Versie 1 januari Pensioenreglement 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014"

Transcriptie

1 Versie 1 januari 2014 Pensioenreglement 2014

2 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN Begripsomschrijvingen Deelnemerschap Pensioenaanspraken OUDERDOMSPENSIOEN Ouderdomspensioen op basis van opbouwformule Ouderdomspensioen op basis van beschikbare premies Vervroegde pensioendatum Deeltijdpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen PENSIOENEN TEN BEHOEVE VAN NABESTAANDEN Partnerpensioen Wezenpensioen Verevening van pensioen Bijzonder partnerpensioen bij beëindiging van de partnerrelatie DEELTIJDWERKNEMERS Pensioenaanspraken van deeltijdwerknemers KEUZEMOGELIJKHEDEN BIJ BEËINDIGING DEELNEMERSCHAP Omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen Omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen Variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen Pensioenreglement 2014

3 6. BEËINDIGING VAN HET DEELNEMERSCHAP VOOR DE (VERVROEGDE) PENSIOENDATUM Aanspraken bij vervroegde beëindiging van het deelnemerschap Pensioenopbouw tijdens werkloosheid Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid Uitzending naar het buitenland Aanvullend Anw-pensioen Vrijwillige eigen bijdrage WAARDEOVERDRACHT Waardeoverdracht bij toetreding Waardeoverdracht bij beëindiging van het deelnemerschap Overige vormen van waardeoverdracht TOESLAGENBELEID FINANCIERING VAN DE PENSIOENREGELING Bijdragen FISCALE BEPALINGEN Fiscale bepalingen UITBETALING VAN PENSIOEN Periodieke uitbetaling van pensioenen Afkoop van pensioenen Beslag, overdracht, inpandgeving INFORMATIEVERSTREKKING Verplichtingen van de deelnemers Informatieverstrekking door De Fracties Pensioenreglement 2014

4 14. SLOTBEPALINGEN Bijzondere gevallen Onvoorziene gevallen Klachten- en geschillenregeling Wijziging van dit reglement WERKINGSSFEER EN INWERKINGTREDING Werkingssfeer Inwerkingtreding BIJLAGEN BIJLAGE I: Actuariële korting bij vervroegde pensioendatum BIJLAGE 2: Omzetting ouderdomspensioen in partnerpensioen en omzetting partnerpensioen in ouderdomspensioen BIJLAGE 3: Omzeting bij variatie hoogte ouderdomspensioen BIJLAGE 4: Premies voor verzekering van aanvullend anw-pensioen BIJLAGE 5: Afkoop ingegaan pensioen Pensioenreglement 2014

5 1. ALGEMEEN 1.1. Begripsomschrijvingen De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit pensioenreglement heeft ten dele het karakter van een uitkeringsovereenkomst en ten dele van een premieovereenkomst. In dit pensioenreglement wordt verstaan onder: AOP-uitkeringsdrempel: De AOP-uitkeringsdrempel is gelijk aan het maximum dagloon, zoals bedoeld in de WIA. Dit bedrag is per 1 januari 2014 vastgesteld op AOW-gerechtigde leeftijd: De datum waarop de deelnemer of gewezen deelnemer de AOW-leeftijd bereikt ingevolge de Algemene Ouderdomswet. Arbeidsongeschikt: Arbeidsongeschikt in de zin van de WAO c.q. WIA. Arbeidsongeschiktheid: Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO c.q. WIA. Beëindiging van een partnerrelatie: Echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerd partnerschap, beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding of herroeping van de aanwijzing van de partner. Beleggingsinstelling: De instelling die op basis van een overeenkomst met De Fracties de pensioenkapitalen van de individuele deelnemers beheert en administreert. Bestuur: Het bestuur van De Fracties. Pensioenreglement

6 Deelnemer: De werknemer die overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en de statuten als deelnemer aan De Fracties is toegelaten. Deeltijdpercentage: Het percentage dat de arbeidsduur van een deeltijdwerknemer uitmaakt van de normale arbeidsduur. Wijzigingen van bedoeld percentage worden in aanmerking genomen vanaf de eerste dag van de maand indien deze wijziging plaats vindt op één van de eerste 15 dagen van de maand en vanaf de eerste dag van de volgende maand indien de wijziging plaats vindt na de eerste 15 dagen van de maand. Deeltijdwerknemer: De werknemer met een kortere dan de bij de werkgever voor de desbetreffende categorie werknemers geldende normale arbeidsduur. De Fracties : Stichting Pensioenfonds De Fracties, gevestigd in de gemeente Zaanstad. Franchise: De franchise bedraagt 10/7 van de per 1 januari vastgestelde AOW-uitkering (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Voor 2014 geldt een bedrag van Gelieerde onderneming: De gelieerde onderneming als bedoeld in artikel 1 van de statuten. Gewezen deelnemer: De persoon wiens deelnemerschap aan De Fracties is geëindigd en die een premievrije aanspraak op pensioen tegenover De Fracties heeft verkregen en behouden. Kind: het kind tot wie de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde als ouder in familierechtelijke betrekking staat; Pensioenreglement

7 het aangehuwde kind van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde, dat naar het oordeel van het bestuur grotendeels door de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde wordt onderhouden; het andere kind dat naar het oordeel van het bestuur door de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde vanaf enig moment vóór de (vervroegde) pensioendatum tot het moment van overlijden als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. Ouderdomspensioen: Het levenslange pensioen ten behoeve van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde. Partner: de echtgenoot van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde; de partner met wie de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde een geregistreerd partnerschap in de zin van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan; de ongehuwde ongeregistreerde vrouw of man, met wie de ongehuwde ongeregistreerde deelnemer, ongehuwde ongeregistreerde gewezen deelnemer of ongehuwde ongeregistreerde pensioengerechtigde een gemeenschappelijke huishouding voert, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: de partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn; de gemeenschappelijke huishouding is notarieel vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst waarin enkele bepalingen van vermogensrechtelijke aard zijn geregeld, met dien verstande dat voor de toepassing van dit reglement als datum waarop de gemeenschappelijke huishouding is begonnen, de dag geldt gelegen zes maanden na het bij notariële akte verlijden van de samenlevingsovereenkomst; een gewaarmerkt afschrift van de notariële akte wordt aan De Fracties overgelegd; Pensioenreglement

8 degene met wie de gemeenschappelijke huishouding bestaat, door de deelnemer met het oog op pensioen als partner is aangewezen en wiens aanwijzing niet is herroepen; uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens dient te blijken dat de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde en de partner op hetzelfde adres wonen. Indien dat niet uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens blijkt, dient dat jegens De Fracties te worden aangetoond. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen van deze voorwaarde af te zien. Voor de toepassing van dit reglement wordt slechts één persoon als partner van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde aangemerkt. Partnerpensioen: Het pensioen ten behoeve van de nagelaten partner. Partnerrelatie: Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding met een partner. Pensioendatum: De eerste dag van de maand waarop het ouderdomspensioen ingaat. Pensioengerechtigde: De persoon die krachtens de bepalingen van dit reglement een pensioen van De Fracties ontvangt. Pensioengrondslag A: De salarisgrondslag tot en met een bedrag van maximaal (niveau per 1 april 2014), verminderd met de franchise. Genoemd bedrag wordt aangepast overeenkomstig de Werkgever Loonindex. Uit pensioengrondslag A hebben de deelnemer en de gewezen deelnemer pensioenaanspraken en de pensioengerechtigde pensioenrechten. Pensioenreglement

9 Tussentijdse individuele salarisaanpassingen, behoudens promotie, demotie en/of wijziging van het aanstellingspercentage, worden jaarlijks per 1 april meegenomen in de vaststelling van de salarisgrondslag met betrekking tot pensioengrondslag A. Promotie, demotie en/of wijziging van het aanstellingspercentage worden voor de vaststelling van pensioengrondslag A van kracht met ingang van de maand waarin de wijziging van toepassing is. Pensioengrondslag B: Het gedeelte van de salarisgrondslag voor zover deze boven (niveau per 1 april 2014) ligt. Genoemd bedrag wordt aangepast overeenkomstig de werkgever loonindex. Door middel van toepassing van pensioengrondslag B wordt een pensioenkapitaal verworven. Tussentijdse individuele salarisaanpassingen worden per de datum waarop de tussentijdse individuele salarisaanpassing van kracht is meegenomen in de vaststelling van de salarisgrondslag met betrekking tot pensioengrondslag B. Zodra op enig moment pensioengrondslag B nihil is, zullen vanaf dat moment geen premies meer door de werkgever beschikbaar worden gesteld. Pensioenleeftijd: De eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt. Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen de werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen en is verwoord in deze pensioenregeling. Pensioenrichtleeftijd: De leeftijd zoals neergelegd in artikel 18a lid 6 van hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 (per 1 januari 2014: 67 jaar) en kan jaarlijks als gevolg van een gewijzigde levensverwachting door de wetgever worden aangepast. Pensioenreglement

10 Salarisgrondslag: Het bij de werkgever geldende feitelijk verdiende salaris vermeerderd met de vakantietoeslag van de deelnemer, uitgaande van de bij die werkgever voor de categorie deelnemers waartoe de deelnemer behoort, geldende normale arbeidsduur, vermeerderd met eventuele verdere als vast te beschouwen uitkeringen uit hoofde van het dienstverband (o.a. ploegentoeslag). De onderdelen waaruit de bij de desbetreffende werkgever geldende salarisgrondslag is opgebouwd, zijn voor alle deelnemers respectievelijk categorieën deelnemers werkzaam bij die werkgever gelijk en worden door de desbetreffende werkgever aan de deelnemer meegedeeld. De salarisgrondslag wordt telkens per 1 april van het kalenderjaar vastgesteld. Met betrekking tot pensioengrondslag A worden tussentijdse individuele salarisaanpassingen, behoudens promotie, demotie en/of wijziging van het aanstellingspercentage, jaarlijks per 1 april meegenomen in de vaststelling van de salarisgrondslag. Een promotie, demotie en/of wijziging van het aanstellingspercentage wordt voor de vaststelling van pensioengrondslag A van kracht met ingang van de maand waarin de wijziging van toepassing is. Met betrekking tot Pensioengrondslag B worden tussentijdse individuele salarisaanpassingen per de datum waarop de tussentijdse individuele salarisaanpassing van kracht is, meegenomen in de vaststelling van de salarisgrondslag. Statuten: De statuten van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Vermogen: De som van alle activa van De Fracties verminderd met de som van alle passiva met uitzondering van de technische voorzieningen. Vervroegde pensioendatum: De eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer de gekozen individuele pensioendatum bereikt. Pensioenreglement

11 Volle wees: Het kind van wie beide ouders respectievelijk verzorgers zijn overleden. WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. WAO-uitkering: De uitkering ingevolge de WAO. WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. WIA-uitkering: De uitkering ingevolge de WIA. Werkgever: Loders Croklaan B.V, statutair gevestigd in de gemeente Zaanstad. IOI Loders Croklaan Oils B.V., statutair gevestigd in de gemeente Zaanstad. Werkgever arbeidsvoorwaardenregeling: De CAO van de werkgever, de Regeling voor Managers of een andere op de deelnemer van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenregeling die bij de werkgever van kracht is. Werkgever Loonindex: De structurele wijziging van het gemiddelde van de maximumsalarissen in de CAO van de werkgever. Werknemer: De persoon in dienst van de werkgever of van een gelieerde onderneming. Wezenpensioen: Het pensioen ten behoeve van het (de) nagelaten kind(eren). Pensioenreglement

12 1.2. Deelnemerschap Voor werknemers die op of na 1 januari 2014 in dienst treden bij de werkgever gaat het deelnemerschap in op de eerste dag van de maand indien het dienstverband op één van de eerste 15 dagen van die maand aanvangt en indien het dienstverband op één van de volgende dagen van die maand aanvangt, op de eerste dag van de volgende maand. Indien de datum van aanvang van het dienstverband is gelegen na de 15de van een maand, wordt het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid van de werknemer tot de aanvang van het deelnemerschap door De Fracties gedekt Het deelnemerschap eindigt: a. bij het bereiken van de pensioenleeftijd of ingeval van vervroeging op de eerdere pensioendatum; b. bij overlijden van de deelnemer; c. bij het beëindigen van de dienstbetrekking met de werkgever; d. door beëindiging van de periode van arbeidsongeschiktheid, gevolgd door toepassing van artikel 6 (beëindiging van het deelnemerschap voor de (vervroegde) pensioendatum) In afwijking van het bepaalde in wordt het deelnemerschap geacht voort te duren na beëindiging van het dienstverband zolang de gewezen werknemer het deelnemerschap voortzet op grond van een regeling in de sfeer van de arbeidsvoorwaardenregeling, met inachtneming van de fiscale wet- en regelgeving. Pensioenreglement

13 1.3. Pensioenaanspraken Met inachtneming van het bepaalde in de statuten en dit pensioenreglement heeft de deelnemer ten behoeve van zichzelf aanspraak op: Ouderdomspensioen; Arbeidsongeschiktheidspensioen; en ten behoeve van zijn nagelaten betrekkingen aanspraak op: Partnerpensioen; Wezenpensioen. Pensioenreglement

14 2. OUDERDOMSPENSIOEN 2.1. Ingangsdatum ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer de pensioenleeftijd bereikt en wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand van overlijden van de pensioengerechtigde Indien de deelnemer gebruik maakt van de in artikel 2.5. opgenomen bevoegdheid om een individuele pensioendatum te kiezen, en deze pensioendatum ligt na de pensioenleeftijd, dan zal de pensioenopbouw conform artikel 2.3. en artikel 2.4. voortduren tot de gekozen individuele pensioendatum Vermindering ouderdomspensioen 2.2. De aanspraak op ouderdomspensioen ten behoeve van de (gewezen) deelnemer kan zonder toestemming van de partner niet bij overeenkomst tussen de (gewezen) deelnemer en De Fracties worden verminderd, behalve in de gevallen waarin de Pensioenwet of daarop gebaseerde regelgeving, afkoop van genoemd pensioen toestaat Ouderdomspensioen op basis van opbouwformule De opbouw bedraagt in ieder jaar van deelname 2,15% van de in het betreffende jaar voor de deelnemer vastgestelde pensioengrondslag A Ouderdomspensioen op basis van beschikbare premies De hoogte van het ouderdomspensioen als bedoeld in dit artikel 2.4. is afhankelijk van: a. De hoogte van het pensioenkapitaal dat op de pensioendatum door de deelnemer is verworven; alsmede b. De marktrente en de tariefgrondslagen die de op grond van de Pensioenwet toegelaten verzekeraar op het moment van aanwending hanteert voor de omzetting van pensioenkapitaal in ouderdomspensioen Bij de berekening van de grootte van de beschikbaar te stellen premies wordt uitgegaan van: a. De pensioengrondslag B van de deelnemer b. De leeftijd van de deelnemer Pensioenreglement

15 c. De deeltijdfactor De beschikbare premie wordt voor het eerst vastgesteld per de datum van opneming in de regeling dan wel op het moment dat de salarisgrondslag hoger is dan pensioengrondslag A. Bij de vaststelling van pensioengrondslag B worden individuele salarisaanpassingen die volgen uit de personeelsbeoordelingen of de werkgever loonindex direct meegenomen. Zodra op enig moment pensioengrondslag B nihil is, zullen vanaf dat moment geen premies meer door de werkgever beschikbaar worden gesteld. Het premiepercentage wordt jaarlijks per 1 april vastgesteld op basis van de navolgende tabel: Leeftijdsklassen tot 67 jaar Percentage van pensioengrondslag B OP en Uitgesteld opgebouwd PP (65%) 15 tot en met 19 4,6 20 tot en met 24 5,2 25 tot en met 29 6,3 30 tot en met 34 7,7 35 tot en met 39 9,4 40 tot en met 44 11,5 45 tot en met 49 14,1 50 tot en met 54 17,2 55 tot en met 59 21,3 60 tot en met tot en met 67 26,5 31,2 Als leeftijd van de deelnemer op 1 april wordt in aanmerking genomen de leeftijd die de deelnemer in dat kalenderjaar kan bereiken. Aanpassingen van de in dit lid genoemde percentages hebben geen terugwerkende kracht. Uit de beschikbare premie wordt een uitgesteld opgebouwd partnerpensioen gefinancierd Iedere maand van deelnemerschap wordt door de werkgever een premie beschikbaar gesteld ter grootte van de op basis van lid vastgestelde beschikbare premie gedeeld door 12. Deze bijdrage wordt per het einde van de kalendermaand door de werkgever aan de beleggingsinstelling overgemaakt. Pensioenreglement

16 De beleggingsinstelling houdt ten behoeve van de betrokken deelnemer een aparte rekening aan waarop de beschikbaar gestelde premies als bedoeld in artikel worden gestort. De gelden en beleggingsparticipaties op die rekening zijn eigendom van De Fracties ; de deelnemer heeft een aanspraak jegens De Fracties ter hoogte van de gelden en waarde van de beleggingsparticipaties op een voornoemde rekening. Het pensioenkapitaal wordt gevormd door de waarde van de gelden en beleggingsparticipaties die ten behoeve van de deelnemer op de beleggingsrekening staan Voor de aanwending van de gelden op de beleggingsrekening heeft de deelnemer de keuze uit een aantal beleggingsprofielen van de beleggingsinstelling. Het bestuur verstrekt bij aanvang van de deelneming alsmede op een later tijdstip op verzoek van de deelnemer informatie met betrekking tot de beleggingsprofielen, de daaraan verbonden beleggingsrisico s en een opgave van de aan de beleggingsfondsen verbonden kosten, welke in mindering worden gebracht op het pensioenkapitaal. De Fracties bewaakt dat de beleggingen van de (gewezen) deelnemer dusdanig worden gespreid in relatie tot de duur van de periode tot de pensioendatum, zodat het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. De Fracties onderzoekt ten minste één keer per jaar of de beleggingen van de (gewezen) deelnemer zich binnen de op basis van de voorgaande zin bepaalde grenzen bevinden en informeert de (gewezen) deelnemer hierover. De Fracties voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel als bedoeld in de Pensioenwet Op de pensioendatum dient de (gewezen) deelnemer het pensioenkapitaal aan te wenden bij een op grond van de Pensioenwet toegelaten verzekeraar Ingeval de deelnemer op de pensioendatum geen partner heeft, wordt tenzij de deelnemer hier schriftelijk bezwaar tegen maakt het kapitaal automatisch omgezet in alleen ouderdomspensioen. Pensioenreglement

17 2.5. Vervroegde pensioendatum De (gewezen) deelnemer is bevoegd een individuele pensioendatum te kiezen. Op de vervroegde pensioendatum dient het dienstverband te worden beëindigd De individuele pensioendatum ligt tussen de 55- en de pensioenrichtleeftijd. Indien de individuele pensioendatum ligt na de pensioenleeftijd, dan zal de pensioenopbouw conform artikel 2.3. en artikel 2.4. voortduren tot de gekozen individuele pensioendatum Indien de individuele pensioendatum ligt vóór de pensioenrichtleeftijd wordt het ingevolge artikel 2.3 vastgestelde ouderdomspensioen verminderd met een van de individuele pensioendatum afhankelijke, door het bestuur op advies van de actuaris voor een bepaalde periode vast te stellen collectief actuariële gelijkwaardige korting welke in bijlage I bij dit reglement is opgenomen. Na afloop van de vastgestelde periode kan bij bestuursbesluit de genoemde korting worden aangepast voor de deelnemers en gewezen deelnemers. Het op basis van dit lid vastgestelde ouderdomspensioen wordt aangevuld met een pensioenuitkering uit hoofde van de omzetting van het pensioenkapitaal. Het partnerpensioen zal door de vervroeging van de pensioendatum niet worden aangetast De (gewezen) deelnemer maakt zijn in bedoelde keuze ten hoogste zes en ten minste twee maanden vóór het bereiken van zijn pensioenleeftijd of de individuele pensioendatum (indien gekozen is voor een individuele pensioendatum die ligt vόόr de pensioenleeftijd) op een daartoe door De Fracties ter beschikking gesteld formulier aan De Fracties bekend Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de deelnemer voor wie de pensioenopbouw plaatsvindt op basis van het bepaalde in 6.3. (Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid) en voor wie tevens pensioenopbouw plaatsvindt op basis van een dienstverband met een werkgever Indien voor de deelnemer de pensioenopbouw uitsluitend plaatsvindt op basis van het bepaalde in 6.3. (Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid), wordt de individuele pensioendatum in afwijking van het in bepaalde gesteld op de pensioenleeftijd. Het bepaalde in artikel is van overeenkomstige toepassing. Pensioenreglement

18 Indien en zolang een gerechtigde op een ouderdomspensioen in het genot is van een loondoorbetaling krachtens artikel 7: 629 van het Burgerlijk Wetboek; een periodieke uitkering krachtens enige werkgever arbeidsvoorwaardenregeling; een uitkering krachtens de WAO/WIA of enige andere (wettelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke voortvloeit uit of aansluit op het dienstverband met de werkgever, wordt het ouderdomspensioen slechts uitgekeerd voor zover dit pensioen uitgaat boven het gezamenlijk bedrag van de bovenbedoelde uitkering(en) Deeltijdpensioen Een deelnemer is met goedkeuring van de werkgever bevoegd onder gelijktijdige en overeenkomstige vermindering van de arbeidsduur als bedoeld in het ouderdomspensioen voor een gedeelte te doen ingaan op de vervroegde pensioendatum en voor het overblijvende gedeelte te doen ingaan tussen de vervroegde pensioendatum en de pensioendatum. Voor het gedeelte van het ouderdomspensioen dat ingaat op de vervroegde pensioendatum, dient de dienstbetrekking beëindigd te zijn De vermindering van de arbeidsduur bedraagt ten minste 10% van de voor de deelnemer geldende normale arbeidsduur. Ten aanzien van de resterende arbeidsduur zijn de bepalingen van 4.1. (Pensioenaanspraken van deeltijdwerknemers) van overeenkomstige toepassing Het op de vervroegde pensioendatum tot uitkering komende deel van het opgebouwde ouderdomspensioen is naar verhouding niet groter dan de vermindering van de arbeidsduur. Op het tot uitkering komende deel van het ouderdomspensioen is bepaling 2.2 van overeenkomstige toepassing Een ingegaan deeltijdpensioen kan niet worden verminderd tengevolge van een vermeerdering van de arbeidsduur Een ingegaan deeltijdpensioen kan met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel worden verhoogd tengevolge van vermindering van de arbeidsduur. Pensioenreglement

19 Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen ter zake van de uitvoering van de in dit artikel bedoelde regeling van deeltijdpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen De deelnemer is arbeidsongeschikt in de zin van de WIA indien de deelnemer op of na 1 januari 2004 ziek is geworden en is gebleven. Indien de deelnemer arbeidsongeschikt is geworden vόόr 1 januari 2004 is de deelnemer arbeidsongeschikt in de zin van de WAO. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de deelnemer gedurende twee jaar ziek/arbeidsongeschikt is en wordt uitgekeerd tot de pensioenleeftijd dan wel tot en met de laatste dag van de maand van de eerdere beëindiging van de arbeidsongeschiktheid of het eerdere overlijden van de pensioengerechtigde Het jaarlijkse arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 65% van het gedeelte van de salarisgrondslag, dat uitgaat boven de AOPuitkeringsdrempel. Voor de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgegaan van de salarisgrondslag en van de AOP-uitkeringsdrempel zoals deze gelden op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van het arbeidsongeschiktheidspensioen Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt het in bedoelde arbeidsongeschiktheidspensioen gedeeltelijk uitgekeerd op basis van de volgende tabel: UITKERINGSPERCENTAGES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN WIA Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage 80% of meer 100% 65% tot 80% 72,5% 55% tot 65% 60% 45% tot 55% 50% 35% tot 45% 40% Pensioenreglement

20 UITKERINGSPERCENTAGES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN WAO Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage 80% of meer 100% 65% tot 80% 72,5% 55% tot 65% 60% 45% tot 55% 50% 35% tot 45% 40% 25% tot 35% 30% 15% tot 25% 20% De deelnemer die bij aanvang van het deelnemerschap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, heeft geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen, tenzij de mate van arbeidsongeschiktheid tijdens het deelnemerschap toeneemt als gevolg van een andere ziekte of ander gebrek dan de ziekte die of het gebrek dat op het tijdstip van aanvang van het deelnemerschap de basis vormt van de op genoemd tijdstip aanwezige WIA- of WAOuitkering. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt in dat geval het verschil tussen het arbeidsongeschiktheidspensioen behorend bij de hogere mate van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeschiktheidspensioen behorend bij de mate van arbeidsongeschiktheid op het tijdstip van aanvang van het deelnemerschap. Het bestuur is bevoegd de uitbetaling van het arbeidsongeschiktheidspensioen afhankelijk te stellen van door de rechthebbende te leveren bewijs dat de toename van de mate van arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een andere ziekte of ander gebrek dan de ziekte die of het gebrek dat op het tijdstip van aanvang van het deelnemerschap aanwezig was Indien de mate van arbeidsongeschiktheid na beëindiging van het dienstverband met een werkgever wijzigt, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen dienovereenkomstig aangepast indien die wijziging het gevolg is van: een verlaagde mate van arbeidsongeschiktheid; een verhoogde mate van arbeidsongeschiktheid mits deze toename voortvloeit uit dezelfde ziekte of hetzelfde gebrek op grond waarvan tijdens het deelnemerschap de Pensioenreglement

21 WIA- of WAO-uitkering werd toegekend. Het bestuur is bevoegd de uitbetaling van de verhoging van het arbeidsongeschiktheidspensioen afhankelijk te stellen van door de rechthebbende te leveren bewijs dat de toename voortvloeit uit dezelfde ziekte of hetzelfde gebrek op grond waarvan tijdens het deelnemerschap de WIA- of WAOuitkering werd toegekend Indien en zolang een gerechtigde op arbeidsongeschiktheidspensioen tevens in het genot is van een periodieke invaliditeitsuitkering krachtens enige werkgever arbeidsvoorwaardenregeling of krachtens enige andere invaliditeitsregeling uit hoofde van het dienstverband, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen slechts uitgekeerd voor zover dit pensioen uitgaat boven het bedrag van de bedoelde uitkering(en). Pensioenreglement

22 3. PENSIOENEN TEN BEHOEVE VAN NABESTAANDEN 3.1. Partnerpensioen Recht op partnerpensioen heeft de nagelaten partner met wie de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde op het moment van diens overlijden een partnerrelatie had; Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde is overleden en wordt uitgekeerd tot en met de maand van overlijden van de partner Het partnerpensioen ten behoeve van de partner van een overleden deelnemer bedraagt 65% van het ouderdomspensioen als vermeld in artikel 2.3. In afwijking van laatstgenoemd artikel wordt ter bepaling van het partnerpensioen uitgegaan van een ouderdomspensioen op basis van pensioengrondslag A en indien van toepassing, pensioengrondslag B tezamen, dat de overleden deelnemer tot aan de pensioenrichtleeftijd had kunnen bereiken, indien hij in leven zou zijn gebleven met behoud van de salarisgrondslag en de deeltijdfactor die van toepassing waren op de datum van overlijden. Voor degenen die op 31 december 2005 en op 1 januari 2006 deelnemers zijn aan Pensioenreglement 2003, respectievelijk Pensioenreglement 2006 zal het partnerpensioen, voor wat betreft de deelnemersjaren tot 1 januari 2006, worden bepaald volgens de formule 1,4% maal de laatst vastgestelde pensioengrondslag A en indien van toepassing, pensioengrondslag B tezamen met inachtneming van de deeltijdfactor, maal de deelnemersjaren tot 1 januari Het partnerpensioen tot 1 januari 2006 is verzekerd op risicobasis. Voor wat betreft de deelnemersjaren na 1 januari 2006 zal het partnerpensioen worden gebaseerd op 65% van het ouderdomspensioen na 1 januari 2006 op basis van pensioengrondslag A en indien van toepassing, pensioengrondslag B tezamen, dat de overleden deelnemer tot aan de pensioenrichtleeftijd had kunnen bereiken, indien hij in leven zou zijn gebleven met behoud van de salarisgrondslag en de deeltijdfactor die van toepassing waren op de datum van overlijden. Indien de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de omzetting van het pluspensioen in een aanspraak op ouderdomspensioen volgens artikel , zal dit ouderdomspensioen bij de bepaling van het partnerpensioen voor de deelnemersjaren na 1 januari 2006, mede in ogenschouw worden genomen. Pensioenreglement

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt Begrippenlijst A Aanspraakgerechtigde Persoon die een begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. ABTN Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de ABTN wordt door het bestuur van

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling PENSIOENEN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonvaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG behandeld door doorkiesnummer ons kenmerk Dhr. A.W.M. Andriessen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. TE GELDROP LOOPTIJD 1 MEI 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2013 Copyright 2012 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AOV 08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf 130288/446 26 juni 2013 CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013 Woord vooraf De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (waaraan deelnemen BCO Onderwijsadvies, Begeleidingsdienst voor vrijescholen,

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie