aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT"

Transcriptie

1 aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT 2012

2 Buurtcontract 2012 Kerstroosplein Partners Namens het Leefbaarheidsteam Kerstroosplein, Dhr. F. Ebben Mevr.M.Minnaar, manager Wonen Dhr.H.M.F. Claas, districtsmanager Mary Fiers, wethouder wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Dhr. L. Vogels, teammanager welzijn in wijken Dhr. G. Jansen, commissaris van politie Mevr. H. Henkens, rehabilitatiedeskundige 1

3 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Buurtbeschrijving Feiten en cijfers 2.2 Kijk op het Kerstroosplein 3. Terugblik op afgelopen jaar/jaren 5 4. Speerpunten 8 5. Voortgang activiteiten 9 6. Activiteitenoverzicht Overlegvormen Contactgegevens partners 21 2

4 1. Inleiding Voor u ligt het 3e buurtcontract van de buurt Kerstroosplein. Buurtcontracten maken we in alle buurten die extra aandacht nodig hebben: de wijkvernieuwings- en actiegebieden. In de wijkvernieuwingsgebieden is het duurzaam herstel van de fysieke en sociale kwaliteit van de buurten de centrale doelstelling. In de actiegebieden gaat het om impulsen aan de leefbaarheid, gericht op het voorkomen van verval. In het buurtcontract wordt opgenomen wat de diverse organisaties die in uw buurt actief zijn, het komend jaar in deze buurt gaan doen. Daarmee is voor bewoners, maar ook voor betrokken organisaties duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Wat we uiteindelijk willen bereiken is dat u als bewoner van het Kerstroosplein zich meer betrokken voelt bij uw buurt en dat uw invloed op alles wat er in de buurt gebeurt groter wordt. Daarnaast willen we een betere samenwerking bereiken tussen alle partijen die in het Kerstroosplein actief zijn. voortgang van de activiteiten. Een uitgebreid overzicht van alle overlegvormen en betrokken partijen vindt u achterin dit buurtcontract. Meer informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende website: Ook kunt u informatie vinden in de nieuwsbrief van Plein 1 of er even binnenlopen. Plein 1 is gevestigd aan de Waterroosstraat 1 Verder kunt u ook voor informatie op de website kijken: U kunt ook contact opnemen met Agnes Heck wijkcoördinator Kerstroosplein, gemeente Eindhoven, bereikbaar via of Dit buurtcontract voor het Kerstroosplein heeft betrekking op het jaar Samen met de partners is in 2010 een buurtanalyse gemaakt. Hieruit is een aantal zaken naar voren gekomen die de komende tijd extra aandacht vragen voor de buurt Kerstroosplein. Aan de partners en aan de bewonersorganisatie is gevraagd om te bekijken wat ieder vanuit de eigen organisatie kan bijdragen om deze knelpunten aan te pakken. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar concrete activiteiten en zijn in dit buurtcontract vastgelegd. Overlegstructuur We vinden het belangrijk dat er in uw buurt een goed overleg plaatsvindt. Over de activiteiten uit het buurtcontract vindt tussen gemeente, partners en bewoners overleg plaats in het leefbaarheidsteam. We bespreken daar ontwikkelingen en nieuwe initiatieven, maar ook de 3

5 2. Buurtbeschrijving 2.1. Feiten en cijfers Het Kerstroosplein is gelegen tussen de Leenderweg, Floralaan west en de Roostenlaan. De buurt heeft een goede ligging; dichtbij uitvalswegen, nabij het centrum en natuurgebied. Het groen van de wijk concentreert zich op het Kerstroosplein. De nabijheid van een uitgebreid winkelcentrum met trekkers als Albert Heijn en Intertoys en de weekmarkt op het nabij gelegen Gerardusplein geven een extra kwaliteit aan dit gebied, evenals de winkels en horecavoorzieningen aan de Leenderweg. De kern van de buurt wordt gevormd door het Kerstroosplein, dat in potentie drager kan zijn van het sociale leven in deze buurt. Op de hoek van het plein met de Waterroosstraat is in de zomer van 2008 een huiskamer/steunpunt (Plein 1) gerealiseerd met daaraan gekoppeld een uitleen van materialen, zoals een aanhanger, bladblazer, heggenschaar en behangafstomer. Aan de Floralaan ligt het Spilcentrum Floralaan waar veel kinderen uit de buurt naar school gaan. Voor het schoolgebouw, gelegen aan het Kerstroosplein, wordt het komende jaar een nieuwe bestemming gezocht. Het pand is eigendom van de gemeente. In het Kerstroosplein wonen 1939 mensen, hiervan zijn er 1003 mannen en 936 vrouwen. 49% behoort tot de groep lage inkomens. Een derde deel valt in de leeftijdscategorie van 45 jaar of ouder Kijk op de buurt Kerstroosplein De leeftijd van de woningen in combinatie met een slechte woontechnische kwaliteit zijn voor Wooninc. aanleiding om een groot gedeelte van hun woningen te slopen en daar nieuwbouw te plegen. Dit biedt de kans om de woningen te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, in te spelen op vergrijzing en eventueel meer groen terug te brengen in de wijk. Ook Woonbedrijf zit niet stil. Zij is zich nog aan het beraden. Dit betekent dat zij nog nadenken over hoe om te gaan met hun bezit in de toekomst. Centraal in het gebied ligt het Kerstroosplein met daaraan gelegen buurtontmoetingsruimte Plein 1; tezamen een ontmoetingsplaats voor de hele buurt. Er worden jaarlijks diverse drukbezochte activiteiten georganiseerd, waarbij ook altijd veel mensen bereid zijn handjes te leveren om te helpen. Daarnaast neemt de Koptische Kerk aan de Alpenroosstraat een bijzondere positie in. Wekelijks komen hier bezoekers uit diverse plekken in Nederland om de dienst bij te wonen. Er is een goed contact met het bestuur van de kerk. De buurt kan gekarakteriseerd worden als een leuke buurt met een eenzijdig woningaanbod, waarvan tweederde deel bestaat uit huurwoningen. Deze huurwoningen zijn in het bezit van Wooninc. en Woonbedrijf. Vrijwel alle woningen zijn eengezinswoningen en dateren van vóór

6 3. Terugblik op het afgelopen jaar Vorig jaar is in de buurt Kerstroosplein voor de tweede keer gewerkt met een buurtcontract. In dit hoofdstuk kijken we terug op wat er de afgelopen tijd in het Kerstroosplein is gedaan op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. Graffitiproject In 2009 is er gestart met het graffitiproject. Dit is in 2011 gecontinueerd. Er is een contract afgesloten met schoonmaakbedrijf Van der Vleut. Alle aangebrachte graffiti wordt, kort nadat het ontdekt is, verwijderd. De Social Sofa, een van de thema s van het graffitiproject in 2010/2011, is in het voorjaar van 2011 voltooid en op het Kerstroosplein geplaatst. De Social Sofa is een betonnen bank die door buurtbewoners met mozaïektegels beplakt wordt. In dit geval hebben de kinderen van VSO de Korenaer een ontwerp gemaakt en gemozaïekt. Na de zomer zijn de NRE huisjes op het Kerstroosplein schoongemaakt en zijn er door kinderen van de basisschool prachtige panelen geschilderd. Deze worden nog op een mooie locatie in de buurt opgehangen. Speeltuintje Resedastraat Omdat bewoners met kleine kinderen een speelvoorziening dicht in de buurt misten is na een samenspraakproces met de bewoners de beslissing genomen om aan de Resedastraat/Waterroosstraat een speelplek te realiseren. Voordat deze speelplek gerealiseerd kon worden moest er ook nog een verkeersbesluit genomen worden om een deel van de Waterroosstraat af te sluiten. In mei 2011 is het speeltuintje gerealiseerd en wordt inmiddels veelvuldig door de kleintjes uit de buurt gebruikt. 5

7 Waardebonnen In het Kerstroosplein is een regiegroep actief. Zij beoordeelt de initiatieven die worden ingediend op hun bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie. In 2011 is onder andere een waardebon gegeven aan: Materialen voor de jaarlijkse Kerstmarkt Feestverlichting Buurtbarbecue Rapport eenzaamheid In 2010 is er een eerste aanzet gedaan om eenzaamheid c.q. individuele problematiek onder bewoners van het Kerstroosplein te onderzoeken. In dit kader hebben alle bewoners van Wooninc van 65 jaar en ouder een huisbezoek gehad. Hierin werd door een open interview het gesprek aangegaan. Dit heeft geleid tot meer inzicht in wat er speelt achter de voordeur en in de belevingswereld van deze mensen. Behoeftes zijn in beeld gebracht, er zijn problematieken aan het licht gekomen en een aantal bewoners hebben we onder kunnen brengen bij hulpverlenende instanties. In 2011 is aan dit onderzoek verder invulling gegeven. Nu hebben alle bewoners van Woonbedrijf van 65 jaar en ouder een huisbezoek gehad. Ook uit deze gesprekken zijn behoeftes in beeld gebracht, problematieken aan het licht gekomen en een paar bewoners zijn ondergebracht bij hulpverlenende instanties. Verder kijken of luisteren dan wat je misschien ziet of hoort. Dat gaat dus dieper en is breder dan het puur signaleren van een probleem. Je kunt zaken signaleren die op allerlei leefgebieden betrekking hebben. We vinden het belangrijk om samen te leren, te begeleiden en op te leiden: wat doe je met hetgeen je signaleert? Hoe pak je het op? Met iedereen die actief betrokken is bij Plein 1 en het Kerstroosplein hebben we workshops/themabijeenkomsten gehad waarin we aandacht hebben besteed aan het opvangen van signalen uit je buurt. Wat doe je met de signalen die je opvangt? Wat heb je nodig? Hoe kunnen we, door goed te signaleren, iedereen die dat kan en wil, een steentje laten bijdragen aan een leefbare buurt. De workshops- themabijeenkomsten: Signaleren en oppakken van problemen van individuele bewoners Belangrijk bij het hiervoor genoemde onderzoek is het signaleren van problematieken en de daarbij horende behoeftes. Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Dat betekent dat we met iedereen die actief betrokken is bij Plein1 en de buurt een goed gevoel moeten ontwikkelen voor wat het probleem is, wat er nodig is en wat de persoon zelf kan. 6

8 Een aantal concrete acties is aan de hand van deze workshops bedacht en deels al uitgevoerd: Uitgevoerd: Herkenbaarheid Plein1 buitenkant: de buitenkant en de omgeving van het pand zijn nog toegankelijker en gezelliger maken. Zoals de beplanting die vernieuwd is, de poort die verbreed is, de fietsenrekken die zijn geplaatst. Er is een ideeënbus aan de gevel gehangen zodat bewoners ook na sluitingstijd van Plein1 een idee kunnen indienen. De binnenplaats is opnieuw betegeld. De nog openstaande acties worden in 2012 verder opgepakt : Een vlag met logo van Plein1 laten maken en uithangen om duidelijk te maken dat Plein1 open is. Mogelijkheid om waardebonnen aan te vragen verder promoten. Een mobiel terras organiseren op locatie Floraplein, met als thema ontmoeten en elkaar en Plein 1 als voorziening ( beter) leren kennen. Herkenbaarheid professionals: Een document maken waarop de professionals die in het Kerstroosplein werken zich kort voorstellen voorzien van foto en bruikbare informatie voor de bewoners.. Metamorfose Plein1 De buurtontmoetingsruimte Plein1 heeft ook aan de binnenkant in de zomer 2011 een enorme verandering ondergaan. Onder begeleiding en coaching van een binnenhuisarchitect van Woonbedrijf (die dit op haar beurt ook weer vrijwillig heeft gedaan) zijn de bewoners aan de slag gegaan om Plein1 om te toveren tot een kleurige, gezellige en uitnodigende ruimte. Dit om ervoor te zorgen dat nog meer bewoners uit de buurt zich uitgenodigd en welkom voelen in Plein1. Sociale Kaart In 2011 hebben we een kaart gemaakt met daarop alle belangrijke organisaties, hulpverleners en voorzieningen in en rondom de buurt Kerstroosplein. Er is een kaartenbak gemaakt met mapjes die zijn gekoppeld aan een overzichtskaart zodat het voor iedereen makkelijker is geworden de informatie die nodig is snel te vinden. 7

9 4. Speerpunten Zoals in hoofdstuk 3 al beschreven hebben we in 2010 en 2011 de eenzaamheid onder een groot deel van de senioren in het Kerstroosplein onderzocht en daar waar mogelijk vertaald naar individuele hulp of een collectieve aanpak. We hebben ervaren en geconcludeerd dat eenzaamheid maar een deel van de lading dekt van de individuele problematiek in het Kerstroosplein. Vaak is er ook sprake van sociale, psychische of financiële problemen of een combinatie daarvan. In 2012 willen we werken aan een nadere analyse en aanpak van de overige problemen. We gaan ons in 2012 richten op het versterken en vergroten van de formele en informele netwerken in de buurt met als doel dat we elkaar goed weten te vinden wanneer het nodig is, zodat er zo efficiënt mogelijk hulp, advies en/of informatie geboden én zelf gevonden kan worden. We willen dit op de hierna genoemde wijze aanpakken. bijeenkomsten voor beleggen zodat we samen het gevoel kunnen ontwikkelen en zorgen dat we hetzelfde in de materie staan. Nadere analyse en aanpak van individuele problematiek We gaan de kennis die er bij de diverse partners en bewoners is over de buurt beter in kaart brengen en daarbij brengen we ook in kaart of de juiste hulp, advies en informatie in de buurt aanwezig en toegankelijk is om deze problematieken aan te pakken.. Workshops/themabijeenkomsten Net als vorig jaar is het belangrijk om het gevoel voor het signaleren van problematieken te blijven ontwikkelen. Je kunt problemen op allerlei leefgebieden signaleren. Bezoekers van het steunpunt komen niet altijd alleen maar iets halen, maar hebben ook wat te brengen. De samenwerkingspartners en de bewoners hebben hier een rol in. We vinden het belangrijk om mensen te begeleiden en op te leiden: wat doe je met je signalering. Deskundigheidsbevordering door middel van een training behoort tot de mogelijkheden We gaan weer gezamenlijk optrekken, dus iedereen die actief betrokken is bij Plein 1 en het Kerstroosplein, doet weer mee. We zullen hier Tijdige aanpak van huurachterstand Opnieuw zullen ook dit jaar de bewoners die een huurachterstand hebben door de corporaties benaderd worden. Dit gebeurt door middel van belrondes of huisbezoeken. Op deze manier hopen we in een vroeg stadium oplossingen te vinden, zodat de schuld niet verder oploopt. Daarnaast kunnen we op deze manier eventuele andere problemen opsporen en doorleiden c.q. aanpakken. 8

10 Vervolg sociale kaart; versterken en vergroten van informele en formele netwerken In 2012 gaan we de sociale kaart meer benaderen vanuit de netwerkgedachte. Wie hebben we nodig waarvoor? Elkaar kennen en gekend worden. Weten naar wie we moeten verwijzen en bij wie we moeten zijn. Dat betekent dat we met de vaste vrijwilligers ook bezoeken bij andere organisaties afleggen of dat we mensen bij Plein 1 uitnodigen. Ook gaan we in 2012 proberen of we meer mensen uit de koopwoningen actief betrokken te krijgen bij de buurt door ze actief te benaderen. Dit willen we doen door aansluiting te zoeken bij de activiteiten (sociaal en fysiek) die in de buurt georganiseerd worden in We hopen zo een uitbreiding te krijgen van actieve bewoners die zich voor hun buurt in willen zetten. Ook brengen we opnieuw het waardebonnensysteem nog eens onder de aandacht omdat het een prachtig middel is om buurtbetrokkenheid te stimuleren. 5. Voortgang activiteiten Alle partners uit dit buurtcontract staan gezamenlijk voor de uitvoering van de activiteiten. We spreken elkaar aan en ondersteunen elkaar om de activiteiten daadwerkelijk uit te voeren. We doen dat met het vertrouwen dat activiteiten uitgevoerd worden en dat we samen naar oplossingen zoeken als dat niet of niet goed lukt. De voortgang van de activiteiten bespreken we ongeveer 6 keer per jaar in het leefbaarheidsteam Kerstroosplein. Als een activiteit niet, niet helemaal of niet op tijd kan worden uitgevoerd, kijken we gezamenlijk hoe of wanneer de activiteit toch uitgevoerd kan worden of in goed overleg niet uitgevoerd wordt en hoe we dit terugkoppelen naar de buurt. Op het niet uitvoeren van de activiteiten staan geen sancties, maar doordat organisaties en bewoners hun handtekening onder het buurtcontract zetten, leggen zij wel vast dat zij van plan zijn de hierin genoemde activiteiten ook daadwerkelijk uit te voeren. 9

11 6. Activiteitenoverzicht Ruimtelijk Subthema Onderwerp Wat gaat er gebeuren Beoogd resultaat Wanneer Wie Groen in de buurt Taxushagen Op individueel verzoek van de huurder wordt de aanplant van een haag in de voortuin gerealiseerd. Netheid en uniforme uitstraling van het straatbeeld verbeteren door aanplant van de hagen en het onderhouden van de voortuinen. najaar 2012 Woonbedrijf Schoon, heel en veilig Groenvoorziening Kerstroosplein Opschoondag & snoep voor troep Aan de groenvoorziening Kerstroosplein worden kleinschalige verbeteringen aangebracht. kunnen deze dag grof huisvuil en tuinafval afgeven bij de opgestelde containers. Voor bewoners een goede gelegenheid om het huis, de schuur, tuin, maar ook het achterpad op te ruimen. Kinderen gaan onder begeleiding van volwassenen de buurt in om het zwerfafval op te ruimen. Een schone, hele veilige groenvoorziening zodat buurtbewoners, jong en oud, op een prettige manier er gebruik van kunnen maken en waar de omwonenden met plezier op uit kunnen kijken. Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. Kinderen bewust maken van het zwerfafval en de eigen verantwoordelijkheid om samen te zorgen voor een schone leefomgeving. Het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. Bewustwording en preventie. voorjaar 2012 voorjaar 2012 Gemeente Ehv. Plein1 Welzijn Eindhoven Woonbedrijf Wooninc. Gemeente Ehv. Opschonen Service ten behoeve van schoon-heelveilige leefomgeving Serviceverlening naar de huurders van Woonbedrijf 2 maal per jaar Woonbedrijf Graffiti project Het Graffitiproject dat in 2009 is gestart wordt gecontinueerd. Graffiti is snel en adequaat verwijderd in de buurt. en winkeliers geven de signalen door aan Graffitiverwijderaar Firma van der Vleut via de website. Aangesloten winkeliers Firma van der Vleut Gemeente Ehv. Woonbedrijf Wooninc. 10

12 Woningbezit van de corporaties in de buurt: Woonbedrijf en Wooninc. Herstructurering woningbezit Wooninc. Begin 2012 wordt een cultuur historisch onderzoek uitgevoerd. Er worden huisbezoeken afgelegd, workshops georganiseerd en bouwplannen uitgewerkt. Herontwikkeling van het groen zal daarin tevens meegenomen worden. Tevens zal specifiek in het kader van een leefbare buurt voor senioren aandacht besteed worden aan seniorenwoningen met daarbij horende zaken waarnaar vraag is. Te denken is aan juiste en voldoende zorg, activiteiten etc. Draagvlak onder de bewoners creëren voor wie Wooninc. gaat bouwen, betaalbare huur- en koopwoningen ontwikkelen die voldoen aan de wensen van de huidige bewoners met een minimale levensduur van 50 jaar. Wooninc. bewoners, architect. Wijkvisie ontwikkeling Woonbedrijf Technisch onderzoek naar woningen Visie op de toekomst van de wijk ontwikkelen. Woonbedrijf Inrichtingen onderhoud openbare ruimte rioolvervanging en herinrichting Pioenroosstraat Pioenroosstraat: uitvoering herinrichting en rioolvervanging Het riool is vervangen en de straat is heringericht. Impuls voor een betere leefbaarheid voor de buurt. start 1e kwartaal 2012 Gemeente Ehv. Rioolvervanging en herinrichting Waterroos- Zonneroos- Wilgenroos -en Stekelroosstraat Uitvoering herinrichting en rioolvervanging Er is een start gemaakt met de werkzaamheden van het vervangen van het riool en de herinrichting van de straten. (de werkzaamheden zullen gefaseerd gaan) Impuls voor een betere leefbaarheid voor de buurt. start 3e kwartaal 2012 Gemeente Ehv. 11

13 Sociaal Subthema Onderwerp Wat gaat er gebeuren beoogd resultaat Wanneer Wie Jeugd en Jongeren: Kinderclub Vrije tijd, participatie,sport en jeugd in beeld Kinderen krijgen door middel van de kinderclub op woensdagmiddag creatieve technieken en ideeën aangeboden. Ondersteuning van de vrijwilligers die zich bij de kinderactiviteiten inzetten door de jongerenwerk van Welzijn Eindhoven, elke woensdagmiddag m.u.v. de schoolvakanties. Kinderen doen mee Kinderen zetten zich in voor de buurt. Meerdere malen per jaar (bijvoorbeeld opruimen zwerfafval op speelplekken van de kinderen) maar ook andere activiteiten (wijkopdrachten) Bevorderen van sociale vaardigheden en creativiteit, aandacht voor samen spelen. Kinderen hebben een leuke middag. De vrijwilligers kunnen zich goed zelf redden en kunnen zelfstandig de activiteiten organiseren. Er doen meer volwassenen (2) uit de buurt mee om de kinderactiviteiten te ondersteunen. De kinderen (10) zijn betrokken bij hun buurt en dragen bij aan een leefbare buurt. Er worden 6 activiteiten uitgevoerd, die worden geregistreerd op een stempelkaart waardoor hun concrete bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt inzichtelijk zijn. Welzijn Eindhoven, jongerenwerk Welzijn Eindhoven, jongerenwerk Sport en bewegen, combinatiefunctionaris Inzet Combinatiefunctionaris Gebiedsgericht ter stimulering van sportactiviteiten voor jeugd van 12 tot 18 jaar in diverse buurten en ter ondersteuning van sportverenigingen. Een en ander in afstemming en samenwerking met o.a. voortgezet onderwijs en jongerenwerk. Sport en spelprogrammering voor 2012 op en rond het Kerstroosplein, waarbij bewoners betrokken worden en de samenwerking gezocht wordt met de jongerenwerker van Welzijn Eindhoven. De combinatiefunctionaris van Sportformule Eindhoven Gebiedsgericht (12+) in samenwerking met bewoners en jongerenwerker Welzijn Eindhoven. 12

14 Sport en bewegen, beweegteam Het beweegteam bestaat uit de combinatiefunctionaris(sen) onderwijs met de combinatiefunctionaris gebiedsgericht van het betreffende stadsdeel. Aangevuld met de stagiaires van Fontys Sporthogeschool en ROC Sport en Bewegen vormen zij het 'beweegteam'. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het samenbrengen van vraag en aanbod op sportgebied voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Analyse en samenbrengen van vraag en aanbod op sportgebied voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit de buurt Kerstroosplein. De combinatiefunctionaris van Sportformule Eindhoven. Flexibele inzet van de jongerenwerker Op aanvraag van de buurt en/of partners wordt in overleg flexibel tijdelijke inzet gedaan door het jongerenwerk. Ook worden signalen die tijdens het ambulante werken zijn opgepikt omgezet naar acties. Er is flexibel, voor korte duur, ingesprongen op de actuele situaties. Signalen die tijdens deze kortdurende inzet worden bemerkt zijn opgepakt en omgezet in acties. Welzijn Eindhoven, jongerenwerk Jongeren in beeld Jongerengroep(en) zijn in beeld (ook geregistreerd) en worden geïnformeerd over de voor hen beschikbare voorzieningen en activiteiten en doorverwezen naar daar waar behoefte aan is. De jongerenwerker pleegt ambulante inzet. Er is in beeld wat de vragen en behoeftes van de jongerengroep(en) die zich in de buurt Kerstroosplein ophouden zijn en daar waar mogelijk en wenselijk is er actie ondernomen of doorverwezen. Er is een goed contact met de jongeren van het Kerstroosplein. Welzijn Eindhoven, jongerenwerk. 13

15 Speerpunten buurcontract: Aanpak van problemen achter de voordeur, deskundigheidsbevordering, herkenbaarheid Steunpunt Plein1, vergroten en versterken van de netwerken die nodig zijn voor de buurt. Nadere analyse en aanpak van individuele problematiek Workshops/thema bijeenkomsten Beter in kaart brengen van de kennis die bij de professionals en bewoners aanwezig is over de buurt. Hierbij brengen we in kaart of de juiste hulp, advies en informatie aanwezig is om deze problematieken aan te pakken. Het gevoel voor signaleren van problematieken bij de actieve vrijwilligers van Plein1 verder doorontwikkelen. Deskundigheidsbevordering van de actieve vrijwilligers van Plein1 De workshops worden door de kernpartners gezamenlijk voorbereid. Kennis is in kaart gebracht. Juiste hulp, advies en informatie is duidelijk voor eenieder inzichtelijk en bereikbaar. De nog ontbrekende schakels zijn in beeld gebracht. Signalen zijn goed opgepakt en goed doorverwezen of vertaald naar een collectieve aanpak door de opbouwwerker. De deskundigheid bij de actieve vrijwilligers van Plein1 is toegenomen. De samenwerking tussen professionals en buurtbewoners is versterkt. geheel 2012 geheel 2012 Welzijn Eindhoven Wooninc. Woonbedrijf GGzE Gemeente Ehv. Welzijn Eindhoven Wooninc. Woonbedrijf GGzE Gemeente Ehv. Werken aan herkenbaarheid Plein1 Mozaïeken deel van de gevel van Plein1 De buitenkant van Plein 1 is opgefleurd en heeft een mooiere uitstraling gekregen waardoor de herkenbaarheid van het pand vergroot is. 5 Nieuwe buurtbewoners zijn betrokken geraakt bij Plein1 Voorjaar/zomer 2012 Woonbedrijf Welzijn Eindhoven Versterken en vergroten van informele en formele netwerken Bezoeken andere organisaties die actief kunnen zijn voor de buurt en/of het uitnodigen van deze organisaties in Plein1. Betrekken van bewoners uit de koopwoningen door aansluiting te zoeken bij de activiteiten die in 2012 georganiseerd worden. Het informele en formele netwerk is vergroot en versterkt. Er doen 4 nieuwe bewoners uit de koopwoningen actief mee met bestaande of nieuwe activiteiten voor de buurt. geheel 2012 Welzijn Eindhoven Woonbedrijf Wooninc. Gemeente Ehv. 14

16 Present in de buurt De opbouwwerker en maatschappelijk werker zijn fysiek aanwezig in de wijk, en richten zich vooral op kwetsbare bewoners. Beiden werken nauw samen met elkaar en met de andere partners in de buurt. De bereikte bewoners (10) met problemen zijn wegwijs gemaakt binnen de hulpverlening en geïnformeerd over regelingen en voorzieningen. Individuele hulpvragen die bij meer mensen leven zijn thematisch aangepakt of worden in 2013 aangepakt. De problemen zijn integraal aangepakt. Welzijn Eindhoven: opbouwwerk in samenwerking met maatschappelijk werk. Communicatie met de buurt worden via de nieuwsbrief en de vernieuwde website geïnformeerd over ontwikkelingen, activiteiten en diensten in de buurt. Indien de situatie zich voordoet worden bewoners gevraagd medewerking te geven aan een enquête en/of worden bewoners uitgenodigd bij Plein1. De website is vernieuwd en levert actuele informatie voor de buurtbewoners. zijn op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en diensten die geleverd kunnen worden via de nieuwsbrief van Plein1 en de website. Nieuwsbrief Plein1: 4 maal p.j. Website: geheel 2012 verbonden aan Plein1 Tijdige aanpak huurachterstand die een huurachterstand hebben worden door de corporaties benaderd door middel van belrondes en huisbezoeken. Problemen met huurachterstand zijn vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. geheel 2012 Woonbedrijf en Wooninc. 15

17 Bevorderen sociale samenhang/ activiteiten voor de hele buurt Wijkmarkt Een gezellige wijkmarkt i.s.m. de winkeliers is georganiseerd. Verder is er een vlooienmarkt waar bewoners hun spullen kunnen verkopen en een hobbymarkt waar bewoners informatie krijgen over allerlei verenigingen en hobby mogelijkheden en er zijn enkele workshops waar bewoners aan mee kunnen doen. De samenhang in de buurt heeft door de activiteit een positieve impuls gekregen zijn geïnformeerd over allerlei verenigingen en hobby mogelijkheden. Mogelijk zijn sommige bewoners enthousiast geworden en hebben zich aangesloten bij een vereniging en/of hobbyclub. Er is een gezamenlijke activiteit met de winkeliers georganiseerd.. Voorjaar/zomer 2012 verbonden aan Plein1 i.s.m. winkeliers Kerstmarkt Een sfeervolle kerstmarkt wordt georganiseerd om bewoners in de gelegenheid te stellen elkaar in kerstsfeer te ontmoeten. Tijdens de kerstmarkt verkopen bewoners hun (zelfgemaakte) kerstspullen. Jong en oud maken deze dag een kerststukje. Verder is er van alles te doen o.a. een lampionnenoptocht door de buurt. hebben een gezellige dag met elkaar in een fijne kerstsfeer De sociale samenhang in de buurt heeft aandacht gekregen. Er is een lampionoptocht gehouden De betrokkenheid van bewoners en winkeliers op elkaar heeft aandacht gekregen. December verbonden aan Plein1 18 september feest maken samen een lichtornament voor het Kerstroosplein. De betekenis van wat 18 september voor Eindhoven betekent is nogmaals onder de aandacht gebracht in de buurt. Het lichtornament is feestelijk onthuld op de Bevrijdingsdag van Eindhoven. De sociale samenhang in de buurt heeft aandacht gekregen door de samenwerking tussen de bewoners onderling. September verbonden aan Plein1 Koninginnedag Er worden activiteiten georganiseerd die vooral gericht zijn op de kinderen. De sociale samenhang in de buurt is vergroot.. Ouders zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. April verbonden aan Plein1 16

18 Computerlessen voor beginners en een vervolgcursus worden wegwijs gemaakt met de computer. Er is de mogelijkheid om een vervolgcursus te volgen. Vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden om vaardigheden op te doen. zijn wegwijs gemaakt met de computer. Sociale contacten zijn bevorderd. Sociaal isolement is voorkomen. 2012, twee blokken van 8 lessen verbonden aan Plein1 Nederlandse les Nederlandse les voor allochtone vrouwen uit de buurt 8 vrouwen hebben beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven waardoor ze beter mee kunnen doen in de samenleving. Door de gezamenlijke activiteit hebben zij nieuwe contacten gelegd. Wekelijks m.u.v. schoolvakanties Buurtbewoners Arabische les Arabische les voor beginners aan geïnteresseerde buurtbewoners 5 buurtbewoners hebben voor het eerst kennis gemaakt met de Arabische taal, zowel spreken, lezen en schrijven. Door de gezamenlijke activiteit leren de bewoners elkaar beter kennen. Er is een eerste poging gedaan om Nederlandse buurtbewoners met buurtbewoners met een Arabische achtergrond te kunnen laten communiceren. Wekelijks m.u.v. schoolvakanties Buurtbewoners Knutselaktiviteiten voor volwassenen Volwassenen komen in een gezellige sfeer bij elkaar om samen te knutselen. Ze helpen elkaar en leren elkaar nieuwe technieken in een sfeer van prettig samenzijn. Mensen die tegen hun wil geïsoleerd dreigen te raken in de buurt worden actief benaderd en opgenomen in de groep. Sociale contacten in de buurt zijn bevorderd, bewoners hebben gezellige creatieve bijeenkomsten gehad. Mensen die dreigen te vereenzamen zijn betrokken., elke woensdagochtend en donderdagavond verbonden aan Plein 1 Materialen uitleen Materialen en gereedschappen worden beheerd en uitgeleend aan bewoners die daarom vragen. Een gemakkelijke mogelijkheid is geboden om gebruik van materialen en gereedschappen te maken zonder dat het zelf aangeschaft hoeft te worden. verbonden aan Plein1 17

19 Sociaal Subthema Onderwerp Wat gaat er gebeuren beoogd resultaat Wanneer Wie Veiligheid en Veiligheid Overlast illegale kamerverhuur (niet handhaving gesloten) Inzet Stadstoezicht middels zeggenschap van de bewoners op de werkzaamheden van stadstoezicht in de openbare ruimte De Stichting commissie de Roosten bepaalt binnen de beschikbare uren waarop en waar toezicht en handhaving plaatsheeft; ook geeft zij aan wat zij in dit verband zelf kan doen Tegen de in het Kerstroosplein gelegen woningen die gebruikt worden voor kamerbewoning, zonder dat er vergunning is afgegeven in het kader van de omzetvergunning, wordt in geval van overlast of anderszins negatieve invloed op de woon- en leefomgeving, handhavend opgetreden. De sector Vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Eindhoven laat extra toezicht, controle en handhaving plaatsvinden op overlastgevende panden waar sprake is illegale kamerverhuur. Gedurende het jaar worden panden, waarvan bekend is dat zij overlast geven in de woon -en leefomgeving, gecontroleerd. In gevallen waarbij geen vergunning voor omzetting voorhanden is, wordt handhavend opgetreden. Terugdringen van overlastsituaties 1e en 2e kwartaal; zo nodig continuering 3e en 4e kwartaal Gemeente Eindhoven (VTH), bewonersorganisaties, Politie en Stadstoezicht verbonden aan Plein1 Gemeente Eindhoven, VTH Buurtontmoeting Plein 1 en actief burgerschap organisatie Ondersteunen van de Stichting commissie de Roosten op het gebied van besturen, informatie en advies, activiteiten, belangenbehartiging. weten Plein1 te vinden en maken er gebruik van. De bewonersorganisatie maakt een activiteitenprogramma voor de buurt en voert dit uit. De bewonersorganisatie vervult een faciliterende en belangenbehartigende rol Welzijn Eindhoven opbouwwerk 18

20 Nieuwe initiatieven van en door bewoners Vraaggerichte ondersteuning van bewoners met nieuwe buurtinitiatieven. zijn ondersteund en wegwijs gemaakt bij het organiseren van hun eigen initiatieven Welzijn Eindhoven opbouwwerk Waardebonnen systeem Regiegroep roept op om initiatieven in te dienen, regiegroep beoordeelt maandelijks over binnengekomen aanvragen en reikt, bij goedkeuring, de bonnen aan de initiatiefnemers uit, regiegroep koppelt terug aan buurt welke initiatieven zijn beloond Buurtbewoners beslissen zelf waaraan het geld van het waardebonnensysteem wordt besteed. Voor 2012 is beschikbaar : ,= Regiegroep, indien nodig met ondersteuning opbouwwerk en of gemeente. Plein1 Betalen van de huur voor het pand Waterroosstraat 1, inclusief 2 garageboxen. Het leefbaarheidsteam is gefaciliteerd, de sociale cohesie is bevorderd, bewoners zijn geactiveerd en zijn gestimuleerd om mee te doen. Gemeente Ehv. Woonbedrijf Wooninc. Plein 1 Gelegenheid bieden voor ontmoeting kunnen terecht voor een praatje, maar ook met vragen en signalen over de buurt. Plein1 wordt gebruikt voor vergaderingen, overleggen en kleinschalige buurtgerichte activiteiten worden gefaciliteerd. Er is een wekelijks spreekuur. weten Plein 1 te vinden en maken gebruik van de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, om informatie te halen en te brengen en kleinschalige initiatieven voor en door de buurt zijn gefaciliteerd. Partners in de buurt maken gebruik van Plein1 en maken gebruik van de faciliteiten die Plein1 heeft.. In de schoolvakanties is Plein 1 gesloten m.u.v. specifieke activiteiten of overleggen., Gemeente Ehv. Woonbedrijf, Wooninc. Communicatie met de buurt worden via de nieuwsbrief van Plein1 en de vernieuwde website geïnformeerd over ontwikkelingen, activiteiten en diensten in de buurt. Mocht het nodig zijn worden bewoners gevraagd hun medewerking te geven aan een enquête en/of worden bewoners uitgenodigd bij Plein1. Er is een vernieuwde actuele website. Er zijn nieuwsbrieven verspreid zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de buurt, activiteiten en diensten via o.a. de nieuwsbrief en de website. Website: hele jaar door Nieuwsbrief: 4 keer per jaar 19

21 7. Overlegvormen Overlegvormen Taak/werkwijze Samenstelling Leefbaarheidsteam Verbeteren leefbaarheid en samenhang in de buurt. Ontwikkelingen, knelpunten, signalen en kansen worden besproken met partners en bewoners in het leefbaarheidsteam., Woonbedrijf, Wooninc.. Politie, GGZE, Lumens, Ondernemer, Gemeente Kernteam overleg Voortgangsoverleg Welzijn Eindhoven Goede afstemming tussen de kernpartners om zo goed (bij)sturing te kunnen geven aan de uitvoering van het buurtcontract. Goede afstemming tussen de medewerkers en gemeente Ehv. Om zo goed (bij)sturing te kunnen geven aan de uitvoering van het buurtcontract Woonbedrijf, Wooninc, Gemeente Eindhoven, GGzE, Welzijn Eindhoven HO Kerstroosplein/ De Roosten Onder voorzitterschap van Wooninc. is er overleg herstructurering ca. 6 maal per jaar Wooninc., Workshops in het kader van de herstructurering Onder verantwoordelijkheid van Wooninc. wordt middels workshops met bewoners, gemeente en architect/stedenbouwkundige in het kader van de herstructurering met elkaar gesproken., Wooninc., architect/stedenbouwkundige en gemeente Eindhoven commissie de Roosten Huurdervertegenwoordiging van huurders Woonbedrijf Woonbedrijf Spreekuur Plein1 Gelegenheid voor bewoners om vrij in te kunnen lopen voor informatie. Inspelen op individuele vragen, problemen en opmerkingen. Elke woensdag van tot uur zijn een vertegenwoordiger van Woonbedrijf en Wooninc. en de wijkcoördinator van de gemeente Eindhoven. aanwezig. Vragen worden aan de desbetreffende partner die (soms) niet aanwezig is doorgespeeld. Woonbedrijf, Wooninc, Gemeente Eindhoven Regiegroep Waardebonnen De regiegroep beoordeelt de ingekomen aanvragen voor een waardebon volgens de criteria die daar voor staan..de regiegroep geeft tevens bekendheid aan de buurt dat er de mogelijkheid bestaat om waardebonnen in te dienen. De regiegroep koppelt aan de wijk terug welke initiatieven er gehonoreerd zijn. De wijkcoördinator en opbouwwerker kunnen desgevraagd hierbij adviseren. 20

22 8. Contactgegevens partners Organisatienaam Postadres Postcode Woonplaats Plein1 Waterroosstraat 5644 EP Eindhoven Wooninc. Postbus BE Eindhoven Woonbedrijf Postbus AG Eindhoven Gemeente Eindhoven Postbus RB Eindhoven Welzijn Eindhoven Beemdstraat AB Eindhoven Politie Brabant Zuid Oost Postbus AM Eindhoven GGzE Postbus AX Eindhoven 21

Buurtcontract 2012 [Bennekel Blaarthem]

Buurtcontract 2012 [Bennekel Blaarthem] Buurtcontract 2012 [Bennekel Blaarthem] Buurtcontract 2012 [Bennekel Blaarthem] Stichting Blaarthem Stichting Blaarthem Wooninc. Buurtplatform Bennekel Belang Domein Wonen Politie Gestel GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging

aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid dercomit Vaoensel zuid W é Buurtvereniging 2012 Buurtcontract Rapenland-Zuid 2012 Partners Buurtvereniging Rapenland-Zuid

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Bijlage 3 bij beleidsplan De Nieuwe Koers. Back to Basics De maatschappelijke behoeften in beeld

Bijlage 3 bij beleidsplan De Nieuwe Koers. Back to Basics De maatschappelijke behoeften in beeld Bijlage 3 bij beleidsplan De Nieuwe Koers Back to Basics De maatschappelijke behoeften in beeld Gemeente Goirle, december 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stand van zaken 3 3. De gemeente Goirle in

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Enschede-West

Jaarplan 2015. Enschede-West Jaarplan 2015 Enschede-West Stadsdeelteam Enschede-West Januari 2015 Voorwoord Op 18 november 2014 hebben we in speeltuin Stadsveld met veel betrokkenheid en betrokkenen, tijdens een gezamenlijke maaltijd,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN SAMENWERKEN IN DE WIJK

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN SAMENWERKEN IN DE WIJK PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN SAMENWERKEN IN DE WIJK Onderdeel van Sociaal Werk in de Wijk Juni 2013 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Kansrijk in de Wijk: de Kolenkit aanpak...7 Kolenkit aanpak is nu: Samen Doen

Nadere informatie

Concept Dorpsplan Berghem

Concept Dorpsplan Berghem Concept Dorpsplan Berghem INLEIDING Uw mening over het dorpsplan Berghem Op 19 maart hebben inwoners van Berghem tijdens een inloopmarkt kunnen zien hoever het staat met het dorpsplan. Met de aanvullingen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Samen werken aan de kwaliteit van het bestaan voor de inwoners van Hoogeveen. Jaarverslag. Samen Werken aan Welzijn

Samen werken aan de kwaliteit van het bestaan voor de inwoners van Hoogeveen. Jaarverslag. Samen Werken aan Welzijn Samen werken aan de kwaliteit van het bestaan voor de inwoners van Hoogeveen Jaar Samen Werken aan Welzijn Voorwoord 3 Gebieden Centrum 4 De Weide/Erflanden 6 Krakeel/Wolfsbos/Zuid 8 Dorpen 10 Diensten

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Wij leggen nu aan de gemeente Eindhoven verantwoording af aan de hand van onze belofte cirkel.

Wij leggen nu aan de gemeente Eindhoven verantwoording af aan de hand van onze belofte cirkel. Algemene inleiding De basis voor onze inzet in buurten is de offerte Sociaal Domein 2014. Met deze offerte als uitgangspunt zijn per buurt in samenwerking met bewoners, partners en gemeente werkplannen

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel 09.1302 Vaststelling Wijkplan Boschveld Beweegt. wijkplan boschveld beweegt sociale en fysieke ontwikkelingsrichting

Behorend bij raadsvoorstel 09.1302 Vaststelling Wijkplan Boschveld Beweegt. wijkplan boschveld beweegt sociale en fysieke ontwikkelingsrichting Behorend bij raadsvoorstel 09.1302 Vaststelling Wijkplan Boschveld Beweegt wijkplan boschveld beweegt sociale en fysieke ontwikkelingsrichting 2 Boschveld wijkplan inhoudsopgave hfd 1 inleiding hfd 2 sociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 1

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Algemene organisatiegegevens... 2 2.1. Organisatieontwikkeling... 2 2.2. Organogram... 2 2.3. Bestuurlijke samenstelling en taken... 3 2.4. Samenstelling managementteam...

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Maart 2014

Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Maart 2014 Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Maart 2014 1 Inleiding Het nieuwe welzijnswerk richt zich (steeds meer) op de begeleiding van vrijwilligers en daar waar vrijwillige initiatieven onvoldoende zijn wordt professionele

Nadere informatie

Subsidieverzoek 2014. Oktober 2013

Subsidieverzoek 2014. Oktober 2013 Subsidieverzoek 2014 Oktober 2013 Inhoudsopgave Deel 1: Gemeentelijke beleidsafspraken Inleiding 3 Ontwikkeling binnen de werksoorten:inzet 2014 1. Jeugd 6 1.2 Peuters 6 1.2 Kinderwerk 6 1.3 Tiener en

Nadere informatie

Mee blijven doen in Noordwijk

Mee blijven doen in Noordwijk Wet maatschappelijke ondersteuning Mee blijven doen in Noordwijk Vierjarenbeleidsplan 2009 2012 Definitieve nota na inspraak, juni 2009 1 Inhoudopgave 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 4 3. Inleiding 8 4.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Gemeente Overbetuwe. Integraal ondersteunen Stuw versterkt!

Jaarverslag 2013. Gemeente Overbetuwe. Integraal ondersteunen Stuw versterkt! Jaarverslag 2013 Gemeente Overbetuwe Integraal ondersteunen Stuw versterkt! 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 ALGEMEEN Ontwikkelingen 4 Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 7 Personeel 7 Vrijwilligers 8 Financieel

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2008. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2008 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze overgenomen worden zonder voorafgaande

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Richting

Jaarverslag 2012. Stichting Richting Jaarverslag 2012 Stichting Richting - 2 - Voorwoord Voor u ligt onze terugblik op 2012. Een turbulent jaar voor menig organisatie binnen het maatschappelijk middenveld, en zo ook voor Stichting Richting.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. VanHarte Resto Den Helder - Julianadorp. "VanHarte eettafel als bindmiddel in de wijk"

Ondernemingsplan. VanHarte Resto Den Helder - Julianadorp. VanHarte eettafel als bindmiddel in de wijk Ondernemingsplan VanHarte Resto Den Helder - Julianadorp "VanHarte eettafel als bindmiddel in de wijk" Inhoudsopgave 1. KERNDOCUMENT:... 3 1.1 SAMENVATTING PROJECT... 3 1.2 DOELEN EN STRATEGIE... 4 1.3

Nadere informatie

De Vliegende Brigades in Amsterdam

De Vliegende Brigades in Amsterdam De Vliegende Brigades in Amsterdam Evaluatieverslag pilot Auteur(s) Datum Movisie Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll Utrecht, 30 oktober 2014 Utrecht, 30 oktober 2014 De Vliegende Brigades in Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag Vivaan 2014 Gemeente Bernheze

Jaarverslag Vivaan 2014 Gemeente Bernheze Jaarverslag Vivaan 2014 Gemeente Bernheze Het jaar 2014 stond in het teken van voorbereiding op de transities, de kanteling, het intensiveren van de samenwerking met burgers en burgerinitiatieven, de hechtere

Nadere informatie

Deel 3: uitvoeringsprogramma fase 1

Deel 3: uitvoeringsprogramma fase 1 Deel 3: uitvoeringsprogramma fase 1 Uitvoeringsprogramma Fase 1 (2012 t/m 2016) Wijk de Donderberg Te Roermond Gemeente Roermond Provincie Limburg Wonen Zuid Wonen Limburg Concept d.d. 19-04-2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport. Samen sterk! Eindrapportage project Samen werken door Samenwerken

Rapport. Samen sterk! Eindrapportage project Samen werken door Samenwerken Rapport Samen sterk! Eindrapportage project Samen werken door Samenwerken Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Opdracht en werkwijze...5 2.1 Aanleiding...5 2.2 Doelstelling, afbakening, looptijd en doelgroep...5

Nadere informatie

Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier

Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier Jaarverslag 2007-2008 Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier Station Noord Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier 1 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 OVERZICHT ACTIVITEITEN:... 5 FINANCIEEL VERSLAG... 6 BEHEER BUITENRUIMTE...

Nadere informatie