Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 236/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 236/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2006"

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 236/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2006 Onderwerp Voorziening budgetbeheer Nijmegen Programma / Programmanummer Maatschappelijke opvang / 9330 Portefeuillehouder H. van Hooft Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 november 2006 Samenvatting In het voorjaar van 2006 is door Arcuris, hierbij ondersteund door de gemeente, een subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van realisatie van het project Stedelijke Voorziening Budgetbeheer Nijmegen. Doel van dit project is een stedelijke voorziening te realiseren die budgetbeheer biedt aan dak- en thuislozen. De financiële begeleiding wordt geboden zo lang als nodig is om terugval te voorkomen en een stabiele situatie te bevorderen. Het project wordt uitgevoerd door Arcuris in samenwerking met diverse instellingen voor dak- en thuislozen. De Provincie heeft in totaal ,- beschikbaar gesteld aan Arcuris, waarvan in het kader van GSO via de gemeente. Wij hebben deze subsidie inmiddels ontvangen en dienen deze nog te verstrekken aan Arcuris. Voorstel om te besluiten 1. Een subsidie te verlenen aan Arcuris van ,- ten behoeve van uitvoering van het project Stedelijke Voorziening Budgetbeheer. 2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer André van Ginkel, 2695 rvs stedelijk budgetbeheer

2 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In april 2006 heeft Arcuris, met ondersteuning van ons, een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie ten behoeve van het project Stedelijke Voorziening Budgetbeheer Nijmegen. Doel van dit project is een stedelijke voorziening te realiseren die budgetbeheer biedt aan dak- en thuislozen. De financiële begeleiding wordt geboden zo lang als nodig is om terugval te voorkomen en een stabiele situatie te bevorderen. Het project wordt uitgevoerd door Arcuris in samenwerking met diverse instellingen voor dak- en thuislozen. Wij hebben de subsidie inmiddels ontvangen en dienen deze nog te verstrekken aan Arcuris. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Het wettelijk beleidskader wordt gevormd door de Welzijnswet en vanaf 1 januari de WMO. Daarnaast is onze ASV van toepassing. 1.2 Relatie met programma Er bestaat een relatie met het programma Inkomen. Schuldhulpverlening is een onderdeel van dit programma. Intensief budgetbeheer maakt echter geen onderdeel uit van schuldhulpverlening. Het project kan bijdragen aan het voorkomen of beheersbaar houden van de schuldenproblematiek en vormt daarmee een aanvulling op de huidige dienstverlening. 2 Doelstelling Ons doel is het realiseren van een stedelijke voorziening budgetbeheer die er op gericht is dak- en thuislozen financiële begeleiding te bieden ter voorkoming van terugval en ter bevordering van stabilisatie. 3 Argumenten De middelen zijn door de Provincie beschikbaar gesteld en dienen conform beschikking verstrekt te worden aan Arcuris ten behoeve van het project. De provincie heeft aanvullend op de GSO middelen ,- ten behoeve van het project stedelijke voorziening budgetbeheer beschikbaar gesteld en verzoekt deze door te betalen aan Arcuris. De middelen zijn opgenomen in een voorziening en dienen toegevoegd te worden aan het programma Maatschappelijke Opvang / 9330 en vervolgens doorbetaald te worden aan Arcuris. Het project betreft een bundeling van activiteiten Het aanbod budgetbeheer is instellingsgebonden en daarmee versnipperd en de werkwijzen die gehanteerd worden verschillen sterk. Het project voorziet in bundeling van de activiteiten door realisatie van één laagdrempelige voorziening stedelijk budgetbeheer voor (ex)dak en thuislozen vanaf 18 jaar. rvs stedelijk budgetbeheer

3 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 Het project voorziet in een behoefte en is een aanvulling op bestaande voorzieningen De doelgroep dak- en thuislozen kent vaak een complexe meervoudige problematiek. De financiële begeleiding en ondersteuning van deze doelgroep vraagt om een andere werkwijze dan de reguliere voorzieningen voor budgetbeheer (kunnen) bieden. De werkwijze van het bureau budgetbeheer is niet zozeer gericht op uitstroom, maar op zelfstandigheid en duurzaam schuldenvrij zijn. In veel gevallen zal deze begeleiding langdurig moeten worden geboden. Het niet kunnen beschikken over een bankrekening is voor de doelgroep op zich vaak al een oorzaak van financiële problemen. De stedelijke voorziening budgetbeheer biedt deze mogelijkheid en ziet toe op een verantwoord gebruik. 4 Risico s Het project kent een looptijd van één jaar. De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor één jaar onder voorwaarde dat wij de mogelijkheid zouden onderzoeken om structurele middelen te vinden indien het project succesvol is. Wij hebben deze intentie uitgesproken naar de Provincie en zullen de komende periode op zoek gaan naar middelen om, bij gebleken resultaat van het project, de voorziening voort te kunnen zetten. 5 Financiën Wij hebben een bedrag van ,- van de Provincie ontvangen, als aanvulling op de GSO middelen. Middels de bijgevoegde begrotingwijziging willen wij deze gelden toevoegen aan het programma Maatschappelijke Opvang / 9330 en vanuit dit programma subsidie verlenen aan Arcuris ten behoeve van de uitvoering van het project. 6 Communicatie Het project is tot stand gekomen in overleg met diverse betrokken instellingen. Ten aanzien van de subsidie is uitgebreid overleg gevoerd met de Provincie en Arcuris. 7 Uitvoering en evaluatie Het project stedelijk budgetbeheer is in mei 2006 gestart en loopt tot medio Voor afloop van die periode zal het project worden geëvalueerd. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst P. Eringa Bijlage(n): Bijlage(n): beschikking Provincie, subsidiebeschikking Arcuris, begrotingswijziging, projectplan rvs stedelijk budgetbeheer

4

5

6 Directie Inwoners Beleid en Realisatie Beleidsrealisatie en verantwoording Het bestuur van Arcuris Maatschappelijke Opvang Postbus AJ ARNHEM Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon(024) Telefax(024) Postadres Postbus HG Nijmegen Verzenddatum Datum uw brief nvt Onderwerp Subsidie Stedelijke Voorziening Budgetbeheer Nijmegen Ons kenmerk L120/dm Doorkiesnummer Aantal bijlagen 1 In april 2006 heeft u bij de Provinciale Staten van Gelderland een subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van het project Stedelijke Voorziening Budgetbeheer Nijmegen. Hierbij deel ik u mee dat de raad van de gemeente Nijmegen op... besloten heeft u voor de periode 2006 een budgetsubsidie te verlenen. Het subsidiebedrag is bepaald op ,00. Doelstelling Het doel van dit project is een stedelijke voorziening budgetbeheer te realiseren die financiële begeleiding biedt aan (ex)dak- en thuislozen vanaf 18 jaar ter voorkoming van terugval en ter bevordering van stabilisatie. Er bestaat een relatie met het programma Inkomen. Schulphulpverlening is een onderdeel van dit programma. Het project kan bijdragen aan het voorkomen of beheersbaar houden van de schuldenproblematiek. Gesubsidieerde activiteiten Het productenaanbod bestaat uit: het uitvoeren van het project Stedelijke Voorziening Budgetbeheer SV03 Tuss.tijds/verlening(raad) ARCA01

7 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid en Realisatie Beleidsrealisatie en verantwoording Vervolgvel De te leveren prestaties bestaan uit: het bundelen van de activiteiten van Arcuris en de diverse instellingen voor dak- en thuislozen door realisatie van één laagdrempelige voorziening stedelijk budgetbeheer. het bieden van financiële begeleiding gericht op zelfstandigheid en duurzaam schuldenvrij zijn. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur dhr. A. van Ginkel, tel , bureau Beleidsontwikkeling. Voorschotten De bevoorschotting van de subsidie is als volgt gepland: Per ,00 Het bedrag wordt overgemaakt onder vermelding van nr Bij vragen over de bevoorschotting van de subsidie kunt u contact opnemen met de medewerker subsidies, mevr. D. Melssen, bureau Beleidsrealisatie en verantwoording, tel Voorwaarden De subsidieverlening vindt haar grondslag in de stadscontracten met de Provincie Gelderland en de reguliere gemeentelijke beleidskaders, alsmede in het financieel beleid van de gemeente, de Algemene subsidieverordening 2002 en de Contourennota subsidieverdeling en - instrumentarium. Daarbij is van belang dat de afgesproken prestaties de provincie Gelderland vertaald zijn of worden in een heldere programmering vooraf en verantwoording achteraf, waarbij de door uw instelling geleverde prestaties moeten zijn voorzien van een accountantsverklaring. Algemeen voorbehoud Bij aanmerkelijke verslechteringen van de financieel-economische omstandigheden kan de Provincie Gelderland de te verlenen bijdrage voor ons Meerjarenontwikkelingsplan (MOP III) verlagen. Als een dergelijke verlaging zich voordoet, kan dit ertoe leiden dat wij onze subsidie aan uw instelling verlagen. SV03 Tuss.tijds/verlening(raad) ARCA01

8 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid en Realisatie Beleidsrealisatie en verantwoording Vervolgvel Verplichtingen Verantwoording (zie ook de bijlage) De Provincie Gelderland stelt nadere voorwaarden aan de verantwoording bij de subsidieverlening, vastgelegd in hun controleprotocol, die wij ook voor uw instelling hanteren. Dit protocol is voor u bijgevoegd. Onder verwijzing naar onze Algemene Subsidieverordening gemeente Nijmegen en de afspraken met het Rijk en met de Provincie Gelderland zijn de volgende data van belang. Vóór 1 maart na het betreffende uitvoeringsjaar dient u een korte opgaaf van de in het betreffende jaar geleverde prestaties of activiteiten aan te leveren. Vóór 1 april na het betreffende uitvoeringsjaar dient u een financieel verslag, een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen over het betreffende jaar aan te leveren. Het niet tijdig aanleveren hiervan kan leiden tot intrekken of lager vaststellen van de subsidie. Deze stukken gelden tevens als aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Vóór 1 juli na het betreffende uitvoeringsjaar dient het financieel verslag en de geleverde prestaties voorzien te zijn van een accountantsverklaring. Hiermee wijken wij op basis van artikel 33, lid 3 af van lid 6 van artikel 11 van de Algemen subsidieverordening. Gezien de voorschriften van de Provincie geldt de gevraagde accountantsverklaring ook voor subsidies onder de ,00. U dient ervoor te zorgen dat de instellingsaccountant op de hoogte is van het controleprotocol (GSO II) die als bijlage van deze beschikking wordt gezonden. De instellingsaccountant dient dit protocol na te leven. Overige regels Voor de uitwerking van de aard en inhoud van de gesubsidieerde activiteiten en de verantwoording verwijs ik u naar de Algemene subsidieverordening gemeente Nijmegen Bij overschotten, tekorten en reservevorming, die verband houden met het gemeentelijk subsidiedeel, geldt het volgende. Exploitatieoverschotten en tekorten komen voor rekening van uw instelling. Ten aanzien van deze overschotten en tekorten wordt er van uitgegaan dat die worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene (egalisatie)reserve. Deze reserve mag oplopen tot 10% van de lasten van dat deel van de jaarlijkse begroting, dat betrekking heeft op het gemeentelijk subsidiedeel. Indien de reserve een grotere omvang heeft, SV03 Tuss.tijds/verlening(raad) ARCA01

9 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid en Realisatie Beleidsrealisatie en verantwoording Vervolgvel dan wordt deze omvang bij de vaststelling van de subsidie mee in overweging genomen. Overschotten, die verband houden met de middelen die betrekking hebben op de provinciale financiering in het kader van MOP III, worden in beginsel teruggevorderd. Wanneer de afgesproken prestaties en doelen genoemd onder gesubsidieerde activiteiten niet worden gehaald, heeft de gemeente het recht bij aanzienlijke afwijkingen tussentijds (dus voor het verstrijken van de totale budgetperiode) of op het eind van de afgesproken periode de onderliggende budgetsubsidiebeschikking in te trekken, of te wijzigen, mogelijk in de vorm van terugvordering van middelen. Bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Nijmegen, t.a.v. afdeling J400, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: Uw naam en adres; De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of een kopie van dit besluit; De gronden waarop uw bezwaar berust. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst P. Eringa bijlage: - controleprotocol GSO II SV03 Tuss.tijds/verlening(raad) ARCA01

10

11 PROJECTPLAN PILOT Stedelijke Voorziening Budgetbeheer Nijmegen Arcuris: NuNN : Leonie Voragen Maurice Custers

12 Aanleiding Een aantal maanden geleden is er vanuit de Nijmeegse dak- en thuislozen de vraag naar voren gekomen of het mogelijk is een stedelijke voorziening budgetbeheer te starten waarbij de deelnemers een eigen bankrekening krijgen toegewezen. Het huidig aanbod wordt nu door verschillende instanties aangeboden en de werkwijze is zeer divers. Toegang tot het aanbod is instellingsgebonden wat er veelvuldig in resulteert dat de gevraagde financiële begeleiding komt te vervallen bij het verlaten van de voorziening. Het huidige aanbod is dus niet toereikend om aan de vraag te voldoen en er is dus sprake van een kwantitatief tekort. Veel dak- en thuislozen die niet in de gelegenheid zijn gebruik te maken van het bestaande aanbod kunnen zelf geen bankrekening openen wegens schulden. Vaak zijn zij dan aangewezen op, vaak louche, bekenden die hun bankrekening ter beschikking stellen. Voor te stellen valt dat hier met de regelmaat van de klok misbruik van wordt gemaakt met alle gevolgen van dien. Dit is te voorkomen door deze mensen een eigen bankrekening ter beschikking te stellen. Het werken met bankrekeningnummers op naam biedt tevens een innovatief perspectief. Dit laatste geldt met name voor dak- en thuislozen die werkzaam zijn bij bureau Dagloon of anderszins werkzaamheden verrichten. Zij zijn vaak niet in de gelegenheid gebruik te maken van kasuitbetalingen die nu op gezette tijden plaatsvinden. Er is op, op initiatief van het NDO en Arcuris een projectgroep samengesteld die gezamenlijk op zoek is gegaan naar de mogelijkheden tot het opzetten en starten van een stedelijke voorziening budgetbeheer. Resultaat is voorliggend projectplan. Probleem/Uitdaging Met de realisatie van een centrale voorziening budgetbeheer voorziening, zijn bovenstaande problemen te ondervangen. Het neemt de instanties werk uit handen, het biedt financiële hulpverlening en ondersteuning voor de gehele doelgroep en omdat het één loket is, kunnen de deelnemers effectief gevolgd en geholpen worden op het gebied van hun inkomen en uitgaven. Daarnaast is voor dak- en thuislozen met een complexe meervoudige problematiek en zorgmijders de financiële begeleiding veelal de enige begeleiding die zij accepteren en in deze zin continuïteit kan bieden. Dit kan een opening zijn in de toeleiding naar passende hulpverlening. Een dergelijke voorziening is naar de mening van de projectgroep een onontbeerlijke schakel in de keten aan hulpverlening en biedt niet alleen voor de cliënten maar ook voor de betrokken instanties de zekerheid en continuïteit die nu vaak ontbreekt. Invulling Om de voorziening een stedelijk en vooral eenduidig karakter te geven zullen de verschillende instanties, die nu hun eigen aanbod mbt budgetbeheer bieden, hierin participeren zodat iedere deelnemende instantie zich kan conformeren aan de werkwijze. De instanties zijn vertegenwoordigd in de huidige projectgroep die later omgezet zal worden tot stuurgroep. Het is de bedoeling dat er een loket gerealiseerd gaat worden waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor financiële begeleiding. Hiervoor zal een ruimte gevonden moeten worden waar een kantoorplek gerealiseerd kan worden voor twee a drie personen. Tevens zal hier een spreekkamer beschikbaar moeten zijn waar de gesprekken met cliënten gevoerd kunnen worden. De voorziening zal door drie mensen bemand worden, waarvan 1 coördinator.

13 Beleidsdoelen en resultaat Het doel van het project is: Het bundelen van het aanbod mbt budgetbeheer voor dak- en thuislozen in Nijmegen. Dit willen we bereiken door het komen tot een stedelijke voorziening op een centrale plek waar 50 cliënten gebruik van kunnen maken. De doelstelling van het project is: Het bieden van financiële begeleiding, het voorkomen van terugval en het bevorderen van stabilisatie. Aan het eind van de pilotfase: 1. Heeft iedere deelnemer een eigen bankrekeningnummer. 2. Zijn er met iedere deelnemer duidelijke afspraken gemaakt over het verstrekken van leefgeld 3. Is er voor iedere deelnemer, voor zover nodig, schuldhulpverlening opgestart. Criteria voor de pilot In de pilotfase willen we aantonen dat de volgende criteria gelden voor een stedelijke voorziening budgetbeheer: Een dergelijke voorziening is vernieuwend en heeft een preventief karakter als het gaat om het omgaan met en voorkomen van schulden Het voorziet daadwerkelijk in de behoefte van daklozen, het wordt gedragen door de doelgroep en er wordt geluisterd naar hun vragen. Het voorziet in lacunes in het aanbod Het biedt uitzicht op structurele verankering, het kan na afloop van de pilot voortgezet worden met structurele middelen. Rol van de projectgroep De projectgroep heeft in de afgelopen maanden het nodige werk verzet. Er is een startnotitie opgesteld die breed verspreidt is en waar een positieve feedback op heeft plaatsgevonden. Er hebben twee werkbezoeken plaatsgevonden waaronder aan het Stadsgeldbeheer in Utrecht waar budgetbeheer voor dak- en thuislozen al bijna 10 jaar tot de dagelijkse werkelijkheid behoort. Momenteel is de projectgroep bezig met het concretiseren van de plannen en het onderzoeken van de uitvoeringsmogelijkheden. Hiertoe blijven we voortdurend in overleg met elkaar en vullen, gezamenlijk, het plaatje van de voorziening in. Het is de bedoeling dat de projectgroep gedurende de pilotfase fungeert als stuurgroep voorgezeten door Arcuris. De projectgroep neemt voor de duur van de pilot de inspanningsverplichting op zich om de uitvoerenden aan te sturen en in direct contact te blijven staan met de coördinator. Als de pilot omgezet kan worden in een structurele vorm van budgetbeheer zal de stuurgroep omgezet worden in een klankbordgroep. De uitvoerenden zullen dan onder leiding van Arcuris gaan functioneren en de klankbordgroep zal op de achtergrond blijven bestaan. Dit omdat de groep bestaat uit belanghebbenden en veelal aanbieders van budgetbeheer. Er is dus veel expertise aanwezig en het lijkt voor de hand liggend om daar gebruik van te maken.

14 Opdrachtgever van het project De opdrachtgever van het project is Arcuris, M. Kraan op verzoek van het NDO. De projectgroep is samengesteld door L. Voragen. Looptijd van de pilot De pilot start 1 oktober 2005 en eindigt op 30 september 2006 Doelgroep De beoogde doelgroep, (ex-) dak- en thuislozen vanaf 18 jaar afkomstig uit de regio Nijmegen, die problemen hebben op financieel gebied, manifest of latent. Werkwijze De werkwijze is niet gericht op uitstroom maar op zelfstandigheid en duurzaam schuldenvrij zijn. Dit vraagt om een continue inzet op het gebied van budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldhulpverlening. Uitstroom behoort echter wel tot de mogelijkheden als blijkt dat budgetbeheer geen toegevoegde waarde (meer) heeft. Tijdpad en activiteiten Stap Gereed Door Vormen projectgroep november 2004 Leonie Vormen gezamenlijk doel December 2004 Projectgroep Brainstomen en verzamelen informatie Januari 2005 Projectgroep Bezoeken voorziening Utrecht Februari 2005 Projectgroep Schrijven Startnotitie en aanbieden aan regiegroep en provincie. Maart 2005 Leonie en Maurice (NunN) Onderzoek uitvoeren onder doelgroep en betrokken April 2005 Daan van der instellingen Brugge Presenteren startnotitie in regiegroep Mei 2005 Leonie en Maurice Realiseren en presenteren van begroting Juli 2005 Leonie en Maurice ism MT Arcuris In overleg met regiegroep en provincie de September 2005 Projectgroep benodigdheden realiseren Starten pilot Oktober 2005 Projectgroep en Arcuris Vervolgonderzoek onder doelgroep en instellingen Maart 2006 Daan Officieel starten stedelijke voorziening budgetbeheer Oktober 2006 Projectgroep en Arcuris

15 Begroting Stedelijke voorziening budgetbeheer Nijmegen Projectmedewerkers 1 x ,-- 1 x , ,-- Administratieve ondersteuning ,-- Werkplekken 3 x 2.500, ,-- Huur, overhead e.d ,-- Accountant/onvoorzien 7.500, Totaal ,--

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 april 2006 / 54/2006 Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Programma / Programmanummer Sport / 4410

Nadere informatie

Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 december 2005 / 246/2005 Onderwerp Subsidie schoolbegeleiding voor de periode augustus tot en met december 2005 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Budgetsubsidie Humanitas

Budgetsubsidie Humanitas Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Humanitas Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Humanitas afdeling Nijmegen heeft een vervolgprojectvoorstel voor 2016 2018

Nadere informatie

Klik hier voor de begeleidende brief d.d. 8 juli 2008 van het college van B&W

Klik hier voor de begeleidende brief d.d. 8 juli 2008 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de begeleidende brief d.d. 8 juli 2008 van het college van B&W Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 augustus 2008 / 151/2008 Fatale termijn: besluitvorming

Nadere informatie

Onderwerp Budgetsubsidie-overeenkomst Stichting Doornroosje

Onderwerp Budgetsubsidie-overeenkomst Stichting Doornroosje Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 7 februari 2007 / 41/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Budgetsubsidie-overeenkomst Stichting Doornroosje 2006-2007

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 oktober 2006 / 175/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 oktober 2006 / 175/2006 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 oktober 2006 / 175/2006 Onderwerp Subsidieverlening uitvoering schoolmaatschappelijk werk 2006 Programma / Programmanummer Integraal

Nadere informatie

Onderwerp Realisatie van een openbare bibliotheekvoorziening in voorzieningenhart De Klif

Onderwerp Realisatie van een openbare bibliotheekvoorziening in voorzieningenhart De Klif Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 februari 2006 / 33/2006 Onderwerp Realisatie van een openbare bibliotheekvoorziening in voorzieningenhart De Klif Programma / Programmanummer

Nadere informatie

2003.0997 Voorgesteld wordt deze aanvraag af te wijzen. 2004.0824

2003.0997 Voorgesteld wordt deze aanvraag af te wijzen. 2004.0824 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp subsidieverzoek Stg. Jumbo - Run Nederland Programma / Programmanummer Ouderen en mensen met functiebeperking / 7330 IBW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met ingang van 2015 zijn

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad

Ter besluitvorming door de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling 2015 en Toekenning 2017 Werklocatiemanagement Ondernemersfonds ten behoeve van het Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Ons kenmerk N 700/ ADB. Aantal bijlagen

Ons kenmerk N 700/ ADB. Aantal bijlagen Directie Inwoners Directie Inwoners Stichting ZDT / Nunn tav dhr. M. Custers Postbus 1053 6501 BB Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 024-3292981 E-mail

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor de Kunstbus. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Subsidie voor de Kunstbus. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie 2015-2018 voor de Kunstbus Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 april 2005 / 93/2005. Onderwerp 12 min netwerken

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 april 2005 / 93/2005. Onderwerp 12 min netwerken Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 april 2005 / 93/2005 Onderwerp 12 min netwerken Programma / Programmanummer Veiligheid / 2210 Portefeuillehouder G. ter Horst Voorstel

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

In deze brief beantwoorden wij uw vragen omtrent jaarrekeningen 2001 en 2002 van stichting LUX.

In deze brief beantwoorden wij uw vragen omtrent jaarrekeningen 2001 en 2002 van stichting LUX. Fractie Nijmegen Nu de heer Ben van Hees Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Onderwerp Licht pedagogische hulp 0-23 jarigen 2006 gefinancierd uit de Impulsmiddelen

Onderwerp Licht pedagogische hulp 0-23 jarigen 2006 gefinancierd uit de Impulsmiddelen Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 31 mei 2006 / 91/2006 Onderwerp Licht pedagogische hulp 0-23 jarigen 2006 gefinancierd uit de Impulsmiddelen Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 4 juli 2007 / 152/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: nvt

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 4 juli 2007 / 152/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: nvt Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 4 juli 2007 / 152/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: nvt Onderwerp Subsidie jongerenboerderij Meijhorst 2006 en 2007 Programma

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Onderwerp Budgetsubsidie-overeenkomst Stichting Natuurmuseum Nijmegen e.o

Onderwerp Budgetsubsidie-overeenkomst Stichting Natuurmuseum Nijmegen e.o Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006/ 253/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 januari 2007 Onderwerp Budgetsubsidie-overeenkomst Stichting Natuurmuseum

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer 3.23634 Portefeuillehouder mevr. H.T.M. Scholten Korte inhoud

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS Gedeputeerde Staten Contact Bureau Subsidies Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Datum uw brief

Ingekomen stuk D3. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 3238670 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Sportgala Nijmegen 2007-2010 Programma / Programmanummer Sport / 9240 Portefeuillehouder

Nadere informatie

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van 10 september 2015 inzake Nadere regels subsidie Algemene

Nadere informatie

In deze brief informeren wij U over onze verkenning van een mogelijke nieuwe stedenbandrelatie met een stad in Turkije.

In deze brief informeren wij U over onze verkenning van een mogelijke nieuwe stedenbandrelatie met een stad in Turkije. Ingekomen stuk D9 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG Gedeputeerde Staten Bureau Subsidies Contact Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Stichting Mozaiek welzijnsdiensten T.a.v. dhr. J. Andrée Postbus AB TIEL. Geachte heer Andrée,

Stichting Mozaiek welzijnsdiensten T.a.v. dhr. J. Andrée Postbus AB TIEL. Geachte heer Andrée, *U13.002138* U13.002138 Stichting Mozaiek welzijnsdiensten T.a.v. dhr. J. Andrée Postbus 55 4000 AB TIEL Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon (0344) 637 111 Telefax: (0344) 637

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007 Onderwerp Begrotingswijziging ivm dekking kosten FPU Programma / Programmanummer

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen 2012 Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de raad

Nadere informatie

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 53/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: eind april Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Programma

Nadere informatie

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel)

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 oktober 2006/ 184/2006 (gewijzigd) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Bijgaand bieden wij u het Collegebesluit over het plan van aanpak aanbesteding voormalige TPG-locatie (doornroosje) ter informatie aan.

Bijgaand bieden wij u het Collegebesluit over het plan van aanpak aanbesteding voormalige TPG-locatie (doornroosje) ter informatie aan. Directie Wijk & Stad Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkelaars Ingekomen stuk D15 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 96 10

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van ,-

Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van ,- Aan: Avebe UA t.a.v. Dhr. E. Koops Postbus 15 9640 AA VEENDAM 9640 AA15 ikv Green Deal dt_poststempel Postbus 15 9640 AA 201501667-00578826 9640 AA VEENDAM ikv Green Deal Assen, 8 juli 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad

Initiatiefvoorstel aan de Raad Klik hier voor de reactie d.d. 25 september 2007 van het College van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 31 oktober 2007 Nummer raadsvoorstel: 77/2007 (tweede gewijzigd) Onderwerp:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 november 2007 / 258/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 november 2007 / 258/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 november 2007 / 258/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Uitbreiding programmering De lindenberg in de Waalsprong Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk.

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 december 2007 / 90/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: zsm Onderwerp Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Programma /

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Onderwerp Begrotingswijziging ivm opheffen reserve commissies Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 2110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

3. Comité 4&5 mei en Oranjestichting van dit besluit op de hoogte te stellen door bijgaande conceptbeschikkingen

3. Comité 4&5 mei en Oranjestichting van dit besluit op de hoogte te stellen door bijgaande conceptbeschikkingen Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 december 2005 / 227/2005 Onderwerp Meerjaren subsidie Oranjestichting en Comité 4&5 mei Programma / Programmanummer Externe betrekkingen

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar

Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp ongevraagd advies van Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen inzake de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering Programma / Programmanummer Inkomen/3230 IBW-nummer

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8.

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8. Algemene toelichting 1 Inleiding In de onderwijswetten is opgenomen dat gemeenten op basis van een verordening voor nader te omschrijven voorzieningen extra middelen (boven de reguliere rijksvergoedingen)

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum Programma / Programmanummer Milieu / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Alle subsidieaanvragen vallen onder de Algemene Subsidieverordening Deventer (ASV). Voor een aantal beleidsvelden gelden ook specifieke nadere subsidieregels. De ASV en de nadere

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen

Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen Van: Commissie voor bezwaarschriften d.d. 13 juni

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen m.b.t. Jeugd aan de slag

Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen m.b.t. Jeugd aan de slag Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 september 211 / 16/211 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 3-9-211 Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen 211-212 m.b.t. Jeugd aan de

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Ons kenmerk N800/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk N800/ Aantal bijlagen Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur Leden van de gemeenteraad Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024) 329 25 11 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde

Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde Provinciale Staten Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL tot de notulen van de provinciale

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Onderwerp Verzoek ex Wet openbaarheid van bestuur Elsevier Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1011 Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland.

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland. Directie Inwoners Aan de fractie SP T.a.v. Mevr. M. Piepers Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie