Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met ingang van 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor onder andere de toegang tot beschermd wonen. Gemeente Nijmegen is regievoerende gemeente voor de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. In december 2014 heeft GGD Gelderland-Zuid de opdracht van Nijmegen aangenomen om de functie toegang beschermd wonen voor de betreffende gemeenten uit te voeren. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. OB10, Sjon Debie, 9687 Datum ambtelijk voorstel 22 oktober 2015 Registratienummer Deze aanvraag voor 2015 is aanvullend op de eerder ingediende subsidieaanvragen MBZ en Veilig thuis. Ter besluitvorming door het college 1. Een budgetsubsidie te verlenen aan de GGD Gelderland Zuid voor een bedrag van voor de uitvoering van de functie toegang beschermd wonen 2. De subsidie ten laste brengen van het programma zorg en welzijn, product opvang en beschermd wonen, deelproduct kwaliteit en uitvoering (61314.D) Steller Sjon Debie Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 3 november 2015 Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.21 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Met ingang van 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Centrumgemeente Nijmegen is regie voerende gemeente voor de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. In december 2014 heeft GGD Gelderland-Zuid de opdracht van de gemeente Nijmegen aangenomen, om de toegang tot beschermd wonen voor de gemeenten te beoordelen. In 2014 zijn voor het Meldpunt Bijzondere Zorg in de regio Rijk van Nijmegen en in de regio Rivierenland al subsidieaanvragen voor 2015 ingediend. Die aanvragen betroffen de werkzaamheden van het meldpunt voor: Veilig Thuis De OGGZ. In oktober 2014 heeft de gemeente de GGD ook gevraagd de werkzaamheden rond de Toegang Beschermd Wonen op te pakken, als derde taak binnen het meldpunt. In december is dit in een voorlopige opdracht vastgelegd. Dit is toen gedaan op een inschatting van de kwaliteit en hoeveelheid werk die er aan zat te komen. Nu, een ruim half jaar verder, blijkt dat de inschatting te laag is geweest. Op basis van de ervaringen van het eerste half jaar is er een definitieve subsidieaanvraag voor 2015 ingediend. De GGD heeft verder aan de opdracht voldaan door alle aanvragen in behandeling te nemen en binnen de daarvoor gestelde termijn af te handelen. 2 Juridische aspecten Bij toekenning van de subsidie aan de GGD Gelderland Zuid voor de uitvoer van de toeleiding naar beschermd wonen voor de regio Nijmegen, volgen we de regels van de Kaderverordening Subsidies. 3 Doelstelling Vaststellen van het subsidiebedrag voor Argumenten De GGD heeft de taak voortvarend opgepakt. Bij aanvang van de werkzaamheden was nog niet duidelijk hoeveel mensen een aanvraag beschermd wonen zouden doen en hoe voortvarend de afhandelingen ter hand zouden kunnen worden genomen. Daarnaast is een gedeelte van de aanvragen voor beschermd wonen na een negatief advies omgezet in een aanvraag voor een PGB. Van te voren was ook niet helder om hoeveel gevallen dit zou gaan. In eerste instantie zijn de werkzaamheden ingeschat op 1 dag in de week. In de praktijk bleek dit veel meer te zijn. In de loop van 2015 en in de aanloop naar de aanvraag voor 2016 zal er een verdere evaluatie plaatsvinden en worden meegenomen in de nieuwe aanvraag. 5 Financiën Voor de uitvoering van de functie toegang beschermd wonen verlenen we de GGD Gelderland Zuid in 2015 een subsidie ter hoogte van De subsidie wordt bekostigd uit het programma zorg en welzijn, product opvang en beschermd wonen, deelproduct kwaliteit en uitvoering (61314.D). Omdat het hier een nieuwe functie betreft met betrekking tot Wmo beschermd wonen (nieuwe taak vanaf 1 januari 2015), is 2015 het eerste jaar dat deze subsidie wordt verleend.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 6 Participatie en Communicatie De GGD een opdrachtbrief sturen ter bevestiging van de subsidieaanvraag. 7 Uitvoering en evaluatie De GGD heeft de taak voortvarend opgepakt. In de loop van 2015 en in de aanloop naar de aanvraag voor 2016 zal er een verdere evaluatie plaatsvinden en worden meegenomen in de nieuwe aanvraag. 8 Risico Aan dit voorstel zijn geen risico s verbonden. Bijlage(n): 1

4 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Het bestuur van GGD Gelderland Zuid Postbus BC NIJMEGEN Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Verzenddatum Onderwerp Beschikking verlening en bevoorschotting budgetsubsidie 2015 Toegang Beschermd Wonen Ons kenmerk MO30/mo Datum uw brief -- Contactpersoon dhr. S. Debie Doorkiesnummer Bijlage(n): 3 Geacht bestuur, Op heeft u een subsidieaanvraag voor Toegang Beschermd Wonen voor het jaar 2015 ingediend. Wij hebben op DATUM INVULLEN besloten u deze subsidie 1 te verlenen. Het subsidiebedrag is bepaald op ,00 en wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van uw verantwoording. Doel en verplichtingen Het doel van de subsidie en de activiteiten die u daarvoor moet uitvoeren zijn beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 staat wat uw verplichtingen zijn en op welke momenten u zich moet verantwoorden. In bijlage 3 leest u wat de regels zijn in geval van overschotten, tekorten en reservevorming. Als u niet aan de verplichtingen voldoet, kunnen wij het subsidiebedrag verlagen. Voorschotten U ontvangt de subsidie in de vorm van voorschotten totdat de subsidie definitief is vastgesteld. Deze voorschotten maken wij volgens onderstaand schema over op IBAN NL56RABO , onder vermelding van , ,00 Vragen Voor vragen over de bevoorschotting van de subsidie kunt u contact opnemen met mw. M. Oudenbroek, medewerker bureau Subsidies, telefoon Op deze subsidietoekenning zijn de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 van toepassing. Bij deze subsidietoekenning gaat het om een budgetsubsidie. U kunt verordeningen en het uitvoeringsvoorschrift vinden op E_Budgetsubsidie GGDA01

5 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dhr. S. Debie, beleidsadviseur afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: College van burgemeester en wethouders Gemeente Nijmegen Postbus HG Nijmegen In uw bezwaarschrift moet in elk geval staan: uw naam en adres; de datum van uw bezwaarschrift; ons kenmerk; waarom u het niet eens bent met ons besluit; uw handtekening. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling nemen. Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, mw. D.G.G. Leenders, Programmamanager Zorg & Welzijn GGDA01

6 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Bijlage 1: Doel subsidie Doel subsidie Met ingang van 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Centrumgemeente Nijmegen is regievoerende gemeente voor de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. In december 2014 heeft GGD Gelderland-Zuid de opdracht van centrumgemeente Nijmegen aangenomen om de toegang tot beschermd wonen voor de gemeente te beoordelen. Activiteiten De subsidie is bestemd voor de volgende activiteiten: signalen voor beschermd wonen in ontvangst nemen; meldingen voor beschermd wonen in ontvangst nemen en registreren; toegang tot beschermd wonen screenen; onderzoek uitvoeren naar de zorgvraag en naar passende vorm van ondersteuning; onderzoeksverslag opstellen; advies over beschermd wonen uitbrengen; een aanvraag voor beschermd wonen bij de gemeente indienen; contacten opbouwen en onderhouden met aanbieders van onder andere beschermd wonen, GGZ en maatschappelijke opvang en met organisatievormen zoals sociale wijkteams; kwartaalrapportages over de voortgang opstellen; het proces toegang beschermd wonen structureel vorm geven; administratieve ondersteuning. Te leveren prestaties Over de activiteiten die u gaat uitvoeren hebben wij het volgende afgesproken: Alle meldingen/aanvragen beschermd wonen worden binnen de daarvoor geldende termijn afgehandeld. GGDA01

7 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Bijlage 2: Verplichtingen Verantwoording Tijdens de subsidieperiode is er een aantal momenten waarop u zich moet verantwoorden. In onderstaand overzicht leest u wat u wanneer moet aanleveren. Insturen vóór: Wat insturen? 15 januari 2016 Gerealiseerde prestaties 1 juni 2016 Verslag van de gerealiseerde activiteiten en de jaarrekening 1 juni 2016 Goedkeurende controleverklaring 1 juli 2016 Informatieplicht bezoldiging personeel Specificatie van de tabel Prestaties Vóór 15 januari moet u een kort overzicht van de uitgevoerde activiteiten aanleveren. Activiteiten/jaarrekening Vóór 1 juni 2016 moet u een verantwoording over 2015 insturen. Aan de hand van deze verantwoording wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. De volgende stukken moeten door het bestuur worden ondertekend en ingediend: - een verslag van de gerealiseerde activiteiten met daarin een beschrijving van de werkwijze en het resultaat; - een financieel overzicht waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed; - een jaarrekening over het subsidiejaar, met daarin minimaal een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting. In het verslag van de gerealiseerde activiteiten moet u ingaan op de prestaties en afspraken die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen. Controleverklaring Bij een totaal aan subsidies boven de ,00 per jaar moet u bij de verantwoording een controleverklaring voegen. Hierin geeft de accountant een oordeel over: - hoe u de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 heeft nageleefd; - hoe u de nadere voorschriften en aanwijzingen van de subsidiebeschikking heeft nageleefd; - of u de subsidie heeft besteed voor het doel waarvoor deze is verleend. GGDA01

8 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Informatieplicht bezoldiging personeel 1. Wanneer de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)2 op uw instelling van toepassing is dan zendt u ons uiterlijk op 1 juli 2016 de gegevens en de motivering zoals bedoeld in artikel 4 van deze wet. Komt u deze verplichting niet na dan kan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met maximaal 10%. 2. Valt u niet onder de definitie van de doelgroep van de WNT, maar wordt uw instelling wel voor meer dan ,00 per jaar gefinancierd uit overheidsmiddelen, waarvan minstens 50% afkomstig is van de gemeente Nijmegen, dan geldt eveneens de verplichting om uiterlijk op 1 juli 2016 de gegevens en de motivering zoals bedoeld in artikel 4 van deze wet aan ons te zenden. Komt u deze verplichting niet na dan kan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met maximaal 10%. 3. Valt u onder de hierboven onder 1. of onder 2. genoemde instellingen en wordt de subsidierelatie met uw instelling in 2015 gecontinueerd dan bent u verplicht, met het oog op een doelmatige besteding van de gelden, om de inkomensgrens van 100% van het ministersalaris, als omschreven in artikel 2.3 WNT als bezoldigingsmaximum in acht te nemen. Hierbij worden dienstverbanden in deeltijd omgerekend naar voltijdse dienstverbanden. Komt u deze verplichting niet na, dan kan het in de verleningsbeschikking 2015 genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met het bedrag van de overschrijding van de geldende inkomensgrens in het kalenderjaar waarop de verleningsbeschikking betrekking heeft. Gezien het feit dat u met het aangaan van langlopende verplichtingen nu al rekening kunt houden met een eventuele korting op de subsidie van 2015 achten wij deze aankondiging van de verlaging van de subsidie tijdig. Meldingsplicht Op het moment dat duidelijk is dat u niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen kunt voldoen, moet u dat schriftelijk melden bij: College van burgemeester en wethouders Gemeente Nijmegen Postbus HG Nijmegen 2 De WNT geldt voor alle instellingen in de publieke en semipublieke sector die voor meer dan 50% worden gefinancierd uit publieke middelen. GGDA01

9 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Bijlage 3 Overschotten, tekorten en reservevorming Voor overschotten, tekorten en reservevorming, die verband houden met het gemeentelijk subsidiedeel, gelden de volgende regels: - Exploitatieoverschotten en -tekorten komen voor rekening van uw instelling. Deze worden toegevoegd of onttrokken aan de algemene (egalisatie)reserve. - Wanneer het eigen vermogen op 31 december van het subsidiejaar hoger is dan 5.000,00 dan mag dit niet meer bedragen dan 10% van de omzet. Als dit het geval is dan wordt dit bij de vaststelling van de subsidie mee in overweging genomen. GGDA01

10 WMO - Subsidieaanvraag 2015 Meldpunt Bijzondere Zorg Toegang beschermd wonen; versie 4 Subsidieaanvraag toegang beschermd wonen 2015 Meldpunt Bijzondere Zorg GGD Gelderland-Zuid 1

11 WMO - Subsidieaanvraag 2015 Meldpunt Bijzondere Zorg Toegang beschermd wonen; versie 4 Inleiding Met ingang van 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Centrumgemeente Nijmegen is regie voerende gemeente voor de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. In december 2014 heeft GGD Gelderland-Zuid de opdracht van centrumgemeente Nijmegen aangenomen, om de toegang tot beschermd wonen voor de gemeente te beoordelen. In 2014 zijn voor het Meldpunt Bijzondere Zorg in de regio Rijk van Nijmegen en in de regio Rivierenland al subsidieaanvragen voor 2015 ingediend. Deze aanvraag voor 2015 is aanvullend op de eerder ingediende subsidieaanvragen. In januari 2015 is de GGD op basis van de verwachtingen van de gemeente Nijmegen ( nieuwe aanvragen op jaarbasis; aantal herindicaties onbekend), gestart met 8 uur uitvoering per week voor de beoordeling van de toegang tot beschermd wonen. Al snel bleek, dat dit ontoereikend was om de beoordeling uit te voeren, contacten op te bouwen en het proces vorm te geven. In afstemming met de gemeente Nijmegen is tot nu toe in 2015 voor de uitvoering 2 x 32 uur ingezet. Daarnaast is beleidsondersteuning nodig voor het verder vorm geven van het proces en administratieve ondersteuning voor de medewerkers die de uitvoering voor hun rekening nemen. Het totaal aantal ontvangen meldingen 1 bedroeg t/m 14 augustus 224. Daarvan betreft 109 een herindicatie. Kijkend naar de cijfers per maand, komen er gemiddeld rond de 28 meldingen binnen en worden er rond de 21 meldingen afgerond. Dit betekent, dat er gemiddeld 7-8 meldingen per week binnen komen en dat er gemiddeld 5 meldingen worden afgehandeld. Omdat we in januari van dit jaar zijn gestart, kunnen we nu nog geen conclusies uit deze cijfers trekken. Het is afwachten of deze trend qua aantallen zich al dan niet voortzet. Wat wij wel constateren is, dat het met 2 x 32 uur aan uitvoering niet haalbaar blijkt te zijn om alle meldingen binnen de termijn van 6 weken af te handelen. Het opbouwen van een netwerk en het concretiseren van het proces vraagt binnen die 2 x 32 uur ook de nodige tijd. Op basis van gemiddeld 2-3 casussen per week die nu niet tijdig kunnen worden afgehandeld, schatten wij in in elk geval gedurende 3 maanden (oktober t/m december 2015) 0,67 fte extra nodig te hebben. Met de inzet van 0,67 fte extra kan de oplopende achterstand in het tijdig afhandelen van meldingen weg worden gewerkt en kunnen de casussen die wekelijks binnen komen tijdig worden opgepakt. Daarnaast ligt de vraag bij ons dit jaar rond de 27 pgb casussen te herbeoordelen, omdat het overgangsrecht voor pgb afloopt. Hiervoor verwachten wij 0,67 fte gedurende 3 maanden (oktober t/m december 2015) nodig te hebben. Cijfers toegang beschermd wonen; peildatum 14 augustus 2015 Totaal ontvangen meldingen 224 totaal afgeronde meldingen 151 waarvan herindicaties 109 waarvan advies bw 129 waarvan nieuwe indicaties 115 waarvan geen advies bw 22 waarvan pgb aanvraag 60 1 Meldingen zijn ontvangen signalen die in behandeling zijn genomen en geregistreerd, omdat op basis van beslisboom 1 blijkt dat de aanvrager wettelijk gezien in aanmerking kan komen voor beschermd wonen. 2

12 WMO - Subsidieaanvraag 2015 Meldpunt Bijzondere Zorg Toegang beschermd wonen; versie 4 aantal afgegeven adviezen bw 129 aantal afgegeven pgb adviezen 40 waarvan nieuwe indicaties 64 waarvan nieuwe indicaties 15 waarvan herindicaties 65 waarvan herindicaties 25 waarvan pgb 40 waarvan zin 89 Aantal ontvangen en afgeronde meldingen per maand; peildatum 14 augustus 2015 aantal ontvangen aantal afgeronde Maand meldingen meldingen januari februari maart april mei juni juli augustus totaal Taken Het Meldpunt Bijzondere Zorg voert voor de beoordeling van de toegang tot beschermd wonen de volgende taken uit: Signalen voor beschermd wonen in ontvangst nemen; meldingen voor beschermd wonen in ontvangst nemen en registreren; toegang tot beschermd wonen screenen; onderzoek uitvoeren naar de zorgvraag en naar passende vorm van ondersteuning; onderzoeksverslag opstellen; advies over beschermd wonen uitbrengen; een aanvraag voor beschermd wonen bij de gemeente indienen; contacten opbouwen en onderhouden met aanbieders van onder andere beschermd wonen, GGZ en maatschappelijke opvang en met organisatievormen zoals sociale wijkteams; kwartaalrapportages over de voortgang opstellen; het proces toegang beschermd wonen structureel vorm geven; Administratieve ondersteuning. 3

13 WMO - Subsidieaanvraag 2015 Meldpunt Bijzondere Zorg Toegang beschermd wonen; versie 4 Gevraagde subsidie Om bovengenoemde taken uit te kunnen voeren is het onderstaande nodig: 4 uur per week voor beleidsondersteuning; 0,111 fte; 82,- per uur; (intern uurtarief schaal 11); gedurende de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015; ,-- 32 uur per week voor uitvoering; 0,889 fte; 72,- per uur (intern uurtarief schaal 10); gedurende de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015; ,-- 32 uur per week voor uitvoering; fte; 72,-- per uur (intern uurtarief schaal 10); gedurende de periode 1 maart 2015 t/m 31 december 2015; ,-- 4 uur per week voor administratieve ondersteuning; 0,111 fte; 49,-- per uur (intern uurtarief schaal 1 t/m 7); gedurende de periode 1 maart 2015 t/m december 2015; 6.468,-- Tijdelijk 48 uur extra per week voor uitvoering; 1,34 fte; 72,-- per uur (intern uurtarief schaal 10); gedurende de periode 1 oktober 2015 t/m 31 december; ,-- Het totaal gevraagde subsidiebedrag voor 2015 bedraagt: ,--. 4

Budgetsubsidie Humanitas

Budgetsubsidie Humanitas Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Humanitas Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Humanitas afdeling Nijmegen heeft een vervolgprojectvoorstel voor 2016 2018

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad

Ter besluitvorming door de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling 2015 en Toekenning 2017 Werklocatiemanagement Ondernemersfonds ten behoeve van het Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor de Kunstbus. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Subsidie voor de Kunstbus. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie 2015-2018 voor de Kunstbus Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben

Nadere informatie

Subsidie Nijmegen1. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Subsidie Nijmegen1. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer BW-01452 Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Tiemens Samenvatting Op 11 november 2015

Nadere informatie

Ons kenmerk MO30/mo 2014.0025. Datum uw brief 08-05-2013

Ons kenmerk MO30/mo 2014.0025. Datum uw brief 08-05-2013 Het bestuur van Stichting Doornroosje Groenewoudseweg 322 6525 EL NIJMEGEN Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14 024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

21 november CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17

21 november CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17 X 21 november 2017 4.2 CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17 Collegevoorstel 1 Vooruitlopend op deze subsidie heeft de GGD al extra personeel aangenomen omdat het probleem van de wachttijden acuut

Nadere informatie

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015.

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2015 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen. Door de Participatiewet is er

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Openbaar Onderwerp Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met bijgaande raadsinformatiebrief informeren

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Openbaar Embargo tot 13 mei Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM

Openbaar Embargo tot 13 mei Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM Openbaar Embargo tot 13 mei 2016 Onderwerp Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In het kader van het ontwikkeltraject

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B.

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In april heeft ons College de Stadsrekening

Nadere informatie

Budgetsubsidie Keizer Karel Podia 2015

Budgetsubsidie Keizer Karel Podia 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Keizer Karel Podia 2015 Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Wij willen Stichting Keizer Karel

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 15 december jl.

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontheffing nachtwinkels Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder HMF Bruls en B van Hees Samenvatting De heer Karabetyan uit Nijmegen en de heren Sürvereki uit

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Effectrapportage sancties

Effectrapportage sancties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Effectrapportage sancties Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben de raad toegezegd informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Raadsvoorstel Subsidie aan GGD Gelderland Zuid voor uitvoering Kijk op Kleintjes periode 2013-2016

Raadsvoorstel Subsidie aan GGD Gelderland Zuid voor uitvoering Kijk op Kleintjes periode 2013-2016 Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Subsidie aan GGD Gelderland Zuid voor uitvoering Kijk op Kleintjes periode 2013-2016 Van: Het college van B&W van 2 juli 2013 Doel: Toelichting:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01276 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Jaarverantwoording kinderopvang 2016

Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Ter uitvoering van de Wet Kinderopvang zijn wij verplicht

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen D66 over dagopvang ouderen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van D66

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In november 2015 heeft TSN surseance van betaling aangevraagd. In veel gevallen leidt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Onderwerp Subsidie 2017 aan Museum het Valkhof. Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing. Portefeuillehouder B. Velthuis

Onderwerp Subsidie 2017 aan Museum het Valkhof. Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing. Portefeuillehouder B. Velthuis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie 2017 aan Museum het Valkhof Programma BW-nummer Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Als gevolg van de crisis

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01273 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Benoeming Raad van Commissarissen Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66: Kwaliteitseisen Kinderopvang Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie