Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo."

Transcriptie

1

2 Beginpagina Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Met deze enquête willen we informatie verzamelen over de manier(en) waarop de aanvullende middelen voor rekenen en Nederlandse taal de afgelopen jaren door de instellingen zijn ingezet. Met andere woorden: Welke activiteiten zijn er met deze aanvullende middelen ondernomen, en zijn er daarbij verschillen tussen sectoren, domeinen of opleidingen? Daarnaast willen we graag weten wat deze activiteiten (bij benadering) hebben gekost, en of ze (naar inschatting van de instellingen) hebben geleid tot een verbetering van het onderwijs. Als u alleen over rekenen of alleen over taal informatie hebt, kunt u dat aangeven en krijgt u alleen vragen over het onderdeel waar u kennis van hebt. Wilt u dan de uitnodiging ook doorsturen naar een collega die meer kennis heeft over het andere onderdeel? De vragenlijst kan eventueel meerdere malen worden ingevuld. NB: Deze enquête betreft alleen het mbo. Als uw instelling ook voortgezet onderwijs aanbiedt, kunt u dat buiten beschouwing laten. 2

3 Algemene vragenlijst Algemene vragen Wat is uw functie? (meer antwoorden mogelijk) Voorzitter of lid College van Bestuur Sectordirecteur, unitdirecteur, onderwijsdirecteur Opleidingsdirecteur Teamleider Coördinator (Nederlandse) taal en rekenen Coördinator rekenen Coördinator (Nederlandse) taal Beleidsmedewerker Projectleider (Nederlandse) taal Projectleider rekenen Docent (Nederlandse) taal Docent rekenen Docent ander onderdeel Op welk niveau binnen uw mbo-instelling heeft u inzicht in de onderwijsactiviteiten en de daarmee gepaard gaande middeleninzet op het gebied van taal en rekenen en kunt u deze enquête invullen? Op het niveau van de instelling als geheel Op het niveau van een sector, unit of locatie Als niveau(1) gelijk is aan 1 [Algemene vragenlijst].[wij verzoeken u de verdere vragen in deze enquête in...] Wat is de naam van de sector, unit, of locatie waarvoor u de enquête invult? Naam Hoeveel deelnemers volgen, naar uw inschatting, onderwijs op deze sector, unit, of locatie? Aantal deelnemers Wij verzoeken u de verdere vragen in deze enquête in te vullen voor het niveau dat voor u van toepassing is. Indien u de enquete invult op het niveau van een sector, unit of locatie, leest u dan voor 'instelling' s.v.p. steeds de sector, unit of locatie waarvoor u de enquete invult. Onder welke domeinen vallen de opleidingen die binnen uw instelling worden aangeboden? (meer antwoorden mogelijk) Entreeopleiding Bouw en infra Afbouw, hout en onderhoud Techniek en procesindustrie Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek Media en vormgeving Informatie en communicatietechnologie Mobiliteit en voertuigen Transport, scheepvaart en logistiek Handel en ondernemerschap Economie en administratie 3

4 Veiligheid en sport Uiterlijke verzorging Horeca en bakkerij Toerisme en recreatie Zorg en welzijn Voedsel, natuur en leefomgeving Welke leerwegen worden op uw instelling aangeboden? BBL BOL BBL en BOL Hieronder volgt een aantal vragen over de extra activiteiten die er in de afgelopen jaren ( ) op uw vestiging met behulp van de extra middelen voor rekenen en Nederlandse taal zijn ondernomen. NB: In de jaren 2008 en 2009 werden er al aanvullende middelen toegekend voor rekenen en taal. In de jaren 2010 t/m 2014 gebeurde dat via de 'Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo'. In 2015 maakten de aanvullende middelen voor taal en rekenen deel uit van het investeringsbudget van de kwaliteitsafspraken. Voor welke onderdelen van dit onderzoek heeft uw instelling in de afgelopen jaren vooral extra activiteiten uitgevoerd? Was dat voor Nederlandse taal, voor rekenen of voor beide? De activiteiten betroffen vooral rekenen De activiteiten betroffen vooral Nederlandse taal De activiteiten betroffen beide onderdelen We hebben voor geen van beide onderdelen extra activiteiten uitgevoerd [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] In welke mate bent u, naar uw inschatting, op de hoogte van de extra activiteiten en de daarmee gepaard gaande inzet van middelen op het gebied van rekenen? Ik ben hiervan (zeer) goed op de hoogte Ik ben hier globaal van op de hoogte Ik weet hier (nagenoeg) niets van In welke mate bent u, naar uw inschatting, op de hoogte van de extra activiteiten en de daarmee gepaard gaande inzet van middelen op het gebied van taal? Ik ben hiervan (zeer) goed op de hoogte Ik ben hier globaal van op de hoogte Ik weet hier (nagenoeg) niets van Als rek_kennis gelijk is aan 3 EN taal_kennis gelijk is aan 3 [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Als rek_kennis gelijk is aan 3 EN taal_kennis kleiner dan of gelijk is aan 2 [Algemene vragenlijst].[vragen over de extra activiteiten op het gebied van Nederlandse...] Vragen over de extra activiteiten op het gebied van rekenen Kunt u hieronder bij elke 'soort' extra activiteiten aangeven welke er op uw instelling in de afgelopen jaren op het gebied van rekenen zijn ondernomen? Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van het lesaanbod en de ondersteuning? (meer antwoorden mogelijk) Rekenen als apart onderdeel Rekenen in andere onderdelen van de opleiding 4

5 Bijspijker-/ ondersteuningsuren Inzet rekenexperts/ rekencoaches voor begeleiding deelnemers Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van de aanschaf of ontwikkeling van leermethoden? (meer antwoorden mogelijk) Aanschaf leermethoden of aanvullende modules Ontwikkelen eigen methoden/ modules Gebruik digitaal oefenmateriaal en oefensites Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van toetsing en examinering? (meer antwoorden mogelijk) Meting startniveau van deelnemers Vervolgmetingen niveau van deelnemers Deelname pilotexamens rekenen Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van de inzet en professionalisering van personeel? (meer antwoorden mogelijk) Inzet uren rekencoördinatoren/ rekenexperts/ rekencoaches Inzet extra uren docenten rekenen Inzet uren management en ondersteuning Na- of bijscholing rekendidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coördinator (langer dan enkele dagdelen) Scholing examensecretarissen/ examenleiders/ examencommissie Bezoek congressen, conferenties en/of netwerkbijeenkomsten Deelname aan intervisie/ intercollegiale consultatie gericht op rekenen Welke extra beleidsactiviteiten zijn er ondernomen? (meer antwoorden mogelijk) Opstellen/ aanpassen beleidsplan Welke overige extra activiteiten zijn er ondernomen? (meer antwoorden mogelijk) Voorlichting en communicatie naar deelnemers Voorlichting en communicatie naar ouders Inrichten rekencentrum Anders namelijk 5

6 Geen andere extra activiteiten Wanneer is uw instelling begonnen met de verschillende soorten extra activiteiten voor rekenen? Wanneer is er eventueel met activiteiten gestopt c.q. zijn activiteiten afgerond? NB: Als uw instelling een bepaalde activiteit niet uitvoert/ heeft uitgevoerd, wilt u dan alstublieft n.v.t. aanvinken? Rekenen als apart vak Rekenen in andere onderdelen Bijspijker-/ ondersteuningsuren De ontwikkeling of aanschaf van leermethoden Activiteiten op het gebied van toetsing De van inzet van personeel De professionalisering van personeel Beleidsactiviteiten Overige activiteiten Startjaar Laatste jaar Loopt nog N.v.t. Op welk deel van de deelnemers zijn de extra rekenactiviteiten op uw instelling vooral gericht? (meer antwoorden mogelijk) De activiteiten zijn gericht op alle deelnemers De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers met een (vermoedelijke of geconstateerde) achterstand De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers van een bepaald domein/ bepaalde domeinen De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers van een bepaald mbo-niveau Als rek_soortleerling(3) gelijk is aan 0 sprong)] [Algemene vragenlijst].[sprong rekenactiviteiten niet gericht op bepaalde niveaus (naar volgende Op welk(e) domein(en) zijn de extra rekenactiviteiten vooral gericht? (meer antwoorden mogelijk) Entreeopleiding Bouw en infra Afbouw, hout en onderhoud Techniek en procesindustrie Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek Media en vormgeving Informatie en communicatietechnologie Mobiliteit en voertuigen Transport, scheepvaart en logistiek Handel en ondernemerschap Economie en administratie Veiligheid en sport Uiterlijke verzorging Horeca en bakkerij Toerisme en recreatie Zorg en welzijn Voedsel, natuur en leefomgeving 6

7 Als rek_soortleerling(4) gelijk is aan 0 bijspijker-uren] [Algemene vragenlijst].[instellingen zonder rekenen als apart vak springen naar de sprong over Op welk(e) niveau(s) zijn de extra rekenactiviteiten vooral gericht? Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Als rek_lesaanbod(1) gelijk is aan 0 [Algemene vragenlijst].[instellingen zonder bijspijker-uren springen (naar rek_perc_ll)] U heeft hiervoor aangegeven dat op uw instelling rekenen als apart vak is ingevoerd. Zijn dit extra aan het rooster toegevoegde uren of is er geschoven met andere vakken? Het zijn (vooral) extra toegevoegde uren Het zijn deels extra toegevoegde uren/ er is deels met uren van andere vakken geschoven Er is (vooral) geschoven met andere vakken Als rek_lesaanbod(3) gelijk is aan 0 [Algemene vragenlijst].[22].[kunt u hieronder (bij benadering) aangeven op welk deel van de deelnemers van uw instelling de onderstaande extra rekenactiviteiten in het huidige schooljaar ( ) waren gericht? ] U heeft hiervoor aangegeven dat op uw instelling bijspijker-/ ondersteuningsuren worden gegeven. Zijn dat uren specifiek gericht op rekenen of zijn het algemene ondersteuningsuren, waarin naast andere vakken ook rekenondersteuning wordt gegeven? Het zijn (vooral) specifieke ondersteuningsuren voor rekenen Het zijn deels specifieke ondersteuningsuren voor rekenen/ deels algemene ondersteuningsuren Het zijn (vooral) algemene ondersteuningsuren Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven op welk deel van de deelnemers van uw instelling de onderstaande extra rekenactiviteiten in het huidige schooljaar ( ) waren gericht? Rekenen als apart onderdeel Bijspijker-/ ondersteuningsuren Meting startniveau en vervolgmetingen Examinering Geschat % van alle deelnemers N.v.t. Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven hoeveel docenten er in het huidige schooljaar ( ) bij de volgende extra rekenactiviteiten van de instelling betrokken zijn? Lesaanbod Rekenen als apart onderdeel Bijspijker-/ ondersteuningsuren Coördinatie en beleid Coördinatie Management en beleidsontwikkeling Toetsing en examinering Start- en vervolgmetingen Activiteiten op het gebied van examinering Inzet en professionalisering van personeel Inzet van personeel Na- of bijscholing rekendidactiek (enkele dagdelen) Geschat aantal docenten N.v.t. 7

8 Opleiding docent/ expert/ coach/ coördinator (langer) Scholing examensecretaris(sen)/ examenleiders Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven hoeveel fte-docent er in het huidige schooljaar ( ) wordt ingezet voor de onderstaande extra rekenactiviteiten? Lesaanbod Rekenen als apart onderdeel Bijspijker-/ ondersteuningsuren Coördinatie en beleid Coördinatie Management en beleidsontwikkeling Toetsing en examinering Start- en vervolgmetingen Activiteiten op het gebied van examinering Inzet en professionalisering van personeel Inzet van personeel Na- of bijscholing rekendidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coach/ coördinator (langer) Scholing examensecretaris(sen)/ examenleiders Geschat aantal fte N.v.t. Bestaan er verschillen in de keuzes die er door de verschillende units/ sectoren/ locaties worden gemaakt voor de activiteiten die op het gebied van rekenen worden uitgevoerd? Ja, grote verschillen Ja, kleine verschillen Nee, niet of nauwelijks Op welk niveau worden de keuzes gemaakt voor de activiteiten die op het gebied van rekenen worden uitgevoerd? Die keuzes worden geheel op centraal niveau gemaakt De keuzes worden vooral op centraal niveau en voor een klein deel op unit-/ locatieniveau gemaakt. De keuzes worden vooral op unit-/ locatieniveau en voor een klein deel op centraal niveau gemaakt. Die keuzes worden geheel op unit-/ locatieniveau gemaakt Als leerwegaanbod kleiner dan of gelijk is aan 2 inzet voor rekenen? ] [Algemene vragenlijst].[30].[bestaan er verschillen tussen de domeinen in de mate van Bestaat er binnen uw instelling een verschil in de mate van inzet voor rekenen tussen BBL en BOL? Nee Ja, in de BBL wordt er meer ingezet voor rekenen dan in de BOL Ja, in de BOL wordt er meer ingezet voor rekenen dan in de BBL Bestaat er een verschil tussen BBL en BOL wat betreft de manier waarop er op uw instelling aandacht wordt besteed aan rekenen? Nee Ja, in de BBL wordt er op een andere manier aandacht besteed aan rekenen dan in de BOL Kunt u dit kort toelichten? 8

9 Bestaan er verschillen tussen de domeinen in de mate van inzet voor rekenen? Ja Nee Kunt u hieronder bij de verschillende domeinen aangeven of er sprake is van meer of minder inzet van activiteiten voor rekenen? Relatief weinig inzet 'Gemiddelde' inzet Relatief veel inzet N.v.t. Bestaan er verschillen tussen de domeinen in de keuze van extra activiteiten voor rekenen? Ja, grote verschillen Ja, kleine verschillen Nee, niet of nauwelijks Bent u van mening dat de uitgevoerde activiteiten hebben geleid tot een verbetering van het rekenonderwijs op uw instelling? Ja, dat is zeer sterk verbeterd Ja, dat is sterk verbeterd Ja, dat is enigszins verbeterd Nee, dat is nog niet verbeterd [Algemene vragenlijst].[35].[bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de rekenvaardigheden van de leerlingen? ] [Algemene vragenlijst].[35].[bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de rekenvaardigheden van de leerlingen? ] Waaruit blijkt deze verbetering van het rekenonderwijs? (meer antwoorden mogelijk) Verbetering van de resultaten Verhoging van de motivatie/ inzet van de deelnemers Verhoging van de motivatie/ inzet van de docenten (Toegenomen) aandacht voor individuele deelnemers (Toegenomen) aandacht voor specifieke groepen deelnemers Bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de rekenvaardigheden van de leerlingen? Ja, die zijn zeer sterk verbeterd 9

10 Ja, die zijn sterk verbeterd Ja, die zijn enigszins verbeterd Nee, die zijn nog niet verbeterd [Algemene vragenlijst].[38].[heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra rekenactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook] [Algemene vragenlijst].[38].[heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra rekenactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook] Waaruit blijkt deze verbetering van de rekenvaardigheden? (meer antwoorden mogelijk) Verbetering van de resultaten over het geheel Verbetering van de resultaten binnen specifieke sectoren/ domeinen Verbetering van de resultaten op specifieke units/ locaties Verhoging van de motivatie/ inzet van de deelnemers Kunt u de gerealiseerde verbeteringen hieronder kort toelichten? Heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra rekenactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook aan de kosten van de inkoop van scholing. Ja Nee [Algemene vragenlijst].[respondenten die niets wisten van taal, maar wel van rekenen springen naar de opmerking] [Algemene vragenlijst].[respondenten die niets wisten van taal, maar wel van rekenen springen naar de opmerking] Wat zijn in de jaren naar uw inschatting, naast personele investeringen, de grootste andere kostenposten voor de extra activiteiten voor rekenen geweest? (meerdere antwoorden mogelijk) Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing Kunt u een schatting geven van de kosten in euro's van deze extra investeringen voor rekenen? Ja, ik kan globale schattingen geven voor de gehele periode Ja, maar alleen voor het afgelopen jaar (2015) [Algemene vragenlijst].[42].[hoeveel bedroegen in 2015 bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor rekenen? ] Nee [Algemene vragenlijst].[respondenten die niets wisten van taal, maar wel van rekenen springen naar de opmerking] Hoeveel bedroegen in de periode bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor rekenen? Euro Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing 10

11 Als rek_mat_kosten gelijk is aan 1 de opmerking] [Algemene vragenlijst].[respondenten die niets wisten van taal, maar wel van rekenen springen naar Hoeveel bedroegen in 2015 bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor rekenen? Euro Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing Als rek_kennis kleiner dan of gelijk is aan 2 EN taal_kennis gelijk is aan 3 [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Vragen over de extra activiteiten op het gebied van Nederlandse taal Kunt u hieronder bij elke 'soort' extra activiteiten aangeven welke er op uw instelling in de afgelopen jaren op het gebied van Nederlandse taal zijn ondernomen? Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van het lesaanbod en de ondersteuning? (meer antwoorden mogelijk) Extra uren Nederlandse taal Nederlandse taal in andere onderdelen van de opleiding Bijspijker-/ ondersteuningsuren Inzet taalexperts/ taalcoaches voor begeleiding deelnemers Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van de aanschaf of ontwikkeling van leermethoden? (meer antwoorden mogelijk) Aanschaf leermethoden of aanvullende modules Ontwikkelen eigen methoden/ modules Gebruik digitaal oefenmateriaal en oefensites Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van toetsing en examinering? (meer antwoorden mogelijk) Meting startniveau van deelnemers Vervolgmetingen niveau van deelnemers Deelname pilotexamens taal 11

12 Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van de inzet en professionalisering van personeel? (meer antwoorden mogelijk) Inzet uren taalcoördinatoren/ taalexperts/ taalcoaches Inzet extra uren docenten Nederlandse taal Inzet uren management en ondersteuning Na- of bijscholing taaldidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coördinator (langer dan enkele dagdelen) Scholing examensecretarissen/ examenleiders/ examencommissie Bezoek congressen, conferenties en/of netwerkbijeenkomsten Deelname aan intervisie/ intercollegiale consultatie gericht op Nederlandse taal Welke extra beleidsactiviteiten zijn er ondernomen? (meer antwoorden mogelijk) Opstellen/ aanpassen beleidsplan Welke overige extra activiteiten zijn er ondernomen? (meer antwoorden mogelijk) Voorlichting en communicatie naar deelnemers Voorlichting en communicatie naar ouders Inrichten taalcentrum Geen overige extra activiteiten Wanneer is uw instelling begonnen met de verschillende soorten extra activiteiten voor Nederlandse taal? Wanneer is er eventueel met activiteiten gestopt c.q. zijn activiteiten afgerond? NB: Als uw instelling een bepaalde activiteit niet uitvoert/ heeft uitgevoerd, wilt u dan alstublieft n.v.t. aanvinken? Extra uren Nederlandse taal Nederlandse taal in andere onderdelen Bijspijker-/ ondersteuningsuren De ontwikkeling of aanschaf van leermethoden Activiteiten op het gebied van toetsing De van inzet van personeel De professionalisering van personeel Beleidsactiviteiten Overige activiteiten Startjaar Laatste jaar Loopt nog N.v.t. Op welk deel van de deelnemers zijn de extra taalactiviteiten op uw instelling vooral gericht? (meer antwoorden mogelijk) De activiteiten zijn gericht op alle deelnemers De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers met een (vermoedelijke of geconstateerde) achterstand De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers van een bepaald domein/ bepaalde domeinen 12

13 De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers van een bepaald mbo-niveau Als taal_soortleerling(3) gelijk is aan 0 sprong)] [Algemene vragenlijst].[sprong taalactiviteiten niet gericht op bepaalde niveaus (naar volgende Op welk(e) domein(en) zijn de extra taalactiviteiten vooral gericht? (meer antwoorden mogelijk) Entreeopleiding Bouw en infra Afbouw, hout en onderhoud Techniek en procesindustrie Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek Media en vormgeving Informatie en communicatietechnologie Mobiliteit en voertuigen Transport, scheepvaart en logistiek Handel en ondernemerschap Economie en administratie Veiligheid en sport Uiterlijke verzorging Horeca en bakkerij Toerisme en recreatie Zorg en welzijn Voedsel, natuur en leefomgeving Als taal_soortleerling(4) gelijk is aan 0 bijspijkeruren)] [Algemene vragenlijst].[instellingen zonder extra lessen NL springen (naar de sprong over Op welk(e) niveau(s) zijn de extra taalactiviteiten vooral gericht? Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Als taal_lesaanbod(1) gelijk is aan 0 [Algemene vragenlijst].[instellingen zonder bijspijkeruren springen_2 (naar taal_perc_ll)] U heeft hiervoor aangegeven dat op uw instelling extra uren Nederlandse taal worden gegeven. Zijn dit extra aan het rooster toegevoegde uren of is er geschoven met andere vakken? Het zijn (vooral) extra toegevoegde uren Het zijn deels extra toegevoegde uren/er is deels met uren van andere vakken geschoven Er is (vooral) geschoven met andere vakken Als taal_lesaanbod(3) gelijk is aan 0 [Algemene vragenlijst].[55].[kunt u hieronder (bij benadering) aangeven op welk deel van de deelnemers van uw instelling de onderstaande extra taalactiviteiten in het huidige schooljaar ( ) waren gericht? ] U heeft hiervoor aangegeven dat op uw instelling bijspijker-/ ondersteuningsuren worden gegeven. Zijn dat uren specifiek gericht op Nederlandse taal of zijn het algemene ondersteuningsuren, waarin naast andere vakken ook taalondersteuning wordt gegeven? Het zijn (vooral) specifieke ondersteuningsuren voor Nederlandse taal Het zijn deels specifieke ondersteuningsuren voor Nederlandse taal/ deels algemene ondersteuningsuren Het zijn (vooral) algemene ondersteuningsuren 13

14 Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven op welk deel van de deelnemers van uw instelling de onderstaande extra taalactiviteiten in het huidige schooljaar ( ) waren gericht? Extra uren Nederlandse taal Bijspijker-/ ondersteuningsuren Meting startniveau en vervolgmetingen Examinering Geschat % van alle deelnemers N.v.t. Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven hoeveel docenten er in het huidige schooljaar ( ) bij de volgende extra taalactiviteiten van de instelling betrokken zijn? Lesaanbod Extra uren Nederlandse taal Bijspijker-/ ondersteuningsuren Coördinatie en beleid Coördinatie Management en beleidsontwikkeling Toetsing en examinering Start- en vervolgmetingen Activiteiten op het gebied van examinering Inzet en professionalisering van personeel Inzet van personeel Na- of bijscholing taaldidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coach/ coördinator (langer) Scholing examensecretaris(sen)/ examenleiders Geschat aantal docenten N.v.t. Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven hoeveel fte-docent er in het huidige schooljaar ( ) worden ingezet voor de onderstaande extra taalactiviteiten? Lesaanbod Extra uren Nederlandse taal Bijspijker-/ ondersteuningsuren Coördinatie en beleid Coördinatie Management en beleidsontwikkeling Toetsing en examinering Start- en vervolgmetingen Activiteiten op het gebied van examinering Inzet en professionalisering van personeel Inzet van personeel Na- of bijscholing taaldidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coach/ coördinator (langer) Scholing examensecretaris(sen)/ examenleiders Geschat aantal fte N.v.t. 14

15 Bestaan er verschillen in de keuzes die er door de verschillende units/ sectoren/ locaties worden gemaakt voor de activiteiten die op het gebied van taal worden uitgevoerd? Ja, grote verschillen Ja, kleine verschillen Nee, niet of nauwelijks Op welk niveau worden de keuzes gemaakt voor de activiteiten die op het gebied van taal worden uitgevoerd? Die keuzes worden geheel op centraal niveau gemaakt De keuzes worden vooral op centraal niveau en voor een klein deel op unit-/ locatieniveau gemaakt De keuzes worden vooral op unit-/ locatieniveau en voor een klein deel op centraal niveau gemaakt Die keuzes worden geheel op unit-/ locatieniveau gemaakt Als leerwegaanbod kleiner dan of gelijk is aan 2 inzet voor Nederlandse taal? ] [Algemene vragenlijst].[63].[bestaan er verschillen tussen de domeinen in de mate van Bestaat er binnen uw instelling een verschil in de mate van inzet voor Nederlandse taal tussen BBL en BOL? Nee Ja, in de BBL wordt er meer ingezet voor Nederlandse taal dan in de BOL Ja, in de BOL wordt er meer ingezet voor voor Nederlandse taal dan in de BBL Bestaat er een verschil tussen BBL en BOL wat betreft de manier waarop er op uw instelling aandacht wordt besteed aan Nederlandse taal? Nee Ja, in de BBL wordt er op een andere manier aandacht besteed aan Nederlandse taal dan in de BOL Kunt u dit kort toelichten? Bestaan er verschillen tussen de domeinen in de mate van inzet voor Nederlandse taal? Ja Nee Kunt u hieronder bij de verschillende domeinen aangeven of er sprake is van meer of minder inzet van activiteiten voor Nederlandse taal? Relatief weinig inzet 'Gemiddelde' inzet Relatief veel inzet N.v.t. 15

16 Bent u van mening dat de uitgevoerde activiteiten hebben geleid tot een verbetering van het taalonderwijs op uw instelling? Ja, dat is zeer sterk verbeterd Ja, dat is sterk verbeterd Ja, dat is enigszins verbeterd Nee, dat is nog niet verbeterd [Algemene vragenlijst].[67].[bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de taalvaardigheden van de leerlingen? ] [Algemene vragenlijst].[67].[bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de taalvaardigheden van de leerlingen? ] Waaruit blijkt deze verbetering van het taalonderwijs? (meer antwoorden mogelijk) Verbetering van de resultaten Verhoging van de motivatie/ inzet van de deelnemers Verhoging van de motivatie/ inzet van de docenten (Toegenomen) aandacht voor individuele deelnemers (Toegenomen) aandacht voor specifieke groepen deelnemers Bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de taalvaardigheden van de leerlingen? Ja, die zijn zeer sterk verbeterd Ja, die zijn sterk verbeterd Ja, die zijn enigszins verbeterd Nee, die zijn nog niet verbeterd [Algemene vragenlijst].[70].[heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra taalactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook ] [Algemene vragenlijst].[70].[heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra taalactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook ] Waaruit blijkt deze verbetering van de taalvaardigheden? (meer antwoorden mogelijk) Verbetering van de resultaten over het geheel De verbeteringen van de resultaten binnen specifieke sectoren/ domeinen De verbeteringen van de resultaten op specifieke units/ locaties Verhoging van de motivatie/ inzet van de deelnemers Kunt u de gerealiseerde verbeteringen hieronder kort toelichten? Heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra taalactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook aan de kosten van de inkoop van scholing. Ja Nee [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Wat zijn in de jaren naar uw inschatting, naast personele investeringen, de grootste andere kostenposten voor de extra activiteiten voor Nederlandse taal geweest? (meerdere antwoorden mogelijk) 16

17 Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing Kunt u een schatting geven van de kosten in euro's van deze extra investeringen voor Nederlandse taal? Ja, ik kan globale schattingen geven voor de gehele periode Ja, maar alleen voor het afgelopen jaar (2015) [Algemene vragenlijst].[74].[hoeveel bedroegen in 2015 bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor Nederlandse taal? ] Nee [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Hoeveel bedroegen in de periode bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor Nederlandse taal? Euro Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing Als taal_mat_kosten gelijk is aan 1 [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Hoeveel bedroegen in 2015 bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor Nederlandse taal? Euro Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing U bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. 17

18 Afsluitende pagina Mede namens het ministerie van OCW willen wij u graag hartelijk danken voor uw medewerking. Mocht u de door u ingevulde vragenlijst willen bewaren dan kunt u hier klikken. U ziet dan een pdf van de door u ingevulde vragenlijst. Deze kunt u vervolgens opslaan op uw eigen computer. 18

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein Commissie Macrodoelmatigheid Vermeulen Van de vier onderzochte regio s is een overzicht gemaakt van thema s organiseerbaarheid, arbeidsmarkt en kwaliteit.

Nadere informatie

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest college Datum 03 juni 2014 Naam Status Getest pagina 1 Samenvatting De resultaten in deze rapportage zijn berekend voor regio Zoetermeer. In deze grafiek combineren we jouw interesses met de kansen op

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

TAAL EN REKENEN IN HET VO EN MBO Activiteiten en middeleninzet

TAAL EN REKENEN IN HET VO EN MBO Activiteiten en middeleninzet TAAL EN REKENEN IN HET VO EN MBO Activiteiten en middeleninzet TAAL EN REKENEN IN HET VO EN MBO Activiteiten en middeleninzet - eindrapport - Auteurs: Kees van Bergen Marja Paulussen Bjørn Dekker Peter

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Welke sector kies jij? En welke vakken horen daar eigenlijk bij?

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Welke sector kies jij? En welke vakken horen daar eigenlijk bij? KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Welke sector kies jij? En welke vakken horen daar eigenlijk bij? Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theortische leerweg

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit van de examinering in de praktijk ROC Nijmegen

Naar (h)erkende kwaliteit van de examinering in de praktijk ROC Nijmegen Naar (h)erkende kwaliteit van de examinering in de praktijk ROC Nijmegen Conferentie 31 mei 2013 Op weg naar een procesgestuurde borging k.vanhouten@roc-nijmegen.nl Interne motivatie: Verhogen kwaliteit

Nadere informatie

SECTORKEUZE & EXAMEN 2016-2017 MAVO

SECTORKEUZE & EXAMEN 2016-2017 MAVO SECTORKEUZE & EXAMEN 2016-2017 MAVO MAVO3 SECTORKEUZE & EXAMEN 2016-2017 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Kiezen in MAVO-regulier 4 Het formulier door u ingevuld eind MAVO2 5 Het formulier dat in MAVO3 ingevuld

Nadere informatie

Werkloosheid Arbeidsparticipatie 2004-2011 van mbo-schoolverlaters

Werkloosheid Arbeidsparticipatie 2004-2011 van mbo-schoolverlaters Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Arbeidsparticipatie 2004-2011 van mbo-schoolverlaters Stromen en duren Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet onderwijs & Middelbaar beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Bonhoeffercollege mavo 2. Sector- & Vakkenkeuze Mavo 2 2014-2015

Bonhoeffercollege mavo 2. Sector- & Vakkenkeuze Mavo 2 2014-2015 Sector- & Vakkenkeuze Mavo 2 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Hoe ziet de bovenbouw eruit? 4 - Gemeenschappelijk deel - Sectordeel - Vrije deel 3. De sectoren: 5 - Techniek - Landbouw - Economie

Nadere informatie

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PL ROC Leeuwenborgh MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Appingedam. @NP_Appingedam. Opwierderweg 2, T (0596) 69 29 29

Appingedam. @NP_Appingedam. Opwierderweg 2, T (0596) 69 29 29 VRIJDAG 29 JANUARI 16.00-18.00 uur @NP_Appingedam Opwierderweg 2, T (0596) 69 29 29 Gaat jouw hart uit naar dienstverlening? Handel en Ondernemerschap: Entree opleidingen (Detailhandel), Verkoper Economie

Nadere informatie

vakkundig onderwijs vakkundig onderwijs Ze kunnen niet meer rekenen. Wat moet het MBO daar mee? MBO bestaat uit ROC s en AOC s Beginsituatie MBO

vakkundig onderwijs vakkundig onderwijs Ze kunnen niet meer rekenen. Wat moet het MBO daar mee? MBO bestaat uit ROC s en AOC s Beginsituatie MBO vakkundig onderwijs Ze kunnen niet meer rekenen. Wat moet het MBO daar mee? Kees Corbet beleidsmedewerker projectleider Rekenen vakkundig onderwijs studenten 24.000 medewerkers 2300 domeinen 4 opleidingen

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 Inhoud INLEIDING... 3 1. OPLEIDINGSNIVEAU... 4 2. PRESTATIES VAN LEERLINGEN... 12 3. SOCIALE KWALITEIT...

Nadere informatie

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RN MBO Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over MBO Utrecht. De

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De tabellen

Nadere informatie

Voorlichting platform VZ 12 november 2015

Voorlichting platform VZ 12 november 2015 Voorlichting platform VZ 12 november 2015 Campus Hoogvliet Geopend in april 2014 CVO Ongeveer 22.000 leerlingen (Christelijk Voorgezet Onderwijs in Rotterdam e.o.) PENTA college CSG in totaal 5200 leerlingen,

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Ontgroening en de arbeidsdeelname van jongeren van het mbo

Ontgroening en de arbeidsdeelname van jongeren van het mbo Ontgroening en de arbeidsdeelname van jongeren van het mbo Frank Cörvers NSI Denktank, Ontgroening en vergrijzing: vloek of zegen?, 13 mei 2014 Probleem? Weinig jongeren en veel ouderen in Limburg Dus:

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 22 januari 2012 van 11.00 16.00 uur (alle locaties uitgezonderd Ster College en Montessori

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 28DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC de Leijgraaf.

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Sector- en vakkenpakketkeuze Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theoretische leerweg = Dalton MAVO VMBO - ONDERBOUW Leerjaar

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Zoetermeer, 3 februari 2014

Zoetermeer, 3 februari 2014 Ministerie van OCW Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Zoetermeer, 3 februari 2014 Betreft: geactualiseerd advies vierjarige mbo-4 kwalificaties Kenmerk: br14-0139lvd/bes_alg Geachte

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

VMBO Intersectoraal. Welkom! Actis, januari 2013. Wat betekent de V van VMBO voor u persoonlijk? Uw steekwoorden zijn

VMBO Intersectoraal. Welkom! Actis, januari 2013. Wat betekent de V van VMBO voor u persoonlijk? Uw steekwoorden zijn VMBO Intersectoraal Actis, januari 2013 Welkom! Wat betekent de V van VMBO voor u persoonlijk? Uw steekwoorden zijn INTERSECTORAAL EN DE VIER FUNCTIES VAN KWALITEIT Kwalificatie Allocatie Betreft de kwaliteit

Nadere informatie

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 20 januari 2013 van 11.00 16.00 uur (alle scholen met uitzondering van Ster College en Procestechniek)

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen vmbo/mavo XL leerjaar 3 en 4. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen vmbo/mavo XL leerjaar 3 en 4. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Aan de ouders/verzorgers en leerlingen vmbo/mavo XL leerjaar 3 en 4 Datum 9 november 2015 Referentie 26.4/09112015/SHSL/vlm/1516 beroepenvoorlichting Betreft Uitnodiging beroepenvoorlichting Geachte ouders/verzorgers

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 28DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

vormgeven van rekenen in het VO

vormgeven van rekenen in het VO vormgeven van rekenen in het VO Martin van Reeuwijk,, Susanne Spiele, Madeleine Vliegenthart, Peter van Wijk Allen werkzaam bij APS, versie 21 Februari 2013 vooraf Dit is een voorpublicatie, en zal als

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA. De tabellen

Nadere informatie

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Nederland heeft meer dan 200.000 leerbedrijven die samen met de scholen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

ROC wijzer Rijn IJssel

ROC wijzer Rijn IJssel ROC wijzer Rijn IJssel Uitgave van STOOF 1. Inleiding en algemene informatie... 3 2. Algemene vragen... 4 3. Vragen over BBL-opleidingen... 5 4. Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 6 2011ROC

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC van Flevoland.

Nadere informatie

Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013

Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013 Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013 COMPARE 21 PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam Z Compare 21 Vorm VMBO... 2 6-11-2013 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Naam Z Leeftijd 15 Geslacht man Afnamedatum 6 November

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Mavo-3

Voorlichtingsavond Mavo-3 Voorlichtingsavond Mavo-3 Wat wil ik met u bespreken? terugblik MBO-voorlichtingsavond testen interesse + beroep sectoren ná de Mavo vragen Terugblik MBO-voorlichting oriënteren kennis maken met... volgend

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Rapportage over het Intensiveringstraject rekenen mbo. Derde ronde van 1 januari 2015 t/m 31 juli 2015. Steunpunt taal en rekenen mbo

Rapportage over het Intensiveringstraject rekenen mbo. Derde ronde van 1 januari 2015 t/m 31 juli 2015. Steunpunt taal en rekenen mbo Rapportage over het Intensiveringstraject rekenen mbo Derde ronde van 1 januari 2015 t/m 31 juli 2015 Steunpunt taal en rekenen mbo Ede, augustus 2015 Jacqueline de Schutter, projectleider 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

Informatie per profiel

Informatie per profiel Bijlage Informatie per profiel Bouwen, Wonen en Interieur Het profielvak BWI, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma, mag worden gegeven door leraren

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25LT ROC Gilde Opleidingen

MBO Factsheet. 25LT ROC Gilde Opleidingen 25LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Gilde

Nadere informatie

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 25PM ROC A12 MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC A12.

Nadere informatie

Van afzonderlijke opleidingen naar domeinen

Van afzonderlijke opleidingen naar domeinen FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Van afzonderlijke opleidingen naar domeinen Een van de maatregelen uit Focus op vakmanschap

Nadere informatie

Uitkomsten rekengesprekken

Uitkomsten rekengesprekken Uitkomsten rekengesprekken 5 e Rekenconferentie 11 maart 2014 Jacqueline de Schutter, projectleider intensiveringstraject rekenen mbo Steunpunt taal en rekenen mbo Inhoud Aanleiding en aanpak gesprekken

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Zwartewaterallee 10. 8031 DX Zwolle. T 038 454 69 44. info@cibap.nl. Kiezen?

Zwartewaterallee 10. 8031 DX Zwolle. T 038 454 69 44. info@cibap.nl. Kiezen? Zwartewaterallee 10. 8031 DX Zwolle. T 038 454 69 44. info@cibap.nl Kiezen? Kiezen is een werkwoord Vanavond Wat is er te kiezen? Wat is van belang bij het maken van de keuze? Aanmelding Open dagen Havo

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting. De tabellen zijn

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE. april 2011 maart 2012

JAARRAPPORTAGE. april 2011 maart 2012 JAARRAPPORTAGE april 11 maart 1 Inhoudsopgave jaarrapportage 11-1 Pagina Toelichting jaarrapportage 4 Totaal aantal klachten 7 Onderverdeling in categorieen 8 Onderverdeling in leerweg 9 Niveau van de

Nadere informatie

Docentennetwerkbijeenkomst Mobiliteit en Transport

Docentennetwerkbijeenkomst Mobiliteit en Transport Docentennetwerkbijeenkomst Mobiliteit en Transport Regionale bijeenkomsten 12 en 13 maart 2014 Programma 13.30 Mededelingen 14.00 CSPE 15.00 Pauze 15.15 Vernieuwing beroepsgerichte programma s 15.30 Raadpleging

Nadere informatie

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PM ROC A12 MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC A12.

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen Verkenning van de effecten van switchen tussen de domeinen in het mbo (bol niveau 4) Amelia Román en Barbara van Wijk Colofon Titel De middenweg tussen

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Programma. Eind leerjaar 2. Leerjaar 3. Leerjaar 4. Kiezen. Welke mogelijkheden zijn er hier in Oosterhesselen? Welke mogelijkheden zijn er verder?

Programma. Eind leerjaar 2. Leerjaar 3. Leerjaar 4. Kiezen. Welke mogelijkheden zijn er hier in Oosterhesselen? Welke mogelijkheden zijn er verder? Programma Nu Eind leerjaar 2 Leerjaar 3 Welke mogelijkheden zijn er hier in Oosterhesselen? Welke mogelijkheden zijn er verder? Leerjaar 4 Kiezen Nu 2A Basis/kader Mavo (tl) jaar 2 2B/2C Mavo (tl)/ Havo

Nadere informatie

Quickscan Wetenschap- & Techniekonderwijs

Quickscan Wetenschap- & Techniekonderwijs Quickscan Wetenschap- & Techniekonderwijs W&T = wetenschap & techniek In dit document staan de stellingen waaruit u in de digitale versie van de Quickscan Wetenschap- & Techniekonderwijs (zie www.platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Denken in kansen 16 januari 2015

Denken in kansen 16 januari 2015 Denken in kansen 16 januari 2015 Presentatie Platform M & T Wat is goed te weten en te delen Tips en Tops aanreiken Vragen stellen.. Ja graag Tonnie Franke Twents Carmel College 5200 leerlingen 470 personeelsleden

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie

Handleiding Docenten

Handleiding Docenten Handleiding Docenten In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor JOB klassikaal begeleidt. Algemene informatie:

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Den Haag, 24 juni 2011 Beste Collega, Het landelijke beroepsprofiel Bachelor

Nadere informatie

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Mw. van der Heijden- van der Sluis Kennismaking met mentoren Het examen naar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting.

Nadere informatie

Informatie avond. Welkom ouders en leerlingen van klas 3 mavo

Informatie avond. Welkom ouders en leerlingen van klas 3 mavo Informatie avond Welkom ouders en leerlingen van klas 3 mavo Shasta Franken Decaan mavo s.franken@rsgslingerboslevant.nl Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdagochtend: Slingerbos Slingerbos Levant Per mail

Nadere informatie

Eerste inzichten in het aanbod van keuzedelen EEN NULMETING - september 2016

Eerste inzichten in het aanbod van keuzedelen EEN NULMETING - september 2016 Eerste inzichten in het aanbod van keuzedelen EEN NULMETING - september 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Monitor Keuzedelen 3 Eerste zicht op het aanbod van keuzedelen 3 Verwerking van

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek medewerker Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

30RR MBO Amersfoort. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RR MBO Amersfoort. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RR MBO Amersfoort MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

VOORLICHTING BB/KB EINDEXAMENJAAR 2011-2012

VOORLICHTING BB/KB EINDEXAMENJAAR 2011-2012 VOORLICHTING BB/KB EINDEXAMENJAAR 2011-2012 PROGRAMMA PROGRAMMA : Examenprogramma Pta. Slaag-zakregeling. Vragen rondom het examenprogramma. Decanaat. Informeel samenzijn. EINDEXAMENVAKKEN Algemene vakken

Nadere informatie

21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn. Bijeenkomsten oktober/november 2014

Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn. Bijeenkomsten oktober/november 2014 Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn Bijeenkomsten oktober/november 2014 Programma 13.30 Opening en mededelingen 13.45 De nieuwe examenprogramma s: hoe staan we ervoor? - Actuele informatie

Nadere informatie