922567(/ &RPPLVVLH :HO]LMQ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU. WEB-348 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 7 november G.L.C.M. de Kok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "922567(/ &RPPLVVLH :HO]LMQ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU. WEB-348 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 7 november G.L.C.M. de Kok"

Transcriptie

1 &RPPLVVLH :HO]LMQ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ G.L.C.M. de Kok YHUJDGHULQJ 36: 15 december 2000 QU: WEB-348 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 7 november QGHUZHUS Omroepbijdragen Omroep Zeeland 2000 QU / (/ $DQ GH 3URYLQFLDOH 6WDWHQ YDQ =HHODQG 6DPHQYDWWLQJ Sinds dit jaar zijn de omroepbijdragen gefiscaliseerd. Het is niet langer mogelijk provinciale opcenten te heffen ter financiering van de regionale omroep. De provincies zijn hiervoor door het rijk gecompenseerd met een ongeoormerkte uitkering aan het provinciefonds. Dit betekent dat uw staten de provinciale subsidie aan Omroep Zeeland voor het jaar 2000 moeten toekennen. Voorgesteld wordt om Omroep Zeeland voor 2000 te subsidiëren met maximaal f ,- voor de radio en maximaal f ,- voor de televisie. 1. Inleiding Dit statenvoorstel handelt over de omroepbijdragen aan Omroep Zeeland voor het jaar Waar in dit voorstel wordt gesproken over een provinciale subsidie of provinciale bijdrage wordt steeds bedoeld een subsidie of bijdrage uit de autonome provinciale middelen. Sinds dit jaar zijn de omroepbijdragen gefiscaliseerd. Dit betekent dat niet langer een afzonderlijke omroepbijdrage van de burger wordt gevraagd bij bezit van radio en/of televisie. Ook de provinciale opslagen voor radio en televisie zijn gefiscaliseerd. De provincies zijn hiervoor door het rijk gecompenseerd met een ongeoormerkte uitkering aan het provinciefonds. Provinciale Staten moeten de hoogte van het provinciale aandeel van de omroepbijdrage aan de regionale omroepen vaststellen. In de meicirculaire van dit jaar is duidelijk geworden hoe hoog de uitkering van het provinciefonds is die onze provincie heeft gekregen ter compensatie van de fiscalisering van de provinciale opslagen voor radio en televisie. Dat u nu pas een voorstel wordt voorgelegd over de provinciale bijdrage aan Omroep Zeeland voor het jaar 2000 heeft ermee te maken dat er tot nu toe onduidelijkheid bestaat over de koppeling tussen de provinciale bijdrage en de aanvullende rijksbijdragen. Wachten tot er meer duidelijkheid komt, is richting Omroep Zeeland vrijwel niet mogelijk: de omroep moet immers weten op welke provinciale -en rijksbijdragen zij over 2000 kan rekenen.

2 2. Regionale omroep in Zeeland Reeds 10 jaar beschikt onze provincie over een regionaal radiostation: Omroep Zeeland. Enkele jaren geleden, in 1997, is daar regionale televisie bijgekomen. Elk jaar onderzoekt de stichting ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking) de kijk- en luistercijfers van de regionale omroepen. Uit dit onderzoek blijkt dat Omroep Zeeland al enige jaren steevast tot de top vier hoort van de regionale radio-omroepen. Naast Radio Noord (Groningen), Omroep Friesland en Radio Drenthe is Omroep Zeeland met een dagbereik van 21% marktleider van het zenderaandeel in de eigen regio. Omroep Zeeland wordt in onze provincie meer beluisterd dan landelijke radiostations, zoals Radio 1, 2 en 3 én Veronica FM en Radio 10 FM. Ook wat de kijkcijfers betreft scoort Omroep Zeeland als regionaal televisiestation van een relatief kleine provincie niet slecht. In 1999 bereikte Omroep Zeeland een gemiddeld dagbereik van 16%, waarmee de omroep net onder het gemiddelde dagbereik van alle regionale televisie-omroepen zit. De uitzending tussen uur wordt doorgaans het best bekeken. Op basis van deze gegevens kan geconstateerd worden dat de provinciale omroepvoorziening voorziet in een duidelijke behoefte onder de Zeeuwse bevolking. Vooral door de oudere bevolking wordt Omroep Zeeland gewaardeerd. De verhouding tussen het aantal kijkers met een leeftijd van 13 tot en met 49 jaar enerzijds en 50 tot en met 65 jaar en ouder anderzijds ligt bij Omroep Zeeland op ongeveer 30/70. Bij de meeste andere regionale omroepen is deze verhouding ongeveer 40/60. Ook naar het radioprogramma van Omroep Zeeland luisteren veel ouderen, maar dit wijkt niet af van het gemiddelde van alle regionale omroepen. Gemiddeld is 75-80% van het luisterpubliek van de regionale omroepen ouder dan 50 jaar. Dat het kijk- en luisterpubliek van Omroep Zeeland tamelijk vergrijsd is, heeft er dus voor een deel mee te maken dat het om een regionale omroep gaat. Ook andere regionale omroepen trekken over het algemeen een ouder publiek. Bovendien moet bedacht worden dat de Zeeuwse bevolking tamelijk vergrijsd is in vergelijking met de rest van Nederland. Volgens de Mediawet moet een regionale omroepinstelling haar zendtijd gebruiken voor een programma dat voor ten minste vijftig procent bestaat uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de provincie waarvoor het programma is bestemd. Uit een onderzoek van het Commissariaat voor de Media uit 1999 blijkt dat Omroep Zeeland met haar programmering ruim boven het vereiste percentage zit. Omroep Zeeland geeft derhalve zowel voor het radio- als voor het televisieprogramma, een goede invulling aan haar publieke taak. 3. Provincie Zeeland en de regionale omroep De provincies zijn dé verantwoordelijke overheidslaag voor de regionale omroepen. Voordat de regionale omroep door het Commissariaat voor de Media zendtijd krijgt toegewezen, moet de provincie namelijk: A. een advies uitbrengen over de vraag in hoeverre de omroep voldoet aan de eisen van de Mediawet. Het gaat dan om de rechtspersoonlijkheid, de statutaire doelstelling en de representativiteit van het orgaan dat het programmabeleid van de omroep bepaalt. De leden van dit orgaan (bij Omroep Zeeland is dit het Algemeen Bestuur) worden op voordracht van de omroep benoemd door het college van Gedeputeerde Staten; B. zich bereid verklaren voor de bekostiging van de regionale omroep zorg te dragen. De provincie is gehouden de regionale omroep een vergoeding te geven tot het totaal van de door haar goedgekeurde kosten voor zover die niet op andere wijze worden 2

3 gedekt. Dit impliceert dat de begroting van de regionale omroep in principe door de provincie moet worden goedgekeurd. Uw staten hebben in voorgaande jaren besloten bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor de regionale radioen televisieomroep. Op basis hiervan heeft Omroep Zeeland voor radio en televisie in respectievelijk 1998 en 1997 voor vijf jaar zendtijd toegewezen gekregen door het Commissariaat voor de Media. Met betrekking tot de regionale televisie is bovendien in uw vergadering van 24 mei 1996 besloten dat, vanwege de toentertijd te verwachten wijzigingen in het bestel, de financiële verhoudingen rond 2000 opnieuw bezien zouden moeten worden om de extra belasting voor de burgers zo laag mogelijk te houden. Provinciale Staten hebben in diezelfde vergadering besloten om een opslag op de omroepbijdrage te heffen voor de regionale televisie, onder de voorwaarde dat geen beslag zou worden gelegd op provinciale autonome middelen. Tot deze voorwaarde was ook al eerder voor de radio besloten in uw vergadering van 17 september In de Medianota , die is opgenomen in de cultuurnota Boven het maaiveld. Uitgangspunten van het provinciaal cultuurbeleid wordt een overzicht gegeven van de stappen die in het verleden zijn doorlopen om tot een regionale radio- en televisieomroep te komen. 4. Omroepbijdragen 2000 voor Omroep Zeeland Tot en met vorig jaar konden Provinciale Staten ter bestrijding van de kosten van de regionale omroep in hun gebied, het bedrag van de provinciale radio- en televisieopslag vaststellen. Aan deze mogelijkheid is echter door de fiscalisering van de omroepbijdragen een eind gekomen. Door de Wet afschaffing omroepbijdrage kunnen provincies vanaf dit jaar niet langer opcenten heffen ter bekostiging van de regionale omroepen. De provincies zijn hiervoor door het rijk gecompenseerd. Tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het rijk hebben dan ook stevige onderhandelingen plaatsgevonden met als uiteindelijk resultaat een structurele compensatie van f 114 miljoen. Dit bedrag is onder alle provincies verdeeld. Deze verdeling resulteert voor onze provincie in een jaarlijks van 2000 tot 2003 oplopend bedrag: 2000 f , f , f , en verder f ,-- Het gaat hier om een niet geoormerkte toevoeging aan het provinciefonds, dat wil zeggen dat het bedrag niet specifiek gerelateerd is aan de regionale media. Bovendien gaat het hier om hogere toevoegingen dan conform de in 1998 gemaakte raming van de provinciale opslagen over Wordt van de toevoeging voor het jaar 2000 de raming hiervan afgetrokken, dan resteert een bedrag van f ,--. Inmiddels wordt Omroep Zeeland voor dit jaar op basis van de raming uit 1998 bevoorschot. Het positieve verschil van f ,-- is voorlopig op een stelpost geparkeerd. Het IPO heeft daarnaast in contacten met Tweede Kamerleden aandacht gevraagd voor de zogenaamde f 12,40-problematiek: de compensatie voor het niet doorgaan van de verhoging en indexering van het zogeheten radio-tientje. In de Tweede Kamer bleek uitgebreide steun te zijn voor een adequate oplossing van deze problematiek. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanvaarding van een amendement, waarbij de provincies voor het jaar 2000 f 14,4 miljoen extra krijgen toegevoegd aan het provinciefonds. Onze provincie krijgt als gevolg hiervan voor 2000 een extra, ongeoormerkte toevoeging van f ,-- aan het provinciefonds. 3

4 Bij de financiering van de regionale omroepen bestaat in feite een gespleten situatie, waarbij de provincies enerzijds en het rijk anderzijds de regionale omroepen financieren. Dit zou op zich niet zo n probleem zijn, mits er duidelijkheid bestaat in hoeverre er koppelingen (mogen) bestaan tussen de hoogte van de provinciale bijdragen (die door de provincies vastgesteld moeten worden) en de aanvullende rijksbijdragen. Vóór de fiscalisering van de omroepbijdragen is met het oog op de financiële problemen van regionale omroepen een uitgebreid systeem van allerlei aanvullende rijksbijdragen ontstaan. Deze aanvullende rijksbijdragen waren ten dele gekoppeld aan de provinciale opslagen. Nu de omroepbijdragen gefiscaliseerd zijn, rijzen er vragen omtrent de koppelingen tussen de rijks- en provinciale bijdragen. Leidt een hogere provinciale bijdrage tot een lagere aanvullende rijksbijdrage? En leidt een lagere provinciale bijdrage tot het verlies van aanspraak op bepaalde aanvullende rijksbijdragen? Dit zijn vragen waarop, sinds de fiscalisering van de omroepbijdragen begin dit jaar, geen duidelijke antwoorden bestaan. Wel heeft de Tweede Kamer de nadrukkelijke wens geuit dat de provincies alle middelen die zij via het provinciefonds ontvangen als gevolg van het verdwijnen van de opslagmogelijkheden op de landelijke omroepbijdrage ook volledig ten goede laten komen aan de regionale omroepen. Het IPO heeft zich op bestuurlijk niveau bereid verklaard tot het maken van afspraken hieromtrent. Besprekingen op ambtelijk niveau over deze problematiek werden door het rijk echter telkens opgeschort. Toen het laatste overleg met het rijk op 11 oktober j.l. weer geen duidelijkheid opleverde, hebben beide partijen besloten het overleg niet voort te zetten. Het IPO zal nu via bestuurlijke weg druk op de ketel proberen te zetten om duidelijkheid te krijgen over de financiering van de regionale omroep. Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, een brief aan het IPO gestuurd, waarin hij stelt dat er nog nadere invulling moet worden gegeven aan het maken van afspraken over de besteding van de provinciale middelen aan de regionale omroepen. Hij stelt zichzelf in ieder geval op het standpunt dat, gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de provincies voor de bekostiging van de regionale omroep, provincies uitsluitend aanspraak kunnen maken op aanvullende rijksbijdragen voor de financiering van de regionale omroep, indien zij alle middelen die hen via het provinciefonds beschikbaar worden gesteld als gevolg van de afschaffing van de omroepbijdrage ook daadwerkelijk ten goede laten komen aan de regionale omroep. Dit betekent dat onze provincie van 2000 tot en met 2003 Omroep Zeeland zou moeten subsidiëren met de bedragen die hierboven genoemd zijn als ongeoormerkte toevoeging aan het provinciefonds (dus inclusief de extra gelden). De provinciale bijdrage aan de omroep wordt dan steeds hoger, terwijl de toename van de rijksbijdragen (de aanvullende bijdrage tot het normbedrag voor de radio en de matchingsbijdrage voor de televisie) daar geen gelijke tred mee houdt. De aanvullende rijksbijdrage neemt dus in zijn totaliteit naar verhouding steeds meer af. Voor de goede orde: de financieringsstromen voor radio en televisie zijn strikt gescheiden. De omroeporganisaties moeten ook een aparte boekhouding voeren voor radio en televisie. Overschotten voor de radio mag Omroep Zeeland behouden; voor de televisie moet zij die aan het Commissariaat voor de Media afdragen. Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat Omroep Zeeland, bij een gelijkblijvend uitgavenniveau en het in de loop van de tijd stijgen van de provinciale bijdrage, minder gebruik zal hoeven te maken van de aanvullende rijksbijdrage dunbevolkte provincies voor de televisie. Omroep Zeeland kan namelijk alleen aanspraak maken op deze aanvullende rijksbijdrage in het geval zij financiële tekorten realiseert over een bepaald jaar. Een hogere subsidie van de provin- 4

5 cie aan de regionale televisie-omroep wordt gematched met een aanvullende rijksbijdrage. Des te hoger deze bedragen, des te minder kans er bestaat dat Omroep Zeeland voor de televisie tekorten realiseert die met de aanvullende bijdrage dunbevolkte provincies gedekt moeten worden. Daarnaast moet bedacht worden dat het rijk eventuele overschotten (positieve saldi) bij de televisie afroomt, terwijl hier vanaf 2000 deels provinciaal geld mee gemoeid is. Overschotten bij de radio mag Omroep Zeeland vooralsnog zelf houden. Het standpunt van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is duidelijk. Het rijk zal met het IPO nog nadere afspraken maken over de besteding van de provinciale middelen aan de regionale omroepen in relatie tot de aanvullende rijksbijdragen. Via het IPO kan getracht worden om tot afspraken te komen die met name de provincies met hoge aanvullende rijksbijdragen ten goede komen. Dit zijn op dit moment vooral de provincies die de aanvullende rijksbijdrage dunbevolkte provincies voor de televisie kennen (te weten Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Zeeland). Vooralsnog stellen wij uw staten voor bij uw besluitvorming omtrent de omroepbijdrage aan Omroep Zeeland voor het jaar 2000 uit te gaan van het standpunt dat de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in deze heeft ingenomen. Alarmerend is dat de matchingsregeling televisie eind 2001 afloopt. De eerder genoemde gesprekken tussen IPO en rijk hebben ook op dit gebied nog geen duidelijkheid opgeleverd. Het IPO had het idee gelanceerd om de regeling matching televisie en andere aanvullende rijksbijdragen eveneens te decentraliseren naar het provinciefonds. Staatssecretaris Van der Ploeg schijnt echter eigen gedachten te hebben over de toekomst van de regionale omroepen en de financiering ervan. Hij heeft zijn ideeën hierover nog niet officieel bekend gemaakt. Als er met ingang van 2002 geen vervangende regeling voor de matching televisie is, dan zal Omroep Zeeland geconfronteerd worden met een aanzienlijke verlaging van het budget. De continuïteit van de regionale televisie staat dan op het spel. Weliswaar gaat het hier om een verlaging van de rijksbijdrage, maar de provincie is op basis van de Mediawet financieel verantwoordelijk voor de regionale omroep. Zoals hierboven reeds uiteengezet zou Omroep Zeeland door de fiscalisering van de omroepbijdragen in ieder geval voor de televisie een hogere omroepbijdrage kunnen krijgen. Voor de radio blijft het bedrag in principe gelijk aan dat van vorig jaar, maar dit jaar is er sprake van een extra bijdrage van f ,- in het kader van de compensatie van het radio-tientje. Het gaat in concreto om de volgende bedragen: Omroepbijdrage radio 2000: a. Provinciale bijdrage f ,- (ongeoormerkt) b. aanvullende rijksbijdrage f , Normbedrag f ,- c. extra ongeoormerkte, f ,- provinciale bijdrage compensatie radio-tientje d. aanvullende rijksbijdrage f ,- maatregel bestuurskosten e. aanvullende rijksbijdrage f ,- rampenzender f. aanvullende rijksbijdrage f ,- 5

6 verzorgingstehuizen g. aanvullende rijksbijdrage f ,- noodbijdrage (alleen bij tekorten) Totaalbedrag waar Omroep f ,- Zeeland aanspraak op kan maken ============= Omroepbijdrage televisie 2000: a. Provinciale bijdrage f ,- (ongeoormerkt) b. aanvullende rijksbijdrage f ,- (matching) f ,- c. aanvullende rijksbijdrage f ,- dunbevolkte provincies (alleen bij tekorten) Totaalbedrag waar Omroep f ,- Zeeland aanspraak op kan maken ============= Bij dit Statenvoorstel zijn de gewijzigde radio- en televisiebegrotingen 2000 van Omroep Zeeland gevoegd. Deze gewijzigde begrotingen heeft de omroep pas recent aan ons kunnen aanbieden, omdat er ook bij de omroep zelf veel onduidelijkheid bestond over de omroepgelden van provincie en rijk. De gewijzigde radio- en televisiebegrotingen 2000 van Omroep Zeeland zijn naar onze mening een realistische financiële vertaling van het voornaamste beleidsdoel dat Omroep Zeeland en onze provincie (het mediabeleid) zich stellen, namelijk het voortbestaan van deze regionale omroep. Wij stellen uw staten dan ook voor om Omroep Zeeland zoals bovenstaand aangegeven te subsidiëren, dat wil zeggen met het volledige bedrag aan middelen die onze provincie ter compensatie van de fiscalisering van de omroepbijdragen voor 2000 heeft ontvangen. 5. Omroepbijdragen 2001 en verder Bij de besluitvorming over de omroepbijdrage 2000 door uw staten adviseren wij uw staten te vermelden, dat Omroep Zeeland hieraan geen rechten kan ontlenen voor volgende jaren en zelfs rekening moet houden met een eventuele verlaging van de (provinciale) bijdrage. Argumenten hiervoor zijn: A. de provinciale omroepbijdrage 2001 kan mede afhankelijk worden gesteld van de afspraken die gemaakt zullen worden tussen IPO en rijk over de besteding van de middelen die via het provinciefonds worden ontvangen als gevolg van de fiscalisering van de omroepbijdragen; B. de omroepbijdrage 2001 kan mede afhankelijk worden gesteld van de financiële resultaten die Omroep Zeeland in de loop van de tijd realiseert. Mocht Omroep Zeeland in onze ogen niet uitputtend genoeg aanspraak maken op de aanvullende rijksbijdragen en/of overschotten overhouden, dan moeten hier wellicht conclusies uit getrokken worden voor de financiering van de omroep in

7 6. Voorstel Samenvattend stellen wij u voor: - de provinciale omroepbijdrage radio aan Omroep Zeeland voor het jaar 2000 vast te stellen op maximaal f ,-; - de provinciale omroepbijdrage televisie aan Omroep Zeeland voor het jaar 2000 vast te stellen op maximaal f ,-; - bij deze besluiten over de omroepbijdrage 2000 te vermelden, dat Omroep Zeeland hieraan geen rechten kan ontlenen voor volgende jaren en zelfs rekening moet houden met een eventuele verlaging van de (provinciale) bijdrage. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter, MR. DRS. L.J.M. VERDULT, griffier, Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 november 2000, nr /10; b e s l u i t e n : I II aan de Omroep Zeeland te verlenen een subsidie terzake voor de verzorging van publieke regionale radio ter grootte van maximaal f ,--; aan de Omroep Zeeland te verlenen een subsidie terzake voor de verzorging van publieke regionale televisie ter grootte van maximaal f ,-; III de Omroep Zeeland er op te wijzen dat: a. op deze subsidies de bepalingen van de Algemene Subsidieverordering Zeeland 1998 van toepassing zijn; b. zij hieraan geen rechten kan ontlenen voor volgende jaren en zelfs rekening moet houden met een eventuele verlaging van de (provinciale) bijdrage. 7

922567(/ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU. I&V-148 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 9 november J.I. Hennekeij

922567(/ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU. I&V-148 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 9 november J.I. Hennekeij &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ 2QGHUZHUS J.I. Hennekeij Collectief vraagafhankelijk vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen YHUJDGHULQJ 36: 17 december

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media m.b.t. Omroep Flevoland. Statenvergadering: 8 mei 2003 Agendapunt: 14 1. Wij stellen u voor: a. de samenstelling van de nieuwe

Nadere informatie

26 november 2002 Bezwaarschrift 19 juli 2002 inzake vaststelling matchingbijdrage 2000 voor televisie

26 november 2002 Bezwaarschrift 19 juli 2002 inzake vaststelling matchingbijdrage 2000 voor televisie Provincie Gelderland Huis der Provincie t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten Postbus 9090 6800 GX ARNHEM Datum Onderwerp 26 november 2002 Bezwaarschrift 19 juli 2002 inzake vaststelling matchingbijdrage

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Nr /44 Middelburg, 4 februari Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr /44 Middelburg, 4 februari Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Commissie: Welzijn Commissie: Algemeen Bestuur Nr. WEB-357 Vergadering 14 maart 1997 Agenda nr......... Gedeputeerde met de verdediging belast: G.L.C.M. de Kok Nr. 97182/44 Middelburg, 4 februari 1997

Nadere informatie

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel Raadsvergadering: 11 januari 2011 Agendapunt: 14 Kenmerk: Datum voorstel: 14 december 2010 Portefeuillehouder: Burgemeester J.D. Alssema Informant: Mevrouw B. Hoogeveen Bastiaans Onderwerp: Lokale omroep

Nadere informatie

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ J.I. Hennekeij YHUJDGHULQJ 36: 30 juni 2000 QU: I&V - 224 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 25 april 2000 2QGHUZHUS verkoop

Nadere informatie

Het benodigde aanvullende budget bedraagt ƒ 12,9 miljoen.

Het benodigde aanvullende budget bedraagt ƒ 12,9 miljoen. &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ 2QGHUZHUS QU J.I. Hennekeij Reconstructie Zeelandbrug; wijziging investeringsplan 2000 994641/516/21 dg YHUJDGHULQJ

Nadere informatie

Dit integrale voorstel zal kort na het plaatsvinden van de voorjaarsconferentie 2001 worden toegezonden. 1. Nieuwe bestuursstructuur Zeeuws Museum

Dit integrale voorstel zal kort na het plaatsvinden van de voorjaarsconferentie 2001 worden toegezonden. 1. Nieuwe bestuursstructuur Zeeuws Museum Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge/G.L.C.M. de Kok Onderwerp: Aanvulling op relatie provincie - gelieerde instellingen nr: 012276/3 vergadering PS: 29 juni 2001 nr: WEB-439A agenda nr:

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: uitbrengen gemotiveerd advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Omroep Gelderland inzake artikel 2.62, tweede lid van de Mediawet 2008 en een bereidverklaring

Nadere informatie

COMMISSARIAAT VOCIR DE MEDIA

COMMISSARIAAT VOCIR DE MEDIA 1111 11111 1111 1111 1111111 COMMISSARIAAT VOCIR DE MEDIA Hoge Naardervveg 78 11111 1217 AH Hilversum 11111 Postbus 1426 11111 1200 BK Hilversum 11111 cvdm@cvdm.n1 11111 www.cvdm.n1 11111 T 035 773 77

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764 Stichting Regionale Omroep Groningen T.a.v. het bestuur Postbus 30101 9700 RP GRONINGEN Datum Onderwerp 10 juni 2003 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d.

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017.

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit Kenmerk: 676380/679559 Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake de aanvraag van Stichting Omroep Flevoland

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SPV/ /C FTZ hvdb drs. H. van den Berg (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SPV/ /C FTZ hvdb drs. H. van den Berg (035) Provincie Flevoland t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Onderwerp 19 september 2002 Jaarrekening 2000 Stichting Regionale Omroep Flevoland Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Nr /8 Middelburg, 10 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr /8 Middelburg, 10 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Subsidie Stichting "Proefboerderij Commissie: Economie Commissie: Algemeen Bestuur Nr. WEB-567 Vergadering 17 april 1998 Agenda nr. 980800/8 Gedeputeerde met de verdediging belast: dhr. Bruinooge Nr. 980800/8

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Onderwerp: Provinciale stimuleringsregeling

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 14 december 2001 nr: FEZ-532 agenda nr: Middelburg, 4 december 2001 Onderwerp: 16e wijziging begroting provincie 2001 nr: STA 015558/25

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst02052 Beslisdatum B&W 3 december 2013 Dossiernummer 13.49.351 Raadsvoorstel aanwijzing Studio040 als lokale publieke media-instelling. Inleiding Het Commissariaat voor

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma S T A T E N V O O R S T E L Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW Registratienummer : 2004MEC001940i Portefeuillehouder : J.van Bergen Titel : Cultuurprogramma

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913

Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913 Do Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Aan : Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913 Van : Gerard Schuiteman, Stichting ROOS 1200 AX Hilversum Media Park H3 Datum : 10 april

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 572 Besluit van 18 december 2013 tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met onder meer de wijze van verdeling van het totaalbudget

Nadere informatie

2.1 Financieel toezicht commissariaat versus financiële controle provincie

2.1 Financieel toezicht commissariaat versus financiële controle provincie Uitgangspunten beleid regionale omroepen Versie 15 augustus 2006 1. Zorgplicht Het provinciebestuur draagt, volgens artikel 107 van de Mediawet, zorg voor de bekostiging van ten minste één regionale omroep

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

Besluit. Kenmerk: 25109/2011007776 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Besluit. Kenmerk: 25109/2011007776 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 25109/2011007776 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) betreffende het verzoek

Nadere informatie

Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997. Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997. Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Commissie: welzijn Commissie: algemeen bestuur Nr. WEB-418 Vergadering 20 juni 1997 Agenda nr......... Gedeputeerde met de verdediging belast: G.L.C.M. de Kok Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997 Aan

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 29 juni 2001 nr: FEZ-455 agenda nr: Middelburg, 19 juni 2001 Onderwerp: 10e wijziging begroting provincie 2001 nr: Sta013167/26 VOORSTEL

Nadere informatie

Voor de provincie Zeeland een totale risico-inventarisatie te doen laten uitvoeren

Voor de provincie Zeeland een totale risico-inventarisatie te doen laten uitvoeren &RPPLVVLH#$OJHPHHQ#%HVWXXU 6304305333 *HGHSXWHHUGH EHODVW#PHW EHKDQGHOLQJ= 2QGHUZHUS= W.T. van Gelder J.I. Hennekeij risico-inventarisatie YHUJDGHULQJ#36: 10 november 2000 QU: KJB-336 DJHQGD#QU: 0LGGHOEXUJ/

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid 2009-2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Nr. 50 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 50 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 50 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten Onderwerp datum: 9 september 2003 Vaststelling Omroepnota. ons kenmerk: ZC/2003/1686 Bijlagen: I. Ontwerpbesluit nr.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt 'ATOS' T.a.v. het bestuur Postbus 428 3330 AK ZWIJNDRECHT Datum Onderwerp 2 december 2004 Toewijzing zendtijd Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Beleid voor Omroep Flevoland. Statenvergadering: 1 november 2001 Agendapunt: 7 1. Wij stellen u voor:

Nadere informatie

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004 2004-57442 bijlage a Notitie Normering RTV Noord-Holland Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep 9 december 2004 Collegeprogramma In het collegeprogramma Bruggen slaan, staat

Nadere informatie

: Bijgestelde notitie Toetsingskader lokale omroepen

: Bijgestelde notitie Toetsingskader lokale omroepen Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 27 Doc.nr. : B200212355 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Bijgestelde notitie Toetsingskader lokale omroepen Opmerkingen vooraf Tijdens de vergadering

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017 Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017 Pagina 1 van 9 Bijlage 1a Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2017 Uit de renteopbrengst op de algemene mediareserve (hierna: AMR)

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD 2016-2020. Ondergetekenden: De gemeente Krimpenerwaard, te dezen gelet op artikel

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007

Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007 Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer Advies zendmachtiging lokale omroep

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: WEB-324 behandeling: Waveren, H. van Agenda nr: Vergadering GS: 09-01-2007 Nr: WEB0700211/5 Onderwerp: Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed

Nadere informatie

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling Besluit Kenmerk: Betreft: Aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Almere en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Almeerse Omroep Stichting. Het Commissariaat

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Wijchense Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 169 6600 AD WIJCHEN Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Besluit zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-004627-za Mevr. Z.S.A.

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer VOORSTEL

WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer VOORSTEL Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 17-02-2006 WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: 10-01-2006 Nr: WEB0506268/6 Onderwerp: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2015

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2015 Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2015 Pagina 1 van 9 Bijlage 1a Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2015 Tabel 1: Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2015 x 1.000 1. Stimulering

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

2015-716. TT-festival

2015-716. TT-festival 2015-716 TT-festival Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 20 januari 2016 - Provinciale Staten op 3 februari 2016 - fatale beslisdatum: 3 februari 2016

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035) Stichting Omroep Metropool T.a.v. het bestuur Reinier Kloegstraat 20 3191 XC HOOGVLIET ROTTERDAM Datum Onderwerp 29 juni 2004 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief,

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Kenmerk: / Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 676322/676783 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het

Nadere informatie

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Inhoudsopgave 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 2 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag....

Nadere informatie

922567(/ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH :HO]LMQ &RPPLVVLH. WEB-149 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 9 november 1999. G.L.C.M. de Kok

922567(/ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH :HO]LMQ &RPPLVVLH. WEB-149 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 9 november 1999. G.L.C.M. de Kok &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH HO]LMQ &RPPLVVLH *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ 2QGHUZHUS G.L.C.M. de Kok Ontwikkeling zorgboerderijen YHUJDGHULQJ 36 17 december 1999 QU WEB-149 DJHQGD QU 0LGGHOEXUJ

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur en Samenleving

Commissie voor Cultuur en Samenleving Griffie Commissie voor Cultuur en Samenleving Datum commissievergadering : 25 november 2011 Documentnummer : 2832640 Behandelend ambtenaar : E. Meuken-Kloosterman Directie/afdeling : SCO-CULT Nummer commissiestuk

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb); Besluit Kenmerk: 602184/615498 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zoetermeer FM als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zoetermeer en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting Stadsradio

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 22 van 2002 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND De staten der provincie Zeeland gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 maart 2002, nr. 020726/25; gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

Nadere informatie

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 11-11-2005 FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 20-09-2005 Nr: STA0503148/22 Onderwerp: Begroting 2006 met de meerjarenraming

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Onderwerp Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008

Onderwerp Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 Bijlage 4 Ontwerpbesluit 45/14 BIII Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 31 oktober 2014 Onderwerp Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 Provinciale Staten van

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland Bestuursovereenkomst natuurcompensatieprogramma Westerschelde Nr. RMW-539 Vergadering 6 februari 1998 Agenda nr. Commissie: Ruimtelijke Ontwikkeling Gedeputeerde met de verdediging belast: drs. G.L.C.M.

Nadere informatie

r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin

r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Katholieke Radio Omroep KRO Mediastaf/juridische zaken Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 oktober 2008 Maand van de Spiritualiteit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-006216-lvdz

Nadere informatie

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting Zaaknummer: 00365118 Onderwerp: Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u het raadsvoorstel aan over een aan het Commissariaat voor de Media uit brengen advies. Dit is noodzakelijk vanwege

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit. besluiten:

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit. besluiten: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 11-11-2003 belast met Nr: FEZ-076 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 21-10-2003 Nr: STA035241/13 Onderwerp: Begroting 2004 met de meerjarenraming

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet,

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet, Het Commissariaat voor de Media, gezien het bezwaarschrift d.d. 8 januari 2002 van UPC Nederland B.V. tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media d.d. 27 november 2001 waarbij aan UPC Nederland

Nadere informatie

VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008

VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris SML09-105 NGEKOMEN 0 3 DEC. 20119 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P HOLLAND Directie DLB Afdeling (oud) Samenleving Registratienummer PZH-2009-142752985 (DOS-2009-0022939) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Nr /108 Middelburg, 17 december Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr /108 Middelburg, 17 december Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Commissie: Welzijn Commissie: Algemeen Bestuur Nr. WEB-346 Vergadering 7 februari 1997 Agenda nr......... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr. 966718/108 Middelburg, 17 december

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00E4962E38* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer 323 Directeur: mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.15-15691 Datum: 16 februari 2016 Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM004725i Portefeuillehouder :J.Binnekamp 7LWHO Aanwending middelen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (SLOT) t.a.v. het bestuur, Evertsenstraat 19 5703 AM HELMOND Datum Onderwerp 5 november 2004 Sanctievoornemen controle 2004 Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Met het stuklopen van de onderhandelingen over het Grootschalig Productiebedrijf

Met het stuklopen van de onderhandelingen over het Grootschalig Productiebedrijf &RPPLVVLH#$OJHPHHQ#%HVWXXU 5:0905333 &RPPLVVLH#(FRQRPLH 5:0905333 *HGHSXWHHUGH EHODVW#PHW EHKDQGHOLQJ= A.J.G. Poppelaars D.J.P. Bruinooge YHUJDGHULQJ#36: 30 juni 2000 QU: FEZ-256 DJHQGD#QU: 0LGGHOEXUJ/

Nadere informatie

Statenvoorstel 47/09 A

Statenvoorstel 47/09 A Statenvoorstel 47/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 18 september 2009 Onderwerp Opheffen van interprovinciaal waterschap Zeeuwse

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Ontheffing. Verloop van de procedure. Relevante bepalingen

Ontheffing. Verloop van de procedure. Relevante bepalingen Ontheffing Kenmerk: 25695/2011013688 Betreft: ontheffingsverzoeken artikel 3.20 en 3.24 van de Mediawet 2008 Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek door Radio 538 B.V.

Nadere informatie

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag.

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag. 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003 Registratienummer : 2003WEM005053i Portefeuillehouder:Binnekamp 7LWHO Aanpassing

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beschikbaarstelling middelen 2013 aan Stichting Theatergroep Kwatta Agendaverzoek van GS voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 PS2013-296 Agendering

Nadere informatie

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wijziging rechtspositieregelingen Commissie: algemeen bestuur Nr. POI-389 Vergadering 18 april 1997 Agenda nr........... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr.97773/33 Middelburg,

Nadere informatie

Er is sprake van: 1. te versnipperd inzetten van de beschikbare provinciale middelen;

Er is sprake van: 1. te versnipperd inzetten van de beschikbare provinciale middelen; &RPPLVVL H$OJHPHH Q%HVWXXU &RPPLVVL HHO]LMQ &RPPLVVLH *HGHSXWHHUGH EHODV WPHW EHKDQGHOLQJ G.L.C.M. de Kok YHUJDGHULQ QU DJHQG DQU J36 12 november 1999 WEB-108 0LGGHOEXUJ 21 september 1999 2QGHUZHUS QU

Nadere informatie