Aanpak kamerverhuur 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak kamerverhuur 2014"

Transcriptie

1 Aanpak kamerverhuur Inleiding In Breda is veel behoefte aan goedkope, betaalbare en/of tijdelijke woonruimte. Deze behoefte bestaat voornamelijk bij mensen die hier (tijdelijk) studeren of werken, hun relatie net verbroken hebben of in financiële nood verkeren. Dit leidt tot een toenemende druk op een geordend woon- en leefklimaat in een aantal Bredase wijken. Sinds 2011 zijn de meeste bestemmingsplannen in Breda aangepast en voorzien van een verbod op kamerverhuur. Na deze rem op de kamerverhuur is er gestart met nulmetingen in 4 wijken om een objectief beeld te krijgen van de situatie. Dit is vastgelegd in het actieplan studentenhuisvesting van mei Deze bevat de opdracht om de geformuleerde concept kamerverhuurrichtlijn uit te werken op basis van de resultaten van de nulmetingen van de eerste 4 wijken. Vanuit de raadscommissie Ruimte werd nadrukkelijk het verzoek gedaan om te kijken naar alternatieven voor de beoogde quotering (van 1% tot 10% per straat). De opdracht is uitgewerkt door een analyse van de nulmetingen kamerverhuur, alternatieven te onderzoeken, het voorstel en eerste resultaten te bespreken met betrokken partijen en een definitief voorstel te doen. Het definitieve voorstel is een aanpak, die enerzijds voldoende zekerheid biedt om de handhaving vorm te geven en anderzijds voldoende ruimte geeft om in het komend jaar nog aanpassingen te doen op basis van nieuwe inzichten door nieuwe nulmetingen en ervaringen bij de aanpak in de eerste 4 wijken. Deze worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie. Deze notitie beoogd een kader te bieden om (1) legalisatieverzoeken te kunnen beoordelen, (2) nieuwe verzoeken te kunnen beoordelen, (3) verplaatsingsmogelijkheden in beeld te brengen (4) deze drie te verbinden en waar nodig extra inspanningen te doen om de leefbaarheid te verbeteren. 2. Stand van zaken regulering kamerverhuur In de afgelopen jaren zijn bestemmingsplannen aangepast om grip en regie te krijgen over de toevoeging van kamerverhuur. De actuele stand van zaken is opgenomen in bijlage 1 definities & lijst kamerverhuurverboden. Hieronder wordt een beeld geschetst van het vervolg, namelijk de nulmetingen kamerverhuur, waardoor er meer zicht is gekomen op de illegale toevoegingen van kamerverhuur, woningsplitsingen (studio s) en ongewenste concentraties in straten. Tevens wordt nader ingegaan op de alternatieven voor een quotering op de kamerverhuur. Als vertrekpunt voor deze notitie wordt het stadsgesprek studentenhuisvesting genomen. Dit was een gesprek op 26 november jongsleden met studenten/ jongeren, verhuurders/ beleggers/ ontwikkelaars, onderwijsinstellingen en gemeenteraadsleden, waarbij er gezocht is naar een werkbaar compromis voor alle partijen. De focus lag vooralsnog vooral op studentenhuisvesting en niet op arbeidsmigranten. De uitkomsten uit de nulmetingen in de eerste 4 wijken ondersteunen dit. 2.1 Advies wijkraden, verhuurders, studenten: spreiden en concentreren In het stadsgesprek studentenhuisvesting zijn de belangen verhuurder (wenst vooral heldere regels), student (wenst keuzevrijheid tussen huis en complex en betaalbaarheid) en omwonende (wenst verkoopbaarheid eigen pand en leefbaarheid) uitgesproken. In het gesprek is advies gegeven inzake de regulering kamerverhuur. Er is een voorkeur voor keuzevrijheid tussen concentratieplekken en verspreid wonen in woonstraten. Voor het gedoseerd toevoegen van nieuwe initiatieven of legaliseringen zou de quotering een rol kunnen spelen. Studenten vinden 10% panden een reëler percentage dan 4% of 1% in een woonstraat (10% in een gemiddelde straat van 30 woningen betekent 3 woningen met circa 9-15 kamers in een straat). Er is breed draagvlak om excessen te

2 voorkomen. Het gewenste instrument om de excessen te voorkomen is de quotering. Daarnaast wordt de suggestie gedaan te werken met een zwarte lijst van malafide verhuurders. Dit heeft juridisch gezien nogal wat haken en ogen. Een benchmark van verhuurders is wel mogelijk. Wat ook gedaan wordt is het stimuleren van keurmerken. Hoe om te gaan met straten, die reeds meer dan 10% kamerverhuurpanden hebben? Over dit dilemma wordt verschillend gedacht. Enerzijds uitkopen van overgebleven reguliere huishoudens of anderzijds een strenge aanpak op bestaande situaties zoals bijvoorbeeld in Eindhoven. Navraag leert dat bij de aanpak in Eindhoven de rechter heeft gecorrigeerd en vele bestaande kamerverhuurpanden alsnog moesten worden gelegaliseerd via het overgangsrecht. In de praktijk blijven dan huisjesmelkers achter. Voor zowel studenten als onderwijsinstellingen ligt de eerste prioriteit bij het realiseren van voldoende vervangende woonruimte van een betere prijskwaliteit om studenten aan de Breda te binden. Zeker nu bekend is dat een steeds groter deel van de studenten zijn heil buiten Breda zoekt. 2.2 Nulmetingen De nulmetingen in de wijken Belcrum, Brabantpark, Tuinzigt en Doornbos zijn uitgevoerd en geanalyseerd. Op basis van de basisregistratie van de gemeente, gegevens Brandweer, informatie van wijkraden, het project onrechtmatige bewoning zijn circa 800 adressen bezocht in Er is nu bekend welke panden over minder dan 5 kamers beschikken, welke panden meer dan 5 kamers hebben(meldplicht brandweer), waar nog een extra bezoek nodig is, waar dossieronderzoek plaatsvindt naar handhaving (illegale splitsingen), waar sprake is van illegale kamerbewoning sinds verbod in het bestemmingsplan en waar sprake is van een onterechte verdenking kamerverhuur. Het laatste werk wordt nu verzet om alle panden aan te schrijven en nog een aantal panden opnieuw te bezoeken. In onderstaand overzicht is duidelijk te zien dat er circa 800 panden zijn bezocht, waarbij op dit moment circa 350 legale kamerverhuursituaties gemeten zijn. De meeste situaties betreffen ten onrechte verdacht van kamerverhuur. Ter verduidelijking wordt nader ingegaan op de wijk Brabantpark. Dit gebeurt aan de hand van de volgende stappen: - Percentage kamerverhuur in straten; zijn er extreme concentraties?

3 - Handhavingmogelijkheden? - Verplaatsingsmogelijkheden? - Flankerend beleid op extreme situaties. In onderstaande tabel is te zien in welke straten er kamerverhuur is geconstateerd en in welke mate (% kamerverhuuradressen per straat). De helft van de straten heeft geen kamerverhuur (51%). Er zijn 12 straten met 1 tot en met 4 procent kamerverhuur. Er zijn 9 straten met 5% tot en met 9% kamerverhuur. Er zijn 5 straten met meer dan 10% of meer kamerverhuur, namelijk de Bastionstraat, Hoge Steenweg, Teteringenstraat, Smaragdstraat en de Jadestraat. Er zijn relatief veel vermeende situaties van woningvermeerdering geconstateerd. Dossieronderzoek inzake illegale splitsingen (zelfstandige kamerverhuur ) moet uitwijzen in hoeverre handhaving daadwerkelijk mogelijk is. Hieronder is te zien hoeveel adressen in welke straten. Daarnaast zijn in mindere mate vermeende constateringen inzake het verbod kamerverhuur geconstateerd. Hieronder is te zien hoeveel adressen in welke straten.

4 In de volgende figuur is te zien dat er een aantal initiatieven zijn om vervangende woonruimte in de buurt te bieden. Dit om verplaatsingsmogelijkheden te bieden voor zowel de handhaving als sloopvervanging aan de Nieuwe Inslag/ Lage kant (circa 150 internationale studenten en 300 jongeren/ studenten). Realisatie van de nieuwbouw (Kruif) aan de Nassaustraat in het Centrum en de Epelenberg in Brabantpark wordt binnenkort gerealiseerd. Daarnaast zal stedelijk de semi-permanente eenheden aan de Lunetstraat perspectief moeten bieden voor studentenhuisvesting in De ervaring leert dat tussen januari en mei er voldoende ruimte op de kamermarkt in Breda is.

5 Bovenstaand beeld laat ook een aantal ongewenste concentraties zien zoals bijvoorbeeld de Bastionstraat met 26% legale kamerverhuuradressen. In dit soort straten zal flankerend beleid op leefbaarheid uitkomst moeten bieden. Enerzijds vanuit de gemeente op meldingen van overlast en anderzijds vanuit de burger om onderling meer in contact te treden. Uit andere steden komt naar voren dat een gecombineerde aanpak nodig is, zowel een harde als een zachte aanpak. Vaak is er te weinig contact tussen buren, waardoor men vaker geneigd is tot overlast dan wel men de overlast eerder zo ervaart. Recente projecten van WonenBreburg met studenten, die huurkorting krijgen als ze maatschappelijk actief zijn, zijn goede voorbeelden van deze aanpak. Ook het initiatief van de NHTV om te bemiddelen tussen omwonenden en studenten van de NHTV is een goede stap. Docent en studenten, die het gesprek aangaan om buren nader tot elkaar te brengen. Kortom naast regulering is het misschien wel belangrijker om verbindingen in straten te stimuleren. Er wordt op dit moment volop mee geëxperimenteerd in Breda. Vanuit de bovenstaande stappen, ongewenste concentraties, potentiële handhaving, verplaatsing (sloopvervanging/ initiatieven) en flankerend beleid is onderstaand overzicht gemaakt voor heel Breda. Opgave 0-lijn in de wijk initiatieven 2014 jur. hard Vervangingsbehoefte handhaving sloopvervanging Brabantpark Belcrum Tuinzigt Doornboslinie Overig, vooral centrum Totaal locaties Lunetstraat SSP, Gieterijstraat, De Lunet WonenBovenWinkels, Donkvaart, Kruif, divers < 20 eenheden Conclusies nulmetingen: - Er zijn voldoende verplaatsingsmogelijkheden om het komend jaar te beginnen met de gewenste handhavingacties; - Aandachtspunt blijft de voortgang van de verplaatsingsmogelijkheden en de seizoensinvloeden (zomerpiek); - Om de leefbaarheid te verbeteren in de straten is er naast deze harde aanpak (handhaving) een zachte aanpak (imago/ leefbaarheid) nodig in straten waar het percentage kamerverhuur al relatief hoog is en zal blijven (> 10%). 2.3 Alternatieven quotering Breda staat niet alleen in de problematiek van een druk op de kamerverhuurmarkt. Vele steden worstelen hiermee. Enerzijds wil men een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor studenten en jongeren en anderzijds een geordend woon- en leefklimaat in wijken. Hieronder is het conceptbeleid uit april 2013 schematisch weergegeven en de zoektocht naar drie alternatieven.

6 In een aantal steden is een quotering ingevoerd (maximum percentage kamerverhuur per straat) dan wel weer afgeschaft. In Groningen werkt men al jaren met 15% per straat (met uitzondering van het centrum), in Deventer 7% en in Eindhoven was het 10%. In Breda is in het conceptbeleid een quotering opgenomen, die gebiedsgericht een maximum percentage per straat wil vastleggen (van 1 in de buitenwijken tot 100% in de binnnenstad). Deze zomer is onderzocht of er gedegen alternatieven zijn om heldere beleid voor kamerverhuur in te voeren. Spreiden via een afstandsregel Het laatste jaar wordt er vaker in gemeenten een afstandsregel ingevoerd, soms in combinatie met een quotering zoals in Apeldoorn. De afstanden verschillen ook behoorlijk. In Tilburg mag er binnen een cirkel van 25 meter geen kamerverhuur plaatsvinden, in Apeldoorn 50 meter en in Lelystad 100 meter. Het is wellicht goed dit aan de praktijk in Breda te relateren. Bijvoorbeeld in de Smaragdstraat in Brabantpark is de afstand aan de voorzijde circa 18 meter en aan de achterzijde 25 meter van gevel tot gevel. Een afstand van 50 meter betekent dat er in een straat slechts 1 kamerverhuurpand mogelijk is en dat de voor- en achterliggende straten ook nog worden beperkt. Dit heeft weinig te maken met het voorkomen van excessen (meer dan 10% per straat). Advies is om uit te gaan van gemiddelde achtertuinen van meter, dat betekent een afstandscirkel van minimaal 30 meter van gevel tot gevel. Dit om insluitingen rondom te voorkomen. Deze methode wordt als rechtsvaardiger beoordeeld in vergelijking met de quotering. Bijvoorbeeld het verschil tussen korte en lange straten of de woningdichtheid in een straat worden hiermee vermeden. Ook is deze regel eenvoudiger toepasbaar in gebieden, waar nog geen nulmeting is gedaan. De focus ligt op de locatie en niet op de gehele straat, dit maakt het eenvoudiger in beeld te brengen en maatwerk te leveren bij een omgevingsvergunning. Concentreren

7 Een alternatief is een algeheel verbod in wijken en het aanwijzen van concentratiegebieden. Dit is reeds jaren staand beleid in Breda. Op Easystreet na zijn er in Breda nog weinig kwalitatief goede concentratieplekken gerealiseerd. Dit blijft gezien de vraag, van vooral internationale studenten, een belangrijk doel voor de komende jaren. Hierbij is men vooral afhankelijk van grote investeerders zoals de woningcorporaties, beleggers en enkele grote particuliere verhuurders. Initiatieven van ouders van studenten of kleine particuliere verhuurders worden nu (formeel) ingeperkt. Vanuit het perspectief van realisatie en de ambitie dat de student in elke straat in Breda welkom is (Woonvisie) blijft ruimte nodig voor kleinschalige toevoegingen in woonstraten met weinig kamerverhuur. Rooming Studenten, jongeren en werknemers zoeken steeds vaker via internet zelf hun weg naar woonruimte. Men huurt zelf een woning of koopt een woning, eventueel met hulp van familie, en zoekt daar één of twee roommates bij. Hier is niets nieuws aan, maar de huidige economische crisis (noodgedwongen op zoek naar een roommate / medehuurder) en de mogelijkheden van internet (o.a. versterken dit. Dit zou mogelijk kunnen worden gemaakt door in het beleid juist hier nog ruimte voor te bieden. Ook is er de mogelijkheid dit toe te staan bij meergezinswoningen. Een vereniging van eigenaren kan namelijk zelf de kamerverhuur verbieden los van een bestemmingsplan. Met de Bredase woningcorporaties is er de mogelijkheid hierover prestatie-afspraken te maken. Conclusies alternatieven Het onderzoeken van de alternatieven levert de volgende aandachtspunten voor de aanpak kamerverhuur. - Concentreren is en blijft de belangrijkste manier om in de groeiende behoefte aan kamerverhuur te voorzien; - De afstandsregel wordt gezien als een bruikbaar instrument om spreiding te realiseren. - Vooralsnog alleen kleinschalige kamerverhuur, maximaal 3 kamers, verspreid toe te staan in eengezinswoningen. 3. Aanpak kamerverhuur Breda Er is breed draagvlak om excessen aan te pakken en nieuwe te voorkomen. Een kwetsbare straat inzake kamerverhuur betreft een straat met meer dan 10% kamerverhuuradressen. Kleinschalige kamerverhuur (maximaal 3 kamers) spreiden we via regulering (afstandscriterium) of staan we toe via de hospitaregeling. Overtredingen pakken we aan via handhaving. Daarbij stemmen we het tempo van de handhaving af op het realisatietempo op gewenste concentratieplekken. Bij deze locaties speelt maatwerk een grote rol. Daarbij komt dat flankerend beleid op leefbaarheid wordt toegepast. Buurtbemiddeling, een benchmark en stimulering van een keurmerk zijn hier belangrijke stappen toe. 1. Reguleren om misstanden te voorkomen Er is geen algemeen probleem met kamerverhuur in straten geconstateerd, maar wel met concentraties in een beperkt aantal straten of insluiting van panden in straten. Bij kamerverhuur in appartementencomplexen kan de vve zelf actie ondernemen of in het geval van eigendom van een corporatie kan de gemeente afspraken maken. Er is een wens om kleinschalige kamerverhuur (maximaal 3 kamers) nog wel toe te staan in woningen. Dit om de trend van samenwonen in een huur of koopwoning te faciliteren ( rooming ). Om ongewenste concentraties van verkamering te voorkomen wordt het volgende voorstel gedaan inzake gronden tot weigering van een omgevingsvergunning kamerverhuur:

8 Het college verleent een vergunning, indien vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat verlening van de vergunning niet leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu in het gebouw en in de omgeving van het gebouw. Hiervoor dient aan alle onderstaande voorwaarden te worden voldaan: a. Indien er minder dan 10% kamerverhuuradressen geregistreerd staan in de straat; b. Indien de aanvraag betrekking heeft op een pand dat, rondom dat pand gemeten vanaf de dichtstbijzijnde gevelwanden, is gelegen op meer dan 30 meter van een geregistreerd kamerverhuuradres; c. Indien de aanvraag betrekking heeft op maximaal 3 kamers in één woning. 2. Handhaving & legaliseren Vanuit de nulmetingen wordt als volgt omgegaan met: a. Kamerverhuur legaliseren, indien er in de straat minder dan 10% kameradressen zijn, er niet binnen 30 meter een naastgelegen kamerverhuuradres aanwezig is (afstandsregel), er sprake is van 3 kamers of minder in één woning en aan alle wet- en regelgeving is voldaan; b. Hospita legaliseren indien er sprake is van 1 eigenaar, die in het pand woont, die 1 of 2 kamers verhuurt en aan alle wet- en regelgeving is voldaan; c. Handhaven op basis van bestemmingsplan (kamerverhuur na datum verbod in bestemmingsplan of woningvermeerdering), waarbij de uitplaatsingstermijn wordt afgestemd op de beschikbaarheid van vervangende woonruimte; 3. Verplaatsing naar gewenste concentratieplekken Vervangende woonruimten realiseren door partijen uit te dagen om op gewenste concentratieplekken te realiseren. a. Wonen Boven Winkels: City en inlopers Boschstraat, Haagdijk en Ginnekenstraat. conform bestemmingsplan Binnenstad voor maximaal 4 kamers per etage; b. Leegstaand vastgoed transformeren naar kamerbewoning voor studenten of arbeidsmigranten (winkels, kantoren, maatschappelijk) zoals o.a. Tramsingel/ Gieterijstraat, Tramsingel/ Smederijstraat en Teteringsedijk 97. Deze ondersteunen via een transformatieteam; c. Maatwerk in samenwerking met corporaties en markt ten behoeve van studenten, jongeren en arbeidsmigranten: onder andere Nassaustraat de Kruif, concentratie in 3 van de 11 flats Epelenberg, Steenakker SSP, De Lunet en De Donkvaart; d. Maatwerk voor bestaande insluitingen in woonstraten (minimaal aan beide zijden kamerverhuurpanden), die niet leiden tot een verslechtering van het woon- en leefmilieu; e. Onderzoek separate corporatie voor studentenhuisvesting en of deze een bijdrage kan leveren aan meer betaalbare studentenhuisvesting in Breda ; 4. Imago / Leefbaarheid Flankerend beleid op de leefbaarheid in straten en imago van studentenhuisvesting in Breda. We willen namelijk graag studenten en jongeren aan Breda binden. a. Project buurtbemiddeling door de NHTV legt de focus op de straten met > 4% kamerverhuur en in het bijzonder op straten met meer dan 10%; b. Faciliteren oprichting studentenplatform (voor en door studenten) i.s.m. de Bredase Jongeren Raad; c. Beste Studentenhuis en benchmark verhuurder in Breda (o.a. op prijskwaliteit) i.s.m. de onderwijsinstellingen, wijkraden en studenten(platform); d. Promoten van landelijk keurmerk kamerverhuur.

9 Bijlage 1 Begripsomschrijvingen Kamerverhuur Het verschaffen van woonverblijf aan meer dan één huishouden, met dien verstande dat het verhuren van kamers zonder eigen voorzieningen, zoals een badkamer en keuken, aan maximaal twee personen, door een eigenaar (hospita) die in dezelfde woning woont niet als kamerverhuur wordt aangemerkt. Woning Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden. Lijst van bestemmingsplannen In Breda is met uitzondering van het bestemmingsplan Binnenstad een definitie van woning opgenomen, waardoor kamerverhuur niet zonder meer mogelijk is, zie definitie woning hierboven. In onderstaande lijst is te zien wat de status van de plannen. In sommige bestemmingsplannen is een expliciet verbod kamerverhuur opgenomen, zie hieronder in de kolom Verbod (ja = verbod). In nieuwe bestemmingsplannen wordt nu expliciet een uitzondering mogelijk gemaakt voor een hospitasituatie (ja=hospita is expliciet toegestaan), zie kolom Hospita. BESTPLAN Vastgesteld Inwerkingtreding Status Onherroepelijk Verbod Hospita TI 18-07/ Bavel Vastgesteld Ja Ja Belcrum TI 14-11/ Vastgesteld Ja Ja Binnenstad TI 28-03/ Onherroepelijk Nee Nee Boeimeer onherroepelijk Nee Nee Bouverijen - Woonakker Bouverijen Woonakker, TI Partiele Herziening 31-03/ Bouverijen Deels onherroepelijk Nee Nee Onherroepelijk Nee Nee TI 20-10/ onherroepelijk Ja Nee Brabantpark Buitengebied Nieuw Ginneken onherroepelijk Nee Nee Buitengebied Noord Vastgesteld Ja Ja Buitengebied Teteringen onherroepelijk Nee Nee Buitengebied Zuid TV 12-11/ Onherroepelijk Ja Ja De Klokkenberg TI 13-06/ Vastgesteld Ja Ja Dr. Batenburglaan e.o onherroepelijk Nee Nee Dr. Struyckenplein TI 30-12/ onherroepelijk Nee Nee Drie hoefijzers-zuid onherroepelijk Nee Nee Driesprong TI 30-05/ Vastgesteld Ja Ja Effen TI 26-09/ Ontwerp Ja Ja Ginneken TI 03-05/ Onherroepelijk Ja Nee

10 Haagse Beemden TI 15-11/ Onherroeplijk Ja Nee Heilaarpark TI 05-01/ Onherroepelijk Ja Nee Heusdenhout TI 17-06/ onherroepelijk Nee Nee Heuvel onherroepelijk Nee Nee Hoge Vucht TI 03-05/ Onherroepelijk Ja Nee IJpelaar TI 17-06/ Onherroepellijk Nee Nee Kom Prinsenbeek onherroepelijk Nee Nee Kom Prinsenbeek, uitwerkingsplan Neel West B&W onherroepelijk Nee Nee Linie - Doornbos TI 18-07/ Onherroepelijk Ja Ja Meulenspie - Valkenstraat onherroepelijk Nee Nee Nieuw Wolfslaar onherroepelijk Nee Nee Om de Haenen onherroepelijk Nee Nee Openbaar Vervoer Terminal complex Overakker - Blauwe Kei TI 14-07/ Onherroepelijk Nee Nee TI 08-08/ Onherroepelijk Ja Ja TI 15-08/ Vastgesteld Ja Ja Princenhage - Haagpoort Ruitersbos onherroepelijk Nee Nee TI 14-11/ Slingerweg 2013 Vastgesteld Ja Ja Spoorbuurt onherroepelijk Nee Nee Stationskwartier onherroep ged G.O Nee Nee TI 01-08/ Steenakker Vastgesteld Ja Ja Teteringen TI 18-07/ Vastgesteld Ja Ja Tuinzigt - Westerpark TI 18-08/ Onherroepelijk Ja Nee Ulvenhout TI 01-04/ Onherroepelijk Nee Nee Waterdonken en Waterakkers onherroepelijk Nee Nee Zandberg TI 08-08/ Vastgesteld Ja Nee

11 Bijlage 2 Wijken in beeld Voor de wijk Belcrum is eenzelfde analyse mogelijk als in Brabantpark. De situatie is hier echter totaal verschillend. Er zijn veel minder panden met een potentie om te handhaven (12 panden met circa 60 eenheden). Er zijn nog geen collegebesluiten op concrete initiatieven voor kamerverhuur. De Tramsingel is echter nabijgelegen en bevat vele initiatieven om verplaatsingen op te vangen. In Tuinzigt ligt er een vervangingsbehoefte vanuit handhaving van circa 176 eenheden. De handhaving vindt niet plaats in de getoonde straten. Er zijn voldoende mogelijkheden aan de Lunet en Tramsingel.

12 In Doornbos-Linie is er een potentiële vervangingsbehoefte vanuit handhaving van circa 68 eenheden. De handhaving vindt niet plaats in de getoonde straten.

13 Bijlage 3 Afstandsregel in de praktijk Het hanteren van een afstandsmaat verschilt nogal per gemeente. In het door de wijkraden aangehaalde voorbeeld van Apeldoorn was dit 50 meter. Dit zou betekenen dat in een straat 1 pand een hele straat en zelfs aangrenzende straten zou blokkeren, zie voorbeeld smaragdstraat hieronder. Dit zou conflicteren met het idee om excessen te voorkomen. In dit tweede voorbeeld is aangegeven wat een cirkel van 30 meter zou betekenen. (gemiddelde achtertuin van meter betekent dat in de achterliggende straat kamerverhuur wordt geblokkeerd). Door het afstandscriterium te combineren met kleinschalige kamerverhuur kan er dus nog wel sprake zijn van kamerverhuur in straten met geen of een beperkt aantal kamerverhuursituaties.

14 Bijlage 4 Nulmetingen analyse

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Studentenhuisvesting@Breda

Studentenhuisvesting@Breda Studentenhuisvesting@Breda Hl. Inleiding Het actieplan Studenthousing@Breda behoeft op basis van diverse (markt)ontwikkelingen actualisatie en definitieve vaststelling. De belangrijkste doelen zijn met

Nadere informatie

Regulering kamerverhuur

Regulering kamerverhuur Sector Stadsontwikkeling A, B, C < A D Regulering kamerverhuur BELEIDSNOTITIE Status: besluitvorming MAO, College B&W In opdracht van: Wethouder Kamsteeg Ambtelijk opdrachtgever: Hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2012 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer

Nadere informatie

Verordening voor kamerverhuur- en

Verordening voor kamerverhuur- en Verordening voor kamerverhuur- en logiespanden Datum vaststelling 1 februari 2010 Datum inwerkingtreding 10 februari 2010 De raad van de gemeente Tilburg; - gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit kamerverhuur Hellevoetsluis 2012:

Uitvoeringsbesluit kamerverhuur Hellevoetsluis 2012: UITVOERINGSBESLUIT KAMERVERHUUR HELLEVOETSLUIS 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis; gelet op artikel 16f, eerste lid, van de Huisvestingsverordening stadsregio

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede. Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Anonieme versie

Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede. Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Anonieme versie Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Anonieme versie Gemeente Enschede Afdeling Bestemmen en Vergunnen NOTA SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten:

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten: Het CJG-werkveld en de functies Dit document duidt het CJG werkveld in Breda. In deze memo beschrijven we de uitgangspunten, functies en de context waarin de CJG-ers werken. Het CJG werkveld is er om Bredase

Nadere informatie

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders //Woonstart Breda Huisvesten Statushouders // Vooraf Om de grote instroom van statushouders goed op de kunnen vangen en een goede start in Breda te geven is het volgende plan opgesteld. Uitgangspunt is

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Jongerenhuisvesting

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Jongerenhuisvesting Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Jongerenhuisvesting donderdag 19 maart 2015 Jongerenhuisvesting Duiding en context Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de ruim 200.000

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 18 juli 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 15677. Beleidsregels kamergewijze verhuur concept. 1. Inhoud 2. Begrippenlijst 3. Inleiding

GEMEENTEBLAD. Nr. 15677. Beleidsregels kamergewijze verhuur concept. 1. Inhoud 2. Begrippenlijst 3. Inleiding GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wageningen. Nr. 15677 24 februari 2015 Beleidsregels kamergewijze verhuur concept Gemeente Wageningen 2014 Het college van burgemeester en wethouders heeft op

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels. Bijlagen bij regels

Inhoudsopgave. Regels. Bijlagen bij regels Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Aanvullende regels 5 Artikel 2 Kamergewijze verhuur 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 7 Artikel 3 Algemene aanduidingsregels

Nadere informatie

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Huisvesting MOElanders: Haaglanden aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Inhoud van de presentatie - achtergrond en context - Verantwoordelijkheden - Huisvesting en woonoverlast

Nadere informatie

Stadsmarinier Harrie Bus

Stadsmarinier Harrie Bus Goedemorgen! Stadsmarinier Harrie Bus PROGRAMMA Opening : 08.45 08.50 uur Toespraak wethouder : 08.50 09.00 uur Uitleg WOS : 09.00 09.15 uur Overzicht inbraken 2013 : 09.15 09.30 uur Pauze : 09.30 09.40

Nadere informatie

Buurtraad Limmel Buurtbalans Buurtplatform Brusselsepoort Bewoners Belfort

Buurtraad Limmel Buurtbalans Buurtplatform Brusselsepoort Bewoners Belfort Buurtraad Limmel Buurtraad Brusselsepoort Bewonersvereniging Buurtbalans Brusselspoort Buurtbewoners Belfort Betreft: Voorstel voor beleid kamergewijze verhuur Bijlagen: 1 Maastricht, 12 juni 2016 Geacht

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 7 maart 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.040.000 / 2018 4.114.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2015-2018

Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2015-2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wageningen. Nr. 62900 13 juli 2015 Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2015-2018 Het college van burgemeester en wethouders, Overwegende dat

Nadere informatie

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Initiatiefvoorstel Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Juni 2009 Partij van de Arbeid Lelystad www.lelystad.pvda.nl Emiel van der Herberg

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik

Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik Dit formulier sturen naar: Burgemeester en wethouders van Medemblik KCC Ruimte Postbus 45 1687 ZG Wognum Welke vergunning

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning Status: Vastgesteld

Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning Status: Vastgesteld Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning 2017 Status: Vastgesteld Onzelfstandige bewoning 2017 Inhoudsopgave Toelichting 3 Regels 5 Besluittekst 6 Vaststellingsbesluit 7 2 voorbereidingsbesluit

Nadere informatie

Permanente bewoning vakantiehuisjes

Permanente bewoning vakantiehuisjes r gemeente ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Iedere recreant is welkom. Maar wonen in een vakantiehuisje in Ermelo mag niet! a i H 0 2 Gemeente Ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Inhoud

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Huisvestingsverordening 2015

GEMEENTEBLAD. Nr Huisvestingsverordening 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 48997 4 juni 2015 Huisvestingsverordening 2015 De raad van de gemeente Tilburg; 1. Gezien de Huisvestingswet 2014, 2. gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Presentatie Buurtraad Limmel. inzake Woningprogrammering Maastricht Door: Chris Meys

Presentatie Buurtraad Limmel. inzake Woningprogrammering Maastricht Door: Chris Meys Presentatie Buurtraad Limmel inzake Woningprogrammering Maastricht Door: Chris Meys Limmel: een op de vijf is student door onze verslaggever MAASTRICHT - In de wijk Limmel is gemiddeld één op de vijf inwoners

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Thematafels 2017 en 2018 Resultaten en indicatoren kader Breda Doet, samen verder!

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Overgangsregeling handhaving illegale kamerverhuurpanden nota Beleidsregels onttrekking, omzetting en samenvoeging 2011 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Balans opmaken woonagenda

Balans opmaken woonagenda Balans opmaken woonagenda Integraal perspectief lokale woonmarkt; van doelstelling naar realisatie Aanleiding De Partij van de Arbeid wil met behulp van deze notitie een overzicht geven van de doelstellingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bed, bad, brood in de Assenstraat 12 1- Notagegevens Notanummer 2016-000697 Datum 21-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team PMA

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit. Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning. Status: Vastgesteld

Voorbereidingsbesluit. Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning. Status: Vastgesteld Voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning Status: Vastgesteld Voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning Inhoudsopgave Toelichting 3 Regels behorend bij voorbereidingbesluit

Nadere informatie

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels 120% 100% 80% 60% 40% Verdiepingen Leeg 20% 0% Verdiepingen boven winkels Beleid(oud) Beleid (nieuw) Vraag Toelichting op de presentatie Presentatie Wonen boven winkels 1. Introductie. Ik ben...harry...beleidsmedewerker

Nadere informatie

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE meenteraad Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Lith; overwegende dat het noodzakelijk is om met het oog op het behoud

Nadere informatie

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn Gelezen het voorstel xxx van XXX 2015, Gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 14 november 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Wijzigingen in de woonruimtevoorraad Paragraaf 2.1 Vergunning voor onttrekking, omzetting en woningvorming

Hoofdstuk 2. Wijzigingen in de woonruimtevoorraad Paragraaf 2.1 Vergunning voor onttrekking, omzetting en woningvorming GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 100338 21 juli 2016 Huisvestingsverordening Tilburg 2016 A. De Huisvestingsverordening Tilburg, zoals vastgesteld op 1 juni 2015, in te trekken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels kamergewijze verhuur

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels kamergewijze verhuur GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Wageningen Nr. 99315 12 juni 2017 Beleidsregels kamergewijze verhuur Begrippenlijst: Onzelfstandige woonruimte: Woonruimte die geen eigen toegang heeft en

Nadere informatie

beleidsregel Splitsen woningen

beleidsregel Splitsen woningen beleidsregel Splitsen woningen 1. Beleidsregel splitsen woningen (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 lid 9 bijlage II Bor) Vastgesteld door burgemeester en wethouders op [datum] Bekendgemaakt

Nadere informatie

Onzelfstandige woonruimte Beleidsuitgangspunt Belangenafweging Toets op leefbaarheid

Onzelfstandige woonruimte Beleidsuitgangspunt Belangenafweging Toets op leefbaarheid Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Beleidsregel gebruik onzelfstandige

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/043716 Documentnummer: 1894/2015/596080 Besluitnummer: 6 6.2 Onderwerp: Huisvesting tijdelijke arbeidskrachten op de

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

1e Partiële herziening Binnenstad Zuid en Oost

1e Partiële herziening Binnenstad Zuid en Oost 1e Partiële herziening Binnenstad Zuid en Oost Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Centrum 5 Artikel 3 Gemengd 6 Artikel

Nadere informatie

Beleidsnota Regulering Kamerbewoning Hengelo 2010.

Beleidsnota Regulering Kamerbewoning Hengelo 2010. Beleidsnota Regulering Kamerbewoning Hengelo 2010. Inleiding Het aantal kamerverhuurpanden neemt toe in Hengelo en in sommige straten treedt er een (over)concentratie op van kamerverhuurpanden. Deze ontwikkeling

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: gezinnen, alleenstaanden en jongeren tussen 18 en 23 jaar)

Maatschappelijke opvang: gezinnen, alleenstaanden en jongeren tussen 18 en 23 jaar) Opvangvoorzieningen Maatschappelijke opvang: gezinnen, alleenstaanden en jongeren tussen 18 en 23 jaar) Vrouwenopvang Detentie: 10% van de uitstromers uit detentie dreigt dakloos te raken Concentratie

Nadere informatie

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding CONCEPT DATUM 1 november 2007 ONDERWERP Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers Inleiding In het kader van de bestrijding van overlast in woonwijken is het terugdringen van illegale bewoning en

Nadere informatie

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Ontwikkelingsperspectief Eindhoven ontwikkelt zich langs de lijnen van het beste van twee werelden : 1. Aan de ene kant is Eindhoven een supervillage : de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

NIEUW BELEID WONINGSPLITSING EN -OMZETTING NAAR KAMERS Behorende bij Nieuw beleid woningsplitsing en omzetting naar kamers 7 juli 2015

NIEUW BELEID WONINGSPLITSING EN -OMZETTING NAAR KAMERS Behorende bij Nieuw beleid woningsplitsing en omzetting naar kamers 7 juli 2015 NIEUW BELEID WONINGSPLITSING EN -OMZETTING NAAR KAMERS Behorende bij Nieuw beleid woningsplitsing en omzetting naar kamers 7 juli 2015 In de eerste maanden van 2015 heeft de gemeente Maastricht een evaluatie

Nadere informatie

Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning

Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning 1. Aanleiding Deze nota gaat over beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in één woning. De Osse standaardregels

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf. OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten

Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf. OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten Factsheet Woonbedrijf Aantal woningen: 28.528 Aantal studenteneenheden: 2.823 (Vestide)

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Samenvatting

Nadere informatie

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011 Handhaving Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 9 juni 2011 Type overtredingen Er zijn een aantal typen overtredingen, die in Den haag voorkomen bij de huisvesting

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen svoorstel Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen 2013-2018 Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Ruimtelijk Beleid Reina Beijering,

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

Particuliere verhuur(-ders) in Rotterdam

Particuliere verhuur(-ders) in Rotterdam Gemeente Rotterdam Farida Aghris Congres Platform 31 25 maart 2015 Particuliere verhuur(-ders) in Rotterdam Particuliere verhuurders in Rotterdam Rotterdam in cijfers: algemeen en huursector Kansen in

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving)

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Stadsregio Rotterdam 24

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

Ja, Collectief gestart via Wijkraad (36 gegadigden) factoren

Ja, Collectief gestart via Wijkraad (36 gegadigden) factoren Bijlage 2 Matrix met ideeën eerste stadsgesprek, 22 oktober 2008 GWI-gebied Ideeën bewoners tijdens stadsgesprek initiatief genomen? Reactie gemeente Prinsenbeek Seniorenwoningen/aanleunwoningen Sluit

Nadere informatie

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Gebiedsgerichte aanpak 1 Opbouw workshop 1. Kennismaking 2. Context 3. Casus beschrijven 2 Gemeente: nieuwe rol, minder geld

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

A avond Woonoverlast

A avond Woonoverlast A avond Woonoverlast 19 mei 2015 Agenda Inleiding, wat is woonoverlast, Just Krijn Aanpak: Sociaal/woonoverlast, wat is het, van wie en wat kan de bewoner, Marcel Smit Aanpak: Ruimtelijk/wettelijk, Hans

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten De Bed-voor-Bedregeling is onderdeel van de nationale intentieverklaring voor huisvesting van arbeidsmigranten. Door ondertekening van deze

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Artikel 1 Werking van dit bestemmingsplan 21 Artikel 2 (aanvullende) Begrippen 21

Artikel 1 Werking van dit bestemmingsplan 21 Artikel 2 (aanvullende) Begrippen 21 20 Inhoud van de regels Hoofdstuk I Algemene regels 21 Artikel 1 Werking van dit bestemmingsplan 21 Artikel 2 (aanvullende) Begrippen 21 Hoofdstuk II (aanvullende) Specifieke gebruiksregels 22 Artikel

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

Evaluatie beleid omzettingsvergunning. Vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte

Evaluatie beleid omzettingsvergunning. Vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte Evaluatie beleid omzettingsvergunning Vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte Gemeente Utrecht StadsOntwikkeling Afdeling Wonen Oktober 2010 Inhoud Begrippen...

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Breda 2015

Huisvestingsverordening Breda 2015 Huisvestingsverordening Breda 2015 De raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015; gelet op artikel 4 van de Huisvestingswet 2014 en gezien het advies

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Raadsvragenuan de raadsleden mevrouw G. van den Biggelaar en de heer P. van Liempd ten aanzien van regelgeving rond woningsplitsing

Raadsvragenuan de raadsleden mevrouw G. van den Biggelaar en de heer P. van Liempd ten aanzien van regelgeving rond woningsplitsing gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2I55.OOI Inboeknummer o7bstoro83 Beslisdatum B%W as mei 2007 Dossiernummer 72a.35I Raadsvragenuan de raadsleden mevrouw G. van

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Concept Actieplan Studentenhuisvesting

Concept Actieplan Studentenhuisvesting Concept Actieplan Studentenhuisvesting 2010-2014 1 Inleiding Deze notitie is de uitwerking van de startnotitie actieplan studentenhuisvesting in een actieplan, zoals vastgesteld door het college van B&W

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Projectleider Rem op AWBZ: 3 miljard Hervorming Langdurige Zorg Niet nieuw - Extramuralisering al gewenst beleid sinds jaren 90 - Geleid

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie