Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: Postbus 769 KvK E: 75 AT Enschede I:

2 213 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomen dat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico s. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vraagstelling Proces Risico quick scan Schade analyse Leeswijzer Risico- en schadeprofiel per partij Verbonden partijen Area Development Twente (ADT) NV Enschedese Zwembaden Gesubsidieerde instellingen Alifa Twentse Welle Kaliber kunstenschool Overige partijen Consent Het Stedelijk Lyceum (HSL) FC Twente IJsbaan Twente ROZ Groep Betekenis risico- en schadeprofielen voor sturing Naar indicator Naar type instelling Mate van in control Risico s en schades partijen Beheersingsruimte bij partijen Risico s gemeente (financieel) Risico s gemeente (doelstellingen) Beleidsuitgangspunten gemeente

4 Beleid omtrent verbonden partijen, gesubsidieerde instellingen en overige partijen Gepresenteerde mate van risico s Conclusie: Mate van in control Aanbevelingen Bijlage 1: Totaaloverzicht antwoorden vragenlijsten Bijlage 2: Verbonden partijen en subsidierelaties in de media Bijlage 3: Onderzoeksrapport verbonden partijen en subsidierelaties

5 1 Inleiding De gemeente wil via het werken met externe partijen maatschappelijke doelstellingen behalen. Dit gebeurt via verbonden partijen, gesubsidieerde instellingen, maar ook via andere verbindingen, zoals gemeenschappelijke regelingen of leningen en garantstellingen. De rekenkamer wil graag weten welke mogelijkheden de gemeente(raad) heeft om de beoogde maatschappelijke doelen via verschillende typen relaties met externe partijen te realiseren. Het gaat daarbij ten eerste om de risico s in financieel, organisatorisch en inhoudelijk opzicht die de gemeente loopt per type toezichtrelatie. Bovendien gaat het om de mogelijkheden om bij te sturen per type toezichtrelatie. Dit onderdeel is meer algemeen van aard. 1.1 Vraagstelling De vraag die de rekenkamer heeft gesteld aan het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement is in hoeverre de risicobeheersing bij externe partijen, op basis van wat we aantreffen in de selectie, inderdaad zo in control is als het college schetst in de midterm review. Om deze vraag te beantwoorden zijn een aantal deelvragen geformuleerd die in samenhang een oordeel op deze hoofdvraag geven. Hierbij gaat het om: Een inschatting van de risico s die de partijen lopen Een overzicht van de gemeentelijke financiële tegenvallers, niet geraamde bijdragen aan partijen, die zich voorgedaan hebben De mogelijkheden die partijen hebben om risico s op te vangen De risico s die daarna resteren en daarmee mogelijk (gedeeltelijk) voor rekening van de gemeente komen De hoeveelheid risico die de gemeente maximaal wenst en zegt te lopen De verhouding tussen de gewenste/gepresenteerde risico s en de inschatting van de daadwerkelijke risico s. 1.2 Proces De eerste twee vragen zijn beantwoord op basis van een risico quick scan bij tien vooraf geselecteerde instellingen: Verbonden partijen o Area Development Twente (ADT) o NV Enschedese Zwembaden Gesubsidieerde instellingen o Alifa o Twentse Welle o Kaliber Kunstenschool Overige partijen o Consent o Het Stedelijk Lyceum (HSL) 5

6 o FC Twente o IJsbaan Twente o ROZ Groep In de volgende paragraaf is een korte toelichting op deze quick scan opgenomen Risico quick scan De genoemde risico quick scan is ontwikkelt om op een gestandaardiseerde wijze een onderbouwd oordeel te vormen over de financiële risico s die een gemeente loopt met haar deelname aan een verbonden partij of met het verstrekken van een subsidie. Deze beoordeling vind plaats op basis van een set vragen die variëren van harde financiële gegevens tot meer zachte informatie als bijvoorbeeld het ziekteverzuim, de wijze waarop toezicht georganiseerd is en hoe lang sleutelfunctionarissen in dienst zijn. Deze vragen zijn samengevat in een tiental indicatoren die gezamenlijk een breed beeld geven van het risicoprofiel van een partij. Onderstaand is een overzicht van de indicatoren opgenomen met daarbij enkele voorbeelden van vragen en waarom deze vragen iets zeggen over het risico van een partij. Financiële indicatoren: - Baten: hogere afhankelijkheid van subsidies vormt een groter risico, groter aandeel van de gemeente in subsidies vormt een groter risico, grotere inkomsten uit kernactiviteiten ten opzichte van totale inkomsten zorgen voor een lager risico. - Lasten: Een hoger percentage van de vaste lasten dat gedekt wordt door vaste inkomsten zorgt voor een lager risico, een slechter exploitatieresultaat zorgt voor een groter risico. - Vermogenspositie: Liquiditeit en solvabiliteit, regelmatige aanwezigheid van perioden met liquiditeitstekort vormen een groter risico. - Planning en control: Aanwezigheid van tussentijdse rapportages tussen begroting en rekening en aanwezigheid van een meerjarenbegroting geeft betere sturingsmogelijkheden. Overige indicatoren: - Directie en management: Voortijdige wisselingen op sleutelposities, zeer kort of zeer lang in functie zijn van (financieel) directeur en een kleiner aantal personen dat de directie/dagelijkse leiding vormt zorgen voor een groter risico. - Personeel: Een hoog ziekteverzuim, een hoog verloop en een hoog percentage personeel in vaste dienst zorgen voor een hoger risico. - Toezicht: Regelmatige bijeenkomsten van toezichthouders met verschillende specialismen, bijvoorbeeld vakinhoudelijk op de kernactiviteiten, personeel, juridisch, financieel, zorgt voor een lager risico. - Fusie/verhuizing/reorganisatie: een recente of aanstaande fusie, verhuizing of reorganisatie zorgt voor een hoger risico. - Concurrentiepositie: Een minder goede concurrentiepositie en toenemende concurrentie zorgen voor een hoger risico. - Bedrijfsvoering: Aanwezigheid van tussentijdse rapportages (tussen begroting en rekening) en aanwezigheid van een meerjarenbegroting zorgen voor een lager risico. 6

7 De antwoorden op de vragen zorgen voor een score van, een zeer laag risico, 2, 3, 4 tot 5, een zeer groot risico. Per indicator wordt de gemiddelde score op de onderliggende vragen berekend. Op basis van deze scores per indicator komt vervolgens een totaalscore tot stand. Hierbij kennen de financiële indicatoren een wegingsfactor van 2 en de overige indicatoren een wegingsfactor van Schade analyse De gemanifesteerde financiële risico s in de vorm van extra bijdragen zijn in kaart gebracht door zowel de partijen als de gemeentelijke contactpersonen te vragen de extra bijdragen van de laatste 5 jaar weer te geven. Dit geeft een beeld over de financiële tegenvallers (gemanifesteerde risico s), voor zover deze informatie voorhanden was. In bijlage 2 wordt het beeld van partijen in de media geschetst, hetgeen kort samengevat op de titelpagina is weergegeven. Dit beeld is politiek van belang omdat het naast de feitelijke gegevens de publieke opinie beïnvloed. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 zijn per partij, gesorteerd naar type partij, de resultaten van de schade analyse en de resultaten van de quick scan naar de risico s opgenomen. Hoofdstuk 3 bevat vervolgens verschillende dwarsdoorsneden en analyses op basis van de risico quick scan. In hoofdstuk 4 wordt een oordeel gegeven over de mate van control op basis van de risico s. De risico s die de partijen lopen en de mogelijkheden die zij hebben om de gevolgen hiervan zelf op te vangen bepalen de financiële risico s die de gemeente loopt. Daarnaast wordt tevens aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de gemeente inhoudelijk (regierol op doelrealisatie) in control is. Tot slot doen wij in hoofdstuk 5 een aantal aanbevelingen voor de verbetering van de sturing richting partijen. De gegevens die door verbonden partijen als door de gemeente Enschede zijn verstrekt, zijn NIET door ons gecontroleerd, maar aangenomen als juiste gegevens. 7

8 2 Risico- en schadeprofiel per partij In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de risico quick scan en de scan naar extra bijdragen in de periode weergegeven. Onderstaande tabel bevat per instelling de score van de quick scan en de extra bijdragen, zoals aangegeven door de partijen zelf en door de gemeente. Opmerkelijk zijn de grote verschillen in beantwoording tussen gemeente en partijen over de hoeveelheid extra middelen die ter beschikking zijn gesteld. Op de onderzochte partijen, waarvan we slechts van 8 gegevens hebben ontvangen, geeft de gemeente Enschede zelf aan dat zij voor die partijen de afgelopen 7 jaar ongeveer 12 miljoen extra hebben uitgegeven. Onder schades verstaan wij de extra uitgekeerde bedragen die niet van tevoren in een begroting waren voorzien en die door de contactambtenaar of partij zijn aangegeven. Bij ADT bijvoorbeeld zijn ook extra bedragen ter beschikking gesteld (zie paragraaf ADT) waardoor soms ook extra, anders gelabelde bedragen worden verstrekt. Bij de ijsbaan is vastgelegd dat er geen tekorten worden afgedekt. Er is echter wel een huurkorting afgesproken, hetgeen natuurlijk ook een tegemoetkoming is. Risico- score Extra bijdragen cumulatief (26-212) (volgens instelling) Extra bijdragen cumulatief (26-212) (volgens gemeente Enschede) Verbonden partijen Area Development Twente (ADT) 24,9 6.5., ,- NV Enschedese Zwembaden 24,2,- Onbekend Gesubsidieerde instellingen Alifa 27, , ,- Twentse Welle 24,2 9.,-,- Kaliber Kunstenschool 21,9,-,- Overige relaties Consent 21,1, ,- Het Stedelijk Lyceum (HSL) - Onbekend 1.65.,- FC Twente 18,5,-,- IJsbaan Twente 24,6 25.,-,- ROZ Groep ,- Onbekend Per partij is een paragraaf opgenomen met de resultaten van de quick scan en een toelichting bij deze resultaten. Het gemiddelde dat weergegeven is in de grafieken is het gemiddelde van de partijen die in het kader van dit onderzoek de quick scan ingevuld hebben. Dit betreft dus niet de norm. Een risicoscore van is de ultieme situatie. 8

9 2.1 Verbonden partijen 1 Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente Enschede een bestuurlijk én een financieel belang heeft 2. Om het onderscheid tussen verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen beter te duiden, worden in de midterm review 3 de volgende elementen toegevoegd voor verbonden partijen: Initiatief ligt bij de gemeente Verbonden partij kan winstoogmerk hebben Financieel belang is risicodragend - Rechtstreekse zeggenschap gemeente via bijvoorbeeld aandeelhouderschap of vertegenwoordiging in bestuur Verbonden partijen kunnen volgens de gemeente Enschede in de praktijk uit drie vormen bestaan 4, te weten: 1. Gemeenschappelijke regeling (GR): een samenwerkingsverband tussen openbare lichamen zoals gemeenten, provincies en/of waterschappen (bijvoorbeeld Area Development Twente). 2. Deelneming in NV of BV: de gemeente is aandeelhouder van een NV of BV (bijvoorbeeld NV Enschedese Zwembaden). 3. Overige relaties waarbij de gemeente in elk geval een financieel belang heeft en rechtstreekse zeggenschap (bijvoorbeeld Dimpact en Dataland). Bij deelnemingen is sprake van een relatie op afstand van de gemeente. De gemeente heeft verantwoordelijkheden overgedragen aan een BV of NV waar een bestuur verantwoordelijk is voor de eigen bedrijfsvoering. Bij een deelneming voert de gemeente feitelijk alleen toezicht uit op de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen van de betreffende instelling. Dit is bijvoorbeeld bij de NV Enschedese Zwembaden het geval. Wij maken onderscheid naar: Verbonden partijen (voldoen aan bovenstaande punten) Gesubsidieerde instellingen (subsidie ten behoeve van bijdrage aan gemeentelijke doelstelling, geen directe zeggenschap) Overige partijen (bijvoorbeeld wettelijke relatie voor onderwijs, bankiersrelatie (geldlening) voor bijvoorbeeld FC Twente) 1 Toelichting afkomstig uit Rekenkameronderzoek Toezichtrelaties van Facton en Policy Research Corporation 2 Beleidskader verbonden partijen Enschede 2 3 Mid- term review beleidskaders verbonden partijen, februari 212 aan de Raad aangeboden 4 Memo Toezicht verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen, Concerncontroller, 29 oktober 212 9

10 Area Development Twente (ADT) Kengetallen Begrotingstotaal instelling Eigen vermogen Algemene reserve Hoogte structurele gemeentelijke subsidie Hoogte incidentele gemeentelijke subsidie Solvabiliteit instelling Aantal FTE instelling Percentage personeel in vaste dienst Extra financiële bijdragen (instelling/gemeente Enschede) Concurrentiepositie ca. 137 miljoen totaal, geen gemiddeld jaarbedrag 3.24,-,-,-,-.1% 25 FTE % 6.5.,- / ,- Verwachte toename Planning en control Direc7e en management Personeel Vermogensposi7e 2 Toezicht Lasten Fusie/Verhuizing/ Reorganisa7e Baten Concurren7e- posi7e Bedrijfsvoering Area Development Twente Gemiddeld

11 Sterke punten Het onderstaande spinnenweb laat zien waar zich de risico s voor het ADT bevinden. ADT scoort met een score van, beter op de indicator fusie/verhuizing/reorganisatie ten opzichte van het gemiddelde van 16,5. Het ADT is de laatste jaren niet geconfronteerd met een reorganisatie, fusie of verhuizing. Ook zijn er momenteel geen plannen voor een reorganisatie, fusie of verhuizing. Daarnaast scoort het ADT iets beter op de indicator personeel. Het ADT heeft een score van 2, op de indicator personeel behaald, terwijl het gemiddelde op 23,4 ligt. Dit is te verklaren door het beperkte verloop en ziekteverzuim binnen de instelling. Bovendien is niemand in vaste dienst bij het ADT. Aandachtsgebieden De indicator directie en management vormt het belangrijkste verbeterpunt van het ADT. Het ADT heeft een score van 31,4 ten opzichte van de gemiddelde score van 25,7. Dit wordt veroorzaakt door de beperkte omvang van de directie/het bestuur en de dagelijkse leiding van de organisatie. ADT kent één bestuurder en één persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Daarnaast blijkt dat de indicator toezicht een belangrijk aandachtspunt vormt voor het ADT. ADT scoort 22, ten opzichte van een gemiddelde score van 16,5. De belangrijkste oorzaak is dat ADT zich niet heeft geconformeerd aan de geldende governance code uit branche. Daarnaast speelt de vorm van het toezicht een rol. De indicator vermogenspositie vormt tevens een aandachtspunt voor het ADT. Het ADT heeft een score van 3, behaald op deze indicator, terwijl het gemiddelde 24,8 bedraagt. Dit wordt met name veroorzaakt door de beperkte solvabiliteit van het ADT. Tot slot blijkt dat de lasten van het ADT een aandachtspunt vormen. Het ADT heeft een score van 3,, terwijl het gemiddelde 25, bedraagt. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de vaste lasten niet gedekt worden door vaste inkomsten. Opgetreden risico s en extra financiële bijdragen Het ADT heeft over de afgelopen 7 jaren uitsluitend extra financiële middelen ontvangen in 211. In 211 heeft men volgens de instelling zelf een bedrag ontvangen van 6.5.,-. Uit de administratie van de gemeente Enschede blijkt dat de extra bijdrage aan het ADT in 211 hoger lag. Door de gemeente Enschede is een bedrag geadministreerd van ,-. De extra bijdrage komt voort uit het afboeken van 5% van de historische plankosten tegen een bedrag van ,- en het opvoeren van een verliesvoorziening voor het ADT ( 5.45.,- ). Voor de afboeking van de historische plankosten had de gemeente een bedrag begroot van 5..,-, maar deze is kennelijk hoger uitgevallen met ,-. Daarnaast zijn ook andere bedragen uitgegeven aan ADT die niet als overschrijding zijn geoormerkt, een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld onderstaande. Dat betekent dat er soms nog meer geld naar een partij gaat zonder dat dit duidelijk is vanuit een totaaloverzicht per partij of dat het onzichtbaar is omdat het bedrag anders is gelabeld. 11

12 Jaar Overschrijding Reden Treffen risicovoorziening bij ADT Specifieke bijdrage aan infrastructuur luchthaven (Bedrag is nog niet uitgegeven, maar bekend bij de raad. Er wordt voor deze uitgave naar dekking gezocht in de eerstvolgende programmabegroting.) De benodigde informatie, vanuit zowel de instelling als de gemeente Enschede, is tijdig ontvangen. 12

13 NV Enschedese Zwembaden Kengetallen Begrotingstotaal instelling Eigen vermogen Algemene reserve Hoogte structurele gemeentelijke subsidie Hoogte incidentele gemeentelijke subsidie Solvabiliteit instelling Aantal FTE instelling Percentage personeel in vaste dienst Extra financiële bijdragen (instelling/gemeente Enschede) Concurrentiepositie , ,-, ,-,- 42.6% 34.4 FTE 87,5%,- /Onbekend Verwachte toename Planning en control Direc7e en management Personeel Vermogensposi7e 2 Toezicht Lasten Fusie/Verhuizing/ Reorganisa7e Baten Concurren7e- posi7e Bedrijfsvoering N.V. Enschedese Zwembaden Gemiddeld 13

14 Sterke punten Het onderstaande spinnenweb laat zien waar zich de risico s voor NV Enschedese Zwembaden bevinden. NV Enschedese Zwembaden scoort met een score van, beter op de indicator toezicht ten opzichte van het gemiddelde van 16,5. Dit is te verklaren doordat voor een Raad van Commissarissen is gekozen als toezicht. Het toezicht bestaat uit drie personen met uiteenlopende specialismen en komt 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast scoort NV Enschedese Zwembaden met een 21, op de indicator bedrijfsvoering beter dan het gemiddelde van 24,1. De verklaring die hiervoor gegeven kan worden is dat de NV Enschedese Zwembaden de komende drie jaren geen wijzigingen verwacht in relevante wet- en regelgeving. Aandachtsgebieden De indicator directie en management van de NV Enschedese Zwembaden vormt met een score van 32,9 een risico ten opzichte van de gemiddelde score 25,7. Het risico wordt met name veroorzaakt doordat de functie van financieel verantwoordelijke al 15 jaren door dezelfde persoon wordt uitgeoefend. Bovendien speelt de omvang van de directie/het bestuur een belangrijke rol. De concurrentiepositie van de NV Enschedese Zwembaden vormt met een score van 4, een risico ten opzichte van het gemiddelde van 35,. De NV Enschedese Zwembaden heeft aangegeven momenteel al geconfronteerd te worden met concurrentie, en verwacht dat dit binnen de komende 3 jaren zal toenemen. Tot slot vormt de indicator personeel een risico voor de organisatie. De NV Enschedese Zwembaden heeft hiervoor een score van 3, ten opzichte van een gemiddelde score van 23,4. De organisatie is niet verzekerd voor kosten van ziekteverzuim en heeft 87,5% van het personeel in vaste dienst. Opgetreden risico s en extra financiële bijdragen Uit de gegevens van de NV Enschedese Zwembaden is gebleken dat de organisatie in de afgelopen jaren geen extra financiële bijdrage heeft ontvangen voor het opvangen van opgetreden risico s. Op dit moment heeft de gemeente Enschede nog geen informatie ter beschikking gesteld, dat inzicht biedt in de financiële bijdragen aan de NV Enschedese Zwembaden. Daardoor is het niet mogelijk om inzichtelijk te maken in hoeverre de administratie van de NV Enschedese Zwembaden en de gemeente Enschede overeenkomen op het gebied van de extra financiële bijdragen. Op het moment van afronding van dit rapport wordt nog steeds gewacht op de aanlevering van gegevens vanuit de gemeente Enschede. 14

15 2.2 Gesubsidieerde instellingen 5 Een gesubsidieerde instelling is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarmee de gemeente een financiële relatie heeft, die taken uitvoert waarbij sprake is van een algemeen belang en waarbij vergoeding van geleverde diensten op kostprijsbasis plaatsvindt (geen winstoogmerk) 6. Bij een gesubsidieerde instelling ontbreekt de bestuurlijke participatie en is er dus geen rechtstreekse zeggenschap van de gemeente. 5 Toelichting afkomstig uit Rekenkameronderzoek Toezichtrelaties van Facton en Policy Research Corporation 6 Beleidskader gesubsidieerde instellingen Enschede 2 (vastgesteld in raad op 15 februari 2) 15

16 Alifa Kengetallen Begrotingstotaal instelling Eigen vermogen Algemene reserve Hoogte structurele gemeentelijke subsidie Hoogte incidentele gemeentelijke subsidie Solvabiliteit instelling Aantal FTE instelling Percentage personeel in vaste dienst Extra financiële bijdragen (instelling/gemeente Enschede) Concurrentiepositie ,- 26.9, , , ,- 9.% 138 FTE 95% ,- / ,- Verwachte toename Planning en control Direc7e en management Personeel Vermogensposi7e 2 Toezicht Lasten Fusie/Verhuizing/ Reorganisa7e Baten Concurren7e- posi7e Bedrijfsvoering Alifa Gemiddeld 16

17 Sterke punten Het onderstaande spinnenweb geeft inzicht in het risicoprofiel van Alifa. Tot de sterke punten van Alifa behoren de indicatoren directie en management en planning en control. Alifa scoort op de indicator directie en management een 2, ten opzichte van een gemiddelde score van 25,7. Dit is met name te verklaren door de omvang van de dagelijkse leiding van de organisatie en de continuïteit van de dagelijkse leiding en de financieel verantwoordelijke. Voor de indicator planning en control scoort Alifa een 14, ten opzichte van een gemiddelde score van 18,5. Alifa kent voldoende tussentijdse rapportages en beschikt over een meerjarenbegroting. Aandachtsgebieden De indicator personeel vormt met een score van 35, het belangrijkste risico voor Alifa in vergelijking met een gemiddelde score van 23,4. Alifa is niet verzekerd voor de kosten van ziekteverzuim en heeft 95% van het personeel in vaste dienst. De baten vormen eveneens een belangrijk risico voor Alifa. Alifa scoort een 35, op deze indicator ten opzichte van een gemiddelde van 24,4. Dit wordt veroorzaakt door de grote afhankelijkheid van derden die Alifa kent voor haar baten. De inkomsten bestaan voor 92% uit subsidie- inkomsten, waarvan de gemeente Enschede ruim 98% verstrekt. Tot slot vormt de indicator fusie/verhuizing/reorganisatie een aandachtspunt binnen Alifa. Dit kan verklaart worden door de reorganisatie die momenteel wordt uitgevoerd. Bovendien is Alifa zich aan het voorbereiden op een verhuizing. Opgetreden risico s en extra financiële bijdragen In de afgelopen 7 jaren heeft Alifa in 29 een extra financiële bijdrage ontvangen van de gemeente Enschede. Volgens de instelling ging het daarbij om een bedrag van ,-. Vanuit de gemeente Enschede is aangegeven dat cumulatieve extra bijdrage in deze jaren ,- bedraagt. Hoewel de informatie over Alifa vanuit de gemeente lang op zich liet wachten is voor deze instellingen wel de meest uitgebreide informatie aangeleverd vanuit de gemeente. 17

18 Twentse Welle Kengetallen Balanstotaal instelling Eigen vermogen Algemene reserve Hoogte structurele gemeentelijke subsidie Hoogte incidentele gemeentelijke subsidie Solvabiliteit instelling Aantal FTE instelling Percentage personeel in vaste dienst Extra financiële bijdragen (instelling/gemeente Enschede) Concurrentiepositie , , ,- 4.,- 37.3% 2 FTE 95% 9.,- /,- Verwachte toename Planning en control Direc7e en management Personeel Vermogensposi7e 2 Toezicht Lasten Fusie/Verhuizing/ Reorganisa7e Baten Concurren7e- posi7e Bedrijfsvoering Twentse Welle Gemiddeld 18

19 Sterke punten Het onderstaande spinnenweb laat zien waar zich de risico s voor de Twentse Welle bevinden. De Twentse Welle scoort met een score van 15, beduidend beter op de indicator lasten ten opzichte van het gemiddelde van 25,. Daarnaast scoort de Twentse Welle met een 17,5 op de indicator personeel beter dan het gemiddelde van 23,4. De Twentse Welle kent een laag ziekteverzuim en is tevens verzekerd tegen eventuele ziekteverzuimkosten. Daarnaast kent de organisatie weinig verloop in het personeel. Tot slot is gebleken dat de Twentse Welle met een score van 12, beter scoort op de indicator toezicht dan het gemiddelde van 16,5. Dit komt door de omvang en de uiteenlopende deskundigheid van het toezicht. Het toezicht komt jaarlijks bij elkaar en de Twentse Welle heeft zich geconformeerd aan de governance code van de branche. Aandachtsgebieden De baten vormen bij de Twentse Welle een belangrijk aandachtspunt. De Twentse Welle heeft een 32,5 gescoord op de indicator baten, terwijl het gemiddelde 24,4 bedraagt. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge mate van afhankelijkheid van subsidies. Daarbij is de Twentse Welle het meest afhankelijk van de gemeente, deze subsidieert ruim 81% van de subsidie- inkomsten. Bovendien heeft de Twentse Welle in de afgelopen 5 jaren één keer een extra subsidie aanvraag gedaan bij de gemeente. Daarnaast is de planning en control een verbeterpunt voor de Twentse Welle. De Twentse Welle heeft een 26, gescoord op de indicator planning en control, terwijl het gemiddelde 18,5 bedraagt. Dit komt met name doordat de Twentse Welle niet beschikt over een meerjarenbegroting. Tot slot vormt de concurrentiepositie een risico voor de Twentse Welle. De score van de Twentse Welle bedraagt 4, ten opzichte van een gemiddelde score van 35,. Dit wordt veroorzaakt door de concurrentie waarmee de organisatie op dit moment al mee te maken heeft. Bovendien verwacht de Twentse Welle binnen 3 jaren te maken te krijgen met toenemende concurrentie. Opgetreden risico s en extra financiële bijdragen De Twentse Welle heeft in de afgelopen 7 jaren drie keer een extra financiële bijdrage ontvangen van de gemeente. Dit blijkt uit de ingevulde vragenlijst van de Twentse Welle. Echter wordt op een andere plaats in de vragenlijst aangegeven dat het slechts één keer een extra subsidie aanvraag heeft gedaan. De extra financiële bijdragen zijn ontvangen in 28 (.,- ), in 29 ( 4.,- ) en in 2 ( 4.,- ).De gemeente Enschede heeft aangegeven dat zij in de toekomst geen risico s verwacht voor de Twentse Welle. Wel wordt aangegeven dat in de periode sprake was van een dreigend exploitatietekort, mede door fusie en verhuizing. De gemeente Enschede heeft destijds tijdelijk een financieel medewerker beschikbaar gesteld om de instelling te ondersteunen bij het versneld op orde brengen van de financiële administratie. Er zijn echter geen bedragen genoemd door de gemeente Enschede. Vanuit zowel de Twentse Welle als de gemeente Enschede is de benodigde informatie vrij snel ontvangen. Echter is af te vragen wat de kwaliteit van de aangeleverde informatie is vanuit de gemeente Enschede. Het gaat dan met name om het feit dat de gemeente Enschede geen risico s voorziet voor de Twentse Welle, terwijl de resultaten uit de vragenlijst wel degelijk risico s laten zien. 19

20 Kaliber kunstenschool Kengetallen Begrotingstotaal instelling Eigen vermogen Algemene reserve Hoogte structurele gemeentelijke subsidie Hoogte incidentele gemeentelijke subsidie Solvabiliteit instelling Aantal FTE instelling Percentage personeel in vaste dienst Extra financiële bijdragen (instelling/gemeente Enschede) Concurrentiepositie , , ,-,- 66.% 7 FTE 9% Nihil/,- Verwachte toename Planning en control Direc7e en management Personeel Vermogensposi7e 2 Toezicht Lasten Fusie/Verhuizing/ Reorganisa7e Baten Concurren7e- posi7e Bedrijfsvoering Kaliber Kunstenshool Gemiddeld 2

21 Sterke punten Op basis van het onderstaande spinnenweb ontstaat inzicht in het risicoprofiel van de Kaliber Kunstenschool. De vermogenspositie van de Kaliber Kunstenschool is aan te merken als sterk punt. De Kaliber Kunstenschool heeft een score van 12, behaald op de vermogenspositie ten opzichte van een gemiddelde score van 24,8. De Kaliber Kunstenschool scoort met een 2, ook beter op de indicator lasten in vergelijking met een gemiddelde van 25,. De vaste lasten van de Kaliber Kunstenschool worden volledig gedekt door de vaste inkomsten. Met een score van 12, scoort de Kaliber Kunstenschool beter op de indicator toezicht dan het gemiddelde van 16,5. Dit heeft te maken met de omvang, de uiteenlopende deskundigheid van het toezicht en de mate waarin het toezicht jaarlijks bijeen komt. Tot slot scoort de Kaliber Kunstenschool met een 2, ook beter op de indicator baten in vergelijking met een gemiddelde score van 24,4. Dit komt met name doordat de Kaliber Kunstenschool 78% van de overige inkomsten uit kernactiviteiten verwerft. Bovendien heeft de organisatie de afgelopen 5 jaren geen beroep gedaan op een extra subsidie aanvraag. Aandachtsgebieden Op de indicator planning en control scoort de Kaliber Kunstenschool 26,, terwijl het gemiddelde 18,5 bedraagt. Daarmee vormt de planning en control een belangrijk verbeterpunt voor de Kaliber Kunstenschool. De score is met name te verklaren doordat de organisatie een beperkte risicomanagement volwassenheid kent en niet beschikt over een sluitende meerjarenbegroting. Daarnaast scoort de Kaliber Kunstenschool met een score van 22, lager op de indicator fusie/verhuizing/reorganisatie dan de gemiddelde score van 16,5. Dit is te verklaren door de reorganisatie die op de Kaliber Kunstenschool afkomt. Bovendien zijn er plannen bekend voor een fusie/overname/transformatie. Tot slot vormt de concurrentiepositie een belangrijk risico voor de Kaliber Kunstenschool. De score van de Kaliber Kunstenschool bedraagt 4, ten opzichte van een gemiddelde score van 35,. Dit wordt veroorzaakt door de concurrentie waarmee de organisatie op dit moment al mee te maken heeft. Bovendien verwacht de Kaliber Kunstenschool binnen 3 jaren te maken te krijgen met toenemende concurrentie. Opgetreden risico s en extra financiële bijdragen In de afgelopen 7 jaren heeft de Kaliber Kunstenschool geen noemenswaardige extra financiële bijdragen ontvangen van de gemeente Enschede. In de uitgezette vragenlijst zijn de vragen beantwoord met nihil. Vanuit de gemeente Enschede is aangegeven dat zij in de toekomst geen risico s zien aankomen voor de Kaliber Kunstenschool. Door de gemeente Enschede zijn geen situaties benoemd waarin de gemeente een extra financiële bijdrage heeft moeten leveren. Vanuit zowel de Kaliber Kunstenschool als de gemeente Enschede is de benodigde informatie vrij snel ontvangen. Echter is af te vragen wat de kwaliteit van de aangeleverde informatie is vanuit de gemeente Enschede. Het gaat dan met name om het feit dat de gemeente Enschede geen risico s voorziet voor de Kaliber Kunstenschool. De resultaten uit de vragenlijst laten wel degelijk risico s zien, en dan met name op het gebied van de concurrentiepositie. 21

(VOOR)GOED VERBONDEN? Conclusies en aanbevelingen betreffende gemeentelijke relaties met externe partijen

(VOOR)GOED VERBONDEN? Conclusies en aanbevelingen betreffende gemeentelijke relaties met externe partijen (VOOR)GOED VERBONDEN? Conclusies en aanbevelingen betreffende gemeentelijke relaties met externe partijen Rekenkamercommissie gemeente Enschede 30 september 2013 1 Aanleiding Onderzoek naar toezichtrelaties

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Paragraaf Verbonden Partijen Gemeente Gaasterzijl. Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

Paragraaf Verbonden Partijen Gemeente Gaasterzijl. Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Paragraaf Verbonden Partijen Gemeente Gaasterzijl Nederlands Adviesbureau Risicomanagement 1 Kader verbonden partijen 1.1 Beleid verbonden partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Jaarverslaggeving onderwijs

Jaarverslaggeving onderwijs Jaarverslaggeving onderwijs Input Evaluatie invoering RJ 660 Brief CFI d.d. 16 december 2009 Afstudeerproject Johan Berkouwer Samenvatting in MAB en Het jaar verslagen Actuele ontwikkelingen Knelpunten

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939 Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 provincie 14ink18939 De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân Nota van Inlichtingen Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden Ten behoeve van Provinsje Fryslân Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

onderzoek financiële administratie PBR

onderzoek financiële administratie PBR onderzoek financiële administratie PBR januari 2015 definitief 1 aanleiding In 2014 heeft de Rekenkamer Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar integriteitrisico s in het subsidieproces. Met dit onderzoek

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven Snelstarthandleiding 1 Inleiding In de snelstarthandleiding op de eerste pagina van deze toelichting ziet u de belangrijkste knoppen en informatie

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Zaaknummer: 00378506 Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Collegevoorstel Inleiding Bij de begrotingsbehandeling 2014 is unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin u wordt verzocht de toepasbaarheid

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen Legenda Bij de overzichten van de resultaten van de ervaringsvragen en thema s worden onderstaande standaardkleuren gebruikt: Totale Populatie ZA-2 ZA-3 ZA-4 De legenda staat altijd weergegeven rechts

Nadere informatie

Voorbeeld Managementrapportage Woningcorporatie Gaasterzijl. Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Voorbeeld Managementrapportage Woningcorporatie Gaasterzijl. Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Voorbeeld Managementrapportage Woningcorporatie Gaasterzijl Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Inhoudsopgave 1. Top 10 Financiële Risico s... 3 2. Top 5 Stijgende Risico s... 5 3. Top 5 Dalende

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006379* 16.0006379 Raadsvergadering: 9-6-2016 Voorstel: 4.54 Agendapunt: 21 Onderwerp Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Voorbeeldinstelling Utrecht. Peer rapportage 2014

Voorbeeldinstelling Utrecht. Peer rapportage 2014 Voorbeeldinstelling Utrecht Peer rapportage 2014 Over ZorgRating Over ZorgRating In het huidige zorgstelsel ligt de volledige financiële verantwoordelijkheid over investeringen bij de zorginstelling. Daarmee

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Zorginstelling (voorbeeld) Peer rapportage - mei 2013

Zorginstelling (voorbeeld) Peer rapportage - mei 2013 Zorginstelling (voorbeeld) Peer rapportage - mei 2013 Over ZorgRating Over ZorgRating In het huidige zorgstelsel ligt de volledige financiële verantwoordelijkheid over investeringen bij de zorginstelling.

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

1 oktober 2015 1 2015/AH/098

1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Aan de leden van de commissie Bestuur Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Onderwerp Voorbeelden verbetermogelijkheden Verbonden partijen Geachte leden van de commissie Bestuur,

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Financieringsvoorstel Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ)

Financieringsvoorstel Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) Aan de raad, Onderwerp: Financieringsvoorstel Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) Voorstel: 1. Besluiten tot een bijstorting van 175.465 in OMZ en instemmen met het garant staan voor een lening

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES

ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES EFFECTMETING ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM Postbus 85203 3508 AE Utrecht [t] 030 233 44 29 [f] 030 262 34 38 [i] www.necker.nl Onderzoeker De heer R.C. (Reinier) Dijkstra

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Reglement auditcommissie Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Auditcommissie 3 Artikel 3 Samenstelling 3 Artikel 4 Taken en bevoegdheden 4

Nadere informatie

Klant. Pensioen life cycle indicators

Klant. Pensioen life cycle indicators Pensioen life cycle indicators Klant Rapport om een gefundeerde keuze te maken tussen verschillende premiepensioenproducten. Gebaseerd op analyses op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rendement

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Voorwoord Toezicht en verantwoording worden voor instellingen

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Rapportage Risicomanagement

Rapportage Risicomanagement Rapportage Risicomanagement Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Ervaar zelf de voordelen van NARIS Gratis demo Neem direct contact met ons op! 1 Maak zelf ook kennis met NARIS Risicomanagement Deze

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2004

Financieel Jaarverslag 2004 Financieel Jaarverslag 2004 Verantwoording van directie en bestuur Volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC&W met betrekking tot de financiële verslaglegging in de cultuurnotaperiode 2001-2004,

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV)

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Branchevergelijkend onderzoek tussenpersonen Performance verbetering door benchmarking Amsterdam, januari 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie