BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]"

Transcriptie

1 BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele vragen niet direct zelf kunt beantwoorden, maar wil navragen bij een collega. Hiervoor is het mogelijk om de vragenlijst als pdf in te zien en desgewenst uit te printen [klik hier]. We willen u met klem vragen de enquête uitsluitend online in te vullen. Het is mogelijk de lijst tussentijds af te sluiten en op een later tijdstip verder te gaan. U start dan weer automatisch op de plaats waar u de laatste keer bent gestopt. BPV-protocol Twee jaar geleden hebben MKB Nederland/VNO-NCW, het ministerie van OCW, COLO, en de MBO Raad een aantal afspraken over de bpv in het bpv-protocol gemaakt. Met deze enquête willen de partijen nagaan of de afspraken die zijn gemaakt goed werken. Toelichting Daar waar in deze vragenlijst wordt gesproken over de praktijkopleider, wordt gedoeld op de persoon die vanuit het leerbedrijf verantwoordelijk is voor de begeleiding van de mbo-student in de praktijk/op de werkplek. De praktijkopleider wordt soms ook wel werkbegeleider/stagebegeleider of leermeester genoemd. Daar waar in deze vragenlijst wordt gesproken over de BPV-begeleider, wordt gedoeld op de persoon die vanuit de school verantwoordelijk is voor de begeleiding van de mbo-student tijdens de BPV. V1. Wat is uw functie? [meer antwoorden mogelijk] 01 Directeur/bedrijfsleider 02 (Lijn-)manager 03 Hoofd P&O/P&O-functionaris 04 Hoofd opleidingen/opleidingsfunctionaris 05 Praktijkopleider/leermeester/werkbegeleider/stagebegeleider 06 Anders, namelijk [open] V2. Begeleidt u zelf mbo-studenten? We bedoelen hiermee mbo-studenten (bol/bbl) en/of werknemers die naast hun baan een mboopleiding als bbl-student volgen? [naar V4] V3. Deze vragenlijst is bedoeld voor de medewerkers van leerbedrijven die actief zijn als praktijkopleider. Als u hieronder de naam en het adres van degene die dat binnen uw bedrijf is invult, zorgen wij dat de vragenlijst bij deze persoon terecht komt. [EINDE VRAGENLIJST] 01 [Naam] 02 [ adres] 1

2 2 Algemene vragen over het leerbedrijf V4. Hoeveel werknemers heeft uw vestiging/bedrijf? Indien het bedrijf meerdere vestigingen heeft, graag het aantal medewerkers invullen binnen de vestiging waar u werkt. [open; minimaal 1] V5. Wat is de postcode van uw vestiging/bedrijf? [cijfers postcode] V6. Hoeveel BOL-studenten (beroepsopleidende leerweg, dagonderwijs) volgen er op dit moment BPV binnen uw vestiging/bedrijf? Als u het aantal niet exact weet, kunt u een inschatting maken. [open] + geen V7. Hebben er in het verleden BOL-studenten stage gelopen binnen uw vestiging/bedrijf? [indien V6 = geen] 03 Weet niet [Indien V7 = 02] Toelichting: U begeleidt op dit moment geen studenten. Wilt u daarom de vragen beantwoorden met in gedachten de studenten die u in het verleden heeft begeleid? V8. Hoeveel werknemers van uw vestiging/bedrijf volgen op dit moment ook een opleiding als BBLstudent (beroepsbegeleidende leerweg, werkend leren: meestal 4 dagen werken, 1 dag school)? Als u het aantal niet exact weet, kunt u een inschatting maken. [open] + geen V9. Hoeveel procent van de BBL-studenten werkte al binnen uw vestiging/bedrijf voor ze met hun opleiding zijn gestart? [indien V8 geen] [open; 0 100%] V10. Hebben er in het verleden medewerkers van uw vestiging/bedrijf een BBL-opleiding gevolgd? [indien V8 = geen] 03 Weet niet [Indien V10 = 02] Toelichting: U begeleidt op dit moment geen studenten. Wilt u daarom de vragen beantwoorden met in gedachten de studenten die u in het verleden heeft begeleid? Routing: indien V6 = geen and V8 = geen: einde vragenlijst V11. Bij welke mbo-instellingen (ROC s, AOC s, vakscholen) bent u als praktijkopleider betrokken? [lijst met 66 mbo-instellingen + waar nodig onderliggende locaties] Toelichting bij V11: Indien u niet weet bij welke instelling uw mbo-student zijn / haar studie volgt, kunt u dit dan navragen? V12. Van welke mbo-instelling zijn de meeste studenten afkomstig die u begeleidt (maximaal 1 antwoord)? [lijst met 66 mbo-instellingen + waar nodig onderliggende vestigingen] 2

3 V13. Onder welke opleidingsrichting vallen de mbo-opleiding(en) waarbij u als praktijkopleider betrokken bent? Meer antwoorden mogelijk. [drop-down: 28 richtingen] V14. Van welke opleidingsrichting zijn de meeste studenten afkomstig? [lijst met 28 richtingen] V15. Van welk mbo-niveau zijn de mbo-studenten van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] die u begeleidt? [meer antwoorden mogelijk] V15_01 Mbo-niveau 1 (assistentniveau) V15_02 Mbo-niveau 2 V15_03 Mbo-niveau 3 V15_04 Mbo-niveau 4 V16. Bent u bekend met het begrip competentiegericht onderwijs?, ik ben er mee bekend en ik weet precies wat het inhoudt 02 Ja, ik ben er mee bekend maar ik weet niet precies wat het inhoudt 03 Nee, ik ben er niet mee bekend maar heb er wel eens van gehoord 04 Nee, ik ben er niet mee bekend en ik heb er nooit van gehoord V17. Bent u betrokken bij één of meer opleidingen, aangeboden door ROC, AOC en/of vakschool, die competentiegericht onderwijs verzorgen? [Indien V16=01, 02 of 03 en V11 geen] 01 Nee, geen enkele opleiding waar ik bij betrokken ben, verzorgt competentiegericht onderwijs 02 Ja, ik ben bij één opleiding betrokken en deze verzorgt competentiegericht onderwijs 03 Ja, ik ben bij meerdere opleidingen betrokken en al deze opleidingen verzorgen competentiegericht onderwijs 04 Ja, ik ben bij meerdere opleidingen betrokken en een gedeelte daarvan verzorgt competentiegericht onderwijs 05 Ik weet niet of er competentiegericht onderwijs wordt verzorgd door de opleiding (opleidingen) waar ik bij betrokken ben 3 Praktijkopleider V18. Hoe groot is uw betrekkingsomvang in fte? Toelichting: 1,0 fte is een voltijds dienstverband (meestal 5 dagen). 0,8 fte staat meestal voor 4 dagen per week, et cetera. [numeriek veld][fte] V19. Hoeveel procent van uw tijd besteedt u gemiddeld aan uw taken als praktijkopleider? [open; 0 100%] V20. Bij wat voor soort BPV/stage bent u actief als praktijkopleider? Meer antwoorden mogelijk. V20_01 Oriënterende stages/snuffelstages (korter dan 4 weken) V20_02 Beroepsgerichte stages BOL-studenten (langer dan 4 weken) [indien V6 geen] V20_03 Leerwerkbanen BBL-studenten o.b.v. leer-/praktijkovereenkomst (meestal 4 dagen werken, 1 dag school) [indien V8 geen] V20_04 Anders, namelijk [open] [Indien V20_01 = 1 & V20_02 = 0 & V20_03 = 0 & V20_04 = 0: einde vragenlijst] 3

4 Toelichting Daar waar in deze vragenlijst wordt gesproken over de BPV, wordt gedoeld op de beroepspraktijkvorming zoals wettelijk vastgelegd. Dat wil zeggen dat het een BPV betreft waarvoor een praktijkovereenkomst tussen student, school en het leerbedrijf wordt afgesloten, waarbij de BPV plaatsvindt bij een erkend leerbedrijf en waarbij de BPV met een voldoende moet worden afgerond om het diploma te behalen. 4 Samenwerking in het kader van BPV V21. Heeft uw leerbedrijf afspraken gemaakt met andere partijen over de aanpak van de BPV in de praktijk? Zo ja, met welke partijen? Meerdere antwoorden mogelijk. V21_01 V21_02 V21_03 V21_04 V21_05 V21_06 V21_07 Ja, met mbo-opleidingen Ja, met andere leerbedrijven Ja, met kenniscentrum/-centra Ja, met brancheorganisaties Ja, met andere partijen namelijk met [open] Nee, geen afspraken gemaakt [uitsluitend] Weet ik niet [uitsluitend] V22. Welke afspraken zijn hierover gemaakt? [indien V21_01 =1 en/of V21_02 =1 en/of V21_03 = 1 en/of V21_04 = 1 en/of V21_05 = 1] [open] V23. Heeft u of uw bedrijf concreet samengewerkt met de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] bij het: [grid2: ja-nee] V23_01 V23_02 (Mee-)ontwikkelen van leermaterialen en praktijkopdrachten voor de BPV? Verbeteren van de opzet van de BPV? 5 BPV-beleid mbo-instelling V24. Kent u het BPV-beleid van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12]?, in grote lijnen 02 Ja, in detail 03 Nee V25. Op welke manier wordt u hierover geïnformeerd? [V24 03] V25_01 V25_02 V25_03 V25_04 V25_05 De mbo-opleiding stuurt mij/ons bedrijf de schoolgids De mbo- opleiding belt mij/ons leerbedrijf hierover Er komt iemand van de mbo- opleiding bij ons langs De mbo- opleiding organiseert hierover een informatiebijeenkomst Anders, namelijk [open] 4

5 V26. Kunt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande stellingen eens bent? [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens] V26_01 V26_02 V26_03 instelling V12] voorziet ons tijdig van informatie over de BPV. Ik ben op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden van het leerbedrijf bij de BPV. Ik ben op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden van de mbo-instelling bij de BPV. V27. Het is voor mij voldoende duidelijk wat er door de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] van mij wordt verwacht met betrekking tot: [grid2: ja-nee] [voorleggen van BOL/BBL afhankelijk van antwoord op V6 en V8] V27_01 V27_02 V27_03 V27_04 V27_05 V27_06 V27_07 V27_08 het selecteren van BOL-studenten die passen bij de BPV-plaats in het leerbedrijf de voorbereiding van BOL-studenten op de BPV de begeleiding van BOL-studenten tijdens de BPV de beoordeling van de BPV van BOL-studenten het selecteren van BBL-studenten die passen bij de BPV-plaats in het leerbedrijf de voorbereiding van BBL-studenten op de BPV de begeleiding van BBL-studenten tijdens de BPV de beoordeling van de BPV van BBL-studenten 6 Communicatie met mbo-instelling(en) V28. Bij wie kunt u terecht bij de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] met vragen over de BPV? Meer antwoorden mogelijk. V28_01 V28_02 V28_03 V28_04 V28_05 V28_06 V28_07 Bij de BPV-begeleider Bij de BPV-coördinator Bij onze centrale contactpersoon binnen deze instelling Bij een centraal meldpunt Bij iemand anders, namelijk [open] Bij niemand [uitsluitend] Weet niet [uitsluitend] V29. Bij wie kunt u terecht bij de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] met klachten over de BPV? Meer antwoorden mogelijk. V29_01 V29_02 V29_03 V29_04 V29_05 V29_06 V29_07 Bij de BPV-begeleider Bij de BPV-coördinator Bij onze centrale contactpersoon binnen deze instelling Bij een centraal meldpunt Bij iemand anders, namelijk [open] Bij niemand [uitsluitend] Weet niet [uitsluitend] V30. Is deze persoon/dit meldpunt goed bereikbaar? [indien (V28_06 = 0 and V28_07 = 0) or (V29_06 = 0 and V29_07 = 0)] [grid5: nooit altijd + weet niet] V31. Heeft deze persoon/dit meldpunt doorgaans antwoord op uw vragen? [indien (V28_06 = 0 and V28_07 = 0) or (V29_06 = 0 and V29_07 = 0)] [grid5: nooit altijd + niet van toepassing] 5

6 7 Voorbereiding BOL-studenten op BPV V32. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen over BOL-studenten eens bent? [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens] [indien V6 geen] V32_01 V32_02 V32_03 V32_04 V32_05 V32_06 De BOL-studenten worden door de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] over het algemeen voldoende voorbereid op de BPV. De BOL-studenten van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] bereiden zichzelf over het algemeen goed voor op hun BPV bij ons bedrijf. Ons bedrijf bereidt zich over het algemeen goed voor op de BPV van BOL-studenten van instelling V12]. instelling V12] zorgt dat de BOL-student qua beroepshouding, leerwensen en leerpotentieel bij het bedrijf past. De invulling van de BPV van BOL-studenten wordt vooraf altijd met de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] afgestemd. BOL-studenten van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] kunnen hier over het algemeen leren wat ze willen leren. 8 Voorbereiding BBL-studenten op BPV V33. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen over BBL-studenten eens bent? [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens] [indien V8 geen] V33_01 V33_02 V33_03 V33_04 V33_05 V33_06 De BBL-studenten worden door de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] over het algemeen voldoende voorbereid op de BPV. De BBL-studenten van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] bereiden zichzelf over het algemeen goed voor op hun BPV bij ons bedrijf. Ons bedrijf bereidt zich over het algemeen goed voor op de BPV van BBL-studenten de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12]. instelling V12] zorgt dat de BBL-student qua beroepshouding, leerwensen en leerpotentieel bij het bedrijf past. De invulling van de BPV van BBL-studenten wordt vooraf altijd met de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] afgestemd. BBL-studenten de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] kunnen hier over het algemeen leren wat ze willen leren. 6

7 9 Praktijkovereenkomst V34. Worden er met instelling V12] afspraken gemaakt over de volgende zaken met betrekking tot de BPV van de BOLstudent? [indien V6 geen] [meer antwoorden mogelijk] V34_01 V34_02 V34_03 V34_04 V34_05 V34_06 V34_07 V34_08 V34_09 V34_10 Praktische zaken zoals het aantal uren BPV per week Het soort werk dat de BOL-student in het leerbedrijf zal doen Door wie en hoe de BOL-student wordt begeleid De frequentie van de begeleiding (bijv. het aantal begeleidingsgesprekken) De leerdoelen van de BOL-student De relatie met het POP (persoonlijk ontwikkelplan) van de BOL-student De manier waarop de BOL-student wordt beoordeeld Anders, namelijk [open] Geen van deze zaken [uitsluitend] Weet niet [uitsluitend] V35. Wordt dit voor BOL-studenten van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] vastgelegd in een praktijkovereenkomst of op een andere manier? [indien V6 geen en V34_09 = 0 of V34_10 = 0], in een praktijkovereenkomst 02 Ja, op een andere manier vastgelegd, namelijk [open] 03 Nee 04 Weet niet V36. Worden er met instelling V12] afspraken gemaakt over de volgende zaken met betrekking tot de BPV van de BBLstudent? [indien V8 geen] [meer antwoorden mogelijk] V36_01 V36_02 V36_03 V36_04 V36_05 V36_06 V36_07 V36_08 V36_09 V36_10 Praktische zaken zoals het aantal uren BPV per week? Het soort werk dat de BBL-student in het leerbedrijf zal doen Door wie en hoe de BBL-student wordt begeleid De frequentie van de begeleiding (bijv. het aantal begeleidingsgesprekken) De leerdoelen van de BBL-student De relatie met het POP (persoonlijk ontwikkelplan) van de BBL-student De manier waarop de BBL-student wordt beoordeeld Anders, namelijk [open] Geen van deze zaken [uitsluitend] Weet niet [uitsluitend] V37. Wordt dit voor BBL-studenten van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] vastgelegd in een praktijkovereenkomst of op een andere manier? [indien V8 geen en V36_09 = 0 of V36_10 =0], in een praktijkovereenkomst 02 Ja, op een andere manier vastgelegd, namelijk [open] 03 Nee 04 Weet niet 7

8 V38. In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens: [indien (V34_09 1 of V34_10 = 0) and (V36_09 1 of V36_10 =0)] [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens] V38_01 V38_02 V38_03 instelling V12] komt over het algemeen de afspraken na Ik als praktijkopleider/leerbedrijf kom de afspraken over het algemeen na De studenten komen de afspraken over het algemeen na 10 BPV-begeleiding mbo-instelling V39. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent? [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens] V39_01 V39_02 V39_03 V39_04 V39_05 V39_06 instelling V12] zorgt voor deskundige BPV-begeleiders. De mbo-studenten van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] worden tijdens hun BPV over het algemeen goed begeleid door de school. Ik krijg over het algemeen voldoende informatie van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] om mbo-studenten goed te kunnen begeleiden tijdens de BPV. De hulpmiddelen van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] voor het begeleiden van de mbo-studenten zijn gebruikersvriendelijk. Het is duidelijk wat de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] van mij verwacht met betrekking tot de registratie van de voortgang van de BPV van mbo-studenten. Ik ben tevreden over de begeleiding vanuit de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] 11 BPV-begeleiding mbo-instelling BOL-studenten V40. Is er over het algemeen voldoende gelegenheid tijdens de BPV-periode om de voortgang van BOLstudenten van instelling V12] met de BPV-begeleider te bespreken? [indien V6 geen] V41. Waarom niet? [indien V40 = 02] V41_01 V41_02 V41_03 V41_04 V41_05 V41_06 Er zijn te weinig contactmomenten BPV-begeleiders hebben te weinig tijd Ik als praktijkopleider heb te weinig tijd De gesprekken met de BPV-begeleiders gaan over andere zaken Vanwege de slechte bereikbaarheid van de BPV-begeleiders Andere reden, namelijk [open] 12 BPV-begeleiding mbo-instelling BBL-studenten V42. Is er over het algemeen voldoende gelegenheid tijdens de BPV-periode om de voortgang van BBLstudenten van 8

9 instelling V12] met de BPV-begeleider te bespreken? [indien V8 geen] V43. Waarom niet? [indien V42 =02] V43_01 V43_02 V43_03 V43_04 V43_05 V43_06 Er zijn te weinig contactmomenten BPV-begeleiders hebben te weinig tijd Ik als praktijkopleider heb te weinig tijd De gesprekken met de BPV-begeleiders gaan over andere zaken Vanwege de slechte bereikbaarheid van de BPV-begeleiders Andere reden, namelijk [open] 13 Beoordeling BPV BOL-studenten V44. instelling V12] geeft duidelijke beoordelingscriteria voor beoordeling van de BPV van BOL-studenten. [indien V6 geen] [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens + 6 ik ben niet op de hoogte van de beoordelingscriteria] V45. Kunt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande stellingen eens bent? [indien V6 geen] [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens + 6 niet van toepassing] V45_01 V45_02 De hulpmiddelen van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] voor het beoordelen van BOL-studenten zijn gebruikersvriendelijk. instelling V12] neemt mijn oordeel altijd mee als onderdeel van de beoordeling van de BPV van BOL-studenten. V46. Wanneer na afstuderen een BOL-student een baan, door ons bedrijf of een ander bedrijf, wordt aangeboden verwacht ik dat de werkgever nog moet investeren in: [indien V6 geen] [grid5: heel weinig - heel veel] 01 Theoretische vakkennis 02 Praktische vakkennis 03 Sociale competenties 04 Algemene vaardigheden als taal en rekenen 05 Anders, namelijk [open] 14 Beoordeling BPV BBL-studenten V47. instelling V12] geeft duidelijke beoordelingscriteria voor beoordeling van de BPV van BBL-studenten. [indien V8 geen] [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens + 6 ik ben niet op de hoogte van de beoordelingscriteria] V48. Kunt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande stellingen eens bent? [indien V8 geen] [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens + 6 niet van toepassing] V48_01 V48_02 De hulpmiddelen van de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] voor het beoordelen van BBL-studenten zijn gebruikersvriendelijk. 9

10 instelling V12] neemt mijn oordeel altijd mee als onderdeel van de beoordeling van de BPV van BBL-studenten. V49. Wanneer na afstuderen een BBL-student een baan, door ons bedrijf of een ander bedrijf, wordt aangeboden verwacht ik dat de werkgever nog moet investeren in: [indien V8 geen] [grid5: heel weinig - heel veel] 01 Theoretische vakkennis 02 Praktische vakkennis 03 Sociale competenties 04 Algemene vaardigheden als taal en rekenen 05 Anders, namelijk [open] 15 Overeenkomsten en verschillen tussen mbo-instelling(en) V50. Kunt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande stellingen eens bent? [indien V11 > 1] [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens] V50_01 V50_02 V50_03 Er zijn grote verschillen tussen de mbo-instellingen in de aanpak van de BPV. Er zijn grote verschillen tussen de mbo-instellingen in de geboden hulpmiddelen voor het begeleiden van mbo-studenten. Er zijn grote verschillen tussen de mbo-instellingen in de geboden hulpmiddelen voor het beoordelen van mbo-studenten. V51. Heeft uw leerbedrijf last van verschillen tussen mbo-instellingen? [indien V50_01, V50_02 en/of V50_03 = 4 of 5] [grid5:veel last geen last] 16 Kenniscentrum V52. Volgens onze gegevens bent u door [naam kenniscentrum] erkend. Is dit juist? 03 Weet niet V53. Is uw leerbedrijf (ook nog) door andere kenniscentra erkend? [lijst kenniscentra exclusief kenniscentrum uit V52 + nee] [indien V52 = 02: nee niet tonen] V54. Hoe vaak bezoekt een opleidingsadviseur van [naam kenniscentrum] uw bedrijf per jaar? 01 Eens per jaar 02 Tussen de 2 en 5 keer per jaar 03 Tussen de 6 en 10 keer per jaar 04 Meer dan 10 keer per jaar 05 Nooit V55. Kunt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande stellingen eens bent? [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens] V55_01 V55_02 V55_03 Wij krijgen voldoende begeleiding van [naam kenniscentrum] bij de invulling van de BPV in ons bedrijf. [Naam kenniscentrum] helpt ons om op ons bedrijf te profileren. [Naam kenniscentrum] komt in voldoende mate aan mijn vragen en problemen m.b.t. de BPV tegemoet. 10

11 V56. Kunt u voor ieder van de volgende taken aangeven of de opleidingsadviseurs van [naam kenniscentrum] deze taak op dit moment uitvoeren en of deze taak naar uw mening belangrijk is? [grid5: geheel mee oneens geheel mee eens + belangrijk ja-nee] V56_01 V56_02 V56_03 V56_04 V56_05 V56_06 Antwoord geven op acute vragen over opleiden in de praktijk. Het aanspreken van scholen als zij hun opleidingstaken onvoldoende uitvoeren. Het stimuleren van overleg tussen praktijkopleiders van verschillende leerbedrijven. Het verzorgen van trainingen en cursussen aan praktijkopleiders. Leerbedrijven adviseren over mogelijke verbeteringen in het opleidingsproces van mbostudenten. Het trainen van praktijkopleiders in het objectief beoordelen van mbo-studenten. 17 Knelpunten V57. Kunt u op basis van uw ervaringen in de dagelijkse praktijk van opleiden aangeven bij welke van de volgende onderdelen van de BPV in het mbo u serieuze knelpunten ervaart? [grid2: ja-nee + nvt] V57_01 V57_02 V57_03 V57_04 V57_05 V57_06 V57_07 V57_08 V57_09 V57_10 V57_11 V57_12 V57_13 V57_14 Afstemming/overleg met de mbo-opleiding(en) over de BPV. Informatievoorziening vanuit de mbo-opleiding(en) aan leerbedrijven over de BPV. Informatie over de mbo-studenten door de mbo-opleiding(en) (leerdoelen, achtergrond etc.). Duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van leerbedrijven m.b.t. de BPV. Duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de mbo-opleiding(en) m.b.t. de BPV. Verhouding tussen aantal studenten en aantal BPV-plaatsen. Kwaliteit van de match tussen mbo-studenten en leerbedrijven. Begeleiding van de mbo-studenten door de mbo-opleiding(en) tijdens de BPV. Begeleiding van de mbo-studenten door het leerbedrijf tijdens de BPV. Bereikbaarheid van de mbo-opleiding(en) bij vragen en problemen. Afhandeling van vragen en klachten door de mbo-opleiding(en). Afspraken tussen mbo-studenten, leerbedrijf en de mbo-opleiding(en) in de praktijkovereenkomst of een ander document. Beoordeling van de BPV. Anders, namelijk [open] V58. Geldt dit als knelpunt voor zowel de BOL- als de BBL-studenten? [indien V57_01 - V57_14 = 1 and V6 geen and V8 geen herhalen knelpunten] [grid3: Allebei - BOL - BBL] V59. Is dit knelpunt volgens u op te lossen? [indien V57_01 - V57_14 = 1 herhalen knelpunten] [grid2: ja-nee] V60. Vormt dit knelpunt naar uw mening een belemmering voor de BPV? [indien V57_01 - V57_14 = 1 herhalen knelpunten] [grid2: ja-nee] V61. Heeft u suggesties om dit knelpunt / deze knelpunten op te lossen? [indien V57_01 - V57_14 = 1] [open] 18 Tot slot V62. Welk rapportcijfer geeft u aan de opleiding(en) [voorvullen naam opleidingsrichting V14] van [voorvullen naam instelling V12] voor hun aanpak van de BPV? [schaal: 1 10] 11

12 V63. Welk rapportcijfer geeft u over het algemeen aan [voorvullen naam kenniscentrum] met betrekking tot door hen geboden begeleiding en ondersteuning bij de BPV? [schaal: 1 10] V64. Heeft u van het BPV-protocol gehoord en (zo ja) weet u wat dit protocol inhoudt? Zo ja, weet u wat dit protocol inhoudt?, ik weet wat het BPV-protocol inhoudt 02 Ja, maar ik weet niet wat het BPV-protocol inhoudt 03 Nee V65. Past u het BPV-protocol in de praktijk toe? [indien V64 = 01] V66. Heeft u nog tips of ideeën om de BPV te verbeteren? [open] V67. Welke CAO wordt in uw vestiging/bedrijf gebruikt? [zoekboom met CAO s + anders, namelijk] V68. Wilt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten ontvangen? [EINDE VRAGENLIJST] V69. Wilt u hieronder uw adres noteren? [mailadres] [EINDE VRAGENLIJST] 12

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de student? niet /

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage

BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage Onderzoek in opdracht van OCW, Colo, MBO Raad en VNO-NCW/MKB-Nederland Froukje Wartenbergh-Cras Esther de Ruijter Judith de Ruijter Joyce Jacobs Daniëlle de

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

! " # $ %& % &!!! ' ( ' )**)

!  # $ %& % &!!! ' ( ' )**) "# $% % '(' )**) "# )**)+$%+%, -)./+/0**1 " +# # +# $ 23 %... 4..) 4 ).5 45 ' ( (6 ). 4#6 )) 4#6 )5 4 6 )6 4 0 )0 4 # 8 )8 4#/ )/ 49: ): - : ) (; 5. 4; 5) ; 5). 4; 5)).* 5)5.) 55.) 55.

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV)

BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV) BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV) GIDS VOOR LEERBEDRIJVEN EN -INSTELLINGEN BPV informatie van bpv-gids voor leerbedrijven en -instellingen 1 Inhoud 1. De opleidingen van ROC Leiden... 4 2. Ons onderwijs...

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Evaluatie & Reflectie

Evaluatie & Reflectie Evaluatie & Reflectie Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam leerling-werknemer/stagiair: BPV -periode: van tot Datum evaluatiegesprek: Datum reflectiegesprek: 1 Inleiding Het evaluatie- en reflectieformulier

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie 2018-2019 Er zijn

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Een leerling werkt in uw voordeel

Een leerling werkt in uw voordeel Een leerling werkt in uw voordeel Informatie voor bestaande en toekomstige erkende leerbedrijven VTL versnelt de ontwikkeling van mensen en bedrijven in transport en logistiek Toekomstige vakmensen VTL

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis BPV in de schijnwerkpers BPV-protocol Volgens Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW zijn

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 Vragenlijst

JOB-monitor 2010 Vragenlijst JOB-monitor 2010 Vragenlijst Definitief JOB in samenwerking met ResearchNed 2009 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2010 mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010 1 SAMENVATTING Het VMBO, MBO en HBO vormen samen de beroepskolom Het MBO wordt ingedeeld in vier niveaus: assistentenopleiding; beroepsopleiding; vakopleiding; middenkaderopleiding of specialistenopleiding.

Nadere informatie

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud De sector onderhoud is gecertificeerd volgen NEN ISO 9001 versie 2000. De norm geeft aan dat je jaarlijks bij de klanten

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Studiegids. Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning

Studiegids. Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning Studiegids Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning 1 Versie: 2014-2015 Opleiding: Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT Niveau opleiding: niveau 3 Leerweg: 3 de leerweg Nominale opleidingsduur:

Nadere informatie

Handboek Beroepspraktijkvorming/stage

Handboek Beroepspraktijkvorming/stage Handboek Beroepspraktijkvorming/stage Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 De Beroepspraktijkvorming 3 De Wet Educatie en Beroepsonderwijs Geaccrediteerd bedrijf 3 Stages in het Buitenland 3 De onderwijsafdeling

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg BBL. als

Beroepsbegeleidende leerweg BBL. als Beroepsbegeleidende leerweg BBL als Inhoud 1. Inleiding...3 2. Wat is BBL?...4 Beroepspraktijkvorming (BPV)...4 BBL...4 Niveau...4 Leeftijd...4 (Financiële) voordelen...5 3. Overeenkomsten met een BBL-er...6

Nadere informatie

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM 1.1 EVEN VOORSTELLEN 06 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM? 06 1.2.1

Nadere informatie

BBL opleiding en stages doktersassistent

BBL opleiding en stages doktersassistent BBL opleiding en stages doktersassistent Een opleiding tot doktersassistent kan op verschillende manieren gevolgd worden. Het kan verkort, in deeltijd, schriftelijk of een combinatie. Het kan via een beroeps

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 4

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek supervisor Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling schoonmaak

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling schoonmaak Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling schoonmaak De sector onderhoud is gecertificeerd volgen NEN ISO 9001 versie 2000. De norm geeft aan dat je jaarlijks bij de klanten de kwaliteitsbeleving

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

SET VAN AFSPRAKEN. Bedrijven regionaal op niveau

SET VAN AFSPRAKEN. Bedrijven regionaal op niveau 1 SET VAN AFSPRAKEN Bedrijven regionaal op niveau ROC Ter AA Business College Beroepenveld Zakelijke Dienstverlening Kenniscentrum ECABO Samensteller: Monique van de Ven Projectleider BRON m.vdven@ecabo.nl

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 26-02-2010 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Uw bedrijf een leerbedrijf?

Uw bedrijf een leerbedrijf? Uw bedrijf een leerbedrijf? Uw bedrijf een leerbedrijf? Spreekt het u aan om enthousiaste, gemotiveerde jonge mensen in uw bedrijf aan het werk te hebben? Vindt u het een interessante gedachte dat uw bedrijf

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen STARTCOLLEGE Zadkine Startcollege Ben je 16 jaar of ouder en heb je geen vmbo-diploma? Wil je wel een vak leren, ervaring opdoen en ook nog eens een diploma behalen? Dan is het Startcollege iets voor jou!

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 880 Initiatiefnota van het lid Jadnanansing «Elke mbo er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo» Nr. 13 BRIEF

Nadere informatie

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur:

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: FLOWER DESIGN Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: - Medewerker Bloembinden (niv.2) BBL - Vakbekwaam Medewerker Bloembinden (niv.3)

Nadere informatie

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider juli 2013 Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider 2013 Kenwerk 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Overzicht van het profiel... 6 4 Kerntaak en werkprocessen Praktijkopleider...

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

BPV- wijzer 2013-2016

BPV- wijzer 2013-2016 BPV- wijzer 2013-2016 Informatie voor studenten verpleegkundige en begeleiders Locatie: Hilversum 1 BPV-wijzer Gezondheidszorg 2013-2016 Inhoud Inleiding... 4 1. BPV binnen de opleiding... 6 1.1. BOL en

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid... 3 1.2 Doelstellingen van dit beleid... 3

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid... 3 1.2 Doelstellingen van dit beleid... 3 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid... 3 1.2 Doelstellingen van dit beleid... 3 HOOFDSTUK 2 STAGE... 3 2.1 Opleidings- en stageplaatsen... 4 2.2

Nadere informatie

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie