Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao"

Transcriptie

1 Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven Curaçao. De algehele organisatie van het kenniscentrum, onder meer in deze belast met de uitvoering van de erkenning en de bewaking van de kwaliteit van de leerbedrijven en de interne processen. Het bedrijf of de organisatie die mede op grond van dit reglement bevoegd verklaard is om een deel van de leerperiode in de praktijk te verzorgen (Beroeps Praktijk Vorming, de BPV). Reglement erkenning Leerbedrijven. Deelnemer aan het VSBO, SBO of HBO examenprogramma, of een deelnemer aan een brancheopleiding. Aanbieder van erkend VSBO of SBO onderwijs, of een aanbieder van brancheopleidingen en dat toe leidt naar een door de branche erkend certificaat. Onderdeel van het leerproces in een beroepsopleiding, dat in een leerbedrijf plaatsvindt. Gekwalificeerde persoon die namens het leerbedrijf belast is met de begeleiding van de student tijdens de BPV. De docent die namens de school belast is met de begeleiding van de student. Artikel 2. Doel Alleen bedrijven en organisaties die voldoen aan de bepalingen die in dit zijn opgenomen en die door KBB als zodanig zijn erkend hebben de bevoegdheid om op te treden als Leerbedrijf. Bedrijven worden erkend als zij de garantie bieden aan de school en aan de student dat de BPV periode kwalitatief goed kan verlopen, en dat het bedrijf een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en de motivatie van de student. Template rapport KBB Datum 1

2 Artikel 3. Verzoek tot erkenning 1. Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier verzoekt het potentiële leerbedrijf KBB tot het starten van de erkenningsprocedure in deze. 2. De aanvraag heeft betrekking op een of meerdere domeinen. Deze domeinen staan vermeld in de bijlagen. 3. De aanvraag wordt in behandeling genomen door KBB indien het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld. 4. De erkenningsprocedure is vastgesteld door KBB in overleg met betrokken partijen. De erkenningsprocedure is de te volgen route voor iedere aanvraag die gedaan wordt. Uitzondering hierop is wanneer het bedrijf een erkenning heeft van een buitenlands Kenniscentrum. Dan kan besloten worden tot een versnelde procedure. Artikel 4. Beoordeling van de aanvraag 1. KBB Curaçao verleent erkenning als naar haar oordeel aan alle in artikel 5 genoemde voorwaarden voldaan is. De procedures omtrent erkenning zijn opgenomen in het Handboek Erkenning Leerbedrijven en is in te zien bij KBB. 2. Als KBB de mening is toegedaan dat er zwaarwegende redenen zijn waarin artikel 5 niet voorziet om niet over te gaan tot erkenning kan KBB als zodanig besluiten. Het bedrijf wordt altijd voorafgaande dit besluit gevraagd om uitleg te geven over deze reden(en). 3. Het bedrijf of de organisatie verplicht zich om medewerking te verlenen bij het doorlopen van de erkenningsprocedure. Als het bedrijf geen medewerking verleent, kan de aanvraag als niet gedaan beschouwd worden. Artikel 5. Voorwaarden voor erkenning Het bedrijf of de organisatie wordt geacht zich aan de volgende voorwaarden te houden: Voorwaarde 1: Een leerbedrijf biedt de student een werkplek die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering, en waar de student het beroep kan uitoefenen waarvoor hij een opleiding volgt. De student is in staat (een belangrijk deel van de) opdrachten te vervullen die hij nodig heeft om aan een aantal eindtermen te kunnen voldoen. Voorwaarde 2: Een leerbedrijf stelt faciliteiten ter beschikking die het mogelijk maken voor de student om te kunnen leren en werken. Voorwaarde 3: Er is een leermeester met een geldige registratie als zodanig in het bedrijf betrokken bij het leerproces van de student. De leermeester is in het bezit van een geldig certificaat (op het moment van eventuele erkenning is het leermeestercertificaat nog geldig). De leermeester begeleidt maximaal 3 studenten tegelijkertijd. Template rapport KBB Datum 2

3 Voorwaarde 4: Het leerbedrijf verplicht zich voor aanvang van de leerperiode om afspraken vast te leggen tussen de bij de leerperiode betrokken personen of instanties. Gemaakte afspraken zijn duidelijk en leggen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor iedere betrokken partij vast. Het vastleggen van deze afspraken gebeurt door middel van een door alle partijen ondertekende BPVovereenkomst, en is uitdrukkelijk GEEN arbeidsovereenkomst. Door ondertekening van de BPV-overeenkomst verplicht het leerbedrijf zich tot onder andere: Het nakomen van de gemaakte afspraken. Een inspanningsverplichting naar de student en de school toe. Overleg met de school. Voorwaarde 5: Het (potentiële) leerbedrijf is een op Curaçao gevestigde rechtspersoon, en staat als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Curaçao. Door middel van ondertekening van dit reglement verklaart het (potentiële) leerbedrijf dat de student niet gevraagd, ongevraagd, vrijwillig of gedwongen betrokken raakt bij het verrichten van handelingen met betrekking tot de beroepsuitoefening die in strijd zijn met de op Curaçao geldende wetgeving. Voorwaarde 6: Het leerbedrijf accepteert en werkt volgens het erkenningreglement zoals opgesteld door KBB. Aanpassingen in dit reglement door KBB worden tijdig doorgegeven, het leerbedrijf heeft een vooraf afgesproken periode om deze veranderingen te implementeren in de uitvoering van de BPV. Voorwaarde 7: Het bedrijf heeft een BPV-beleid geformuleerd en bekendgemaakt bij allen die in het bedrijf of de organisatie bij de BPV betrokken zijn. Indien dit niet aanwezig is kan KBB een begeleidende en adviserende rol vervullen. Artikel 6. Verlenen van de erkenning 1a. De aanvraag wordt door KBB op volledigheid gecontroleerd. 1b. Indien de aanvraag volledig is ingevuld ontvangt de aanvrager uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag om leerbedrijf te worden, antwoord of de procedure gestart kan worden en wanneer. 1c. Indien de procedure niet gestart kan worden krijgt de aanvrager opgave van reden(en). De aanvrager kan besluiten zijn aanvraag in te trekken of de aanvraag volledig te maken. Als de aanvraag na aanpassing voldoet aan de voorwaarden zal binnen een zelfde termijn van 10 werkdagen een afspraak gemaakt worden voor een intake. 2. De erkenningsprocedure richt zich op de domeinen waarvoor erkenning is aangevraagd. Als het bedrijf of de organisatie na verloop van tijd de erkenning wil uitbreiden kan een aanvullend verzoek worden gedaan. 3. De erkenning kan alleen worden verleend op vestigings- of afdelingsniveau. Template rapport KBB Datum 3

4 4. De gehele erkenningsprocedure neemt ten hoogste 1 (kalender) maand in beslag, tenzij nadrukkelijk met opgave van reden(en) in goed overleg hiervan afgeweken wordt. 5. De erkenning is geldig voor een periode van 3 jaar. 6. KBB staat garant voor de kwaliteit van de door haar erkende leerbedrijven. Om deze kwaliteit te kunnen borgen bestaat de mogelijkheid dat KBB steekproefsgewijs een audit uitvoert op eigen initiatief bij willekeurige leerbedrijven. Mocht het leerbedrijf worden uitgekozen om een kwalitatieve tussentijdse audit te ondergaan dan wordt van het leerbedrijf verwacht dat het medewerking verleent om dit mogelijk te maken. 7. Als een bedrijf eenmaal erkend is als leerbedrijf geeft dat KBB het recht het bedrijf op te nemen in het bedrijvenregister. Gegevens uit dit register worden openbaar gemaakt op de website van KBB. Artikel 7. Verlengen van de erkenning. 1. De erkenningsprocedure voorziet in een proces verlengen van de erkenning. Verlenging van de erkenning kan verleend worden als blijkt dat het bedrijf aan dezelfde voorwaarden voldoet als ten tijde van de eerste aanvraag. 2. Verlenging van de bestaande erkenning kan alleen plaatsvinden op initiatief en verzoek van het leerbedrijf. 3. Van de beslissing wordt het leerbedrijf schriftelijk op de hoogte gesteld, met in geval van een weigering tot verlenging een opgave van reden(en) Artikel 8. Intrekken van de erkenning. De erkenning wordt ingetrokken indien: 1. Niet langer voldaan wordt (of kan worden) aan de voorwaarden die gesteld zijn in artikel 5. Indien niet aan voorwaarde 3 voldaan kan worden omdat de leermeester niet meer aan het leerbedrijf verbonden is, dan krijgt het leerbedrijf maximaal 6 maanden om een nieuwe leermeester aan zich te verbinden. 2. KBB zwaarwegende redenen heeft om de erkenning in te trekken dan wel niet te verlengen 3. Van intrekking wordt het leerbedrijf schriftelijk op de hoogte gesteld met opgave van reden(en) Artikel 9. Dienstverlening Het leerbedrijf heeft recht op ondersteuning vanuit KBB bij het vervullen van de rol als leerbedrijf. Ondersteuning is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de leeromgeving en van het leren in de praktijk. Het initiatief tot ondersteuning en dienstverlening gaat in eerste instantie uit van het leerbedrijf. Als er ontwikkelingen zijn waarvan KBB van mening is dat deze belangrijk zijn om met de leerbedrijven de delen, dan zal het initiatief uitgaan van KBB. Template rapport KBB Datum 4

5 Artikel 10. Bezwaar Als het bedrijf of de organisatie van mening is dat een weigering van de erkenning, of het intrekken van een reeds verstrekte erkenning, onterecht heeft plaatsgevonden, dan kan het bedrijf of de organisatie beroep tegen deze beslissing aantekenen bij KBB. De examencommissie van KBB controleert of de gevolgde procedures juist zijn doorlopen om tot het besluit te komen. Als de procedures niet juist zijn doorlopen zal de procedure vervolgd worden vanaf het punt dat het proces niet correct verlopen is. Als blijkt dat de procedure wel correct verlopen is, blijft de beslissing gehandhaafd. Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist KBB. Artikel 12. Wijzigingen Wijzigingen in het reglement worden vastgesteld door KBB en kenbaar gemaakt volgens de daarvoor geldende procedures. Wijzigingen kunnen nooit met terugwerkende kracht ingesteld worden. Voor akkoord (naam) Namens (naam bedrijf) Plaats en datum ondertekening. Willemstad, 201 Template rapport KBB Datum 5

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Uitgave: Kenniscentrum PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Versie 1, 2014 2 1 Tijdelijke erkenning leerbedrijven 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven Reglement bezwaarschriftprocedure

Reglement erkenning leerbedrijven Reglement bezwaarschriftprocedure Reglement erkenning leerbedrijven Reglement bezwaarschriftprocedure DIR-STRE1-02-10417-o INHOUDSOPGAVE Reglement erkenning leerbedrijven Kenniscentrum Handel 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 71 15 april 2009 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF 28 mei 2008 Het bestuur van KC PMLF, Besluit: Artikel 1.

Nadere informatie

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB op 30 juni 2017 en gepubliceerd in de Staatscourant op 12 juli 2017. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

BPV beleid (naam school)

BPV beleid (naam school) Hier kunt u het logo van uw school plaatsen BPV beleid (naam school) Datum: Versie : Contactpersoon : Etc. Project 2014.13 Format BPV beleid voor SBO scholen Curaçao November 2014 Page 1 of 19 Inleiding

Nadere informatie

Reglement!en!criteria! voor!erkenning!van! leerbedrijven!

Reglement!en!criteria! voor!erkenning!van! leerbedrijven! Reglementencriteria voorerkenningvan leerbedrijven Servicedocument2016 Voorwoord Voor u ligt de erkenningsregeling van de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN). ROA CN is een zelfstandige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39248 12 juli 2017 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39248 12 juli 2017 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 en gepubliceerd in de Staatscourant op 20 juli 2016. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 en gepubliceerd in de Staatscourant op 20 juli 2016. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 2 1 januari 2018 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37787 20 juli 2016 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17435 29 juni 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 13 mei 2016 Status: publicatie in de Staatscourant voorzien voor juni 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2016-2017 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief, 1.0, Datum: 16 juni 2016 Documentnummer: Intern/1609838 (vastgesteld door het College

Nadere informatie

Klachtenregeling Oxford Opleidingen

Klachtenregeling Oxford Opleidingen Klachtenregeling Oxford Opleidingen Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN 1 van 7 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom tot 1 augustus 2012 (versie 1 oktober 2016) 2 van 7 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 4 Artikel 3 Financiële tegemoetkoming...

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Klachtenregeling externe klachtencommissie SMO Traverse en RIBW Brabant De tekst van deze klachtenregeling is in de mannelijke vorm geschreven, hiermee

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door Algemeen Bestuur SBB van 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

BESTEMMINGSREGLEMENT 2018 Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

BESTEMMINGSREGLEMENT 2018 Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven BESTEMMINGSREGLEMENT 2018 Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven Het bestuur van de stichting: Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven, gevestigd te Eindhoven ( de Stichting ), in aanmerking nemende,

Nadere informatie

Reglement Klachtbehandeling externe klachtencommissie van het Da Vinci College

Reglement Klachtbehandeling externe klachtencommissie van het Da Vinci College Reglement Klachtbehandeling externe klachtencommissie van het Da Vinci College 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder klacht wordt in dit reglement verstaan uitingen van ontevredenheid met betrekking tot het Da

Nadere informatie

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding Branche erkende opleidingen Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Een korte inleiding op de branche opleidingen Algemeen over de branche erkenning Een

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB op 29 juni 2018.

Reglement erkenning leerbedrijven SBB. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB op 29 juni 2018. Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB op 29 juni 2018. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Algemeen Reglement VSBO

Algemeen Reglement VSBO Algemeen Reglement VSBO Talent Competition Curaçao Curaçao, augustus 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven curaçao tel 840 2777 email info@kbbcuracao.com

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB op 29 juni 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB op 29 juni 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38542 11 juli 2018 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB op 29 juni 2018.

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) beheert een register van uitzendondernemingen die voldoen aan de eisen voor het Keurmerk leerwerkintermediair. Voor

Nadere informatie

keuzedeel behaald AMvB certificaat verbonden aan keuzedeel diploma

keuzedeel behaald AMvB certificaat verbonden aan keuzedeel diploma HKS en de gegevenslevering aan Met de invoering van HKS wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de gegevensuitwisseling tussen de MBO-instellingen en : 1. Invoeren keuzedelen.

Nadere informatie

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren Handleiding Subsidieregeling praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de WVA-onderwijs per 1 januari 2014. Dit is was een belastingmaatregel waarmee u een bedrag per jaar kon terugvragen.

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij toekenning

Algemene voorwaarden bij toekenning Algemene voorwaarden bij toekenning Het VOGIN Fonds steunt kansrijke innovatieve initiatieven op het gebied van kennis- & informatie(technologie), met maatschappelijke meerwaarde en die een directe bijdrage

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding Branche erkende opleidingen Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Een korte inleiding op de verschillende branche opleidingen Algemeen over de branche

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon Handboek Hoofdstuk Algemeen 4 Klachtenregeling Vastgesteld 02-04-12 REGELING SPCO GROENE HART Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051. 4e versie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051. 4e versie ALGEMENE VOORWAARDEN HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 4e versie Wijziging: nieuwe regelgeving 2010 2 Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem

Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, gelet op artikel 7 van de Parkeerverordening gemeente Gorinchem 2015, B E S L U I T: I.

Nadere informatie

Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s

Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid Artikel 0: Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. ROC Menso Alting

Praktijkovereenkomst. ROC Menso Alting Praktijkovereenkomst ROC Menso Alting Algemene Voorwaarden 1. Randvoorwaarden 1.1. De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Menso Alting en de bijbehorende

Nadere informatie

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten Opscholingsreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten Opscholingsreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een

Nadere informatie

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 1 van 6 REGLEMENT STIMULERINGSREGELING Instroom groep a na 1 november 2013 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING

AANVRAAG TOT ERKENNING AANVRAAG TOT ERKENNING INFORMATIE 1. VOOR WIE BESTEMD Iedere organisatie die zich in Nederland toelegt op het revalideren van slechthorenden met behulp van auditieve hulpmiddelen kan de Stichting Audicienregister

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Deltion College

Praktijkovereenkomst Deltion College Praktijkovereenkomst Deltion College Algemene Voorwaarden Geldig vanaf 1 januari 2017 4. Randvoorwaarden 4.1 De Studentenraad van Deltion College heeft ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van Deltion

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen pag. 3. Artikel 2 Aanvraag van Instellingsaccreditatie pag. 3. Artikel 3 Voorwaarden aan instellingen pag. 3

Artikel 1 Algemeen pag. 3. Artikel 2 Aanvraag van Instellingsaccreditatie pag. 3. Artikel 3 Voorwaarden aan instellingen pag. 3 Aanbieders van scholingsactiviteiten kunnen een instellingsaccreditatie aanvragen. Instellingsaccreditatie betekent dat een aanbieder van scholing onder bijzondere voorwaarden accreditatie wordt verleend

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE

KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE Algemeen Hoewel het EVC Dienstencentrum haar dienstverlening optimaal wenst uit te voeren, is het mogelijk dat een klant van het EVC Dienstencentrum een klacht heeft over

Nadere informatie

het Reglement NVLF-Registers

het Reglement NVLF-Registers Reglement NVLF-registers Inleiding Voor specifieke individuele behandelingen met de indicatie stotteren, preverbale logopedie of afasie bestaat een aparte NZa prestatiebeschrijving, hetzelfde geldt voor

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen All Individuals en deelnemer.

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen All Individuals en deelnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN All Individuals voor deelname aan een consult, workshop, cursus of lezing Artikel 1 Definities 1.1 Shelley de Bruin eigenaar van eenmanszaak All Individuals: de gebruiker van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMEEN Artikel 1 Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Programma s van Erasmus Centrum voor

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Melkvee-, schapen en zorgboerderij voor arbeidsre-integratie, dagbesteding, BSO, logeren, wonen en vakantieweken.

Melkvee-, schapen en zorgboerderij voor arbeidsre-integratie, dagbesteding, BSO, logeren, wonen en vakantieweken. Klachtenreglement deelnemers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang 2 Artikel 2 Bij wie kan een deelnemer terecht als hij ontevreden

Nadere informatie

Deze bepalingen van de praktijkovereenkomst behoren bij het bpv-blad van de praktijkovereenkomst ROC TOP.

Deze bepalingen van de praktijkovereenkomst behoren bij het bpv-blad van de praktijkovereenkomst ROC TOP. ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC TOP 2018-2019 Deze bepalingen van de praktijkovereenkomst behoren bij het bpv-blad van de praktijkovereenkomst ROC TOP. 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad

Nadere informatie