aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging"

Transcriptie

1 aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid dercomit Vaoensel zuid W é Buurtvereniging 2012

2 Buurtcontract Rapenland-Zuid 2012 Partners Buurtvereniging Rapenland-Zuid Ling Tsai, voorzitter Ingrid van Gijzel, Districtsmanager Woensel Zuid Mary Fiers, wethouder Mohamed el Haddad, voorzitter Rob Nieuwkerk, netwerker 1

3 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Buurtbeschrijving en -analyse 4 - Feiten en cijfers 3. Speerpunten Woningen 3.2 Woonomgeving 3.3 Samen leven in de buurt 7 4. Wat willen we bereiken Wonen 4.2. Woonomgeving 4.3. Samen leven in de buurt 5. Terugblik op het afgelopen jaar 8 6. Activiteitenoverzicht 9 - Wonen - Woonomgeving - Samen leven Overlegvormen Contactgegevens partners 17 2

4 1. Inleiding Voor u ligt het vierde buurtcontract van actiegebied Rapenland-Zuid. Buurtcontracten maken we in alle buurten die extra aandacht nodig hebben: de wijkvernieuwings- en actiegebieden. Rapenland Zuid is één van de gebieden die door het college aangewezen is als actiegebied. Dit betekent dat het gebied meer aandacht krijgt, zodat de leefbaarheid van de buurt niet verder afglijdt. In het buurtcontract wordt opgenomen wat de diverse organisaties die in uw buurt actief zijn, het komend jaar in deze buurt gaan doen om de leefbaarheid te verbeteren. In dit buurtcontract zijn alleen die activiteiten opgenomen, waarover duidelijkheid bestond toen het contract geschreven werd. Voortgang activiteiten Alle partners uit dit buurtcontract staan gezamenlijk voor de uitvoering van de activiteiten. We spreken elkaar aan en ondersteunen elkaar om de afspraken daadwerkelijk uit te voeren. Vanuit vertrouwen in elkaar is dit ook mogelijk. De voortgang van de activiteiten bespreken we minimaal 6 keer per jaar in het Kernteam Rapenland Zuid. De activiteiten zijn niet juridisch afdwingbaar.. Meer informatie Meer informatie over het buurtcontract vindt u op de website van Stadsdeelteam Woensel Zuid en op de buurtwebsite van Rapenland Zuid: Daarnaast is er de Nieuwsbrief Rapenland Zuid die regelmatig in uw buurt wordt verspreid. Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met: Maurice Delil, Wijkcoördinator, (040)

5 2. Buurtbeschrijving en analyse Rapenland-Zuid wordt begrensd door de straten Thorvaldsenlaan, Pisanostraat, Europalaan en Dr. Cuyperslaan. Dit gedeelte van Rapenland is een woonbuurt met grondgebonden huurwoningen van Woonbedrijf. Actiegebied Rapenland-Zuid kan met recht een woonbuurt genoemd worden. Naast de 310 gezinswoningen staan er slechts drie panden die geen woonfunctie hebben: een tandartspraktijk, de evangelisatieafdeling van het Leger des Heils en steunpunt de Raap. Het ontbreken van voorzieningen als winkels, huisartsen, kinderopvang of een school vormt geen probleem, omdat die in de directe omgeving van de buurt in voldoende mate aanwezig zijn. Zoals uit tabel 1 blijkt, kent Rapenland-Zuid een kleurrijke samenstelling van mensen uit uiteenlopende culturen, met 58% niet-westerse allochtonen. Uit tabel 2 blijkt dat er relatief meer vrouwen dan mannen woonachtig zijn in Rapenland Zuid. Ook gaat het hier om een kinderrijke buurt, wonen er relatief veel jong-volwassenen (15-25) en mensen van middelbare leeftijd (40+-ers). Uit tabel 3 blijkt dat er ook relatief veel eenpersoonshuishoudens in dit deel van Rapenland Zuid zijn en dat het werkloosheidspercentage ongeveer 14% van de beroepsbevolking bedraagt. Het percentage mensen met een uitkering vanuit de Wet Werk en Bijstand bedraagt bijna 11% van de beroepsbevolking. 4

6 Tabel 1: Bevolkingssamenstelling naar herkomst persn uit totaal niet persn uit overige niet T totaal westers % westers westers persn uit persn uit persn uit Nederlandse westerse % niet-westerse abel 2: Bevol kings same Jan van Boonenstraat e.o. (425-B1) Totaal aantal inwoners gebied B1 autochtoon allochtoon 63 % autochtoon 34% allochtoon 8% allochtoon 455 Turkije 163 Marokko 166 Suriname 25 Antillen 12 landen 89 allochtonen 58% nstelling op basis van geslacht en 5-jaars leeftijdscategorieën totaal aantal mannelijke inwoners op 1 januari totaal aantal vrouwelijke inwoners op 1 januari Jan van Boonenstraat e.o. (425-B1) percentages 46,9% 53,1% 6,2% 7,2% 6,5% 7,6% 6,9% 7,6% 5,6% 6,8% 6,2% 8,2% 8,1% 5,3% 3,7% 4,5% 4,4% 2,6% 1,8% 1,0% Tabel 3: Huishoudensamenstelling, mensen die werkloos zijn en mensen die gebruik maken van de Wet Werk en Bijstand huishoudens: 1 persoon op adres huishoudens: 2 personen zonder kind huishoudens: eenoudergezin huishoudens: 2 personen met kind(eren) huishoudens: overige adressen Totaal aantal huishoudens niet-werkende werkzoekenden totaal gerechtigden Wet werk en bijstand totaal Jan van Boonenstraat e.o. (425-B1) percentages 32% 21% 21% 25% 18% 100% 14% 11% Woonbelevingsonderzoek in uitgevoerd door Woonbedrijf als voorbereiding op de renovatie - toonde aan dat een ruime meerderheid tevreden is over de buurt en de woningen. 5

7 De woningen zijn vanwege hun leeftijd toe aan vervanging van grote elementen, zoals kozijnen en dakpannen. Ook gaven bewoners aan graag verbeteringen zoals dubbel glas te willen. Eind 2011 is renovatie van de 310 woningen gestart door Woonbedrijf. Over de woonomgeving en de sfeer in de buurt was de tevredenheid minder. Velen vonden dat er te weinig speelgelegenheid voor kinderen was. Dat beeld bestaat nog steeds. Ook zijn delen van de buurt niet altijd schoon en wordt regelmatig overlast gemeld van parkerende en hardrijdende auto s. De toenmalige overlast door jongeren gaf velen een gevoel van onveiligheid. Er komen nu incidenteel weer signalen en meldingen binnen over overlastgevende jongeren, met name aan het Blondeelpad. Rapenland is verder kinderrijk en er is een nieuwe generatie kinderen in beeld die zich manifesteert in het openbare gebied. Er bestaat behoefte aan speelgelegenheid en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen van diverse leeftijden. Relatief veel bewoners geven aan moeite te hebben om met buren in contact te komen. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Uit het Woonbelevingsonderzoek kunnen we niet concluderen dat taal de belangrijkste barrière is. Bij sommige bewoners bestaat er ergernis over andere gewoonten, andere normen en waarden rond wonen, onderhoud en inrichting van tuinen, gedrag en omgangsvormen. Enkele bewoners gaven aan behoefte te hebben aan activiteiten die het contact tussen buurtbewoners onderling versterken en zegt zich hier ook voor te willen inzetten. Een even groot aantal heeft hier geen behoefte aan. Over het algemeen is er wel (beperkt) contact tussen directe buren, maar de meeste contacten heeft men in de buurt toch met mensen die dezelfde culturele achtergrond delen. Bovendien blijkt uit de buurtanalyse dat de organisatiegraad en het vermogen zich te organiseren onder bewoners zeer laag is; en dat een groot deel van hen de vaardigheden mist om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Bewoners die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, ervaren een drempel waardoor er geen contacten tot stand komen met mensen van andere culturele achtergronden. Gebleken is dat deze factoren ervoor zorgen dat mensen zich vaak minder om elkaar bekommeren. Er komen bij de diverse partners steeds meer signalen binnen dat in een aantal gezinnen problemen voorkomen op het vlak van opvoeding, scholing en werk, isolement, criminaliteit, gezondheid en zelfredzaamheid. Dit vraagt om extra aandacht van relevante buurtpartners. Goed nieuws is de constatering dat na de eerste drie buurtcontracten de organisatiegraad van de buurt verbeterd is en dat het aantal en het bereik van de ontmoetingsactiviteiten is gestegen. Verder is het ontmoetingspunt van Woonbedrijf uitgegroeid tot Steunpunt De Raap. Van dit Steunpunt moet echter nog meer gebruik worden gemaakt voor buurtactiviteiten. 3. Wat zijn de speerpunten? Uit de buurtanalyse van Rapenland-Zuid komen onderstaande drie speerpunten voor 2012 naar voren. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op alle thema s moet vooruitgang worden geboekt om ervoor te zorgen dat Rapenland-Zuid een leefbaardere, veiligere en sociaal sterkere woonbuurt wordt: 3.1 Woningen [ focus op woongenot ] Verbetering van het woongenot. De huizen in het gebied hebben een grondige opknapbeurt nodig. De eerste fase van de renovatie is eind 2011 gestart. De verwachting is dat de totale renovatie is afgerond in Woonbedrijf overlegt periodiek met de door haar ingestelde Renovatiecommissie over de inhoud en voortgang van de renovatie. 3.2 Woonomgeving [ focus op schoon heel veilig ] Permanent monitoring van de woonomgeving om te voorkomen dat deze verloedert. - vervuiling van de openbare en semi-openbare ruimte wordt duurzaam aangepakt met zelfwerkzaamheid van buurtbewoners; - er moet duurzame aandacht zijn voor (sociale) veiligheid (met als insteek preventie van jongerenoverlast en voorkomen van woninginbraken); - de openbare ruimte moet voldoende gelegenheid bieden tot spelen en ontmoeten; - het Blondeelpad moet een centrale plek voor de buurt worden waar bewoners zich kunnen ontspannen, kunnen verblijven/recreëren en elkaar kunnen ontmoeten. 6

8 3.3 Samen leven in de buurt [ focus op ontmoeting activering perspectief voor jeugd aanpak problemen achter de voordeur ] Om het sociale karakter van de buurt te versterken is er een evenwichtig jaarprogramma met activiteiten nodig, met als ingrediënten ontplooiing (van individuen en groepen), ontmoeting, spelen, ontspanning, uitwisseling en informeren; zowel op buurt- als op hofjesniveau. Bewoners zelf moeten zoveel als mogelijk deze activiteiten dragen en organiseren. Professionele partners vervullen hierbij een ondersteunende rol. Steunpunt De Raap is voor de buurtsamenhang een onmisbare voorziening als ontmoetingspunt. De samenhang in een buurt wordt ook beïnvloed door de situatie waarin individuele bewoners en gezinnen verkeren. Een aantal gezinnen heeft te maken met ernstige problemen op het vlak van opvoeding, scholing en werk, sociaal isolement, criminaliteit, gezondheid of zelfredzaamheid. Het is nodig dat dit op basis van signalen en meldingen opgepakt worden door relevante buurtpartners en zo nodig gespecialiseerde hulpverlenende instanties. Rapenland kende een lange geschiedenis van overlast door groepen jongeren. Dankzij een intensieve aanpak is deze overlast de afgelopen jaren verminderd. Preventie van terugval en het ontstaan van nieuwe overlastgevende groepen is een belangrijke opgave. Er zijn namelijk veel kinderen in de buurt aanwezig en een aantal van hen is wellicht kwetsbaar. Randvoorwaardelijk voor de aanpak van alle thema s is dat er inspanningen geleverd worden die actief burgerschap stimuleren. Activiteiten worden voorbereid in samenspraak en afstemming met buurtbewoners en zijn gericht op het activeren van buurtbewoners om een handje mee te helpen. 4. Wat willen we bereiken? 4.1 Wonen [ focus op woongenot ] De woningen sluiten beter aan bij de woonwensen van de bewoners en het woongenot en de positieve buurtwaardering is verhoogd. 4.2 Woonomgeving [ focus op schoon heel veilig ] Ten opzichte van voorgaande jaren: is de buurt duurzamer schoon en heel. Er zijn structureel minder meldingen van zwerfafval en van vervuiling van de openbare en semi-openbare ruimte. is de buurt veiliger, waarbij er minder structurele overlast plaatsvindt door groepen jongeren. Incidentele overlastsituaties worden snel en effectief aangepakt. is het Blondeelpad een veiligere, schonere en aantrekkelijkere speel- en ontmoetingsplek waar kinderen kunnen spelen en bewoners kunnen verblijven/recreëren en ontspannen. 4.3 Samen Leven in de buurt [ focus op ontmoeting activering perspectief voor jeugd aanpak problemen achter de voordeur ] Ten opzichte van voorgaande jaren: bestaat er meer sociale samenhang in de buurt op blok-, straat- en complexniveau. ontmoeten meer bewoners van verschillende culturele achtergronden elkaar tijdens (kleinschalige) activiteiten die ze mede zelf organiseren. zetten meer bewoners van verschillende culturele achtergronden - zich als vrijwilliger in voor andere buurtbewoners, bewonersgroepen (zoals senioren, jongeren enz.), of voor hun straat en/of hofje. sluiten zich meer bewoners van verschillende culturele achtergronden aan bij werkgroepen en het bestuur van de Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid. voelen kinderen, jongeren en tieners zich meer betrokken bij de buurt en wordt er vraaggericht gewerkt aan aansprekende activiteiten voor zinvolle vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en het bieden van perspectief. worden kinderen die in de knel zitten of die in de knel dreigen te raken actiever gesignaleerd. Signalen worden snel en adequaat opgepakt. 7

9 wordt de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen en tieners beter bewaakt door periodieke informatieuitwisseling en afstemming over de gewenste aanpak tussen professionals in het basis- en voortgezet onderwijs, vrijetijdsbesteding, politie, opvoeding(sondersteuning) en (jeugd)zorg. worden individuele problemen achter de voordeur actiever en tijdiger gesignaleerd en is er een duurzaam systeem van vroegtijdige signalering, oplossing en opvolging van (meervoudige) problemen beschikbaar in de buurt. 5. Terugblik op het afgelopen jaar Begin 2011 is de Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid (SLRZ) opgericht. Dit is een organisatie van bewoners, die o.a. het runnen van Steunpunt De Raap op zich heeft genomen. Ook zijn zij aanspreekpunt voor buurtbewoners die leefbaarheidsproblemen signaleren. Het afgelopen jaar is het aantal actieve bestuursleden toegenomen van 4 naar 6. SLRZ neemt ook deel aan het Overleg Buurtpartners Rapenland-Zuid en heeft ook in 2011 gezorgd voor een aantal edities van de Nieuwsbrief Rapenland-Zuid en het beheer van de website Rapenland Zuid nam in 2011 deel aan het pilotproject Living Lab Eindhoven. Met begeleiding van het projectteam heeft de SLRZ een community-website opgezet met diverse functionaliteiten voor informatie en (digitale) ontmoeting. Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om webcams te plaatsen ter bevordering van de buurtveiligheid en zijn een aantal buurtbewoners actief aan het bewegen gegaan met ondersteuning van een zogenaamde activity monitor en een beweegcoach op afstand. Er waren ook tegenvallers. De herinrichting van de openbare ruimte rondom het Blondeelpad gaat de komende jaren niet door vanwege gemeentelijke bezuinigingen. De onderlinge samenwerking tussen organisaties die in Rapenland-Zuid hun werkterrein hebben, is verbeterd. Evenals de samenwerking tussen en met de buurt(organisaties). Men weet elkaar sneller te bereiken en stemt gemakkelijker en beter af bij concrete plannen en activiteiten. Betrokken buurtpartners zijn positief over de verbetering van de sfeer in de buurt. Er hebben meer hofjesactiviteiten plaatsgevonden, waarbij zich vaker en uitgebreider ontmoetingsgelegenheden hebben voorgedaan. Vooral de buurtvereniging en de Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid hebben hierin een groot aandeel geleverd. In Steunpunt De Raap vinden wekelijks taal- en themalessen plaats, in het bijzonder voor allochtone senioren. Ook wordt er huiswerkbegeleiding gegeven aan basisschoolleerlingen. In de periode van is de jongerenproblematiek in Rapenland-Zuid aanzienlijk verminderd. Nieuwe signalen, van nieuwe groepen tieners en jongeren moeten echter goed in de gaten gehouden worden. In het laatste kwartaal van 2011 is Woonbedrijf gestart met de renovatie van 310 woningen. Ter voorbereiding van de renovatie werd begin van het jaar een modelwoning ingericht. Steunpunt De Raap is begin 2011 officieel geopend: langzaamaan ontwikkelt het zich tot een centrale plek in de buurt voor ontmoeting, ontplooiing, ontspanning, overleg, informatie en advies. 8

10 6. Activiteitenoverzicht Wonen [ focus op: woongenot ] Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Wonen Renovatie van 310 woningen Woonomgeving [ focus op: schoon, heel en veilig ] - Gefaseerde uitvoering renovatie - Gehele jaar: overleg renovatiecommissie en terugkoppeling naar de bewoners. 275 opgeleverde gerenoveerde woningen Klantwaardering voor proces en product: minimaal een 7. Gedurende geheel 2012 (eindoplevering 2013) Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Schoon, heel en veilig Wijkschouwen schoonheel-veilig Samen met bewoners 2 x per jaar een wijkschouw houden (één overdag, één na zonsondergang) om ongewenste situaties in de buitenruimte te signaleren en aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties. Verantwoordelijke instanties zorgen zo mogelijk voor een gepaste oplossing van de gesignaleerde knelpunten. Een schonere, helere en veiligere buitenruimte in Rapenland-Zuid. Woonbedrijf i.s.m. huurders 2 e en 4 e kwartaal 2012 Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid (SLRZ) i.s.m. Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf en Buurtbrigadier 9

11 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Veilig Webcamtoezicht (pilot Living Lab) Met behulp van webcams vanuit het project van Living Lab Eindhoven toezicht houden op een aantal hotspots in de buurt. Experimenteren hiermee en evalueren van de opbrengsten voor de buurt. Verbeteren veiligheid(sbeleving) van buurtbewoners. Heel 2012 SLRZ i.s.m. omwonenden, Woonbedrijf, Gemeente Eindhoven, Politie en Living Lab Eindhoven. Schoon Veegacties (blik opzij, dan kan de veger erbij) Het concretiseren van vooraf met bewoners vastgestelde veegbeurten van de trottoirs en pleinen van de hofjes vanuit de campagne: blik opzij, dan kan de veger erbij. Aan de hand van de vastgestelde veegplanning zetten de bewoners op deze veegdagen waarschuwingsborden aan het begin van de straat en spreken buurtbewoners aan op het nakomen van de afspraken. Een schone buurt die bijdraagt aan een positieve woonbeleving. Activering buurtbewoners tot het leveren van een bijdrage aan het schoonhouden van de buurt. Max. 6 x per jaar 2012, in afstemming met buurtbewoners. SLRZ i.s.m. buurtbewoners en Gemeente Eindhoven. Schoon, heel en veilig Gedeeltelijke herinrichting Blondeelpad Herinrichting light van het centrale deel van het Blondeelpad met aandacht voor divers gebruik als ontmoetingsplek en centrale speelplek met ruimte voor verschillende leeftijdsgroepen (12- en 12+). Gepaste oplossing bedenken voor de gerapporteerde Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte als speel- en verblijfsplek. 1 e kwartaal draagvlaktoets, bij positief draagvlak dan: 2 e kwartaal start realisatie. Gemeente Eindhoven i.s.m. SLRZ, omwonenden, kinderen en jongeren, woonbedrijf, jongerenwerk 10

12 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Veiligheid Preventie en aanpak jeugdoverlast hondenoverlast op deze plek. Alle jeugdgroepen in Woensel Zuid worden middels ambulante inzet vanuit het jongerenwerk en de buurtbrigadier in beeld gebracht, geclassificeerd en besproken in het buurtoverleg Jeugd In Beeld. Hier wordt ook de strategie afgesproken hoe om te gaan met deze specifieke groepen en met bepaalde individuen uit deze groepen. Individuele casussen worden besproken in casusoverleg en groepsgerichte signalen worden opgepakt door buurtbrigadier, jongerenwerk en gemeente. Er vindt een mix van interventies plaats, gericht op de jongere en het gezin, de fysieke en sociale omgeving en op de groep. Alle jongerengroepen in het gebied zijn in beeld en zijn geclassificeerd conform de indeling: hinderlijk, overlastgevend, crimineel. Structurele overlast door groepen jongeren wordt verminderd. Incidentele overlast wordt vroegtijdig gesignaleerd en er worden adequate maatregelen getroffen ter preventie daarvan. Doorlopend (zie ook perspectief voor jeugd bij thema samen leven) Jongerenwerk, Buurtbrigadier, gemeente i.s.m. centrum jeugd en gezin, leerplicht, veiligheid. 11

13 Samen leven [ focus op: ontmoeting / activering / perspectief voor jeugd / aanpak problemen achter de voordeur ] Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Ontmoeting/activering Ontmoeten in de buurt Opzetten van (kleinschalige) activiteiten gericht op multiculturele ontmoeting gedurende het jaar: - 2 x bingo - Halloween - rommelmarkt / Multicultimarkt - hofjesactiviteiten - cultuur en identiteit Bewoners uit de buurt met elkaar in contact brengen. Kennen en gekend worden. Verbeteren van het wederzijds begrip en integratie. Activiteitenprogrammering in onderling overleg. Buurtvereniging Rapenland- Zuid (BRZ) i.s.m. SLRZ, multiculturele buurtcomité s, jongerenwerk, opbouwwerk Ontmoeting/activering Steunpunt De Raap Exploïteren en doorontwikkelen van buurtsteunpunt De Raap aan de Thorvaldsenlaan 49. Actief promoten om vanuit het Steunpunt activiteiten te ontplooien zodat het Steunpunt voor Rapenland- Zuid een centrale plek wordt voor ontmoeting, cursussen, jongerenactiviteiten, informatie en adviespunt (juristenspreekuur) en vergaderingen. Activering Doorontwikkeling SLRZ Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid ontwikkelt zich naar grotere zelfstandigheid, profileert zichzelf steeds meer en streeft ernaar een groter draagvlak bij de bewoners tot stand te brengen. SLRZ speelt een toenemende Bewoners treffen elkaar en professionals regelmatig. Hun betrokkenheid bij de buurt wordt vergroot door hen bekend te maken met en te betrekken bij activiteiten en ontwikkelingen in de buurt. Een betere belangenvertegenwoordiging voor de bewoners van Rapenland Zuid met een groter draagvlak bij buurtbewoners. Meer buurtbewoners zetten zich in voor hun directe leefomgeving of voor bepaalde Doorlopend Doorlopend SLRZ i.s.m. BRZ, multiculturele buurtcomité s, jongerenwerk, opbouwwerk Welzijn Eindhoven 12

14 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? rol bij het activeren van groepen uit de buurt. buurtbewoners tot zelfwerkzaamheid. Activering Oprichten multiculturele vader- en moedercomité s In de eerste helft van het jaar. In de buurt worden bewoners geworven om lid te worden van een multicultureel vaderen moedercomité, die buurtactiviteiten gaan uitvoeren op het gebied van jeugd, emancipatie en integratie en leefbaarheid. Ontmoeting Hofjesactiviteiten Hofjesactiviteiten worden opgezet volgens elementen van de straat aan zet methode; het gaat hierbij om maximaal 7 activiteiten op jaarbasis met een gewenst bereik van minimaal 140 bewoners in totaal. De keuze van de hofjes wordt gemaakt in overleg met de buurtpartners. Achter de voordeur Signalering en opvolging Buurtpartners zijn regelmatig aanwezig in de buurt en signaleren individuele en collectieve (zorg)vragen en behoeften achter de voordeur en dragen zorg voor een gepaste wijze van opvolging en (waar mogelijk) oplossing. Bevorderen van de integratie, emancipatie en actief burgerschap. Meer buurtbewoners zetten zich in voor hun directe leefomgeving of voor bepaalde groepen uit de buurt. Bewoners in een straat / hofje zijn meer dan voorheen met elkaar in contact en zetten zich samen in voor de oplossing van door hen zelf gesignaleerde knelpunten in hun straat / hofje. Meer bewoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving waardoor de straat / het hofje als geheel een stijging doormaakt van minimaal 1 trede op de ontmoetingsschaal (meer actief contact, meer deelname aan straatactiviteiten, meer samenwerking om activiteiten te organiseren). Vermindering van (woon)overlast en van problematiek achter de voordeur, verbeteren van de samenwerking en afstemming bij de aanpak en voorkomen van escalatie/verergering van problemen. Planning activiteiten i.s.m. SLRZ, BRZ en buurtbewoners. Geheel 2012 SLRZ i.s.m. buurtbewoners en opbouwwerk Buurtbewoners i.s.m. SLRZ, BRZ, opbouwwerk, Woonbedrijf en gemeente. SLRZ, buurtbewoners, Gemeente, Woonbedrijf, opbouwwerk, jongerenwerk, buurtbrigadier i.s.m. relevante zorgleveranciers 13

15 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Activering Actief met taal Door middel van wekelijkse bijeenkomsten (minimaal 2 groepen) werken aan de verbetering van het taalniveau bij met name allochtonen die niet goed Nederlands spreken en (daardoor) in een bepaalde mate van isolement leven. Tegelijkertijd deelnemers meer actief maken, in de buurt (aansluiten bij bestaande activiteiten en voorzieningen) of bij iets anders wat ze interessant vinden. Het project is gericht op mannen en vrouwen. Deelnemers worden benaderd / aangesproken op hun actorschap en niet hun slachtofferschap. Zij worden bejegend vanuit een gemeenschappelijkheid (als buurtbewoner, ouder of senior) i.p.v. alleen maar op afkomst. Deelnemers bewuster maken van de eigen talenten en mogelijkheden en hen positiever en actiever maken. Geheel 2012 Stichting OVAA i.s.m. het Moedercomité Woensel-Zuid, Welzijn Eindhoven Activering Activering Communicatie via de nieuwsbrief Communicatie via de communitywebsite Minimaal 2 x per jaar brengt de redactiewerkgroep van SLRZ een Nieuwsbrief uit om bewoners op de hoogte te brengen van alle relevante activiteiten en ontwikkelingen in de buurt. Onderhouden van en communiceren over buurtontwikkelingen via de communitywebsite Bewoners zijn beter op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen en raken daardoor meer betrokken bij de buurt. Bewoners zijn beter op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen en maken steeds meer gebruik van de ontmoetingsfuncties die de Voorjaar en najaar Gehele jaar SLRZ i.s.m. Welzijn Eindhoven en overige partners actief in Rapenland Zuid. SLRZ i.s.m. andere buurtpartners 14

16 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Zorgdragen voor permanente website biedt. promotie van de website. Perspectief voor jeugd Talentontwikkeling jeugd Activiteiten aanbieden gericht op talent- en competentieontwikkeling en empowerment van kwetsbare kinderen, tieners en jongeren in de buurt. Hiervoor een aansprekend activiteitenprogramma op basis van een behoeftenpeiling bij de verschillende doelgroepen. Uitvalsbasis hiervoor is steunpunt De Raap. Deelname aan de PSVstreetleague. Jongerenwerk, gemeente en buurtbrigadier investeren in kennen en gekend worden. Jongeren worden op een positieve manier betrokken bij de leefbaarheid van de buurt. Ook ouders/ buurtbewoners worden geworven om te helpen bij het opzetten en ondersteunen van kinder-, tiener- en jongerenactiviteiten. Kinderen hebben inzicht in hun talenten en kansen, ontwikkelen hun sociale en communicatieve competenties en krijgen daardoor een beter zelfbeeld en ontwikkelen zich tot evenwichtigere (jong)volwassenen. Er vindt geen structurele overlast meer plaats door groepen jongeren. Incidentele overlast wordt vroegtijdig gesignaleerd en er worden adequate maatregelen getroffen om dit op te lossen en te voorkomen. Gehele jaar SLRZ i.s.m. Welzijn Eindhoven, Moedercomité, Vadercomité en buurtvrijwilligers. 15

17 7. Overlegvormen Overlegvormen Rol Taakstelling Samenstelling Kernteam Regie op buurtproces en volgen van de voortgang van de activiteiten van het buurtcontract. - Aansturing van het totale proces. - Signaleren en analyseren van actuele trends en ontwikkelingen. - Bewaken van de voortgang van de activiteiten uit het buurtcontract. - Evalueren van de opbrengst van de inspanningen. - Realiseren van de benodigde randvoorwaarden voor de uitvoering van gewenste activiteiten. - Voorbereiden van planvorming voor het volgend jaar. - Overlegfrequentie: 1 x per maand. - Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland- Zuid - Welzijn Eindhoven: opbouwwerk en jongerenwerk - Gemeente Eindhoven - Woonbedrijf - Ad hoc: buurtbrigadier, politienetwerker en andere relevante themadeskundigen Afstemmingsoverleg Buurtpartners Rapenland Zuid Afstemming van concrete activiteitenprogramma s, evalueren van de voortgang/ resultaten en bevorderen van nieuwe vormen van samenwerking. - Signaleren van knelpunten en aandachtspunten in de buurt. - Overleggen over (nieuwe) buurtactiviteiten. - Afstemmen van werkzaamheden. - Volgen van de voortgang. - Tot stand brengen van nieuwe vormen van samenwerking. - Overlegfrequentie: 1x per kwartaal. - Afstemmen van de financiële, capacitaire en organisatorische randvoorwaarden (menskracht en middelen). - Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid - Buurtvereniging Rapenland Zuid - Gemeente Eindhoven - Woonbedrijf - Welzijn Eindhoven - Politie Woensel-Zuid. - Buurtvereniging Rapenland-Zuid - Vadercomité Woensel-Zuid El Mostakbel - OVAA - Moedercomité Breed Wijkoverleg Betrekken van bewoners bij de bevordering van de leefbaarheid van de buurt. - Minimaal 1 x per jaar worden buurtbewoners uitgenodigd om te praten over buurtgerelateerde zaken en de voortgang van het buurtcontract. Hierin geeft Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid informatie over haar activiteiten en kunnen bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden worden aangetrokken. Doel is ook meer betrokkenheid, invloed, inspraak van bewoners bij de buurt te verkrijgen. Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid i.s.m. buurtcontractpartners. 16

18 8. Contactgegevens partners Organisatienaam Postadres Postcode Woonplaats Buurtvereniging Rapenland-Zuid Gregorius Coolstraat BE Eindhoven Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Gregorius Coolstraat BE Eindhoven Vadercomité Woensel-Zuid El Mostakbel p/a Welzijn Eindhoven, Postbus RB Eindhoven Woonbedrijf Postbus AG Eindhoven Moedercomité Woensel-Zuid p/a Welzijn Eindhoven, Postbus RB Eindhoven Politie Woensel Postbus BM Eindhoven Gemeente Eindhoven Postbus RB Eindhoven Welzijn Eindhoven Postbus RB Eindhoven OVAA Klokgebouw AB Eindhoven 17

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Frontlijnteam in Heechterp- Schieringen. Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt

Frontlijnteam in Heechterp- Schieringen. Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt Frontlijnteam in Heechterp- Schieringen en Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt Participatie door Empowerment in gemeente Leeuwarden Versie maart 2010 Eefke Cornelissen (Kennisnetwerk Achter de Voordeur),

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Inleiding De minister van VROM/ WWI heeft in een Deltaplan Inburgering haar voornemens geformuleerd om te komen tot betere resultaten

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 ONGEDEELD HATERT De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 Nijmegen september 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Analyse: sociale kwetsbaarheid Hatert en daaruitvolgende

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

2. Wijkprogramma Leyenburg. 2.1 Inleiding

2. Wijkprogramma Leyenburg. 2.1 Inleiding 2. Wijkprogramma Leyenburg 2.1 Inleiding Voor u ligt het wijkprogramma 2010-2014 dat MOOI in de wijk Leyenburg van plan is te gaan uitvoeren. Het programma is gebaseerd op het wijkperspectief Leyenburg,

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD

Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD Wijkatlas IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD Maak van uw idee een succesvolle activiteit Voor het stappenplan ga naar Onsijsselstein.nl 1 4 Draagvlak en samenwerking Buurtbewoners informeren en enthousiasmeren

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Wijkagenda Soesterkwartier

Wijkagenda Soesterkwartier Wijkagenda Soesterkwartier 3 juli 2012 2 Wijkagenda Soesterkwartier Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 0. Leeswijzer... 4 1. De Vraagstukken... 5 1.1 De wijkavond... 5 1.2 Agenda... 6 2. Karakteristiek van

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat Samenvatting Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat De veiligheidsaanpak van Rotterdam werkt. Het veiligheidsniveau in de stad is gemiddeld naar een 7+ gegaan. Dat resultaat is het gevolg

Nadere informatie

Mee blijven doen in Noordwijk

Mee blijven doen in Noordwijk Wet maatschappelijke ondersteuning Mee blijven doen in Noordwijk Vierjarenbeleidsplan 2009 2012 Definitieve nota na inspraak, juni 2009 1 Inhoudopgave 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 4 3. Inleiding 8 4.

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Samen Buurten. Concept. Jaarverslag Buurt 2 2009-2010. Samen Buurten. Projectmedewerkers: Dina Kohen, Elvira van der Tor, Wil van Vliet

Samen Buurten. Concept. Jaarverslag Buurt 2 2009-2010. Samen Buurten. Projectmedewerkers: Dina Kohen, Elvira van der Tor, Wil van Vliet Concept Samen Buurten Jaarverslag Buurt 2 2009-2010 Samen Buurten Projectmedewerkers: Dina Kohen, Elvira van der Tor, Wil van Vliet Projectleider: Yvonne Lammerts van Bueren Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

2* : 0 4 AUG ftlo. Routing

2* : 0 4 AUG ftlo. Routing PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL samen werken aan welzijn Reg.nr. fr\ t o X Q > \- 2* : 0 4 AUG ftlo 1 a.d. Routing Bijl.: Betreft: Jaarverslag Alifa 2009 Geachte relatie, Het werkgaataltijddoor, veel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Nieuw-West

Samenleven met verschillen in Nieuw-West Samenleven met verschillen in Nieuw-West Spanningen en vertrouwen in Slotervaart, Osdorp Midden en Slotermeer-Zuidwest Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boers, Ellen Lindeman, Nienke Laan,

Nadere informatie