Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna."

Transcriptie

1 Algemene beskouwings 16 juny 2011 Behandeling Perspektyfnota Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. De gemeente t Bildt staat de kommende jaren foor een fan de belangrykste beslissing in hur meer as fijfhondertjarig bestaan. Al is t realister te sêgen, dat niet wij maar anderen in de kommende jaren over t Bildt beslisse Fan welke nije gemeente wort t ouwe Billând aansen n part fan t grôndgebied. De Bilkerts blive gewoan Bilkerts, met B-i-l-k-e-r-t. Der ferandert ok n bank niks an. Frije Bilkerts sait fansels feul liever dat wy tot feer achter de bestuurlike horison t Bildt blive, as selsstandige gemeente in n intergemeentlik samenwerkingsferband. At dat nou met de drie Middelsee-gemeentes is of, op anwizen fan Deputeerde Staten, n bestuurlike samenwerking richting Franeker en Harlingen, at wy sels as Bilkerts nag maar wat te besturen hewwe. Wij hewwe nag n tal jaren te gaan as selsstandige gemeente: En dan kiest Frije Bilkerts foor de aigen gemeente, ôns dorpen, ôns burgers, ôns ferenings, ôns Bildtse organisasys. Wij hewwe n aigen ferantwoordlikhyd, júst nou, om ôns fan n bewust koazen feergaande samenwerking út én in t perspektyf fan bestuurlike samenfoeging ôns nou as t Bildt soa sterk mooglik te maken. Late wy maar s richting 2015 n korte koier deur de Bildtse dorpen make: Minnertska is al drok doende om t aigen dorp soa multifunksjoneel mooglik te maken. MFA, sportfoorsienings, ferbetering fan de deurgaande dyk deur t dorp, feerdere ontwikkeling weune en werke. In de nije Nijs út eigen doarp staat n ôfkorting met de folgende letters: W.D.I.F.I.D: Wij Dogge It Foar It Doarp. St.-Jabik sil him ok de kommende jaren deur de tiid kaatse en deur foor best op te slaan achterstanden wegwerke. Plainfrees hewwe de Stjabuurtsers niet maar t ouwe sporthart doet nag altiten seer en ok an e ogen. Hoe sette wy t dorp feerder op e Jabikskaart.

2 t Ouwe sporthart fan St.-Anne is foor de ewighyd rêden, nimme wy an, goedgelovig at wy binne. Maar op andere plakken gaat inbraiding ten koste fan t dorp én in syn weunfunksy en fral ok in syn funksy as regionaal sintrum. Na ferkeerde planologise beslissings prutse wy deur in de marzje fan wat meerderheden akseptabel fine. De rezjy over t bouwen fan nije kamers binne wy kwyt, ok deur faktoren bútten de bestuurlike mooglikheden om, sêg ik d r achteran. Nije Kamers, Súdwest fraagt wél om n nije fizy, n nij perspektyf. Dan hewwe wy Froubuurt even in n ouwe kiker fan J.P. van der Bildt. D r binne mooglikheden foor nijbou. Dat sou ok opgaan motte foor n nij fereningsgebou, koppeld an de sportfoorsiening. En kinne wy over soafeul jaar ok fan Froubuurtstermôln ôf t dorp in fare? Elfstedenfaarroete, n belangrike infestering in n hoeden toeristise ontwikkeling, met Ouwe-Syl as toeristys speerpunt. Dat fraagt letterlik om n diepte-infestering foor n foor alle skippen befaarbere ferbining fan Ouwelaai ôf. t Is de ferantwoordlikhyd die t wy nou metnander hewwe. In Nij Altoenae hôlt de drup de steen út. Westhoek, de Ouwe- en Nije- Dyk en Swartehaan staan foor n toeristise ontwikkeling. Dorpsfizys binne d r om waar te maken. Wij hewwe de gesaamlike ferantwoordlikhyd om t Bildt, de dorpen, naar dat in tiid presiser te formuleren toekomstperkspektyf toe, soa sterk en weerber mooglik te maken. Dat mooie plakky grônd fan nou meer as achtdúzzend morgen, der motte wy súnnig op weze. En nou belânde wy op n krusiaal punt in de beoordeling fan de deur t kelezy foorstelde besúnnigings. Wij motte infestere in ôns aigen gemeente, in ôns dorpen, in t fereningsleven, in de mînsen die t hier weune én werke. En dus soa min mooglik besúnnige. Derom kiest Frije Bilkerts d r foor om alleen dán te besúnnigingen at wy toegelyk ok wete wat foor gefolgen die besúnnigings werklik hewwe.

3 De bibletheek geeft an dat de foorstelde besúnniging n forse fermindering fan de dienstferliening betekent en dat mooglik Lytse Biebs slútte motte. Maar niet de bibletheek stelt fast wat d r aansen niet meer gebeurt. Dat bepaalt t kelezy, âns wort d r ommers gyn subsidykontrakt met de bibletheek sloaten, soa het de wethouwer ôns dúdlik maakt. De raadsleden hewwe fijf avens en n RadeRaad lústerd na wat neffens ferenings en organisasys de gefolgen binne/weze kinne at de raad akkoord gaat met t deur t kelezy foorstelde besúnnigingsbedrag. Maar as raad wete wy helendal niet wat de werklike gefolgen binne. Wat betekent de foorstelde besúnnigingopperasy foor bijgelyks Muzarthe? Wer gaat t kelezy aansen wél akkoord met en welke dienstferlining of prestasy mot in elk gefal neffens t kelezy blive? At wy fanaven beslútte de belangrykste en ingripendste besúnnigings foor ôns reken te nimmen, staat de raad bútten perk en slaat foor niks op. Foor welke keuzes komt de fereniging, maar ok de gemeente dan te staan. Is t dos nag mooglik dat de wethouwer derna bij de raad werom komme kin om dos minder te besúnnigen? En treedt dan t al angeven meganisme in werking dat at t te besúnnigen totaalbedrag niet haald wort, de OZB dan autematys ferhoogd wort? Want t kelezy fraagt foor die dan toe te passen OZBferhoging fanaven ok toestimming an de raad. t Bildt mot na 2015 toe infesteren blive in de aigen burgers, de aigen ferenigings, de aigen organisasys: geld frijmake foor t waarmaken fan dorpsfizys. Infestere in ôns aigen toekomst. Dat betekent ok dat de groatere, meerjarige projekten en plannen besien worre motte in t perspektyf fan feergaande samenwerking met andere gemeentes en n deurgaande gemeentlike herindeling in Frysland. De Campus wort nag niet in dat perspektyf bekeken. Ja, wij wete ok dat omlêgende gemeentes de plannen steune. Mooi dat hur kines in de direkte omgeving, maar wél in n andere gemeente, aansen n nag

4 betere onderwiiskeus hewwe. Maar as omlêgende gemeente metbetale, ho maar. En krekt dát mot in t perspektyf fan feergaande samenwerking wél gebeure. De gemeente t Bildt het as alleen-betaler foor de Campus 6 miljoen euro apart laid. De rest, acht, negen miljoen, mot fan subsidys komme en fral op t Waddenfôns wort rekend. De Campus is in t perspektyf fan 2015 niet meer n Bildtse onderwiisfoorsiening. De Campus het alleen maar bestaansmooglikheden én bestaansrecht at t n intergemeentlike foorsiening is. Die 6 miljoen mâg dan ok niet meer alleen foor ôns reken komme. En dus is d r finânsjele rúmte om de kommende jaren nag bewust in de aigen gemeente en in de dorpen te infesteren. Fraag de dorpen nag maar s wat se graag wille. En wij kinne wilens feerder bestuurlik besúnnige omdat t goedkoper kin. Met feergaande intergemeentlike samenwerking kin de kommende jaren nag feul bespaard worre. Frije Bilkerts fraagt met n tal amendeminten n útspraak fan de raad over wat hierfoor deur Frije Bilkerts inbrocht is. Wij kieze d r foor minder te besúnnigen en méér te infesteren om ôns gemeente, de inweuners fan t Bildt, de ferenigings en organisasys n soa sterk mooglike pesisy te geven in toekomstige bestuurlike feranderings. t Bedrag dat minder besúnnigd wort, wort toefoegd an wat de gemeente sels al besúnnigt. At je as gemeente angeve over n paar jaar elk jaar meer dan drie-hon-dert-dúz-zend euro súnniger te kinnen, dan kinne der best nag n paar besúnnigingseuro s bij. Júst omdat t gaat om ôns aigen gemeente, dat sels op de see wonnen lând der t wy súnnig op weze motte. (Plus foor de radio-lústerers korte opskriving indiende amendeminten) Frije Bilkerts, Leendert Ferwerda, Roel Nauta, útsproken in de raad donderdeg 16 juny 2011

5 =============================================== =============================================== ===============================================

Belaidsplan 2016-2020. Stichting Bildts Aigene

Belaidsplan 2016-2020. Stichting Bildts Aigene Belaidsplan 2016-2020 Stichting Bildts Aigene 1 Drs Sjoerd IJdema, Stichting Partoer Luwt, 30-10-2015 Foorwoord Utterlik 1 januari 2018 fuzere de gemeentes t Bildt, Menameradeel, Franekeradeel en fier

Nadere informatie

Raad t Bildt, 17 oktober 2013, Agindapunt Fusie Noordwest Fryslân. Utsproken tekst in eerste termyn

Raad t Bildt, 17 oktober 2013, Agindapunt Fusie Noordwest Fryslân. Utsproken tekst in eerste termyn Raad t Bildt, 17 oktober 2013, Agindapunt Fusie Noordwest Fryslân. Utsproken tekst in eerste termyn Wij hewwe krekt eerder bij t met hamerslag passeren fan t plan Bildtdiken t beste foorbeeld had hoe bestuurskrachtig

Nadere informatie

Bildtse Lesbrief foor groep 4, 5 & 6 In t kader fan t jaar fan de Astronomy (2009)

Bildtse Lesbrief foor groep 4, 5 & 6 In t kader fan t jaar fan de Astronomy (2009) Bildtse Lesbrief foor groep 4, 5 & 6 In t kader fan t jaar fan de Astronomy (2009) Kemissy Meertalighyd op t Bildt In t kader fan t jaar fan de Astronomy (2009) is deuze lesbrief maakt foor de Bildtse

Nadere informatie

Met hartlike dank an:

Met hartlike dank an: Met hartlike dank an: De skrivers fan de ferhalen en de Feetwarmers De komponist Janny Kok De skrivers fan de fersys Janny Kok en Froukje de Jong Muzikale begelaiding Tseard Nauta De singers Anneke Sybrandy,

Nadere informatie

Deuze brosjure is niet alleen bedoeld foor de

Deuze brosjure is niet alleen bedoeld foor de Deuze brosjure is niet alleen bedoeld foor de ouweloi, maar ok foor alle ândere mînsen die t te maken hewwe met kines in tweetalige (Frys en Nederlâns) of meertalige sitewasys (Frys, Nederlâns, n streektaal

Nadere informatie

FNP ferkiezingsprogram Minder Den Haag, Meer Frysland!

FNP ferkiezingsprogram Minder Den Haag, Meer Frysland! FNP ferkiezingsprogram 2015-2019 Minder Den Haag, Meer Frysland! Faststeld in de Algemene Ledefergadering fan de FNP op 7 novimber 2014 Inhoud Bladsy 3. 0. De 7 kernwaarden fan de FNP 4. 1. Inlaiding -

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Met het Bildt naar Noordwest

Met het Bildt naar Noordwest Eindrapportage dorpenronde 2013 Met het Bildt naar Noordwest eindrapportage dorpenronde 2013 1 Wat staat er in deze rapportage? Waarom deze rapportage? 5 vragen over de fusie Een rondje langs de dorpen

Nadere informatie

De eeste sang fan t Bildtse lând, Dat waar n lied fan slik en see, t Brocht syn ritme an t strand, Nou bont fan groate koppels fee.

De eeste sang fan t Bildtse lând, Dat waar n lied fan slik en see, t Brocht syn ritme an t strand, Nou bont fan groate koppels fee. ODE De eeste sang fan t Bildtse lând, Dat waar n lied fan slik en see, t Brocht syn ritme an t strand, Nou bont fan groate koppels fee. Doch in dat lied der riist de floed 1 Bij spring fan meters hoog,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Maandag 16 februari 2015

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Maandag 16 februari 2015 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Maandag 16 februari 2015 Aanwezig Voorzitter : de heer T. van Mourik Griffier : mevrouw

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Onderweegs op. t Jabikspâd. Meertalige themabrief over t Jabikspâd foor de Bildtse basisskoalen.

Onderweegs op. t Jabikspâd. Meertalige themabrief over t Jabikspâd foor de Bildtse basisskoalen. Onderweegs op t Jabikspâd Meertalige themabrief over t Jabikspâd foor de Bildtse basisskoalen. Kolofon Onderweegs op t Jabikspâd Lês en werkboek foor de groepen 6,7 en 8 fan e basisskoallen op t Bildt.

Nadere informatie

Met het Bildt naar Noordwest

Met het Bildt naar Noordwest Eindrapportage dorpenronde 2013 Met het Bildt naar Noordwest 1 met het bildt naar noordwest Wat staat er in deze rapportage? Waarom deze rapportage? 5 vragen over de fusie Een rondje langs de dorpen De

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 11 april 2014 van uur tot uur

Open Huis op vrijdag 11 april 2014 van uur tot uur Beuckelaer Open Huis op vrijdag 11 april 2014 van 10.00 uur tot 16.00 uur Magazine ter ere van de officiële opening van de nieuwbouw van Zorgcentrum het Bildt Opening nieuwbouw De officiële opening van

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig Voorzitter : de heer G. Krol Griffier : mevrouw W.

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Poppenwierster Courant

Poppenwierster Courant Poppenwierster Courant Jaargang 22, nummer 2 WOLKOM THÚS Pagina 3 Pony s Pagina 4 Interview Pagina 6 PLAATSELIJK BELANG POPPENWIER Recept Pagina 10 Grote belangstelling Rouwbeurs van De Kistemakker in

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken,

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken, Marsumer fan it jier 2011 Achte oanwêzigen, bêste minsken, It is wer safier. Wy binne takaam oan de Marsumer fan it jier 2011! Salang der in Aldjiersoertinking is, salang sil der ek in Marsumer fan it

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

maart 2016 in Noardwest Fryslân april 2016 in Noardwest Fryslân

maart 2016 in Noardwest Fryslân april 2016 in Noardwest Fryslân maart 2016 in Noardwest Fryslân 12 maart Johannes Passion - J.S. Bach in Franeker 26 maart Wandelexcursie Stinzenflora, Martenastate Koarnjum 26 maart Paasactiviteit Harlinger Ondernemersvereniging 26

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Streekbelang Oost- en Westhoek:

Nieuw bestuurslid Streekbelang Oost- en Westhoek: Nieuw bestuurslid Streekbelang Oost- en Westhoek: Eric Flootman. Ik ben in Dokkum geboren. Vanaf mijn dertigste werk ik in de hulpverlening en dan vooral in de jeugdhulpverlening. Vanuit mijn huidige functie

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 2017 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. juni - juli 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 231 juni juli 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Multi Functioneel Centrum Berltsum.

Multi Functioneel Centrum Berltsum. Multi Functioneel Centrum Berltsum. berltsum. 1. Voorwoord 3 2. Nut en noodzaak van een MFC 5 3. Huidige situatie 6 4. Proces en draagvlak 10 5. Ontwerp Artist Impressions 11 6. Stichtingskosten 17 7.

Nadere informatie

Collegeakkoord CDA, WB en PvdA 2014 t/m 2017 [1]

Collegeakkoord CDA, WB en PvdA 2014 t/m 2017 [1] Collegeakkoord CDA, WB en PvdA 2014 t/m 2017 [1] [2] 1. Voorwoord De afgelopen weken hebben wij, de lijsttrekkers van CDA, WB en PvdA, onderhandeld over het voorliggende collegeakkoord. Wij zijn daarbij

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 41ste jiergong nûmer 10 juny 2010 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

zondag 9 januari. zaterdag 8 januari.

zondag 9 januari. zaterdag 8 januari. zondag 9 januari. Vandaag een fijne rustige zondag gehad. Vanmorgen hebben we samen nog een eindje gewandeld, het was mooi weer, met een stevige wind. Onderweg kwamen we nog een mooie geparkeerde fiets

Nadere informatie

Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden

Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden PERSBERICHT Nummer: 278/EH Datum: 23 november 2016 Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden Steeds meer eilandbewoners dragen bij aan duurzame Waddeneilanden. Doel is volledig zelfvoorzienend worden op

Nadere informatie

DE BAARDER KAT. E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com J A A R G A N G 15 N U M M E R 1 M A A R T 2 0 1 3

DE BAARDER KAT. E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com J A A R G A N G 15 N U M M E R 1 M A A R T 2 0 1 3 DE BAARDER KAT., E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com J A A R G A N G 15 N U M M E R 1 M A A R T 2 0 1 3 colofon de baarder kat editie: jaargang 15, nummer 1, maart 2013 oplage 115 exemplaren. kopijadres

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DE BAARDER KAT. Friezen ûntteie as it strang friest. E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com

DE BAARDER KAT. Friezen ûntteie as it strang friest. E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com DE BAARDER KAT Friezen ûntteie as it strang friest. E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com JAARGANG 14 NUMMER 1 MAART 2012 editie: colofon de baarder kat jaargang 14, nummer 1, maart 2012 oplage 125 exemplaren.

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA) en C.G. Bijsterbosch

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards Werom yn it feest mei de Berlinga Bastards Hawwe jo dat no ek? Efkes werom sjen nei it doarpsfeest. En dan tinke oan de bewenners fan Berlingastate. Persoanlik wie ik dochs altiten yn e gedachte dat wy

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Kolleezje : wethâlders M. van Asperen, L. Pen en A. Dijkstra

Kolleezje : wethâlders M. van Asperen, L. Pen en A. Dijkstra BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Wurdlik ferslach Tongersdei 8 novimber 2012 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : de hearen J.C.L.M.

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week.

Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Aanvullende dialogen Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Scenario:

Nadere informatie

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical)

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) 1. Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) Ik ben Jip - I am Jip Ik ben Janneke - I am Janneke En we wonen naast elkaar - And we live beside each other Hij heet Jip - His name is Jip - He is

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk Maart 2016 Ut de 2 Doarpen Jiergong 20 Nr. 81 Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk MAAITIIDSNUMER 2016 Ut de 2 Doarpen 2 Mûnein/Readtsjerk Redaksjoneel Piet de Vries It is wer maaitiid en sa as jimme fan

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 Monitoring University Campus Fryslân UCF Rapportage 2011-2015 Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 2 Rapportage monitoring University Campus Fryslân Inhoud Hoofdstuk 1 Gearfetting, konklúzje

Nadere informatie