MS-op-Afstand. Verslag van een zorgvernieuwingsproject. Auteur: Dr. E.S.J. Kalter MBA, arts, project uitvoerder Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MS-op-Afstand. Verslag van een zorgvernieuwingsproject. Auteur: Dr. E.S.J. Kalter MBA, arts, project uitvoerder Datum: 1-05-2012"

Transcriptie

1 MS-op-Afstand Verslag van een zorgvernieuwingsproject Auteur: Dr. E.S.J. Kalter MBA, arts, project uitvoerder Datum: MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 1

2 De uitdaging Nieuw Unicum is een zorgaanbieder voor mensen met een lichamelijk handicap in Zandvoort. Nieuw Unicum is een MS-expertisecentrum gespecialiseerd in de behandeling en ondersteuning van mensen met ernstige beperkingen ten gevolge van Multiple Sclerose. In Nederland zijn patiënten met MS en ongeveer hiervan ondervinden daar ernstige beperkingen bij. Er zijn veel mogelijkheden om de pijn, de vermoeidheid en spasticiteit en vele andere problemen het hoofd te bieden door aanpassingen in de leefstijl, fysiotherapie en alertheid op nieuwe ontwikkelingen zoals depressie, achteruitgang in cognitieve (begrips-) functies en onopgemerkte infecties. Aangezien Nieuw Unicum als enig expertise centrum op dit gebied in Nederland fungeert, is het gewenst dat ook alle patiënten die in dit stadium verkeren hiervan kunnen profiteren. Vaak is de afstand echter een groot bezwaar en een onoverkomelijk probleem. Dat kan worden opgelost door deze zorg uit te voeren op afstand en in samenwerking met de eigen zorgverleners die wel in de nabijheid zijn, maar niet over deze detailkennis beschikken omdat zij weinig met deze problemen in aanraking komen. De oplossing Nieuw Unicum heeft een oplossing gecreëerd, MS-op-afstand, waarmee de zorgverleners in staat zijn rechtstreeks via internet met beeld en geluid (screen-to-screen) contact te leggen met deze cliënten in combinatie met een beveiligd persoonsdossier online. Hiervoor zijn met innovatieve softwarepakketten die recent beschikbaar zijn gekomen speciale toepassingen ontwikkeld. Met MS-op-afstand hebben de cliënten vanuit hun huis het gevoel dat zij tegenover de verpleegkundige zitten. De cliënten kunnen zelf een actieve rol hebben en hun klachten en symptomen bijhouden aan de hand van speciale vragenlijsten. Samen bespreken de cliënt en hulpverlener de situatie en kunnen daarbij tegelijk naar de resultaten van de vragenlijsten kijken op het scherm. Dat maakt het contact efficiënt en geeft richting aan het gesprek. Deze nieuwe vorm van zorgverlening kan het beste worden vergeleken met de AWBZ functie AIV (Advies Informatie en Voorlichting), maar dan op afstand. Inhoud van dit rapport In dit rapport beschrijven wij hoe dit zorgvernieuwingsproject tot stand is gekomen, hoe het werkt en wat de cliënten ervan vinden. Tenslotte geven wij een overzicht van onze ervaringen en enkele tips voor hen die een dergelijk project ook overwegen. Verantwoording: Zorginstelling Nieuw Unicum heeft het project uitgevoerd in samenwerking met de stichting MS-Anders die zich sterk maakt voor een betere kwaliteit van leven van patiënten met MS en met steun van het zorgkantoor Kennemerland (Achmea). Het project werd mede bekostigd met een subsidie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van de beleidsregel CU / CA-415: Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties. Dr. E.S.J. Kalter MBA arts (Zorg-online 1 ) ondersteunde als projectuitvoerder. Rolien de Jong Msc begeleidde de MS- 1 Zie: MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 2

3 verpleegkundigen bij de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden voor deze zorg-op-afstand. Dr. Klaske Wynia en Dr. Berry Middel (UMCG) gaven wetenschappelijke adviezen. Het belang van e-health Onder e-health verstaan wij het toepassen van informatie en communicatie technologie ten dienste van de gezondheidszorg 2. E-Health wordt in toenemende mate gezien als een van de mogelijkheden om aan de groeiende zorgvraag bij afnemend zorgaanbod (de zorgkloof) te kunnen voldoen. Het onderzoeksbureau APE heeft met de Universiteit van Maastricht voor vijf aandoeningen - astma, hartfalen, trombose, diabetes en depressie - in kaart gebracht wat de winst is van online dienstverlening, telezorg en andere ICT-toepassingen. Het leidt tot minder sterfgevallen, minder ziekenhuisopnames en geeft patiënten meer regie over hun eigen leven. De onderzoekers becijferen in het rapport 'E-health en zelfmanagement' dat grootschalige toepassing 1 miljard euro gezondheidswinst kan opleveren (Zorgvisie 9-februari-2012) 3. E- Health kan vooral goed worden toegepast in samenhang met disease management : een gecoördineerde aanpak van patiëntenzorg per ziekte door artsen, verpleegkundigen en paramedici met actieve deelname van de patiënt op basis van informatie en voorlichting. Er zijn diverse verschijningsvormen van e-health 4 : Gepersonaliseerde (medisch) onderwijssystemen Online fora en communities over gezondheidsonderwerpen Beveiligde video-, -, en berichtencommunicatie Beheer door de patiënt van zijn/haar persoonlijke informatie en gegevens in een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) Toegang voor patiënten tot hun Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Monitoring, disease management en feedback ten behoeve van zelfzorg Voor het project MS-op-afstand hebben wij, als eersten, een zeer geavanceerde vorm van e- Health ontwikkeld waarvan voor zover ons bekend - tot op dat moment nog geen voorbeelden beschikbaar waren. Voor het eerst hebben wij een live internetverbinding gecombineerd met een web-based persoonsdossier dat gelijktijdig kan worden bekeken en ingevuld door middel van co-browsing en een follow-me techniek. De componenten van MS-op-Afstand MS-op-afstand wordt uitgevoerd met behulp van een rechtstreekse live verbinding tussen de computers van de cliënt en de zorgverlener via internet, met beeld en geluid (Peer-to-Peer) 5. Tevens maakt men hierbij gebruik van een web-based 6, elektronisch Persoonlijk 2 Keijser WA. Online Gezondheidsinformatie en LotgenotenContact. ehealth Serie deel 1, ISBN Wacomed 3 Noteboom A, Blankers I, Goudriaan R, Groot W. E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? APE rapport nr 906, (www.ape.nl) 4 Zie: (naar: Jimison, Oregon Health & Science University) 5 Zie: 6 Webgebaseerd (in het Engels: web-based) is een term om software aan te duiden die via het World Wide Web (internet) werkt. De gebruiker hoeft dus geen software op zijn/haar eigen computer te installeren, maar kan via een webbrowser direct van het programma gebruikmaken. Zie: MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 3

4 Gezondheidsdossier (PGD) dat dient voor monitoring van de gezondheidstoestand en speciaal ontworpen is om ketenzorg mogelijk te maken (=samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg) 7. Via deze internetverbinding kunnen patiënten op eenvoudige wijze in contact komen met gespecialiseerde MS-verpleegkundigen en andere deskundigen (fysiotherapeut, maatschappelijk werk, artsen, diëtiste) voor begeleiding, advies en informatie (AIV) 8. Ook kunnen andere ketenzorgverleners, na machtiging door de patiënt, de gegevens inzien en informatie toevoegen. Daarnaast is er een kennisbank met protocollen voor de MSverpleegkundige en met informatie die aan de cliënt ter beschikking kan worden gesteld. Tevens is voor dit project een eigen nieuwsbrief ontwikkeld waarin elke 2 weken alle relevante nieuwe publicaties op het internet over Multiple Sclerose bijeen worden gebracht, zodat de verpleegkundigen altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws en hierover hun cliënten adequaat te woord kunnen staan 9. Verbindingssoftware Centraal staat de door mycoachconnect ontwikkelde software, waarmee direct een live, lipsynchrone audiovisuele verbinding kan worden gelegd 10. Men kan elkaar (en zichzelf) zien en horen, maar de beeldverbinding is niet verplicht. Vanuit deze verbinding gaat men samen ( co-browsing ) verder het internet op en kijkt men gelijktijdig direct in het elektronische persoonlijke zorgdossier van de patiënt, ontwikkeld door VitalHealth 11. De techniek is eenvoudig voor de patiënt: alle handelingen tijdens het gesprek kunnen door de hulpverlener via een follow-me voorziening worden verricht. De patiënt hoeft alleen de computer aan te zetten en in te loggen op de site MS-op-afstand.nl. Desgewenst krijgt men zelfs een - of sms-alert vooraf aan de afspraak. Men kan ook een opname maken van (delen van) het gesprek (bijvoorbeeld een samenvattend advies) zodat de patiënt dit opnieuw kan afspelen. Zowel de beeldverbinding als het dossier kunnen naar wens worden uitvergroot op het scherm. Het Persoonlijk Gezondheidsdossier VitalHealth heeft het web-based Persoonlijk Gezondheidsdossier ontwikkeld op het VitalHealth Platform. In dit dossier bevinden zich de gestandaardiseerde vragenlijsten die de cliënt vooraf (of samen met de zorgverlener) kan invullen en waarmee de problematiek zichtbaar gemaakt kan worden in de vorm van kleurrijke grafieken. Er is een mogelijkheid tot onderwater-monitoring zodat automatisch een seintje per terecht komt bij de hulpverlener wanneer vooraf ingestelde grenzen worden overschreden zodat men tijdig kan reageren. Tevens zijn er voorzieningen binnen het dossier voor beveiligde , het maken van aantekeningen, het communiceren met teamleden en ketenzorgverleners en voor het maken van afspraken. De patiënt kan ook zelf Van deze functies gebruik maken. 7 Zie: 8 AIV is een van de functies die geleverd mogen worden op grond van de AWBZ functie verpleging. Er is geen indicatie voor nodig van het Centrum Indicatieorgaan Zorg en er is geen eigen bijdrage verschuldigd. Zie: 9 Geproduceerd door Infolook. Zie 10 Zie: https://www.mycoachconnect.com/ 11 Zie: MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 4

5 Kennisbank Er is een protocollen- en informatiebank, ontwikkeld door Emidconsult 12, die tijdens of vooraf aan het videogesprek geraadpleegd kan worden. Men ziet altijd de laatste versie van de betreffende informatie. De inhoud is gebaseerd op de verzamelde informatie en de in de loop der tijd ontwikkelde knowhow van Nieuw Unicum zelf. MS-op-Afstand in de praktijk De website vormt het vertrekpunt voor MS-patiënten die op afstand worden begeleid (afb. 1). Op het open gedeelte is informatie te vinden over het project en daar kan men zich aanmelden. Vanuit het open gedeelte kan worden ingelogd op een besloten gedeelte, het MS-ketendossier. Hier houdt de cliënt zijn persoonlijke informatie bij over alle aspecten van de Multiple Sclerose. Ook zorgprofessionals die onderdeel uitmaken van de zorgketen kunnen hier in de toekomst inloggen. Zij kunnen gegevens van patiënten, waar een behandelrelatie mee bestaat benaderen en online activiteiten uitvoeren. Uiteraard dient hiervoor eerst toestemming te zijn verleend door de patiënt. Afb. 1. Het startscherm van MS-op-afstand De cliënt en zorgverlener kunnen elkaar op het afgesproken moment oproepen en met elkaar in verbinding komen. Vervolgens kan de zorgverlener de besturing overnemen, het dossier oproepen en kan het gesprek beginnen. Zorgverlener en cliënt kunnen samen invulling geven aan het gesprek en meestal richt men zich op de bespreking van de ingevulde vragenlijsten. Hierin komen systematisch alle probleemgebieden van MS aan de orde zodat er een helder overzicht kan ontstaan van het verloop over de tijd. Indien de omstandigheden dat nodig 12 Zie: MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 5

6 maken kunnen de vragenlijsten ook door de zorgverlener worden ingevuld op aangeven van de cliënt. Zonder gelijktijdige verbinding met de cliënt kan de zorgverlener geen wijzigingen aanbrengen in de vragenlijsten. De zorgverlener kan wel aantekeningen maken in het veld verloop, dat eveneens voor de cliënt zichtbaar is. Het Persoonlijk Gezondheidsdossier bevat een duidelijk overzicht van iedere individuele patiënt. Hierin worden de samenvattende uitkomsten van clusters uit de scoringssystemen met betrekking tot de gezondheidstoestand overzichtelijk weergegeven (afb. 2): Afb. 2. Screenshot (gefingeerd) van het beeldcontact tussen cliënt en zorgverlener samen met een grafiek uit het persoonsdossier waarin de resultaten van een vragenlijst (Quickscan) worden weergegeven. Op dit moment zijn er 17 algemeen erkende en gevalideerde vragenlijsten aanwezig om de situatie van de cliënt in beeld te kunnen brengen. Een gedetailleerde beschrijving hiervan is op aanvraag beschikbaar. Verloop van het project over tijd Het project ging direct na toekenning van de subsidie op 1 april 2009 van start. Er werd een projectstructuur gevormd met een stuurgroep, projectleider en werkgroepen voor: 1. het ontwerpen van de te volgen werkwijze via internet 2. het onderzoek t.b.v. de eindrapportage 3. de communicatie met de belanghebbenden en overig publiek 4. de technische aspecten MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 6

7 De manager behandelzaken en productontwikkeling van Nieuw Unicum fungeerde als interne projectleider en eindverantwoordelijke en werd bijgestaan door een externe projectuitvoerder die de werkgroepen organiseerde, de wensen afstemde met de software leveranciers en rapporteerde aan de projectleider en de stuurgroep. Deze werkgroepen overlegden ook onderling over de te volgen koers. Tussentijdse resultaten werden besproken met de stuurgroep en zo nodig werden besluiten afgestemd met het bestuur. De drie gespecialiseerd MS-verpleegkundigen die de cliënten via internet te woord staan werden tevens begeleid door een verpleeghuisarts en een externe consulente met ervaring in zorg-opafstand projecten. Afb. 3. Projectstructuur In het begin waren er een aantal technische moeilijkheden welke met grote volharding door alle betrokkenen zijn overwonnen. Deze hielden verband met het ontwikkelen van de aanpassingen in de software, de beschikbare internetverbinding en het instellen van de firewall, en oorzaken die met de configuratie van de thuiscomputers of de internetverbinding aldaar te maken hadden. Veel van die problemen konden ook op afstand worden verholpen. Vanaf 1 oktober 2010 was er sprake van een goed lopende techniek en kon het project beginnen. Inmiddels waren alle processen duidelijk in beeld en stonden alle instrumenten voor de uitvoering ervan gereed. Om bekendheid te geven aan het project zijn artikelen verschenen in het blad MS-info van MS-Anders, zijn bijeenkomsten georganiseerd voor bij MS betrokken zorgverleners op de hoofdlocatie bij Nieuw Unicum met demonstraties en rondleidingen, werden er presentaties gegeven bij bijeenkomsten van MS-verpleegkundigen en MS-patiënten, op (patiënten)- congressen en op algemene bijeenkomsten, ter vergroting van het draagvlak. Evaluatie van het project De evaluatie moest volgens de voorwaarden van de subsidie eind oktober 2011 gereed zijn en betreft daarom de periode van oktober 2010 tot en met september In deze periode had de dienstverlening een stabiele vorm gekregen en de techniek was inmiddels goed gaan functioneren. Aan het project namen toen 62 cliënten deel, 14 mannen en 48 vrouwen. Alle MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 7

8 53 cliënten die ten minste 6 maanden meededen werden via een anonieme internet enquête bevraagd, hiervan reageerden 45 cliënten (85%): 36 vrouwen en 9 mannen (afb. 4). Afb. 4 Leeftijdsverdeling van de deelnemers aan de enquête (N=45) Aantal Leeftijd (jr.) Zowel de man-vrouw verhouding als de leeftijdsverdeling waren een goede afspiegeling van de hele groep die op dat moment meedeed aan MS-op-afstand en het werkelijke voorkomen van MS in de bevolking zoals dat bekend is uit cijfers van het R.I.V.M. (afb. 5) MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 8

9 Afb. 5 Voorkomen van MS per 100 inwoners naar leeftijd en geslacht in 2007 (bron: RIVM) Geografische spreiding Er is er een duidelijke geografische spreiding over heel Nederland waarneembaar waarbij het accent ligt op Noord-Holland (Tabel 1, afb 6). Tabel 1. Geografische herkomst (n = 62, alfabetische volgorde) Alkmaar (3) Ermelo Hoofddorp (3) Rotterdam (2) Alphen aan den Rijn Gorinchem Hoogkarspel s Heer Arendskerke Amersfoort Groet Houten Teteringen Amsterdam (8) Groningen Kelpen-Oler Veghel Andijk Haarlem (2) Leiden (2) Vreeland Baarn Hansweert Leidschendam Waddinxveen Bergen nh Haren (2) Lisse Westdorpen Beverwijk Heeze Mijdrecht Winschoten Delft (2) Heiloo Oud-Beijerland Zaandijk (2) Delfzijl Hengelo Oudega G.S. Zwaag Dordrecht (2) Hoeven Rijnsburg Zwolle MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 9

10 Afb. 6 Geografische spreiding Resultaten Met behulp van een anonieme internet-enquête onderzochten wij de volgende punten: 1. De ernst van de beperkingen door MS 2. Eventuele vermindering van medische consumptie 3. De verbetering van de kwaliteit van het bestaan 4. De tevredenheid met de zorg op afstand De enquête werd afgenomen op basis van anonimiteit en bestond uit vragen, afhankelijk van de antwoorden. Door de verschillende keuzes die mogelijk waren varieerde soms het aantal antwoorden per vraag hetgeen wordt aangegeven. 1. De ernst van de beperkingen door MS De subjectieve beleving van de mate van beperking t.g.v. de MS wordt hieronder weergegeven (afb. 7) MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 10

11 Afb. 7 (N= 42). Mate waarin men zichzelf beperkt voelt door de MS (percentage) De objectieve beperking wordt weergegeven in de zogeheten loopafstand van de Expanded Disability Status Scale (EDSS), die op zich weer representatief is voor de EDSS zelf (afb. 8) 14,15. De score kan variëren van 0 (geen neurologische afwijkingen) tot 10 (overleden a.g.v. MS). Vanaf score 4 is de beperking ernstig. Zie voor uitleg de bijlage EDSS. Afb. 8 (N=42). EDSS loopafstand een objectieve maat voor de invaliditeit t.g.v. MS 14 Kurtzke JF. Rating Neurologic impairment in Multiple Sclerosis: an Expanded Disability Status Scale (EDSS). Neurology 1983; 33: Bowen J, Gibbons L, Gianas A, Kraft GH. Self-administered Expanded Disability Status Scale with functional system scores correlates well with a physician-administered test. Mult Scler 2001; 7(3): MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 11

12 2. Vermindering van medische consumptie Uit de resultaten bleek dat 15-20% aangaf minder vaak naar de eigen zorgverleners te gaan voor aan MS gerelateerde problemen. Dit geldt voor de huisarts én de neuroloog én de eigen MS-verpleegkundige, en 10% gaf aan minder vaak naar het maatschappelijk werk te gaan. Voor het bezoek aan de fysiotherapeut gaf 12% een toename aan (afb. 9). Deze trend is in overeenstemming met onze verwachtingen omdat huisartsen en neurologen focussen op de medische aspecten en het bij deze chronische ziekte vooral gaat om interpretatie van vele verschillende klachten waar nu eenmaal vaak geen medische behandeling voor aanwezig is maar op verpleegkundig gebied veel soelaas kan worden geboden indien men hierin gespecialiseerd is. Fysiotherapie is echter een zeer belangrijk aspect bij chronische MS en dit wordt door Nieuw Unicum sterk bevorderd, wat past bij de geconstateerde toename. Wellicht is fysiotherapie in de eigen omgeving van de cliënten een ondergewaardeerd middel. Afb. 9. Bezoek aan zorgverleners sinds deelname aan MS-op-afstand (N = 42) Tabel 2: Getalsmatige weergave van fig. 4 Vervolgens hebben nader gevraagd naar de rol van MS-op-afstand in verhouding tot de huisartsenhulp. Het bleek dat bijna 30% van de ondervraagden voor MS-problemen eerst contact zocht met de MS-verpleegkundigen van Nieuw Unicum en meer dan 30% daar eveneens bewust over nadacht voor ze hun keuze maakten. Minder dan 10% ging met hetzelfde probleem naar beiden (afb. 10). Hieruit blijkt dat de ondervraagden bijna allemaal dubbele medische consumptie vermijden wat uiteraard ook de bedoeling is. De respondenten die geen eigen MS-verpleegkundige van het ziekenhuis hebben (N=18) antwoordden in meerderheid (> 60%) dat zij bij MS-op-afstand zouden blijven ook indien ze die alsnog aangeboden kregen, waarmee eveneens dubbele consumptie wordt vermeden (afb. 11). MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 12

13 Afb. 10. (N=42) Sinds ik meedoe én ik heb een probleem met MS dat ik voordien zou bespreken met mijn huisarts: Afb. 11. (N=18) Alleen voor cliënten zonder een eigen MS-verpleegkundige: MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 13

14 Conclusie: Er is een duidelijke trend dat de medische consumptie in de 1 e en 2 e lijn van chronische MSpatiënten tijdens deelname aan de begeleiding over internet vermindert en dat dubbele consumptie bij MS-verpleegkundigen vermeden wordt dan wel afneemt. Er is een toename in van het bezoek aan de fysiotherapeut. 3. Verbetering van de kwaliteit van het bestaan De klachten die met verpleegkundige zorg kunnen worden behandeld en die het meest voorkomen bij MS hebben betrekking op Verlies van kracht Toenemende vermoeidheid Afnemende Cognitie (denkvermogen) Ernstige pijn Door leefregels en goed gebruik van medicatie kan men beter met deze problemen omgaan wat de kwaliteit van het bestaan verbetert. Voor de metingen op dit gebied maken wij gebruik van gevalideerde vragenlijsten die in de praktijk recentelijk beproefd en gedocumenteerd zijn 16,17. Hiervoor zijn ten minste 2 metingen nodig bij circa 100 cliënten met een jaar tussentijd. Het aantal observaties en de duur is nog te kort om hier al iets over te kunnen zeggen. In plaats daarvan hebben wij met de internet enquête gevraagd in hoeverre de verleende zorg over internet heeft geholpen om beter met deze problemen om te gaan (N=41 75% ja, afb. 12) en of de zorg aan de meeste of alle behoeften heeft voldaan (N=41, 75% ja ) (afb. 13) Conclusie: Bij chronische MS is vrijwel altijd sprake van continue geleidelijke achteruitgang zodat verbetering of stabilisatie van de beleving van de problemen een duidelijk succes mag worden genoemd. In afwachting van de resultaten van de gespecialiseerde vragenlijst hiervoor zijn de voortekenen hierover aan de hand van de internet enquête duidelijk positief te noemen en ook in overeenstemming met de tevredenheidsmetingen (zie onder). 16 Wynia K. Multiple Sclerosis Impact Profile (MSIP) Meetinstrument gebaseerd op de ICF voor Functioneringsproblemen 'disabilities' (MSIP-F) en de beleving 'disability perception van deze problemen (MSIP-BF) bij mensen met Multiple Sclerosis. Academisch proefschrift Universiteit van Groningen 5 maart Wynia K, Middel B, Reijneveld SA. Multiple Sclerosis Impact Profile (MSIP) (etc). A Manual. Verkrijgbaar bij UMC Groningen, Afd Neurologie Hanzeplein 1, 9700 RB Groningen MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 14

15 Afb. 12. (N=41) Afb. 13. (N-41) MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 15

16 4. Tevredenheid met de zorg op afstand: De tevredenheid over de zorg-op-afstand hebben wij na 6 maanden gemeten met een standaard vragenlijst, de CSQ 18. De vragen gaan over de mate waarin de cliënt tevreden is over de zorg die hij tot nu toe via MS-op-afstand van Nieuw Unicum ontvangen heeft (zie bijlage CSQ). Als uitkomst kan alleen een score voldoende of onvoldoende worden gescoord. Twee derde (66%) van de cliënten scoorden hierbij voldoende terwijl de overige cliënten meestal aangaven in een toelichting dat zij vooral last hadden gehad van de technische problemen in de beginfase van het project maar zij moedigden Nieuw Unicum toch aan hiermee vooral door te gaan (afb. 14). Tevens vroegen wij naar de ervaren kwaliteit van de zorg (afb. 15). Aangezien er nog geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot ketenzorg in dit project tot nu toe hebben wij ook nog geen tevredenheidsmeting kunnen verrichten onder de kring van eigen behandelaars rond de cliënt. De verpleegkundigen die het project uitvoeren zijn echter unaniem enthousiast over deze vorm van zorg. Afb. 14. (N=42) resultaat van de tevredenheidsmeting (CSQ) Afb. 15. (N=42) Degenen die als hun mening bij de CSQ onvoldoende aangaven of bij de kwaliteitsvraag slecht, gaven aan dat dit verband hield met de technische problematiek in de eerste maanden van het project. Conclusie: Een twee derde meerderheid heeft de gestandaardiseerde vragenlijst over MS-op-Afstand met voldoende of meer beoordeeld, terwijl de overigen aangaven dat zij veel last hadden gehad van de technische problemen in het begin. Over de kwaliteit van de zorg was zelfs 85% tevreden. 18 Brey, de H. A. Cross-national validation of the Client Satisfaction Questionnaire: the Dutch experience. Eval Program Plann. 1983;6(3-4): MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 16

17 Afb. 15. Kwaliteit van zorg Invloed van het project op de deelnemers: lessons learned Zoals gezegd is Nieuw Unicum samen met haar cliënten een richting ingegaan naar een manier van zorg verlenen via internet waarmee nog niemand ervaring in had opgedaan. Op zich lijkt de stap niet zo groot, contact via beeldscherm in plaats van face to face, maar daarmee wordt het zorgvernieuwingsexperiment geen recht gedaan, net zomin als een theaterstuk op de televisie hetzelfde is als een opname van een toneelstuk in een theater met één camera vanuit de zaal. Hier wordt een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de cliënt in het bijhouden van zijn of haar problemen via vragenlijsten en op de discipline om ondanks het behaaglijke en veilige gevoel vanuit de thuissituatie toch geconcentreerd te blijven op de problematiek en intensief, maar ook efficiënt te communiceren. Ook de MS-verpleegkundigen geven hierbij aan dat het werken met beeldcontact en gefocust zijn op vragenlijsten veel van hun concentratie vergt. De voordelen van deze werkwijze zijn evident, men hoeft niet op reis naar de locatie van Nieuw Unicum dat voor veel MS-patiënten een groot bezwaar oplevert en men kan snel in contact komen bij problemen. De hele aanpak is bijzonder vraag gestuurd en klantgericht. Ook wordt het invullen van de vragenlijsten door de meeste cliënten als plezierig ervaren omdat op deze wijze alle aspecten van de ziekte aan de orde komen en over tijd bewaard blijven. Men heeft het gevoel dat men op deze wijze meer en beter de tijd aan de eigen problemen mag besteden, iets wat de MS-patiënt zichzelf vaak ontzegt uit een misplaatst schuldgevoel tegenover de mantelzorg of familie, waar men al vaak een beroep op moet doen. Niet alleen wordt er veel van de cliënten verwacht, ook voor de organisatie was de overgang naar deze vorm van zorg een grote verandering. Men realiseerde zich meer dan ooit dat men elkaar moest kunnen vervangen en aanvullen, en daarmee deed de noodzaak zich voor om volgens vaste afspraken (protocollen) te werk te gaan. Hieraan gekoppeld kwam het tot een inventarisatie van de bestaande kennis en het inrichten van een kennisbank. Maar ook de ontwikkeling van de nieuwe informatie op internet moet worden bijgehouden om alle cliëntvragen te kunnen beantwoorden, die gaan immers vaak over eventuele nieuwe therapieën of mogelijkheden in de toekomst. Dit resulteerde in het ontwikkelen van een (semi-)geautomatiseerde internetsearch met een daaraan gekoppelde nieuwsbrief. MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 17

18 Het ontwikkelen van nieuwe computervaardigheden en het omgaan met de (frustraties van) storingen die in het begin veelvuldig voorkwamen vergde veel van allen die hiermee de spits afbeten, de pioniers. Hierbij willen wij de positieve rol van de softwareleveranciers ook benadrukken. Hun betrokkenheid en motivatie waren zeker zo belangrijk, tenslotte moest de omgeving naar de wensen van de zorgverleners worden ingericht wat veel van hun inlevingsvermogen vergde. Een dergelijk groot vernieuwingsproject gaat niet onopgemerkt in de organisatie als geheel. Uiteindelijk wordt vrijwel iedereen ermee geconfronteerd en wordt een bijdrage van hem of haar gevraagd. Tijdig informeren en draagvlak verkrijgen is hierbij van groot belang. De rol van het bestuur is doorslaggevend. In het begin moet hun steun duidelijk zijn, temeer daar het vaak erbij komt en de medewerkers toch gestimuleerd moeten worden hier een extra inspanning voor te leveren. Ook het evalueren van de zorgverlening en het meten van de bereikte doelen met een internet enquête is een vrij unieke stap waarmee het bestuur zich enerzijds kwetsbaar opstelt maar anderzijds toont vol vertrouwen de strategische keuzes te realiseren. Bespreking Nieuw Unicum heeft samen met MS-Anders een belangrijke stap gezet in een geheel nieuwe richting van zorgverlening, waarbij alle MS-patiënten in Nederland laagdrempelig en vraag gestuurd toegang kunnen krijgen tot de specialistische kennis waarover Nieuw Unicum als enig centrum beschikt. Met dit experiment is bewezen dat het mogelijk is op afstand via internet op betekenisvolle wijze en naar tevredenheid hulp te bieden zonder dat dit leidt tot verdubbeling van de medische consumptie. Sterker, met deze vorm van ondersteuning komt de hulp ook beschikbaar voor hen die daar in hun omgeving nog geen toegang tot hadden. Er zijn opstartproblemen geweest die het beeld enigszins negatief hebben vertekend, maar zelfs met een enquête onder een relatief kleine groep wordt de trend duidelijk dat deze vorm van hulp een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. Het moge duidelijk zijn dat de mogelijkheden om deze zorg uit te breiden legio zijn en dat ook de ketenzorgverleners hierbij betrokken kunnen worden. Vooralsnog is het belangrijk de groei te beheersen en eerst de bestaande werkwijze te vervolmaken alvorens de zorgverlening uit te breiden. Voor meer informatie over dit project kunt u contact op nemen via de website ms-opafstand.nl of met Mw. B.M. Koop, manager behandelzaken en productontwikkeling Nieuw Unicum Zandvoortselaan XK Zandvoort Telefoonnummer Website: adres: MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 18

19 Bijlage EDSS Expanded Disability Status Scale (EDSS) Vaststellen van beperkingen met behulp van de Expanded Disability Status Scale (EDSS) 19 De Expanded Disability Status Scale (EDSS) stelt iemands mate van invaliditeit vast door de neurologische achteruitgang te meten. De EDSS-score varieert van 0 tot 10. Een hogere score duidt op een ernstigere beperking. 10,0 = Overleden als gevolg van MS 9,0-9,5 = Bedlegerig; volledig afhankelijk 8,0-8,5 = Gebonden tot bed of stoel; zelfstandig met hulp 7,0-7,5 = Gebonden aan een rolstoel 6,0-6,5 = Hulpmiddel bij lopen 5,0-5,5 = Toenemende beperking bij lopen 4,0-4,5 = Beperking is ernstig 3,0-3,5 = Beperking is licht tot matig 2,0-2,5 = Beperking is minimaal 1,0-1,5 = Geen beperking 0 = Normaal neurologisch onderzoek 19 Kurtzke, JE Rating neurologic impairment in multiple sclerose. An expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983; 33: MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 19

20 Bijlage CSQ Uw tevredenheid over de zorgverlening. De volgende vragen gaan over de mate waarin u tevreden bent over de (medische) zorg die u tot nu toe via MS-op-afstand van Nieuw Unicum ontvangen hebt. Geef eerlijk uw mening, po sitief of negatief. Het kan ons helpen onze zorg te verbeteren. Beantwoord alstublieft alle vra gen. 1 Wat vindt u van de kwaliteit van de zorg die u via MS-op-afstand ontvangt? Uitstekend Goed Voldoende Slecht 2 Heeft u via MS-op-afstand de zorg ontvangen die u wilde? Nee, beslist niet Nee, niet echt Ja, in het algemeen wel Jazeker 3 In hoeverre heeft de zorg via MS-op-afstand aan uw behoeften voldaan? In bijna alle behoeften is voorzien In de meeste behoeften is voorzien In slechts enkele behoeften is voorzien In geen van de behoeften is voorzien 4 Stel dat één van uw vrienden of kennissen ook MS-zorg en coaching op afstand nodig heeft, zou u dan deze zorg van Nieuw Unicum aanbevelen? Nee, beslist niet Nee, ik denk van niet Ja, ik denk van wel Ja, zeker 5 Hoe tevreden bent u met de hoeveelheid zorg die u via MS-op-afstand ontvangen heeft? Zeer ontevreden Tevreden noch ontevreden Grotendeels tevreden Zeer tevreden 6 Heeft de zorg die u via MS-op-afstand ontvangen heeft u geholpen om beter met uw problemen om te gaan? Ja, het heeft veel geholpen Ja, het heeft wel wat geholpen Nee, het heeft echt niet geholpen Nee, het leek de dingen alleen maar te verergeren MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 20

21 7 Hoe tevreden was u in het algemeen (over het geheel genomen) met de zorg die u via MSop-afstand heeft ontvangen? Zeer tevreden Grotendeels tevreden Tevreden noch ontevreden Zeer ontevreden 8 Stel dat u weer vergelijkbare zorg en coaching op afstand zou willen hebben zou u dan weer kiezen voor de zorg via MS-op-afstand van Nieuw Unicum? Nee, zeker niet Nee, niet echt Ja, ik denk van wel Ja, zeker Eval Program Plann. 1983;6(3-4): de Brey H. A cross-national validation of the client satisfaction questionnaire: the Dutch experience. Abstract A Dutch translation of the eight-term version of the Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8) was administered to community mental health outpatients in the Netherlands (n = 110). Data analyses indicate that the Dutch CSQ-8 has highly similar operating characteristics and psychometric properties compared with the English language version. Results also indicate that one general satisfaction factor was found in the Dutch CSQ-8 data. All eight of the scale items loaded heavily on this general factor, strong inter-item correlations were found, and the scale demonstrated high internal consistency. On these grounds, we can conclude that the Dutch CSQ-8 has the same properties as the original questionnaire and can be used as such in Holland. It was also found that those clients who decided to stop therapy on their own were less satisfied than other clients. Clients who made a common decision with their therapist or let him/her make that decision were more satisfied than clients who stopped by themselves. Additional research is planned to investigate whether clients who complete treatment goals are indeed more satisfied and whether this line of research could be a means of studying the external validity of the scale. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] MS-op-Afstand - eindrapport Pagina 21

Meten van ziekteprogressie in MS: komen de perspectieven van

Meten van ziekteprogressie in MS: komen de perspectieven van Samenvatting proefschrift Jolijn Kragt Meten van ziekteprogressie in MS: komen de perspectieven van patiënten en dokters met elkaar overeen? Multipele sclerose (MS) is een chronische progressieve neurologische

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2007

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2007 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 27 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, NIVEL, Oktober 27). LEVEN MET COPD VRAAGT OM LEF

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland nr: 36 5 september 2012 Rouvoet: Ouderenzorg hoort bij zorgverzekeraars Vrijwel alle politieke partijen willen in de komende regeerperiode de ouderenzorg, inclusief verpleging

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Bespreekpunten Inleiding Rolverdeling binnen behandeling Zelfmanagement Verzamelen van meetgegevens Voorbeelden zelfmanagementsprojecten

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Manda Broekhuis (Faculteit Economie en Management, RUG) Roelfien Erasmus (IPT Medical Services B.V.) Hans Wortmann (Faculteit

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe - Vita dit is Avalange dit is Eliza informatiebrochure De zorg voor mensen met diabetes is in Drenthe op een goed niveau.

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 AGD

Nationale DenkTank 2014 AGD AGD Achtergrond en uitwerking Door versnippering van gegevens kan de potentie uit zelf gemeten gegevens niet benut worden Probleem Er wordt op dit moment heel veel gezondheidsinformatie gemeten maar door

Nadere informatie

De effectiviteit van case management bij ouderen met dementiesymptomen

De effectiviteit van case management bij ouderen met dementiesymptomen De effectiviteit van case management bij ouderen met dementiesymptomen en hun mantelzorgers Dit proefschrift gaat over de effectiviteit van case management gegeven door wijkverpleegkundigen aan thuiswonende

Nadere informatie

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 1 Zelfzorg & zelfdiagnose Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 2 3 Zorgt Zelfdiagnose en Zelfzorg voor eigen regie van de patiënt? Zelfzorg & zelfdiagnose kan tot (meer) eigen regie leiden

Nadere informatie

Klinimetrie Implementatie van een Klinimetrische-CoreSet binnen de werksetting

Klinimetrie Implementatie van een Klinimetrische-CoreSet binnen de werksetting Klinimetrie Implementatie van een Klinimetrische-CoreSet binnen de werksetting Ruud Reijmers Fysiotherapeut Jeroen Bosch Ziekenhuis Disclosure belangen spreker (Potentiële) Belangenverstrengeling: Geen

Nadere informatie

Zorg voor de Toekomst

Zorg voor de Toekomst Zorg voor de Toekomst Slimmer organiseren Resultaten van de actielijn slimmer organiseren in een notendop Februari 2013 Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen www.zorgvoordetoekomst.com Beste lezer,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen Contact: kleemans@vub.ac.be 02/477.47.64 De indicatorenset is ontwikkeld

Nadere informatie

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgings Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 Tien procent

Nadere informatie

Samenvatting. Welk type zorg is PDL?

Samenvatting. Welk type zorg is PDL? Samenvatting In dit proefschrift is de zorgverlening volgens Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) beschreven. PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse ouderenzorg en men ervaart

Nadere informatie

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is:

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: MS-Centrum Belangrijk Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: 1 Inleiding Heeft u onlangs de diagnose Multiple Sclerose (MS) gekregen? Of bent

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden van chronische zieken belangrijk voor zelfmanagement Monique Heijmans, Geeke Waverijn

Gezondheidsvaardigheden van chronische zieken belangrijk voor zelfmanagement Monique Heijmans, Geeke Waverijn Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Gezondheidsvaardigheden van chronische zieken belangrijk voor zelfmanagement, M. Heijmans, NIVEL, juni 2014) worden gebruikt.

Nadere informatie

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management VitalHealth KIS RELEASE 3.0 software for collaborative health management INTRO INDEX STARTSCHERM 5 PATIËNT OVERZICHT 7 ZORGOVERZICHT 9 CONSULT 11 De zorg is in beweging. Ketenzorg ontwikkelt zich daarbij

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Groepskenmerken Aantal cliënten 103 Gemiddelde leeftijd 52 (Dit is gebaseerd op 42 cliënten) 56 Mannen, 47 Vrouwen en 0 niet ingevuld

Groepskenmerken Aantal cliënten 103 Gemiddelde leeftijd 52 (Dit is gebaseerd op 42 cliënten) 56 Mannen, 47 Vrouwen en 0 niet ingevuld Verslag Kwaliteit van Leven vragenlijst Vertrouwelijk verslag In opdracht van Floww International Periode 23--202 tot en met 0-2-204 De gebruikte vragenlijst heeft in de kern de Nederlandse vertaling van

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Dr. Marten Munneke Afdeling Neurologie, Revalidatie en IQ Healthcare, UMC St Radboud MijnZorgNet Factsheet Parkinson Nederland: 50 duizend Patiënten Impact kwaliteit

Nadere informatie

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB.

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB. Published in Health Qual Life Outcomes. 2008 Feb 26;6:16 Abstract Validation of the Dutch version of the Knee disability and Osteoarthritis Outcome Score. The Dutch version of the knee injury and osteoarthritis

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

TRACE. Treatment of ADHD with Care as usual versus an Elimination diet

TRACE. Treatment of ADHD with Care as usual versus an Elimination diet TRACE Treatment of ADHD with Care as usual versus an Elimination diet Behandeling van ADHD met de gebruikelijke zorg in vergelijking met een dieetbehandeling 1 Wat is het TRACE-onderzoek? Uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Dutch Summary - Nederlandse Samenvatting

Dutch Summary - Nederlandse Samenvatting 119 Hoofdstuk 1 - Algemene inleiding Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over type 2 diabetes, waarin onderwerpen aan bod komen zoals: risicofactoren voor het ontwikkelen van type 2 diabetes, de gevolgen

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Een speciale uitdaging voor het huisartsenteam en het steunnetwerk Dr. Jany Rademakers, NIVEL Drs. Jeanny

Nadere informatie

3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement

3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement 3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement Om zicht te krijgen in de behoeften van nierpatiënten ten aanzien van zelfmanagement is een enquête uitgezet via NP Online. Dit is een online patiëntenpanel

Nadere informatie

E-health modules voor de Basis-GGZ. Optimale zorgzwaarte met Karify

E-health modules voor de Basis-GGZ. Optimale zorgzwaarte met Karify E-health modules voor de Basis-GGZ Optimale zorgzwaarte met Karify E-health voor een hogere kwaliteit van de zorg De GGZ in Nederland krijgt een ander gezicht. Niet alleen veranderen de budgetten, de wetgeving

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Het belang van ziektepercepties voor zelfmanagement COPD als voorbeeld

Het belang van ziektepercepties voor zelfmanagement COPD als voorbeeld Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het belang van ziektepercepties voor zelfmanagement COPD als voorbeeld, M. Heijmans, NIVEL, augustus 2013) worden gebruikt.

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Abstract. Keywords. Foot and Ankle Outcome Score (FAOS), Ankle, PROM, Validity, Reliability, Dutch translation

Abstract. Keywords. Foot and Ankle Outcome Score (FAOS), Ankle, PROM, Validity, Reliability, Dutch translation Validation of the Dutch language version of the Foot and Ankle Outcome Score I. N. Sierevelt, L. Beimers, C. J. A. van Bergen, D. Haverkamp, C. B. Terwee, G. M. M. J. Kerkhoffs Abstract Purpose. The aim

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête in het kader van zorgvernieuwingsproject ReumaNetAmsterdam. Oktober 2010

Rapportage patiëntenenquête in het kader van zorgvernieuwingsproject ReumaNetAmsterdam. Oktober 2010 Rapportage patiëntenenquête in het kader van zorgvernieuwingsproject ReumaNetAmsterdam Oktober 2010 Inhoud Samenvatting 2 Resultaten 3 Eerste vragenlijst 5 Tweede vragenlijst 6 Bijlagen 8 2 Patiëntenenquête

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 8. * COgnitive Functions And Mobiles; in dit advies aangeduid als het TNO-onderzoek.

Samenvatting. Samenvatting 8. * COgnitive Functions And Mobiles; in dit advies aangeduid als het TNO-onderzoek. Samenvatting In september 2003 publiceerde TNO de resultaten van een onderzoek naar de effecten op het welbevinden en op cognitieve functies van blootstelling van proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek. Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest

Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek. Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest Directeur Onderzoek & Innovatie GGZ Ingeest Afdeling Psychiatrie Vumc Psychiatrie in getallen: wereldwijd in 2010

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map COPD Deze map is eigendom van Patiëntensticker Uw behandelend longarts is: Inhoud PIM COPD Praktische informatie PIM COPD Informatie Polikliniek Longziekten

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Laat kopzorgen geen probleem worden. Anna-Linde Schermerhorn Productmanager Online Zelfhulp 26 oktober 2015 @Stichting_mirro

Laat kopzorgen geen probleem worden. Anna-Linde Schermerhorn Productmanager Online Zelfhulp 26 oktober 2015 @Stichting_mirro Laat kopzorgen geen probleem worden Anna-Linde Schermerhorn Productmanager Online Zelfhulp 26 oktober 2015 @Stichting_mirro Inhoud Stichting mirro Online zelfhulp Observationeel onderzoek online zelfhulp

Nadere informatie

Auteur Bech, Rasmussen, Olsen, Noerholm, & Abildgaard. Meten van de ernst van depressie

Auteur Bech, Rasmussen, Olsen, Noerholm, & Abildgaard. Meten van de ernst van depressie MAJOR DEPRESSION INVENTORY (MDI) Bech, P., Rasmussen, N.A., Olsen, R., Noerholm, V., & Abildgaard, W. (2001). The sensitivity and specificity of the Major Depression Inventory, using the Present State

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Rapport cliënttevredenheidsonderzoek 2012-2013. Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg

Rapport cliënttevredenheidsonderzoek 2012-2013. Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg Rapport cliënttevredenheidsonderzoek 2012-2013 Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg Utrecht, Juni 2013 Rapport cliënttevredenheidsonderzoek 2012-2013 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Methode 5 Aanleiding

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF Corrien van Haastert, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen HET LEVEN. Dr. Ruth Dalemans

Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen HET LEVEN. Dr. Ruth Dalemans Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen IMPACT VAN AFASIE OP HET LEVEN Dr. Ruth Dalemans Onderzoek en onderwijs Promotietraject Rol van de student

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Wat u vooraf moet weten Wat is een klacht precies Onze klachtenprocedure Overige klachtenbehandeling Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Parallelsessie 4. Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+

Parallelsessie 4. Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+ Parallelsessie 4 Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+ Programma Welkom Presentaties: 1. Verleden, Heden, Toekomst Patiëntenparticipatie door prof. dr. A.A.M. Masclee

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie