Erkenning leerbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkenning leerbedrijven"

Transcriptie

1 bbl bol Erkenning leerbedrijven bouw en infra

2 Waarom opleiden? Medewerkers opleiden kost tijd en geld. Tenminste, als dat alleen op korte termijn wordt bekeken. Op lange termijn mt de waarde van goed opgeleide medewerkers alleen maar toe. Uw bedrijf blijft immers beschikken over bekwame en breed inzetbare mensen. Jonge medewerkers krijgen de kans om zich bij u te ontplooien. Tevens wordt het vakmanschap in uw bedrijf op peil gehouden. Maar ook worden verbeteringen en vernieuwingen voor uw bedrijf sneller ontdekt, geaccepteerd en ingevoerd. Alle reden dus om binnen uw bedrijf leerlingen op te leiden. Als leerbedrijf heeft u grote verantwoordelijkheden. Uw leermeesters en praktijkbegeleiders geven vakkennis door aan jongeren die het fundament van de bedrijfstak gaan vormen. Deze toekomstige collega s mogen dus rekenen op begeleiders die een gedegen praktijkopleiding verzorgen. De kwaliteit van leerbedrijven krijgt vorm via een aantal erkenningscriteria die in deze brochure zijn opgenomen. LEERMEESTERCURSUS De dagelijkse begeleiding van de leerling en het vormgeven van de praktijkopleiding vormen een hele verantwoordelijkheid voor de leermeester. Kennis en vaardigheden op een juiste wijze overbrengen naar de nieuwe generatie is van groot belang. Maar het begeleiden van een deelnemer is meer dan alleen de praktijkkennis overbrengen. Het vraagt van de leermeester ook een gedegen begeleiding. Om de deelnemer in het leerproces te kunnen volgen en om goed te kunnen toetsen zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld die in de cursus worden behandeld. Bijvoorbeeld het praktijkhandboek en de eisen waaraan praktijktoetsen moeten voldoen. Ook de veranderingen in het onderwijs en de opleidingen worden behandeld. In vijf dagen komen onder andere de onderwijsstructuur, het begeleiden, instrueren, beoordelen en procedures aan de orde waarmee een leermeester zijn taak zo optimaal mogelijk kan uitvoeren. Erkenning als leerbedrijf De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat het regionaal opleidingencentrum (roc) verantwoordelijk is voor de kwaliteit het praktijkgedeelte van de opleiding van deelnemers1), ook wel de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Als leerbedrijf bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de praktijkopleiding binnen uw bedrijf. Alleen erkende leerbedrijven kunnen opleiden. De leermeester geeft uitvoering aan de praktijkopleiding binnen het leerbedrijf. Fundeon Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven heeft binnen de WEB de wettelijke taak bedrijven als leerbedrijven te erkennen en te begeleiden. De overheid wil zo de kwaliteit van de opleidingen in het beroepsonderwijs waarborgen en waar mogelijk verbeteren. De bedrijfstak heeft criteria vastgesteld waaraan leerbedrijven in de bouwnijverheid moeten voldoen. De criteria zijn ook afgestemd op gezamenlijke afspraken binnen het Colo, de vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Waarvoor erkend? Het middelbaar beroepsonderwijs kent twee leerwegen: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl); de beroepsopleidende leerweg (bol). Daarnaast kent het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs een leerwerktraject. In de criteria wordt rekening gehouden met deze verschillende leerwegen. In de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt 60% tot 80% van de opleiding in de praktijk gegeven onder leiding van een leermeester. De deelnemer leert en werkt meestal vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week naar school voor de theorie. Is de deelnemer twintig ar of ouder dan is het vaak mogelijk om vijf dagen te leren en te werken en s avonds theorie-onderwijs te volgen.

3 In de beroepsopleidende leerweg (bol) gaat de deelnemer vijf dagen naar school. De praktijk wordt geleerd door het volgen van beroepspraktijkvorming binnen het roc en door middel van stage bij het erkende leerbedrijf. 20% tot 60% van de opleiding bestaat uit zo n praktijkperiode. Binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) worden leerlingen in het leerwerktraject gedeeltelijk in de praktijk opgeleid. Het is een leerweg voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Leren door doen in de bouwpraktijk geeft ze meer kans op een diploma. De praktijk vindt grotendeels buitenschools plaats en varieert tussen 20 en 80% van de leertijd. Leerlingen volgen het praktijkgedeelte bij voorkeur via het samenwerkingsverband bij een erkend leerbedrijf en worden begeleid door een leermeester. Het leerbedrijf laat leerlingen activiteiten in het kader van hun vmbo-opleiding doen. Werkzaamheden worden meestal onder begeleiding uitgevoerd. Het bedrijf mt daarbij de Arbowet en het Arbobesluit 1998 in acht en wijst de leerlingen op specifieke gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. U moet rekening houden met de jeugdige leeftijd, het ontbreken van werkervaring en het (nog) niet kunnen inschatten van gevaren. Hoe wordt u erkend? De opleidingsadviseur van Fundeon adviseert u bij een erkenning als leerbedrijf. Er zijn drie mogelijkheden: Uw bedrijf voldoet aan alle criteria. U ontvangt direct een erkenning als leerbedrijf. Uw bedrijf voldoet aan de minimumnormen. U heeft dan nog 36 maanden tijd om aan de normen voor erkenning te voldoen. Uw bedrijf voldoet nog niet aan de minimumnormen. Er volgt dan een voorlopige erkenning. U heeft dan 24 maanden tijd om aan de minimumnormen te voldoen. en theorie) en de kwaliteitsbewaking van de opleiding. De kwaliteitsadviseur van Fundeon controleert of een bedrijf het praktijkdeel van de opleiding goed verzorgt. Hij of zij doet dat zelf of laat een steekproefsgewijze controle uitvoeren op de werkplek van de leerling. Als een leerbedrijf structureel niet aan de criteria voldoet, wordt de erkenning ingetrokken. Men kan dan een bezwaarschrift indienen. Zie daarvoor de bezwaarschriftenprocedure op pagina 10 van deze brochure. Meer kwaliteit binnen uw leerbedrijf? Een leerbedrijf kan zich beperken tot de erkenningscriteria. Maar misschien wilt u wel verder gaan dan de minimum eisen door als leerbedrijf zo goed mogelijk en steeds beter te presteren. Streven naar een betere kwaliteit als leerbedrijf leidt onder meer tot betere prestaties, meer tevreden medewerkers, een betere bedrijfsvoering en een goed imago. Goed geschoold persol is dan een eerste vereiste. Fundeon kan u helpen de kwaliteit van uw leerbedrijf verder te verbeteren. We doen met een verdiepende audit op basis van een methode die is gebaseerd op het INK Managementmodel. Deze vervolgstap is een verdieping op de erkenningsregeling. Samen met de opleidingsadviseur van Fundeon kunt u een plan opstellen om stap voor stap uw prestaties als leerbedrijf te verbeteren. Hiertoe beschikt Fundeon over een serie advieskaarten. Kijk hiervoor op Ieder door Fundeon erkend leerbedrijf krijgt een brief waarin staat voor welke opleidingen het bedrijf is erkend of voorlopig erkend. Alle normen vindt u in de stroomschema s op pagina 5 tot en met 9 van deze brochure. Na (voorlopige) erkenning worden de leerbedrijven opgenomen in een openbaar register erkende leerbedrijven dat u vindt op Kwaliteit De opleidingsadviseur van Fundeon begeleidt het leerbedrijf en houdt eens in de twee ar een audit. Onderdeel van de audit zijn de bevindingen van de steekproefgewijze controles op de plaatsen waar de beroepspraktijkvorming (BPV) plaatsvindt en de daar afgelegde praktijktoetsen van de leerling. Tevens gebruiken we de audit om samen met het leerbedrijf eventuele verbeteringen door te voeren. De WEB maakt een scheiding tussen de uitvoering (praktijk

4 Nascholing leermeester Naast de eenmalige leermeestercursus organiseren Fundeon, samenwerkingsverband en roc een nascholingscursus. Met deze arlijks aangeboden nascholingsdag bieden we leermeesters ondersteuning in hun begeleidende taak. Aan de orde komen veranderingen in de opleidingen en er worden ervaringen uitgewisseld. Ook gaan we verder in op kennis en vaardigheden van de leermeesters. Praktijkbegeleiderscurcus Het begeleiden van een stagiair betekent nogal wat. De praktijkbegeleider moet iedere deelnemer individueel op de juiste wijze kunnen benaderen, interesse in het vak kweken en de deelnemer voortdurend stimuleren. De praktijkbegeleiderscursus voor bol 4-deelnemers is een eendaagse cursus. De cursus heeft als onderwerpen onder meer onderwijs in Nederland, erkenning leerbedrijven, de deelnemer en taken in de beroepspraktijkvorming.

5 Criteria voor de erkenning als leerbedrijf geldend voor bbl 1, 2 en 3, bol 1, 2 en 3 en het leerwerktraject vmbo voor het inlenend of individuele bedrijf I De bereidheid van het leerbedrijf om via beroepspraktijkvorming bij te dragen aan de uitvoering van opleidingen in het secundair beroepsonderwijs 1. Het leerbedrijf is op de hoogte van de inhoud, omvang en werkwijze van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie waarvoor wordt opgeleid en verplicht zich daaraan invulling te geven. 2. Het leerbedrijf stelt per kwalificatie waarvoor wordt opgeleid binnen het leerbedrijf een leermeester aan. Indien niet aanwezig moet een aspirant-leermeester binnen zes maanden in de gelegenheid worden gesteld de leermeestercursus van Fundeon te volgen. De leermeester kan zich in de dagelijkse praktijk laten bijstaan door een begeleidend vakman. De voortgang, toetsing en beoordeling is de taak van de leermeester. 3. Het leerbedrijf stelt de leermeester in staat de arlijks aangeboden nascholing te volgen die 2 arlijks verplicht moet worden gevolgd voor het behouden van de geldigheid van het leermeestercertificaat. 4. Het leerbedrijf stelt de deelnemer2) in de gelegenheid de totale opleiding te volgen en deel te nemen aan de examinering en verleent, indien van toepassing, medewerking aan het afnemen van de praktijktoetsen / Proeve van bekwaamheid binnen het leerbedrijf. II Het leerbedrijf is in staat een substantieel deel van de opleidingsdoelen via beroepspraktijkvorming te realiseren 5. Het leerbedrijf is in staat om van betreffende kwalificaties de eindtermen / competenties te realiseren. 6. Wanr invulling van delen van de beroepspraktijkvorming binnen het leerbedrijf niet mogelijk is, draagt het leerbedrijf er zorg voor dat de deelnemer deze delen elders onder de verantwoordelijkheid van het leerbedrijf kan behalen of wordt teruggeplaatst op het samenwerkingsverband. III Tijd, ruimte en middelen voor de begeleiding dienen binnen het leerbedrijf te worden vrijgemaakt 7. Het leerbedrijf stelt materiaal en tijd, nodig voor de uitoefening in het kader van de beroepspraktijkvorming, ter beschikking aan de deelnemer. 8. Het leerbedrijf zal afspraken, gemaakt tussen de onderwijsinstelling, het samenwerkingsverband, het leerbedrijf en Fundeon, met betrekking tot de opleiding van de deelnemer nakomen. 9. Het leerbedrijf geeft de leermeester binnen de reguliere arbeidsuren voldoende tijd voor de begeleiding en de beoordeling van de deelnemer in de praktijk. 10. Een leermeester begeleidt op de kwalificatieniveaus 1, 2 en 3 maximaal vijf deelnemers indien hij wordt bijgestaan door een begeleidend vakman. Op iedere bouwplaats c.q. werkplek met deelnemers moet een leermeester beschikbaar zijn. 11. Voor kleinere leerbedrijven geldt dat een leerbedrijf met maximaal tien werknemers kan volstaan met de aanwezigheid van één leermeester. Dit kan ook de werkgever zijn. Deze leermeester laat zich bijstaan door een begeleidend vakman, die op iedere bouwplaats c.q. werkplek waar een deelnemer werkzaam is aanwezig moet zijn. De leermeester hoeft niet de hele dag op het werk aanwezig te zijn. 1. U heeft schriftelijk een voorlopige erkenning ontvangen. 3) 3. U voldoet aan de minimumnormen: I-1, I-2, II-5, II-6, IV-9, IV U voldoet aan de normen voor erkenning: I-3, I-4, IV-7, IV-8, IV U voldoet aan alle punten, m dan contact op met uw opleidingsadviseur. 2. Neem contact op met het regiokantoor van Fundeon. Zie achterzijde brochure. 4. U heeft 24 maanden vanaf de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de minimumnormen te voldoen. Voldoet u na 24 maanden niet aan de minimumnormen dan vervalt de voorlopige erkenning. 6. U heeft 36 maanden vanaf de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de normen te voldoen. Voldoet u na 36 maanden niet aan de normen dan vervalt de voorlopige erkenning.

6 Erkenningscriteria geldend voor bbl voor het samenwerkingsverband I De taken van het samenwerkingsverband om via beroepspraktijkvorming bij te dragen aan de uitvoering van opleidingen in het secundair beroepsonderwijs 1. Het samenwerkingsverband is op de hoogte van de inhoud, omvang en werkwijze van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie waarvoor wordt opgeleid en verplicht zich daaraan invulling te geven. 2. Het samenwerkingsverband stelt per kwalificatie waarvoor wordt opgeleid een instructeur aan. 3. Het samenwerkingsverband stelt de instructeur in staat de arlijkse nascholing te volgen die nodig is voor het behouden van de geldigheid van het certificaat. 4. Het samenwerkingsverband stelt de deelnemer in de gelegenheid de totale opleiding te volgen en deel te nemen aan de examinering en verleent, indien van toepassing, medewerking aan het afnemen van het praktijkexamen (-tentamen)/proeve van bekwaamheid binnen het leerbedrijf. 5. Het samenwerkingsverband stelt, afhankelijk van de opleiding, voor elk hierna te noemen maximum aantal deelnemers dat wordt geïnstrueerd in de opleidingswerkplaats van het samenwerkingsverband een instructeur aan. Per vijftien deelnemers/cursisten dient tenminste één instructeur aanwezig te zijn in de ruimte waar deze deelnemers/cursisten werkzaam zijn. Deze norm geldt niet voor instructie van machinale houtbewerking, machinisten en omgang met elektrische handgereedschappen, waarvoor de groepsgrootte per instructeur maximaal vijf personen bedraagt. 6. Het samenwerkingsverband houdt Fundeon maandelijks op de hoogte van plaatsingsgegevens waar de beroepspraktijkvorming van de deelnemers plaatsvindt. 10. Het samenwerkingsverband plaatst deelnemers alleen uit bij door Fundeon erkende leerbedrijven. 11. Het samenwerkingsverband introduceert de deelnemer bij uitplaatsing in een inlenend leerbedrijf bij de hem toegewezen leermeester. 12. Het samenwerkingsverband geeft aan haar instructeur voldoende tijd om de begeleiding en beoordeling van de deelnemer in de praktijk van het inlenend leerbedrijf te verzorgen. 1. U heeft schriftelijk een voorlopige erkenning ontvangen 3. U voldoet aan de normen: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, II-7, IV- 8, IV-9, IV-10, IV-11, IV-12 voor erkenning 5. U voldoet aan alle punten, m dan contact op met uw opleidingsadviseur 2. Neem contact op met het regiokantoor van Fundeon. Zie achterzijde brochure. 4. U heeft voor een bepaalde opleiding een voorlopige erkenning gekregen. U heeft nog 12 maanden na de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de normen te voldoen. Voldoet u niet aan de normen dan vervalt de voorlopige erkenning. II Het samenwerkingsverband is in staat de opleidingsdoelen via beroepspraktijkvorming te realiseren 7. Het samenwerkingsverband is in staat om van de desbetreffende opleidingen de eindtermen/competenties te realiseren. III Tijd, ruimte en middelen voor de begeleiding dienen binnen het samenwerkingsverband te worden vrijgemaakt 8. Het samenwerkingsverband stelt materiaal en tijd, nodig voor de uitoefening in het kader van de beroepspraktijkvorming, ter beschikking aan de deelnemer. 9. Het samenwerkingsverband komt afspraken, gemaakt tussen de instelling (school), het samenwerkingsverband, het bedrijf en Fundeon, met betrekking tot de opleiding van de deelnemer na. 6

7 Criteria voor de erkenning als leerbedrijf (niet bouw)) voor bol niveau 1 en 2; niveau 4 voor een individueel bedrijf I De bereidheid van het leerbedrijf om via beroepspraktijkvorming bij te dragen aan de uitvoering van opleidingen in het secundair beroepsonderwijs 1. Het leerbedrijf is op de hoogte van de inhoud, omvang en werkwijze van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie waarvoor wordt opgeleid en verplicht zich daaraan invulling te geven. 2. Het leerbedrijf stelt per kwalificatie waarvoor wordt opgeleid binnen het leerbedrijf een deskundige praktijkbegeleider aan; deze begeleidt de deelnemer(s). 3. Het leerbedrijf stelt de praktijkbegeleider in staat de arlijks aangeboden (na)scholing te volgen die 2 arlijks verplicht moet worden gevolgd voor het behouden van de geldigheid van het certificaat. 1. U heeft schriftelijk een voorlopige erkenning ontvangen. 6) 3. U voldoet aan de minimumnormen: I-1, I-2, II-4, II-5, IV Neem contact op met het regiokantoor van Fundeon. Zie achterzijde van deze brochure. 4. U heeft 24 maanden vanaf de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de minimumnormen te voldoen. Voldoet u na 24 maanden niet aan de minimumnormen dan vervalt de voorlopige erkenning. II De mogelijkheid van het leerbedrijf om een substantieel deel van de opleidingsdoelen via beroepspraktijkvorming te realiseren 4. Het leerbedrijf is in staat de eindtermen van de betreffende (deel)kwalificaties te realiseren. 5. Wanr invulling van delen van de beroepspraktijkvorming binnen het leerbedrijf niet mogelijk is, draagt het leerbedrijf er zorg voor dat de deelnemer deze delen elders onder de verantwoordelijkheid van het leerbedrijf kan behalen of wordt, indien van toepassing, teruggeplaatst op het samenwerkingsverband. 5. U voldoet aan de normen voor erkenning: I-3, IV-7, IV U voldoet aan alle punten, m dan contact op met uw 6. U heeft 36 maanden vanaf de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de normen te voldoen. Voldoet u na 36 maanden niet aan de normen dan vervalt de voorlopige erkenning. opleidingsadviseur. III De beschikbaarheid van tijd, ruimte en middelen binnen het leerbedrijf voor begeleiding 6. Het leerbedrijf geeft de praktijkbegeleider voldoende tijd voor de begeleiding en beoordeling van de deelnemer(s) in de praktijk van het leerbedrijf. 7. Het leerbedrijf stelt de deelnemer(s) in staat gericht aan zijn/haar beroepspraktijkvorming te werken. 8. Het leerbedrijf zegt toe zich te houden aan afspraken die tussen de onderwijsinstelling, het leerbedrijf en Fundeon met betrekking tot de opleiding van de deelnemer(s) zijn gemaakt. 7

8 Erkenningscriteria geldend voor bbl uitzendorganisatie* Algemeen 1. De uitzendorganisatie voldoet aan de wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet 14 mei 1998, houdende regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs, zoals gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden argang 1998 (staatsblad ). 2. Zij is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dan wel van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en komt alle afspraken na die de ABU danwel de NBBU heeft gemaakt en die zijn vastgelegd in de lidmaatschaps- criteria van de ABU danwel van de NBBU. Specifiek II De taken van de uitzendorganisatie om via beroepspraktijkvorming bij te dragen aan de uitvoering van opleidingen in het secundair beroepsonderwijs 3. De uitzendorganisatie is op de hoogte van de inhoud, omvang en werkwijze van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie waarvoor wordt opgeleid en verplicht zich daaraan invulling te geven. 4. De uitzendorganisatie plaatst deelnemers alleen bij door Fundeon erkende leerbedrijven. 5. De uitzendorganisatie heeft per kwalificatie waarvoor wordt opgeleid eigen leermeesters / opleidingscoördinatoren aangesteld. Deze leermeesters / opleidings- coördinatoren zijn in dienst bij de uitzendorganisatie. 6. De uitzendorganisatie stelt de leermeester / opleidingscoördinator in staat de arlijks aangeboden (na)scholing te volgen die 2 arlijks verplicht moet worden gevolgd voor het behouden van de geldigheid van het certificaat. 7. De uitzendorganisatie stelt de deelnemer in de gelegenheid de totale opleiding te volgen en deel te nemen aan de examinering en verleent, indien van toepassing, medewerking aan het afnemen van het praktijkexamen (-tentamen)/proeve van bekwaamheid binnen het erkende leerbedrijf of een erkend regionaal samenwerkingsverband of, indien met een regionaal erkend samenwerkingsverband niet tot zaken kan worden gekomen, met een in overleg met Fundeon te bepalen andere organisatie. 8. De uitzendorganisatie maakt afspraken met erkende regionale samenwerkings-verbanden of, indien met een regionaal erkend samenwerkingsverband niet tot zaken kan worden gekomen, met een in overleg met het Fundeon te bepalen andere organisatie, over de invulling van: 1. U heeft schriftelijk een voorlopige erkenning ontvangen. 7) 2. Neem contact op met het regiokantoor van Fundeon. Zie achterzijde brochure. 3. U voldoet aan alle minimumnormen genoemd onder I, II, III en IV 5. U voldoet aan alle punten; m dan contact op met uw opleidingsadviseur. 4. U heeft voor een bepaalde opleiding een voorlopige erkenning gekregen. U heeft nog 12 maanden na de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de minimumnormen te voldoen. Voldoet u niet aan de normen dan vervalt de voorlopige erkenning. Prijswinnaars

9 a. diagnostische toetsing; b. de verzorging van voorschakeltrajecten evenals c. de aanvullende praktijkopleidings- (bijv. terugplaatsing indien detachering niet mogelijk is dan wel aanvullende praktijkscholing gewenst is) en d. afsluitingsfaciliteiten. 9. De uitzendorganisatie* houdt Fundeon op de hoogte van plaatsingsgegevens waar de beroepspraktijkvorming van de deelnemers plaatsvindt. III De uitzendorganisatie is in staat de opleidingsdoelen via beroepspraktijkvorming te realiseren 10. De uitzendorganisatie is in staat om van de desbetreffende opleidingen de eindtermen/competenties te realiseren en de opleiding te organiseren bij erkende leerbedrijven. 11. Wanr invulling van delen van de beroepspraktijkvorming binnen de opdrachtgever(s) relatie(s) van de uitzendorganisatie niet mogelijk is, dan draagt de uitzendorganisatie er zorg voor dat de deelnemer wordt geplaatst bij een door Fundeon erkend regionaal samenwerkingsverband. Indien met een regionaal erkend samenwerkingsverband niet tot zaken kan worden gekomen, is ook plaatsing mogelijk bij een in overleg met Fundeon te bepalen andere organisatie waar onder verantwoordelijkheid van de uitzendorganisatie de aanvullende praktijkopleiding zal worden verzorgd. IV Tijd, ruimte en middelen voor de begeleiding dienen binnen de uitzendorganisatie te worden vrijgemaakt 12. De uitzendorganisatie stelt materiaal en tijd, nodig voor de uitoefening in het kader van de beroepspraktijkvorming, ter beschikking aan de deelnemer. 13. De uitzendorganisatie zal afspraken, gemaakt tussen de onderwijsinstelling, Fundeon de uitzendorganisatie, het leerbedrijf, het erkende regionale samenwerkingsverband of, indien met een regionaal erkend samenwerkingsverband niet tot zaken kan worden gekomen, met een in overleg met Fundeon te bepalen andere organisatie, met betrekking tot de opleiding van de deelnemer nakomen. 14. De uitzendorganisatie introduceert de deelnemer bij uitplaatsing in een inlenend leerbedrijf bij de hem toegewezen leermeester en maakt met het inlenende leerbedrijf afspraken om binnen de reguliere arbeidsuren voldoende tijd voor de begeleiding en beoordeling van de deelnemer in de praktijk vrij te maken. 15. De uitzendorganisatie geeft aan haar leermeesters / opleidingscoördinatoren voldoende tijd om de begeleiding en beoordeling van de deelnemer in de praktijk van het inlenende leerbedrijf te verzorgen. * Note: Onder uitzendorganisaties worden ook verstaan detacheringsbedrijven. 9

10 Begrippenlijst Begeleidend vakman Deze medewerker van een bedrijf is de vakman die tijdens zijn dagelijkse productieve werk deelnemers in de beroepsbegeleidende leerweg begeleidt en instrueert. Hij valt functiol onder de leermeester. De leermeester beoordeelt de deelnemer. De begeleidend vakman moet in het bezit zijn van een vakdiploma minimaal vakopleiding niveau 3 of een daarmee vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau of circa vijf ar ervaring hebben in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) Een opleiding waarvan het praktijkdeel 60% tot 80% van de gehele studieduur omvat. Beroepsopleidende leerweg (bol) Een opleiding waarvan het praktijkdeel tenminste 20% en minder dan 60% van de gehele studieduur omvat. Bezwaarschriftenprocedure Bedrijven die het niet eens zijn met een door Fundeon genomen besluit over de erkenning als leerbedrijf kunnen bezwaar aantekenen. De regels van het aantekenen van bezwaar staan in het Reglement bezwaarschriftenprocedure erkenning leerbedrijven. Dit reglement is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en is verkrijgbaar bij Fundeon. Belangrijk is om, als men het niet met het besluit van Fundeon eens is, binnen zes weken na het bekend maken van het besluit een bezwaarschrift bij Fundeon in te dienen. B&U-bedrijf Bouwbedrijf dat werkzaam is in de burgerlijke (huizen) en utiliteitsbouw (kantoren, winkels). Deelkwalificatie Een combinatie van eindtermen. Deelnemer Een deelnemer (in het beroepsonderwijs spreekt men niet over leerling of student maar over deelnemer ) is iemand die zich inschrijft bij een onderwijsinstelling om er onderwijs te volgen. Eindtermen Omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding waarover een deelnemer na diplomering beschikt. Individueel/inlenend B&U-bedrijf Bedrijf dat zelf deelnemers in dienst heeft dan wel deelnemers inleent van een erkend samenwerkingsverband of via een erkende uitzendorganisatie. Van het samenwerkingsverband kan hij lid zijn. 10

11 Leerbedrijf Productiebedrijf, met als doelstelling economische productie met behulp van gekwalificeerd persol, dat de deelnemer aan de opleidingen de mogelijkheid biedt om binnen het productieproces werkend te leren conform de erkenningsregeling. Leermeester Vakman die de hem toevertrouwde deelnemer(s) begeleidt. Hij is in het bezit van een vakdiploma minimaal vakopleiding niveau 3 van de betreffende opleiding of heeft een daarmee vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau of heeft circa vijf ar ervaring in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid. De leermeester doet beroepshandelingen voor, geeft aanwijzingen en praktijkopdrachten en beoordeelt de prestaties van de deelnemer(s). Hij geeft functiol leiding aan de begeleidend vakman en is grotendeels productief werkzaam. De leermeester staat voor zijn technische en productieve activiteiten onder zijn leidinggevende. Voor zijn opleidingsactiviteiten valt hij, indien aanwezig, onder de opleidings- coördinator. Het bedrijf stelt de persoon die optreed als leermeester in staat binnen zes maanden de leermeestercursus van Fundeon te volgen. De leermeester is in het bezit van een geldig certificaat van de cursus Leermeester van Fundeon. Leermeestercursussen Leermeester: Vijfdaagse cursus verdeeld over vijf weken waarin vaklieden wordt geleerd deelnemers in de bouw op te leiden en te begeleiden. Met name instrueren, didactische vaardigheden en begeleiden krijgen veel aandacht. Nascholing leermeester: Jaarlijks terugkerende ééndaagse cursus voor leermeesters met ieder ar een wisselend actueel thema. Deze nascholing moet tweearlijks door een leermeester worden gevolgd. Nascholing instructeur: Jaarlijks terugkerende verplichte ééndaagse cursus voor instructeurs van samenwerkingsverbanden met ieder ar een wisselend actueel thema. Leerwerktraject Een alternatieve leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is een praktijkgericht traject dat in het derde en/of vierde leerar kan worden gevolgd. De eindverantwoording voor het leerwerktraject ligt bij de vmbo-school. of de opleiding daarvan. Hij kan de werkgever, directeur, bedrijfsleider, persolschef, uitvoerder en dergelijke zijn. Naast de daaraan verbonden taken heeft hij in het kader van de beroepspraktijkvorming een coördinerende en leidinggevende taak. Opleidingscoördinator is in deze zin geen functie maar een taak; er is geen opleiding of kwalificatie voor. Praktijkbegeleider De praktijkbegeleider is functionaris bij een bedrijf die de hem toevertrouwde deelnemers begeleidt en instrueert en praktisch opleidt in de werkzaamheden. Hij beoordeelt de gemaakte opdrachten en het functioneren van de deelnemer in het kader van de beroepspraktijkvorming. Hij is productief werkzaam. Deze functionaris is in het bezit van een diploma voor het beroep dat hij uitoefent of moet meer dan vijf ar ervaring hebben in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid en in het bezit zijn van een geldig certificaat van de praktijkbegeleiderscursus. Praktijkbegeleiderscursussen Praktijkbegeleider: Eendaagse cursus waarmee de praktijkbegeleider vertrouwd wordt gemaakt met de omgang met een deelnemer in opleiding. Nascholing praktijkbegeleider: Jaarlijkse terugkerende cursus van twee dagdelen voor praktijkbegeleiders met ieder ar een wisselend actueel thema. Deze nascholing moet tweearlijks door een praktijkbegeleider worden gevolgd. Samenwerkingsverband Onder een samenwerkingsverband wordt verstaan een door veelal werkgevers opgerichte, regionaal werkende rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden zoals vastgesteld door Fundeon die ten doel heeft met deelnemers/ werknemers uit de betrokken regio een praktijk-/arbeidsovereenkomst te sluiten en daarbij als leerbedrijf overeenkomstig de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) op te treden. Secundair beroepsonderwijs Onderwijs dat opleidt tot een beroep op mbo-niveau. Niet-B&U-bedrijf Een bedrijf, stichting of instelling niet werkzaam in de productiesfeer van de uitvoerende bouw, bijvoorbeeld een architectenbureau, woningcorporatie of gemeente. Uitzendorganisatie Onder een uitzendbureau wordt verstaan een landelijk of regionaal werkende rechtspersoon die voldoet aan de bepalingen in de Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs en ten doel heeft met deelnemers/werknemers een praktijk-/arbeidsovereenkomst te sluiten en daarbij als leerbedrijf overeenkomstig de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) op te treden. Opleidingscoördinator Deze medewerker heeft vanuit zijn positie in het bedrijf onder andere verantwoordelijkheid voor het persol en/ Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) De WEB is op 1 nuari 1996 ingevoerd en vanaf 1 augustus 1997 van kracht. 11

12 6790B Centraal kantoor Regio Noord-Oost Regio West Regio Zuid Ceintuurbaan 2 Burg. Roelenweg 12 Korenmolenlaan 1G Panovenweg 3 Postbus 440 Postbus GG Woerden Postbus AK Harderwijk 8003 CD Zwolle T (0348) AL Helmond T (0341) T (038) F (0348) T (0492) F (0341) F (038) E F (0492) E E E

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

Secretarieel Financieel Informatie Dienstverlening ICT Juridisch Versnelde opleidingen. Beroepspraktijkvorming

Secretarieel Financieel Informatie Dienstverlening ICT Juridisch Versnelde opleidingen. Beroepspraktijkvorming BPV-gids Secretarieel Financieel Informatie Dienstverlening ICT Juridisch Versnelde opleidingen Beroepspraktijkvorming MBO College voor Management & Organisatie Voorwoord Kom maar op met die stagiaires!

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd.

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. BEGRIPPENLIJST Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. Aequor Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.5 van de WEB *, die zorgt voor

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Handreiking 1NVA onderwijs

Handreiking 1NVA onderwijs Handreiking 1NVA onderwijs 24 januari 2013 1 2 Handreiking WVA onderwijs (v2013-1.0) Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Leeswijzer 5 1.2. Samenstelling werkgroep 5 2. Controlestrategie 6 2.1. Inleiding

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Algemene informatie voor de leerling

Algemene informatie voor de leerling Leerlingen INFO > Algemene informatie voor de leerling ewerk Opleidingsbedrijf Installati nen leidt jouw talent in goede ba Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Beroepsgericht opleiden 4 3 Wat is precies een BOL-opleiding?

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2015 2016 2BPV informatiegids mbo 2015-2016 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Opleiding Frontofficemanager Crebo 94072 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Opleiding Frontofficemanager Crebo 94072 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Opleiding Frontofficemanager Crebo 94072 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K

B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K Verslag van een kwalitatief onderzoek onder bedrijven en branches in opdracht van de Onderwijsraad B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Vastgesteld op 15-11-2011 door kinderopvang met ROC s

Vastgesteld op 15-11-2011 door kinderopvang met ROC s Beleidsprogramma m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 15-11-2011 door kinderopvang met ROC s Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen 1. Informatie

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit 8

Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit 8 Reglement (her)erkenningen College Zorg Opleidingen 2015 Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit 8 Deel

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2006, nr. BVE/IenI/2006/33530, houdende regels voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding voor het werven van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Deel A - Algemene informatie... 4 Deel B - Informatie voor de stagiair...14 Deel C - Informatie voor de stageopleider...

Inhoudsopgave Deel A - Algemene informatie... 4 Deel B - Informatie voor de stagiair...14 Deel C - Informatie voor de stageopleider... Stagegids BOL 1 Inhoudsopgave Deel A - Algemene informatie... 4 1. Competentiegericht onderwijs en stage... 5 2. Soorten stage... 6 2.1 Dagstage... 6 2.2 Blokstage... 6 3. Opleidingen en stage... 6 3.2

Nadere informatie