: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman."

Transcriptie

1 Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 7 september 2015 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman. : burgemeester P.E. de Jong, wethouder P.Y.J. Blok-van Werkhoven en de heer P. v.d. Beemt. : de heer C. Sommeling : de heer R. de Vries. : mevrouw M. van Eijsden-Briggeman. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en zegt dat de heer Merkx waarschijnlijk later komt. 2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen. De heer Gelderland zegt een brief te hebben ontvangen van de oppositiepartijen VVD, D66, CDA en PvdA met betrekking tot de problematiek rond de vluchtelingenstroom. De heer Gelderland zegt namens de coalitiepartijen Gemeentebelangen en Partij Westvoorne het verzoek aan het college om te kijken naar opvangmogelijkheden te ondersteunen. De heer Gelderland zegt een motie te hebben voorbereid en zegt dat het misschien goed zou zijn om deze motie gezamenlijk in te dienen in de raad van september. De heer Heijndijk bedankt de heer Gelderland voor de steun en zegt dat het wellicht overbodig zal zijn om een motie in te dienen. Eerst zal moeten worden afgewacht hoe het college hiermee om wil gaan. De heer Gelderland zegt er toch de voorkeur aan te geven een motie in te dienen. Hiermee kunnen randvoorwaarden worden meegegeven aan het college en de motie kan dienen als communicatie naar de inwoners. 4. Rondvraag. De heer Heijndijk heeft tijdens de Lampionnenoptocht in Oostvoorne geen politie en/of BOA gezien en vraagt of dit een vorm van bezuiniging is en of dit bij volgende evenementen ook het geval zal zijn. 1

2 Burgemeester De Jong zegt dat er wél politie aanwezig was en er zeker geen beleidswijziging of andere inzet ten aanzien van evenementen aan de orde is. De heer Gelderland heeft een klacht ontvangen van bewoners van de Egelantier in Oostvoorne dat er geen communicatie heeft plaatsgevonden over de plaatsing van afvalcontainers in deze wijk. Hij vraagt met klem om bewoners op de hoogte te stellen wanneer er zaken gebeuren in hun wijk. Wethouder Blok zegt dat er inmiddels een actie is gepland. Zij zegt vervolgens dat het niet de bedoeling is dat er zo maar overal containers worden geplaatst zonder medeweten van de buurt. 5. Ingekomen stukken. Naar aanleiding van ingekomen stuk 1. Evaluatie communicatiemiddelen gemeente Westvoorne vraagt mevrouw Heijndijk namens de fractie van Gemeentebelangen zich af hoe representatief dit onderzoek is en vraagt of kan worden nagegaan of e.e.a. daadwerkelijk klopt. De voorzitter zegt dat mevrouw Heijndijk op deze vraag een schriftelijk antwoord zal ontvangen. 6. a. Verslag van de commissievergadering van 11 mei Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van bladzijde 2, agendapunt 8 (uitbesteding Buitendienst) vraagt de heer Gelderland namens de fractie van Partij Westvoorne wanneer hij aangepaste plannen met betrekking tot de buitendienst tegemoet kan zien. Wethouder Blok zegt dat de plannen zijn teruggedraaid en er inmiddels gesprekken hebben plaatsgevonden met de medewerkers van de buitendienst. Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats en wordt er gekeken waar nog efficiency te behalen is. Bij de begroting zal de raad verder worden geïnformeerd. b. Verslag van de gecombineerde commissievergadering van 8 juni Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 7. Overzicht van toezeggingen. Het overzicht van toezeggingen wordt voor kennisgeving aangenomen. 8. Mededelingen uit regionale samenwerking. Burgemeester De Jong zegt dat er op 14 september aanstaande een radenbijeenkomst plaatsvindt in de kantine van het gemeentehuis in Rockanje. Tijdens deze bijeenkomst zullen alle raadsleden van de raden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden geïnformeerd over een eventuele ambtelijke fusie. Hij zegt dat het col- 2

3 lege op 29 september een besluit zal nemen over een eventuele ambtelijke fusie. In de raad van 10 november zal hierover dan een definitief besluit worden genomen. De mededeling wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen. 9. Toelichting jaarverslag 2014 van de gemeentelijke ombudsman, mevrouw Zwaneveld. Mevrouw Zwaneveld, gemeentelijke ombudsman, geeft een toelichting op het jaarverslag De heer Vriend vraagt namens de fractie van het CDA of het aantal klachten te maken heeft met een specifiek besluit dat door het college genomen is. De heer Gelderland zegt namens de fractie van Partij Westvoorne blij te zijn dat het inloopspreekuur al enig succes heeft. Partij Westvoorne is van mening dat het toch nog wat te mager is en vraagt wat er gedaan zou kunnen worden om de drempel tot het inloopspreekuur nog lager te maken. Vervolgens maakt de heer Gelderland nog een opmerking over de redenen van het niet behandelen van 2 klachten. Hij vraagt in het eerste geval of het niet zinvoller had geweest om de procedure te toetsen en te kijken of de gemeente goed gehandeld heeft. In het tweede geval vraagt hij hoe het opvragen van extra informatie verloopt. De heer Van den Brand vraagt of mevrouw Zwaneveld kan bevestigen dat het klachtenpatroon in Westvoorne nogal afwijkt van het gemiddelde en of zij hier een verklaring voor heeft. De heer Heijndijk zegt namens de fractie van de VVD te moeten constateren dat door de inzet van een spreekuur in de Man de drempelvrees is afgenomen. Mevrouw Zwaneveld zegt dat wanneer er een heikel punt is over een bepaald onderwerp zij de raad hierover altijd zal informeren. Over individuele klachten zal zij echter geen mededelingen doen. Ten aanzien van het groter maken van de bekendheid van de ombudsman zegt zij dat het belangrijk is om iedereen te laten weten dat er een ombudsman is. Vervolgens geeft de ombudsman informatie aan belangenorganisaties, de Rotary en aan burgers over wat de ombudsman wel en niet kan. Ten aanzien van de opmerkingen over de niet behandelde klachten zegt zij dat het interne klachtenrecht zodanig is ingericht dat het college als eerste de gelegenheid moet krijgen om een klacht te behandelen. Wanneer degene die de klacht heeft ingediend of de ombudsman zelf vindt dat de klacht naar behoren is opgelost, zal de ombudsman zich terugtrekken. De ombudsman heeft wél de bevoegdheid om op eigen initiatief onderzoek te doen naar zaken die zij belangrijk vindt. Zij geeft aan dit incidenteel in te zetten in sommige gemeenten. Ten aanzien van het opvragen van extra informatie geeft mevrouw Zwaneveld aan dat zij in een klachtenprocedure graag op de hoogte is van het verloop. Vervolgens bevestigt zij dat de gemeente Westvoorne een afwijkend klachtenpatroon laat zien. Bij andere gemeenten zijn er veel klachten over het sociaal domein. Tenslotte zegt zij dat het spreekuur in de Man gehandhaafd zal blijven. De voorzitter bedankt mevrouw Zwaneveld voor de toelichting en sluit het agendapunt af. 3

4 10. Ontwikkelingen in het Streekarchief. Burgemeester De Jong geeft een korte inleiding. Hij zegt dat deze maand in de 4 gemeenten informatie wordt gegeven over de stand van zaken rondom het streekarchief. Op een later moment zal er een discussie plaatsvinden over de keuze voor de toekomst. De heer Van der Beemt geeft een toelichting. Aan de orde komen de volgende punten: - problemen rondom het ruimtegebrek; - uittreding Rozenburg en waterschap Hollandse Delta; - nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen en taken. - Rapport van Alares - Vervolg. De heer Sjoukes vraagt namens de fractie van Gemeentebelangen hoe zeker het is dat het Waterschap uit zal treden en wat er dan gebeurt met deze archieven. Hij zegt eveneens dat uittreding van het Waterschap een financiële strop zou zijn voor de gemeenschappelijke regeling. Vervolgens vraagt hij bij welke gemeenschappelijke regelingen het ook mogelijk zou zijn de archieven onder te brengen. De heer Heijndijk merkt namens de fractie van de VVD op dat wanneer Rozenburg en het Waterschap uittreden er toch ruimte beschikbaar komt. Vervolgens zegt de heer Heijndijk dat de fractie van de VVD veel waarde hecht aan het behouden van de archieven op Voorne-Putten en hij vraagt met klem (ongeacht de kosten) te voorkomen dat oude archieven het eiland verlaten. Tenslotte vraagt hij hoe het gesteld is met de klimaatbeheersing. Deze is van belang voor oude stukken. De heer Van den Brand vraagt namens de fractie van D66 waarom er is gekozen voor bureau Alares, dat zich profileert op de digitale werkomgeving in plaats van het archief. Hij pleit vervolgens voor een gedegen aanpak. De heer Gelderland vraagt namens de fractie van Partij Westvoorne of er bij de beoordeling onderscheid is gemaakt tussen de archieven die we willen bewaren en de archieven die we moeten bewaren. Vervolgens vraagt hij of de uittreding van Rozenburg uit de gemeenschappelijke regeling onomkeerbaar en definitief is en wat de motivatie hiervoor is. De heer Vriend vraagt namens de fractie van het CDA of het risico bestaat dat het Waterschap Hollandse Delta aast op het onderkomen aan de Rik in Brielle. Meegedeeld wordt dat wanneer het Waterschap uittreedt zij de archieven mee wil nemen. Het bestuur is van mening dat de archieven die in Brielle liggen een historische waarde hebben en wil deze binnen de regio behouden. Op dit moment wordt over deze kwestie onderhandeld en er is een dringend beroep gedaan op het Waterschap om de archieven te behouden bij het streekarchief. Rozenburg heeft een deel van haar archieven reeds overgebracht naar Rotterdam omdat zij inmiddels onderdeel uitmaakt van de gemeente Rotterdam. Er zijn van Rozenburg echter nog wel archieven aanwezig die van belang zijn voor het streekarchief. Het gaat met name om archieven die wettelijk bewaard moeten blijven. Andere archieven worden na een bepaald aantal jaren vernietigd. Wanneer Rozenburg en het Waterschap de archieven ergens anders onderbrengen zal er nog te weinig ruimte beschikbaar zijn. 4

5 Vervolgens wordt meegedeeld dat het streekarchief al jaren kampt met ruimtegebrek en graag zou willen uitbreiden. De deelnemende gemeenten stellen hiervoor echter geen geld beschikbaar. De klimaatbeheersing is eveneens onderdeel van de problematiek. Er zal o.a. gekeken worden welke archieven van belang zijn voor de regio en tevens zal worden gekeken naar andere partijen zoals bijvoorbeeld Goeree Overflakkee, die ook een gemeenschappelijke regeling heeft en naar Rotterdam. Het gaat in dat geval dan meer om een samenwerking. Er wordt eveneens gekeken naar een mogelijkheid tot digitalisering. Gedacht wordt aan bedrijven die de mogelijkheid bieden om stukken te digitaliseren en op te slaan en digitaal te laten ontsluiten. Vervolgens wordt meegedeeld dat het bestuur van het streekarchief heeft gekozen voor het bureau Alares, die met name is gericht op de digitalisering. Ten aanzien van het pand aan de Rik wordt meegedeeld dat dit eigendom van de gemeente Brielle is. De voorzitter bedankt de heer v/d Beemt voor de toelichting en sluit het punt af. 11. Wijziging Verordening raadscommissies De heer Van den Brand vraagt namens de fractie van D66 waarom er wordt gekozen om een werkvorm uit de commissie te lichten en hiervan een aparte commissie te maken. Hij zegt dat 2 commissies dan voldoende kan zijn. De heer Vinke zegt namens de fractie van de VVD dat het verstandig zou zijn om ook de wethouder Financiën bij de commissies aanwezig te laten zijn. De heer Vriend stelt namens de fractie van het CDA voor om een bepaling op te nemen dat de samenbundeling géén gecombineerde vergadering is. Op dit moment is dit niet duidelijk. Meegedeeld wordt dat via het presidium een tekstaanpassing kan worden gedaan. De heer Vriend zegt voor het presidium met een voorstel te zullen komen. 12. Punten voor een volgende vergadering. De heer Gelderland wil graag in een volgende commissie van gedachten wisselen over initiatieven en ondersteuning aan vluchtelingen. De heer Vriend wil graag de evaluatie van de blauwe zone van het centrum van Rockanje op de agenda geplaatst zien. 13. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om uur. 5

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. Van Rij, mevrouw E. Rood en de heren E. Blanken en J. Littel.

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. Van Rij, mevrouw E. Rood en de heren E. Blanken en J. Littel. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken van donderdag 15 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Verslag van de commissie IZ/AZ, gehouden op dinsdag 1 maart 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de commissie IZ/AZ, gehouden op dinsdag 1 maart 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de commissie IZ/AZ, gehouden op dinsdag 1 maart 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw M.J. Heijndijk,

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering 01-09-2015

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering 01-09-2015 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering 01-09-2015 Plaats Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd 20.00 uur Aanwezig mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw A. Vermeer, mevrouw J. van Hoey Smith, mevrouw

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 7 april 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering :

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 16-12-2014 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw E.W. van Blom, mevrouw J. van Hoey-Smith,

Nadere informatie

Verslag van de gecombineerde commissievergadering van 3 juni 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de gecombineerde commissievergadering van 3 juni 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de gecombineerde commissievergadering van 3 juni 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw J. van Hoey

Nadere informatie

Verslag van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 11 september 2014 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 11 september 2014 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 11 september 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

Verslag van de commissie Presentaties, gehouden op woensdag 2 maart 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de commissie Presentaties, gehouden op woensdag 2 maart 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de commissie Presentaties, gehouden op woensdag 2 maart 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig: mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw M.J. Heijndijk, mevrouw

Nadere informatie

: wethouder C.J.A. van Lith, wethouder E.G. Mulder en de heer P.v.d. Wurff. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

: wethouder C.J.A. van Lith, wethouder E.G. Mulder en de heer P.v.d. Wurff. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied, gehouden op woensdag 9 oktober 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

: mevrouw M.J. Heijndijk, mevrouw A. Vermeer en de heren M.C. Vinke, W.M. Hartog, C.E. Vriend, H. Heijndijk, L. Gelderland en J.A.M. Merkx.

: mevrouw M.J. Heijndijk, mevrouw A. Vermeer en de heren M.C. Vinke, W.M. Hartog, C.E. Vriend, H. Heijndijk, L. Gelderland en J.A.M. Merkx. Verslag van de openbare vergadering van de commissie IZ/AZ, gehouden op dinsdag 26 april 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering :

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 29-04-2014 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw E.W. van Blom, mevrouw J. van Hoey-Smith,

Nadere informatie

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. van Rij en J. Littel. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. van Rij en J. Littel. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 8 januari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter

Nadere informatie

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder P.Y.J. Blok-van Werkhoven en de heer H. Valk. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder P.Y.J. Blok-van Werkhoven en de heer H. Valk. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken en Algemene zaken, gehouden op dinsdag 23 augustus 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

S Tf^ E K [ÜJlE F. Voorne-Putten & Rozenburg. Werken aan een toekomstvisie

S Tf^ E K [ÜJlE F. Voorne-Putten & Rozenburg. Werken aan een toekomstvisie S Tf^ AR E K [ÜJlE F Voorne-Putten & Rozenburg Werken aan een toekomstvisie Context a. Problemen rondom ruimtegebrek; b Uittreding Rozenburg en Waterschap Hollandse Delta; c. Nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied en Financiën gehouden op maandag 11 januari 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. : mevrouw R.M. Roggeveen,

Nadere informatie

: mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw E.W. van Blom, mevrouw J. van Hoey Smith en de heren W.M. Hartog, C.E. Vriend, H. Heijndijk en J.A. Rouss.

: mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw E.W. van Blom, mevrouw J. van Hoey Smith en de heren W.M. Hartog, C.E. Vriend, H. Heijndijk en J.A. Rouss. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 3 november 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering :

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 25-03-2008 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw E.P.M. Jonkers-Groot en de

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde gehouden op dinsdag 17 mei 2011 om uur in zaal 213 van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde gehouden op dinsdag 17 mei 2011 om uur in zaal 213 van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde gehouden op dinsdag 17 mei 2011 om 19.30 uur in zaal 213 van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Notuliste : mevrouw

Nadere informatie

: wethouder N.A.M. Groenewegen, wethouder E.G. Mulder en de heren E. Blanken en J. Littel.

: wethouder N.A.M. Groenewegen, wethouder E.G. Mulder en de heren E. Blanken en J. Littel. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 6 juni 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied en Financiën gehouden op maandag 19 september 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw R.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Mevrouw Langendoen vraagt eveneens om deze punten van de agenda te verwijderen. De overige fracties willen de agendapunten handhaven.

Mevrouw Langendoen vraagt eveneens om deze punten van de agenda te verwijderen. De overige fracties willen de agendapunten handhaven. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 2 september 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder A.L. van der Meij, wethouder L.J. van Rij, mevrouw E. Rood, de heren E. Blanken, M. Westerhout en J. Littel.

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder A.L. van der Meij, wethouder L.J. van Rij, mevrouw E. Rood, de heren E. Blanken, M. Westerhout en J. Littel. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 9 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Plv.

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder P.Y.L. Blok-van Werkhoven, mevrouw L. Buijs, mevrouw M. Dries en de heer H. Valk.

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder P.Y.L. Blok-van Werkhoven, mevrouw L. Buijs, mevrouw M. Dries en de heer H. Valk. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken en Algemene zaken, gehouden op woensdag 30 maart 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Advies en besluitenlijst 31 januari 2017

Advies en besluitenlijst 31 januari 2017 Instantie BW Datum 31 januari 2017 Tijdstip 9.30 uur Weeknummer week 5 Aanwezig dhr. P.E. de Jong (burgemeester), dhr. A.L. van der Meij (wethouder), mevr. P.Y.J. Blok-van Werkhoven (wethouder), dhr. R.G.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

: burgemeester P.E. de Jong en wethouder E. Mulder, mevrouw C. Vermeulen, mevrouw M. Verheuvel en de heer J. Verheij.

: burgemeester P.E. de Jong en wethouder E. Mulder, mevrouw C. Vermeulen, mevrouw M. Verheuvel en de heer J. Verheij. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 3 februari 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving)

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig De heer J. van Gulik, (voorzitter) en de heren G. v. Ostaden (SP), G. v.d. Put (PvdA), M. v. Oosterwijk (PAG), S.Sperber (CDA), J. Swaans (VVD). r dhr. Van

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

: wethouder P.Y.J. Blok-van Werkhoven en A.L. van der Meij en de heren H.J. Solle, J. Littel en H. Valk.

: wethouder P.Y.J. Blok-van Werkhoven en A.L. van der Meij en de heren H.J. Solle, J. Littel en H. Valk. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied en Financiën, gehouden op woensdag 4 november 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Aanwezig: A. Tulmans, F. Verdonschot, P. Nouwen, J. op de Ven, M. Janssen-Tijssen, J. Lucassen, C. Verhaegh

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 18-12-2007

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 18-12-2007 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 18-12-2007 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig Afwezig : mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw E.P.M. Jonkers-Groot,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Raadadviescommissie Bestuur (12763\...) Datum : woensdag 16 februari 2011 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

BESLUITENLIJST. Raadadviescommissie Bestuur (12763\...) Datum : woensdag 16 februari 2011 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (12763\...) Datum : woensdag 16 februari 2011 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : De heer T. Kool (commissievoorzitter), de heer

Nadere informatie

Advies en besluitenlijst 16 februari 2016

Advies en besluitenlijst 16 februari 2016 Instantie BW Datum 16 februari 2016 Tijdstip 09.30 uur Weeknummer week 7. Aanwezig dhr. P.E. de Jong (burgemeester), dhr. A.L. van der Meij (wethouder), mevr. P.Y.J. Blok-van Werkhoven (wethouder), dhr.

Nadere informatie

Advies en besluitenlijst 26 mei 2015

Advies en besluitenlijst 26 mei 2015 Instantie BW Datum 26 mei 2015 Tijdstip 09.30 uur Weeknummer week 22 Aanwezig dhr. P.E. de Jong (burgemeester), dhr. A.L. van der Meij (wethouder), dhr. L.J. van Rij (wethouder), dhr. E.G. Mulder (wethouder),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Gemeentehuis Apeldoorn. Marktplein1, 7311 LG Tijdstip: 10.00 tot 12.30 uur, vrijdag 20-01-2017 Agenda voor de Bestuursvergadering van 20-01-2017 1. Opening

Nadere informatie

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) ENLIJST RAAD * - Koggenland D14.003920 DATUM 26/05/2014 R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A. Vlaar (wnd. vz.), R. Nooij, M.C.A. Sjerps; WD:

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG Van : vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg Datum : 1 juli 2003 Aanwezig : de heer A. de Winter voorzitter de heer Ph.G. Mak mevrouw C. Galle-Prins de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

: wethouder A.L. van der Meij, wethouder L.J. van Rij, mevrouw E. Eijs, mevrouw D. Sluijmers en de heer H.J. Solle.

: wethouder A.L. van der Meij, wethouder L.J. van Rij, mevrouw E. Eijs, mevrouw D. Sluijmers en de heer H.J. Solle. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied, gehouden op woensdag 7 januari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002. de heren B. van Dijk en L. Krischer. de heren A. Goos en J.

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002. de heren B. van Dijk en L. Krischer. de heren A. Goos en J. Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002 Aanwezig: namens PvdA: de heren B. van Dijk en L. Krischer namens Mayse Partij: de heren J. van Gurp en P. van Gurp namens Groen Drimmelen:

Nadere informatie

CONCEPT- Besluitenlijst Gemeenteraad gemeente Stein vergadering d.d. 11 mei 2006

CONCEPT- Besluitenlijst Gemeenteraad gemeente Stein vergadering d.d. 11 mei 2006 Aanwezig voorzitter : drs. A.C. Barske Griffier : drs. C. Zwartendijk notulist : drs. C. Zwartendijk / Mevrouw M.T.J. Fouraschen leden : de dames M.C.C. Driessen-Frederix, R.C.M. van Mulken-van Lingen

Nadere informatie

: mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw J. Krajenbrink en de heren J. Noordermeer, W.M. Hartog, C.E. Vriend en H. Heijndijk.

: mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw J. Krajenbrink en de heren J. Noordermeer, W.M. Hartog, C.E. Vriend en H. Heijndijk. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Onderzoek Toekomstmogelijkheden Woonbedrijf, gehouden op donderdag 23 mei 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig

Nadere informatie

: wethouder N.A.M. Groenewegen, wethouder E. Mulder en de heren J. Littel en M. Westerhout.

: wethouder N.A.M. Groenewegen, wethouder E. Mulder en de heren J. Littel en M. Westerhout. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 4 april 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

Advies en besluitenlijst 26 oktober 2015

Advies en besluitenlijst 26 oktober 2015 Instantie BW Datum 26 oktober 2015 Tijdstip 09.30 uur Weeknummer week 44 Aanwezig dhr. P.E. de Jong (burgemeester), dhr. A.L. van der Meij (wethouder), mevr. P.Y.J. Blok-van Werkhoven (wethouder), dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen,

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering :

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 31-01-2012 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 19.30 uur Aanwezig : mevrouw J. Krajenbrink-Meinds, mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw

Nadere informatie

College Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 30 maart 2017 AANWEZIG Voorzitter dhr. J.M.G.T.

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Aanwezig Afwezig Mevr. A. Hegger (voorzitter) Dhr. D. Van Bunder (commissiegriffier) Dhr. P. de Cock (lid) Dhr. F. Smits (lid) Dhr. W. Waumans (plv. lid)

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

1. OPENING Het college besluit conformstuk 4c,6c, en 9c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 MAART 2017

1. OPENING Het college besluit conformstuk 4c,6c, en 9c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 MAART 2017 804 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg van 28 maart 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie