Erkenning leerbedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkenning leerbedrijven"

Transcriptie

1 bbl bol Erkenning leerbedrijven bouw en infra

2 Waarom opleiden? Medewerkers opleiden kost tijd en geld. Tenminste, als dat alleen op korte termijn wordt bekeken. Op lange termijn mt de waarde van goed opgeleide medewerkers alleen maar toe. Uw bedrijf blijft immers beschikken over bekwame en breed inzetbare mensen. Jonge medewerkers krijgen de kans om zich bij u te ontplooien. Tevens wordt het vakmanschap in uw bedrijf op peil gehouden. Maar ook worden verbeteringen en vernieuwingen voor uw bedrijf sneller ontdekt, geaccepteerd en ingevoerd. Alle reden dus om binnen uw bedrijf leerlingen op te leiden. Als leerbedrijf heeft u grote verantwoordelijkheden. Uw leermeesters en praktijkbegeleiders geven vakkennis door aan jongeren die het fundament van de bedrijfstak gaan vormen. Deze toekomstige collega s mogen dus rekenen op begeleiders die een gedegen praktijkopleiding verzorgen. De kwaliteit van leerbedrijven krijgt vorm via een aantal erkenningscriteria die in deze brochure zijn opgenomen. LEERMEESTERCURSUS De dagelijkse begeleiding van de leerling en het vormgeven van de praktijkopleiding vormen een hele verantwoordelijkheid voor de leermeester. Kennis en vaardigheden op een juiste wijze overbrengen naar de nieuwe generatie is van groot belang. Maar het begeleiden van een deelnemer is meer dan alleen de praktijkkennis overbrengen. Het vraagt van de leermeester ook een gedegen begeleiding. Om de deelnemer in het leerproces te kunnen volgen en om goed te kunnen toetsen zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld die in de cursus worden behandeld. Bijvoorbeeld het praktijkhandboek en de eisen waaraan praktijktoetsen moeten voldoen. Ook de veranderingen in het onderwijs en de opleidingen worden behandeld. In vijf dagen komen onder andere de onderwijsstructuur, het begeleiden, instrueren, beoordelen en procedures aan de orde waarmee een leermeester zijn taak zo optimaal mogelijk kan uitvoeren. Erkenning als leerbedrijf De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat het regionaal opleidingencentrum (roc) verantwoordelijk is voor de kwaliteit het praktijkgedeelte van de opleiding van deelnemers1), ook wel de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Als leerbedrijf bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de praktijkopleiding binnen uw bedrijf. Alleen erkende leerbedrijven kunnen opleiden. De leermeester geeft uitvoering aan de praktijkopleiding binnen het leerbedrijf. Fundeon Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven heeft binnen de WEB de wettelijke taak bedrijven als leerbedrijven te erkennen en te begeleiden. De overheid wil zo de kwaliteit van de opleidingen in het beroepsonderwijs waarborgen en waar mogelijk verbeteren. De bedrijfstak heeft criteria vastgesteld waaraan leerbedrijven in de bouwnijverheid moeten voldoen. De criteria zijn ook afgestemd op gezamenlijke afspraken binnen het Colo, de vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Waarvoor erkend? Het middelbaar beroepsonderwijs kent twee leerwegen: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl); de beroepsopleidende leerweg (bol). Daarnaast kent het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs een leerwerktraject. In de criteria wordt rekening gehouden met deze verschillende leerwegen. In de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt 60% tot 80% van de opleiding in de praktijk gegeven onder leiding van een leermeester. De deelnemer leert en werkt meestal vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week naar school voor de theorie. Is de deelnemer twintig ar of ouder dan is het vaak mogelijk om vijf dagen te leren en te werken en s avonds theorie-onderwijs te volgen.

3 In de beroepsopleidende leerweg (bol) gaat de deelnemer vijf dagen naar school. De praktijk wordt geleerd door het volgen van beroepspraktijkvorming binnen het roc en door middel van stage bij het erkende leerbedrijf. 20% tot 60% van de opleiding bestaat uit zo n praktijkperiode. Binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) worden leerlingen in het leerwerktraject gedeeltelijk in de praktijk opgeleid. Het is een leerweg voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Leren door doen in de bouwpraktijk geeft ze meer kans op een diploma. De praktijk vindt grotendeels buitenschools plaats en varieert tussen 20 en 80% van de leertijd. Leerlingen volgen het praktijkgedeelte bij voorkeur via het samenwerkingsverband bij een erkend leerbedrijf en worden begeleid door een leermeester. Het leerbedrijf laat leerlingen activiteiten in het kader van hun vmbo-opleiding doen. Werkzaamheden worden meestal onder begeleiding uitgevoerd. Het bedrijf mt daarbij de Arbowet en het Arbobesluit 1998 in acht en wijst de leerlingen op specifieke gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. U moet rekening houden met de jeugdige leeftijd, het ontbreken van werkervaring en het (nog) niet kunnen inschatten van gevaren. Hoe wordt u erkend? De opleidingsadviseur van Fundeon adviseert u bij een erkenning als leerbedrijf. Er zijn drie mogelijkheden: Uw bedrijf voldoet aan alle criteria. U ontvangt direct een erkenning als leerbedrijf. Uw bedrijf voldoet aan de minimumnormen. U heeft dan nog 36 maanden tijd om aan de normen voor erkenning te voldoen. Uw bedrijf voldoet nog niet aan de minimumnormen. Er volgt dan een voorlopige erkenning. U heeft dan 24 maanden tijd om aan de minimumnormen te voldoen. en theorie) en de kwaliteitsbewaking van de opleiding. De kwaliteitsadviseur van Fundeon controleert of een bedrijf het praktijkdeel van de opleiding goed verzorgt. Hij of zij doet dat zelf of laat een steekproefsgewijze controle uitvoeren op de werkplek van de leerling. Als een leerbedrijf structureel niet aan de criteria voldoet, wordt de erkenning ingetrokken. Men kan dan een bezwaarschrift indienen. Zie daarvoor de bezwaarschriftenprocedure op pagina 10 van deze brochure. Meer kwaliteit binnen uw leerbedrijf? Een leerbedrijf kan zich beperken tot de erkenningscriteria. Maar misschien wilt u wel verder gaan dan de minimum eisen door als leerbedrijf zo goed mogelijk en steeds beter te presteren. Streven naar een betere kwaliteit als leerbedrijf leidt onder meer tot betere prestaties, meer tevreden medewerkers, een betere bedrijfsvoering en een goed imago. Goed geschoold persol is dan een eerste vereiste. Fundeon kan u helpen de kwaliteit van uw leerbedrijf verder te verbeteren. We doen met een verdiepende audit op basis van een methode die is gebaseerd op het INK Managementmodel. Deze vervolgstap is een verdieping op de erkenningsregeling. Samen met de opleidingsadviseur van Fundeon kunt u een plan opstellen om stap voor stap uw prestaties als leerbedrijf te verbeteren. Hiertoe beschikt Fundeon over een serie advieskaarten. Kijk hiervoor op Ieder door Fundeon erkend leerbedrijf krijgt een brief waarin staat voor welke opleidingen het bedrijf is erkend of voorlopig erkend. Alle normen vindt u in de stroomschema s op pagina 5 tot en met 9 van deze brochure. Na (voorlopige) erkenning worden de leerbedrijven opgenomen in een openbaar register erkende leerbedrijven dat u vindt op Kwaliteit De opleidingsadviseur van Fundeon begeleidt het leerbedrijf en houdt eens in de twee ar een audit. Onderdeel van de audit zijn de bevindingen van de steekproefgewijze controles op de plaatsen waar de beroepspraktijkvorming (BPV) plaatsvindt en de daar afgelegde praktijktoetsen van de leerling. Tevens gebruiken we de audit om samen met het leerbedrijf eventuele verbeteringen door te voeren. De WEB maakt een scheiding tussen de uitvoering (praktijk

4 Nascholing leermeester Naast de eenmalige leermeestercursus organiseren Fundeon, samenwerkingsverband en roc een nascholingscursus. Met deze arlijks aangeboden nascholingsdag bieden we leermeesters ondersteuning in hun begeleidende taak. Aan de orde komen veranderingen in de opleidingen en er worden ervaringen uitgewisseld. Ook gaan we verder in op kennis en vaardigheden van de leermeesters. Praktijkbegeleiderscurcus Het begeleiden van een stagiair betekent nogal wat. De praktijkbegeleider moet iedere deelnemer individueel op de juiste wijze kunnen benaderen, interesse in het vak kweken en de deelnemer voortdurend stimuleren. De praktijkbegeleiderscursus voor bol 4-deelnemers is een eendaagse cursus. De cursus heeft als onderwerpen onder meer onderwijs in Nederland, erkenning leerbedrijven, de deelnemer en taken in de beroepspraktijkvorming.

5 Criteria voor de erkenning als leerbedrijf geldend voor bbl 1, 2 en 3, bol 1, 2 en 3 en het leerwerktraject vmbo voor het inlenend of individuele bedrijf I De bereidheid van het leerbedrijf om via beroepspraktijkvorming bij te dragen aan de uitvoering van opleidingen in het secundair beroepsonderwijs 1. Het leerbedrijf is op de hoogte van de inhoud, omvang en werkwijze van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie waarvoor wordt opgeleid en verplicht zich daaraan invulling te geven. 2. Het leerbedrijf stelt per kwalificatie waarvoor wordt opgeleid binnen het leerbedrijf een leermeester aan. Indien niet aanwezig moet een aspirant-leermeester binnen zes maanden in de gelegenheid worden gesteld de leermeestercursus van Fundeon te volgen. De leermeester kan zich in de dagelijkse praktijk laten bijstaan door een begeleidend vakman. De voortgang, toetsing en beoordeling is de taak van de leermeester. 3. Het leerbedrijf stelt de leermeester in staat de arlijks aangeboden nascholing te volgen die 2 arlijks verplicht moet worden gevolgd voor het behouden van de geldigheid van het leermeestercertificaat. 4. Het leerbedrijf stelt de deelnemer2) in de gelegenheid de totale opleiding te volgen en deel te nemen aan de examinering en verleent, indien van toepassing, medewerking aan het afnemen van de praktijktoetsen / Proeve van bekwaamheid binnen het leerbedrijf. II Het leerbedrijf is in staat een substantieel deel van de opleidingsdoelen via beroepspraktijkvorming te realiseren 5. Het leerbedrijf is in staat om van betreffende kwalificaties de eindtermen / competenties te realiseren. 6. Wanr invulling van delen van de beroepspraktijkvorming binnen het leerbedrijf niet mogelijk is, draagt het leerbedrijf er zorg voor dat de deelnemer deze delen elders onder de verantwoordelijkheid van het leerbedrijf kan behalen of wordt teruggeplaatst op het samenwerkingsverband. III Tijd, ruimte en middelen voor de begeleiding dienen binnen het leerbedrijf te worden vrijgemaakt 7. Het leerbedrijf stelt materiaal en tijd, nodig voor de uitoefening in het kader van de beroepspraktijkvorming, ter beschikking aan de deelnemer. 8. Het leerbedrijf zal afspraken, gemaakt tussen de onderwijsinstelling, het samenwerkingsverband, het leerbedrijf en Fundeon, met betrekking tot de opleiding van de deelnemer nakomen. 9. Het leerbedrijf geeft de leermeester binnen de reguliere arbeidsuren voldoende tijd voor de begeleiding en de beoordeling van de deelnemer in de praktijk. 10. Een leermeester begeleidt op de kwalificatieniveaus 1, 2 en 3 maximaal vijf deelnemers indien hij wordt bijgestaan door een begeleidend vakman. Op iedere bouwplaats c.q. werkplek met deelnemers moet een leermeester beschikbaar zijn. 11. Voor kleinere leerbedrijven geldt dat een leerbedrijf met maximaal tien werknemers kan volstaan met de aanwezigheid van één leermeester. Dit kan ook de werkgever zijn. Deze leermeester laat zich bijstaan door een begeleidend vakman, die op iedere bouwplaats c.q. werkplek waar een deelnemer werkzaam is aanwezig moet zijn. De leermeester hoeft niet de hele dag op het werk aanwezig te zijn. 1. U heeft schriftelijk een voorlopige erkenning ontvangen. 3) 3. U voldoet aan de minimumnormen: I-1, I-2, II-5, II-6, IV-9, IV U voldoet aan de normen voor erkenning: I-3, I-4, IV-7, IV-8, IV U voldoet aan alle punten, m dan contact op met uw opleidingsadviseur. 2. Neem contact op met het regiokantoor van Fundeon. Zie achterzijde brochure. 4. U heeft 24 maanden vanaf de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de minimumnormen te voldoen. Voldoet u na 24 maanden niet aan de minimumnormen dan vervalt de voorlopige erkenning. 6. U heeft 36 maanden vanaf de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de normen te voldoen. Voldoet u na 36 maanden niet aan de normen dan vervalt de voorlopige erkenning.

6 Erkenningscriteria geldend voor bbl voor het samenwerkingsverband I De taken van het samenwerkingsverband om via beroepspraktijkvorming bij te dragen aan de uitvoering van opleidingen in het secundair beroepsonderwijs 1. Het samenwerkingsverband is op de hoogte van de inhoud, omvang en werkwijze van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie waarvoor wordt opgeleid en verplicht zich daaraan invulling te geven. 2. Het samenwerkingsverband stelt per kwalificatie waarvoor wordt opgeleid een instructeur aan. 3. Het samenwerkingsverband stelt de instructeur in staat de arlijkse nascholing te volgen die nodig is voor het behouden van de geldigheid van het certificaat. 4. Het samenwerkingsverband stelt de deelnemer in de gelegenheid de totale opleiding te volgen en deel te nemen aan de examinering en verleent, indien van toepassing, medewerking aan het afnemen van het praktijkexamen (-tentamen)/proeve van bekwaamheid binnen het leerbedrijf. 5. Het samenwerkingsverband stelt, afhankelijk van de opleiding, voor elk hierna te noemen maximum aantal deelnemers dat wordt geïnstrueerd in de opleidingswerkplaats van het samenwerkingsverband een instructeur aan. Per vijftien deelnemers/cursisten dient tenminste één instructeur aanwezig te zijn in de ruimte waar deze deelnemers/cursisten werkzaam zijn. Deze norm geldt niet voor instructie van machinale houtbewerking, machinisten en omgang met elektrische handgereedschappen, waarvoor de groepsgrootte per instructeur maximaal vijf personen bedraagt. 6. Het samenwerkingsverband houdt Fundeon maandelijks op de hoogte van plaatsingsgegevens waar de beroepspraktijkvorming van de deelnemers plaatsvindt. 10. Het samenwerkingsverband plaatst deelnemers alleen uit bij door Fundeon erkende leerbedrijven. 11. Het samenwerkingsverband introduceert de deelnemer bij uitplaatsing in een inlenend leerbedrijf bij de hem toegewezen leermeester. 12. Het samenwerkingsverband geeft aan haar instructeur voldoende tijd om de begeleiding en beoordeling van de deelnemer in de praktijk van het inlenend leerbedrijf te verzorgen. 1. U heeft schriftelijk een voorlopige erkenning ontvangen 3. U voldoet aan de normen: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, II-7, IV- 8, IV-9, IV-10, IV-11, IV-12 voor erkenning 5. U voldoet aan alle punten, m dan contact op met uw opleidingsadviseur 2. Neem contact op met het regiokantoor van Fundeon. Zie achterzijde brochure. 4. U heeft voor een bepaalde opleiding een voorlopige erkenning gekregen. U heeft nog 12 maanden na de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de normen te voldoen. Voldoet u niet aan de normen dan vervalt de voorlopige erkenning. II Het samenwerkingsverband is in staat de opleidingsdoelen via beroepspraktijkvorming te realiseren 7. Het samenwerkingsverband is in staat om van de desbetreffende opleidingen de eindtermen/competenties te realiseren. III Tijd, ruimte en middelen voor de begeleiding dienen binnen het samenwerkingsverband te worden vrijgemaakt 8. Het samenwerkingsverband stelt materiaal en tijd, nodig voor de uitoefening in het kader van de beroepspraktijkvorming, ter beschikking aan de deelnemer. 9. Het samenwerkingsverband komt afspraken, gemaakt tussen de instelling (school), het samenwerkingsverband, het bedrijf en Fundeon, met betrekking tot de opleiding van de deelnemer na. 6

7 Criteria voor de erkenning als leerbedrijf (niet bouw)) voor bol niveau 1 en 2; niveau 4 voor een individueel bedrijf I De bereidheid van het leerbedrijf om via beroepspraktijkvorming bij te dragen aan de uitvoering van opleidingen in het secundair beroepsonderwijs 1. Het leerbedrijf is op de hoogte van de inhoud, omvang en werkwijze van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie waarvoor wordt opgeleid en verplicht zich daaraan invulling te geven. 2. Het leerbedrijf stelt per kwalificatie waarvoor wordt opgeleid binnen het leerbedrijf een deskundige praktijkbegeleider aan; deze begeleidt de deelnemer(s). 3. Het leerbedrijf stelt de praktijkbegeleider in staat de arlijks aangeboden (na)scholing te volgen die 2 arlijks verplicht moet worden gevolgd voor het behouden van de geldigheid van het certificaat. 1. U heeft schriftelijk een voorlopige erkenning ontvangen. 6) 3. U voldoet aan de minimumnormen: I-1, I-2, II-4, II-5, IV Neem contact op met het regiokantoor van Fundeon. Zie achterzijde van deze brochure. 4. U heeft 24 maanden vanaf de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de minimumnormen te voldoen. Voldoet u na 24 maanden niet aan de minimumnormen dan vervalt de voorlopige erkenning. II De mogelijkheid van het leerbedrijf om een substantieel deel van de opleidingsdoelen via beroepspraktijkvorming te realiseren 4. Het leerbedrijf is in staat de eindtermen van de betreffende (deel)kwalificaties te realiseren. 5. Wanr invulling van delen van de beroepspraktijkvorming binnen het leerbedrijf niet mogelijk is, draagt het leerbedrijf er zorg voor dat de deelnemer deze delen elders onder de verantwoordelijkheid van het leerbedrijf kan behalen of wordt, indien van toepassing, teruggeplaatst op het samenwerkingsverband. 5. U voldoet aan de normen voor erkenning: I-3, IV-7, IV U voldoet aan alle punten, m dan contact op met uw 6. U heeft 36 maanden vanaf de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de normen te voldoen. Voldoet u na 36 maanden niet aan de normen dan vervalt de voorlopige erkenning. opleidingsadviseur. III De beschikbaarheid van tijd, ruimte en middelen binnen het leerbedrijf voor begeleiding 6. Het leerbedrijf geeft de praktijkbegeleider voldoende tijd voor de begeleiding en beoordeling van de deelnemer(s) in de praktijk van het leerbedrijf. 7. Het leerbedrijf stelt de deelnemer(s) in staat gericht aan zijn/haar beroepspraktijkvorming te werken. 8. Het leerbedrijf zegt toe zich te houden aan afspraken die tussen de onderwijsinstelling, het leerbedrijf en Fundeon met betrekking tot de opleiding van de deelnemer(s) zijn gemaakt. 7

8 Erkenningscriteria geldend voor bbl uitzendorganisatie* Algemeen 1. De uitzendorganisatie voldoet aan de wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet 14 mei 1998, houdende regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs, zoals gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden argang 1998 (staatsblad ). 2. Zij is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dan wel van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en komt alle afspraken na die de ABU danwel de NBBU heeft gemaakt en die zijn vastgelegd in de lidmaatschaps- criteria van de ABU danwel van de NBBU. Specifiek II De taken van de uitzendorganisatie om via beroepspraktijkvorming bij te dragen aan de uitvoering van opleidingen in het secundair beroepsonderwijs 3. De uitzendorganisatie is op de hoogte van de inhoud, omvang en werkwijze van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie waarvoor wordt opgeleid en verplicht zich daaraan invulling te geven. 4. De uitzendorganisatie plaatst deelnemers alleen bij door Fundeon erkende leerbedrijven. 5. De uitzendorganisatie heeft per kwalificatie waarvoor wordt opgeleid eigen leermeesters / opleidingscoördinatoren aangesteld. Deze leermeesters / opleidings- coördinatoren zijn in dienst bij de uitzendorganisatie. 6. De uitzendorganisatie stelt de leermeester / opleidingscoördinator in staat de arlijks aangeboden (na)scholing te volgen die 2 arlijks verplicht moet worden gevolgd voor het behouden van de geldigheid van het certificaat. 7. De uitzendorganisatie stelt de deelnemer in de gelegenheid de totale opleiding te volgen en deel te nemen aan de examinering en verleent, indien van toepassing, medewerking aan het afnemen van het praktijkexamen (-tentamen)/proeve van bekwaamheid binnen het erkende leerbedrijf of een erkend regionaal samenwerkingsverband of, indien met een regionaal erkend samenwerkingsverband niet tot zaken kan worden gekomen, met een in overleg met Fundeon te bepalen andere organisatie. 8. De uitzendorganisatie maakt afspraken met erkende regionale samenwerkings-verbanden of, indien met een regionaal erkend samenwerkingsverband niet tot zaken kan worden gekomen, met een in overleg met het Fundeon te bepalen andere organisatie, over de invulling van: 1. U heeft schriftelijk een voorlopige erkenning ontvangen. 7) 2. Neem contact op met het regiokantoor van Fundeon. Zie achterzijde brochure. 3. U voldoet aan alle minimumnormen genoemd onder I, II, III en IV 5. U voldoet aan alle punten; m dan contact op met uw opleidingsadviseur. 4. U heeft voor een bepaalde opleiding een voorlopige erkenning gekregen. U heeft nog 12 maanden na de datum van de erkenningsbrief de tijd om aan de minimumnormen te voldoen. Voldoet u niet aan de normen dan vervalt de voorlopige erkenning. Prijswinnaars

9 a. diagnostische toetsing; b. de verzorging van voorschakeltrajecten evenals c. de aanvullende praktijkopleidings- (bijv. terugplaatsing indien detachering niet mogelijk is dan wel aanvullende praktijkscholing gewenst is) en d. afsluitingsfaciliteiten. 9. De uitzendorganisatie* houdt Fundeon op de hoogte van plaatsingsgegevens waar de beroepspraktijkvorming van de deelnemers plaatsvindt. III De uitzendorganisatie is in staat de opleidingsdoelen via beroepspraktijkvorming te realiseren 10. De uitzendorganisatie is in staat om van de desbetreffende opleidingen de eindtermen/competenties te realiseren en de opleiding te organiseren bij erkende leerbedrijven. 11. Wanr invulling van delen van de beroepspraktijkvorming binnen de opdrachtgever(s) relatie(s) van de uitzendorganisatie niet mogelijk is, dan draagt de uitzendorganisatie er zorg voor dat de deelnemer wordt geplaatst bij een door Fundeon erkend regionaal samenwerkingsverband. Indien met een regionaal erkend samenwerkingsverband niet tot zaken kan worden gekomen, is ook plaatsing mogelijk bij een in overleg met Fundeon te bepalen andere organisatie waar onder verantwoordelijkheid van de uitzendorganisatie de aanvullende praktijkopleiding zal worden verzorgd. IV Tijd, ruimte en middelen voor de begeleiding dienen binnen de uitzendorganisatie te worden vrijgemaakt 12. De uitzendorganisatie stelt materiaal en tijd, nodig voor de uitoefening in het kader van de beroepspraktijkvorming, ter beschikking aan de deelnemer. 13. De uitzendorganisatie zal afspraken, gemaakt tussen de onderwijsinstelling, Fundeon de uitzendorganisatie, het leerbedrijf, het erkende regionale samenwerkingsverband of, indien met een regionaal erkend samenwerkingsverband niet tot zaken kan worden gekomen, met een in overleg met Fundeon te bepalen andere organisatie, met betrekking tot de opleiding van de deelnemer nakomen. 14. De uitzendorganisatie introduceert de deelnemer bij uitplaatsing in een inlenend leerbedrijf bij de hem toegewezen leermeester en maakt met het inlenende leerbedrijf afspraken om binnen de reguliere arbeidsuren voldoende tijd voor de begeleiding en beoordeling van de deelnemer in de praktijk vrij te maken. 15. De uitzendorganisatie geeft aan haar leermeesters / opleidingscoördinatoren voldoende tijd om de begeleiding en beoordeling van de deelnemer in de praktijk van het inlenende leerbedrijf te verzorgen. * Note: Onder uitzendorganisaties worden ook verstaan detacheringsbedrijven. 9

10 Begrippenlijst Begeleidend vakman Deze medewerker van een bedrijf is de vakman die tijdens zijn dagelijkse productieve werk deelnemers in de beroepsbegeleidende leerweg begeleidt en instrueert. Hij valt functiol onder de leermeester. De leermeester beoordeelt de deelnemer. De begeleidend vakman moet in het bezit zijn van een vakdiploma minimaal vakopleiding niveau 3 of een daarmee vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau of circa vijf ar ervaring hebben in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) Een opleiding waarvan het praktijkdeel 60% tot 80% van de gehele studieduur omvat. Beroepsopleidende leerweg (bol) Een opleiding waarvan het praktijkdeel tenminste 20% en minder dan 60% van de gehele studieduur omvat. Bezwaarschriftenprocedure Bedrijven die het niet eens zijn met een door Fundeon genomen besluit over de erkenning als leerbedrijf kunnen bezwaar aantekenen. De regels van het aantekenen van bezwaar staan in het Reglement bezwaarschriftenprocedure erkenning leerbedrijven. Dit reglement is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en is verkrijgbaar bij Fundeon. Belangrijk is om, als men het niet met het besluit van Fundeon eens is, binnen zes weken na het bekend maken van het besluit een bezwaarschrift bij Fundeon in te dienen. B&U-bedrijf Bouwbedrijf dat werkzaam is in de burgerlijke (huizen) en utiliteitsbouw (kantoren, winkels). Deelkwalificatie Een combinatie van eindtermen. Deelnemer Een deelnemer (in het beroepsonderwijs spreekt men niet over leerling of student maar over deelnemer ) is iemand die zich inschrijft bij een onderwijsinstelling om er onderwijs te volgen. Eindtermen Omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding waarover een deelnemer na diplomering beschikt. Individueel/inlenend B&U-bedrijf Bedrijf dat zelf deelnemers in dienst heeft dan wel deelnemers inleent van een erkend samenwerkingsverband of via een erkende uitzendorganisatie. Van het samenwerkingsverband kan hij lid zijn. 10

11 Leerbedrijf Productiebedrijf, met als doelstelling economische productie met behulp van gekwalificeerd persol, dat de deelnemer aan de opleidingen de mogelijkheid biedt om binnen het productieproces werkend te leren conform de erkenningsregeling. Leermeester Vakman die de hem toevertrouwde deelnemer(s) begeleidt. Hij is in het bezit van een vakdiploma minimaal vakopleiding niveau 3 van de betreffende opleiding of heeft een daarmee vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau of heeft circa vijf ar ervaring in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid. De leermeester doet beroepshandelingen voor, geeft aanwijzingen en praktijkopdrachten en beoordeelt de prestaties van de deelnemer(s). Hij geeft functiol leiding aan de begeleidend vakman en is grotendeels productief werkzaam. De leermeester staat voor zijn technische en productieve activiteiten onder zijn leidinggevende. Voor zijn opleidingsactiviteiten valt hij, indien aanwezig, onder de opleidings- coördinator. Het bedrijf stelt de persoon die optreed als leermeester in staat binnen zes maanden de leermeestercursus van Fundeon te volgen. De leermeester is in het bezit van een geldig certificaat van de cursus Leermeester van Fundeon. Leermeestercursussen Leermeester: Vijfdaagse cursus verdeeld over vijf weken waarin vaklieden wordt geleerd deelnemers in de bouw op te leiden en te begeleiden. Met name instrueren, didactische vaardigheden en begeleiden krijgen veel aandacht. Nascholing leermeester: Jaarlijks terugkerende ééndaagse cursus voor leermeesters met ieder ar een wisselend actueel thema. Deze nascholing moet tweearlijks door een leermeester worden gevolgd. Nascholing instructeur: Jaarlijks terugkerende verplichte ééndaagse cursus voor instructeurs van samenwerkingsverbanden met ieder ar een wisselend actueel thema. Leerwerktraject Een alternatieve leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is een praktijkgericht traject dat in het derde en/of vierde leerar kan worden gevolgd. De eindverantwoording voor het leerwerktraject ligt bij de vmbo-school. of de opleiding daarvan. Hij kan de werkgever, directeur, bedrijfsleider, persolschef, uitvoerder en dergelijke zijn. Naast de daaraan verbonden taken heeft hij in het kader van de beroepspraktijkvorming een coördinerende en leidinggevende taak. Opleidingscoördinator is in deze zin geen functie maar een taak; er is geen opleiding of kwalificatie voor. Praktijkbegeleider De praktijkbegeleider is functionaris bij een bedrijf die de hem toevertrouwde deelnemers begeleidt en instrueert en praktisch opleidt in de werkzaamheden. Hij beoordeelt de gemaakte opdrachten en het functioneren van de deelnemer in het kader van de beroepspraktijkvorming. Hij is productief werkzaam. Deze functionaris is in het bezit van een diploma voor het beroep dat hij uitoefent of moet meer dan vijf ar ervaring hebben in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid en in het bezit zijn van een geldig certificaat van de praktijkbegeleiderscursus. Praktijkbegeleiderscursussen Praktijkbegeleider: Eendaagse cursus waarmee de praktijkbegeleider vertrouwd wordt gemaakt met de omgang met een deelnemer in opleiding. Nascholing praktijkbegeleider: Jaarlijkse terugkerende cursus van twee dagdelen voor praktijkbegeleiders met ieder ar een wisselend actueel thema. Deze nascholing moet tweearlijks door een praktijkbegeleider worden gevolgd. Samenwerkingsverband Onder een samenwerkingsverband wordt verstaan een door veelal werkgevers opgerichte, regionaal werkende rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden zoals vastgesteld door Fundeon die ten doel heeft met deelnemers/ werknemers uit de betrokken regio een praktijk-/arbeidsovereenkomst te sluiten en daarbij als leerbedrijf overeenkomstig de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) op te treden. Secundair beroepsonderwijs Onderwijs dat opleidt tot een beroep op mbo-niveau. Niet-B&U-bedrijf Een bedrijf, stichting of instelling niet werkzaam in de productiesfeer van de uitvoerende bouw, bijvoorbeeld een architectenbureau, woningcorporatie of gemeente. Uitzendorganisatie Onder een uitzendbureau wordt verstaan een landelijk of regionaal werkende rechtspersoon die voldoet aan de bepalingen in de Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs en ten doel heeft met deelnemers/werknemers een praktijk-/arbeidsovereenkomst te sluiten en daarbij als leerbedrijf overeenkomstig de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) op te treden. Opleidingscoördinator Deze medewerker heeft vanuit zijn positie in het bedrijf onder andere verantwoordelijkheid voor het persol en/ Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) De WEB is op 1 nuari 1996 ingevoerd en vanaf 1 augustus 1997 van kracht. 11

12 6790B Centraal kantoor Regio Noord-Oost Regio West Regio Zuid Ceintuurbaan 2 Burg. Roelenweg 12 Korenmolenlaan 1G Panovenweg 3 Postbus 440 Postbus GG Woerden Postbus AK Harderwijk 8003 CD Zwolle T (0348) AL Helmond T (0341) T (038) F (0348) T (0492) F (0341) F (038) E F (0492) E E E

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf!

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf! Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap Word erkend leerbedrijf! bouw op kennis Een krachtige leeromgeving Je leert door te doen. Leerlingen leren

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 830 15 januari 2013 Regeling voor de erkenning van leer- en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 (versie 22 mei 2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling aanvangssubsidie...

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Advies en ondersteuning Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Een krachtige leeromgeving Roc s, opleidingsbedrijven en (leer)bedrijven werken samen aan een krachtige leeromgeving. Een

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE 1 van 5 REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE (versie 1 oktober 2016) 2 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 4 Artikel 3 Financiële tegemoetkoming... 4 Artikel 4 Beëindiging,

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer Inhoud Artikel 1: algemeen Pagina: 2 Artikel 2: definities en afkortingen Pagina:

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Digitaal en papier Maatwerk Afwisselend Docent leidend. De lesmethodes van Fundeon

Digitaal en papier Maatwerk Afwisselend Docent leidend. De lesmethodes van Fundeon Digitaal en papier Maatwerk Afwisselend Docent leidend De lesmethodes van Fundeon Docent leidend, lesmethode prikkelend De meeste jongeren die leren voor een beroep in de bouw, infra of gespecialiseerde

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17435 29 juni 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) ALGEMEEN Bij Triodus doen we ons werk met hart en ziel, omdat we van ons vak houden, maar ook omdat we onze eigen talenten blijven ontwikkelen en nieuwsgierig in het leven staan. Dialoog en participatie

Nadere informatie

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Uitgave: Kenniscentrum PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Versie 1, 2014 2 1 Tijdelijke erkenning leerbedrijven 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Zekerheid en kwaliteit. Kwaliteitsborging examinering Voor mbo-opleidingen in de bouw en infra

Zekerheid en kwaliteit. Kwaliteitsborging examinering Voor mbo-opleidingen in de bouw en infra Zekerheid en kwaliteit Kwaliteitsborging examinering Voor mbo-opleidingen in de bouw en infra Klaar voor de arbeidsmarkt Een leerling met een mbo-diploma op zak voor een beroep in de bouw en infra, is

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39248 12 juli 2017 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door Algemeen Bestuur SBB van 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE AFSPRAKEN LEER-WERKTRAJECTEN VMBO DEN HAAG, 20 DECEMBER Gezamenlijke afspraken leer-werktrajecten vmbo

GEZAMENLIJKE AFSPRAKEN LEER-WERKTRAJECTEN VMBO DEN HAAG, 20 DECEMBER Gezamenlijke afspraken leer-werktrajecten vmbo GEZAMENLIJKE AFSPRAKEN LEER-WERKTRAJECTEN VMBO DEN HAAG, 20 DECEMBER 2001 Gezamenlijke afspraken leer-werktrajecten vmbo 1 De onderstaande partijen: 1. Enerzijds de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 en gepubliceerd in de Staatscourant op 20 juli 2016. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 292 Wet van 26 juni 2003 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten

Nadere informatie

Advieskaart CGO Bouw en Infra

Advieskaart CGO Bouw en Infra Advieskaart CGO Bouw en Infra Betontimmerman primair Naam opleiding Betontimmerman primair Behorende bij Crebo 93310 Voor de opleiding Betontimmerman primair heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37787 20 juli 2016 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010 1 SAMENVATTING Het VMBO, MBO en HBO vormen samen de beroepskolom Het MBO wordt ingedeeld in vier niveaus: assistentenopleiding; beroepsopleiding; vakopleiding; middenkaderopleiding of specialistenopleiding.

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 Status: publicatie in de Staatscourant voorzien voor juni 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam]

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam] WVA Versie 27012014 door [ naam] Dit bestand bevat checklists voor de verschillende vormen van afdrachtvermindering onderwijs Sommige begrippen/ eisen zijn wat beknopt omschreven, dus voorkennis van de

Nadere informatie

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten Opscholingsreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een

Nadere informatie

Colofon. Savantis Postbus AB Waddinxveen T J. Ooms. L.J.C. van der Helm M03080

Colofon. Savantis Postbus AB Waddinxveen T J. Ooms. L.J.C. van der Helm M03080 Introductie M03080 Introductie Colofon Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl Eindredactie: J. Ooms Vormgever: L.J.C. van der

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop CONVENANT Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek Gemeente Jacobswoude 1 april 2008 1 april 2011 Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude Gemeente Nieuwkoop Convenant leerlingenbouwplaatsen Investeren

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

CONCEPT CONVENANT. Bouwen én opleiden!

CONCEPT CONVENANT. Bouwen én opleiden! CONCEPT CONVENANT Bouwen én opleiden! 1 CONCEPT Convenant Bouwen én opleiden Investeren in toekomstig vakmanschap in de regio Holland Rijnland Pré-ambule Het convenant Bouwen én opleiden in de regio Holland

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Evaluatie en verantwoording. Feiten en cijfers. april 2011 ZELFSTANDIG ONDERDEEL VAN

Evaluatie en verantwoording. Feiten en cijfers. april 2011 ZELFSTANDIG ONDERDEEL VAN Evaluatie en verantwoording Feiten en cijfers april 2011 ZELFSTANDIG ONDERDEEL VAN Wat is het Loopbaantraject Bouw & Infra? Het Loopbaantraject is een landelijke voorziening die toegankelijk is voor alle

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll Wellantcollege MBO, Cursussen & Trainingen Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer tel: 0297 32 46 88 fax: 0297 34 54 19 E-mail: mbo.aalsmeer@wellant.nl

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5813 22 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191)

Nadere informatie

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP In de Provincie Limburg De deelnemende partijen: Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Maastricht, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Venlo, gemeente

Nadere informatie

De missie van het Vakcollege

De missie van het Vakcollege De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. stempel

Nadere informatie

U heeft de toekomst door hem op te leiden

U heeft de toekomst door hem op te leiden U heeft de toekomst door hem op te leiden Samenwerken voor betere scholing Vakwerk kun je ze leren Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Meubelindustrie en Interieurbouw 1 Inhoud Pagina Wat doet het Samenwerkingsverband?

Nadere informatie

Advieskaart CGO Bouw en Infra

Advieskaart CGO Bouw en Infra Advieskaart CGO Bouw en Infra Allround timmerman bouw- en werkplaats Naam opleiding Allround timmerman bouw- en werkplaats Behorende bij Crebo 94931 Voor de opleiding Allround timmerman bouw- en werkplaats

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Uitwerking garantielonen voor jeugdigen. Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar.

Uitwerking garantielonen voor jeugdigen. Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar. Uitwerking garantielonen voor jeugdigen Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar. Tabel 3: Uurlonen voor jeugdigen per 1 januari 2012 (in euro) Leeftijd Zonder Beroepsopleiding in de bouw Beroepsopleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 650 Subsidiebeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie