BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010"

Transcriptie

1 1

2 SAMENVATTING Het VMBO, MBO en HBO vormen samen de beroepskolom Het MBO wordt ingedeeld in vier niveaus: assistentenopleiding; beroepsopleiding; vakopleiding; middenkaderopleiding of specialistenopleiding. Er zijn twee vormen van beroepspraktijkvorming die verschillen in percentage: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL); de beroepsopleidende leerweg (BOL). Competentiegericht onderwijs kenmerkt zich door: er is een sterke relatie met de beroepspraktijk; leren vindt plaats in een beroepsgerichte context; de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat centraal. Competentiegericht onderwijs is geen onderwijsconcept. Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen hoe zij het onderwijs willen vormgeven (competentiegericht opleiden). Wie doet wat tijdens de beroepspraktijkvorming? De rol van de onderwijsinstelling in het kort: uitvoeren van de opleiding; examinering en diplomering; bewaken van de voortgang van de opleiding; registratie van de resultaten van de deelnemer; contact onderhouden met leerbedrijven; opstellen van een beroepspraktijkvormingsovereenkomst. De rol van het leerbedrijf in het kort: aanbieden van relevante werkzaamheden; begeleiden van de deelnemer; contact onderhouden met de onderwijsinstelling; op verzoek van de onderwijsinstelling: beoordelen van de deelnemer; (mede)ondertekenen van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst; contact onderhouden met het kenniscentrum PMLF. De rol van Kenniscentrum PMLF in het kort : erkennen van leerbedrijven; adviseren en ondersteunen van leerbedrijven om de kwaliteit van de BPV te bevorderen; onderhouden van het openbaar register van erkende leerbedrijven; ontwikkelen en onderhouden kwalificatiestructuur. 2

3 1. Het middelbaar beroepsonderwijs Het Nederlands beroepsonderwijs bestaat uit het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)en het hoger beroepsonderwijs (HBO). Gezamenlijk vormen zij de beroepsonderwijskolom, kortweg de beroepskolom. Doorstroom binnen de beroepskolom Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) leidt op voor zeer uiteenlopende beroepen. Binnen het werkgebied van Kenniscentrum PMLF is dat bijvoorbeeld: procesoperator, operationeel technicus, laborant, fotograaf, cameraman, video editor enzovoort. Onderwijsinstellingen Binnen het middelbaar beroepsonderwijs kan gekozen worden voor een publieke of een particuliere school. De regionale opleidingscentra (ROC), agrarische opleidingscentra (AOC) en vakscholen zijn publieke onderwijsinstellingen. Dit betekent dat de overheid zorgt voor de bekostiging aan de hand van onder andere het aantal deelnemers. Daarnaast moeten deze onderwijsinstellingen voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan het onderwijs. Particuliere onderwijsinstellingen daarentegen kunnen mbo-opleidingen verzorgen op commerciële basis. Beroepen op vier niveaus ingedeeld Het middelbaar beroepsonderwijs heeft opleidingen op vier niveaus. De duur van de opleidingen loopt uiteen van een half jaar tot vier jaar. niveau 1: assistentenopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk; niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk; niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid; niveau 4: middenkaderopleiding of specialistenopleiding, volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie. 3

4 Twee leerwegen Alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs combineren leren op school met leren in de praktijk. Er zijn twee varianten: de beroepsbegeleidende leerweg en de beroepsopleidende leerweg. Het verschil zit in het percentage van de beroepspraktijkvorming. de beroepsopleidende leerweg (BOL). Een beroepsopleidende leerweg omvat een praktijkdeel (BPV) van tenminste twintig procent en minder dan zestig procent van de studieduur. De deelnemer gaat aaneengesloten periodes naar een onderwijsinstelling (dagonderwijs) of loopt stage. de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) In deze leerweg bedraagt het praktijkdeel (BPV) zestig procent of meer van de studieduur. De deelnemer die een BBL-opleiding volgt, werkt met een arbeidsovereenkomst in een leerbedrijf en gaat meestal één dag in de week naar een onderwijsinstelling voor de theoretische onderbouwing. Het aannemen en begeleiden van een BBL-deelnemer kan een belastingvoordeel voor uw bedrijf met zich meebrengen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de belastingdienst. Bij beide leerwegen speelt praktijkleren een grote rol. De onderwijsinstelling bepaalt per opleiding hoe groot het praktijkdeel (BPV) zal zijn. Hierbij zal de onderwijsinstelling rekening moeten houden met de bovenstaande wettelijke marges. De meeste laboratoriumopleidingen, opleidingen tot operationeel technicus en mediaopleidingen kunnen in de BOL vorm gevolgd worden. De meeste procestechniekopleidingen kunnen in de BBL vorm worden gevolgd. In het algemeen gelden de volgende verschillen tussen BOL en BBL: Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Beroepsopleidende Leerweg (BOL) BPV-plaats = leerplaats De deelnemer moet een leerplaats hebben bij een erkend leerbedrijf. De deelnemer werkt drie à vier dagen en krijgt één à twee dagen onderwijs. BPV-plaats = stageplaats De deelnemer moet een stageplaats hebben bij een erkend leerbedrijf. De deelnemer loopt stage gedurende een van te voren door de onderwijsinstelling vastgestelde periode, bijvoorbeeld zes maanden. Deelnemer = werknemer De deelnemer werkt met een arbeidsovereenkomst. De deelnemer kan een zittende werknemer zijn of nieuw door het leerbedrijf zijn aangenomen. De deelnemer krijgt een salaris en soms een studiekostenvergoeding. De deelnemer valt ook onder de CAO van het bedrijf. Er wordt altijd een beroepspraktijkovereenkomst getekend door: de deelnemer, de onderwijsinstelling en het leerbedrijf Deelnemer = stagiair De deelnemer heeft geen arbeidscontract. Soms wordt er wel een stagecontract afgesloten. De deelnemer krijgt geen salaris maar vaak wel een stagevergoeding, onkostenvergoeding en/ of reiskostenvergoeding. Er wordt altijd een beroepspraktijkovereenkomst getekend door: de deelnemer, de onderwijsinstelling en het leerbedrijf 4

5 Meer praktijk dan school Praktijkdeel bedraagt minimaal zestig procent of meer van de studieduur. Meer school dan praktijk Praktijkdeel bedraagt tenminste 20 procent en minder dan zestig procent van de studieduur. De deelnemer begint als stagiair en heeft op school een aantal praktijkvakken gehad. Hij heeft wel iets van de praktijk meegekregen maar heeft nog geen of weinig werkervaring. Veel is dus nog nieuw! Voorkeuren BBL-ers Mensen die voor de BBL kiezen, hebben een voorkeur voor praktisch leren en direct op de werkplek beginnen. Soms is dit om financiële redenen ook de enige manier om een opleiding te kunnen volgen. Voorkeuren BOL-ers Mensen die voor de BOL kiezen, hebben een voorkeur voor theoretisch leren. Ze gaan liever eerst naar school en daarna aan het werk. Doelgroep BBL Deelnemers die liever met hun handen bezig zijn dan in de boeken zitten. Deelnemers met werkervaring, bijvoorbeeld na het stoppen met een andere opleiding. Wat oudere deelnemers die al aan het werk zijn en toch een niveau hoger willen komen of die zich willen omscholen. Doelgroep BOL Deelnemers die nog geen onderdeel uitmaken van de arbeidsmarkt. Zij gaan liever naar school en leren tijdens de stages het vak kennen. Begeleiding In het bedrijf wordt de deelnemer intensief begeleid door een praktijkbegeleider. Deze praktijkbegeleider ondersteund de deelnemer bij zowel theorie als bij praktijkonderdelen. Vanuit de onderwijsinstelling wordt de deelnemer begeleid door een BPV-docent of door een studiebegeleider. Begeleiding In het bedrijf wordt de deelnemer begeleid door een praktijkbegeleider. Deze praktijkbegeleider ondersteunt de deelnemer met name bij de praktijkonderdelen. Vanuit de onderwijsinstelling wordt de deelnemer begeleid door een BPV-docent. In totaal zijn er in Nederland ruim subsidiemogelijkheden en regelingen om het combineren van leren en werken te stimuleren. Zowel voor werkzoekenden, werknemers als werkgevers. Kijk voor een volledig overzicht op de volgende internet pagina: 5

6 Erkende leerbedrijven in het middelbaar beroepsonderwijs Het praktijkdeel van de opleiding wordt officieel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs vindt deze BPV plaats bij erkende leerbedrijven die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de betreffende kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Meer informatie over het Kenniscentrum PMLF en de erkenning tot leerbedrijf vindt u in Basis II van deze wegwijzer. Kwalificatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs Voor alle opleidingen is vastgelegd aan welke kennis, vaardigheden en competenties een deelnemer moet voldoen om een diploma te behalen. Deze opleidingseisen staan per beroep beschreven in zogenoemde kwalificatiedossiers. Binnen het mbo zijn er ongeveer 240 kwalificatiedossiers die samen de kwalificatiestructuur vormen. Deze kwalificatiestructuur wordt continu bijgehouden, zodat wat deelnemers moeten leren op school steeds overeenkomt met de behoefte van de arbeidsmarkt. Het kenniscentrum PMLF is mede-verantwoordelijk voor 12 van deze kwalificatiedossiers. Mocht u hier meer informatie over willen kunt u contact opnemen met de consultant in uw regio. Een kwalificatiedossier maakt verwachtingen duidelijk Onderwijsinstelling: Welke eisen worden gesteld aan een beginnend beroepsbeoefenaar? Deelnemer: Wat kan ik leren in deze opleiding? Bedrijven: Welke competenties kan ik verwachten van een beginnend beroepsbeoefenaar? Examinering in het middelbaar beroepsonderwijs Examineren is een manier om vast te stellen of een deelnemer voldoet aan de eisen om het diploma te behalen. Deze eisen zijn terug te vinden in het kwalificatiedossier. Scholen zijn verantwoordelijk voor de examinering van de deelnemer en bepalen hoe het examen eruit komt te zien. Een veel voorkomende examenvorm is de proeve van bekwaamheid waarbij door middel van simulaties, arbeidsproeven en het observeren van werkzaamheden gekeken wordt of deelnemers over de benodigde competenties beschikken. Een assessment is ook mogelijk. Hierbij maken deelnemers een werkstuk of praktijkopdracht. 6

7 2. Competentiegericht onderwijs Het is u vast niet ontgaan: de wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Dit vraagt om medewerkers die goed zijn opgeleid en hun vak verstaan, maar ook inzetbaar zijn op de langere termijn en flexibel kunnen omgaan met veranderende situaties. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot veranderingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs: de landelijke invoering van competentiegericht onderwijs (CGO). In een competentiegerichte opleiding 1 werkt de deelnemer tegelijkertijd aan zijn kennis, zijn vaardigheden en aan zijn beroepshouding. Veranderen en vernieuwen is een uitdaging. Vanaf 1 augustus 2011 moet competentiegericht onderwijs, volgens het ministerie van OC&W, de norm voor het beroepsonderwijs zijn. Middels diverse experimenten zijn de scholen zich al volop aan het voorbereiden op deze uitdaging. Ook bedrijven 2 zijn hierbij betrokken. Zij spelen niet alleen als afnemer, maar ook als coproducent een belangrijke rol bij de invoering van competentiegericht beroepsonderwijs. Competentiegericht onderwijs is geen onderwijsconcept. Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen hoe zij het onderwijs willen vormgeven (competentiegericht opleiden). Competenties en beroepsonderwijs Bij competentiegericht onderwijs geldt de ontwikkeling van competenties als basis. Het begrip competentie geeft echter nogal eens aanleiding tot verwarring. Het wordt regelmatig in verschillende context gebruikt. Soms wordt het exclusief gereserveerd voor persoonlijke kenmerken en soft skills, terwijl men in andere gevallen juist meer de vaktechnische en methodische vaardigheden met competenties aanduidt. Binnen het beroepsonderwijs gebruikt men de volgende begripsomschrijving voor competenties 3 : Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn opgebouwd uit onderliggende vaardigheden, kennis en houding en krijgen pas betekenis in de beroepscontext. Het beroepsonderwijs richt zich op drie soorten competenties: Beroepscompetenties: de vaardigheden, kennis en houding die iemand nodig heeft om een specifiek beroep uit te (blijven) voeren; Leercompetenties: de vaardigheden, kennis en houding die iemand nodig heeft om zichzelf te (blijven) ontwikkelen; Burgerschapcompetenties: de vaardigheden, kennis en houding die iemand nodig heeft om in de maatschappij te (blijven) functioneren. 1 Met een competentiegerichte opleiding bedoelen wij de methodiek die een school heeft gekozen om het competentiegerichte onderwijs ten uitvoer te brengen. Bijvoorbeeld het werken in projecten of blokken. 2 Waar bedrijf, bedrijven of bedrijfsleven staat kan ook instellingen gelezen worden 3 Bron: 7

8 Competentiegericht opleiden Als we het hebben over competentiegericht opleiden, dan spreken we die competenties aan die je nodig hebt om een beroep in de beroepspraktijk en in de maatschappij uit te kunnen oefenen. Zoals de MBO Raad 4 schrijft zijn bij het concept competentiegericht onderwijs de volgende kenmerken te onderscheiden 5 : het leren vindt voor een groot deel plaats in de (beroeps)praktijk; het onderscheid tussen theorie en praktijk vervaagt; een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dient als vertrekpunt voor de inrichting van de leerprocessen van de deelnemer. Onderwijsinstelling, bedrijf en deelnemer maken afspraken omtrent de te ontwikkelen competenties. In het POP wordt aangegeven welke competenties ontwikkeld dienen te worden om het gewenste (kwalificatie)niveau te kunnen bereiken en waar en hoe dit gaat gebeuren; er is oog voor leerkwaliteit van een praktijkleerplaats. Deze kwaliteit wordt bewaakt via: inhoudelijke selectie, goed geformuleerde opdrachten, door adequate begeleiding op de werkplek en door goede begeleiding door de opleiding (docent); de docenten zijn goed op de hoogte van de beroepspraktijk; er is ondersteuning van individuele leerervaringen van de deelnemer (door communicatie en feedback); reflectie wordt als onmisbaar onderdeel van het leer- en ontwikkelingsproces van de deelnemer gezien. De deelnemer en competentiegericht opleiden Competentiegericht opleiden speelt in op een leven lang leren. De deelnemer leert zelfstandig sturing te geven aan zijn eigen ontwikkeling. Hij leert zich blijvend te ontwikkelen en zich aan te passen aan de eisen die de werkgever en de maatschappij aan hem stellen. Realistisch onderwijs Het beroepsonderwijs wordt realistischer doordat de beroepspraktijk als uitgangspunt geldt. Om dit te realiseren is er goede afstemming nodig tussen bedrijf en de onderwijsinstelling. De school en competentiegericht opleiden Ook bij competentiegericht opleiden draagt de onderwijsinstelling de eindverantwoordelijkheid voor het gehele opleidingsproces, van instroom tot diplomering. Wel is er een sterke interactie tussen onderwijsinstelling en bedrijf nodig. De beroepspraktijk De beroepspraktijk dient als vertrekpunt voor leren en opleiden. Vragen uit de praktijk bepalen de inhoud van het beroepsonderwijs. Het leren op school is voorbereidend (basiskennis en vaardigheden) en aanvullend op de beroepspraktijkvorming. Integratie van theorie en praktijk Bij competentiegericht opleiden vormen opdrachten de bouwstenen van het onderwijs in plaats van aparte vakken. Er worden bijvoorbeeld opdrachten geformuleerd waarin theorie en praktijk samengaan. Ook vindt er afstemming plaats tussen leren op school en leren binnen een bedrijf (de beroepspraktijkvorming). Beoordelen Bij competentiegericht opleiden is beoordelen op de eerste plaats bedoeld om het leerproces te begeleiden en te sturen (ontwikkelingsgericht beoordelen). Belangrijk hierbij is dat competenties in samenhang worden beoordeeld. Naast ontwikkelingsgericht beoordelen bestaat er ook kwalificerend beoordelen. Deze beoordeling telt mee voor het uiteindelijke diploma. In nauw overleg met het bedrijf bepaalt de onderwijsinstelling de wijze waarop de beoordeling wordt ingevuld. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de onderwijsinstelling. 4 De MBO raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen (scholen) in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 5 Bron: Beroepspraktijkvorming: het organiseren van interactie, MBO Raad, december

9 Het bedrijf en competentiegericht opleiden Bedrijven willen competente mensen die hun vak verstaan, flexibel kunnen omgaan met veranderingen en zich verder kunnen ontwikkelen. Bij competentiegericht opleiden wordt er nauw samengewerkt met bedrijven en worden de werknemers van de toekomst opgeleid. De beroepspraktijk moet hierbij de uitdagende leerplaats worden met optimale leermogelijkheden. De kerntaken van een praktijkbegeleider zullen niet veranderen. Hij creëert de leeromgeving, begeleidt en beoordeelt de deelnemer. De activiteiten die deze kerntaken vereisen zullen bij competentiegericht opleiden wel veranderen. Als activiteiten onderscheiden wij: inspireren en motiveren, organiseren, faciliteren en verankeren (o.a. reflecteren). Leeromgeving Het leerproces is het meest succesvol, wanneer er een actieve rol is weggelegd voor de deelnemer. De deelnemer is actief bezig met de leerstof en leert in een werkomgeving die aansluit bij wat er wordt geleerd. Wanneer de deelnemer actief bezig is met de leerstof in een reële beroepssituatie, wordt de nieuwe informatie gekoppeld aan de bestaande voorkennis. De leervraag van de deelnemer staat hierbij centraal. Voor de praktijkbegeleider betekent dit denken vanuit de leervraag, niet vanuit het aanbod. De deelnemer is zijn gesprekspartner, zijn klant. Als praktijkbegeleider zorg je ervoor dat er goede leercondities zijn Begeleiden Zien dat je als deelnemer succes hebt en dat je competenter bent geworden, maakt het leren leuk. Tegelijkertijd is het ook goed om te zien waar je verbeterpunten liggen, zodat je daaraan kunt werken. Op deze manier werkt competentiegericht opleiden als een opwaartse spiraal. Bij competentiegericht onderwijs moet daarom voldoende ruimte en aandacht zijn voor evaluatieen voortgangsgesprekken, ook bij de beroepspraktijkvorming. Praktijkbegeleiders zullen daarom regelmatig begeleidingsgesprekken voeren met de deelnemer. Beoordelen Voorheen werd er vooral beoordeeld op producten en uitvoering. Bij competentiegericht onderwijs gaat het ook om de ontwikkeling van competenties (het proces). Vaardigheden, kennis en houding worden integraal beoordeeld. De beoordeling is een afspiegeling van wat er in de beroepspraktijk wordt gevraagd. De praktijkbegeleider speelt hierbij dan ook een cruciale rol. De onderwijsinstelling zal hem hierin bijstaan. De toekomst Competentiegericht onderwijs en competentiegericht opleiden is gericht op de verbetering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Hierbij is een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven essentieel. Wanneer alle betrokken partijen goed samenwerken en competentiegericht onderwijs een succes wordt, brengt de toekomst ons: een sterk bedrijfsleven, een competente beroepsbevolking en professioneel onderwijs. 9

10 3. Rolverdeling bij de Beroeps Praktijkvorming (BPV) Leerbedrijven, onderwijsinstellingen en Kenniscentrum PMLF hebben allemaal een aandeel in de beroepspraktijkvorming (BPV). Hierbij is samenwerking tussen de genoemde partijen belangrijk voor de kwaliteit van dit praktijkdeel van de opleiding. Wat wordt er van de betrokken leerbedrijven, onderwijsinstellingen en het kenniscentrum verwacht? De belangrijkste taken van de drie partijen vindt u hieronder. Rol onderwijsinstelling Een onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding. Dit betekent dat elke onderwijsinstelling zelf mag bepalen hoe ze haar onderwijs inricht. Wat wel vastligt is het wat, dit zijn de eisen uit het kwalificatiedossier. Een voorwaarde voor diplomering is dat de deelnemer aan het einde van de opleiding voldoet aan de eisen uit het kwalificatiedossier. Het eindresultaat staat dus vast, maar de weg er naartoe niet. Ook de invulling van de BPV is een taak van de onderwijsinstelling. Samenwerking met het leerbedrijf is hierin zeer belangrijk. De rol van de onderwijsinstelling in het kort: uitvoeren van de opleiding (bepalen van de inhoud); examinering en diplomering; bewaken van de voortgang van de opleiding; registratie van de resultaten van de deelnemer; contact onderhouden met leerbedrijven; opstellen van een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). Rol leerbedrijf Het leerbedrijf dient de deelnemer een goede en veilige werkomgeving te bieden waarin de deelnemer werkzaamheden kan uitvoeren die gericht zijn op de opleiding. Tevens zorgt het bedrijf voor een begeleider die deskundig is op het vakgebied en beschikt over pedagogische/didactische vaardigheden. Het leerbedrijf onderhoudt contact met de onderwijsinstelling over de voortgang van de BPV en veelal wordt het leerbedrijf betrokken bij de beoordeling van de deelnemer. Het leerbedrijf voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in het reglement erkenning leerbedrijven. De rol van het leerbedrijf in het kort: aanbieden van relevante werkzaamheden; begeleiden van de deelnemer; contact onderhouden met de onderwijsinstelling; op verzoek van de onderwijsinstelling: beoordelen van de deelnemer; (mede)ondertekenen van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst; contact onderhouden met het kenniscentrum PMLF. Rol Kenniscentrum PMLF Kenniscentrum PMLF ondersteunt en adviseert het leerbedrijf gedurende het opleidingstraject. Dit gebeurt door middel van individuele gesprekken met de consultant. Ook biedt Kenniscentrum PMLF trainingen voor begeleiders aan. Nieuwe leerbedrijven die deelnemers willen opleiden in de praktijk kunnen door het kenniscentrum erkend worden als leerbedrijf. De erkenning heeft een looptijd van vier jaar. Daarnaast volgt kenniscentrum PMLF de ontwikkelingen in de beroepen en op de arbeidsmarkt en houdt op deze wijze de opleidingen (de kwalificatiestructuur) actueel. Meer informatie over het kenniscentrum PMLF vindt u in Basis II van deze wegwijzer 10

11 De deelnemer Uiteraard heeft de onderwijsdeelnemer ook een rol in het geheel. De deelnemer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het correct uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden. Ook het aanpassen van zijn gedrag aan de heersende normen van het leerbedrijf vallen onder deze verantwoordelijkheid. De rol van de deelnemer in het kort: ondertekenen van de beroepspraktijkvormingsovereenkomsten (BPVO); nakomen van de afspraken die gemaakt zijn met het leerbedrijf; nakomen van de afspraken die gemaakt zijn met de onderwijsinstelling. Meer informatie over de rechten en plichten van jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs kunt u vinden bij de website van de jongerenorganisatie beroepsonderwijs JOB: Kijk ook eens bij de brochures van JOB: Stagehandleiding, Stagewijzer, Leerwerktraject. 11

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

10 speerpunten onderwijs VHG

10 speerpunten onderwijs VHG 10 speerpunten onderwijs VHG 1. BPV bedrijf Een goed BPV bedrijf is cruciaal. De VHG is van mening dat bedrijven aan een minimum aantal eisen moet voldoen. Zo moeten goede begeleiding door een opgeleide

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV)

BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV) BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV) GIDS VOOR LEERBEDRIJVEN EN -INSTELLINGEN BPV informatie van bpv-gids voor leerbedrijven en -instellingen 1 Inhoud 1. De opleidingen van ROC Leiden... 4 2. Ons onderwijs...

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen 10 speerpunten voor Goed groen onderwijs Branchevereniging voor ondernemers in het groen Onderwijs krijgt op veel verschillende manieren vorm in ons land. Waar moet Goed groen onderwijs aan voldoen? In

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming Zorghulp. Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 1

Beroepspraktijkvorming Zorghulp. Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 1 Beroepspraktijkvorming Zorghulp Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 1 Auteurs Nicolien van Halem Henny de Leeuw Tera Stuut Johan van t Wout Beroepspraktijkvorming Zorghulp Praktijkopdrachten voor

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd.

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. BEGRIPPENLIJST Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. Aequor Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.5 van de WEB *, die zorgt voor

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll Wellantcollege MBO, Cursussen & Trainingen Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer tel: 0297 32 46 88 fax: 0297 34 54 19 E-mail: mbo.aalsmeer@wellant.nl

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17435 29 juni 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via:

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: juli 2013 1 Downloaden Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: www.examenwerk.nl Klik op over Examenwerk -> Hoe werkt Examenwerk -> Openbaar downloadcentrum -> Horeca (hier vindt u de Powerpoint)

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI. Mensen en kennis voor de toekomst

Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI. Mensen en kennis voor de toekomst Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI Mensen en kennis voor de toekomst In de installatiebranche draait alles om mensen. Om precies te zijn: om mensen met kennis. De uitdagingen waar we de komende jaren voor

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april Visie op examinering De Bve Raad en de AOC Raad willen met deze notitie hun visie op examinering uitdragen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beide organisaties in een open dialoog met relevante

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK. Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van

MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK. Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges.

Nadere informatie

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) ALGEMEEN Bij Triodus doen we ons werk met hart en ziel, omdat we van ons vak houden, maar ook omdat we onze eigen talenten blijven ontwikkelen en nieuwsgierig in het leven staan. Dialoog en participatie

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Onderwijs in het MBO. Opbouw deelnemerspopulatie op 1-10-2007 naar leerweg

Onderwijs in het MBO. Opbouw deelnemerspopulatie op 1-10-2007 naar leerweg Onderwijs in het MBO Over onderwijsontwikkelingen in het MBO is erg veel te doen, maar hoe zit het MBO eigenlijk in elkaar? Onderstaand artikel schetst een beeld van het MBO, zodat begrippen als Crebo-code,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

beroepspraktijkvorming

beroepspraktijkvorming Draaiboek voor beroepspraktijkvorming Beroepsonderwijs op uw werkvloer Dit draaiboek geeft u een handzaam overzicht van de aspecten waar uw organisatie mee te maken krijgt als u praktijkplekken biedt aan

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider juli 2013 Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider 2013 Kenwerk 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Overzicht van het profiel... 6 4 Kerntaak en werkprocessen Praktijkopleider...

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt Wat maak jij morgen mee MBO incl. Sierteelt Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Stageplan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 12 augustus 2015

Stageplan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 12 augustus 2015 Stageplan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 12 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Maatschappelijke stage... 3 3. SDV (VMBO)... 6 4. Erkend leerbedrijf...

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

BBL opleiding en stages doktersassistent

BBL opleiding en stages doktersassistent BBL opleiding en stages doktersassistent Een opleiding tot doktersassistent kan op verschillende manieren gevolgd worden. Het kan verkort, in deeltijd, schriftelijk of een combinatie. Het kan via een beroeps

Nadere informatie

BPV-Handboek Markiezaat College 2015-2016

BPV-Handboek Markiezaat College 2015-2016 BPV-Handboek Markiezaat College BEROEPSPRAKTIJKVORMING INFORMATIE VOOR PRAKTIJKOPLEIDERS EN STUDENTEN GEBASEERD OP HET MBO PROTOCOL 2015-2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Doel en

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

PRAKTIJKINFORMATIEGIDS

PRAKTIJKINFORMATIEGIDS PRAKTIJKINFORMATIEGIDS Voorwoord De afgelopen periode is door een afvaardiging vanuit het werkveld kinderopvang, de directies van de ROC s in Gelderland en de adviseur van Calibris met veel betrokkenheid

Nadere informatie

Competent Communiceren

Competent Communiceren onderwijs dat werkt Handreiking Competent Communiceren Inhoud Inleiding 3 I Hoe communiceren scholen over de vernieuwing? 4 II Twaalf tips voor Competent Communiceren 6 III Voorbeeldteksten 10 - Algemeen

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis BPV in de schijnwerkpers BPV-protocol Volgens Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW zijn

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie