Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo."

Transcriptie

1

2 Beginpagina Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Met deze enquête willen we informatie verzamelen over de manier(en) waarop de aanvullende middelen voor rekenen en Nederlandse taal de afgelopen jaren door de instellingen zijn ingezet. Met andere woorden: Welke activiteiten zijn er met deze aanvullende middelen ondernomen, en zijn er daarbij verschillen tussen sectoren, domeinen of opleidingen? Daarnaast willen we graag weten wat deze activiteiten (bij benadering) hebben gekost, en of ze (naar inschatting van de instellingen) hebben geleid tot een verbetering van het onderwijs. Als u alleen over rekenen of alleen over taal informatie hebt, kunt u dat aangeven en krijgt u alleen vragen over het onderdeel waar u kennis van hebt. Wilt u dan de uitnodiging ook doorsturen naar een collega die meer kennis heeft over het andere onderdeel? De vragenlijst kan eventueel meerdere malen worden ingevuld. NB: Deze enquête betreft alleen het mbo. Als uw instelling ook voortgezet onderwijs aanbiedt, kunt u dat buiten beschouwing laten. 2

3 Algemene vragenlijst Algemene vragen Wat is uw functie? (meer antwoorden mogelijk) Voorzitter of lid College van Bestuur Sectordirecteur, unitdirecteur, onderwijsdirecteur Opleidingsdirecteur Teamleider Coördinator (Nederlandse) taal en rekenen Coördinator rekenen Coördinator (Nederlandse) taal Beleidsmedewerker Projectleider (Nederlandse) taal Projectleider rekenen Docent (Nederlandse) taal Docent rekenen Docent ander onderdeel Op welk niveau binnen uw mbo-instelling heeft u inzicht in de onderwijsactiviteiten en de daarmee gepaard gaande middeleninzet op het gebied van taal en rekenen en kunt u deze enquête invullen? Op het niveau van de instelling als geheel Op het niveau van een sector, unit of locatie Als niveau(1) gelijk is aan 1 [Algemene vragenlijst].[wij verzoeken u de verdere vragen in deze enquête in...] Wat is de naam van de sector, unit, of locatie waarvoor u de enquête invult? Naam Hoeveel deelnemers volgen, naar uw inschatting, onderwijs op deze sector, unit, of locatie? Aantal deelnemers Wij verzoeken u de verdere vragen in deze enquête in te vullen voor het niveau dat voor u van toepassing is. Indien u de enquete invult op het niveau van een sector, unit of locatie, leest u dan voor 'instelling' s.v.p. steeds de sector, unit of locatie waarvoor u de enquete invult. Onder welke domeinen vallen de opleidingen die binnen uw instelling worden aangeboden? (meer antwoorden mogelijk) Entreeopleiding Bouw en infra Afbouw, hout en onderhoud Techniek en procesindustrie Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek Media en vormgeving Informatie en communicatietechnologie Mobiliteit en voertuigen Transport, scheepvaart en logistiek Handel en ondernemerschap Economie en administratie 3

4 Veiligheid en sport Uiterlijke verzorging Horeca en bakkerij Toerisme en recreatie Zorg en welzijn Voedsel, natuur en leefomgeving Welke leerwegen worden op uw instelling aangeboden? BBL BOL BBL en BOL Hieronder volgt een aantal vragen over de extra activiteiten die er in de afgelopen jaren ( ) op uw vestiging met behulp van de extra middelen voor rekenen en Nederlandse taal zijn ondernomen. NB: In de jaren 2008 en 2009 werden er al aanvullende middelen toegekend voor rekenen en taal. In de jaren 2010 t/m 2014 gebeurde dat via de 'Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo'. In 2015 maakten de aanvullende middelen voor taal en rekenen deel uit van het investeringsbudget van de kwaliteitsafspraken. Voor welke onderdelen van dit onderzoek heeft uw instelling in de afgelopen jaren vooral extra activiteiten uitgevoerd? Was dat voor Nederlandse taal, voor rekenen of voor beide? De activiteiten betroffen vooral rekenen De activiteiten betroffen vooral Nederlandse taal De activiteiten betroffen beide onderdelen We hebben voor geen van beide onderdelen extra activiteiten uitgevoerd [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] In welke mate bent u, naar uw inschatting, op de hoogte van de extra activiteiten en de daarmee gepaard gaande inzet van middelen op het gebied van rekenen? Ik ben hiervan (zeer) goed op de hoogte Ik ben hier globaal van op de hoogte Ik weet hier (nagenoeg) niets van In welke mate bent u, naar uw inschatting, op de hoogte van de extra activiteiten en de daarmee gepaard gaande inzet van middelen op het gebied van taal? Ik ben hiervan (zeer) goed op de hoogte Ik ben hier globaal van op de hoogte Ik weet hier (nagenoeg) niets van Als rek_kennis gelijk is aan 3 EN taal_kennis gelijk is aan 3 [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Als rek_kennis gelijk is aan 3 EN taal_kennis kleiner dan of gelijk is aan 2 [Algemene vragenlijst].[vragen over de extra activiteiten op het gebied van Nederlandse...] Vragen over de extra activiteiten op het gebied van rekenen Kunt u hieronder bij elke 'soort' extra activiteiten aangeven welke er op uw instelling in de afgelopen jaren op het gebied van rekenen zijn ondernomen? Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van het lesaanbod en de ondersteuning? (meer antwoorden mogelijk) Rekenen als apart onderdeel Rekenen in andere onderdelen van de opleiding 4

5 Bijspijker-/ ondersteuningsuren Inzet rekenexperts/ rekencoaches voor begeleiding deelnemers Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van de aanschaf of ontwikkeling van leermethoden? (meer antwoorden mogelijk) Aanschaf leermethoden of aanvullende modules Ontwikkelen eigen methoden/ modules Gebruik digitaal oefenmateriaal en oefensites Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van toetsing en examinering? (meer antwoorden mogelijk) Meting startniveau van deelnemers Vervolgmetingen niveau van deelnemers Deelname pilotexamens rekenen Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van de inzet en professionalisering van personeel? (meer antwoorden mogelijk) Inzet uren rekencoördinatoren/ rekenexperts/ rekencoaches Inzet extra uren docenten rekenen Inzet uren management en ondersteuning Na- of bijscholing rekendidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coördinator (langer dan enkele dagdelen) Scholing examensecretarissen/ examenleiders/ examencommissie Bezoek congressen, conferenties en/of netwerkbijeenkomsten Deelname aan intervisie/ intercollegiale consultatie gericht op rekenen Welke extra beleidsactiviteiten zijn er ondernomen? (meer antwoorden mogelijk) Opstellen/ aanpassen beleidsplan Welke overige extra activiteiten zijn er ondernomen? (meer antwoorden mogelijk) Voorlichting en communicatie naar deelnemers Voorlichting en communicatie naar ouders Inrichten rekencentrum Anders namelijk 5

6 Geen andere extra activiteiten Wanneer is uw instelling begonnen met de verschillende soorten extra activiteiten voor rekenen? Wanneer is er eventueel met activiteiten gestopt c.q. zijn activiteiten afgerond? NB: Als uw instelling een bepaalde activiteit niet uitvoert/ heeft uitgevoerd, wilt u dan alstublieft n.v.t. aanvinken? Rekenen als apart vak Rekenen in andere onderdelen Bijspijker-/ ondersteuningsuren De ontwikkeling of aanschaf van leermethoden Activiteiten op het gebied van toetsing De van inzet van personeel De professionalisering van personeel Beleidsactiviteiten Overige activiteiten Startjaar Laatste jaar Loopt nog N.v.t. Op welk deel van de deelnemers zijn de extra rekenactiviteiten op uw instelling vooral gericht? (meer antwoorden mogelijk) De activiteiten zijn gericht op alle deelnemers De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers met een (vermoedelijke of geconstateerde) achterstand De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers van een bepaald domein/ bepaalde domeinen De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers van een bepaald mbo-niveau Als rek_soortleerling(3) gelijk is aan 0 sprong)] [Algemene vragenlijst].[sprong rekenactiviteiten niet gericht op bepaalde niveaus (naar volgende Op welk(e) domein(en) zijn de extra rekenactiviteiten vooral gericht? (meer antwoorden mogelijk) Entreeopleiding Bouw en infra Afbouw, hout en onderhoud Techniek en procesindustrie Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek Media en vormgeving Informatie en communicatietechnologie Mobiliteit en voertuigen Transport, scheepvaart en logistiek Handel en ondernemerschap Economie en administratie Veiligheid en sport Uiterlijke verzorging Horeca en bakkerij Toerisme en recreatie Zorg en welzijn Voedsel, natuur en leefomgeving 6

7 Als rek_soortleerling(4) gelijk is aan 0 bijspijker-uren] [Algemene vragenlijst].[instellingen zonder rekenen als apart vak springen naar de sprong over Op welk(e) niveau(s) zijn de extra rekenactiviteiten vooral gericht? Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Als rek_lesaanbod(1) gelijk is aan 0 [Algemene vragenlijst].[instellingen zonder bijspijker-uren springen (naar rek_perc_ll)] U heeft hiervoor aangegeven dat op uw instelling rekenen als apart vak is ingevoerd. Zijn dit extra aan het rooster toegevoegde uren of is er geschoven met andere vakken? Het zijn (vooral) extra toegevoegde uren Het zijn deels extra toegevoegde uren/ er is deels met uren van andere vakken geschoven Er is (vooral) geschoven met andere vakken Als rek_lesaanbod(3) gelijk is aan 0 [Algemene vragenlijst].[22].[kunt u hieronder (bij benadering) aangeven op welk deel van de deelnemers van uw instelling de onderstaande extra rekenactiviteiten in het huidige schooljaar ( ) waren gericht? ] U heeft hiervoor aangegeven dat op uw instelling bijspijker-/ ondersteuningsuren worden gegeven. Zijn dat uren specifiek gericht op rekenen of zijn het algemene ondersteuningsuren, waarin naast andere vakken ook rekenondersteuning wordt gegeven? Het zijn (vooral) specifieke ondersteuningsuren voor rekenen Het zijn deels specifieke ondersteuningsuren voor rekenen/ deels algemene ondersteuningsuren Het zijn (vooral) algemene ondersteuningsuren Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven op welk deel van de deelnemers van uw instelling de onderstaande extra rekenactiviteiten in het huidige schooljaar ( ) waren gericht? Rekenen als apart onderdeel Bijspijker-/ ondersteuningsuren Meting startniveau en vervolgmetingen Examinering Geschat % van alle deelnemers N.v.t. Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven hoeveel docenten er in het huidige schooljaar ( ) bij de volgende extra rekenactiviteiten van de instelling betrokken zijn? Lesaanbod Rekenen als apart onderdeel Bijspijker-/ ondersteuningsuren Coördinatie en beleid Coördinatie Management en beleidsontwikkeling Toetsing en examinering Start- en vervolgmetingen Activiteiten op het gebied van examinering Inzet en professionalisering van personeel Inzet van personeel Na- of bijscholing rekendidactiek (enkele dagdelen) Geschat aantal docenten N.v.t. 7

8 Opleiding docent/ expert/ coach/ coördinator (langer) Scholing examensecretaris(sen)/ examenleiders Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven hoeveel fte-docent er in het huidige schooljaar ( ) wordt ingezet voor de onderstaande extra rekenactiviteiten? Lesaanbod Rekenen als apart onderdeel Bijspijker-/ ondersteuningsuren Coördinatie en beleid Coördinatie Management en beleidsontwikkeling Toetsing en examinering Start- en vervolgmetingen Activiteiten op het gebied van examinering Inzet en professionalisering van personeel Inzet van personeel Na- of bijscholing rekendidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coach/ coördinator (langer) Scholing examensecretaris(sen)/ examenleiders Geschat aantal fte N.v.t. Bestaan er verschillen in de keuzes die er door de verschillende units/ sectoren/ locaties worden gemaakt voor de activiteiten die op het gebied van rekenen worden uitgevoerd? Ja, grote verschillen Ja, kleine verschillen Nee, niet of nauwelijks Op welk niveau worden de keuzes gemaakt voor de activiteiten die op het gebied van rekenen worden uitgevoerd? Die keuzes worden geheel op centraal niveau gemaakt De keuzes worden vooral op centraal niveau en voor een klein deel op unit-/ locatieniveau gemaakt. De keuzes worden vooral op unit-/ locatieniveau en voor een klein deel op centraal niveau gemaakt. Die keuzes worden geheel op unit-/ locatieniveau gemaakt Als leerwegaanbod kleiner dan of gelijk is aan 2 inzet voor rekenen? ] [Algemene vragenlijst].[30].[bestaan er verschillen tussen de domeinen in de mate van Bestaat er binnen uw instelling een verschil in de mate van inzet voor rekenen tussen BBL en BOL? Nee Ja, in de BBL wordt er meer ingezet voor rekenen dan in de BOL Ja, in de BOL wordt er meer ingezet voor rekenen dan in de BBL Bestaat er een verschil tussen BBL en BOL wat betreft de manier waarop er op uw instelling aandacht wordt besteed aan rekenen? Nee Ja, in de BBL wordt er op een andere manier aandacht besteed aan rekenen dan in de BOL Kunt u dit kort toelichten? 8

9 Bestaan er verschillen tussen de domeinen in de mate van inzet voor rekenen? Ja Nee Kunt u hieronder bij de verschillende domeinen aangeven of er sprake is van meer of minder inzet van activiteiten voor rekenen? Relatief weinig inzet 'Gemiddelde' inzet Relatief veel inzet N.v.t. Bestaan er verschillen tussen de domeinen in de keuze van extra activiteiten voor rekenen? Ja, grote verschillen Ja, kleine verschillen Nee, niet of nauwelijks Bent u van mening dat de uitgevoerde activiteiten hebben geleid tot een verbetering van het rekenonderwijs op uw instelling? Ja, dat is zeer sterk verbeterd Ja, dat is sterk verbeterd Ja, dat is enigszins verbeterd Nee, dat is nog niet verbeterd [Algemene vragenlijst].[35].[bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de rekenvaardigheden van de leerlingen? ] [Algemene vragenlijst].[35].[bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de rekenvaardigheden van de leerlingen? ] Waaruit blijkt deze verbetering van het rekenonderwijs? (meer antwoorden mogelijk) Verbetering van de resultaten Verhoging van de motivatie/ inzet van de deelnemers Verhoging van de motivatie/ inzet van de docenten (Toegenomen) aandacht voor individuele deelnemers (Toegenomen) aandacht voor specifieke groepen deelnemers Bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de rekenvaardigheden van de leerlingen? Ja, die zijn zeer sterk verbeterd 9

10 Ja, die zijn sterk verbeterd Ja, die zijn enigszins verbeterd Nee, die zijn nog niet verbeterd [Algemene vragenlijst].[38].[heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra rekenactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook] [Algemene vragenlijst].[38].[heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra rekenactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook] Waaruit blijkt deze verbetering van de rekenvaardigheden? (meer antwoorden mogelijk) Verbetering van de resultaten over het geheel Verbetering van de resultaten binnen specifieke sectoren/ domeinen Verbetering van de resultaten op specifieke units/ locaties Verhoging van de motivatie/ inzet van de deelnemers Kunt u de gerealiseerde verbeteringen hieronder kort toelichten? Heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra rekenactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook aan de kosten van de inkoop van scholing. Ja Nee [Algemene vragenlijst].[respondenten die niets wisten van taal, maar wel van rekenen springen naar de opmerking] [Algemene vragenlijst].[respondenten die niets wisten van taal, maar wel van rekenen springen naar de opmerking] Wat zijn in de jaren naar uw inschatting, naast personele investeringen, de grootste andere kostenposten voor de extra activiteiten voor rekenen geweest? (meerdere antwoorden mogelijk) Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing Kunt u een schatting geven van de kosten in euro's van deze extra investeringen voor rekenen? Ja, ik kan globale schattingen geven voor de gehele periode Ja, maar alleen voor het afgelopen jaar (2015) [Algemene vragenlijst].[42].[hoeveel bedroegen in 2015 bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor rekenen? ] Nee [Algemene vragenlijst].[respondenten die niets wisten van taal, maar wel van rekenen springen naar de opmerking] Hoeveel bedroegen in de periode bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor rekenen? Euro Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing 10

11 Als rek_mat_kosten gelijk is aan 1 de opmerking] [Algemene vragenlijst].[respondenten die niets wisten van taal, maar wel van rekenen springen naar Hoeveel bedroegen in 2015 bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor rekenen? Euro Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing Als rek_kennis kleiner dan of gelijk is aan 2 EN taal_kennis gelijk is aan 3 [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Vragen over de extra activiteiten op het gebied van Nederlandse taal Kunt u hieronder bij elke 'soort' extra activiteiten aangeven welke er op uw instelling in de afgelopen jaren op het gebied van Nederlandse taal zijn ondernomen? Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van het lesaanbod en de ondersteuning? (meer antwoorden mogelijk) Extra uren Nederlandse taal Nederlandse taal in andere onderdelen van de opleiding Bijspijker-/ ondersteuningsuren Inzet taalexperts/ taalcoaches voor begeleiding deelnemers Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van de aanschaf of ontwikkeling van leermethoden? (meer antwoorden mogelijk) Aanschaf leermethoden of aanvullende modules Ontwikkelen eigen methoden/ modules Gebruik digitaal oefenmateriaal en oefensites Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van toetsing en examinering? (meer antwoorden mogelijk) Meting startniveau van deelnemers Vervolgmetingen niveau van deelnemers Deelname pilotexamens taal 11

12 Welke extra activiteiten zijn er ondernomen op het gebied van de inzet en professionalisering van personeel? (meer antwoorden mogelijk) Inzet uren taalcoördinatoren/ taalexperts/ taalcoaches Inzet extra uren docenten Nederlandse taal Inzet uren management en ondersteuning Na- of bijscholing taaldidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coördinator (langer dan enkele dagdelen) Scholing examensecretarissen/ examenleiders/ examencommissie Bezoek congressen, conferenties en/of netwerkbijeenkomsten Deelname aan intervisie/ intercollegiale consultatie gericht op Nederlandse taal Welke extra beleidsactiviteiten zijn er ondernomen? (meer antwoorden mogelijk) Opstellen/ aanpassen beleidsplan Welke overige extra activiteiten zijn er ondernomen? (meer antwoorden mogelijk) Voorlichting en communicatie naar deelnemers Voorlichting en communicatie naar ouders Inrichten taalcentrum Geen overige extra activiteiten Wanneer is uw instelling begonnen met de verschillende soorten extra activiteiten voor Nederlandse taal? Wanneer is er eventueel met activiteiten gestopt c.q. zijn activiteiten afgerond? NB: Als uw instelling een bepaalde activiteit niet uitvoert/ heeft uitgevoerd, wilt u dan alstublieft n.v.t. aanvinken? Extra uren Nederlandse taal Nederlandse taal in andere onderdelen Bijspijker-/ ondersteuningsuren De ontwikkeling of aanschaf van leermethoden Activiteiten op het gebied van toetsing De van inzet van personeel De professionalisering van personeel Beleidsactiviteiten Overige activiteiten Startjaar Laatste jaar Loopt nog N.v.t. Op welk deel van de deelnemers zijn de extra taalactiviteiten op uw instelling vooral gericht? (meer antwoorden mogelijk) De activiteiten zijn gericht op alle deelnemers De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers met een (vermoedelijke of geconstateerde) achterstand De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers van een bepaald domein/ bepaalde domeinen 12

13 De activiteiten zijn (vooral) gericht op deelnemers van een bepaald mbo-niveau Als taal_soortleerling(3) gelijk is aan 0 sprong)] [Algemene vragenlijst].[sprong taalactiviteiten niet gericht op bepaalde niveaus (naar volgende Op welk(e) domein(en) zijn de extra taalactiviteiten vooral gericht? (meer antwoorden mogelijk) Entreeopleiding Bouw en infra Afbouw, hout en onderhoud Techniek en procesindustrie Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek Media en vormgeving Informatie en communicatietechnologie Mobiliteit en voertuigen Transport, scheepvaart en logistiek Handel en ondernemerschap Economie en administratie Veiligheid en sport Uiterlijke verzorging Horeca en bakkerij Toerisme en recreatie Zorg en welzijn Voedsel, natuur en leefomgeving Als taal_soortleerling(4) gelijk is aan 0 bijspijkeruren)] [Algemene vragenlijst].[instellingen zonder extra lessen NL springen (naar de sprong over Op welk(e) niveau(s) zijn de extra taalactiviteiten vooral gericht? Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Als taal_lesaanbod(1) gelijk is aan 0 [Algemene vragenlijst].[instellingen zonder bijspijkeruren springen_2 (naar taal_perc_ll)] U heeft hiervoor aangegeven dat op uw instelling extra uren Nederlandse taal worden gegeven. Zijn dit extra aan het rooster toegevoegde uren of is er geschoven met andere vakken? Het zijn (vooral) extra toegevoegde uren Het zijn deels extra toegevoegde uren/er is deels met uren van andere vakken geschoven Er is (vooral) geschoven met andere vakken Als taal_lesaanbod(3) gelijk is aan 0 [Algemene vragenlijst].[55].[kunt u hieronder (bij benadering) aangeven op welk deel van de deelnemers van uw instelling de onderstaande extra taalactiviteiten in het huidige schooljaar ( ) waren gericht? ] U heeft hiervoor aangegeven dat op uw instelling bijspijker-/ ondersteuningsuren worden gegeven. Zijn dat uren specifiek gericht op Nederlandse taal of zijn het algemene ondersteuningsuren, waarin naast andere vakken ook taalondersteuning wordt gegeven? Het zijn (vooral) specifieke ondersteuningsuren voor Nederlandse taal Het zijn deels specifieke ondersteuningsuren voor Nederlandse taal/ deels algemene ondersteuningsuren Het zijn (vooral) algemene ondersteuningsuren 13

14 Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven op welk deel van de deelnemers van uw instelling de onderstaande extra taalactiviteiten in het huidige schooljaar ( ) waren gericht? Extra uren Nederlandse taal Bijspijker-/ ondersteuningsuren Meting startniveau en vervolgmetingen Examinering Geschat % van alle deelnemers N.v.t. Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven hoeveel docenten er in het huidige schooljaar ( ) bij de volgende extra taalactiviteiten van de instelling betrokken zijn? Lesaanbod Extra uren Nederlandse taal Bijspijker-/ ondersteuningsuren Coördinatie en beleid Coördinatie Management en beleidsontwikkeling Toetsing en examinering Start- en vervolgmetingen Activiteiten op het gebied van examinering Inzet en professionalisering van personeel Inzet van personeel Na- of bijscholing taaldidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coach/ coördinator (langer) Scholing examensecretaris(sen)/ examenleiders Geschat aantal docenten N.v.t. Kunt u hieronder (bij benadering) aangeven hoeveel fte-docent er in het huidige schooljaar ( ) worden ingezet voor de onderstaande extra taalactiviteiten? Lesaanbod Extra uren Nederlandse taal Bijspijker-/ ondersteuningsuren Coördinatie en beleid Coördinatie Management en beleidsontwikkeling Toetsing en examinering Start- en vervolgmetingen Activiteiten op het gebied van examinering Inzet en professionalisering van personeel Inzet van personeel Na- of bijscholing taaldidactiek (enkele dagdelen) Opleiding docent/ expert/ coach/ coördinator (langer) Scholing examensecretaris(sen)/ examenleiders Geschat aantal fte N.v.t. 14

15 Bestaan er verschillen in de keuzes die er door de verschillende units/ sectoren/ locaties worden gemaakt voor de activiteiten die op het gebied van taal worden uitgevoerd? Ja, grote verschillen Ja, kleine verschillen Nee, niet of nauwelijks Op welk niveau worden de keuzes gemaakt voor de activiteiten die op het gebied van taal worden uitgevoerd? Die keuzes worden geheel op centraal niveau gemaakt De keuzes worden vooral op centraal niveau en voor een klein deel op unit-/ locatieniveau gemaakt De keuzes worden vooral op unit-/ locatieniveau en voor een klein deel op centraal niveau gemaakt Die keuzes worden geheel op unit-/ locatieniveau gemaakt Als leerwegaanbod kleiner dan of gelijk is aan 2 inzet voor Nederlandse taal? ] [Algemene vragenlijst].[63].[bestaan er verschillen tussen de domeinen in de mate van Bestaat er binnen uw instelling een verschil in de mate van inzet voor Nederlandse taal tussen BBL en BOL? Nee Ja, in de BBL wordt er meer ingezet voor Nederlandse taal dan in de BOL Ja, in de BOL wordt er meer ingezet voor voor Nederlandse taal dan in de BBL Bestaat er een verschil tussen BBL en BOL wat betreft de manier waarop er op uw instelling aandacht wordt besteed aan Nederlandse taal? Nee Ja, in de BBL wordt er op een andere manier aandacht besteed aan Nederlandse taal dan in de BOL Kunt u dit kort toelichten? Bestaan er verschillen tussen de domeinen in de mate van inzet voor Nederlandse taal? Ja Nee Kunt u hieronder bij de verschillende domeinen aangeven of er sprake is van meer of minder inzet van activiteiten voor Nederlandse taal? Relatief weinig inzet 'Gemiddelde' inzet Relatief veel inzet N.v.t. 15

16 Bent u van mening dat de uitgevoerde activiteiten hebben geleid tot een verbetering van het taalonderwijs op uw instelling? Ja, dat is zeer sterk verbeterd Ja, dat is sterk verbeterd Ja, dat is enigszins verbeterd Nee, dat is nog niet verbeterd [Algemene vragenlijst].[67].[bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de taalvaardigheden van de leerlingen? ] [Algemene vragenlijst].[67].[bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de taalvaardigheden van de leerlingen? ] Waaruit blijkt deze verbetering van het taalonderwijs? (meer antwoorden mogelijk) Verbetering van de resultaten Verhoging van de motivatie/ inzet van de deelnemers Verhoging van de motivatie/ inzet van de docenten (Toegenomen) aandacht voor individuele deelnemers (Toegenomen) aandacht voor specifieke groepen deelnemers Bent u van mening dat de uitgevoerde extra activiteiten hebben geleid tot een verbetering van de taalvaardigheden van de leerlingen? Ja, die zijn zeer sterk verbeterd Ja, die zijn sterk verbeterd Ja, die zijn enigszins verbeterd Nee, die zijn nog niet verbeterd [Algemene vragenlijst].[70].[heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra taalactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook ] [Algemene vragenlijst].[70].[heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra taalactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook ] Waaruit blijkt deze verbetering van de taalvaardigheden? (meer antwoorden mogelijk) Verbetering van de resultaten over het geheel De verbeteringen van de resultaten binnen specifieke sectoren/ domeinen De verbeteringen van de resultaten op specifieke units/ locaties Verhoging van de motivatie/ inzet van de deelnemers Kunt u de gerealiseerde verbeteringen hieronder kort toelichten? Heeft uw instelling de afgelopen jaren, naast personele investeringen (in de vorm van loonkosten), ook andere investeringen gedaan voor de extra taalactiviteiten? U kunt hier bijv. denken aan de aanschaf van methoden/ leermiddelen, toetsen, licentiekosten, extra materialen en faciliteiten, maar ook aan de kosten van de inkoop van scholing. Ja Nee [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Wat zijn in de jaren naar uw inschatting, naast personele investeringen, de grootste andere kostenposten voor de extra activiteiten voor Nederlandse taal geweest? (meerdere antwoorden mogelijk) 16

17 Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing Kunt u een schatting geven van de kosten in euro's van deze extra investeringen voor Nederlandse taal? Ja, ik kan globale schattingen geven voor de gehele periode Ja, maar alleen voor het afgelopen jaar (2015) [Algemene vragenlijst].[74].[hoeveel bedroegen in 2015 bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor Nederlandse taal? ] Nee [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Hoeveel bedroegen in de periode bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor Nederlandse taal? Euro Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing Als taal_mat_kosten gelijk is aan 1 [Algemene vragenlijst].[75].[u bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. [!FIELD!] ] Hoeveel bedroegen in 2015 bij benadering de kosten in euro's voor deze extra investeringen voor Nederlandse taal? Euro Aanschaf methoden/ leermiddelen Licenties Aanschaf extra materialen Extra faciliteiten Inkoop scholing U bent aan het einde van de enquête gekomen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze enquête of het onderzoek kunt u deze hieronder kwijt. 17

18 Afsluitende pagina Mede namens het ministerie van OCW willen wij u graag hartelijk danken voor uw medewerking. Mocht u de door u ingevulde vragenlijst willen bewaren dan kunt u hier klikken. U ziet dan een pdf van de door u ingevulde vragenlijst. Deze kunt u vervolgens opslaan op uw eigen computer. 18

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein Commissie Macrodoelmatigheid Vermeulen Van de vier onderzochte regio s is een overzicht gemaakt van thema s organiseerbaarheid, arbeidsmarkt en kwaliteit.

Nadere informatie

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest college Datum 03 juni 2014 Naam Status Getest pagina 1 Samenvatting De resultaten in deze rapportage zijn berekend voor regio Zoetermeer. In deze grafiek combineren we jouw interesses met de kansen op

Nadere informatie

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding, mentor & werkweek Klas 3 VMBO Theoretische Leerweg 3T1-3T2-3T3-3T4-3T5 Opzet avond: 19.30-20.00 uur : uitleg loopbaankeuzes en

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Aansluiten op de beroepspraktijk met het nieuwe Taalblokken Nederlands en Engels. Middels blended learning en flipping the classroom.

Aansluiten op de beroepspraktijk met het nieuwe Taalblokken Nederlands en Engels. Middels blended learning en flipping the classroom. Aansluiten op de beroepspraktijk met het nieuwe Taalblokken Nederlands en Engels. Middels blended learning en flipping the classroom. Jean-Paul Kokkeler Methodespecialist Malmberg MBO jeanpaul.kokkeler@malmberg.nl

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 4

Informatieboekje leerjaar 4 2016-2017 Informatieboekje leerjaar 4 Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Verschillende niveaus op het mbo... 3 Verschillende soorten scholen in het mbo... 4 Verschillende niveaus

Nadere informatie

TAAL EN REKENEN IN HET VO EN MBO Activiteiten en middeleninzet

TAAL EN REKENEN IN HET VO EN MBO Activiteiten en middeleninzet TAAL EN REKENEN IN HET VO EN MBO Activiteiten en middeleninzet TAAL EN REKENEN IN HET VO EN MBO Activiteiten en middeleninzet - eindrapport - Auteurs: Kees van Bergen Marja Paulussen Bjørn Dekker Peter

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Welke sector kies jij? En welke vakken horen daar eigenlijk bij?

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Welke sector kies jij? En welke vakken horen daar eigenlijk bij? KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Welke sector kies jij? En welke vakken horen daar eigenlijk bij? Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theortische leerweg

Nadere informatie

Monitoringsrapportage Subsidieregeling praktijkleren uitvoeringsjaar 2016

Monitoringsrapportage Subsidieregeling praktijkleren uitvoeringsjaar 2016 Monitoringsrapportage uitvoeringsjaar 2016 Datum 23 februari 2017 Status Definitief Colofon Contactpersoon Auteurs dhr. M. van der Duim Teammanager Praktijkleren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nadere informatie

VERDIEPEND VERVOLGONDERZOEK OP HET MOTIEVEN- EN VIGNETTENONDERZOEK UIT JUNI 2017

VERDIEPEND VERVOLGONDERZOEK OP HET MOTIEVEN- EN VIGNETTENONDERZOEK UIT JUNI 2017 Invloed van opleidingsniveau ouders, sociaaleconomische status en doorstroomintentie naar het hoger onderwijs op de intentie van scholieren en mbo-4 studenten om leraar te worden VERDIEPEND VERVOLGONDERZOEK

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit van de examinering in de praktijk ROC Nijmegen

Naar (h)erkende kwaliteit van de examinering in de praktijk ROC Nijmegen Naar (h)erkende kwaliteit van de examinering in de praktijk ROC Nijmegen Conferentie 31 mei 2013 Op weg naar een procesgestuurde borging k.vanhouten@roc-nijmegen.nl Interne motivatie: Verhogen kwaliteit

Nadere informatie

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 CY ROC Rivor MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober CY ROC Rivor Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De

Nadere informatie

Werkloosheid Arbeidsparticipatie 2004-2011 van mbo-schoolverlaters

Werkloosheid Arbeidsparticipatie 2004-2011 van mbo-schoolverlaters Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Arbeidsparticipatie 2004-2011 van mbo-schoolverlaters Stromen en duren Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

SECTORKEUZE & EXAMEN 2016-2017 MAVO

SECTORKEUZE & EXAMEN 2016-2017 MAVO SECTORKEUZE & EXAMEN 2016-2017 MAVO MAVO3 SECTORKEUZE & EXAMEN 2016-2017 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Kiezen in MAVO-regulier 4 Het formulier door u ingevuld eind MAVO2 5 Het formulier dat in MAVO3 ingevuld

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 4

Informatieboekje leerjaar 4 2016 Informatieboekje leerjaar 4 Vervolgopleiding kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Verschillende soorten scholen in het MBO... 3 Verschillende soorten scholen in het

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 Inhoud INLEIDING... 3 1. OPLEIDINGSNIVEAU... 4 2. PRESTATIES VAN LEERLINGEN... 12 3. SOCIALE KWALITEIT...

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet onderwijs & Middelbaar beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den

Nadere informatie

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 CY ROC Rivor MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart CY ROC Rivor Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De tabellen

Nadere informatie

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PL ROC Leeuwenborgh MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland EU ROC Kop v Noord-Holland MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober 6 EU - ROC Kop v Noord-Holland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Jacqueline Kerkhoffs December 2016

Jacqueline Kerkhoffs December 2016 Jacqueline Kerkhoffs December 2016 Stand van zaken We liggen op koers Wetgevingstraject: Concept wet Internetconsultatie Advies onderwijsraad Bijstelling wetstekst Ministerraad Raad van State Tweede Kamer

Nadere informatie

Arbeidsmarkt gemeente Woerden

Arbeidsmarkt gemeente Woerden Arbeidsmarkt gemeente Woerden 2016 Hesther Konings, Data-adviseur Kennisinstituut voor leefomgeving en participatie Postbus 93010 Anna van Saksenlaan 51 2509 AA Den Haag 2593 HW Den Haag info@tympaan.nl

Nadere informatie

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland 04EU ROC Kop v Noord-Holland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Appingedam. @NP_Appingedam. Opwierderweg 2, T (0596) 69 29 29

Appingedam. @NP_Appingedam. Opwierderweg 2, T (0596) 69 29 29 VRIJDAG 29 JANUARI 16.00-18.00 uur @NP_Appingedam Opwierderweg 2, T (0596) 69 29 29 Gaat jouw hart uit naar dienstverlening? Handel en Ondernemerschap: Entree opleidingen (Detailhandel), Verkoper Economie

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Boll, Emma Inhoud Inleiding... 3 o Waarom heb je voor deze

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

Informatieavond. Mavo +

Informatieavond. Mavo + Informatieavond Mavo + 1 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Keuzeprocedure 2 Programma van Toetsing en Afsluiting PTA Verkort examenreglement Schoolexamen Centraal examen Opsomming per

Nadere informatie

Bonhoeffercollege mavo 2. Sector- & Vakkenkeuze Mavo 2 2014-2015

Bonhoeffercollege mavo 2. Sector- & Vakkenkeuze Mavo 2 2014-2015 Sector- & Vakkenkeuze Mavo 2 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Hoe ziet de bovenbouw eruit? 4 - Gemeenschappelijk deel - Sectordeel - Vrije deel 3. De sectoren: 5 - Techniek - Landbouw - Economie

Nadere informatie

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RN MBO Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over MBO Utrecht. De

Nadere informatie

Overzicht bijdragen mbo

Overzicht bijdragen mbo Overzicht bijdragen mbo 2017-2018 Het Consortium Beroepsonderwijs is een kennisnetwerk dat opleiders in school en werkveld faciliteert in de vormgeving en uitvoering van onderwijs en examinering, door

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 28DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC de Leijgraaf.

Nadere informatie

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Naam: Klas 3: Mentor: Vul in: 1e Profiel keuze: Eventueel 2e Profiel keuze: Vul ook de onderstaande gegevens zorgvuldig in. Dan kan bekeken worden of het gekozen

Nadere informatie

Ontgroening en de arbeidsdeelname van jongeren van het mbo

Ontgroening en de arbeidsdeelname van jongeren van het mbo Ontgroening en de arbeidsdeelname van jongeren van het mbo Frank Cörvers NSI Denktank, Ontgroening en vergrijzing: vloek of zegen?, 13 mei 2014 Probleem? Weinig jongeren en veel ouderen in Limburg Dus:

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

vakkundig onderwijs vakkundig onderwijs Ze kunnen niet meer rekenen. Wat moet het MBO daar mee? MBO bestaat uit ROC s en AOC s Beginsituatie MBO

vakkundig onderwijs vakkundig onderwijs Ze kunnen niet meer rekenen. Wat moet het MBO daar mee? MBO bestaat uit ROC s en AOC s Beginsituatie MBO vakkundig onderwijs Ze kunnen niet meer rekenen. Wat moet het MBO daar mee? Kees Corbet beleidsmedewerker projectleider Rekenen vakkundig onderwijs studenten 24.000 medewerkers 2300 domeinen 4 opleidingen

Nadere informatie

VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL. Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO. 6 december 2016

VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL. Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO. 6 december 2016 VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO 6 december 2016 Wie is wie Teamleider VMBO 1-2 Brigitte Doornhein Teamleider VMBO 3-4 BK Andrea Vroemen Decaan VMBO Afdelingen:

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari 2017 15.00-21.00 uur vind de opleiding die bij je past, ga de uitdaging aan en haal het beste uit jezelf! Bij ROC van

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Keuzes Programma Wat doet de decaan? Voorlichting en informatie geven Activiteiten organiseren (bedrijfsbezoeken, scholenmarkt e.d.) Adviesgesprekken met leerlingen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Sector- en vakkenpakketkeuze Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theoretische leerweg = Dalton MAVO VMBO - ONDERBOUW Leerjaar

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LJ ROC Ter AA Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA.

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De tabellen

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 8DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 5 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober 8DE ROC de Leijgraaf Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot

Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot Bestemd: voor leerkrachten/docenten PO, VO en MBO Beste KlasseContact-gebruiker/-gebruikster, Enkele maanden geleden is bij u in de klas een KPN Klasgenoot

Nadere informatie

Voorlichting platform VZ 12 november 2015

Voorlichting platform VZ 12 november 2015 Voorlichting platform VZ 12 november 2015 Campus Hoogvliet Geopend in april 2014 CVO Ongeveer 22.000 leerlingen (Christelijk Voorgezet Onderwijs in Rotterdam e.o.) PENTA college CSG in totaal 5200 leerlingen,

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

VMBO Intersectoraal. Welkom! Actis, januari 2013. Wat betekent de V van VMBO voor u persoonlijk? Uw steekwoorden zijn

VMBO Intersectoraal. Welkom! Actis, januari 2013. Wat betekent de V van VMBO voor u persoonlijk? Uw steekwoorden zijn VMBO Intersectoraal Actis, januari 2013 Welkom! Wat betekent de V van VMBO voor u persoonlijk? Uw steekwoorden zijn INTERSECTORAAL EN DE VIER FUNCTIES VAN KWALITEIT Kwalificatie Allocatie Betreft de kwaliteit

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 22 januari 2012 van 11.00 16.00 uur (alle locaties uitgezonderd Ster College en Montessori

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

ROC wijzer Rijn IJssel

ROC wijzer Rijn IJssel ROC wijzer Rijn IJssel Uitgave van STOOF 1. Inleiding en algemene informatie... 3 2. Algemene vragen... 4 3. Vragen over BBL-opleidingen... 5 4. Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 6 2011ROC

Nadere informatie

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 PL ROC Leeuwenborgh MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart PL ROC Leeuwenborgh Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober PN ROC Nijmegen eo Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Zoetermeer, 3 februari 2014

Zoetermeer, 3 februari 2014 Ministerie van OCW Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Zoetermeer, 3 februari 2014 Betreft: geactualiseerd advies vierjarige mbo-4 kwalificaties Kenmerk: br14-0139lvd/bes_alg Geachte

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA. De tabellen

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit 19.15-19.30 uur inloop met koffie/thee Belangrijke zaken over de doorstroom door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout Voorlichting

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Nederland heeft meer dan 200.000 leerbedrijven die samen met de scholen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 20 januari 2013 van 11.00 16.00 uur (alle scholen met uitzondering van Ster College en Procestechniek)

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Het programma van vanavond: 19:00 uur: - Determinatie - Informatie bovenbouw - Doorstroom naar het MBO 19:30 uur: Start eerste voorlichtingsronde 20:15 uur:

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2. vmbo-basis en vmbo-kader

Informatieboekje leerjaar 2. vmbo-basis en vmbo-kader 2016-2017 Informatieboekje leerjaar 2 vmbo-basis en vmbo-kader Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 De verschillende profielen binnen het vmbo... 3 Hoe is je profiel opgebouwd?...

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Mavo-3

Voorlichtingsavond Mavo-3 Voorlichtingsavond Mavo-3 Wat wil ik met u bespreken? terugblik MBO-voorlichtingsavond testen interesse + beroep sectoren ná de Mavo vragen Terugblik MBO-voorlichting oriënteren kennis maken met... volgend

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 28DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

vormgeven van rekenen in het VO

vormgeven van rekenen in het VO vormgeven van rekenen in het VO Martin van Reeuwijk,, Susanne Spiele, Madeleine Vliegenthart, Peter van Wijk Allen werkzaam bij APS, versie 21 Februari 2013 vooraf Dit is een voorpublicatie, en zal als

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC van Flevoland.

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen vmbo/mavo XL leerjaar 3 en 4. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen vmbo/mavo XL leerjaar 3 en 4. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Aan de ouders/verzorgers en leerlingen vmbo/mavo XL leerjaar 3 en 4 Datum 9 november 2015 Referentie 26.4/09112015/SHSL/vlm/1516 beroepenvoorlichting Betreft Uitnodiging beroepenvoorlichting Geachte ouders/verzorgers

Nadere informatie

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 28 november 2017 Versie 28-11-2017 Dinsdag 28 november 2017 Bloem en design Bloem & Styling AOC-Oost MBO C 312 Bouwinfra en interieur Algemene informatie over de bedrijfstak (bouw, timmerind., meubel & Bouwtechniek ((Allround)

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

Je bent nauwkeurig en geordend. Je durft verantwoordelijkheid te dragen en presteert goed onder werkdruk. Je kunt snel, precies en veilig werken.

Je bent nauwkeurig en geordend. Je durft verantwoordelijkheid te dragen en presteert goed onder werkdruk. Je kunt snel, precies en veilig werken. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek medewerker Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013

Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013 Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013 COMPARE 21 PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam Z Compare 21 Vorm VMBO... 2 6-11-2013 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Naam Z Leeftijd 15 Geslacht man Afnamedatum 6 November

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn. Bijeenkomsten oktober/november 2014

Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn. Bijeenkomsten oktober/november 2014 Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn Bijeenkomsten oktober/november 2014 Programma 13.30 Opening en mededelingen 13.45 De nieuwe examenprogramma s: hoe staan we ervoor? - Actuele informatie

Nadere informatie

Informatie avond. Welkom ouders en leerlingen van klas 3 mavo

Informatie avond. Welkom ouders en leerlingen van klas 3 mavo Informatie avond Welkom ouders en leerlingen van klas 3 mavo Shasta Franken Decaan mavo s.franken@rsgslingerboslevant.nl Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdagochtend: Slingerbos Slingerbos Levant Per mail

Nadere informatie

Informatieavond Informatie avond Profiel en Pakket keuze Van klas 2 naar klas 3 KBBB 13 april 2017

Informatieavond Informatie avond Profiel en Pakket keuze Van klas 2 naar klas 3 KBBB 13 april 2017 Informatieavond Informatie avond Profiel en Pakket keze Van klas 2 naar klas 3 KBBB 13 april 2017 Programma Ala 19.00 r welkom, teamleider BB/KB 19.00 19.25 r itleg over de profiel en pakket keze, decaan

Nadere informatie

vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Zorg en Welzijn

vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Zorg en Welzijn vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Zorg en Welzijn Programma van Toetsing en Ontwikkeling (PTO) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg BBL LWT (leerwerktraject)

Nadere informatie

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 28 november 2017 Versie 08-11-2017 Dinsdag 28 november 2017 Bloem en design Bloem & Styling AOC-Oost MBO Bouwinfra en interieur Algemene informatie over de bedrijfstak (bouw, timmerind., meubel & Bouwmensen Gelderland

Nadere informatie

Startles: Beroepen top 3 Thema: Waar ga ik heen?

Startles: Beroepen top 3 Thema: Waar ga ik heen? Startles: Beroepen top 3 Thema: Waar ga ik heen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In thema 4 Wat is er? heb je gekeken naar beroepsrichtingen die passen bij

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober LR - ROC van Flevoland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie