aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging"

Transcriptie

1 aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid dercomit Vaoensel zuid W é Buurtvereniging 2012

2 Buurtcontract Rapenland-Zuid 2012 Partners Buurtvereniging Rapenland-Zuid Ling Tsai, voorzitter Ingrid van Gijzel, Districtsmanager Woensel Zuid Mary Fiers, wethouder Mohamed el Haddad, voorzitter Rob Nieuwkerk, netwerker 1

3 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Buurtbeschrijving en -analyse 4 - Feiten en cijfers 3. Speerpunten Woningen 3.2 Woonomgeving 3.3 Samen leven in de buurt 7 4. Wat willen we bereiken Wonen 4.2. Woonomgeving 4.3. Samen leven in de buurt 5. Terugblik op het afgelopen jaar 8 6. Activiteitenoverzicht 9 - Wonen - Woonomgeving - Samen leven Overlegvormen Contactgegevens partners 17 2

4 1. Inleiding Voor u ligt het vierde buurtcontract van actiegebied Rapenland-Zuid. Buurtcontracten maken we in alle buurten die extra aandacht nodig hebben: de wijkvernieuwings- en actiegebieden. Rapenland Zuid is één van de gebieden die door het college aangewezen is als actiegebied. Dit betekent dat het gebied meer aandacht krijgt, zodat de leefbaarheid van de buurt niet verder afglijdt. In het buurtcontract wordt opgenomen wat de diverse organisaties die in uw buurt actief zijn, het komend jaar in deze buurt gaan doen om de leefbaarheid te verbeteren. In dit buurtcontract zijn alleen die activiteiten opgenomen, waarover duidelijkheid bestond toen het contract geschreven werd. Voortgang activiteiten Alle partners uit dit buurtcontract staan gezamenlijk voor de uitvoering van de activiteiten. We spreken elkaar aan en ondersteunen elkaar om de afspraken daadwerkelijk uit te voeren. Vanuit vertrouwen in elkaar is dit ook mogelijk. De voortgang van de activiteiten bespreken we minimaal 6 keer per jaar in het Kernteam Rapenland Zuid. De activiteiten zijn niet juridisch afdwingbaar.. Meer informatie Meer informatie over het buurtcontract vindt u op de website van Stadsdeelteam Woensel Zuid en op de buurtwebsite van Rapenland Zuid: Daarnaast is er de Nieuwsbrief Rapenland Zuid die regelmatig in uw buurt wordt verspreid. Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met: Maurice Delil, Wijkcoördinator, (040)

5 2. Buurtbeschrijving en analyse Rapenland-Zuid wordt begrensd door de straten Thorvaldsenlaan, Pisanostraat, Europalaan en Dr. Cuyperslaan. Dit gedeelte van Rapenland is een woonbuurt met grondgebonden huurwoningen van Woonbedrijf. Actiegebied Rapenland-Zuid kan met recht een woonbuurt genoemd worden. Naast de 310 gezinswoningen staan er slechts drie panden die geen woonfunctie hebben: een tandartspraktijk, de evangelisatieafdeling van het Leger des Heils en steunpunt de Raap. Het ontbreken van voorzieningen als winkels, huisartsen, kinderopvang of een school vormt geen probleem, omdat die in de directe omgeving van de buurt in voldoende mate aanwezig zijn. Zoals uit tabel 1 blijkt, kent Rapenland-Zuid een kleurrijke samenstelling van mensen uit uiteenlopende culturen, met 58% niet-westerse allochtonen. Uit tabel 2 blijkt dat er relatief meer vrouwen dan mannen woonachtig zijn in Rapenland Zuid. Ook gaat het hier om een kinderrijke buurt, wonen er relatief veel jong-volwassenen (15-25) en mensen van middelbare leeftijd (40+-ers). Uit tabel 3 blijkt dat er ook relatief veel eenpersoonshuishoudens in dit deel van Rapenland Zuid zijn en dat het werkloosheidspercentage ongeveer 14% van de beroepsbevolking bedraagt. Het percentage mensen met een uitkering vanuit de Wet Werk en Bijstand bedraagt bijna 11% van de beroepsbevolking. 4

6 Tabel 1: Bevolkingssamenstelling naar herkomst persn uit totaal niet persn uit overige niet T totaal westers % westers westers persn uit persn uit persn uit Nederlandse westerse % niet-westerse abel 2: Bevol kings same Jan van Boonenstraat e.o. (425-B1) Totaal aantal inwoners gebied B1 autochtoon allochtoon 63 % autochtoon 34% allochtoon 8% allochtoon 455 Turkije 163 Marokko 166 Suriname 25 Antillen 12 landen 89 allochtonen 58% nstelling op basis van geslacht en 5-jaars leeftijdscategorieën totaal aantal mannelijke inwoners op 1 januari totaal aantal vrouwelijke inwoners op 1 januari Jan van Boonenstraat e.o. (425-B1) percentages 46,9% 53,1% 6,2% 7,2% 6,5% 7,6% 6,9% 7,6% 5,6% 6,8% 6,2% 8,2% 8,1% 5,3% 3,7% 4,5% 4,4% 2,6% 1,8% 1,0% Tabel 3: Huishoudensamenstelling, mensen die werkloos zijn en mensen die gebruik maken van de Wet Werk en Bijstand huishoudens: 1 persoon op adres huishoudens: 2 personen zonder kind huishoudens: eenoudergezin huishoudens: 2 personen met kind(eren) huishoudens: overige adressen Totaal aantal huishoudens niet-werkende werkzoekenden totaal gerechtigden Wet werk en bijstand totaal Jan van Boonenstraat e.o. (425-B1) percentages 32% 21% 21% 25% 18% 100% 14% 11% Woonbelevingsonderzoek in uitgevoerd door Woonbedrijf als voorbereiding op de renovatie - toonde aan dat een ruime meerderheid tevreden is over de buurt en de woningen. 5

7 De woningen zijn vanwege hun leeftijd toe aan vervanging van grote elementen, zoals kozijnen en dakpannen. Ook gaven bewoners aan graag verbeteringen zoals dubbel glas te willen. Eind 2011 is renovatie van de 310 woningen gestart door Woonbedrijf. Over de woonomgeving en de sfeer in de buurt was de tevredenheid minder. Velen vonden dat er te weinig speelgelegenheid voor kinderen was. Dat beeld bestaat nog steeds. Ook zijn delen van de buurt niet altijd schoon en wordt regelmatig overlast gemeld van parkerende en hardrijdende auto s. De toenmalige overlast door jongeren gaf velen een gevoel van onveiligheid. Er komen nu incidenteel weer signalen en meldingen binnen over overlastgevende jongeren, met name aan het Blondeelpad. Rapenland is verder kinderrijk en er is een nieuwe generatie kinderen in beeld die zich manifesteert in het openbare gebied. Er bestaat behoefte aan speelgelegenheid en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen van diverse leeftijden. Relatief veel bewoners geven aan moeite te hebben om met buren in contact te komen. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Uit het Woonbelevingsonderzoek kunnen we niet concluderen dat taal de belangrijkste barrière is. Bij sommige bewoners bestaat er ergernis over andere gewoonten, andere normen en waarden rond wonen, onderhoud en inrichting van tuinen, gedrag en omgangsvormen. Enkele bewoners gaven aan behoefte te hebben aan activiteiten die het contact tussen buurtbewoners onderling versterken en zegt zich hier ook voor te willen inzetten. Een even groot aantal heeft hier geen behoefte aan. Over het algemeen is er wel (beperkt) contact tussen directe buren, maar de meeste contacten heeft men in de buurt toch met mensen die dezelfde culturele achtergrond delen. Bovendien blijkt uit de buurtanalyse dat de organisatiegraad en het vermogen zich te organiseren onder bewoners zeer laag is; en dat een groot deel van hen de vaardigheden mist om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Bewoners die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, ervaren een drempel waardoor er geen contacten tot stand komen met mensen van andere culturele achtergronden. Gebleken is dat deze factoren ervoor zorgen dat mensen zich vaak minder om elkaar bekommeren. Er komen bij de diverse partners steeds meer signalen binnen dat in een aantal gezinnen problemen voorkomen op het vlak van opvoeding, scholing en werk, isolement, criminaliteit, gezondheid en zelfredzaamheid. Dit vraagt om extra aandacht van relevante buurtpartners. Goed nieuws is de constatering dat na de eerste drie buurtcontracten de organisatiegraad van de buurt verbeterd is en dat het aantal en het bereik van de ontmoetingsactiviteiten is gestegen. Verder is het ontmoetingspunt van Woonbedrijf uitgegroeid tot Steunpunt De Raap. Van dit Steunpunt moet echter nog meer gebruik worden gemaakt voor buurtactiviteiten. 3. Wat zijn de speerpunten? Uit de buurtanalyse van Rapenland-Zuid komen onderstaande drie speerpunten voor 2012 naar voren. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op alle thema s moet vooruitgang worden geboekt om ervoor te zorgen dat Rapenland-Zuid een leefbaardere, veiligere en sociaal sterkere woonbuurt wordt: 3.1 Woningen [ focus op woongenot ] Verbetering van het woongenot. De huizen in het gebied hebben een grondige opknapbeurt nodig. De eerste fase van de renovatie is eind 2011 gestart. De verwachting is dat de totale renovatie is afgerond in Woonbedrijf overlegt periodiek met de door haar ingestelde Renovatiecommissie over de inhoud en voortgang van de renovatie. 3.2 Woonomgeving [ focus op schoon heel veilig ] Permanent monitoring van de woonomgeving om te voorkomen dat deze verloedert. - vervuiling van de openbare en semi-openbare ruimte wordt duurzaam aangepakt met zelfwerkzaamheid van buurtbewoners; - er moet duurzame aandacht zijn voor (sociale) veiligheid (met als insteek preventie van jongerenoverlast en voorkomen van woninginbraken); - de openbare ruimte moet voldoende gelegenheid bieden tot spelen en ontmoeten; - het Blondeelpad moet een centrale plek voor de buurt worden waar bewoners zich kunnen ontspannen, kunnen verblijven/recreëren en elkaar kunnen ontmoeten. 6

8 3.3 Samen leven in de buurt [ focus op ontmoeting activering perspectief voor jeugd aanpak problemen achter de voordeur ] Om het sociale karakter van de buurt te versterken is er een evenwichtig jaarprogramma met activiteiten nodig, met als ingrediënten ontplooiing (van individuen en groepen), ontmoeting, spelen, ontspanning, uitwisseling en informeren; zowel op buurt- als op hofjesniveau. Bewoners zelf moeten zoveel als mogelijk deze activiteiten dragen en organiseren. Professionele partners vervullen hierbij een ondersteunende rol. Steunpunt De Raap is voor de buurtsamenhang een onmisbare voorziening als ontmoetingspunt. De samenhang in een buurt wordt ook beïnvloed door de situatie waarin individuele bewoners en gezinnen verkeren. Een aantal gezinnen heeft te maken met ernstige problemen op het vlak van opvoeding, scholing en werk, sociaal isolement, criminaliteit, gezondheid of zelfredzaamheid. Het is nodig dat dit op basis van signalen en meldingen opgepakt worden door relevante buurtpartners en zo nodig gespecialiseerde hulpverlenende instanties. Rapenland kende een lange geschiedenis van overlast door groepen jongeren. Dankzij een intensieve aanpak is deze overlast de afgelopen jaren verminderd. Preventie van terugval en het ontstaan van nieuwe overlastgevende groepen is een belangrijke opgave. Er zijn namelijk veel kinderen in de buurt aanwezig en een aantal van hen is wellicht kwetsbaar. Randvoorwaardelijk voor de aanpak van alle thema s is dat er inspanningen geleverd worden die actief burgerschap stimuleren. Activiteiten worden voorbereid in samenspraak en afstemming met buurtbewoners en zijn gericht op het activeren van buurtbewoners om een handje mee te helpen. 4. Wat willen we bereiken? 4.1 Wonen [ focus op woongenot ] De woningen sluiten beter aan bij de woonwensen van de bewoners en het woongenot en de positieve buurtwaardering is verhoogd. 4.2 Woonomgeving [ focus op schoon heel veilig ] Ten opzichte van voorgaande jaren: is de buurt duurzamer schoon en heel. Er zijn structureel minder meldingen van zwerfafval en van vervuiling van de openbare en semi-openbare ruimte. is de buurt veiliger, waarbij er minder structurele overlast plaatsvindt door groepen jongeren. Incidentele overlastsituaties worden snel en effectief aangepakt. is het Blondeelpad een veiligere, schonere en aantrekkelijkere speel- en ontmoetingsplek waar kinderen kunnen spelen en bewoners kunnen verblijven/recreëren en ontspannen. 4.3 Samen Leven in de buurt [ focus op ontmoeting activering perspectief voor jeugd aanpak problemen achter de voordeur ] Ten opzichte van voorgaande jaren: bestaat er meer sociale samenhang in de buurt op blok-, straat- en complexniveau. ontmoeten meer bewoners van verschillende culturele achtergronden elkaar tijdens (kleinschalige) activiteiten die ze mede zelf organiseren. zetten meer bewoners van verschillende culturele achtergronden - zich als vrijwilliger in voor andere buurtbewoners, bewonersgroepen (zoals senioren, jongeren enz.), of voor hun straat en/of hofje. sluiten zich meer bewoners van verschillende culturele achtergronden aan bij werkgroepen en het bestuur van de Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid. voelen kinderen, jongeren en tieners zich meer betrokken bij de buurt en wordt er vraaggericht gewerkt aan aansprekende activiteiten voor zinvolle vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en het bieden van perspectief. worden kinderen die in de knel zitten of die in de knel dreigen te raken actiever gesignaleerd. Signalen worden snel en adequaat opgepakt. 7

9 wordt de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen en tieners beter bewaakt door periodieke informatieuitwisseling en afstemming over de gewenste aanpak tussen professionals in het basis- en voortgezet onderwijs, vrijetijdsbesteding, politie, opvoeding(sondersteuning) en (jeugd)zorg. worden individuele problemen achter de voordeur actiever en tijdiger gesignaleerd en is er een duurzaam systeem van vroegtijdige signalering, oplossing en opvolging van (meervoudige) problemen beschikbaar in de buurt. 5. Terugblik op het afgelopen jaar Begin 2011 is de Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid (SLRZ) opgericht. Dit is een organisatie van bewoners, die o.a. het runnen van Steunpunt De Raap op zich heeft genomen. Ook zijn zij aanspreekpunt voor buurtbewoners die leefbaarheidsproblemen signaleren. Het afgelopen jaar is het aantal actieve bestuursleden toegenomen van 4 naar 6. SLRZ neemt ook deel aan het Overleg Buurtpartners Rapenland-Zuid en heeft ook in 2011 gezorgd voor een aantal edities van de Nieuwsbrief Rapenland-Zuid en het beheer van de website Rapenland Zuid nam in 2011 deel aan het pilotproject Living Lab Eindhoven. Met begeleiding van het projectteam heeft de SLRZ een community-website opgezet met diverse functionaliteiten voor informatie en (digitale) ontmoeting. Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om webcams te plaatsen ter bevordering van de buurtveiligheid en zijn een aantal buurtbewoners actief aan het bewegen gegaan met ondersteuning van een zogenaamde activity monitor en een beweegcoach op afstand. Er waren ook tegenvallers. De herinrichting van de openbare ruimte rondom het Blondeelpad gaat de komende jaren niet door vanwege gemeentelijke bezuinigingen. De onderlinge samenwerking tussen organisaties die in Rapenland-Zuid hun werkterrein hebben, is verbeterd. Evenals de samenwerking tussen en met de buurt(organisaties). Men weet elkaar sneller te bereiken en stemt gemakkelijker en beter af bij concrete plannen en activiteiten. Betrokken buurtpartners zijn positief over de verbetering van de sfeer in de buurt. Er hebben meer hofjesactiviteiten plaatsgevonden, waarbij zich vaker en uitgebreider ontmoetingsgelegenheden hebben voorgedaan. Vooral de buurtvereniging en de Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid hebben hierin een groot aandeel geleverd. In Steunpunt De Raap vinden wekelijks taal- en themalessen plaats, in het bijzonder voor allochtone senioren. Ook wordt er huiswerkbegeleiding gegeven aan basisschoolleerlingen. In de periode van is de jongerenproblematiek in Rapenland-Zuid aanzienlijk verminderd. Nieuwe signalen, van nieuwe groepen tieners en jongeren moeten echter goed in de gaten gehouden worden. In het laatste kwartaal van 2011 is Woonbedrijf gestart met de renovatie van 310 woningen. Ter voorbereiding van de renovatie werd begin van het jaar een modelwoning ingericht. Steunpunt De Raap is begin 2011 officieel geopend: langzaamaan ontwikkelt het zich tot een centrale plek in de buurt voor ontmoeting, ontplooiing, ontspanning, overleg, informatie en advies. 8

10 6. Activiteitenoverzicht Wonen [ focus op: woongenot ] Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Wonen Renovatie van 310 woningen Woonomgeving [ focus op: schoon, heel en veilig ] - Gefaseerde uitvoering renovatie - Gehele jaar: overleg renovatiecommissie en terugkoppeling naar de bewoners. 275 opgeleverde gerenoveerde woningen Klantwaardering voor proces en product: minimaal een 7. Gedurende geheel 2012 (eindoplevering 2013) Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Schoon, heel en veilig Wijkschouwen schoonheel-veilig Samen met bewoners 2 x per jaar een wijkschouw houden (één overdag, één na zonsondergang) om ongewenste situaties in de buitenruimte te signaleren en aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties. Verantwoordelijke instanties zorgen zo mogelijk voor een gepaste oplossing van de gesignaleerde knelpunten. Een schonere, helere en veiligere buitenruimte in Rapenland-Zuid. Woonbedrijf i.s.m. huurders 2 e en 4 e kwartaal 2012 Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid (SLRZ) i.s.m. Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf en Buurtbrigadier 9

11 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Veilig Webcamtoezicht (pilot Living Lab) Met behulp van webcams vanuit het project van Living Lab Eindhoven toezicht houden op een aantal hotspots in de buurt. Experimenteren hiermee en evalueren van de opbrengsten voor de buurt. Verbeteren veiligheid(sbeleving) van buurtbewoners. Heel 2012 SLRZ i.s.m. omwonenden, Woonbedrijf, Gemeente Eindhoven, Politie en Living Lab Eindhoven. Schoon Veegacties (blik opzij, dan kan de veger erbij) Het concretiseren van vooraf met bewoners vastgestelde veegbeurten van de trottoirs en pleinen van de hofjes vanuit de campagne: blik opzij, dan kan de veger erbij. Aan de hand van de vastgestelde veegplanning zetten de bewoners op deze veegdagen waarschuwingsborden aan het begin van de straat en spreken buurtbewoners aan op het nakomen van de afspraken. Een schone buurt die bijdraagt aan een positieve woonbeleving. Activering buurtbewoners tot het leveren van een bijdrage aan het schoonhouden van de buurt. Max. 6 x per jaar 2012, in afstemming met buurtbewoners. SLRZ i.s.m. buurtbewoners en Gemeente Eindhoven. Schoon, heel en veilig Gedeeltelijke herinrichting Blondeelpad Herinrichting light van het centrale deel van het Blondeelpad met aandacht voor divers gebruik als ontmoetingsplek en centrale speelplek met ruimte voor verschillende leeftijdsgroepen (12- en 12+). Gepaste oplossing bedenken voor de gerapporteerde Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte als speel- en verblijfsplek. 1 e kwartaal draagvlaktoets, bij positief draagvlak dan: 2 e kwartaal start realisatie. Gemeente Eindhoven i.s.m. SLRZ, omwonenden, kinderen en jongeren, woonbedrijf, jongerenwerk 10

12 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Veiligheid Preventie en aanpak jeugdoverlast hondenoverlast op deze plek. Alle jeugdgroepen in Woensel Zuid worden middels ambulante inzet vanuit het jongerenwerk en de buurtbrigadier in beeld gebracht, geclassificeerd en besproken in het buurtoverleg Jeugd In Beeld. Hier wordt ook de strategie afgesproken hoe om te gaan met deze specifieke groepen en met bepaalde individuen uit deze groepen. Individuele casussen worden besproken in casusoverleg en groepsgerichte signalen worden opgepakt door buurtbrigadier, jongerenwerk en gemeente. Er vindt een mix van interventies plaats, gericht op de jongere en het gezin, de fysieke en sociale omgeving en op de groep. Alle jongerengroepen in het gebied zijn in beeld en zijn geclassificeerd conform de indeling: hinderlijk, overlastgevend, crimineel. Structurele overlast door groepen jongeren wordt verminderd. Incidentele overlast wordt vroegtijdig gesignaleerd en er worden adequate maatregelen getroffen ter preventie daarvan. Doorlopend (zie ook perspectief voor jeugd bij thema samen leven) Jongerenwerk, Buurtbrigadier, gemeente i.s.m. centrum jeugd en gezin, leerplicht, veiligheid. 11

13 Samen leven [ focus op: ontmoeting / activering / perspectief voor jeugd / aanpak problemen achter de voordeur ] Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Ontmoeting/activering Ontmoeten in de buurt Opzetten van (kleinschalige) activiteiten gericht op multiculturele ontmoeting gedurende het jaar: - 2 x bingo - Halloween - rommelmarkt / Multicultimarkt - hofjesactiviteiten - cultuur en identiteit Bewoners uit de buurt met elkaar in contact brengen. Kennen en gekend worden. Verbeteren van het wederzijds begrip en integratie. Activiteitenprogrammering in onderling overleg. Buurtvereniging Rapenland- Zuid (BRZ) i.s.m. SLRZ, multiculturele buurtcomité s, jongerenwerk, opbouwwerk Ontmoeting/activering Steunpunt De Raap Exploïteren en doorontwikkelen van buurtsteunpunt De Raap aan de Thorvaldsenlaan 49. Actief promoten om vanuit het Steunpunt activiteiten te ontplooien zodat het Steunpunt voor Rapenland- Zuid een centrale plek wordt voor ontmoeting, cursussen, jongerenactiviteiten, informatie en adviespunt (juristenspreekuur) en vergaderingen. Activering Doorontwikkeling SLRZ Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid ontwikkelt zich naar grotere zelfstandigheid, profileert zichzelf steeds meer en streeft ernaar een groter draagvlak bij de bewoners tot stand te brengen. SLRZ speelt een toenemende Bewoners treffen elkaar en professionals regelmatig. Hun betrokkenheid bij de buurt wordt vergroot door hen bekend te maken met en te betrekken bij activiteiten en ontwikkelingen in de buurt. Een betere belangenvertegenwoordiging voor de bewoners van Rapenland Zuid met een groter draagvlak bij buurtbewoners. Meer buurtbewoners zetten zich in voor hun directe leefomgeving of voor bepaalde Doorlopend Doorlopend SLRZ i.s.m. BRZ, multiculturele buurtcomité s, jongerenwerk, opbouwwerk Welzijn Eindhoven 12

14 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? rol bij het activeren van groepen uit de buurt. buurtbewoners tot zelfwerkzaamheid. Activering Oprichten multiculturele vader- en moedercomité s In de eerste helft van het jaar. In de buurt worden bewoners geworven om lid te worden van een multicultureel vaderen moedercomité, die buurtactiviteiten gaan uitvoeren op het gebied van jeugd, emancipatie en integratie en leefbaarheid. Ontmoeting Hofjesactiviteiten Hofjesactiviteiten worden opgezet volgens elementen van de straat aan zet methode; het gaat hierbij om maximaal 7 activiteiten op jaarbasis met een gewenst bereik van minimaal 140 bewoners in totaal. De keuze van de hofjes wordt gemaakt in overleg met de buurtpartners. Achter de voordeur Signalering en opvolging Buurtpartners zijn regelmatig aanwezig in de buurt en signaleren individuele en collectieve (zorg)vragen en behoeften achter de voordeur en dragen zorg voor een gepaste wijze van opvolging en (waar mogelijk) oplossing. Bevorderen van de integratie, emancipatie en actief burgerschap. Meer buurtbewoners zetten zich in voor hun directe leefomgeving of voor bepaalde groepen uit de buurt. Bewoners in een straat / hofje zijn meer dan voorheen met elkaar in contact en zetten zich samen in voor de oplossing van door hen zelf gesignaleerde knelpunten in hun straat / hofje. Meer bewoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving waardoor de straat / het hofje als geheel een stijging doormaakt van minimaal 1 trede op de ontmoetingsschaal (meer actief contact, meer deelname aan straatactiviteiten, meer samenwerking om activiteiten te organiseren). Vermindering van (woon)overlast en van problematiek achter de voordeur, verbeteren van de samenwerking en afstemming bij de aanpak en voorkomen van escalatie/verergering van problemen. Planning activiteiten i.s.m. SLRZ, BRZ en buurtbewoners. Geheel 2012 SLRZ i.s.m. buurtbewoners en opbouwwerk Buurtbewoners i.s.m. SLRZ, BRZ, opbouwwerk, Woonbedrijf en gemeente. SLRZ, buurtbewoners, Gemeente, Woonbedrijf, opbouwwerk, jongerenwerk, buurtbrigadier i.s.m. relevante zorgleveranciers 13

15 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Activering Actief met taal Door middel van wekelijkse bijeenkomsten (minimaal 2 groepen) werken aan de verbetering van het taalniveau bij met name allochtonen die niet goed Nederlands spreken en (daardoor) in een bepaalde mate van isolement leven. Tegelijkertijd deelnemers meer actief maken, in de buurt (aansluiten bij bestaande activiteiten en voorzieningen) of bij iets anders wat ze interessant vinden. Het project is gericht op mannen en vrouwen. Deelnemers worden benaderd / aangesproken op hun actorschap en niet hun slachtofferschap. Zij worden bejegend vanuit een gemeenschappelijkheid (als buurtbewoner, ouder of senior) i.p.v. alleen maar op afkomst. Deelnemers bewuster maken van de eigen talenten en mogelijkheden en hen positiever en actiever maken. Geheel 2012 Stichting OVAA i.s.m. het Moedercomité Woensel-Zuid, Welzijn Eindhoven Activering Activering Communicatie via de nieuwsbrief Communicatie via de communitywebsite Minimaal 2 x per jaar brengt de redactiewerkgroep van SLRZ een Nieuwsbrief uit om bewoners op de hoogte te brengen van alle relevante activiteiten en ontwikkelingen in de buurt. Onderhouden van en communiceren over buurtontwikkelingen via de communitywebsite Bewoners zijn beter op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen en raken daardoor meer betrokken bij de buurt. Bewoners zijn beter op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen en maken steeds meer gebruik van de ontmoetingsfuncties die de Voorjaar en najaar Gehele jaar SLRZ i.s.m. Welzijn Eindhoven en overige partners actief in Rapenland Zuid. SLRZ i.s.m. andere buurtpartners 14

16 Thema Onderwerp Wat gaat er gebeuren? Beoogd resultaat Wanneer? Wie? Zorgdragen voor permanente website biedt. promotie van de website. Perspectief voor jeugd Talentontwikkeling jeugd Activiteiten aanbieden gericht op talent- en competentieontwikkeling en empowerment van kwetsbare kinderen, tieners en jongeren in de buurt. Hiervoor een aansprekend activiteitenprogramma op basis van een behoeftenpeiling bij de verschillende doelgroepen. Uitvalsbasis hiervoor is steunpunt De Raap. Deelname aan de PSVstreetleague. Jongerenwerk, gemeente en buurtbrigadier investeren in kennen en gekend worden. Jongeren worden op een positieve manier betrokken bij de leefbaarheid van de buurt. Ook ouders/ buurtbewoners worden geworven om te helpen bij het opzetten en ondersteunen van kinder-, tiener- en jongerenactiviteiten. Kinderen hebben inzicht in hun talenten en kansen, ontwikkelen hun sociale en communicatieve competenties en krijgen daardoor een beter zelfbeeld en ontwikkelen zich tot evenwichtigere (jong)volwassenen. Er vindt geen structurele overlast meer plaats door groepen jongeren. Incidentele overlast wordt vroegtijdig gesignaleerd en er worden adequate maatregelen getroffen om dit op te lossen en te voorkomen. Gehele jaar SLRZ i.s.m. Welzijn Eindhoven, Moedercomité, Vadercomité en buurtvrijwilligers. 15

17 7. Overlegvormen Overlegvormen Rol Taakstelling Samenstelling Kernteam Regie op buurtproces en volgen van de voortgang van de activiteiten van het buurtcontract. - Aansturing van het totale proces. - Signaleren en analyseren van actuele trends en ontwikkelingen. - Bewaken van de voortgang van de activiteiten uit het buurtcontract. - Evalueren van de opbrengst van de inspanningen. - Realiseren van de benodigde randvoorwaarden voor de uitvoering van gewenste activiteiten. - Voorbereiden van planvorming voor het volgend jaar. - Overlegfrequentie: 1 x per maand. - Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland- Zuid - Welzijn Eindhoven: opbouwwerk en jongerenwerk - Gemeente Eindhoven - Woonbedrijf - Ad hoc: buurtbrigadier, politienetwerker en andere relevante themadeskundigen Afstemmingsoverleg Buurtpartners Rapenland Zuid Afstemming van concrete activiteitenprogramma s, evalueren van de voortgang/ resultaten en bevorderen van nieuwe vormen van samenwerking. - Signaleren van knelpunten en aandachtspunten in de buurt. - Overleggen over (nieuwe) buurtactiviteiten. - Afstemmen van werkzaamheden. - Volgen van de voortgang. - Tot stand brengen van nieuwe vormen van samenwerking. - Overlegfrequentie: 1x per kwartaal. - Afstemmen van de financiële, capacitaire en organisatorische randvoorwaarden (menskracht en middelen). - Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid - Buurtvereniging Rapenland Zuid - Gemeente Eindhoven - Woonbedrijf - Welzijn Eindhoven - Politie Woensel-Zuid. - Buurtvereniging Rapenland-Zuid - Vadercomité Woensel-Zuid El Mostakbel - OVAA - Moedercomité Breed Wijkoverleg Betrekken van bewoners bij de bevordering van de leefbaarheid van de buurt. - Minimaal 1 x per jaar worden buurtbewoners uitgenodigd om te praten over buurtgerelateerde zaken en de voortgang van het buurtcontract. Hierin geeft Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland Zuid informatie over haar activiteiten en kunnen bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden worden aangetrokken. Doel is ook meer betrokkenheid, invloed, inspraak van bewoners bij de buurt te verkrijgen. Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid i.s.m. buurtcontractpartners. 16

18 8. Contactgegevens partners Organisatienaam Postadres Postcode Woonplaats Buurtvereniging Rapenland-Zuid Gregorius Coolstraat BE Eindhoven Stg. Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Gregorius Coolstraat BE Eindhoven Vadercomité Woensel-Zuid El Mostakbel p/a Welzijn Eindhoven, Postbus RB Eindhoven Woonbedrijf Postbus AG Eindhoven Moedercomité Woensel-Zuid p/a Welzijn Eindhoven, Postbus RB Eindhoven Politie Woensel Postbus BM Eindhoven Gemeente Eindhoven Postbus RB Eindhoven Welzijn Eindhoven Postbus RB Eindhoven OVAA Klokgebouw AB Eindhoven 17

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor Focus op emancipatie in een ander decor Stadsvernieuwing Achterstandswijk Probleem cumulatiegebied Stagnatiegebied Hoerenbuurt. Probleemwijk Impulsbuurt Groot stedenbeleid Integraal wijkvernieuwingsgebied

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 53/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: eind april Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Programma

Nadere informatie

Corpovenista project student en stadsbuurt: projectevaluatie

Corpovenista project student en stadsbuurt: projectevaluatie Inplaatsing, Woensel West, Eindhoven Titel project Inplaatsing, Woensel West, Eindhoven Locatie stadsbuurt/stad Woensel West, Eindhoven Doorlooptijd Inmiddels 2 jaar Organisatie Woningcorporatie Trudo

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

12 JUNI 2015 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VOORTGANGSRAPPORTAGE. Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE

12 JUNI 2015 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VOORTGANGSRAPPORTAGE. Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE Hangplekken Hangplekken zijn van alle tijden; de behoefte om vrienden te ontmoeten, samen wat te kletsen en te lachen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Het sociale wonder van Eindhoven

Het sociale wonder van Eindhoven Werkplan 2014 Wijkgericht werken, participatie en meedoen Het sociale wonder van Eindhoven september 2013 OVAA, stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven Klokgebouw 196, 5617 AB Eindhoven

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost

Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost 1. Analyse knelpunten Om een analyse te geven van de knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregel, volgen

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Clup Welzijn Jongerenwerk Beemster. Plan van aanpak Jongerenwerk Beemster. Jongerenwerk Beemster

Clup Welzijn Jongerenwerk Beemster. Plan van aanpak Jongerenwerk Beemster. Jongerenwerk Beemster Clup Welzijn Jongerenwerk Beemster Plan van aanpak Jongerenwerk Beemster Jongerenwerk Beemster Plan van aanpak Jongerenwerk Beemster September 2012 Purmerend, 6 september 2012 Contactgegevens: Jan Theo

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT

aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT 2012 Buurtcontract 2012 Kerstroosplein Partners Namens het Leefbaarheidsteam Kerstroosplein, Dhr. F. Ebben Mevr.M.Minnaar, manager Wonen Dhr.H.M.F. Claas, districtsmanager

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Onderstaand treft u de totale opbrengst tot nu toe aan, gegroepeerd naar thema.

Onderstaand treft u de totale opbrengst tot nu toe aan, gegroepeerd naar thema. In de afgelopen periode zijn we inmiddels 2 keer bij elkaar geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we gekeken naar de kansen en aandachtspunten in de Waterwijk en naar de behoefte van de wijk. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Analyse aanbod Ermelo

Analyse aanbod Ermelo Analyse aanbod Ermelo (Op basis van cijfers 2008) A. Aanknopingspunten uit Actief en betrokken meerjarenbeleidsplan Wmo 2008-2012 Om zelfredzaamheid te vergroten en mensen meer te betrekken bij activiteiten

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Aanleiding voor deze projecten: 2. Waarom deze graffiti niet verwijderd is. 2. Aanpak. 2. Wijkorgaan. 2

Aanleiding voor deze projecten: 2. Waarom deze graffiti niet verwijderd is. 2. Aanpak. 2. Wijkorgaan. 2 Anti graffiti project: Inhoud pagina Aanleiding voor deze projecten: 2 Waarom deze graffiti niet verwijderd is. 2 Aanpak. 2 Wijkorgaan. 2 Drie wijken waarin de meeste graffiti bekladdingen gemeld zijn.

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Respect op het plein. Werken aan gedragsverandering in de buurt. Nanne Boonstra Jodi Mak Ron van Wonderen

Respect op het plein. Werken aan gedragsverandering in de buurt. Nanne Boonstra Jodi Mak Ron van Wonderen Respect op het plein Werken aan gedragsverandering in de buurt Nanne Boonstra Jodi Mak Ron van Wonderen Juli 2009 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Werken aan leefbaarheid in de openbare ruimte 11 1.1

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Strategisch communicatieplan Stokhasselt 2012-2015

Strategisch communicatieplan Stokhasselt 2012-2015 Strategisch communicatieplan Stokhasselt 2012-2015 Stokhasselt is een schone, veilige wijk om te leven, wonen en spelen. Kinderen krijgen goede kansen en bewoners helpen elkaar vooruit. December 2011 1.

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe Stichting Mudanthe Mudanthe brengt mensen samen in diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. Onze sleutelwoorden zijn diversiteit, ontmoeting, enthousiasme, laagdrempelig en gewoon doen. Mudanthe

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

swb stichting welzijn brummen de Triangel P*fLITI E Convenant porten, Bewegen en Ontmoeten op en rond het Cruyff Court Eerbeek Cornells Jstsss

swb stichting welzijn brummen de Triangel P*fLITI E Convenant porten, Bewegen en Ontmoeten op en rond het Cruyff Court Eerbeek Cornells Jstsss INT16.0468 Convenant porten, Bewegen en Ontmoeten op en rond het Cruyff Court Eerbeek Gemeente Brummen G R U Y F F FOUNDATION de Triangel Jongerenwerk/opbouwwerk swb stichting welzijn brummen é Cornells

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving In april 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar mening over de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving.

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie