HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Transcriptie

1 Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: De regionale Omroep is belangrijk in Gelderland. Het is hét verbindende medium in een grote provincie als de onze. De regionale omroep informeert Gelderlanders op het gebied van nieuws, sport, cultuur en maatschappelijke thema's. Dat is goed voor de sociale cohesie in onze provincie. In maart 2009 loopt de zendvergunning (concessie) van Omroep Gelderland af. Uw Staten hebben de wettelijke plicht het Commissariaat voor de Media te adviseren over de vraag of Omroep Gelderland een nieuwe zendvergunning moet krijgen. In dit voorstel vragen wij uw Staten het Commissariaat hierover positief te adviseren. Wij hebben eveneens de wettelijke plicht een regionale omroep te financieren. In Gelderland is dat Omroep Gelderland. Wij vragen uw Staten te besluiten voor de financiering van Omroep Gelderland zorg te dragen gedurende de looptijd van de nieuwe concessie ( ). In dit voorstel lichten wij toe: - wat deze wettelijke verplichting betekent; - wat wij aanvullend op deze wettelijke verplichting willen doen; - wat de ambities van Omroep Gelderland zijn. In de bijlage Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid , hebben wij bovenstaande wettelijke verplichtingen beschreven en een aantal beleidsdoelstellingen verwoord. Een samenvatting hiervan treft u hierachter aan. Aan Provinciale Staten 1. nieuwe zendvergunning voor Omroep Gelderland In maart 2009 loopt de zendvergunning van Omroep Gelderland af. In het najaar van 2008 heeft Omroep Gelderland bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend voor een nieuwe vergunning. Deze vergunning heeft een looptijd van vijf jaar en wordt door het Commissariaat toegewezen. In de Mediawet staat dat een regionale omroep pas een zendvergunning (concessie) krijgt als het provinciaal bestuur hierover positief adviseert aan het Commissariaat voor de Media (art. 43 van de Mediawet). Uw advies aan het Commissariaat betreft het antwoord op twee vragen: 1. Voldoet Omroep Gelderland aan de eisen van artikel 30 van de Mediawet? 2. Zijn uw Staten bereid gedurende de looptijd van de concessie (vijf jaar) zorg te dragen voor de bekostiging van Omroep Gelderland? code: doc / Inlichtingen bij mw. P.P. van der Haak, tel. (026)

2 Wij hebben onderzocht of Omroep Gelderland voldoet aan artikel 30 van de Mediawet. Dat is het geval (zie in de bijlage Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid , p. 18). Gelet op het belang van Omroep Gelderland als nieuwszender, de sociale samenhang die ze met haar programmering in Gelderland bevorderd én de plannen en ambities die zij in haar meerjarenbeleidsplan heeft gepresenteerd, vinden wij Omroep Gelderland een uitstekende partij om het provinciale regionale omroepbeleid uit te voeren. 2. wettelijke plicht een regionale omroep te bekostigen De Mediawet stelt dat wij een regionale Omroep moeten bekostigen op het kwalitatieve en kwantitatieve niveau Deze wettelijke verplichting wordt ook wel de ''zorgplicht'' genoemd. Onze zorgplicht voor Omroep Gelderland betreft een subsidie van ,-- per jaar, (loon/prijspeil 2009). Wij vinden het belangrijk dat Omroep Gelderland als een onafhankelijke en kritische organisatie kan werken. Dat betekent dat wij als financier zorgvuldig moeten omgaan met het spanningsveld dat bestaat tussen de plicht tot financieren enerzijds en ruimte die wij de Omroep willen geven om onafhankelijk van overheidsinvloed te kunnen programmeren en berichten. 3. aanvullende provinciale financiering De afgelopen jaren hebben wij Omroep Gelderland bovenop de zorgplichtbijdrage aanvullend gefinancierd. Het betrof (loon/prijspeil 2009): - een jaarlijkse bijdrage voor nieuws in het weekend op TV: ,--; - een jaarlijkse bijdrage voor bijzondere TV producties: ,--; - een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2011) voor ondertiteling ,--. Deze bedragen zijn structureel opgenomen in de provinciale begroting (ondertiteling is reeds aan de Omroep toegekend tot en met 2011). In de bijlage Afgestemd op Gelderland, regionaal omroepbeleid kennen wij deze structurele bijdragen voor Nieuws in het weekend en voor Bijzondere TV producties ook in de periode wederom toe aan Omroep Gelderland. 4. provinciaal standpunt regionale omroep Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van de programmering van Omroep Gelderland. Evenmin kunnen wij de Omroep voorschrijven hoe zij haar concurrentiepositie moet behouden of vergroten. Wij zullen dat ook niet doen. Wij hebben echter wel een standpunt over regionale omroep in Gelderland. Dit standpunt luidt als volgt: 1. Wij willen dat een regionale omroep een bijdrage levert aan het vergroten van sociale samenhang in de Gelderse samenleving. Gelderland beschikt niet over een krant of ander laagdrempelig communicatiemiddel met een dekkend bereik in de hele provincie. Juist dan is een regionale omroep bij uitstek het medium om Gelderlanders met elkaar te verbinden, door informatie te delen en elkaar te leren kennen en waarderen. 2. Wij vinden het belangrijk dat een regionale omroep programma's maakt van een hoge kwaliteit. Alleen dan kan het huidig aandeel kijkers en luisteraars behouden worden. De kwalitatieve afstand tot de concurrenten moet zo klein mogelijk blijven. 3. Wij vinden dat een regionale omroep haar publiek niet alleen via radio en televisie moet bereiken, maar in deze multimediale tijd ook moet zoeken naar andere distributiekanalen. Voorbeelden van dergelijke andere kanalen zijn internet, uitzendmogelijkheden op scholen, in publieke ruimtes, via narrowcasting, etc. De mogelijkheden zijn legio (de keuzes niet aan ons). Anders gezegd: Gelderlanders moeten hun regionale omroep ''overal'' kunnen tegenkomen, een regionale omroep moet een onderdeel zijn van de Gelderse samenleving, laagdrempelig en zichtbaar 1 Het meerjarenbeleidsplan van Omroep Gelderland ligt voor uw Staten ter inzage en is opvraagbaar via de griffie. 2

3 en inspelen op de mogelijkheden en behoeftes van het publiek voor wat betreft de wijze waarop informatie wordt geconsumeerd. 4. Hiervoor is het ons inziens nodig dat een regionale omroep haar publiek actief opzoekt en in het verlengde van haar publieke taak, activiteiten moet ontwikkelen en samenwerking moet zoeken met andere partijen (zoals onderwijs, gedrukte pers, lokale omroepen). Dergelijke samenwerking zien wij los van de journalistieke functie. Samenwerking met anderen is ons inziens een aanvullende functie van een regionale omroep en mag de journalistieke kritische houding nimmer in de weg te staan. Doelstellingen Omroep Gelderland In het najaar van 2008 ontvingen wij het meerjarenbeleidsplan van Omroep Gelderland. Hierin verwoordt de omroep haar ''zorgplicht'' doelstellingen en noemt zij aanvullende ambities. Het meerjarenplan van de Omroep sluit aan op onze visie over regionale omroep. De Omroep laat haar beleidskeuzes rusten op twee pijlers: - kwaliteitsverbetering; - multimedialiteit. De Omroep verwoordt dit als volgt: ''Omroep Gelderland is en blijft er op gericht zoveel mogelijk Gelderlanders te bereiken met uitzendingen via de diverse media. De kern: Omroep Gelderland is de betrouwbare, informatieve familiezender, die meldt en uitlegt wat er gebeurt in de provincie en die dat doet met inzet van radio, televisie en nieuwe media, vanuit de onafhankelijke positie én vanuit de publieke opdracht nauwkeurig afgestemd op de wensen van het publiek en met inachtneming van de Gelderse culturele identiteit. Naar de toekomst toe zijn kwaliteitsvergroting en multimedialiteit op alle fronten speerpunt. De kijker, luisteraar en surfer moet het gevoel krijgen dat hij of zij iets mist als hij of zij niet kijkt of luistert, de omroep moet journalistiek spraakmakender worden en een nog groter bindend element in de Gelderse samenleving zijn.'' (Meerjarenbeleidsplan Omroep Gelderland, p. 3) Samenvattend komt het meerjarenbeleidsplan van Omroep Gelderland op het volgende neer: 1. Met het zorgplicht budget zal Omroep Gelderland conform de Mediawet radio en televisieprogramma's maken en uitzenden alsmede een internetsite onderhouden en teletekstpagina's verzorgen. 2. Met het aanvullend provinciaal budget zal Omroep Gelderland weekendnieuws en bijzondere tv programma's verzorgen. Tot en met 2011 zal Omroep Gelderland alle TV programma's ondertitelen. 3. Omroep Gelderland verwoordt in haar meerjarenbeleidsplan een aantal extra ambities waarvoor zij aanvullende financiering bij de provincie vraagt. De ambities onder punt 3 vloeien grotendeels voort uit de behoefte van de Omroep om meer via nieuwe media te communiceren (behoefte publiek verandert) en om meer binding met de Gelderse bevolking te krijgen. De Omroep prioriteert deze ambities als volgt: 1. Via alle mogelijke kanalen Gelderlanders informeren: via schermen in de bus, journaal in de bioscoop, langs de snelweg, etc. Ten behoeve van die distributieplatforms is het ontwikkelen en verbeteren van contentaanbod noodzakelijk. Kosten: ,-- per jaar. Hiervoor is ook noodzakelijk: de ontwikkeling van mobiele diensten: nieuws in tekst, beeld en geluid verspreiden via de mobiele telefoon. Kosten: ,-- per jaar. 3

4 2. Versterking van het beeldarchief t.b.v. scholen, regionale organisaties, lokale omroepen, websites, narrowcasting of v-pod. Kosten: ,-- per jaar. 3. Uitbouw van S-TV (schooltv) tot een structurele activiteit. Kosten coördinator: ,-- per jaar. 4. Ontwikkeling van regionaal drama. Kosten ,-- voor 13 aflevering. Eenmalige gevraagde bijdrage aan de provincie: , Realiseren van verscheidene actuele TV-nieuwsuitzendingen per dag: lunchuitzending, avondupdate en een ochtenduitzending. Kosten ,-- per jaar voor deze drie updates. 6. Fijnmazig regionaliseren: toegankelijk maken van nieuws/informatie op het niveau van wijk/woonplaats. Kosten: ,-- per jaar. 7. Oprichten van een regionaal mediacentrum. Kosten ,-- voor een tweejarige pilot. Wij nemen kennis van deze aanvullende ambities en geven vanuit ons provinciaal standpunt over regionale omroep een hogere prioritering aan de ambitie Mediacentrum (7). Deze ambitie ruilen wij in de lijst van Omroep Gelderland om met de ambitie regionaal drama (4). Een Mediacentrum draagt ons inziens in belangrijkere mate bij aan de sociale cohesie in onze provincie. Op 29 oktober 2008 heeft voor 2009 een integrale prioriteitenafweging bij de beleidsbegroting plaatsgevonden, zodat een verzoek om aanvullende subsidie in 2009 niet gehonoreerd kan worden. Dit geeft het volgende financieel overzicht: 5. financieel overzicht Op basis van de huidige in de provinciale begroting beschikbare budgetten (Programmahoofdstuk Cultuur) voor Omroep Gelderland ziet de financiering van Omroep Gelderland er voor de komende jaren als volgt uit (loon/prijspeil 2009): jaar zorgplicht prov. aanvulling calamiteitenbijdrage totaal (euro) , , , , , , , , , , , , , ,--* , , , ,--* , ,-- * Uw Staten hebben tot en met 2011 een aanvullend budget beschikbaar gesteld van ,- per jaar voor ondertiteling van alle TV programma's. Dit bedrag is derhalve in mindering gebracht op het aanvullend budget 2012 en De subsidiëring van Omroep Gelderland gebeurt op basis van de Verordening voor Welzijn Zorg en Cultuur Gelderland bijlage omroepnota: Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid Aanleiding voor deze omroepnota is het aflopen van de zendvergunning (concessie) van Omroep Gelderland in maart Het Commissariaat voor de Media verleent alleen een nieuwe zendvergunning als PS hierover positief adviseren. Deze adviesfunctie is een wettelijke plicht (Mediawet). 4

5 In de omroepnota is een aantal beleidsdoelen geformuleerd ter versterking van de regionale omroep in Gelderland. Wij beschrijven onze wettelijke plichten en aanvullende doelstellingen. alle beleidsdoelen zijn alle te realiseren op basis van het huidige budget voor regionale omroep zoals opgenomen in de provinciale begroting. De komende jaren willen wij de regionale omroep in Gelderland verder versterken. Er is in dit beleidsveld sprake van grote concurrentie, een snelle technologische ontwikkeling en een veranderende behoefte van kijkers- en luisteraars. De uitdaging waar Omroep Gelderland de komende jaren voor staat is hier goed op in te spelen teneinde haar positie in Gelderland te behouden en waar mogelijk uit te bouwen. De ontwikkeling die Omroep Gelderland de afgelopen jaren heeft doorgemaakt is die van een Omroep die niet alleen uitzendt naar een omroep die Gelderland ook echt wil betrekken bij de zender, bijvoorbeeld door kijkers en luisteraars de gelegenheid geven te reageren op programma's. Of door samen te werken met partners als het Gelders Archief, Edu-Art, het voortgezet onderwijs, de kamer van Koophandel of natuurorganisaties. Omroep Gelderland heeft de afgelopen jaren verschillende acties ondernomen om de slechte ontvangst van Radio Gelderland in de Bommeler- en Tielerwaard te verbeteren. Deze slechte ontvangst heeft te maken met de FM-frequentie waarop Radio Gelderland en anderen in dit gebied uitzenden. In 2009 worden de commerciële FM frequenties opnieuw verdeeld (door het ministerie van EZ) voor de periode na Wij steunen Omroep Gelderland om het probleem van de slechte ontvangst op te lossen en zullen er bij het ministerie op aandringen dat deze verdeling zodanig dient te geschieden dat de calamiteitenzender Radio Gelderland vanaf 2011 overal goed te ontvangen is. In de omroepnota, Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid , verwoorden wij naast onze wettelijke verplichtingen en voornoemd standpunt over regionale omroep ook een aantal beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zullen de komende periode de volgende resultaten opleveren: 1. Resultaten met betrekking tot Omroep Gelderland a. Omroep Gelderland is de Gelderse regionale omroep en wordt hiertoe door de provincie bekostigd. b. Het Commissariaat voor de Media verleent een nieuwe zendvergunning aan Omroep Gelderland c. Radio Gelderland functioneert als regionale calamiteitenzender d. Wij hebben een maximale inzet geleverd om de ontvangst van Radio Gelderland in de Bommel- en Tielerwaard te verbeteren. e. Nieuws in het weekend, ondertiteling en de Bijzondere TV producties blijven gehandhaafd (ondertiteling tot en met 2011) f. Omroep Gelderland heeft de mogelijkheid om incidentele subsidieverzoeken voor programma's of projecten in te dienen. 2. Resultaten met betrekking tot het Rijk a. het Rijk is overtuigd van de noodzaak van een sterkere positie van de regionale omroep binnen het landelijk omroepbestel (ook kwalitatief). b. het ministerie van Binnenlandse Zaken is overtuigd dat naast de regionale radio ook de regionale televisie officieel de rol van calamiteitenzender moet krijgen. c. het Rijk is overtuigd dat de regionale omroep ook toegang moet hebben tot landelijke fondsen voor incidentele producties van (cultuur)programma s. d. het Rijk is overtuigd dat zij een groter aandeel in het Provinciefonds moet storten teneinde cross mediale ontwikkelingen te ondersteunen en achtergrondjournalistiek mogelijk te maken. 5

6 Wij zullen ons de komende jaren (in IPO verband) maximaal inspannen om deze resultaten te bereiken. 3. Resultaten met betrekking tot de Gelderse kijkers en luisteraars a. Er is een betere systematiek van verantwoording van de subsidiegelden van Omroep Gelderland b. Wij maken gebruik van de mogelijkheden om onze activiteiten en resultaten van beleid via Omroep Gelderland te communiceren. 7. advies aan Provinciale Staten Samenvattend stellen wij Uw Staten voor te besluiten conform bijgevoegd concept besluit. ===== Arnhem, 25 november zaaknr Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin H.M.D. Brouwer - secretaris

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen

Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen VNG, maart 2014 Inhoudsopgave 1 Gemeentelijke zorgplicht voor lokale omroep

Nadere informatie

ADVIES TIJDELIJKE ADVIESCOMMISSIE LOKALE OMROEPCONCESSIE 2013-2017

ADVIES TIJDELIJKE ADVIESCOMMISSIE LOKALE OMROEPCONCESSIE 2013-2017 ADVIES TIJDELIJKE ADVIESCOMMISSIE LOKALE OMROEPCONCESSIE 2013-2017 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam Rotterdam, 10 oktober 2012 Geacht college, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

VERBINDEN IN DE REGIO

VERBINDEN IN DE REGIO VERBINDEN IN DE REGIO OKTOBER 2013 Samen zetten we in 2014 de stap naar samenwerking tussen lokale omroepen in de regio. We gaan streekomroepen vormen, die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 2004-165 Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 november 2004 - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014 2013-591 Nota van aanbieding Begroting 2014 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 6 november 2013 - Provinciale Staten op 13 november 2013 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr.

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. 15 17 Op welke wijze worden in het mediabeleid voorwaarden

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Definitieve versie 26 mei 2010. Beleidsdoorlichting Art.15 Media

Definitieve versie 26 mei 2010. Beleidsdoorlichting Art.15 Media Definitieve versie 26 mei 2010 Beleidsdoorlichting Art.15 Media 2004 2009 1 Hoofdstuk 1 Opzet evaluatie 1.1 Aanleiding en afbakening Sinds 2006 maakt een periodieke evaluatie van de doelstellingen van

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP 2 Leeswijzer Jaarverslag Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Nederlandse Publieke Omroep: Het geheel van landelijke publieke omroepen inclusief het

Nadere informatie

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Voorstel van ROOS voor een slagvaardige en efficiënte regionale publieke omroep - April 2015 De regionale omroepen inspireren mensen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ]

[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ] Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1. Algemeen... 5 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling... 6 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept

Nadere informatie

Lokaal Verbinden 2.0.

Lokaal Verbinden 2.0. Notitie Lokaal Verbinden 2.0. Den Haag juni 2011 Inhoud Voorwoord pagina 3 Headlines pagina 4 Stadsomroep Den Haag pagina 6 Haags Mediahuis pagina 6 ICT in de stad in dienst van media pagina 7 Digitale

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING 2010-2014

MEERJARENBEGROTING 2010-2014 MEERJARENBEGROTING 2010-2014 Colofon September 2009 Uitgave NPO Corporate website Publiekeomroep.nl Vormgeving Studio FC Klap Druk Colorspace, Wijk bij Duurstede Inhoud Pagina: Leeswijzer 6 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie