Versie 1 januari Pensioenreglement 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014"

Transcriptie

1 Versie 1 januari 2014 Pensioenreglement 2014

2 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN Begripsomschrijvingen Deelnemerschap Pensioenaanspraken OUDERDOMSPENSIOEN Ouderdomspensioen op basis van opbouwformule Ouderdomspensioen op basis van beschikbare premies Vervroegde pensioendatum Deeltijdpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen PENSIOENEN TEN BEHOEVE VAN NABESTAANDEN Partnerpensioen Wezenpensioen Verevening van pensioen Bijzonder partnerpensioen bij beëindiging van de partnerrelatie DEELTIJDWERKNEMERS Pensioenaanspraken van deeltijdwerknemers KEUZEMOGELIJKHEDEN BIJ BEËINDIGING DEELNEMERSCHAP Omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen Omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen Variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen Pensioenreglement 2014

3 6. BEËINDIGING VAN HET DEELNEMERSCHAP VOOR DE (VERVROEGDE) PENSIOENDATUM Aanspraken bij vervroegde beëindiging van het deelnemerschap Pensioenopbouw tijdens werkloosheid Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid Uitzending naar het buitenland Aanvullend Anw-pensioen Vrijwillige eigen bijdrage WAARDEOVERDRACHT Waardeoverdracht bij toetreding Waardeoverdracht bij beëindiging van het deelnemerschap Overige vormen van waardeoverdracht TOESLAGENBELEID FINANCIERING VAN DE PENSIOENREGELING Bijdragen FISCALE BEPALINGEN Fiscale bepalingen UITBETALING VAN PENSIOEN Periodieke uitbetaling van pensioenen Afkoop van pensioenen Beslag, overdracht, inpandgeving INFORMATIEVERSTREKKING Verplichtingen van de deelnemers Informatieverstrekking door De Fracties Pensioenreglement 2014

4 14. SLOTBEPALINGEN Bijzondere gevallen Onvoorziene gevallen Klachten- en geschillenregeling Wijziging van dit reglement WERKINGSSFEER EN INWERKINGTREDING Werkingssfeer Inwerkingtreding BIJLAGEN BIJLAGE I: Actuariële korting bij vervroegde pensioendatum BIJLAGE 2: Omzetting ouderdomspensioen in partnerpensioen en omzetting partnerpensioen in ouderdomspensioen BIJLAGE 3: Omzeting bij variatie hoogte ouderdomspensioen BIJLAGE 4: Premies voor verzekering van aanvullend anw-pensioen BIJLAGE 5: Afkoop ingegaan pensioen Pensioenreglement 2014

5 1. ALGEMEEN 1.1. Begripsomschrijvingen De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit pensioenreglement heeft ten dele het karakter van een uitkeringsovereenkomst en ten dele van een premieovereenkomst. In dit pensioenreglement wordt verstaan onder: AOP-uitkeringsdrempel: De AOP-uitkeringsdrempel is gelijk aan het maximum dagloon, zoals bedoeld in de WIA. Dit bedrag is per 1 januari 2014 vastgesteld op AOW-gerechtigde leeftijd: De datum waarop de deelnemer of gewezen deelnemer de AOW-leeftijd bereikt ingevolge de Algemene Ouderdomswet. Arbeidsongeschikt: Arbeidsongeschikt in de zin van de WAO c.q. WIA. Arbeidsongeschiktheid: Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO c.q. WIA. Beëindiging van een partnerrelatie: Echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerd partnerschap, beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding of herroeping van de aanwijzing van de partner. Beleggingsinstelling: De instelling die op basis van een overeenkomst met De Fracties de pensioenkapitalen van de individuele deelnemers beheert en administreert. Bestuur: Het bestuur van De Fracties. Pensioenreglement

6 Deelnemer: De werknemer die overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en de statuten als deelnemer aan De Fracties is toegelaten. Deeltijdpercentage: Het percentage dat de arbeidsduur van een deeltijdwerknemer uitmaakt van de normale arbeidsduur. Wijzigingen van bedoeld percentage worden in aanmerking genomen vanaf de eerste dag van de maand indien deze wijziging plaats vindt op één van de eerste 15 dagen van de maand en vanaf de eerste dag van de volgende maand indien de wijziging plaats vindt na de eerste 15 dagen van de maand. Deeltijdwerknemer: De werknemer met een kortere dan de bij de werkgever voor de desbetreffende categorie werknemers geldende normale arbeidsduur. De Fracties : Stichting Pensioenfonds De Fracties, gevestigd in de gemeente Zaanstad. Franchise: De franchise bedraagt 10/7 van de per 1 januari vastgestelde AOW-uitkering (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Voor 2014 geldt een bedrag van Gelieerde onderneming: De gelieerde onderneming als bedoeld in artikel 1 van de statuten. Gewezen deelnemer: De persoon wiens deelnemerschap aan De Fracties is geëindigd en die een premievrije aanspraak op pensioen tegenover De Fracties heeft verkregen en behouden. Kind: het kind tot wie de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde als ouder in familierechtelijke betrekking staat; Pensioenreglement

7 het aangehuwde kind van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde, dat naar het oordeel van het bestuur grotendeels door de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde wordt onderhouden; het andere kind dat naar het oordeel van het bestuur door de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde vanaf enig moment vóór de (vervroegde) pensioendatum tot het moment van overlijden als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. Ouderdomspensioen: Het levenslange pensioen ten behoeve van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde. Partner: de echtgenoot van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde; de partner met wie de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde een geregistreerd partnerschap in de zin van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan; de ongehuwde ongeregistreerde vrouw of man, met wie de ongehuwde ongeregistreerde deelnemer, ongehuwde ongeregistreerde gewezen deelnemer of ongehuwde ongeregistreerde pensioengerechtigde een gemeenschappelijke huishouding voert, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: de partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn; de gemeenschappelijke huishouding is notarieel vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst waarin enkele bepalingen van vermogensrechtelijke aard zijn geregeld, met dien verstande dat voor de toepassing van dit reglement als datum waarop de gemeenschappelijke huishouding is begonnen, de dag geldt gelegen zes maanden na het bij notariële akte verlijden van de samenlevingsovereenkomst; een gewaarmerkt afschrift van de notariële akte wordt aan De Fracties overgelegd; Pensioenreglement

8 degene met wie de gemeenschappelijke huishouding bestaat, door de deelnemer met het oog op pensioen als partner is aangewezen en wiens aanwijzing niet is herroepen; uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens dient te blijken dat de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde en de partner op hetzelfde adres wonen. Indien dat niet uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens blijkt, dient dat jegens De Fracties te worden aangetoond. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen van deze voorwaarde af te zien. Voor de toepassing van dit reglement wordt slechts één persoon als partner van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde aangemerkt. Partnerpensioen: Het pensioen ten behoeve van de nagelaten partner. Partnerrelatie: Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding met een partner. Pensioendatum: De eerste dag van de maand waarop het ouderdomspensioen ingaat. Pensioengerechtigde: De persoon die krachtens de bepalingen van dit reglement een pensioen van De Fracties ontvangt. Pensioengrondslag A: De salarisgrondslag tot en met een bedrag van maximaal (niveau per 1 april 2014), verminderd met de franchise. Genoemd bedrag wordt aangepast overeenkomstig de Werkgever Loonindex. Uit pensioengrondslag A hebben de deelnemer en de gewezen deelnemer pensioenaanspraken en de pensioengerechtigde pensioenrechten. Pensioenreglement

9 Tussentijdse individuele salarisaanpassingen, behoudens promotie, demotie en/of wijziging van het aanstellingspercentage, worden jaarlijks per 1 april meegenomen in de vaststelling van de salarisgrondslag met betrekking tot pensioengrondslag A. Promotie, demotie en/of wijziging van het aanstellingspercentage worden voor de vaststelling van pensioengrondslag A van kracht met ingang van de maand waarin de wijziging van toepassing is. Pensioengrondslag B: Het gedeelte van de salarisgrondslag voor zover deze boven (niveau per 1 april 2014) ligt. Genoemd bedrag wordt aangepast overeenkomstig de werkgever loonindex. Door middel van toepassing van pensioengrondslag B wordt een pensioenkapitaal verworven. Tussentijdse individuele salarisaanpassingen worden per de datum waarop de tussentijdse individuele salarisaanpassing van kracht is meegenomen in de vaststelling van de salarisgrondslag met betrekking tot pensioengrondslag B. Zodra op enig moment pensioengrondslag B nihil is, zullen vanaf dat moment geen premies meer door de werkgever beschikbaar worden gesteld. Pensioenleeftijd: De eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt. Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen de werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen en is verwoord in deze pensioenregeling. Pensioenrichtleeftijd: De leeftijd zoals neergelegd in artikel 18a lid 6 van hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 (per 1 januari 2014: 67 jaar) en kan jaarlijks als gevolg van een gewijzigde levensverwachting door de wetgever worden aangepast. Pensioenreglement

10 Salarisgrondslag: Het bij de werkgever geldende feitelijk verdiende salaris vermeerderd met de vakantietoeslag van de deelnemer, uitgaande van de bij die werkgever voor de categorie deelnemers waartoe de deelnemer behoort, geldende normale arbeidsduur, vermeerderd met eventuele verdere als vast te beschouwen uitkeringen uit hoofde van het dienstverband (o.a. ploegentoeslag). De onderdelen waaruit de bij de desbetreffende werkgever geldende salarisgrondslag is opgebouwd, zijn voor alle deelnemers respectievelijk categorieën deelnemers werkzaam bij die werkgever gelijk en worden door de desbetreffende werkgever aan de deelnemer meegedeeld. De salarisgrondslag wordt telkens per 1 april van het kalenderjaar vastgesteld. Met betrekking tot pensioengrondslag A worden tussentijdse individuele salarisaanpassingen, behoudens promotie, demotie en/of wijziging van het aanstellingspercentage, jaarlijks per 1 april meegenomen in de vaststelling van de salarisgrondslag. Een promotie, demotie en/of wijziging van het aanstellingspercentage wordt voor de vaststelling van pensioengrondslag A van kracht met ingang van de maand waarin de wijziging van toepassing is. Met betrekking tot Pensioengrondslag B worden tussentijdse individuele salarisaanpassingen per de datum waarop de tussentijdse individuele salarisaanpassing van kracht is, meegenomen in de vaststelling van de salarisgrondslag. Statuten: De statuten van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Vermogen: De som van alle activa van De Fracties verminderd met de som van alle passiva met uitzondering van de technische voorzieningen. Vervroegde pensioendatum: De eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer de gekozen individuele pensioendatum bereikt. Pensioenreglement

11 Volle wees: Het kind van wie beide ouders respectievelijk verzorgers zijn overleden. WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. WAO-uitkering: De uitkering ingevolge de WAO. WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. WIA-uitkering: De uitkering ingevolge de WIA. Werkgever: Loders Croklaan B.V, statutair gevestigd in de gemeente Zaanstad. IOI Loders Croklaan Oils B.V., statutair gevestigd in de gemeente Zaanstad. Werkgever arbeidsvoorwaardenregeling: De CAO van de werkgever, de Regeling voor Managers of een andere op de deelnemer van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenregeling die bij de werkgever van kracht is. Werkgever Loonindex: De structurele wijziging van het gemiddelde van de maximumsalarissen in de CAO van de werkgever. Werknemer: De persoon in dienst van de werkgever of van een gelieerde onderneming. Wezenpensioen: Het pensioen ten behoeve van het (de) nagelaten kind(eren). Pensioenreglement

12 1.2. Deelnemerschap Voor werknemers die op of na 1 januari 2014 in dienst treden bij de werkgever gaat het deelnemerschap in op de eerste dag van de maand indien het dienstverband op één van de eerste 15 dagen van die maand aanvangt en indien het dienstverband op één van de volgende dagen van die maand aanvangt, op de eerste dag van de volgende maand. Indien de datum van aanvang van het dienstverband is gelegen na de 15de van een maand, wordt het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid van de werknemer tot de aanvang van het deelnemerschap door De Fracties gedekt Het deelnemerschap eindigt: a. bij het bereiken van de pensioenleeftijd of ingeval van vervroeging op de eerdere pensioendatum; b. bij overlijden van de deelnemer; c. bij het beëindigen van de dienstbetrekking met de werkgever; d. door beëindiging van de periode van arbeidsongeschiktheid, gevolgd door toepassing van artikel 6 (beëindiging van het deelnemerschap voor de (vervroegde) pensioendatum) In afwijking van het bepaalde in wordt het deelnemerschap geacht voort te duren na beëindiging van het dienstverband zolang de gewezen werknemer het deelnemerschap voortzet op grond van een regeling in de sfeer van de arbeidsvoorwaardenregeling, met inachtneming van de fiscale wet- en regelgeving. Pensioenreglement

13 1.3. Pensioenaanspraken Met inachtneming van het bepaalde in de statuten en dit pensioenreglement heeft de deelnemer ten behoeve van zichzelf aanspraak op: Ouderdomspensioen; Arbeidsongeschiktheidspensioen; en ten behoeve van zijn nagelaten betrekkingen aanspraak op: Partnerpensioen; Wezenpensioen. Pensioenreglement

14 2. OUDERDOMSPENSIOEN 2.1. Ingangsdatum ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer de pensioenleeftijd bereikt en wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand van overlijden van de pensioengerechtigde Indien de deelnemer gebruik maakt van de in artikel 2.5. opgenomen bevoegdheid om een individuele pensioendatum te kiezen, en deze pensioendatum ligt na de pensioenleeftijd, dan zal de pensioenopbouw conform artikel 2.3. en artikel 2.4. voortduren tot de gekozen individuele pensioendatum Vermindering ouderdomspensioen 2.2. De aanspraak op ouderdomspensioen ten behoeve van de (gewezen) deelnemer kan zonder toestemming van de partner niet bij overeenkomst tussen de (gewezen) deelnemer en De Fracties worden verminderd, behalve in de gevallen waarin de Pensioenwet of daarop gebaseerde regelgeving, afkoop van genoemd pensioen toestaat Ouderdomspensioen op basis van opbouwformule De opbouw bedraagt in ieder jaar van deelname 2,15% van de in het betreffende jaar voor de deelnemer vastgestelde pensioengrondslag A Ouderdomspensioen op basis van beschikbare premies De hoogte van het ouderdomspensioen als bedoeld in dit artikel 2.4. is afhankelijk van: a. De hoogte van het pensioenkapitaal dat op de pensioendatum door de deelnemer is verworven; alsmede b. De marktrente en de tariefgrondslagen die de op grond van de Pensioenwet toegelaten verzekeraar op het moment van aanwending hanteert voor de omzetting van pensioenkapitaal in ouderdomspensioen Bij de berekening van de grootte van de beschikbaar te stellen premies wordt uitgegaan van: a. De pensioengrondslag B van de deelnemer b. De leeftijd van de deelnemer Pensioenreglement

15 c. De deeltijdfactor De beschikbare premie wordt voor het eerst vastgesteld per de datum van opneming in de regeling dan wel op het moment dat de salarisgrondslag hoger is dan pensioengrondslag A. Bij de vaststelling van pensioengrondslag B worden individuele salarisaanpassingen die volgen uit de personeelsbeoordelingen of de werkgever loonindex direct meegenomen. Zodra op enig moment pensioengrondslag B nihil is, zullen vanaf dat moment geen premies meer door de werkgever beschikbaar worden gesteld. Het premiepercentage wordt jaarlijks per 1 april vastgesteld op basis van de navolgende tabel: Leeftijdsklassen tot 67 jaar Percentage van pensioengrondslag B OP en Uitgesteld opgebouwd PP (65%) 15 tot en met 19 4,6 20 tot en met 24 5,2 25 tot en met 29 6,3 30 tot en met 34 7,7 35 tot en met 39 9,4 40 tot en met 44 11,5 45 tot en met 49 14,1 50 tot en met 54 17,2 55 tot en met 59 21,3 60 tot en met tot en met 67 26,5 31,2 Als leeftijd van de deelnemer op 1 april wordt in aanmerking genomen de leeftijd die de deelnemer in dat kalenderjaar kan bereiken. Aanpassingen van de in dit lid genoemde percentages hebben geen terugwerkende kracht. Uit de beschikbare premie wordt een uitgesteld opgebouwd partnerpensioen gefinancierd Iedere maand van deelnemerschap wordt door de werkgever een premie beschikbaar gesteld ter grootte van de op basis van lid vastgestelde beschikbare premie gedeeld door 12. Deze bijdrage wordt per het einde van de kalendermaand door de werkgever aan de beleggingsinstelling overgemaakt. Pensioenreglement

16 De beleggingsinstelling houdt ten behoeve van de betrokken deelnemer een aparte rekening aan waarop de beschikbaar gestelde premies als bedoeld in artikel worden gestort. De gelden en beleggingsparticipaties op die rekening zijn eigendom van De Fracties ; de deelnemer heeft een aanspraak jegens De Fracties ter hoogte van de gelden en waarde van de beleggingsparticipaties op een voornoemde rekening. Het pensioenkapitaal wordt gevormd door de waarde van de gelden en beleggingsparticipaties die ten behoeve van de deelnemer op de beleggingsrekening staan Voor de aanwending van de gelden op de beleggingsrekening heeft de deelnemer de keuze uit een aantal beleggingsprofielen van de beleggingsinstelling. Het bestuur verstrekt bij aanvang van de deelneming alsmede op een later tijdstip op verzoek van de deelnemer informatie met betrekking tot de beleggingsprofielen, de daaraan verbonden beleggingsrisico s en een opgave van de aan de beleggingsfondsen verbonden kosten, welke in mindering worden gebracht op het pensioenkapitaal. De Fracties bewaakt dat de beleggingen van de (gewezen) deelnemer dusdanig worden gespreid in relatie tot de duur van de periode tot de pensioendatum, zodat het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. De Fracties onderzoekt ten minste één keer per jaar of de beleggingen van de (gewezen) deelnemer zich binnen de op basis van de voorgaande zin bepaalde grenzen bevinden en informeert de (gewezen) deelnemer hierover. De Fracties voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel als bedoeld in de Pensioenwet Op de pensioendatum dient de (gewezen) deelnemer het pensioenkapitaal aan te wenden bij een op grond van de Pensioenwet toegelaten verzekeraar Ingeval de deelnemer op de pensioendatum geen partner heeft, wordt tenzij de deelnemer hier schriftelijk bezwaar tegen maakt het kapitaal automatisch omgezet in alleen ouderdomspensioen. Pensioenreglement

17 2.5. Vervroegde pensioendatum De (gewezen) deelnemer is bevoegd een individuele pensioendatum te kiezen. Op de vervroegde pensioendatum dient het dienstverband te worden beëindigd De individuele pensioendatum ligt tussen de 55- en de pensioenrichtleeftijd. Indien de individuele pensioendatum ligt na de pensioenleeftijd, dan zal de pensioenopbouw conform artikel 2.3. en artikel 2.4. voortduren tot de gekozen individuele pensioendatum Indien de individuele pensioendatum ligt vóór de pensioenrichtleeftijd wordt het ingevolge artikel 2.3 vastgestelde ouderdomspensioen verminderd met een van de individuele pensioendatum afhankelijke, door het bestuur op advies van de actuaris voor een bepaalde periode vast te stellen collectief actuariële gelijkwaardige korting welke in bijlage I bij dit reglement is opgenomen. Na afloop van de vastgestelde periode kan bij bestuursbesluit de genoemde korting worden aangepast voor de deelnemers en gewezen deelnemers. Het op basis van dit lid vastgestelde ouderdomspensioen wordt aangevuld met een pensioenuitkering uit hoofde van de omzetting van het pensioenkapitaal. Het partnerpensioen zal door de vervroeging van de pensioendatum niet worden aangetast De (gewezen) deelnemer maakt zijn in bedoelde keuze ten hoogste zes en ten minste twee maanden vóór het bereiken van zijn pensioenleeftijd of de individuele pensioendatum (indien gekozen is voor een individuele pensioendatum die ligt vόόr de pensioenleeftijd) op een daartoe door De Fracties ter beschikking gesteld formulier aan De Fracties bekend Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de deelnemer voor wie de pensioenopbouw plaatsvindt op basis van het bepaalde in 6.3. (Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid) en voor wie tevens pensioenopbouw plaatsvindt op basis van een dienstverband met een werkgever Indien voor de deelnemer de pensioenopbouw uitsluitend plaatsvindt op basis van het bepaalde in 6.3. (Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid), wordt de individuele pensioendatum in afwijking van het in bepaalde gesteld op de pensioenleeftijd. Het bepaalde in artikel is van overeenkomstige toepassing. Pensioenreglement

18 Indien en zolang een gerechtigde op een ouderdomspensioen in het genot is van een loondoorbetaling krachtens artikel 7: 629 van het Burgerlijk Wetboek; een periodieke uitkering krachtens enige werkgever arbeidsvoorwaardenregeling; een uitkering krachtens de WAO/WIA of enige andere (wettelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke voortvloeit uit of aansluit op het dienstverband met de werkgever, wordt het ouderdomspensioen slechts uitgekeerd voor zover dit pensioen uitgaat boven het gezamenlijk bedrag van de bovenbedoelde uitkering(en) Deeltijdpensioen Een deelnemer is met goedkeuring van de werkgever bevoegd onder gelijktijdige en overeenkomstige vermindering van de arbeidsduur als bedoeld in het ouderdomspensioen voor een gedeelte te doen ingaan op de vervroegde pensioendatum en voor het overblijvende gedeelte te doen ingaan tussen de vervroegde pensioendatum en de pensioendatum. Voor het gedeelte van het ouderdomspensioen dat ingaat op de vervroegde pensioendatum, dient de dienstbetrekking beëindigd te zijn De vermindering van de arbeidsduur bedraagt ten minste 10% van de voor de deelnemer geldende normale arbeidsduur. Ten aanzien van de resterende arbeidsduur zijn de bepalingen van 4.1. (Pensioenaanspraken van deeltijdwerknemers) van overeenkomstige toepassing Het op de vervroegde pensioendatum tot uitkering komende deel van het opgebouwde ouderdomspensioen is naar verhouding niet groter dan de vermindering van de arbeidsduur. Op het tot uitkering komende deel van het ouderdomspensioen is bepaling 2.2 van overeenkomstige toepassing Een ingegaan deeltijdpensioen kan niet worden verminderd tengevolge van een vermeerdering van de arbeidsduur Een ingegaan deeltijdpensioen kan met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel worden verhoogd tengevolge van vermindering van de arbeidsduur. Pensioenreglement

19 Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen ter zake van de uitvoering van de in dit artikel bedoelde regeling van deeltijdpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen De deelnemer is arbeidsongeschikt in de zin van de WIA indien de deelnemer op of na 1 januari 2004 ziek is geworden en is gebleven. Indien de deelnemer arbeidsongeschikt is geworden vόόr 1 januari 2004 is de deelnemer arbeidsongeschikt in de zin van de WAO. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de deelnemer gedurende twee jaar ziek/arbeidsongeschikt is en wordt uitgekeerd tot de pensioenleeftijd dan wel tot en met de laatste dag van de maand van de eerdere beëindiging van de arbeidsongeschiktheid of het eerdere overlijden van de pensioengerechtigde Het jaarlijkse arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 65% van het gedeelte van de salarisgrondslag, dat uitgaat boven de AOPuitkeringsdrempel. Voor de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgegaan van de salarisgrondslag en van de AOP-uitkeringsdrempel zoals deze gelden op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van het arbeidsongeschiktheidspensioen Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt het in bedoelde arbeidsongeschiktheidspensioen gedeeltelijk uitgekeerd op basis van de volgende tabel: UITKERINGSPERCENTAGES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN WIA Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage 80% of meer 100% 65% tot 80% 72,5% 55% tot 65% 60% 45% tot 55% 50% 35% tot 45% 40% Pensioenreglement

20 UITKERINGSPERCENTAGES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN WAO Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage 80% of meer 100% 65% tot 80% 72,5% 55% tot 65% 60% 45% tot 55% 50% 35% tot 45% 40% 25% tot 35% 30% 15% tot 25% 20% De deelnemer die bij aanvang van het deelnemerschap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, heeft geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen, tenzij de mate van arbeidsongeschiktheid tijdens het deelnemerschap toeneemt als gevolg van een andere ziekte of ander gebrek dan de ziekte die of het gebrek dat op het tijdstip van aanvang van het deelnemerschap de basis vormt van de op genoemd tijdstip aanwezige WIA- of WAOuitkering. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt in dat geval het verschil tussen het arbeidsongeschiktheidspensioen behorend bij de hogere mate van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeschiktheidspensioen behorend bij de mate van arbeidsongeschiktheid op het tijdstip van aanvang van het deelnemerschap. Het bestuur is bevoegd de uitbetaling van het arbeidsongeschiktheidspensioen afhankelijk te stellen van door de rechthebbende te leveren bewijs dat de toename van de mate van arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een andere ziekte of ander gebrek dan de ziekte die of het gebrek dat op het tijdstip van aanvang van het deelnemerschap aanwezig was Indien de mate van arbeidsongeschiktheid na beëindiging van het dienstverband met een werkgever wijzigt, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen dienovereenkomstig aangepast indien die wijziging het gevolg is van: een verlaagde mate van arbeidsongeschiktheid; een verhoogde mate van arbeidsongeschiktheid mits deze toename voortvloeit uit dezelfde ziekte of hetzelfde gebrek op grond waarvan tijdens het deelnemerschap de Pensioenreglement

21 WIA- of WAO-uitkering werd toegekend. Het bestuur is bevoegd de uitbetaling van de verhoging van het arbeidsongeschiktheidspensioen afhankelijk te stellen van door de rechthebbende te leveren bewijs dat de toename voortvloeit uit dezelfde ziekte of hetzelfde gebrek op grond waarvan tijdens het deelnemerschap de WIA- of WAOuitkering werd toegekend Indien en zolang een gerechtigde op arbeidsongeschiktheidspensioen tevens in het genot is van een periodieke invaliditeitsuitkering krachtens enige werkgever arbeidsvoorwaardenregeling of krachtens enige andere invaliditeitsregeling uit hoofde van het dienstverband, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen slechts uitgekeerd voor zover dit pensioen uitgaat boven het bedrag van de bedoelde uitkering(en). Pensioenreglement

22 3. PENSIOENEN TEN BEHOEVE VAN NABESTAANDEN 3.1. Partnerpensioen Recht op partnerpensioen heeft de nagelaten partner met wie de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde op het moment van diens overlijden een partnerrelatie had; Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde is overleden en wordt uitgekeerd tot en met de maand van overlijden van de partner Het partnerpensioen ten behoeve van de partner van een overleden deelnemer bedraagt 65% van het ouderdomspensioen als vermeld in artikel 2.3. In afwijking van laatstgenoemd artikel wordt ter bepaling van het partnerpensioen uitgegaan van een ouderdomspensioen op basis van pensioengrondslag A en indien van toepassing, pensioengrondslag B tezamen, dat de overleden deelnemer tot aan de pensioenrichtleeftijd had kunnen bereiken, indien hij in leven zou zijn gebleven met behoud van de salarisgrondslag en de deeltijdfactor die van toepassing waren op de datum van overlijden. Voor degenen die op 31 december 2005 en op 1 januari 2006 deelnemers zijn aan Pensioenreglement 2003, respectievelijk Pensioenreglement 2006 zal het partnerpensioen, voor wat betreft de deelnemersjaren tot 1 januari 2006, worden bepaald volgens de formule 1,4% maal de laatst vastgestelde pensioengrondslag A en indien van toepassing, pensioengrondslag B tezamen met inachtneming van de deeltijdfactor, maal de deelnemersjaren tot 1 januari Het partnerpensioen tot 1 januari 2006 is verzekerd op risicobasis. Voor wat betreft de deelnemersjaren na 1 januari 2006 zal het partnerpensioen worden gebaseerd op 65% van het ouderdomspensioen na 1 januari 2006 op basis van pensioengrondslag A en indien van toepassing, pensioengrondslag B tezamen, dat de overleden deelnemer tot aan de pensioenrichtleeftijd had kunnen bereiken, indien hij in leven zou zijn gebleven met behoud van de salarisgrondslag en de deeltijdfactor die van toepassing waren op de datum van overlijden. Indien de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de omzetting van het pluspensioen in een aanspraak op ouderdomspensioen volgens artikel , zal dit ouderdomspensioen bij de bepaling van het partnerpensioen voor de deelnemersjaren na 1 januari 2006, mede in ogenschouw worden genomen. Pensioenreglement

Versie 1 januari 2015. Pensioenreglement 2015

Versie 1 januari 2015. Pensioenreglement 2015 Versie 1 januari 2015 Pensioenreglement 2015 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Versie 1 januari Pensioenreglement 2006

Versie 1 januari Pensioenreglement 2006 Versie 1 januari 2013 Pensioenreglement 2006 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement 2017

Pensioenreglement 2017 Pensioenreglement 2017 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 9 1.3. Pensioenaanspraken... 10 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 11 2.3. Ouderdomspensioen op basis van

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties. Pensioenreglement 2003

Stichting Pensioenfonds De Fracties. Pensioenreglement 2003 Pensioenreglement 2003 Versie 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS...

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007

PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007 pagina 1 van 50 PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007 Versie 01.01.2015 pagina 2 van 50 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP...

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003

Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003 Stichting Pensioenfonds Pensura 1 Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003 Voor werknemers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren en die deelnemer waren aan de pensioenregeling van Pensura

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2007

PENSIOENREGLEMENT 2007 PENSIOENREGLEMENT 2007 Versie 31.12.2006 PENSIOENREGLEMENT 2007 Versie 31.12.2006 Inhoudsopgave Artikel 1 Pagina Algemeen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1.2 Deelnemerschap 8 Artikel 1.3 Pensioenaanspraken

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007

PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007 pagina 1 van 42 PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007 Versie 01.01.2014 pagina 2 van 42 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP...

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003

Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003 Stichting Pensioenfonds Pensura 1 Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003 Voor werknemers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren en die deelnemer waren aan de pensioenregeling van Pensura

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Croda

Stichting Pensioenfonds Croda Stichting Pensioenfonds Croda Pensioenreglement 2006 Per 1 januari 2013 Voor werknemers die op 31 december 2005 deelnemer waren aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Noblesse en die zijn

Nadere informatie

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement II Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 01-01-2006; of in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI DISCLAIMER: BIJ DEZE PENSIOENREGELING MOET VOORLOPIG OP ONDERDELEN EEN VOORBEHOUD WORDEN GEMAAKT AANGEZIEN DE OVERHEID NOG GEEN NADERE WET- EN REGELGEVING HEEFT VASTGESTELD PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Forward. Pensioenreglement CDC

Forward. Pensioenreglement CDC Forward Pensioenreglement CDC 1 april 2015 pagina 2 van 38 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2. Deelnemerschap...10 Artikel 3. Pensioenaanspraken...11 Artikel 4. Financiering

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Middelloon-pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst met gemaximeerde werkgeverspremie en met opbouw nabestaandenpensioen

Middelloon-pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst met gemaximeerde werkgeverspremie en met opbouw nabestaandenpensioen PENSIOENREGLEMENT PER 1 januari 2013 Middelloon-pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst met gemaximeerde werkgeverspremie en met opbouw nabestaandenpensioen Inhoudsopgave Blz paragraaf

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Vastgesteld door het bestuur op 2 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding..3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 17 april 2014 3 Inhoud 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 10 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres:

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) 1 januari 2016 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2008 Versie 1.0 definitief 17-11-2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Croda

Stichting Pensioenfonds Croda Per 1 januari 2013 Voor werknemers die op 31 december 2005 deelnemer waren aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Noblesse en die zijn geboren op of na 1 januari 1950 en voor werknemers die

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Pensioenreglement. Per 1 januari 2015

Pensioenreglement. Per 1 januari 2015 Pensioenreglement Per 1 januari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De algemene bepalingen 6 Artikel 1.1 De begrippen en afkortingen 6 Artikel 1.2 De verplichtstelling van het fonds 9 Artikel 1.3 De aanspreekvorm

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. Pensioenreglement van Huntsman Holland B.V.

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. Pensioenreglement van Huntsman Holland B.V. Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Pensioenreglement van Huntsman Holland B.V. 2003 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...1 ARTIKEL 2 - DEELNEMERSCHAP...7 ARTIKEL 3 - AANSPRAKEN OP

Nadere informatie