Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde"

Transcriptie

1 Provinciale Staten Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2008 nummer SBO-092. Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde van SP-fractie Zeeland inzake manifestatie Cultuur, Wereldbeeld en Religie Antwoorden van gedeputeerde staten: (ingekomen ) 1. U spreekt over doelstellingen van de manifestatie 'Wereldbeeld, Cultuur & Religie'. Welke zijn deze meetbare doelstellingen? 1. Beleidsprioriteit manifestatie Cultuur & Religie/ Jaar van het Religieus Erfgoed Wat willen we bereiken: 1301 De versterking van het culturele bewustzijn van inwoners en bezoekers van Zeeland door het vergroten van het publieksbereik en de actieve cultuurparticipatie, evenals de versterking van de culturele infrastructuur statenstukken 2. Staan de doelstellingen in de subsidiebeschikking vermeld? 2. Waaraan zien we of we alles bereikt hebben: In variatie en spreiding in het culturele aanbod in Zeeland vergroten en inzetten op het behoud en de ontsluiting van het culturele erfgoed van Zeeland. Wat doen we er voor? In 2008 dragen wij bij aan de activiteiten die in het teken staan van het Jaar van het Religieus Erfgoed en ondersteunen wij de manifestatie Cultuur en Religie Als volgt verwoord in de beschikking: Wij verlenen u deze subsidie, omdat u met uw activiteiten bijdraagt aan onze doelstelling tweejaarlijks een culturele manifestatie te doen plaatsvinden, met een wisselend thema, waarbij de uitingen van kwalitatief (hoog) niveau en onderscheidend zijn, en het programma in zijn totaliteit gericht is op een breed publiek (zowel binnen als buiten Zeeland). Achtergrond van deze doelstelling is dat het cultuurbeleid van de Provincie Zeeland gericht is op de versterking van de culturele infrastructuur in Zeeland. Een V1.2 W doc

2 3. 4. Is het mogelijk om inzage in de subsidiebeschikking te krijgen? Wanneer zal de door u genoemde uiteindelijke evaluatie plaatsvinden? culturele manifestatie kan hieraan bijdragen en tegelijkertijd de eigen culturele identiteit van Zeeland profileren. Met uw activiteiten wordt de eerste culturele manifestatie mogelijk. Ja, zie het afschrift van de beschikking in bijlage. De organiserende instelling moet binnen twaalf weken na afloop van de activiteit onder meer een inhoudelijke evaluatie ingediend hebben. Deze wordt getoetst aan de beschikking en de daarin verwoorde doelstellingen. MIDDELBURG, 15 april 2008 Namens de fractie van SP-Zeeland, Gedeputeerde staten, Lia Lievaart-Kist Loes Passieux-Echtermeijer Mevr. Drs. K.M.H. Peijs Mr. Drs. L.J.M. Verdult W doc

3 Directie Samenleving, Bestuur en Organisatie Arehiefexemplaar Provincie Zeeland bericht op brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: /23 Welzijn Bestuur Stichting NieuwZout p/a Postbus AK MIDDELBURG bijlage(n): behandeld door: doorkiesnummer onderwerp: Mw. N. Koole (0118) Aanvraag Stichting NieuwZout voor resultaatsubsidie t.b.v. manifestatie Cultuur, Wereldbeeld en Religie verzonden: MUIT 2008 Middelburg, 11 maart 2008 Geacht bestuur, Met uw brief van 27 februari 2008 heeft u subsidie aangevraagd voor de realisatie van de manifestatie 'Cultuur, Wereldbeeld en Religie'. Met deze activiteit draagt u bij aan de realisering van ons provinciaal cultuurbeleid. Met uw activiteit beoogt u kunst, cultuur en wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. Wij hebben besloten u een resultaatsubsidie van maximaal ,- te verlenen voor de realisatie van de manifestatie 'Cultuur, Wereldbeeld en Religie'. Wij hebben kennis genomen van het feit dat in uw begroting inkomsten zijn geraamd tot een bedrag van ,-- van fondsen, gemeenten en sponsors. Volgens uw mededeling zijn geen van deze geraamde inkomsten op dit moment daadwerkelijk toegezegd. Wij gaan er vanuit dat de geraamde inkomsten daadwerkelijk worden ontvangen. Indien dit niet het geval is verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Motivatie Wij verlenen u deze subsidie, omdat u met uw activiteiten bijdraagt aan onze doelstelling tweejaarlijks een culturele manifestatie te doen plaatsvinden, met een wisselend thema, waarbij de uitingen van kwalitatief (hoog) niveau en onderscheidend zijn, en het programma in zijn totaliteit gericht is op een breed publiek (zowel binnen als buiten Zeeland). Achtergrond van deze doelstelling is dat het cultuurbeleid van de Provincie Zeeland gericht is op de versterking van de culturele infrastructuur in Zeeland. Een culturele manifestatie kan hieraan bijdragen en tegelijkertijd de eigen culturele identiteit van Zeeland profileren. Met uw activiteiten wordt de eerste culturele manifestatie mogelijk. Prestatieafspraken en prestatiebewiis U ontvangt maximaal ,- voor de realisatie van de manifestatie 'Cultuur, Wereldbeeld en Religie' overeenkomstig uw begroting bij uw brief van 27 februari 2008 (uw kenmerk ). Als prestatiebewijs geldt een programmaboekje/poster van ieder programma-onderdeel.

4 Verplichtingen Aan deze subsidie verbinden wij de verplichting dat u kenbaar maakt dat uw activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. Deze vermelding dient te geschieden via uw publieksuitingen. Hiervan zendt u ons bewijsstukken toe. Wij wijzen u op artikel 15 van het Algemeen Subsidiebesluit waarin staat dat indien niet is voldaan aan deze verplichting, de subsidie met 5% van het toegezegde subsidiebedrag met een maximum van 5.000,- lager wordt vastgesteld. Verantwoording en vaststelling Uiterlijk 12 weken na afloop dient u voor de verantwoording van de subsidie een inhoudelijk verslag, voorzien van de hierboven genoemde prestatiebewijzen en een financieel verslag voorzien van een accountantsverklaring (conform het controleprotocol voor de accountant in bijlage A van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007) naar ons toe te zenden. De subsidie zal worden vastgesteld op grond van artikel 19 van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland Daarin is bepaald dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke gerealiseerde prestatieafspraken, maar waarbij het vast te stellen subsidiebedrag niet meer kan bedragen dan de uit de door de accountant gewaarmerkte financiële eindrapportage blijkende werkelijk gemaakte kosten minus de werkelijke inkomsten. Het maximaal vast te stellen subsidiebedrag bedraagt ,-. Bij het inhoudelijk verslag voegt u de volgende prestatiebewijzen: Programmaboekje/poster van ieder programma-onderdeel. Bevoorschotting en tussentijdse kennisgeving Wij verlenen u een eerste voorschot van 50%. Dit voorschot van ,- zullen wij binnenkort overmaken op bankrekeningnummer onder vernoeming van het kenmerk van deze brief. Eventueel kunt u een extra voorschot ontvangen. Hiervoor dient u een tussentijdse rapportage in waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteit voldoende voortgang heeft. Indien gedurende de looptijd van de subsidieperiode aanmerkelijke inhoudelijke en/of financiële verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan ten opzichte van het verwachte resultaat dient u ons eveneens een tussentijdse rapportage toe te zenden. Toepasselijkheid ASV en ASB Op deze subsidieverstrekking is de Algemene Subsidieverordening Zeeland 2007 en het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 van toepassing. Nadere informatie over de algemene subsidiebepalingen kunt u raadplegen op onze digitale subsidiewijzer. Deze kunt u vinden op Bezwaar op dit besluit Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan: Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. In uw bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom, alsmede uw handtekening. U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt indienen. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending (zie boven). Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt deze aanvragen via telefoonnummer U kunt deze informatie ook downloaden via

5 Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van art. 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Hoogachtend, overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit, srdult, lenleving, Bestuur en Organisatie. Behoort bij brief d.d. 11 maart 2008 met ons kenmerk: esm

Subsidie SCEZ voor inventarisatie cultuurhistorische waardevolle boerderijen in 2016

Subsidie SCEZ voor inventarisatie cultuurhistorische waardevolle boerderijen in 2016 1 6 lasl 2018 BeslisnotaGS 1 Zeeland OPENBAAR III lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll Zaaknummer verwijsnummer 16004635 16000561 onderwerp Subsidie SCEZ voor inventarisatie cultuurhistorische

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19423535 19012288 *19423535* onderwerp Besluit subsidie-aanvraag St. Werkgroep Struikelstenen Zeeland na uitspraak Rechtbank voorgesteld

Nadere informatie

OPENBAAR Documentnummer Zaaknummer Verwijsnummer

OPENBAAR Documentnummer Zaaknummer Verwijsnummer 901 Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR Documentnummer Zaaknummer Verwijsnummer 19017428 19013273/19018030/19018523 *19017428* Onderwerp Subsidie gemeente Sluis ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid

Nadere informatie

Subsidieverzoek voor bijdrage van 5.000,- in de transitiekosten van Jazzfestival Middelburg naar Zeeland Jazz

Subsidieverzoek voor bijdrage van 5.000,- in de transitiekosten van Jazzfestival Middelburg naar Zeeland Jazz Roclicnnta fic; i i re3. / ül'l vhgj Provincie Besiisnota c^b ^Zeeland OPENBAAR llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll onderwerp Zaaknumm.r 16003205 16002914 16000579 Subsidieverzoek voor bijdrage

Nadere informatie

NeeJa. kenmerk dg * * Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 12 september 2018 delen wij u het volgende mee.

NeeJa. kenmerk dg * * Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 12 september 2018 delen wij u het volgende mee. k NeeJa Gedeputeerde Staten Het bestuur van de Stichting Biobased Delta T.a.v. Postbus 995 4600 AZ BERGEN OP ZOOM onderwerp Subsidie Biobased Delta 2019 kenmerk 19004318dg *19004318* behandeld door verzonden

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19011452 *19011452* onderwerp Subsidie werkgelegenheidsevenement: de Zeeuws-Vlaamse Studentenstad voorgesteld besluit Subsidie

Nadere informatie

OPENBAAR. Beslisnota GS llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. Export schaal- en schelpdieren China

OPENBAAR. Beslisnota GS llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. Export schaal- en schelpdieren China Beslisnota GS Provincie ^Zeeland OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 17025410 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Export schaal- en schelpdieren China voorgesteld

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer h Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19004828 18931825/19004229 *19004828* onderwerp Subsidie voor organisatie Roosevelt Four Freedoms Awards 2019 voorgesteld besluit

Nadere informatie

OPENBAAR. ^Zeeland. Beslisnota GS llllllllllllllllllllllllllllllll. Subsidie project Grensverleggers

OPENBAAR. ^Zeeland. Beslisnota GS llllllllllllllllllllllllllllllll. Subsidie project Grensverleggers Beslisnota GS SU. Provincie ^Zeeland OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 17022414 17013299 llllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Subsidie project Grensverleggers voorgesteld besluit 1.

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19017800 *19017800* onderwerp Subsidie voor het project Natuurlijk Zoet voorgesteld besluit - Subsidie (arrangement 2) verlenen aan gemeente

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19005114 *19005114* onderwerp Subsidie FoodDelta Zeeland voorgesteld besluit - Subsidie verlenen van maximaal 50.000,- ten behoeve

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer CONCEPT *CONCEPT* onderwerp Subsidie pilot Streekeigen pad van Stichting Landschapsbeheer Zeeland voorgesteld besluit Subsidie

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19015844 *19015844* onderwerp Subsidie Naar een nationale database Biobased Producten Fase 1 voorgesteld besluit Subsidie 2019

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19018980 *19018980* onderwerp Subsidie Delta Region Network voorgesteld besluit Subsidie 2019 (arrangement 2) van maximaal 20.000,--

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 191018138 19018138 onderwerp subsidie Samenwerking in de afvalwaterketen Zeeland (SAZ+) voorgesteld besluit Subsidie (arrangement

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19005918 *19005918* Onderwerp Landelijke stranddagen voorgesteld besluit Subsidie (arrangement 1) verlenen van maximaal 5.000

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19018736 19018109 *19018736* onderwerp Circulair festival Zeeland 2050 voorgesteld besluit Subsidie 2019 (arrangement 1) verlenen van maximaal

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 18932633 *18932633* onderwerp Subsidie opruimen drugsafvaldumpingen Waterschap Scheldestromen (project Bronbestrijding Zeeland

Nadere informatie

OPENBAAR In de GS notadocumentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR In de GS notadocumentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR In de GS notadocumentnummer Zaaknummer verwijsnummer onderwerp Verlengen subsidieperiode van 3 SKNL projecten (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland)

Nadere informatie

OPENBAAR illllllllllllllllllllllll Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR illllllllllllllllllllllll Zaaknummer verwijsnummer - 3 FEB. 2016 IzeS^nd OPENBAAR illllllllllllllllllllllll Zaaknummer verwijsnummer 16001915» onderwerp ifc e>o 5 Cofinanciering van het project Blobased4SME in het l

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND «T BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Kenmerk: Afdeling: Datum: invullen TVC Tijdelijke RUD invullen TVC Bijlagen: Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

e gedeputeerde staten, Directie Economie en Mobiliteit Infrabeheer PZDB-B Infrabeheer W.W. van de Kreke

e gedeputeerde staten, Directie Economie en Mobiliteit Infrabeheer PZDB-B Infrabeheer W.W. van de Kreke Directie Economie en Mobiliteit Infrabeheer bericht op email van: 21 oktober 2010 uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: PZDB-B-10258 10035382 Infrabeheer bijlage(n): behandeld door: W.W. van de Kreke doorkiesnummer:

Nadere informatie

Betreft: aanvraag TUG-ontheffing 2 dagen in juni en augustus/september 2019

Betreft: aanvraag TUG-ontheffing 2 dagen in juni en augustus/september 2019 Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg 1 4301 PD ZIERIKZEE ons kenmerk : P-TUG190016 / 00217967 document nr. : 2019-464414 contactpersoon : de heer A.C. Cuperus tel. : +31 (0)6 51200303

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19010408 *19010408* onderwerp Wob-verzoek inzake hulp, steun of sponsoring aan mediaorganisaties of individuele journalisten in

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19010717 *19010717* onderwerp Subsidie Maritiem Museum voor uitlichting en beleving Biber Vlissingen voorgesteld besluit Subsidie

Nadere informatie

NeeJa. Dit besluit vervangt de subsidiebeschikking van 16 januari 2018 met kenmerk

NeeJa. Dit besluit vervangt de subsidiebeschikking van 16 januari 2018 met kenmerk k NeeJa Gedeputeerde Staten Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC Grevelingendam B.V.) T.a.v. Ambachtsweg 9 L 4421 SK KAPELLE onderwerp kenmerk Subsidie voor project Tidal Technology Center 19006324

Nadere informatie

Prince Helicopters Gooikensweg PD ZIERIKZEE. Terneuzen, 8 augustus Betreft: TUG-ontheffing 15 augustus 2019 te Zoutelande

Prince Helicopters Gooikensweg PD ZIERIKZEE. Terneuzen, 8 augustus Betreft: TUG-ontheffing 15 augustus 2019 te Zoutelande Prince Helicopters Gooikensweg 1 4301 PD ZIERIKZEE ons kenmerk : P-TUG190034 / 00223507 document nr. : 2019-474908 contactpersoon : mevrouw J.J.M. Schelfhout-Boone tel. : +31 (0)6 51204632 e-mail : jjm.schelfhoutboone@rud-zeeland.nl

Nadere informatie

Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg PD ZIERIKZEE. Terneuzen, 14 mei 2019

Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg PD ZIERIKZEE. Terneuzen, 14 mei 2019 Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg 1 4301 PD ZIERIKZEE ons kenmerk : P-TUG190014 / 00217486 document nr. : 2019-456231 contactpersoon : de heer B.J. Hanning tel. : +31 (0)6 51200601

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: INVISTA Polyester B.V. Post bus 408 4380 AK Vlissingen Kenmerk: Afdeling: Datum: invullen Milieuhygiëne invullen Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Amhiefexemplaer. Provincie Zeeland 1 6 SEP Gedeputeerde Staten. Koningin. Wij verlenen u een subsidie van maximaal

Amhiefexemplaer. Provincie Zeeland 1 6 SEP Gedeputeerde Staten. Koningin. Wij verlenen u een subsidie van maximaal Amhiefexemplaer Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland 1 i oe,,cht op br,,',,, 27 juli 2015 BT Projects ons kenmerk 15012860 afje r ; Economie en Duurzaamheid t.a.v. de heer M.A. Broers Koningin Wilhelminalaan

Nadere informatie

AMBTSHALVE BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

AMBTSHALVE BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND AMBTSHALVE BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. Spanjeweg 2 4455 TW NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-WOV150010 Vergunningverlening Datum:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. het bestuur van Stichting Dockwize Edisonweg 41 B NV VLISSINGEN. Middelburg, 18 december 2018.

Gedeputeerde Staten. het bestuur van Stichting Dockwize Edisonweg 41 B NV VLISSINGEN. Middelburg, 18 december 2018. Gedeputeerde Staten het bestuur van Stichting Dockwize Edisonweg 41 B3 4382 NV VLISSINGEN Onderwerp kenmerk behandeld door verzonden Subsidie voor project 'Innovatiehotspot voor Zeeland'. 18932870 *18932870*

Nadere informatie

Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg PD ZIERIKZEE. Terneuzen, 25 april 2016

Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg PD ZIERIKZEE. Terneuzen, 25 april 2016 Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg 1 4301 PD ZIERIKZEE ons kenmerk : P-TUG160011 / 00127908 document nr. : 2016-240639 contactpersoon : de heer A.C. Cuperus tel. : (0115) 745 114 e-mail

Nadere informatie

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 1 juni

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 1 juni Postbus 55 8200 AB Lelystad Stichting De Lelystadse Boer Lisdoddeweg 53 8219 PR LELYSTAD Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website www.flevoland.nl Verzenddatum Bijlagen

Nadere informatie

Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg PD ZIERIKZEE. Terneuzen, 15 augustus 2019

Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg PD ZIERIKZEE. Terneuzen, 15 augustus 2019 Prince Helicopters T.a.v. mevrouw S. Vermue Gooikensweg 1 4301 PD ZIERIKZEE ons kenmerk : P-TUG190035 / 00224465 document nr. : 2019-477093 contactpersoon : mevrouw J.J.M. Schelfhout-Boone tel. : +31 (0)6

Nadere informatie

ZUID HOLLAND. provincie. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

ZUID HOLLAND. provincie. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, I provincie ZUID HOLLAND Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Februari 201 1 - - 1 Nummer 6324 onderwerp Herontwikkeling Fort Wierickeischans: meerjarige subsidieverlening

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Nederland B.V.( regio Zuid-West) Vergunningverlening Datum: 16 december 2014 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND I BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Rosier Nederland B.V. Postbus 70 4550 AB Sas van Gent Kenmerk: Afdeling: Datum: invullen Milieuhygiëne invullen TVC Bijlagen: Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND. Beschikking ontbrandingsteestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND. Beschikking ontbrandingsteestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit :i\ Provincie Zeeland BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan Kenmerk Afdeling Datum Onderwerp Dutch Fireworks Professional B.V. t.a.v. de heer LP. Langras Westerwal 48 4101 ET Culemborg 12026656

Nadere informatie

lllllllllllllllllllll»

lllllllllllllllllllll» lllllllllllllllllllll» 1504113 Brabontloon 1. Q JUN 2015 Postbus 90151 Sf. 5200 MC 's-hertogenbosch6^sör Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl Gemeente Helmond De heer S. Kern Postbus

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS Ï007 2001 DA HAARLEM Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylersmuseum Mevrouw M. Naber Spaarne 16 2011 CH HAARLEM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon Hélène Box-de Jong CZ/SI/SU Doorkiesnummer

Nadere informatie

OPENBAAR. Beslisnota GS -9 M Integrale kostensubsidie 2016 ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. voorgesteld besluit 1.

OPENBAAR. Beslisnota GS -9 M Integrale kostensubsidie 2016 ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. voorgesteld besluit 1. -9 M 2016 U;>> Beslisnota GS Provincie Zeeland OPENBAAR 16004014 16001126 onderwerp Integrale kostensubsidie 2016 ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland voorgesteld besluit 1. 2. 3. 4. 5. Instemmen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND t BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Indaver Compost B V. Polenweg 1 4460 AA Nieuwdorp Kenmerk: Afdeling: Datum: invullen TVC Milieuhygiëne 11 november 2013 Bijlagen: Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

ik\ ii H(0 lyr?oi' F/7/ iilllllllllllllllllllluj * 6 AUG. im #tf opm. verzending Verzending geschiedt door afdeling

ik\ ii H(0 lyr?oi' F/7/ iilllllllllllllllllllluj * 6 AUG. im #tf opm. verzending Verzending geschiedt door afdeling iilllllllllllllllllllluj 12019174 GEMANDATEERD BESLUIT zaaknummer Wa. 12.062 verwijsnummer.. lyr?oi' / mede Afdelingshoofd Fin. Toets datum }(./» datum ^fj Gemandateerde mevr. ing. I. Janse, H(0 Besluit

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG Gedeputeerde Staten Bureau Subsidies Contact Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V.

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V. Archiefexemplaar Provincie Zeeland 1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOORBLAD Algemeen Aan: Dow Benelux B.V. Postbus 4 4530 AK Terneuzen Kenmerk: 12023173 Afdeling: Milieuhygiëne Datum: 28 september

Nadere informatie

Subsidieverlening Watersnoodmuseum herinrichting 4 e caisson

Subsidieverlening Watersnoodmuseum herinrichting 4 e caisson Watersnoodmuseum Bestuurskern Dir. Algemeen Waterbeleid en Veiligheid Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20906 2500 EX Den Haag Contactpersoon Onderwerp Subsidieverlening Watersnoodmuseum herinrichting 4 e

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan INVISTA Polyester B.V.

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan INVISTA Polyester B.V. Provincie Zeeland BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: INVISTA Polyester B.V. Post bus 408 4380 AK Vlissingen Kenmerk: Afdeling: Datum: 12026111 Milieuhygiëne 2 november 2012 Bijlagen:

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Stichting Woonburg Karreveld 2A 4371 GA Koudekerke Kenmerk: B-BSBE150011/ 00094122 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 maart 2015 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Vlissingen T.a.v. de heer Van Veldhuizen Rijksweg-Zuid 91 4715 TA RUCPHEN W-AOV140337/00073368 Vergunningverlening

Nadere informatie

reg.nr.:... Ingek. o JUN 201! Afd,; Kopie:ül

reg.nr.:... Ingek. o JUN 201! Afd,; Kopie:ül Provincie Noord-Brabant Gemeente Boxmeer De heer Martens Postbus 450 5830 AL BOXMEER,1-6 GEMEENTE (jiii BOXMEER reg.nr.:... Ingek. Afd,; Kopie:ül o JUN 201! I-BI/2015/731 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200

Nadere informatie

Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Coroos Conserven B.V.

Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Coroos Conserven B.V. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) Algemeen Aan: Coroos Conserven B.V. Middenweg 1 4421 JG Kapelle Kenmerk: < ----- > Afdeling: Milieuhygiëne Datum: < ------ > Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus ZG WOUDRICHEM

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus ZG WOUDRICHEM College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus 6 4285 ZG WOUDRICHEM J mm Gillian 15.0002815 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073)

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland n Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Texels Museum, onderdeel Museum Kaap Skil Mevrouw C. Hordijk Ruijslaan 92 1 796 AZ DE KOOG Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon dhr. N. Helmich CZ/SI/SU

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Sloe Centrale B.V. Albaniëweg 10 4389 PR RITTHEM Kenmerk: Afdeling: W-AOV150322 Vergunningverlening Datum: 26 augustus 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND .»» I Archiefexemplaar Provincie Zeeland 1 I I I 1 1 1 ' ~T BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Rosier Nederland B.V. Postbus 70 4550 AB Sas van Gent Kenmerk: 12009287/WA. 12.022 Afdeling:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL MIDDELBURG W-AOV160139 Vergunningverlening Datum: 23 september 2016

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Postbus 55 8200 AB Lelystad Stichting Erfgoedpark Batavialand Postbus 119 8200 AC LELYSTAD Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website www.flevoland.nl Verzenddatum Bijlagen

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen t.a.v. de heer A. Buyck Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSBE140042/ 00084997 Afdeling: Vergunningen Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19018973 *19018973* onderwerp Cofinanciering POP3 Project Kennisdeling, de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Archiefexamp»aar Provincie Zeeland BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Datum: Bijlagen: Onderwerp: Total Raffinaderij Nederland N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM Nieuwdorp

Nadere informatie

eeja Wij verzoeken u bij toekomstige correspondentie over deze subsidie het kenmerk van deze brief te vermelden.

eeja Wij verzoeken u bij toekomstige correspondentie over deze subsidie het kenmerk van deze brief te vermelden. k eeja Gedeputeerde Staten Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC Grevelingendam B.V.) Ambachtsweg 9 L 4421 SK KAPELLE N onderwerp kenmerk behandeld door verzonden Subsidie voor project Tidal Technology

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ Sluiskil Kenmerk: Afdeling: /00127862 Vergunningverlening Datum: 26 april 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS Gedeputeerde Staten Contact Bureau Subsidies Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

ÀrchiefexMhpteat ~T. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V.

ÀrchiefexMhpteat ~T. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V. ÀrchiefexMhpteat Provincie Zeeland 1 1 1 ~T BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) Algemeen Aan: Dow Benelux B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Kenmerk: 12076689 Afdeling: Milieuhygiëne Datum: 27 november

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ SLUISKIL Kenmerk: Afdeling: W-AOV160245 Vergunningverlening Datum: 4 juli 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Archiefexemplaar 1 I i Provincie Zeeland BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND VOORBLAD Algemeen Aan: Yara Sluiskil B.V Postbus 10 4540 AA Sluiskil Middelburg: 16 augustus 2012 Kenmerk brief:

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 5635 26 augustus 2015 Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat de afdelingsmanager

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 28 augustus

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 28 augustus Stichting RegioMarketing Toerisme P/a Kleine Breedstraat 4 9101 LB DOKKUM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : A.T. van der Meulen Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail

Nadere informatie

ens If} III llll 2 4 JUNI 201! ftlj Paraaf 7 2/i Paraaf t^f^t GEMANDATEERD BESLUIT Directie RMW Behandeld door Emiel

ens If} III llll 2 4 JUNI 201! ftlj Paraaf 7 2/i Paraaf t^f^t GEMANDATEERD BESLUIT Directie RMW Behandeld door Emiel Directie RMW III llll GEMANDATEERD BESLUIT Zaaknummer Wa. 11.043 Verwijsnummer Afdelingshoofd 11103981 7 2/i t^f^t Gemandateerde d.d.: I.Jansen If} Besluit Reguliere vergunning Wabo vaststellen voor Sloecentrale

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie

Archiefexemplaar. T i 1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen

Archiefexemplaar. T i 1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen Archiefexemplaar I Provincie Zeeland T i 1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOORBLAD Algemeen Aan: Yara Sluiskil B.V. Postbus 10 4540 AA Sluiskil Middelburg, 5 juni 2012 Kenmerk brief: Afdeling:

Nadere informatie

Besluit Wij verlenen u een meerjarige subsidie voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022 en wel als volgt:

Besluit Wij verlenen u een meerjarige subsidie voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022 en wel als volgt: 1233242 WONEN EN LEVEN Stichting Museum van Bommel van Dam t.a.v. de voorzitter de heer N. Bos p/a Deken van Oppensingel 6 5911 AD Venlo uw kenmerk uw brief d.d. onderwerp Subsidieverlening 2019 t/m 2022

Nadere informatie

3561GG4. Christelijk Nationaal Vakverbond Nederland (CNV).. Tiberdreef GG UTRECHT

3561GG4. Christelijk Nationaal Vakverbond Nederland (CNV).. Tiberdreef GG UTRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Christelijk Nationaal Vakverbond Nederland (CNV).. Tiberdreef 4 3561 GG UTRECHT 3561GG4 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Algemeen subsidiebesluit Zeeland BIJLAGE A als bedoeld in artikel 20 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007

Algemeen subsidiebesluit Zeeland BIJLAGE A als bedoeld in artikel 20 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007 BIJLAGE A als bedoeld in artikel 20 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007 Controleprotocol voor de accountant 1 Inleiding 1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op subsidies die de provincie

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Kinetisch Noord De heer B.C.J. Olij tt Neveritaweg 1 5 1033 WB AMSTERDAM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van der Plas CZ/SI/SU Doorkiesnummer +31235143463

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland. Besluit incidentele subsidie voor de waterbodemsanering Kralingse Plas te Rotterdam

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland. Besluit incidentele subsidie voor de waterbodemsanering Kralingse Plas te Rotterdam Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6059 onderwerp Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland. Besluit incidentele subsidie voor de waterbodemsanering Kralingse

Nadere informatie

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag BOA-ACP T.a.v... Larikslaan 1 3833 AM LEUSDEN 3833AM1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Waterschap Scheldestromen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg B-BSBE140050/00089339 Afdeling: Vergunningen Datum: 12 februari 2015 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES. Beslissing op bezwaar subsidie

B en W Adviesnota ADVIES. Beslissing op bezwaar subsidie B en W Adviesnota Onderwerp Beslissing op bezwaar subsidie Zaaknummer 378910 Teammanager Karin Bruggeman B & W datum 28 mei 2018 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Maatschappelijke ondersteuning Naam

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19019018 *19019018* onderwerp Beschikbaarstelling Zeeuwse cofinanciering voor 3 projecten OPZuid-call biobased voorgesteld besluit Instemmen

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Windmill Film Mevrouw A. van der Heil Amstel 266 101 7 AM AMSTERDAM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mw. M. van der Plas CZ/SI/SU Telefoonnummer +31235143463 plasm@noord-holland.nl

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Havenbedrijf Amsterdam N.V. De heer R. Barkhuis Postbus 1 9406 1 000 GK Amsterdam Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mw. I. Molenaar-Sztachelska

Nadere informatie

Archiefexemplaar. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V.

Archiefexemplaar. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V. Archiefexemplaar Provincie Zeeland VOORBLAD Algemeen Aan: Dow Benelux B.V Postbus 48 4530 AA Terneuzen Kenmerk: Afdeling: 11117316/WA.11.089 Milieuhygiene Datum 15 november 2011 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht.

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk Betreft Subsidieverlening inzake de realisatie

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

-1/5- Ons kenmerk:

-1/5- Ons kenmerk: Registrator: 2014-41748 (Reg.dat.: 31/10/2014) Afd./cluster: provinsje fryslân postbus 20120 8900 hm Ieeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 College van burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 33 van 2006 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 12 december 2006, houdende het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007,

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Urban Hotel Real Estate BV T.a.v. de heer G. de Jong Noord Brabantlaan 1A 5652 LA EINDHOVEN

Urban Hotel Real Estate BV T.a.v. de heer G. de Jong Noord Brabantlaan 1A 5652 LA EINDHOVEN Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Urban Hotel Real Estate BV T.a.v. de heer G. de Jong Noord Brabantlaan 1A 5652 LA EINDHOVEN 5652LA1A Onderwerp Wijziging watervergunning Geachte heer De Jong, Op 28 augustus

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 300? 2001 DA HAARLE.1 Gemeente Amsterdam/Ontwikkelingsbedrijf Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon 0 oork les nummer 114 Betreft: Verlenen subsidie Project: Duurzamer en efficiënter gebruik haventerreinen

Nadere informatie