend wordt door het verschil tussen het Pensioengevend Salaris en het per de aanvangsdatum van toepassing zijnde maximum salaris voor de verzekering krachtens de WAO of de WIA te vermenigvuldigen met een uitkeringspercentage dat afhankelijk is van het geldende arbeidsongeschiktheidspercentage. Hierbij wordt het Pensioengevend Salaris van de betrokkene vastgesteld in het jaar van aanvang van de loondoorbetalingsverplichting als omschreven in het Burgerlijk Wetboek, jaarlijks vermeerderd met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens afgeleid, van oktober tot oktober. Bij een Arbeidsongeschiktheid is het uitkeringspercentage in de zin van de WAO van Minder dan 15% 0.00 Van 15% tot 25% Van 25% tot 35% Van 35% tot 45% Van 45% tot 55% Van 55% tot 65% Van 65% tot 80% Van 80% tot 100% Bij een Arbeidsongeschiktheid is het uitkeringspercentage in de zin van de WIA van Minder dan 35% 0.00 Van 35% tot 45% Van 45% tot 55% Van 55% tot 65% Van 65% tot 80% Van 80% tot 100% Bij wijziging van het arbeidsongeschiktheidspercentage worden de aanspraken overeenkomstig aangepast. Zolang de Arbeidsongeschiktheid voortduurt, worden jaarlijks de conform dit lid vastgestelde arbeidsongeschiktheidspensioenen per 1 januari aangepast conform het bepaalde in artikel 20.

23 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland a. Het recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als bedoeld in lid 4 sub a. gaat in op het moment dat de vervolguitkering krachtens de WAO is ingegaan. b. Het recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als bedoeld in lid 4 sub b. gaat in op het moment dat de loongerelateerde uitkering krachtens de WAO of de WIA ingaat. 6. De Deelnemer die bij aanvang van het deelnemerschap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, heeft geen recht op premievrijstelling of arbeidsongeschiktheidspensioen over dat deel van de Arbeidsongeschiktheid dat reeds bestaat bij de aanvang van het deelnemerschap. Wel recht op voortzetting van pensioenopbouw dan wel arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat ingeval het arbeidsongeschiktheidspercentage tijdens het deelnemerschap toeneemt als gevolg van een andere ziekte of ander gebrek dan de ziekte die of het gebrek dat op het tijdstip van aanvang van het deelnemerschap de basis vormde van de op genoemd tijdstip reeds aanwezige WAO- of WIA-uitkering. Recht op voortzetting van pensioenopbouw dan wel arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat in dat geval naar rato van de toename van het percentage van Arbeidsongeschiktheid. Het Bestuur is bevoegd het recht op voortzetting van pensioenopbouw respectievelijk het arbeidsongeschiktheidspensioen afhankelijk te stellen van door de rechthebbende te leveren bewijs dat de toename van het arbeidsongeschiktheidspercentage het gevolg is van een andere ziekte of ander gebrek dan de ziekte die of het gebrek dat op het tijdstip van aanvang van het deelnemerschap aanwezig was. 7. De premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeschiktheidspensioen worden verleend, indien en voor zover de herverzekeraar, aan wie de verzekering van de premievrijstelling en het arbeidsongeschiktheidspensioen is overgedragen, deze verzekeringen voor de betrokken Deelnemer heeft geaccepteerd. De desbetreffende herverzekeraar beslist over het aanwezig zijn van gehele of gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid op basis van de voor deze verzekering geldende polisvoorwaarden als bedoeld in artikel 25. De hoogte van de bedragen aan premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeschiktheidspensioen bedragen niet meer dan uit de genoemde verzekeringsvoorwaarden voortvloeit. Deze voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van het Fonds. Beperkingen als gevolg van bovenstaande worden schriftelijk medegedeeld aan de betrokken Deelnemers. Artikel 18 Flexibiliseringsmogelijkheden 1. De Deelnemer heeft het recht de aanspraken op pensioen te flexibiliseren conform de in dit artikel vermelde mogelijkheden. De wijziging van de aanspraken op pensioen als gevolg van de keuze van de Deelnemer vindt uitsluitend plaats nadat is voldaan aan de in dit artikel opgenomen voorwaarden. Iedere wijziging is onherroepelijk en vindt uitsluitend plaats op het ingangstijdstip van het desbetreffende pensioen. 2. De in het vorige lid genoemde flexibilisering betreft de volgende mogelijkheden: a. Het eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen gaan (lid 3);

24 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 23 b. Het later dan de Pensioenrichtdatum met pensioen gaan (lid 4); c. Het opgebouwde partnerpensioen op de Pensioen(richt)datum geheel of gedeeltelijk om zetten in extra ouderdomspensioen (lid 5); d. Het opgebouwde ouderdomspensioen op de Pensioen(richt)datum gedeeltelijk om zetten in extra partnerpensioen (lid 6); e. De hoogte van het ouderdomspensioen te variëren (lid 7). De afhandeling van de diverse door de Deelnemer gekozen mogelijkheden zal plaatsvinden conform de bovenstaande volgorde. 3. Het Bestuur kan op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer en onder het stellen van voorwaarden het ouderdomspensioen vervroegd laten ingaan, mits de arbeidsovereenkomst met de Aangesloten werkgever is beëindigd wegens pensionering. De vervroeging is mogelijk vanaf de eerste dag van de maand waarin de Deelnemer de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Alsdan wordt het ouderdomspensioen gekort op basis van door het Bestuur vast te stellen regels en factoren, zoals vermeld in de bijlagen bij dit reglement. Voor de vervroeging van het ouderdomspensioen is de toestemming van de partner nodig. 4. Het Bestuur kan op verzoek van de Deelnemer en onder het stellen van voorwaarden het ingangstijdstip van het ouderdomspensioen uitstellen tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de Deelnemer de leeftijd van 70 jaar bereikt. Alsdan wordt het ouderdomspensioen verhoogd op basis van door het Bestuur vast te stellen factoren die in de bijlagen bij dit reglement zijn opgenomen. Uitstel van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen is slechts mogelijk indien en voor zover het dienstverband met de Aangesloten werkgever wordt voortgezet. Zodra bij uitstel van het ingangstijdstip van het ouderdomspensioen de aanspraken daarop gezamenlijk 100% van het laatstverdiende jaarinkomen bedragen, wordt het deelnemerschap beëindigd en zullen de genoemde pensioenen direct ingaan. 5. Het Bestuur is bevoegd om op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer op de Pensioendatum het partnerpensioen als bedoeld in artikel 7 op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid om te zetten in extra ouderdomspensioen overeenkomstig het bepaalde in artikel Het Bestuur is bevoegd om op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer op de Pensioendatum het ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 6 op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid om te zetten in extra partnerpensioen. Bij de omzetting wordt rekening gehouden met een eventueel bestaande aanspraak op bijzondere partnerpensioen als bedoeld in artikel 9 lid 2 en/of een eventueel bestaande aanspraak op een deel van het ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 9 lid 6. Bij de omzetting gelden de bepalingen als bedoeld in artikel 6 en 8 en de door het Bestuur in een bestuursbesluit vast te stellen regels en factoren zoals vermeld in de bijlagen bij dit reglement. Indien de omzetting als omschreven in artikel 6 van het Reglement ertoe zou leiden dat het ouderdomspensioen op jaarbasis lager wordt dan het op grond van artikel 66 lid 1 van de PW bepaalde bedrag, dan wordt de verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen zodanig aangepast dat het ouderdomspensioen

25 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 24 op jaarbasis meer bedraagt dan het dan het op grond van artikel 66 lid 1 van de PW bepaalde bedrag. 7. De (Gewezen) Deelnemer heeft de keuze om de hoogte van het totale ouderdomspensioen vanaf de Pensioendatum te variëren, waarbij gedurende een bepaalde periode van maximaal 10 jaren een hoger, en daarna een lager ouderdomspensioen wordt genoten. De hoogte kan vanaf de Pensioendatum uitsluitend zodanig worden gevarieerd dat het laagste jaarlijkse totale ouderdomspensioen 75% bedraagt van het hoogste jaarlijkse totale ouderdomspensioen in de periode daarvoor. De herschikking kan slechts eenmalig plaatsvinden en dient uiterlijk zes maanden voorafgaand aan de Pensioendatum op een door het Fonds ter beschikking gesteld formulier aan het Fonds kenbaar gemaakt worden. Dit formulier dient ondertekend te worden door de (Gewezen) Deelnemer en indien de (Gewezen) Deelnemer op dat tijdstip een Partner heeft ook door die persoon. De herschikking zal plaatsvinden op basis van de door het Bestuur vastgestelde regels en factoren zoals vermeld in de bijlagen bij dit reglement. Deze factoren zijn vastgesteld op basis van collectieve en actuariële gelijkwaardigheid. Artikel 19 A. Waardeoverdracht: Recht op waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen 1. De Deelnemer die voor zijn indiensttreding bij de Aangesloten werkgever heeft deelgenomen aan de pensioenregeling van een vorige werkgever verkrijgt, met inachtneming van de bepalingen in de PW, een aanvullende aanspraak boven de krachtens dit Reglement voor hem vastgestelde pensioenen, indien door de pensioenuitvoerder van de vorige werkgever de waarde van zijn verworven aanspraken aan het Fonds is overgedragen. 2. Indien overdracht van pensioenaanspraken aan het Fonds heeft plaatsgevonden, wordt een deel van de waarde van de bij de vorige werkgever verworven pensioenaanspraken ingebracht in de Basismodule. Dit deel wordt vastgesteld aan de hand van de verhouding tussen Basisgrondslag van de Deelnemer en de som van de Basisgrondslag en de Beleggingsgrondslag. Een na inbreng in de Basismodule resterende waarde wordt ingebracht in de Pensioenbeleggingsmodule. 3. De aan het Fonds overgedragen waarde wordt aangewend voor de toekenning van pensioenaanspraken, conform de richtlijnen van hoofdstuk 6 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 4. Op verzoek van de Gewezen Deelnemer zal het Fonds, met inachtneming van het bepaalde in de PW, de in artikel 16 bedoelde aanspraken, alsmede het in dat artikel genoemde pensioenkapitaal vervangen door een uitkering-ineens, voorzover dit bedrag wordt besteed voor inkoop van actuarieel gelijkwaardige pensioenaanspraken bij een: a. binnenlandse pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 71 van de PW; b. pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland zoals bedoeld in artikel 85 van de PW;

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Oktober2003 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015 Pensioenen.............................................. Vopak pensioenregeling 2015 18 juni 2015 Inhoud INTRODUCTIE ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Deelneming... 2 Artikel 3 Pensioen en

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Towers Perrin. Pensioenreglement Versie 01 november 2010

Stichting Pensioenfonds Towers Perrin. Pensioenreglement Versie 01 november 2010 Stichting Pensioenfonds Towers Perrin Pensioenreglement Versie Inhoudsopgave ALGEMEEN... 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2 Deelneming... 2 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 3 Artikel 4 Pensioengevend

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement II Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 01-01-2006; of in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Versie 1 januari 2015. Pensioenreglement 2015

Versie 1 januari 2015. Pensioenreglement 2015 Versie 1 januari 2015 Pensioenreglement 2015 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenreglement 2011

Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 Versie 1 januari 2014 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap... 6 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 6 Artikel 4 Pensioengevend salaris,

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014 Versie 1 januari 2014 Pensioenreglement 2014 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Pensioenreglement 67 jaar

Pensioenreglement 67 jaar Pensioenreglement 67 jaar Voor werknemers geboren na 1 januari 1950 of in dienst na 31 december 2005 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 P. Dijkstra, secretaris N. Mol Bestuursmanagement:

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Pensioenreglement Philips eindloonregeling. januari 2014. Philips Pensioenfonds

Pensioenreglement Philips eindloonregeling. januari 2014. Philips Pensioenfonds Pensioenreglement Philips eindloonregeling januari 2014 Philips Pensioenfonds Pensioenreglement Philips eindloonregeling High Tech Campus, Gebouw HTC 5.2 5656 AE EINDHOVEN januari 2014 1 Kernbedragen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI DISCLAIMER: BIJ DEZE PENSIOENREGELING MOET VOORLOPIG OP ONDERDELEN EEN VOORBEHOUD WORDEN GEMAAKT AANGEZIEN DE OVERHEID NOG GEEN NADERE WET- EN REGELGEVING HEEFT VASTGESTELD PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

Nadere informatie

PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007

PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007 pagina 1 van 50 PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007 Versie 01.01.2015 pagina 2 van 50 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP...

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Media Groep Limburg. Pensioenreglement 2003

Stichting Pensioenfonds Media Groep Limburg. Pensioenreglement 2003 Pensioenreglement 2003 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1: Begrippen en deelnemers 4 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 - Deelnemerschap 7 Hoofdstuk 2: Opbouw en waardeoverdracht 9 Artikel 3 -

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 april 2014 Inhoud Pag. Omschrijving 03 Hoofdstuk 1 - Algemeen 03 Artikel 1 Definities 06 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap 07 Artikel

Nadere informatie

Versie 1 januari Pensioenreglement 2006

Versie 1 januari Pensioenreglement 2006 Versie 1 januari 2013 Pensioenreglement 2006 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. In werking getreden op 1 januari 2007. 18 april 2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. In werking getreden op 1 januari 2007. 18 april 2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen In werking getreden op 1 januari 2007 18 april 2011 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling wordt verstaan onder: a. het pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Vastgesteld door het bestuur op 2 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding..3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie