aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging"

Transcriptie

1 aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid dercomit Vaoensel zuid W é Buurtvereniging 2012

2 Buurtcontract Rapenland-Zuid 2012 Partners Buurtvereniging Rapenland-Zuid Ling Tsai, voorzitter Ingrid van Gijzel, Districtsmanager Woensel Zuid Mary Fiers, wethouder Mohamed el Haddad, voorzitter Rob Nieuwkerk, netwerker 1

3 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Buurtbeschrijving en -analyse 4 - Feiten en cijfers 3. Speerpunten Woningen 3.2 Woonomgeving 3.3 Samen leven in de buurt 7 4. Wat willen we bereiken Wonen 4.2. Woonomgeving 4.3. Samen leven in de buurt 5. Terugblik op het afgelopen jaar 8 6. Activiteitenoverzicht 9 - Wonen - Woonomgeving - Samen leven Overlegvormen Contactgegevens partners 17 2

4 1. Inleiding Voor u ligt het vierde buurtcontract van actiegebied Rapenland-Zuid. Buurtcontracten maken we in alle buurten die extra aandacht nodig hebben: de wijkvernieuwings- en actiegebieden. Rapenland Zuid is één van de gebieden die door het college aangewezen is als actiegebied. Dit betekent dat het gebied meer aandacht krijgt, zodat de leefbaarheid van de buurt niet verder afglijdt. In het buurtcontract wordt opgenomen wat de diverse organisaties die in uw buurt actief zijn, het komend jaar in deze buurt gaan doen om de leefbaarheid te verbeteren. In dit buurtcontract zijn alleen die activiteiten opgenomen, waarover duidelijkheid bestond toen het contract geschreven werd. Voortgang activiteiten Alle partners uit dit buurtcontract staan gezamenlijk voor de uitvoering van de activiteiten. We spreken elkaar aan en ondersteunen elkaar om de afspraken daadwerkelijk uit te voeren. Vanuit vertrouwen in elkaar is dit ook mogelijk. De voortgang van de activiteiten bespreken we minimaal 6 keer per jaar in het Kernteam Rapenland Zuid. De activiteiten zijn niet juridisch afdwingbaar.. Meer informatie Meer informatie over het buurtcontract vindt u op de website van Stadsdeelteam Woensel Zuid en op de buurtwebsite van Rapenland Zuid: Daarnaast is er de Nieuwsbrief Rapenland Zuid die regelmatig in uw buurt wordt verspreid. Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met: Maurice Delil, Wijkcoördinator, (040)

5 2. Buurtbeschrijving en analyse Rapenland-Zuid wordt begrensd door de straten Thorvaldsenlaan, Pisanostraat, Europalaan en Dr. Cuyperslaan. Dit gedeelte van Rapenland is een woonbuurt met grondgebonden huurwoningen van Woonbedrijf. Actiegebied Rapenland-Zuid kan met recht een woonbuurt genoemd worden. Naast de 310 gezinswoningen staan er slechts drie panden die geen woonfunctie hebben: een tandartspraktijk, de evangelisatieafdeling van het Leger des Heils en steunpunt de Raap. Het ontbreken van voorzieningen als winkels, huisartsen, kinderopvang of een school vormt geen probleem, omdat die in de directe omgeving van de buurt in voldoende mate aanwezig zijn. Zoals uit tabel 1 blijkt, kent Rapenland-Zuid een kleurrijke samenstelling van mensen uit uiteenlopende culturen, met 58% niet-westerse allochtonen. Uit tabel 2 blijkt dat er relatief meer vrouwen dan mannen woonachtig zijn in Rapenland Zuid. Ook gaat het hier om een kinderrijke buurt, wonen er relatief veel jong-volwassenen (15-25) en mensen van middelbare leeftijd (40+-ers). Uit tabel 3 blijkt dat er ook relatief veel eenpersoonshuishoudens in dit deel van Rapenland Zuid zijn en dat het werkloosheidspercentage ongeveer 14% van de beroepsbevolking bedraagt. Het percentage mensen met een uitkering vanuit de Wet Werk en Bijstand bedraagt bijna 11% van de beroepsbevolking. 4

6 Tabel 1: Bevolkingssamenstelling naar herkomst persn uit totaal niet persn uit overige niet T totaal westers % westers westers persn uit persn uit persn uit Nederlandse westerse % niet-westerse abel 2: Bevol kings same Jan van Boonenstraat e.o. (425-B1) Totaal aantal inwoners gebied B1 autochtoon allochtoon 63 % autochtoon 34% allochtoon 8% allochtoon 455 Turkije 163 Marokko 166 Suriname 25 Antillen 12 landen 89 allochtonen 58% nstelling op basis van geslacht en 5-jaars leeftijdscategorieën totaal aantal mannelijke inwoners op 1 januari totaal aantal vrouwelijke inwoners op 1 januari Jan van Boonenstraat e.o. (425-B1) percentages 46,9% 53,1% 6,2% 7,2% 6,5% 7,6% 6,9% 7,6% 5,6% 6,8% 6,2% 8,2% 8,1% 5,3% 3,7% 4,5% 4,4% 2,6% 1,8% 1,0% Tabel 3: Huishoudensamenstelling, mensen die werkloos zijn en mensen die gebruik maken van de Wet Werk en Bijstand huishoudens: 1 persoon op adres huishoudens: 2 personen zonder kind huishoudens: eenoudergezin huishoudens: 2 personen met kind(eren) huishoudens: overige adressen Totaal aantal huishoudens niet-werkende werkzoekenden totaal gerechtigden Wet werk en bijstand totaal Jan van Boonenstraat e.o. (425-B1) percentages 32% 21% 21% 25% 18% 100% 14% 11% Woonbelevingsonderzoek in uitgevoerd door Woonbedrijf als voorbereiding op de renovatie - toonde aan dat een ruime meerderheid tevreden is over de buurt en de woningen. 5

7 De woningen zijn vanwege hun leeftijd toe aan vervanging van grote elementen, zoals kozijnen en dakpannen. Ook gaven bewoners aan graag verbeteringen zoals dubbel glas te willen. Eind 2011 is renovatie van de 310 woningen gestart door Woonbedrijf. Over de woonomgeving en de sfeer in de buurt was de tevredenheid minder. Velen vonden dat er te weinig speelgelegenheid voor kinderen was. Dat beeld bestaat nog steeds. Ook zijn delen van de buurt niet altijd schoon en wordt regelmatig overlast gemeld van parkerende en hardrijdende auto s. De toenmalige overlast door jongeren gaf velen een gevoel van onveiligheid. Er komen nu incidenteel weer signalen en meldingen binnen over overlastgevende jongeren, met name aan het Blondeelpad. Rapenland is verder kinderrijk en er is een nieuwe generatie kinderen in beeld die zich manifesteert in het openbare gebied. Er bestaat behoefte aan speelgelegenheid en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen van diverse leeftijden. Relatief veel bewoners geven aan moeite te hebben om met buren in contact te komen. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Uit het Woonbelevingsonderzoek kunnen we niet concluderen dat taal de belangrijkste barrière is. Bij sommige bewoners bestaat er ergernis over andere gewoonten, andere normen en waarden rond wonen, onderhoud en inrichting van tuinen, gedrag en omgangsvormen. Enkele bewoners gaven aan behoefte te hebben aan activiteiten die het contact tussen buurtbewoners onderling versterken en zegt zich hier ook voor te willen inzetten. Een even groot aantal heeft hier geen behoefte aan. Over het algemeen is er wel (beperkt) contact tussen directe buren, maar de meeste contacten heeft men in de buurt toch met mensen die dezelfde culturele achtergrond delen. Bovendien blijkt uit de buurtanalyse dat de organisatiegraad en het vermogen zich te organiseren onder bewoners zeer laag is; en dat een groot deel van hen de vaardigheden mist om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Bewoners die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, ervaren een drempel waardoor er geen contacten tot stand komen met mensen van andere culturele achtergronden. Gebleken is dat deze factoren ervoor zorgen dat mensen zich vaak minder om elkaar bekommeren. Er komen bij de diverse partners steeds meer signalen binnen dat in een aantal gezinnen problemen voorkomen op het vlak van opvoeding, scholing en werk, isolement, criminaliteit, gezondheid en zelfredzaamheid. Dit vraagt om extra aandacht van relevante buurtpartners. Goed nieuws is de constatering dat na de eerste drie buurtcontracten de organisatiegraad van de buurt verbeterd is en dat het aantal en het bereik van de ontmoetingsactiviteiten is gestegen. Verder is het ontmoetingspunt van Woonbedrijf uitgegroeid tot Steunpunt De Raap. Van dit Steunpunt moet echter nog meer gebruik worden gemaakt voor buurtactiviteiten. 3. Wat zijn de speerpunten? Uit de buurtanalyse van Rapenland-Zuid komen onderstaande drie speerpunten voor 2012 naar voren. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op alle thema s moet vooruitgang worden geboekt om ervoor te zorgen dat Rapenland-Zuid een leefbaardere, veiligere en sociaal sterkere woonbuurt wordt: 3.1 Woningen [ focus op woongenot ] Verbetering van het woongenot. De huizen in het gebied hebben een grondige opknapbeurt nodig. De eerste fase van de renovatie is eind 2011 gestart. De verwachting is dat de totale renovatie is afgerond in Woonbedrijf overlegt periodiek met de door haar ingestelde Renovatiecommissie over de inhoud en voortgang van de renovatie. 3.2 Woonomgeving [ focus op schoon heel veilig ] Permanent monitoring van de woonomgeving om te voorkomen dat deze verloedert. - vervuiling van de openbare en semi-openbare ruimte wordt duurzaam aangepakt met zelfwerkzaamheid van buurtbewoners; - er moet duurzame aandacht zijn voor (sociale) veiligheid (met als insteek preventie van jongerenoverlast en voorkomen van woninginbraken); - de openbare ruimte moet voldoende gelegenheid bieden tot spelen en ontmoeten; - het Blondeelpad moet een centrale plek voor de buurt worden waar bewoners zich kunnen ontspannen, kunnen verblijven/recreëren en elkaar kunnen ontmoeten. 6

8 3.3 Samen leven in de buurt [ focus op ontmoeting activering perspectief voor jeugd aanpak problemen achter de voordeur ] Om het sociale karakter van de buurt te versterken is er een evenwichtig jaarprogramma met activiteiten nodig, met als ingrediënten ontplooiing (van individuen en groepen), ontmoeting, spelen, ontspanning, uitwisseling en informeren; zowel op buurt- als op hofjesniveau. Bewoners zelf moeten zoveel als mogelijk deze activiteiten dragen en organiseren. Professionele partners vervullen hierbij een ondersteunende rol. Steunpunt De Raap is voor de buurtsamenhang een onmisbare voorziening als ontmoetingspunt. De samenhang in een buurt wordt ook beïnvloed door de situatie waarin individuele bewoners en gezinnen verkeren. Een aantal gezinnen heeft te maken met ernstige problemen op het vlak van opvoeding, scholing en werk, sociaal isolement, criminaliteit, gezondheid of zelfredzaamheid. Het is nodig dat dit op basis van signalen en meldingen opgepakt worden door relevante buurtpartners en zo nodig gespecialiseerde hulpverlenende instanties. Rapenland kende een lange geschiedenis van overlast door groepen jongeren. Dankzij een intensieve aanpak is deze overlast de afgelopen jaren verminderd. Preventie van terugval en het ontstaan van nieuwe overlastgevende groepen is een belangrijke opgave. Er zijn namelijk veel kinderen in de buurt aanwezig en een aantal van hen is wellicht kwetsbaar. Randvoorwaardelijk voor de aanpak van alle thema s is dat er inspanningen geleverd worden die actief burgerschap stimuleren. Activiteiten worden voorbereid in samenspraak en afstemming met buurtbewoners en zijn gericht op het activeren van buurtbewoners om een handje mee te helpen. 4. Wat willen we bereiken? 4.1 Wonen [ focus op woongenot ] De woningen sluiten beter aan bij de woonwensen van de bewoners en het woongenot en de positieve buurtwaardering is verhoogd. 4.2 Woonomgeving [ focus op schoon heel veilig ] Ten opzichte van voorgaande jaren: is de buurt duurzamer schoon en heel. Er zijn structureel minder meldingen van zwerfafval en van vervuiling van de openbare en semi-openbare ruimte. is de buurt veiliger, waarbij er minder structurele overlast plaatsvindt door groepen jongeren. Incidentele overlastsituaties worden snel en effectief aangepakt. is het Blondeelpad een veiligere, schonere en aantrekkelijkere speel- en ontmoetingsplek waar kinderen kunnen spelen en bewoners kunnen verblijven/recreëren en ontspannen. 4.3 Samen Leven in de buurt [ focus op ontmoeting activering perspectief voor jeugd aanpak problemen achter de voordeur ] Ten opzichte van voorgaande jaren: bestaat er meer sociale samenhang in de buurt op blok-, straat- en complexniveau. ontmoeten meer bewoners van verschillende culturele achtergronden elkaar tijdens (kleinschalige) activiteiten die ze mede zelf organiseren. zetten meer bewoners van verschillende culturele achtergronden - zich als vrijwilliger in voor andere buurtbewoners, bewonersgroepen (zoals senioren, jongeren enz.), of voor hun straat en/of hofje. sluiten zich meer bewoners van verschillende culturele achtergronden aan bij werkgroepen en het bestuur van de Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid. voelen kinderen, jongeren en tieners zich meer betrokken bij de buurt en wordt er vraaggericht gewerkt aan aansprekende activiteiten voor zinvolle vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en het bieden van perspectief. worden kinderen die in de knel zitten of die in de knel dreigen te raken actiever gesignaleerd. Signalen worden snel en adequaat opgepakt. 7

9 wordt de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen en tieners beter bewaakt door periodieke informatieuitwisseling en afstemming over de gewenste aanpak tussen professionals in het basis- en voortgezet onderwijs, vrijetijdsbesteding, politie, opvoeding(sondersteuning) en (jeugd)zorg. worden individuele problemen achter de voordeur actiever en tijdiger gesignaleerd en is er een duurzaam systeem van vroegtijdige signalering, oplossing en opvolging van (meervoudige) problemen beschikbaar in de buurt. 5. Terugblik op het afgelopen jaar Begin 2011 is de Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid (SLRZ) opgericht. Dit is een organisatie van bewoners, die o.a. het runnen van Steunpunt De Raap op zich heeft genomen. Ook zijn zij aanspreekpunt voor buurtbewoners die leefbaarheidsproblemen signaleren. Het afgelopen jaar is het aantal actieve bestuursleden toegenomen van 4 naar 6. SLRZ neemt ook deel aan het Overleg Buurtpartners Rapenland-Zuid en heeft ook in 2011 gezorgd voor een aantal edities van de Nieuwsbrief Rapenland-Zuid en het beheer van de website Rapenland Zuid nam in 2011 deel aan het pilotproject Living Lab Eindhoven. Met begeleiding van het projectteam heeft de SLRZ een community-website opgezet met diverse functionaliteiten voor informatie en (digitale) ontmoeting. Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om webcams te plaatsen ter bevordering van de buurtveiligheid en zijn een aantal buurtbewoners actief aan het bewegen gegaan met ondersteuning van een zogenaamde activity monitor en een beweegcoach op afstand. Er waren ook tegenvallers. De herinrichting van de openbare ruimte rondom het Blondeelpad gaat de komende jaren niet door vanwege gemeentelijke bezuinigingen. De onderlinge samenwerking tussen organisaties die in Rapenland-Zuid hun werkterrein hebben, is verbeterd. Evenals de samenwerking tussen en met de buurt(organisaties). Men weet elkaar sneller te bereiken en stemt gemakkelijker en beter af bij concrete plannen en activiteiten. Betrokken buurtpartners zijn positief over de verbetering van de sfeer in de buurt. Er hebben meer hofjesactiviteiten plaatsgevonden, waarbij zich vaker en uitgebreider ontmoetingsgelegenheden hebben voorgedaan. Vooral de buurtvereniging en de Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid hebben hierin een groot aandeel geleverd. In Steunpunt De Raap vinden wekelijks taal- en themalessen plaats, in het bijzonder voor allochtone senioren. Ook wordt er huiswerkbegeleiding gegeven aan basisschoolleerlingen. In de periode van is de jongerenproblematiek in Rapenland-Zuid aanzienlijk verminderd. Nieuwe signalen, van nieuwe groepen tieners en jongeren moeten echter goed in de gaten gehouden worden. In het laatste kwartaal van 2011 is Woonbedrijf gestart met de renovatie van 310 woningen. Ter voorbereiding van de renovatie werd begin van het jaar een modelwoning ingericht. Steunpunt De Raap is begin 2011 officieel geopend: langzaamaan ontwikkelt het zich tot een centrale plek in de buurt voor ontmoeting, ontplooiing, ontspanning, overleg, informatie en advies. 8

10 6. Activiteitenoverzicht Wonen [ focus op: woongenot ] Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Wonen Renovatie van 310 woningen Woonomgeving [ focus op: schoon, heel en veilig ] - Gefaseerde uitvoering renovatie - Gehele jaar: overleg renovatiecommissie en terugkoppeling naar de bewoners. 275 opgeleverde gerenoveerde woningen Klantwaardering voor proces en product: minimaal een 7. Gedurende geheel 2012 (eindoplevering 2013) Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Schoon, heel en veilig Wijkschouwen schoonheel-veilig Samen met bewoners 2 x per jaar een wijkschouw houden (één overdag, één na zonsondergang) om ongewenste situaties in de buitenruimte te signaleren en aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties. Verantwoordelijke instanties zorgen zo mogelijk voor een gepaste oplossing van de gesignaleerde knelpunten. Een schonere, helere en veiligere buitenruimte in Rapenland-Zuid. Woonbedrijf i.s.m. huurders 2 e en 4 e kwartaal 2012 Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid (SLRZ) i.s.m. Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf en Buurtbrigadier 9

11 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Veilig Webcamtoezicht (pilot Living Lab) Met behulp van webcams vanuit het project van Living Lab Eindhoven toezicht houden op een aantal hotspots in de buurt. Experimenteren hiermee en evalueren van de opbrengsten voor de buurt. Verbeteren veiligheid(sbeleving) van buurtbewoners. Heel 2012 SLRZ i.s.m. omwonenden, Woonbedrijf, Gemeente Eindhoven, Politie en Living Lab Eindhoven. Schoon Veegacties (blik opzij, dan kan de veger erbij) Het concretiseren van vooraf met bewoners vastgestelde veegbeurten van de trottoirs en pleinen van de hofjes vanuit de campagne: blik opzij, dan kan de veger erbij. Aan de hand van de vastgestelde veegplanning zetten de bewoners op deze veegdagen waarschuwingsborden aan het begin van de straat en spreken buurtbewoners aan op het nakomen van de afspraken. Een schone buurt die bijdraagt aan een positieve woonbeleving. Activering buurtbewoners tot het leveren van een bijdrage aan het schoonhouden van de buurt. Max. 6 x per jaar 2012, in afstemming met buurtbewoners. SLRZ i.s.m. buurtbewoners en Gemeente Eindhoven. Schoon, heel en veilig Gedeeltelijke herinrichting Blondeelpad Herinrichting light van het centrale deel van het Blondeelpad met aandacht voor divers gebruik als ontmoetingsplek en centrale speelplek met ruimte voor verschillende leeftijdsgroepen (12- en 12+). Gepaste oplossing bedenken voor de gerapporteerde Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte als speel- en verblijfsplek. 1 e kwartaal draagvlaktoets, bij positief draagvlak dan: 2 e kwartaal start realisatie. Gemeente Eindhoven i.s.m. SLRZ, omwonenden, kinderen en jongeren, woonbedrijf, jongerenwerk 10

12 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Veiligheid Preventie en aanpak jeugdoverlast hondenoverlast op deze plek. Alle jeugdgroepen in Woensel Zuid worden middels ambulante inzet vanuit het jongerenwerk en de buurtbrigadier in beeld gebracht, geclassificeerd en besproken in het buurtoverleg Jeugd In Beeld. Hier wordt ook de strategie afgesproken hoe om te gaan met deze specifieke groepen en met bepaalde individuen uit deze groepen. Individuele casussen worden besproken in casusoverleg en groepsgerichte signalen worden opgepakt door buurtbrigadier, jongerenwerk en gemeente. Er vindt een mix van interventies plaats, gericht op de jongere en het gezin, de fysieke en sociale omgeving en op de groep. Alle jongerengroepen in het gebied zijn in beeld en zijn geclassificeerd conform de indeling: hinderlijk, overlastgevend, crimineel. Structurele overlast door groepen jongeren wordt verminderd. Incidentele overlast wordt vroegtijdig gesignaleerd en er worden adequate maatregelen getroffen ter preventie daarvan. Doorlopend (zie ook perspectief voor jeugd bij thema samen leven) Jongerenwerk, Buurtbrigadier, gemeente i.s.m. centrum jeugd en gezin, leerplicht, veiligheid. 11

13 Samen leven [ focus op: ontmoeting / activering / perspectief voor jeugd / aanpak problemen achter de voordeur ] Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Ontmoeting/activering Ontmoeten in de buurt Opzetten van (kleinschalige) activiteiten gericht op multiculturele ontmoeting gedurende het jaar: - 2 x bingo - Halloween - rommelmarkt / Multicultimarkt - hofjesactiviteiten - cultuur en identiteit Bewoners uit de buurt met elkaar in contact brengen. Kennen en gekend worden. Verbeteren van het wederzijds begrip en integratie. Activiteitenprogrammering in onderling overleg. Buurtvereniging Rapenland- Zuid (BRZ) i.s.m. SLRZ, multiculturele buurtcomité s, jongerenwerk, opbouwwerk Ontmoeting/activering Steunpunt De Raap Exploïteren en doorontwikkelen van buurtsteunpunt De Raap aan de Thorvaldsenlaan 49. Actief promoten om vanuit het Steunpunt activiteiten te ontplooien zodat het Steunpunt voor Rapenland- Zuid een centrale plek wordt voor ontmoeting, cursussen, jongerenactiviteiten, informatie en adviespunt (juristenspreekuur) en vergaderingen. Activering Doorontwikkeling SLRZ Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid ontwikkelt zich naar grotere zelfstandigheid, profileert zichzelf steeds meer en streeft ernaar een groter draagvlak bij de bewoners tot stand te brengen. SLRZ speelt een toenemende Bewoners treffen elkaar en professionals regelmatig. Hun betrokkenheid bij de buurt wordt vergroot door hen bekend te maken met en te betrekken bij activiteiten en ontwikkelingen in de buurt. Een betere belangenvertegenwoordiging voor de bewoners van Rapenland Zuid met een groter draagvlak bij buurtbewoners. Meer buurtbewoners zetten zich in voor hun directe leefomgeving of voor bepaalde Doorlopend Doorlopend SLRZ i.s.m. BRZ, multiculturele buurtcomité s, jongerenwerk, opbouwwerk Welzijn Eindhoven 12

14 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? rol bij het activeren van groepen uit de buurt. buurtbewoners tot zelfwerkzaamheid. Activering Oprichten multiculturele vader- en moedercomité s In de eerste helft van het jaar. In de buurt worden bewoners geworven om lid te worden van een multicultureel vaderen moedercomité, die buurtactiviteiten gaan uitvoeren op het gebied van jeugd, emancipatie en integratie en leefbaarheid. Ontmoeting Hofjesactiviteiten Hofjesactiviteiten worden opgezet volgens elementen van de straat aan zet methode; het gaat hierbij om maximaal 7 activiteiten op jaarbasis met een gewenst bereik van minimaal 140 bewoners in totaal. De keuze van de hofjes wordt gemaakt in overleg met de buurtpartners. Achter de voordeur Signalering en opvolging Buurtpartners zijn regelmatig aanwezig in de buurt en signaleren individuele en collectieve (zorg)vragen en behoeften achter de voordeur en dragen zorg voor een gepaste wijze van opvolging en (waar mogelijk) oplossing. Bevorderen van de integratie, emancipatie en actief burgerschap. Meer buurtbewoners zetten zich in voor hun directe leefomgeving of voor bepaalde groepen uit de buurt. Bewoners in een straat / hofje zijn meer dan voorheen met elkaar in contact en zetten zich samen in voor de oplossing van door hen zelf gesignaleerde knelpunten in hun straat / hofje. Meer bewoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving waardoor de straat / het hofje als geheel een stijging doormaakt van minimaal 1 trede op de ontmoetingsschaal (meer actief contact, meer deelname aan straatactiviteiten, meer samenwerking om activiteiten te organiseren). Vermindering van (woon)overlast en van problematiek achter de voordeur, verbeteren van de samenwerking en afstemming bij de aanpak en voorkomen van escalatie/verergering van problemen. Planning activiteiten i.s.m. SLRZ, BRZ en buurtbewoners. Geheel 2012 SLRZ i.s.m. buurtbewoners en opbouwwerk Buurtbewoners i.s.m. SLRZ, BRZ, opbouwwerk, Woonbedrijf en gemeente. SLRZ, buurtbewoners, Gemeente, Woonbedrijf, opbouwwerk, jongerenwerk, buurtbrigadier i.s.m. relevante zorgleveranciers 13

15 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Activering Actief met taal Door middel van wekelijkse bijeenkomsten (minimaal 2 groepen) werken aan de verbetering van het taalniveau bij met name allochtonen die niet goed Nederlands spreken en (daardoor) in een bepaalde mate van isolement leven. Tegelijkertijd deelnemers meer actief maken, in de buurt (aansluiten bij bestaande activiteiten en voorzieningen) of bij iets anders wat ze interessant vinden. Het project is gericht op mannen en vrouwen. Deelnemers worden benaderd / aangesproken op hun actorschap en niet hun slachtofferschap. Zij worden bejegend vanuit een gemeenschappelijkheid (als buurtbewoner, ouder of senior) i.p.v. alleen maar op afkomst. Deelnemers bewuster maken van de eigen talenten en mogelijkheden en hen positiever en actiever maken. Geheel 2012 Stichting OVAA i.s.m. het Moedercomité Woensel-Zuid, Welzijn Eindhoven Activering Activering Communicatie via de nieuwsbrief Communicatie via de communitywebsite Minimaal 2 x per jaar brengt de redactiewerkgroep van SLRZ een Nieuwsbrief uit om bewoners op de hoogte te brengen van alle relevante activiteiten en ontwikkelingen in de buurt. Onderhouden van en communiceren over buurtontwikkelingen via de communitywebsite Bewoners zijn beter op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen en raken daardoor meer betrokken bij de buurt. Bewoners zijn beter op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen en maken steeds meer gebruik van de ontmoetingsfuncties die de Voorjaar en najaar Gehele jaar SLRZ i.s.m. Welzijn Eindhoven en overige partners actief in Rapenland Zuid. SLRZ i.s.m. andere buurtpartners 14

16 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Zorgdragen voor permanente website biedt. promotie van de website. Perspectief voor jeugd Talentontwikkeling jeugd Activiteiten aanbieden gericht op talent- en competentieontwikkeling en empowerment van kwetsbare kinderen, tieners en jongeren in de buurt. Hiervoor een aansprekend activiteitenprogramma op basis van een behoeftenpeiling bij de verschillende doelgroepen. Uitvalsbasis hiervoor is steunpunt De Raap. Deelname aan de PSVstreetleague. Jongerenwerk, gemeente en buurtbrigadier investeren in kennen en gekend worden. Jongeren worden op een positieve manier betrokken bij de leefbaarheid van de buurt. Ook ouders/ buurtbewoners worden geworven om te helpen bij het opzetten en ondersteunen van kinder-, tiener- en jongerenactiviteiten. Kinderen hebben inzicht in hun talenten en kansen, ontwikkelen hun sociale en communicatieve competenties en krijgen daardoor een beter zelfbeeld en ontwikkelen zich tot evenwichtigere (jong)volwassenen. Er vindt geen structurele overlast meer plaats door groepen jongeren. Incidentele overlast wordt vroegtijdig gesignaleerd en er worden adequate maatregelen getroffen om dit op te lossen en te voorkomen. Gehele jaar SLRZ i.s.m. Welzijn Eindhoven, Moedercomité, Vadercomité en buurtvrijwilligers. 15

17 7. Overlegvormen Overlegvormen Rol Taakstelling Samenstelling Kernteam Regie op buurtproces en volgen van de voortgang van de activiteiten van het buurtcontract. - Aansturing van het totale proces. - Signaleren en analyseren van actuele trends en ontwikkelingen. - Bewaken van de voortgang van de activiteiten uit het buurtcontract. - Evalueren van de opbrengst van de inspanningen. - Realiseren van de benodigde randvoorwaarden voor de uitvoering van gewenste activiteiten. - Voorbereiden van planvorming voor het volgend jaar. - Overlegfrequentie: 1 x per maand. - Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland- Zuid - Welzijn Eindhoven: opbouwwerk en jongerenwerk - Gemeente Eindhoven - Woonbedrijf - Ad hoc: buurtbrigadier, politienetwerker en andere relevante themadeskundigen Afstemmingsoverleg Buurtpartners Rapenland Zuid Afstemming van concrete activiteitenprogramma s, evalueren van de voortgang/ resultaten en bevorderen van nieuwe vormen van samenwerking. - Signaleren van knelpunten en aandachtspunten in de buurt. - Overleggen over (nieuwe) buurtactiviteiten. - Afstemmen van werkzaamheden. - Volgen van de voortgang. - Tot stand brengen van nieuwe vormen van samenwerking. - Overlegfrequentie: 1x per kwartaal. - Afstemmen van de financiële, capacitaire en organisatorische randvoorwaarden (menskracht en middelen). - Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid - Buurtvereniging Rapenland Zuid - Gemeente Eindhoven - Woonbedrijf - Welzijn Eindhoven - Politie Woensel-Zuid. - Buurtvereniging Rapenland-Zuid - Vadercomité Woensel-Zuid El Mostakbel - OVAA - Moedercomité Breed Wijkoverleg Betrekken van bewoners bij de bevordering van de leefbaarheid van de buurt. - Minimaal 1 x per jaar worden buurtbewoners uitgenodigd om te praten over buurtgerelateerde zaken en de voortgang van het buurtcontract. Hierin geeft Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid informatie over haar activiteiten en kunnen bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden worden aangetrokken. Doel is ook meer betrokkenheid, invloed, inspraak van bewoners bij de buurt te verkrijgen. Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid i.s.m. buurtcontractpartners. 16

18 8. Contactgegevens partners Organisatienaam Postadres Postcode Woonplaats Buurtvereniging Rapenland-Zuid Gregorius Coolstraat BE Eindhoven Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Gregorius Coolstraat BE Eindhoven Vadercomité Woensel-Zuid El Mostakbel p/a Welzijn Eindhoven, Postbus RB Eindhoven Woonbedrijf Postbus AG Eindhoven Moedercomité Woensel-Zuid p/a Welzijn Eindhoven, Postbus RB Eindhoven Politie Woensel Postbus BM Eindhoven Gemeente Eindhoven Postbus RB Eindhoven Welzijn Eindhoven Postbus RB Eindhoven OVAA Klokgebouw AB Eindhoven 17

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

aan t Hool BUURTCONTRACT

aan t Hool BUURTCONTRACT aan t Hool BUURTCONTRACT 2012 Buurtcontract t Hool 2012 Partners Mark van der Hijden, Voorzitter LT Naam, functie Naam, functie Mary Fiers, wethouder Naam, functie Politiechef 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

aan Mensfort BUURTCONTRACT

aan Mensfort BUURTCONTRACT aan Mensfort BUURTCONTRACT 2012 Kernpartners Buurtcontract 2012 Mensfort Jan van Peer, voorzitter Mary Fiers, wethouder Rob Nieuwkerk, netwerker Imco de Vos, Senior Klantbeheerder Ingrid van Gijzel, districtsmanager

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010 Plan van aanpak Project Onze Wijk 2010 Plaats, datum: Opgesteld door: Opdrachtgever: Projectleider: Woudenberg, naam, functie..(indien van toepassing) Versie Versie:..(maand/jaar) Becommentarieerd door:

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor Focus op emancipatie in een ander decor Stadsvernieuwing Achterstandswijk Probleem cumulatiegebied Stagnatiegebied Hoerenbuurt. Probleemwijk Impulsbuurt Groot stedenbeleid Integraal wijkvernieuwingsgebied

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Stadszaken (jeugd, onderwijs, sport) en

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Stadszaken (jeugd, onderwijs, sport) en Gemeente Haarlem Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Stadszaken (jeugd, onderwijs, sport) en Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Aan de leden van de raadscommissie Samenleving/de raad van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Doorontwikkeling Wmo en Jeugd. 10 oktober 2016

Doorontwikkeling Wmo en Jeugd. 10 oktober 2016 Doorontwikkeling Wmo en Jeugd 10 oktober 2016 Aftrap Nathalie Peijs Programmadirecteur Sociaal Domein Aanleiding en proces Afspraak met raad en stad: voortdurend leren en verbeteren/doorontwikkelen Wmo

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

12 JUNI 2015 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VOORTGANGSRAPPORTAGE. Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE

12 JUNI 2015 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VOORTGANGSRAPPORTAGE. Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE Hangplekken Hangplekken zijn van alle tijden; de behoefte om vrienden te ontmoeten, samen wat te kletsen en te lachen

Nadere informatie

Corpovenista project student en stadsbuurt: projectevaluatie

Corpovenista project student en stadsbuurt: projectevaluatie Inplaatsing, Woensel West, Eindhoven Titel project Inplaatsing, Woensel West, Eindhoven Locatie stadsbuurt/stad Woensel West, Eindhoven Doorlooptijd Inmiddels 2 jaar Organisatie Woningcorporatie Trudo

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Inleiding. Vooraf. Doelen van de pilots sociaal domein

Inleiding. Vooraf. Doelen van de pilots sociaal domein Aan: College van Burgemeester en Wethouders Van: Burgemeester Cox, Wethouders Geilen en Verblakt Datum: 15-09-2016 Betreft: C-memo iz doorontwikkeling wijkgericht werken Stadbroek en Stadsdeel 1 Inleiding

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT

aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT 2012 Buurtcontract 2012 Kerstroosplein Partners Namens het Leefbaarheidsteam Kerstroosplein, Dhr. F. Ebben Mevr.M.Minnaar, manager Wonen Dhr.H.M.F. Claas, districtsmanager

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 53/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: eind april Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Programma

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet Inleiding De gemeente Hellendoorn heeft vijf woonservicegebieden ingesteld: 1. Marle, Daarle, Daarleveen 2. Nijverdal Noord, Hulsen 3. Nijverdal

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen:

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen: Eindevaluatie Mobiele Joppen Papesteeg en Park Groenedijk Juli 2015 1. De mobiele Jop (MJOP) De gemeente Tiel beschikt over twee mobiele joppen (MJOP) die in kunnen worden gezet op plaatsen waar noodzakelijke

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie