Breda Stedelijk Kompas. de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breda Stedelijk Kompas. de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013"

Transcriptie

1 Breda Stedelijk Kompas de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013 oktober 2013

2

3 Inhoud 1 Inleiding Inleiding Het proces: criteria en locatiekeuze Housing First Consequenties voor het locatieonderzoek 5 2 Criteria Algemene toelichting op de criterialijst Verantwoording criteria veiligheid, leefbaarheid en sociale draagkracht 9 3 Locatiekeuze Vertrekpunt Fase Fase Fase Conclusie 27 B Bijlagen 29 3

4

5 Inleiding Inleiding Op 8 mei 2012 heeft het college het besluit genomen tot het tijdelijk huisvesten (periode tot ) van verslaafde dak- en thuislozen aan de Galderseweg 15, bekend onder de naam de Vliet. De keuze voor een tijdelijke huisvesting was de resultante van de beperkt beschikbare tijd om tot het openen van een voorziening te komen en het ontbreken van twee goede definitieve locaties. Tegelijkertijd heeft het college het besluit genomen om een nieuw locatieonderzoek te starten voor de 2 definitieve locaties voor ieder 24 bewoners. Deze dienen uiterlijk 1 januari 2017 in gebruik te zijn genomen. Gezien de beschikbare tijd is het mogelijk om ook locaties in beeld te brengen waarvoor een eventuele bestemmingsplanherziening nodig is om de huisvesting te kunnen realiseren. Op 2 oktober 2012 heeft het college het plan van aanpak voor het locatieonderzoek met de daarbij horende criteria vastgesteld. Dit is vervolgens in de commissie Maatschappij van 11 oktober 2012 besproken. Vanuit de commissie zijn 3 aandachtspunten aangegeven: het onderzoek aan te vullen met de ervaringen van de Vliet; de betrokkenheid van wijk- en dorpraden goed met elkaar te bespreken en; mogelijke alternatieve vormen van (kleinschaliger) huisvesten van dak- en thuislozen in beeld te brengen. Het onderzoek is gestart met een bijeenkomst met alle wijk- en dorpsraden op 24 oktober Daar is uiteengezet hoe het proces in elkaar zit, met welke communicatiemomenten en de mogelijke rol van wijk- en dorpsraden. De wijk- en dorpsraden hebben vervolgens aangegeven de eigen rol beperkt te willen houden tot gesprekspartner als een locatie in de eigen wijk aangewezen wordt. De keuze van de locaties is en blijft een verantwoordelijkheid van het college. Eind 2012, begin 2013 heeft een update plaatsgevonden van de wijk- en de veiligheidsmonitor, die een rol spelen in de criteria. Deze update en een doorkijk naar 2017 heeft uiteindelijk als consequentie dat meer gebieden uitgesloten worden van het locatieonderzoek. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op deze wijziging. 1.2 Het proces: criteria en locatiekeuze Om tot een juiste en gewogen beoordeling van de locaties te komen, is ook in dit onderzoek gebruik gemaakt van een zogenaamde Taskforce. Hierin zijn de belangrijkste partners vertegenwoordigd, te weten: SMO Breda e.o, de woningbouwcorporaties, Politie, het Openbaar Ministerie (op eigen verzoek als agendalid) en de gemeente Breda. Bij de start van het onderzoek zijn alle locaties uit eerdere onderzoeken bij elkaar gevoegd. Daarnaast zijn zoveel mogelijk bronnen benaderd en geraadpleegd om een zo maximaal mogelijk aantal locaties als vertrekpunt te kunnen nemen: Overzicht gemeentelijke grondeigendommen; Niet tot ontwikkeling komende locaties binnen de stedelijke programmering; Makelteam gemeente Breda: overzicht te koop aangeboden eigendommen; Lijst van (deels) leegstaande kantoren en bedrijven; Te koop/huur aangeboden panden op Brimbreda.nl; Funda.nl, Realnext.nl; Het aanschrijven van 21 makelaars. 1

6 2

7 Daarnaast hebben enkele particulieren zelf een locatie aangedragen. De locaties zijn vervolgens naast de criteria gelegd en beoordeeld. Dit gebeurde fasegewijs. In eerste instantie is gekeken naar de ruimtelijke criteria: is de locatie groot genoeg / in zijn geheel beschikbaar voor de doelgroep / is de locatie tijdig beschikbaar. Daarnaast dient de locatie niet te liggen in een uit te sluiten gebied op basis van de wijk- en veiligheidsmonitor. Vervolgens zijn de resterende locaties getoetst aan de meer gebiedseigen criteria. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is de toetsing door de politie. Zij heeft alle locaties beoordeeld vanuit handhaving van de openbare orde, de dagelijkse ervaring op straat en de buurt. Er is specifiek gekeken naar bereikbaarheid en overzichtelijkheid van de plek en zijn omgeving en de mogelijkheid om frequent en adequaat toezicht uit te kunnen oefenen. Van de daarna resterende locaties is vervolgens in beeld gebracht of de realisatie van de huisvesting programmatisch, financieel en in tijd haalbaar is. 1.3 Housing First Op 20 maart 2013 heeft Breda een werkconferentie georganiseerd over het concept Housing First. Housing First is een woonconcept waarbij een verslaafde dak- of thuisloze direct in een eigen woning geplaatst wordt, met een op de persoon afgestemde vorm van begeleiding en zorg. Naast betrokken partijen zoals CZ, GGZ, Novadic-kentron, politie en woningbouwcorporaties namen ook een groot aantal gemeenten actief deel aan deze conferentie. Er werd uitgebreid ingegaan op ervaringen met het concept in gemeentes als Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Prof. Dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen presenteerde de eerste resultaten van het onderzoek naar Housing First in Nederland. In hoofdlijn kan gesteld worden dat Housing First zeker een bijdrage kan leveren in het huisvesten van verslaafde dak- en thuislozen. Het pakt vrijwel altijd positief uit voor de bewoner en zorgt voor duidelijk minder maatschappelijke onrust. Bewoners worden verspreid over de stad ondergebracht in bestaande woningen (1 bewoner per woning) en wonen en gedragen zich daar als een gewone buur. De hele plaatsing gaat low-profile en vaak weten omwonenden niets van de achtergrond. Het gaat echter te ver om te stellen dat alle verslaafde dak- en thuislozen via Housing First geplaatst zouden kunnen worden. Er blijven altijd dak- en thuislozen die alleen in een groep kunnen functioneren. Housing First moet dan ook gezien worden als een afzonderlijke stap in de woonladder van dak- en thuisloos naar zelfstandig wonen. Er zal echter altijd behoefte zijn aan een vorm van groepswonen, zowel voor iemand die alleen in een groep kan functioneren als voor een mogelijke terugval optie, als vangnet tussen wonen en het leven op straat of de dag- en nachtopvang. 3

8 4

9 1.4 Consequenties voor het locatieonderzoek Afgesproken is een pilot te starten met Housing First in Breda. Hiervoor zijn in september 2013 de financiële middelen beschikbaar gekomen. Alle betrokken partijen staan positief tegenover de pilot, maar allen worden geconfronteerd met bezuinigingen. Een oplossing kan dan ook alleen gevonden worden door inzet van alle partijen en een brede scope op het hele veld van maatschappelijke huisvesting in Breda en de regio. Het gevolg zou kunnen zijn dat er bij goed functioneren van Housing First uiteindelijk slechts 1 locatie voor een groepsaccommodatie nodig is. De ervaring met de huisvesting op de Vliet beperkt zich nog tot een zeer korte periode. Het is te vroeg om daar definitieve conclusies aan te verbinden. De beheergroep werkt echter naar wens en reageert adequaat. De opgedane ervaring met de Vliet en in het bijzonder de beheergroep, kan wel gebruikt worden bij de discussies omtrent de nieuwe locaties. 5

10 fase soort criteria criterium prioriteit zachte criteria beschrijving criterium Bestemming: Het pand / perceel heeft een passende bestemming volgens het bestemmingsplan (waaronder check op archeologische vondsten en monument status). Ruimtelijk / beschikbaarheid Beschikbaarheid: Het pand is tijdig beschikbaar voor de beoogde doelgroep en het is lang genoeg beschikbaar. Het pand / perceel is van voldoende omvang: Oppervlakte pand of te bebouwen kavel is minimaal 800 m2 nvo en 1100 m2 bvo. Het pand / perceel is in zijn geheel beschikbaar om voor deze doelgroep gebruikt te worden. Fase 1 Wijkmonitor / veiligheidsmonitor 1 Veiligheid in de buurt (o.b.v. de veiligheidsmonitor): de buurt scoort niet benedengemiddeld op de samengestelde index voor veiligheid. Leefbaarheid in de buurt (o.b.v. de wijkmonitor): de buurt scoort niet sterk benedengemiddeld op de samengestelde index voor leefbaarheid. Sociale draagkracht in de buurt (o.b.v. de wijkmonitor): de buurt scoort niet sterk benedengemiddeld op de samengestelde index voor sociale draagkracht Politie acht uit een oogpunt van (openbare) veiligheid en handhaving de locatie bruikbaar (alcohol en/of drugs). zacht 1 Voldoende afstand tot scholen (250m). Ligging / buurt zacht 2 Het pand / perceel ligt in een woonwijk of in wijk met gemengde functies, of het ligt op een locatie die volgens exploitant voldoende in de buurt van bewoond gebied ligt voor de benodigde integratie van de doelgroep met het maatschappelijk leven in de stad. zacht 3 Bij voorkeur vrijstaand pand of onbebouwde kavel. Fase 2 zacht 4 Geen concentratie met soortgelijke (gevoelige) voorzieningen (waaronder dag en nachtopvang/gebruiksruimte). Dat wil zeggen niet binnen een straal van 250m van een voorziening waar mensen van de doelgroep dak- en thuislozen en/of verslaafden verblijven. zacht 5 Niet in nabijheid van een NS station (500m). zacht 6 Winkelvoorzieningen goed bereikbaar. Exploitatiekosten vallen binnen budget. Bouwkosten vallen binnen budget. Haalbaarheid Instelling bereid tot rol exploitant (zorgaanbod alcohol en/of drugs). Woningbouwcorporatie bereid tot rol van huisbaas. Verwerving dmv koop of huur mogelijk. Fase 3 Functionele eisen / doelgroep eisen zacht Pand / perceel is naar het inzicht van de exploiterende zorginstelling functioneel geschikt voor het beoogde doel en de beoogde doelgroep of kan geschikt gemaakt worden. In het pand / perceel zijn de gewenste functies 2 beschikbaar of door verbouwing te realiseren. Afb. 1. te hanteren criteria per fase (Footnotes tabel 1) 1 zie Verantwoording criteria veiligheid en leefbaarheid voor uitleg en toelichting, pagina 9 2 zie gewenste functies op pagina 7 6

11 Criteria Algemene toelichting op de criterialijst Om van een volledige lijst met mogelijke locaties te komen tot de uiteindelijke keuze worden de criteria in een drietal fasen toegepast, van grof naar fijn en van algemeen naar specifiek. Fase 1 In de eerste fase worden alle locaties getoetst op de ruimtelijke criteria en de beschikbaarheid. Er wordt wel aangegeven of het direct in het bestemmingsplan past, maar dit is niet op voorhand doorslaggevend. Indien nodig (aangegeven door een rood kruis) wordt er een wijzigingsprocedure gevoerd om het bestemmingsplan aan te passen. Uiteindelijk is de passendheid in het (aangepaste) bestemmingsplan natuurlijk wel een criterium. Op basis van een analyse van de wijk- en veiligheidsmonitor worden locaties die in een buurt liggen waar de veiligheid, leefbaarheid en/of sociale draagkracht niet voldoende scoort, buiten beschouwing gelaten. Deze drie aspecten waar de buurten op beoordeeld worden zijn samengesteld uit indicatoren uit de wijk- en veiligheidsmonitor. Voor een uitgebreide toelichting op de indicatoren en de weging zie paragraaf 2.2. Alle criteria in fase 1 zijn e criteria, wat wil zeggen dat de locatie bij een negatieve score op één of meer van de criteria direct afvalt. (Footnotes tabel 1) 2 gewenste functies: 24 cliëntkamers (min 25m 2 ) inclusief douche, toilet en wastafel + een klein keukenblok (zonder fornuis) 1 keuken (min 16m 2 ) nabij / naast eetkamer 1 bijkeuken (min 9m 2 ) naast keuken 1 opslagkeuken (min 6m 2 ) naast keuken 1 algemene opslagruimte (min 12m 2 ) 1 eetkamer / vergaderkamer (min 35m 2 ) nabij keuken 1 ontspanningsruimte /woonkamer (min 30m 2 ) 5 toiletten + 1 plasgoot (min 3m 2 ) nabij ontspanningruimte en eetkamer 1 douche cliënten MIVA (min 4m 2 ) 4 douches cliënten algemeen (min 12m 2 ) 1 spreekkamer / logeerkamer (min 15m 2 ) 1 onderzoekskamer / spreekkamer (min 15m 2 ) 1 opslagruimte voor alcohol (min 9m 2 ). Makkelijk te bereiken voor leverancier. 1 kantoor (2 werkplekken, min 15m 2 ) bij ingang, met goed overzicht over locatie 1 personeelstoilet (1x vrouw, 1x man, min 5m 2 ) 1 wasruimte (min 3m 2 ) 1 werkkast (min 5m 2 ) er is een tuin c.q. binnentuin aanwezig het gebouw is rolstoeltoegankelijk parkeergelegenheid voor personeel fietsenstalling aanwezig of ruimte om deze te plaatsen het gebouw is geschikt of geschikt te maken voor extramurale financiering (bijv. alle cliënten eigen huisnummer + voordeur) 7

12 soortgelijke functies (250m) A Dag en nachtopvang t IJ: Slingerweg 90 te Breda B Academiesingel 46 (tijdelijke locatie) C Frankenthalerstraat 14 D Het zwerfjongerenpension De Omloop, Oosterhoutseweg 1 (gaat naar het Koetshuis (Seminarieweg)) E Woonvoorziening Herderheem: Oranjeboomstraat 194 te Breda F Baronielaan 84 (tijdelijke locatie, gaat weg) G Verlengde Poolseweg 2 H Crisisopvang t Koetshuis: Seminarieweg 26a te Bavel. Deze wordt verbouwd. I Muiderslotstraat 150: GGZ-Breburg J Woonvoorziening Weideveld: Lange Vore 9 te Bavel basisscholen en voortgezet onderwijs (250m) station (500m) Afb. 2. soortgelijke functies, scholen en stations 8

13 Fase 2 In de tweede fase worden de overgebleven locaties getoetst op de criteria die te maken hebben met de specifieke ligging of buurt. Van deze criteria is de toets door de politie een criterium. De overige criteria zijn zacht, wat wil zeggen dat een negatief oordeel op een zacht criterium niet per definitie uitsluiting van de locatie tot gevolg hoeft te hebben. In de zachte criteria is een prioritering aangegeven. Als eerste zal een locatie gekozen worden die op alle criteria positief beoordeeld wordt. Is die er niet, dan is de eerstvolgende locatie de locatie die positief scoort op alle zachte criteria uitgezonderd criterium 6 (afstand tot winkelvoorziening). Vervolgens die locatie die ook op criterium 5 (niet in nabijheid NS station (500m)) negatief scoort, enzovoort. 2.2 Verantwoording criteria veiligheid, leefbaarheid en sociale draagkracht Al bij het vorige locatieonderzoek bleek dat de raad het onwenselijk vindt dat de woonvoorziening voor verslaafde daklozen geplaatst wordt in een buurt die zwak is qua veiligheid, leefbaarheid en sociale draagkracht van de bewoners. Om dit te voorkomen zijn criteria geformuleerd om buurten die op basis van gegevens uit de veiligheids- en de wijkmonitor van de gemeente Breda zwak scoren, op deze onderdelen uit te sluiten van de locatiekeuze. In het nu voorliggende locatieonderzoek worden dezelfde criteria als uitgangspunt gehanteerd. De veiligheids- en wijkmonitor worden minimaal elke twee jaar herhaald om te onderzoeken of buurten veranderd zijn op aspecten van veiligheid en leefbaarheid. Voor het bepalen van de criteria voor het locatieonderzoek zijn uiteraard de meest recente gegevens maatgevend. Een verschil tussen het huidige en het vorige locatieonderzoek is dat het huidige onderzoek een veel langere doorlooptijd heeft voordat de locaties in gebruik worden genomen. Als dit jaar de keuze voor de locaties wordt gemaakt, gaat twee tot drie jaar later de realisatie van start. Buurten kunnen dan veranderd zijn en er zullen nieuwe metingen van de veiligheids- en wijkmonitor beschikbaar zijn. Om te voorkomen dat nu een locatie geselecteerd wordt in een buurt die op basis van de huidige criteria over twee of drie jaar in een uit te sluiten gebied komt te liggen, wordt er een aangepaste selectie toegepast. De gegevens van twee jaargangen van de veiligheids- en wijkmonitor worden naast elkaar gelegd. Buurten die in één van de jaargangen uitgesloten worden en buurten die op de grens van toelaatbaar vallen, worden voor het locatieonderzoek uitgesloten. De gedachte hierachter is dat buurten weliswaar kunnen verschuiven op de aspecten veiligheid, leefbaarheid en sociale draagkracht, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit met grote sprongen gaat. De kans dat een woonvoorziening in een buurt komt te liggen die over twee of drie jaar buiten de toelaatbare grenzen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid of sociale draagkracht zou vallen, is hiermee tot een minimum beperkt Inhoud indicatoren De relevante gegevens uit de veiligheidsmonitor zijn samengevat in vier indicatoren die gemiddeld worden tot één veiligheidsindex. Uit de veiligheidsmonitor zijn de volgende gegevens meegewogen: 1. Geweld Aangiften lichamelijke integriteit Beleving: schaalscore perceptie dreiging 9

14 10

15 2. Onveiligheidsgevoel Beleving: voelt u zich veilig in uw eigen buurt? 3. Vermogensdelicten Aangiften woninginbraak Aangiften diefstal uit auto 4. Overlast Politieregistratie: incidenten drugsoverlast Politieregistratie: incidenten drugshandel Politieregistratie: meldingen overlast zwervers (alleen beschikbaar voor 2011) Beleving: drugsoverlast komt vaak voor Beleving: overlast van zwervers/ daklozen komt vaak voor Beleving: dronken mensen op straat komt vaak voor Beleving: mensen die op straat worden lastig gevallen komt vaak voor Uit de resultaten van de wijkmonitor zijn twee indicatoren afgeleid: leefbaarheid en sociale draagkracht van bewoners. Deze indicatoren zijn als volgt opgebouwd uit een samenvoeging van subdoelen uit de wijkmonitor. Leefbaarheid: Leefomgeving algemeen (Leefbare buurt en Prettig samenleven met buurtbewoners) Schone en hele openbare ruimte Verbetering beeld en imago van de buurt Sociale draagkracht: Economische participatie (werkloosheid, bijstandsafhankelijkheid, armoede) Maatschappelijke participatie (deelname aan het sociale leven) Positieve sociale leefomgeving van het kind (gezinsproblemen, jeugdcriminaliteit, opgroeien in armoede) Technische toelichting afweging indicatoren De scores op de verschillende elementen worden gestandaardiseerd 1 om ze onderling vergelijkbaar te maken. Van de gestandaardiseerde scores wordt een gemiddelde berekend om te komen tot één indicator. Dit gebeurt eerst voor de vier indicatoren voor veiligheid en voor de indexen voor leefbaarheid en draagkracht. De vier indicatoren voor veiligheid worden vervolgens opnieuw gestandaardiseerd en omgerekend in een gewogen gemiddelde: de index voor veiligheid. Op deze wijze ontstaan drie indicatoren die de verschillende buurten van Breda classificeren in de mate waarin de buurt (positief of negatief) afwijkt van het Bredase gemiddelde op de begrippen veiligheid, leefbaarheid en sociale draagkracht. De gestandaardiseerde scores van de drie indexen geven aan hoeveel een buurt afwijkt van het gemiddelde, een positieve score is bovengemiddeld, een negatieve score is benedengemiddeld. De score wordt afgemeten in aantal standaardafwijkingen. 1 Standaardisatie is een formule om indicatoren onderling vergelijkbaar te maken. Dit gebeurt door het Bredase gemiddelde af te trekken van de score van een buurt en die score te delen door de standaardafwijking. Op deze manier kunnen indicatoren van een verschillende orde van grootte bij elkaar worden opgeteld en omgerekend in een gemiddelde (bijvoorbeeld het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van drugsoverlast per 100 bewoners met een gemiddelde van 0,17 en het percentage mensen dat aangeeft dat drugsoverlast in hun buurt vaak voorkomt met een gemiddelde van 8%). 11

16 veiligheid meest positief meest negatief Afb. 3. veiligheid 12

17 Voor het bepalen van de grenswaarden (wanneer scoort een buurt goed of slecht?) worden dezelfde grenswaarden als in de wijkmonitor gehanteerd (zie tabel). Daarin wordt een onderscheid gemaakt in vijf categorieën die op de kaart worden aangegeven met een kleur: rood is sterk benedengemiddeld, oranje is benedengemiddeld, geel is gemiddeld, licht groen is bovengemiddeld en donker groen sterk bovengemiddeld. In de kaarten op de naast gelegen pagina en volgende pagina s is te zien hoe de Bredase buurten scoren op de drie aspecten. Definitie categorieën wijkmonitor (standaardafwijking) Sterk bovengemiddeld > 1,5 Bovengemiddeld 0,75 tot 1,5 Gemiddeld -0,75 tot 0,75 Benedengemiddeld -1,5 tot -0,75 Sterk benedengemiddeld < -1, Weging indicatoren veiligheidsindex De vier veiligheidsaspecten zijn gewogen tot één score voor veiligheid. Naar het oordeel van de Taskforce zijn de aspecten geweld en overlast belangrijker en relevanter voor het bepalen van de juiste locatie dan de aspecten vermogensdelicten en onveiligheidsgevoel. Dit wordt in de weging tot uitdrukking gebracht door de eerstgenoemde aspecten drie keer zo zwaar mee te tellen dan de twee laatstgenoemde Weging criteria veiligheid, leefbaarheid en draagkracht Alle drie de resulterende criteria zijn belangrijk, maar het criterium veiligheid wordt zwaarder gewogen dan de criteria van leefbaarheid en sociale draagkracht. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de strengheid waarmee de criteria worden toegepast bij de locatiekeuze. Daarom worden uitgesloten van de locatiekeuze (grenswaarden): Buurten die benedengemiddeld (oranje) en sterk benedengemiddeld (rood) scoren op het aspect veiligheid. Buurten die sterk benedengemiddeld (rood) scoren op het aspect leefbaarheid. Buurten die sterk benedengemiddeld (rood) scoren op het aspect draagkracht. Van zowel de wijkmonitor als de veiligheidsmonitor worden twee jaargangen naast elkaar gelegd. Van de veiligheidsmonitor is de veiligheidsmonitor 2012 de meest recente en zijn ook de gegevens van 2011 gebruikt. De meest recente wijkmonitor is van 2013, de vorige is van Buurten die in één van deze jaargangen beneden de grenswaarden scoren, worden uitgesloten van de locatiekeuze. De buurt Doornbos-Linie valt in beide jaargangen van zowel de wijk- als veiligheidsmonitor binnen de toelaatbare grenzen. Het verschil met de grenswaarde is echter zeer klein, vooral voor het aspect veiligheid. Het risico dat deze buurt bij een volgende meting net buiten de toelaatbare grens zal vallen is reëel aanwezig. Daarom wordt Doornbos-Linie eveneens uitgesloten in het locatieonderzoek. 13

18 leefbaarheid meest positief meest negatief Afb. 4. leefbaarheid 14

19 sociale draagkracht meest positief meest negatief Afb. 5. sociale draagkracht 15

20 uit te sluiten wijken City Valkenberg 0003 Fellenoord 0004 Schorsmolen 0005 Station 0103 Geeren-Zuid 0106 Geeren-Noord 0500 Haagpoort 0502 Tuinzigt 0602 Kesteren 0603 Muizenberg Afb. 6. totaal van uit te sluiten gebieden uit te sluiten wijken City Valkenberg 0003 Fellenoord 0004 Schorsmolen 0005 Station 0102 Biesdonk 0103 Geeren-Zuid 0104 Wisselaar 0106 Geeren-Noord 0501 Heuvel 0502 Tuinzigt 0602 Kesteren 0603 Muizenberg Afb. 7. update totaal van uit te sluiten gebieden

21 uit te sluiten wijken City Valkenberg 0003 Fellenoord 0004 Schorsmolen 0005 Station 0101 Doornbos - Linie 0102 Biesdonk 0103 Geeren-Zuid 0104 Wisselaar 0106 Geeren-Noord Haagpoort Heuvel 0502 Tuinzigt 0602 Kesteren 0603 Muizenberg Afb. 8. totaal van uit te sluiten gebieden 17

22 onderzoekslocatie stedelijk kompas school cirkel 250m (basisscholen en voortgezet onderwijs) station 500m soortgelijke functie 250m uit te sluiten wijk Afb. 9. te onderzoeken locaties 18

23 Locatiekeuze Vertrekpunt Vertrekpunt is dat de locatie voldoende groot is, het gebouw stedenbouwkundig inpasbaar, het pand of perceel beschikbaar en in zijn geheel door de doelgroep te gebruiken. Het bestemmingsplan is niet leidend. Indien nodig is er ruimte om een afzonderlijke planologische procedure te voeren zonder dat het tijdstip van in gedrang komt. Wel is bewust al op voorhand gezocht naar locaties buiten de uit te sluiten gebieden en buiten de contouren van station en scholen. Dit heeft geleid tot het volgende overzicht van 75 locaties. ong. = ongenummerd Bavel BA1 Eikbergseweg 2 Centrum CE1 Parade Zandberg ZBG1 Zonnebloemstraat 3-7 BA2 Gilzeweg 13 ZBG2 Ginnekenweg / Komeetstraat BA3 Tervoorsteweg 8 BA4 Dorstseweg 36 Belcrum BE1 Crogtdijk 54 Ginneken BA5 Gilzeweg ong BE2 Ministerkanstraat 16/22 GIN1 Keermanslaan 70 BA6 Gilzeweg ong BA7 Roosbergseweg ong Posthoorn Overakker BA8 Roosbergseweg ong PH1 Lage weg ong OVE1 Overakkerstraat 92 BA9 Gilzeweg ong BA10 Roosbergseweg ong Teteringen Ruitersbos BA11 Roosbergseweg ong TE1 Meulenspie RUI1 Dr. Batenburglaan ongenummerd BA12 Gilzeweg ong TE2 Woonakker RUI2 Dr.Batenburglaan BA13 Bolbergseweg ong TE3 Groenstraat ong RUI3 Dr. Batenburglaan 194 TE4 Hoeveneind 3 Landschappelijke 3-hoek Princenhage LD1 Seminarieweg naast 30 Prinsenbeek PRH1 Haagweg BIS PR1 Westrik ong PRH2 Rithsestraat 101 Waterdonken PR2 Oude Molenweg PRH3 Haagweg NO1 Lange Weide ong PR3 Middenweg (Oranjehaven) 4 PRH4 Heilaarstraat NO2 Lange Weide ong PR4 Saval ong PR5 Spoostraat ong Westerpark Brabantpark PR6 Heikantsestraat 65 WES1 Emerweg 46 BR1 Teteringsedijk ong HERO PR7 Schoolstraat 9 BR2 Beverweg 104/110 Ulvenhout BR3 Teteringsedijk ong Molenkwartier Steenakker ULV1 Dorpstraat 68 BR4 Koraalstraat 64 ST1 Gageldonkseweg 1 ULV2 Slotlaan 104a - 104b BR5 Antiloopstraat 67 ST2 Moskesweg ong ULV3 Dorpstraat BR6 Teteringsedijk 89F ST3 Moskesweg ong ST4 Gageldonkseweg ong Buitengebied: Liesbos Driesprong LIE1 Liesboslaan 125 DR1 Tilburgseweg 239 (Heiveld) Haagse beemden LIE2 Sprundelsebaan 60 HB1 Tweeschaar 12 IJpelaar HB3 Gageldonksepad 3-5 Buitengebied: Hagebeemd IJ1 Doenradestraat 50 IJ2 Zorgvlietstraat 1 HB4 Gageldonksepad 7-9 HB5 Priemkruid 5 HAG1 Grintweg 4 HAG2 Grintweg 5 IJ3 Mathenessestraat HB6 Rietdijk 3a HAG3 Grintweg 6 HAG4 Hooijdonkseweg 4 Nieuw Wolfslaar Krogten HAG5 Rietdijk 6 WL1 Prinses van Polenstraat ong. KRO1 Nieuwe Bredase Baan 5 HAG6 Rietdijk 8 19

24 20

25 3.2 Fase 1 De criteria in fase 1 zijn e criteria. Als aan één van deze criteria niet voldaan kan worden, is dat reden om de locatie voor het vervolgproces uit te sluiten fase soort criteria heid criteria prioriteit zachte criteria criteria ruimtelijk / voldoet aan bestemmingsplan beschikbaarheid beschikbaarheid oppervlakte pand en/of kavel: >1100m2 bvo en/of fase 1 wijkmonitor / >700m2 nvo pand / perceel is geheel beschikbaar voor doelgroep veiligheid buurt: niet benedengemiddeld veiligheidsmonitor leefbaarheid: niet ver benedengemiddeld sociale draagkracht: niet ver benedengemiddeld Allereerst zijn die gebieden uitgesloten die op basis van de Veiligheids- en de Wijkmonitor niet betrokken worden bij het locatieonderzoek. De uit te sluiten wijken zijn: Kesteren Muizenberg Wisselaar Biesdonk Geeren-noord Geeren-zuid Linie-Doornbos Station Valkenberg City Schorsmolen Fellenoord Tuinzigt Haagpoort Heuvel Na toetsing aan de overige criteria van fase 1 (zie bijlage 1) blijven de volgende 41 locaties (zie pagina 23) over, waarbij wel aangetekend moet worden dat met name waar het beschikbaarheid betreft deze nog niet voor alle locaties duidelijk is. Om geen tijd te verliezen is er voor gekozen de betreffende locaties te betrekken in het verdere onderzoek. Deze locaties vormen de input voor fase 2. 21

26 onderzoekslocatie stedelijk kompas school cirkel 250m (basisscholen en voortgezet onderwijs) station 500m soortgelijke functie 250m uit te sluiten wijk Afb. 10. locaties die doorgaan naar fase 2 22

27 Bavel BA1 Eikbergseweg 2 BA4 Dorstseweg 36 BA10 Roosbergseweg ong BA11 Roosbergseweg ong BA13 Bolbergseweg ong Landschappelijke 3-hoek LD1 Seminarieweg naast 30 Brabantpark BR1 Teteringsedijk ong HERO BR3 Teteringsedijk ong Molenkwartier BR4 Koraalstraat 64 BR5 Antiloopstraat 67 BR6 Teteringsedijk 89F Krogten KRO1 Nieuwe Bredase Baan 5 Zandberg ZBG1 Zonnebloemstraat 3-7 Ginneken GIN1 Keermanslaan 70 Ruitersbos RUI1 Dr. Batenburglaan ong. RUI2 Dr.Batenburglaan RUI3 Dr. Batenburglaan 194 Ulvenhout ULV3 Dorpstraat Driesprong DR1 Tilburgseweg 239 (Heiveld) Posthoorn PH1 Lage weg ong Teteringen TE2 Woonakker TE4 Hoeveneind 3 Prinsenbeek PR1 Westrik ong PR2 Oude Molenweg PR4 Saval ong PR5 Spoostraat ong Buitengebied: Liesbos LIE1 Liesboslaan 125 LIE2 Sprundelsebaan 60 Buitengebied: Hagebeemd HAG1 Grintweg 4 HAG2 Grintweg 5 HAG3 Grintweg 6 HAG4 Hooijdonkseweg 4 HAG5 Rietdijk 6 HAG6 Rietdijk 8 Steenakker ST1 Gageldonkseweg 1 ST2 ST3 ST4 Moskesweg ong Moskesweg ong Gageldonkseweg ong Haagse beemden HB3 Gageldonksepad 3-5 HB4 Gageldonksepad 7-9 HB6 Rietdijk 3a 23

28 onderzoekslocatie stedelijk kompas school cirkel 250m (basisscholen en voortgezet onderwijs) station 500m soortgelijke functie 250m uit te sluiten wijk Afb. 11. Locaties fase 3 op kaart met scholen en soortgelijke voorzieningen 24

29 3.3 Fase 2 De criteria in fase 2 richten zich met name op de specifieke ligging en de buurt. Daarbij is allereerst gekeken naar het oordeel van de politie. Naast de feiten zoals die verwerkt zijn in de veiligheidmonitor, wordt hierbij ook de dagelijkse ervaring op straat en in de buurt meegewogen en wordt er nadrukkelijk gekeken naar bereikbaarheid en gevoeligheid/ overzichtelijkheid van de plek en zijn omgeving, en de mate waarin frequent en adequaat toezicht kan worden geboden. Het oordeel van de politie is het enige e criterium in deze fase. fase soort criteria heid criteria prioriteit zachte criteria criteria politie akoord (openbare) veiligheid en handhaving / alcohol politie akoord (openbare) veiligheid en handhaving / drugs zacht 1 afstand tot scholen > 250m fase 2 ligging / buurt zacht 2 het pand / perceel ligt in een woonwijk of wijk met gemengde functies, of het ligt op een locatie die volgens exploitant voldoende in de buurt van bewoond gebied ligt voor de benodigde integratie van de doelgroep met het maatschappelijk leven in de stad zacht 3 voorkeur vrijstaand pand of onbebouwde kavel zacht 4 geen concentratie met soortgelijke voorzieningen zacht 5 afstand tot NS station > 500m zacht 6 winkelvoorzieningen goed bereikbaar (afstand tot voorzieningen in meters) Na toetsing aan de criteria (zie bijlage 2) blijven de volgende 11 locaties over als input voor fase 3. Ulvenhout Driesprong ULV3 Dorpstraat DR1 Tilburgseweg 239 (Heiveld) Ginneken Bavel GIN1 Keermanslaan 70 BA1 Eikbergseweg 2 Teteringen BA10 BA11 Roosbergseweg ong Roosbergseweg ong TE2 Woonakker BA13 Bolbergseweg ong TE4 Hoeveneind 3 Brabantpark BR4 Koraalstraat 64 BR5 Antiloopstraat 67 Van de locatie Dorpstraat in Ulvenhout is de beschikbaarheid nog niet bekend. Het betreft een faillissement. Het Zwerfjongerenpension aan de Oosterhoutseweg is nu verhuisd naar het Koetshuis aan de Seminarieweg. Voor de oude locatie aan de Oosterhoutseweg zijn op dit ogenblik geen plannen bekend. Er bestaat een reële kans dat er een soortgelijke voorziening in het pand terugkomt, omdat het bestemmingsplan dit ook toelaat. Daarom blijft deze locatie op de kaart staan als soortgelijke voorziening. 25

30 Woonakker Teteringen (TE2) Koraalstraat 64 Brabantpark (BR4) Eikbergseweg 2 Bavel (BA1) 26

31 3.4 Fase 3 De resterende 11 locaties worden nu getoetst op haalbaarheid ten aanzien van kosten voor verwerving en exploitatie. Dit zijn e criteria. Het enige zachte criterium betreft de mogelijke realisatie van het gewenste programma. Dit kent een zekere mate van flexibiliteit. fase soort criteria heid criteria prioriteit zachte criteria criteria haalbaarheid exploitatiekosten vallen binnen budget bouwkosten vallen binnen budget instelling bereid tot rol exploitant (zorgaanbod) / alcohol fase 3 instelling bereid tot rol exploitant (zorgaanbod) / drugs woningbouwcorporaties bereid tot rol van huisbaas verwerving dmv koop of huur mogelijk functionele eisen / doelgroep eisen pand / perceel is functioneel geschikt cq kan geschikt gemaakt worden voor de doelgroep zacht in pand / perceel zijn gewenste functies mogelijk (1) De toetsing laat zien dat 6 locaties positief scoren als het criterium bestemmingsplan buiten beschouwing wordt gelaten. Dit zijn: Bavel Teteringen BA1 Eikbergseweg 2 TE2 Woonakker BA10 BA11 BA13 Roosbergseweg ong Roosbergseweg ong Bolbergseweg ong Brabantpark BR4 Koraalstraat 64 Op de Koraalstraat na liggen de locaties in het buitengebied. Dit houdt in dat deze locaties ook onder de betreffende bestemmingsplannen buitengebied vallen. Op een aantal locaties is geen bebouwing aanwezig, en deze vallen dan ook af vanwege strijd met de Verordening Ruimte omdat nieuwvestiging verboden is. Dit laatste geldt niet voor Woonakker, want deze locatie is opgenomen in de Verordening Ruimte en ligt binnen de aanduiding bestaand stedelijk gebied. 3.5 Conclusie Teteringen TE2 Woonakker Brabantpark De toetsing laat zien dat er slechts drie locaties tijdig beschikbaar zijn: Koraalstraat 64 in Brabantpark, de Eikbergseweg 2 in Bavel en Woonakker in Teteringen. BR4 Koraalstraat 64 Dit is een andere uitkomst dan verwacht. Zelfs met Bavel BA1 Eikbergseweg 2 de mogelijkheid om een bestemmingsplanprocedure te kunnen voeren is het resultaat beperkt tot drie locaties. Het is wel een passend resultaat: voor beide groepen verslaafde dak- en thuislozen zijn locaties gevonden, die voldoen aan de criteria. De locatie Koraalstraat 64 past volledig. Ook het bestemmingsplan hoeft voor deze locatie niet aangepast te worden. Ten aanzien van de locaties Eikbergseweg 2 en Woonakker zullen bestemmingsplanwijzigingen gevoerd moeten gaan worden. 27

32 28

33 Bijlagen B. 29

34 30

35 locatie nr BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 BA6 BA7 BA8 BA9 BA10 BA11 BA12 BA13 LD1 NO1 NO2 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 DR1 IJ1 IJ2 IJ3 WL1 locatie Prinses van Polenstraat ong. Nieuw Wolfslaar Mathenessestraat Zorgvlietstraat 1 Doenradestraat 50 IJpelaar Tilburgseweg 239 (Heiveld) Driesprong Teteringsedijk 89F Antiloopstraat 67 Koraalstraat 64 Teteringsedijk ong Molenkwartier Beverweg 104/110 Teteringsedijk ong HERO Brabantpark Lange Weide ong Lange Weide ong Waterdonken Seminarieweg naast 30 Landschappelijke 3-hoek Bolbergseweg ong Gilzeweg ong Roosbergseweg ong Roosbergseweg ong Gilzeweg ong Roosbergseweg ong Roosbergseweg ong Gilzeweg ong Gilzeweg ong Dorstseweg 36 Tervoorsteweg 8 Gilzeweg 13 Eikbergseweg 2 Bavel heid criteria criteria wijknr voldoet aan bestemmingsplan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X beschikbaarheid X X X X X X X X X X X X X X X oppervlakte pand en/of kavel: >1100m2 bvo en/of >700m2 nvo pand is geheel beschikbaar voor doelgroep veiligheid buurt: niet benedengemiddeld leefbaarheid: niet ver benedengemiddeld sociale draagkracht: niet ver benedengemiddeld locatie nr CE1 BE1 BE2 PH1 TE1 TE2 TE3 TE4 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 ST1 ST2 ST3 ST4 HB1 HB3 HB4 HB5 HB6 KRO1 locatie Nieuwe Bredase Baan 5 Krogten Rietdijk 3a Priemkruid 5 Gageldonksepad 7-9 Gageldonksepad 3-5 Tweeschaar 12 Haagse beemden Gageldonkseweg ong Moskesweg ong Moskesweg ong Gageldonkseweg 1 Steenakker Schoolstraat 9 Heikantsestraat 65 Spoostraat ong Saval ong Middenweg (Oranjehaven) 4 Oude Molenweg Westrik ong Prinsenbeek Hoeveneind 3 Groenstraat ong Woonakker Meulenspie Teteringen Lage weg ong Posthoorn Ministerkanstraat 16/22 Crogtdijk 54 Belcrum Parade Centrum heid criteria criteria wijknr voldoet aan bestemmingsplan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X beschikbaarheid X X X X X X X X X X oppervlakte pand en/of kavel: >1100m2 bvo en/of >700m2 nvo X pand is geheel beschikbaar voor doelgroep X veiligheid buurt: niet benedengemiddeld leefbaarheid: niet ver benedengemiddeld sociale draagkracht: niet ver benedengemiddeld locatie nr ZBG1 ZBG2 GIN1 OVE1 RUI1 RUI2 RUI3 PRH1 PRH2 PRH3 PRH4 WES1 ULV1 ULV2 ULV3 LIE1 LIE2 HAG1 HAG2 HAG3 HAG4 HAG5 HAG6 locatie Rietdijk 8 Rietdijk 6 Hooijdonkseweg 4 Grintweg 6 Grintweg 5 Grintweg 4 Buitengebied: Hagebeemd Sprundelsebaan 60 Liesboslaan 125 Buitengebied: Liesbos Dorpstraat Slotlaan 104a - 104b Dorpstraat 68 Ulvenhout Emerweg 46 Westerpark Heilaarstraat Haagweg Rithsestraat 101 Haagweg BIS Princenhage Dr. Batenburglaan 194 Dr.Batenburglaan Dr. Batenburglaan ong. Ruitersbos Overakkerstraat 92 Overakker Keermanslaan 70 fase soort criteria Ginneken Ginnekenweg / Komeetstraat Zonnebloemstraat 3-7 Zandberg heid criteria criteria wijknr voldoet aan bestemmingsplan X X X X X X X X X X X X X X X X X beschikbaarheid X X X X X X X X X oppervlakte pand en/of kavel: >1100m2 bvo en/of >700m2 nvo fase soort criteria pand is geheel beschikbaar voor doelgroep veiligheid buurt: niet benedengemiddeld leefbaarheid: niet ver benedengemiddeld sociale draagkracht: niet ver benedengemiddeld Bijlage 1 ruimtelijk / beschikbaarheid fase soort criteria ruimtelijk / beschikbaarheid fase 1 fase 1 wijkmonitor / veiligheidsmonitor ruimtelijk / beschikbaarheid fase 1 wijkmonitor / veiligheidsmonitor wijkmonitor / veiligheidsmonitor 31

36 32

37 locatie nr BA1 BA4 BA10 BA11 BA13 LD1 BR1 BR3 BR4 BR5 BR6 DR1 PH1 TE2 TE4 PR1 PR2 PR4 PR5 ST1 ST2 ST3 ST4 locatie Gageldonkseweg ong Moskesweg ong Moskesweg ong Gageldonkseweg 1 Steenakker Spoostraat ong Saval ong Oude Molenweg Westrik ong Prinsenbeek Hoeveneind 3 Woonakker Teteringen Lage weg ong Posthoorn Tilburgseweg 239 (Heiveld) Driesprong Teteringsedijk 89F Antiloopstraat 67 Koraalstraat 64 Teteringsedijk ong Molenkwartier Teteringsedijk ong HERO Brabantpark Seminarieweg naast 30 Landschappelijke 3-hoek Bolbergseweg ong Roosbergseweg ong Roosbergseweg ong Dorstseweg 36 Eikbergseweg 2 Bavel prioriteit zachte criteria criteria wijknr heid criteria voldoet aan bestemmingsplan X X X X X X X X X X X X X X X X X X beschikbaarheid oppervlakte pand en/of kavel: >1100m2 bvo en/of >700m2 nvo pand is geheel beschikbaar voor doelgroep veiligheid buurt: niet benedengemiddeld leefbaarheid: niet ver benedengemiddeld sociale draagkracht: niet ver benedengemiddeld politie akoord (openbare) veiligheid en handhaving / alcohol X X X X X X politie akoord (openbare) veiligheid en handhaving / drugs X X X X X X zacht 1 afstand tot scholen > 250m X X X X** * X** X*** * * X X**/*** X**/*** X*** X*** X het pand ligt in een woonwijk of wijk met gemengde functies, of het ligt op een locatie die volgens exploitant voldoende in de buurt van bewoond gebied ligt voor de benodigde integratie van de doelgroep met het maatschappelijk leven in de stad zacht 2 zacht 3 voorkeur vrijstaand pand of onbebouwde kavel X X zacht 4 geen concentratie met soortgelijke voorzieningen zacht 5 afstand tot NS station > 500m zacht 6 winkelvoorzieningen goed bereikbaar (afstand tot voorzieningen in meters) locatie nr HB3 HB4 HB6 KRO1 ZBG1 GIN1 RUI1 RUI2 RUI3 ULV3 LIE1 LIE2 HAG1 HAG2 HAG3 HAG4 HAG5 HAG6 locatie Rietdijk 8 Rietdijk 6 Hooijdonkseweg 4 Grintweg 6 Grintweg 5 Grintweg 4 Buitengebied: Hagebeemd Sprundelsebaan 60 Liesboslaan 125 Buitengebied: Liesbos Dorpstraat Ulvenhout Dr. Batenburglaan 194 Dr.Batenburglaan Dr. Batenburglaan ong. Ruitersbos Keermanslaan 70 Ginneken Zonnebloemstraat 3-7 Zandberg Nieuwe Bredase Baan 5 Krogten Rietdijk 3a Gageldonksepad 7-9 Gageldonksepad 3-5 Haagse beemden prioriteit zachte criteria criteria wijknr heid criteria voldoet aan bestemmingsplan X X X X X X X X X X X X X X beschikbaarheid oppervlakte pand en/of kavel: >1100m2 bvo en/of >700m2 nvo pand is geheel beschikbaar voor doelgroep veiligheid buurt: niet benedengemiddeld leefbaarheid: niet ver benedengemiddeld sociale draagkracht: niet ver benedengemiddeld politie akoord (openbare) veiligheid en handhaving / alcohol X X X X X X X X X X politie akoord (openbare) veiligheid en handhaving / drugs X X X X X X X X X X zacht 1 afstand tot scholen > 250m fase soort criteria X X X X X X X X X X X X het pand ligt in een woonwijk of wijk met gemengde functies, of het ligt op een locatie die volgens exploitant voldoende in de buurt van bewoond gebied ligt voor de benodigde integratie van de doelgroep met het maatschappelijk leven in de stad zacht 2 zacht 3 voorkeur vrijstaand pand of onbebouwde kavel zacht 4 geen concentratie met soortgelijke voorzieningen zacht 5 afstand tot NS station > 500m Bijlage 2 ruimtelijk / beschikbaarheid t zacht 6 winkelvoorzieningen goed bereikbaar (afstand tot voorzieningen in meters) fase soort criteria fase 1 wijkmonitor / veiligheidsmonitor ligging / buurt fase 2 ruimtelijk / beschikbaarheid fase 1 wijkmonitor / veiligheidsmonitor ligging / buurt fase 2 * mits aan lint ** mits aan lint, echter niet mogelijk *** overlast spoor / infra 33

38 34

39 Bijlage 3 locatie nr ULV3 GIN1 TE2 TE4 BR4 BR5 DR1 BA1 BA10 BA11 BA13 locatie Ulvenhout Dorpstraat Ginneken Keermanslaan 70 Teteringen Woonakker Hoeveneind 3 Brabantpark Koraalstraat 64 Antiloopstraat 67 Driesprong Tilburgseweg 239 (Heiveld) Bavel Eikbergseweg 2 Roosbergseweg ong Roosbergseweg ong Bolbergseweg ong fase soort criteria ruimtelijk / beschikbaarheid haalbaarheid * mits aan lint heid criteria prioriteit zachte criteria criteria wijknr voldoet aan bestemmingsplan X X X X X X beschikbaarheid oppervlakte pand en/of kavel: >1100m2 bvo en/of >700m2 nvo pand is geheel beschikbaar voor doelgroep veiligheid buurt: niet benedengemiddeld leefbaarheid: niet ver benedengemiddeld sociale draagkracht: niet ver benedengemiddeld politie akoord (openbare) veiligheid en handhaving / alcohol politie akoord (openbare) veiligheid en handhaving / drugs zacht 1 afstand tot scholen > 250m X zacht 2 het pand ligt in een woonwijk of wijk met gemengde functies, of het ligt op een locatie die volgens exploitant voldoende in de buurt van bewoond gebied ligt voor de benodigde integratie van de doelgroep met het maatschappelijk leven in de stad * zacht 3 voorkeur vrijstaand pand of onbebouwde kavel X zacht 4 geen concentratie met soortgelijke voorzieningen zacht 5 afstand tot NS station > 500m zacht 6 winkelvoorzieningen goed bereikbaar (afstand tot voorzieningen in meters) exploitatiekosten vallen binnen budget X X X X bouwkosten vallen binnen budget X instelling bereid tot rol exploitant (zorgaanbod) / alcohol instelling bereid tot rol exploitant (zorgaanbod) / drugs woningbouwcorporaties bereid tot rol van huisbaas verwerving dmv koop of huur mogelijk pand is functioneel geschikt cq geschikt gemaakt worden voor doelgroep X zacht in pand is gewenst programma mogelijk (1) X fase 3 fase 1 wijkmonitor / veiligheidsmonitor ligging / buurt fase 2 functionele eisen / doelgroep eisen 35

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas huisvesting verslaafde dak- en thuislozen 24 oktober 2012 Agenda 1 Opening en mededelingen, mevr. I. Joosen afdelingshoofd Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2012 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 18 juli 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten:

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten: Het CJG-werkveld en de functies Dit document duidt het CJG werkveld in Breda. In deze memo beschrijven we de uitgangspunten, functies en de context waarin de CJG-ers werken. Het CJG werkveld is er om Bredase

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen? Vraag & Antwoord De locatiekeuze Waar komt de nieuwe tijdelijke woonvoorziening? Waarom is gekozen voor een tijdelijke locatie? Wordt deze locatie na 3 tot 4 jaar ook de definitieve locatie? Hoe is de

Nadere informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 14 november 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Atlas Criminaliteit Breda

Atlas Criminaliteit Breda Atlas Criminaliteit Breda Inhoudsopgave 1 Inleiding............ 1 2 Samenwerking...................................... 2 3 Bronnen en methoden................... 3 4 Cijfers.................. 4 5 Kaartbeelden.......................................

Nadere informatie

Gemeente Breda. Wijkmonitor Breda 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Totaalbeeld van de Bredase buurten

Gemeente Breda. Wijkmonitor Breda 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Totaalbeeld van de Bredase buurten Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Wijkmonitor Breda 2010 Totaalbeeld van de Bredase buurten Publicatienummer: Datum: maart 2011 In opdracht van: Gemeente Breda PMP/Wijkontwikkeling Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Artikel 1 Werking van dit bestemmingsplan 21 Artikel 2 (aanvullende) Begrippen 21

Artikel 1 Werking van dit bestemmingsplan 21 Artikel 2 (aanvullende) Begrippen 21 20 Inhoud van de regels Hoofdstuk I Algemene regels 21 Artikel 1 Werking van dit bestemmingsplan 21 Artikel 2 (aanvullende) Begrippen 21 Hoofdstuk II (aanvullende) Specifieke gebruiksregels 22 Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016: gegevens 2015

Veiligheidsmonitor 2016: gegevens 2015 Samenvatting De ingezette verbetering van de veiligheid in Breda zet in 2015 door. De meeste delicten nemen af. De veiligheidsbeleving ontwikkelt zich positief. De ervaren overlast en (slachtofferschap

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 7 maart 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.040.000 / 2018 4.114.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Thematafels 2017 en 2018 Resultaten en indicatoren kader Breda Doet, samen verder!

Nadere informatie

Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012

Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012 Zoekkader locatie Skaeve Huse Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012 Inleiding- Criteria en wegingsfactoren Om de geschiktheid van locaties

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Aanpak kamerverhuur 2014

Aanpak kamerverhuur 2014 Aanpak kamerverhuur 2014 1 Inleiding In Breda is veel behoefte aan goedkope, betaalbare en/of tijdelijke woonruimte. Deze behoefte bestaat voornamelijk bij mensen die hier (tijdelijk) studeren of werken,

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Quick scan locatieanalyse Scola van Kinsbergen

Quick scan locatieanalyse Scola van Kinsbergen Quick scan locatieanalyse Scola van Kinsbergen Opdrachtgever Gemeente Elburg, Bestuur NBS Van Kinsbergen, PROO, OOZ & Regio, SKE Opgesteld door Margareth Arnts Penta Rho Kenmerk Datum 08 januari 2013 1

Nadere informatie

2.1 Landelijk opgezet woonmilieuonderzoek

2.1 Landelijk opgezet woonmilieuonderzoek 2 STAND VAN ZAKEN Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste woonmilieuonderzoeken die uitspraken doen over de gemeente Breda. Er zijn indelingen landelijk opgezet, provinciaal, maar ook alleen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

6 TYPOLOGIEËN. 6.1 Gemeentelijke buurttypologie Breda

6 TYPOLOGIEËN. 6.1 Gemeentelijke buurttypologie Breda 6 TYPOLOGIEËN De woonmilieuverkenning voor de gemeente Breda wordt voltooid in de woonmilieutypologieën. Hierbij staat het toetsen of de indelingen recht doen aan sterke en zwakke punten van de Bredase

Nadere informatie

GEMEENTE BREDA. Experiment Omgevingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Projectvoorstel. Hans Koning

GEMEENTE BREDA. Experiment Omgevingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Projectvoorstel. Hans Koning GEMEENTE BREDA Experiment Omgevingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet Projectvoorstel Hans Koning 12-9-2013 In dit projectvoorstel wordt de aanpak voor deelname aan het experiment in het kader

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Inleiding Wanneer u wilt bouwen of verbouwen of het gebruik van uw pand wilt wijzigen, doet u dat niet zomaar. U wilt immers niet voor

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Woonvoorzieningen dak- en thuislozen.

gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Woonvoorzieningen dak- en thuislozen. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 3 december 2010 Raadsinformatiebrief Betreft Woonvoorzieningen dak- en thuislozen. Inleiding Het Raadsbesluit om medewerking te verlenen aan de vestiging van

Nadere informatie

Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken Gemeente Overbetuwe 2007

Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken Gemeente Overbetuwe 2007 Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken Gemeente Overbetuwe 2007 Vastgesteld B&W: 19 juni 2007 en Raad: 30 oktober 2007 Inleiding Aanleiding Op 25 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningbouw op open plekken in bestemmingsplan Kernen

Beleidsregel particuliere woningbouw op open plekken in bestemmingsplan Kernen Beleidsregel particuliere woningbouw op open plekken in bestemmingsplan Kernen Het bestemmingsplan Kernen is op 19 juli 2004 vastgesteld door de gemeenteraad, en in werking getreden op 21 januari 2005.

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn Gelezen het voorstel xxx van XXX 2015, Gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bibliotheeklocaties Leidschendam-Voorburg

Bibliotheeklocaties Leidschendam-Voorburg Bibliotheeklocaties Leidschendam-Voorburg Quick scan stedenbouwkundige kenmerken Amsterdam, 16 september 2005 H.J. Korthals Altes J. de Kleuver 1 Vooraf Begin september kreeg DSP-groep van Bureau LAURENS

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 KLEINE WINDTURBINES DORP STAD & LAND DORP STAD & LAND KLEINE WINDTURBINES

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuwe Oosterhei Nota van zienswijzen

Bestemmingsplan Nieuwe Oosterhei Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Nieuwe Oosterhei Nota van zienswijzen gemeente Baarn afdeling Beleid 01 juli 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Beantwoording zienswijzen...4 2.1 Zienswijze 1...4 2 1 Inleiding In het

Nadere informatie

OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN

OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN Zelf vinden we dat Markenhage gewoon bijzonder is. Gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en talenten. Maar we zijn ook wel bijzonder.

Nadere informatie

Visie 2 Actiecomité Heuvel

Visie 2 Actiecomité Heuvel Visie 2 Actiecomité Heuvel 1. Inleiding In november 2011 heeft het Actiecomité Heuvel haar visie gegeven op het realiseren van voorzieningen voor aan drugs verslaafde dak- en thuislozen in Breda. Aanleiding

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. windenergie@pzh.nl Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie

Nadere informatie

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Afdeling Ontwikkeling, team Maatschappij & Economie Verzenden aan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden

Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een tweetal categorieën opgenomen voor vergunningsvrije bouwwerken: I het regime voor kleine

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten 1. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van een facetbestemmingsplan Ruimte-voorbedrijfsruimte is de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een beheersverordening. Hiertoe

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Woonzorgappartementen en kleinschalige woonvorm aan 1 2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Woonzorgappartementen en kleinschalige woonvorm in zorgboerderij INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Bespreekpunten deze avond: stand van zaken (wat hebben we tot nu toe laten zien) proces: stedenbouwkundig plan bestemmingsplan bouwplannen

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Stadsmarinier Harrie Bus

Stadsmarinier Harrie Bus Goedemorgen! Stadsmarinier Harrie Bus PROGRAMMA Opening : 08.45 08.50 uur Toespraak wethouder : 08.50 09.00 uur Uitleg WOS : 09.00 09.15 uur Overzicht inbraken 2013 : 09.15 09.30 uur Pauze : 09.30 09.40

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1070719 Datum: Behandeld door: tjw schreuder Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsontwikkeling Onderwerp: Nachtopvang dak- en thuislozen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Marlot - Reigersbergen. Vastgesteld

Bestemmingsplan Marlot - Reigersbergen. Vastgesteld Bestemmingsplan Marlot - Reigersbergen Vastgesteld Vastgesteld, d.d. 21 september 2017 Marlot - Reigersbergen bestemmingsplan Marlot - Reigersbergen (vastgesteld) Inhoudsopgave Samenvatting 3 2 bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen November 2014 OVERZICHT

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Gemeente Breda. BBO Onderzoek en Informatie. Eénmeting monitor Stedelijk Kompas

Gemeente Breda. BBO Onderzoek en Informatie. Eénmeting monitor Stedelijk Kompas Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Eénmeting monitor Stedelijk Kompas Publicatienummer: 1716 Datum: 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Ontwikkeling - Wonen en Samenleven Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie