Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel"

Transcriptie

1 faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011

2 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Profiel nieuwe inwoners 5 3. Woonsituatie nieuwe inwoners Reden verhuizing en motieven keuze platteland en gebied Zoek- en keuzeproces Beelden Tevredenheid met keuze Samenvatting 20

3 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 3 Waarom gaat iemand in Ferwerderadiel wonen? Om dat te achterhalen heeft de RUG in samenwerking met de gemeente een groot onderzoek uitgevoerd onder nieuwe vestigers in de periode De resultaten zijn vergeleken met vergelijkbare onderzoeken in drie andere gemeenten in Noord-Nederland en met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe vestigers zijn gemiddeld genomen jong, hebben (nog) geen kinderen en zijn hoog opgeleid. De werkzame respondenten werken vaak in onderwijs, zorg en commerciële dienstverlening en minder vaak in industrie en handel en nauwelijks in de landbouw. Ferwerderadiel is voor de nieuwe inwoners een pendel gemeente. Ze worden in belangrijke mate aangetrokken door de beschikbaarheid van een geschikte woning en de landschappelijke kwaliteiten van Ferwerderadiel, met name de nabijheid van water komt daarbij naar voren.

4 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 4 1. Inleiding Dit onderzoek onder nieuwe inwoners van gemeente Ferwerderadiel is uitgevoerd door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de gemeente Ferwerderadiel. In het najaar van 2009 is een vragenlijst per post verspreid onder huishoudens die zich in de periode vanuit een andere gemeente in gemeente Ferwerderadiel hebben gevestigd. De adresselectie is gemaakt door de afdeling Burgerzaken, die ook het versturen van de vragenlijsten heeft verzorgd. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek. De verschillende onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen worden achtereenvolgens besproken: wie zijn de nieuwe inwoners, wat is hun woonsituatie, wat was de reden van de verhuizing en wat waren hun motieven om zich in dit gebied te vestigen, hoe zag hun zoek- en keuzeproces eruit, wat is hun beeld van het gebied en tenslotte, hoe tevreden zijn ze met hun keuze? Waar mogelijk worden de uitkomsten vergeleken met cijfers afkomstig uit andere bronnen om ze van meer context te voorzien. Soms is dat een vergelijking met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en vaak kan ook worden vergeleken met de uitkomsten in drie andere gemeenten in het Noorden waar hetzelfde onderzoek is uitgevoerd (De Marne, Menterwolde en Reiderland). Dit zijn alle drie gemeenten waar in de toekomst rekening moet worden gehouden met bevolkingskrimp en net als Ferwerderadiel echte plattelandsgemeenten zonder grote kern. Alleen de opvallende uitkomsten worden in de tekst besproken. Respons en representativiteit In totaal zijn 500 vragenlijsten verstuurd. Daarvan zijn 127 met behulp van de bijgesloten antwoordenvelop teruggestuurd en ingevoerd in het databestand, een responspercentage van 25%. In aanvulling op de in de inleiding genoemde selectiecriteria is in de gemeente Ferwerderadiel door de gemeente zelf ervoor gekozen het bestand zoveel mogelijk uit mensen te laten bestaan die nog niet eerder in de gemeente gewoond hebben, mensen die jarenlang elders hebben gewoond zijn wel meegenomen in de selectie. Dit aanvullende selectiecriterium bemoeilijkt de vergelijking met de andere drie gemeenten. Vervolgens is de vraag van belang of de respondenten een representatieve vertegenwoordiging van de totale populatie nieuwe inwoners in de betreffende periode vormen. Deze vraag kan voor een deel beantwoord worden door de leeftijd en herkomst van de verhuizers te vergelijken met cijfers van de totale groep nieuwe inwoners van gemeente Ferwerderadiel (CBS, voor de periode ). Tabel 1 laat zien dat in het onderzoeksbestand de leeftijdsgroep jaar ondervertegenwoordigd is, terwijl de leeftijdsgroep oververtegenwoordigd is. Een mogelijke verklaring is dat de oudere groep meer bereid is mee te werken aan een dergelijk onderzoek en misschien ook meer tijd ter beschikking heeft om dat te doen. Verder blijkt uit tabel 3 dat in het onderzoeksbestand verhuizers uit aangrenzende gemeenten en de stad Leeuwarden zijn ondervertegenwoordigd, terwijl verhuizers van buiten Noord- Nederland oververtegenwoordigd zijn.

5 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 5 2. Profiel nieuwe inwoners Demografische kenmerken Dit deel beschrijft de samenstelling van de groep respondenten. Tabel 1 toont de leeftijdsverdeling. Het grootste aandeel, ongeveer een derde, van de nieuwe inwoners in het onderzoek wordt gevormd door de leeftijdsgroep jaar. De vergelijking met de huidige inwoners van Ferwerderadiel laat zien dat de respondenten over het geheel genomen jonger zijn. De helft van de huishoudens in het onderzoek wordt gevormd door een echtpaar of vaste partners zonder kinderen. Als we de groep huishoudens zonder kinderen nader bekijken en combineren met leeftijd blijkt dat 40% van deze groep in de leeftijdsgroep valt. Een groep dus die in de toekomst mogelijk nog een gezin gaat stichten. Dit is vergelijkbaar met het aandeel in de andere drie gemeenten. In vergelijking met de huishoudensamenstelling van de huidige inwoners valt op dat de respondenten minder vaak deel uitmaken van een eenpersoonshuishouden en ook minder vaak van een meerpersoonshuishouden met kinderen, terwijl ze relatief vaker deel uitmaken van een meerpersoonshuishouden zonder kinderen. Bijna de helft van de respondenten heeft een HBO of universitaire opleiding afgerond. Bijna een derde geeft als hoogst voltooide opleiding Havo of MBO aan. De nieuwkomers lijken dus een relatief hoogopgeleide groep te zijn. Echter, de mogelijkheid bestaat dat hogeropgeleiden de vragenlijst verhoudingsgewijs vaker hebben ingevuld dan lageropgeleiden, ook omdat het gaat om een vrij lange, schriftelijke vragenlijst. Of dit het geval is kan niet gecontroleerd worden, omdat bij CBS Statline geen gegevens over het opleidingsniveau van de groep nieuwe inwoners beschikbaar zijn.

6 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 6 Tabel 1. Demografische kenmerken nieuwe inwoners (in %) Enquête CBS cijfers Leeftijd Ferwerderadiel nieuwe inwoners ( ) CBS cijfers huidige inwoners Ferwerderadiel (2009) jaar 25 39*** 14** jaar jaar jaar jaar en ouder Huishoudenssamenstelling Eenpersoonshuishouden 21-28*** 18 Meerpersoons zonder kinderen Meerpersoons met kinderen Opleiding Basisschool/LBO/ MAVO/VMBO HAVO/MBO/VWO HBO/Universiteit Enquête drie andere noordelijke gemeenten Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chikwadraat) 1 Sociaaleconomische kenmerken De verdeling van het netto maandinkomen per huishouden in tabel 2 laat zien dat bijna de helft van de respondenten aangeeft in de groep 1250 tot 2500 euro per maand te vallen. Een derde heeft een inkomen tussen de 2500 en 4000 euro. Dit komt overeen met de verdeling in de andere drie gemeenten. In het SCP rapport Het platteland van alle Nederlanders is de inkomensverdeling van verhuizers naar het platteland in Nederland als geheel opgenomen. Hoewel door een andere indeling van de categorieën een directe vergelijking lastig is, kan wel worden geconcludeerd dat de inkomens van onze respondenten over het geheel genomen lager zijn. Dan de vraag: hoe wordt dit inkomen verdiend? 58% van de respondenten geeft aan loondienst als belangrijkste bron van inkomsten te hebben. 7% verdient het inkomen met een eigen bedrijf. In de categorie anders vallen met name mensen die meerdere bronnen van inkomsten hebben en mensen die aangeven dat alleen hun partner werkt. De vraag naar de belangrijkste bron van inkomsten is gericht op de respondent zelf. Daarom is ook gevraagd of de partner werkt. Door deze twee vragen te combineren kan worden vastgesteld dat 55% van de respondenten in een meerpersoonshuishouden deel uit maakt van een tweeverdienershuishouden. Deze groep werkt zelf in loondienst of heeft een eigen bedrijf en geeft aan dat hun partner ook werkt. In 19% van de gevallen werkt één van beide partners. In 21% van de gevallen heeft geen van beide partners betaald werk. 1 Met de chi-kwadraat wordt getoetst of de verdeling over de verschillende categorieën voor een kenmerk significant verschilt van de verdeling in het enquêtebestand. Significant betekent in dit geval dat het verschil niet op toeval berust.

7 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 7 Aan de mensen in loondienst of met een eigen bedrijf is gevraagd in welke plaats ze werken. Meer dan een derde is werkzaam in de stad Leeuwarden. 17% werkt in aangrenzende gemeenten en eveneens 17% werkt elders in de provincie. 13% is werkzaam in de gemeente zelf. Ferwerderadiel is voor de nieuwe inwoners dus duidelijk een pendel gemeente. In de vergelijking met de huidige inwoners van de gemeente komt naar voren dat de respondenten minder vaak in de gemeente zelf of aangrenzende gemeenten werken, terwijl ze verhoudingsgewijs vaker in Leeuwarden of elders in de provincie werkzaam zijn. Naast de plaats waar mensen werkzaam zijn is ook gevraagd in hoeverre mensen thuis werken. 68% van de respondenten in loondienst of met een eigen bedrijf geeft aan nooit thuis te werken. 12% doet dit minder dan één dag per week. Daar tegenover staat een groep van 20% die zegt minimaal één dag per week tot meestal thuis te werken. Dit is vergelijkbaar met de andere drie gemeenten. Aan de mensen die in loondienst werken of een eigen bedrijf hebben is verder gevraagd aan te geven in welke sector ze werkzaam zijn. De sector die eruit springt is de zorg, maar liefst 27% van de werkzame respondenten werkt in deze sector. De vergelijking met de verdeling in sectoren van het werkzame deel van de huidige inwoners van de gemeente wordt enigszins bemoeilijkt doordat in deze indeling sommige sectoren niet zijn meegenomen en andere zijn samengenomen. Duidelijk wordt in ieder geval dat de respondenten vaker in zorg, de overige commerciële dienstverlening en het onderwijs werkzaam zijn, en minder vaak in de landbouw en visserij, industrie en handel dan de huidige inwoners.

8 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 8 Tabel 2. Sociaaleconomische kenmerken nieuwe inwoners (in %) Enquête CBS cijfers Enquête drie Netto maandinkomen huishouden (in euro s) Ferwerderadiel huidige inwoners Ferwerderadiel (2005) < > Bron van inkomsten Loondienst Eigen bedrijf 7-13 Uitkering 7-11 AOW/Pensioen Anders 9-7 Locatie werk In de gemeente zelf 13 28*** 18 In aangrenzende gemeenten In de stad Leeuwarden Elders in de provincie Elders in Noord- Nederland Elders in Nederland Op diverse plaatsen 4-4 Anders 3-8 andere noordelijke gemeenten Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chikwadraat) 2 Voor de drie Groningse gemeenten is dit de stad Groningen

9 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 9 Tabel 2. (vervolg) Enquête CBS cijfers Enquête drie Ferwerderadiel huidige inwoners Ferwerderadiel andere noordelijke gemeenten (2005) Werkzaam in sector Landbouw en visserij Industrie Nutsbedrijven Bouw 5-5 Handel en reparatie Overige commerciële dienstverlening (naast handel) Horeca 4-2 Vervoer en 3-5 communicatie Financiële instellingen 4-2 Zakelijke 8-10 dienstverlening Overige 10-8 dienstverlening Overige niet-commerciële dienstverlening (naast onderwijs en zorg) Openbaar bestuur 8-7 Onderwijs Zorg Anders 3 3 7

10 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 10 Woongeschiedenis De respondenten is ook gevraagd een overzicht te geven van hun woongeschiedenis. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat 7% van de respondenten eerder in (de huidige) gemeente Ferwerderadiel gewoond heeft. Dit is een kleiner aandeel dan in de andere drie gemeenten, waarschijnlijk veroorzaakt doordat in Ferwerderadiel geprobeerd is het bestand zoveel mogelijk uit mensen te laten bestaan die nog niet eerder in de gemeente gewoond hebben (zie ook de inleiding). Daarnaast is ook gekeken naar de woonplaats voor de verhuizing naar Ferwerderadiel. De respondenten hebben zelf aangegeven of het daarbij om een stad of een dorp ging. Na analyse blijkt dat 40% vanuit de stad naar Ferwerderadiel verhuisd is, 61% woonde al op het platteland voordat ze naar Ferwerderadiel verhuisden. Deze verdeling is vergelijkbaar met die in de andere drie gemeenten. Vervolgens zijn de woonplaatsen voor de verhuizing gecategoriseerd. In tabel 3 is te zien dat iets meer dan een derde van de respondenten vanuit een woonplaats buiten Noord-Nederland komt. 27% van de respondenten komt vanuit een aangrenzende gemeente. In vergelijking met de drie andere gemeenten valt op dat in Ferwerderadiel een groter aandeel vanuit elders in de provincie komt, terwijl een kleiner aandeel elders uit Noord-Nederland afkomstig is. Tabel 3. Herkomst nieuwe inwoners (in %) Enquête Woonplaats voor verhuizing In een aangrenzende gemeente Ferwerderadiel CBS cijfers nieuwe inwoners ( ) Enquête drie andere 27 35*** 27** De stad Leeuwarden Elders in de provincie Elders in Noord- Nederland Elders in Nederland Anders (bijv. buitenland) 2-6 noordelijke gemeenten Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chikwadraat) 3 Voor de drie Groningse gemeenten is dit de stad Groningen

11 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 11 Nu een globaal beeld is verkregen van wie de respondenten zijn en waar ze vandaan komen is de vraag van belang: kenden ze het gebied (gedefinieerd als de gemeente met omliggende gemeenten) voorafgaand aan de verhuizing al uit eigen ervaring? Voor bijna 60% van de respondenten is dit het geval. Aan de respondenten die het gebied al uit eigen ervaring kenden is gevraagd op welke manier dit was, hierbij konden zij meerdere antwoorden aangeven. Uit de antwoorden blijkt dat ongeveer een derde van deze groep eerder in het gebied heeft gewoond. 46% kent het gebied door bezoek aan familie of vrienden. Vakantie en recreatie blijkt ook een redelijk grote rol te spelen, ongeveer een vijfde kent het gebied op deze manier. Slechts 15% kent het gebied door het werk.

12 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > Woonsituatie nieuwe inwoners Uit de analyse van de woonsituatie van de respondenten blijkt dat 68% in een koopwoning woont, 32% woont in een huurwoning. De helft woont in een vrijstaande woning. 24% woont in een twee-onder-een-kapwoning, 21% in een tussen- of hoekwoning en 5% in een appartement. De respondenten is ook gevraagd naar de ligging van de woning. De grootste groep (42%) geeft aan aan de rand van het dorp te wonen, 37% woont in de dorpskern. 11% woont in het dorp in een woonwijk(je) en 10% woont buiten de bebouwde kom. Van een groot deel van de respondenten weten we ook hoe oud de woning is waar ze wonen. De grootste groep (31%) wordt gevormd door woningen gebouwd in de periode % woont in een woning gebouwd tussen Eveneens 20% woont in nieuwe nieuwbouw gebouwd na het jaar % woont in een woning gebouwd voor 1900 en 12% woont in een woning uit de periode

13 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > Reden verhuizing en motieven keuze platteland en gebied De redenen voor de verhuizing staan weergegeven in tabel 4. Respondenten konden meerdere antwoorden geven. Er is een grote diversiteit aan redenen. Twee redenen die duidelijk naar voren komen zijn huwelijk of samenwonen (32%) en weg uit de stad (25%). De redenen wijken niet af van die van de respondenten in de andere drie gemeenten, alleen verhuizen vanwege huwelijk of samenwonen komt vaker voor in Ferwerderadiel dan in de andere drie gemeenten. Tabel 4. Reden voor de verhuizing (in %) Enquête Ferwerderadiel Huwelijk of samenwonen 32 23* Weg uit de stad Vorige woning Verandering t.a.v. werk Pensioen Vorige buurt 9 13 Zelfstandig gaan wonen 8 5 Scheiding/verbreken relatie/overlijden partner 5 7 Te hoge woonlasten 4 6 Gezondheid 2 3 Dichterbij familie willen wonen 2 4 Kinderen uit huis gegaan 1 3 Gezinsuitbreiding - 2 Enquête drie andere noordelijke gemeenten Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chikwadraat) De respondenten is ook de (open) vraag gesteld: waarom bent u juist in dit gebied gaan wonen? De antwoorden op deze vraag zijn gecategoriseerd, de categorieën komen voort uit de gegeven antwoorden en zijn ook gebaseerd op categorieën die in vergelijkbare onderzoeken worden gebruikt. Respondenten konden meerdere redenen aangeven, daarom tellen de percentages niet op tot 100% (zie tabel 5). De meest genoemde reden (26%) om zich juist in dit gebied te vestigen zijn kenmerken van de woning. Vaak gaat het om het aanbod van een specifieke woning, zoals blijkt uit: betaalbare leuke woning aan het water, hier stond het huis dat ons aansprak, en hier was een vrije kavel aan het water. De fysieke kwaliteiten van de leefomgeving worden door 24% van de respondenten genoemd als reden voor vestiging in dit gebied. Voorbeelden daarvan zijn ruimte, water en mooi gedeelte van Friesland. In 15% van de gevallen was de vestiging bij de partner de reden om in dit gebied te gaan wonen. 12% noemt werk of de bereikbaarheid of nabijheid van het werk als reden om voor dit gebied te kiezen. Eveneens 12% noemt de lage(re) huizenprijzen en 11% noemt de nabijheid van familie en vrienden als motief voor vestiging.

14 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 14 De respondenten is ook de meer algemene open vraag voorgelegd: waarom wilde u op het platteland (blijven) wonen? De antwoorden op deze vraag zijn op dezelfde wijze gecategoriseerd. Respondenten konden meerdere redenen aangeven, daarom tellen de percentages ook in dit geval niet op tot 100% (zie tabel 5). De belangrijkste reden om op het platteland te willen (blijven) wonen zijn voor deze nieuwe inwoners van gemeente Ferwerderadiel de fysieke kwaliteiten van de leefomgeving, deze reden wordt door de helft van de respondenten genoemd. Voorbeelden daarvan zijn ruimte, natuur, vergezichten en stilte. 41% noemt rust als reden om het platteland te willen wonen. Eveneens belangrijk zijn de sociale kwaliteiten van de leefomgeving, genoemd door 20% van de respondenten. Hierbij worden zaken genoemd als vrijheid, gemeenschap en kleinschaligheid. 11% noemt als reden bekendheid met het platteland, bijvoorbeeld daar voelen we ons thuis en zijn we opgegroeid. 10% noemt als reden de manier van leven, voorbeelden van antwoorden zijn ben een dorpsmens en minder gehaast leven. Woningkenmerken worden in Ferwerderadiel minder vaak dan in de andere drie gemeenten genoemd als reden om naar het platteland te verhuizen.

15 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 15 Tabel 5. Motieven voor vestiging in dit gebied en voor vestiging op het platteland (in %) Motieven voor vestiging in dit gebied Motieven voor vestiging op het platteland Enquête Ferwerderadiel Enquête drie andere noordelijke gemeenten Enquête Ferwerderadiel Enquête drie andere noordelijke gemeenten Kenmerken van de * woning Fysieke kwaliteiten leefomgeving Vestiging bij partner Werk Huizenprijzen Nabijheid familie en vrienden Bekendheid met gebied Sociale kwaliteiten leefomgeving Rust Geografische ligging Manier van leven Bekendheid 2 - ** 11 9 platteland Voorzieningen Bereikbaarheid Pushfactoren stad Andere gebiedsspecifieke kwaliteiten Vanwege de kinderen Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chi-kwadraat)

16 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > Zoek- en keuzeproces Iets meer dan 80% van de respondenten heeft actief voor de huidige woning gekozen. 13% is bij hun partner ingetrokken die al een huis in de gemeente had en een kleine groep heeft om andere redenen geen bewuste keuze voor een woning kunnen maken. De analyses van het zoek- en keuze proces zijn alleen gemaakt voor de groep die deze keuze actief heeft gemaakt. De zoektijd naar de nieuwe woning loopt uiteen van 0 tot 300 maanden, met een gemiddelde van 13 maanden. Dit is vergelijkbaar met de andere drie gemeenten. Daarbij geldt dat de meeste respondenten een duidelijke voorkeur lijken te hebben voor wonen op het platteland, voor slechts 14% was het ook een optie om in de stad te blijven of te gaan wonen. 24% geeft aan vooral graag in dit gebied (deze gemeente of omliggende gemeenten) te willen wonen, voor 28% was zowel het gebied als het huis en de ligging belangrijk en bijna de helft geeft aan vooral op te zoek te zijn geweest naar een bepaald soort huis en ligging. Dit is vergelijkbaar met de andere drie gemeenten. Om specifiekere informatie te verkrijgen over wat belangrijk was in de keuze voor de woning is gevraagd hoe belangrijk een aantal woningkenmerken hierin waren. Een duidelijke meerderheid ziet het type woning (vrijstaand, tussenwoning, etc.), de grootte van de tuin of buitenruimte, grootte van de woning, prijs van de woning, ligging van de woning, de bouwstijl van de woning en de staat van onderhoud van de woning als belangrijk. Voor ongeveer een derde van de respondenten is de bouwperiode van de woning belangrijk. Deze percentages komen overeen met die in de andere drie gemeenten, een uitzondering is de grootte van de tuin of buitenruimte, in Ferwerderadiel vindt een kleiner aandeel van de respondenten dat belangrijk, 71% tegenover 83% in de andere gemeenten. De respondenten is ook de vraag voorgelegd hoe belangrijk verschillende kenmerken van de woonomgeving waren in de keuze voor de woning in de gemeente. Tabel 6 geeft de uitkomsten weer door middel van het percentage respondenten dat een kenmerk als belangrijk of erg belangrijk heeft aangemerkt. Een grote meerderheid van de nieuwe inwoners van Ferwerderadiel noemt de nabijheid van een grotere plaats, de aanwezigheid van voorzieningen in het dorp, het soort landschap, nabijheid van water, veiligheid, rust, ruimte en privacy als belangrijk in de keuze. Er zijn ook een aantal verschillen met de uitkomsten in de drie andere noordelijke gemeenten. Voor nieuwe inwoners van Ferwerderadiel zijn de nabijheid van een natuurgebied, de nabijheid van bos, de mate waarin religie een rol speelt in het dorp minder belangrijk dan voor de nieuwe inwoners in de drie andere gemeenten. Nabijheid van water en het gegeven dat er een actief verenigingsleven leek te zijn waren voor nieuwe inwoners van Ferwerderadiel juist belangrijker dan voor nieuwe inwoners van de drie andere gemeenten.

17 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 17 Tabel 6. Belang kenmerken woonomgeving in keuze woning (% belangrijk) Enquête Ferwerderadiel Enquête drie andere noordelijke gemeenten Bereikbaarheid van werk Nabijheid van grotere plaats Beschikbaarheid OV Aanwezigheid winkel dagelijkse boodschappen in dorp Aanwezigheid basisschool in dorp Aanwezigheid voorzieningen in dorp (bijv sport, huisarts, dorpshuis) Soort landschap Nabijheid natuurgebied 45 59* Nabijheid water (bijv. een meer, de 60 44* Waddenzee) Nabijheid bos 17 38*** Het imago van het dorp of gebied Veiligheid Rust Ruimte Privacy De status die het wonen in het dorp of gebied heeft De mate waarin religie een rol speelt in het 9 14* dorp Nabijheid van familie en vrienden Bewoners leken een open houding t.o.v nieuwkomers te hebben Er woonden veel nieuwkomers Er woonden mensen met dezelfde manier van leven als ikzelf Bewoners leken onderling veel contact te hebben Bewoners leken onderling vooral hun eigen gang te gaan Er leek een actief verenigingsleven te zijn 33 22** Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chi-kwadraat)

18 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > Beelden Om het beeld dat de nieuwe inwoners van hun woongebied hebben te onderzoeken is hen de vraag voorgelegd: welke vier woorden komen het eerst bij u op als u aan het gebied waarin u woont denkt? Per woord konden ze aangeven of het een positieve, neutrale of negatieve betekenis voor hen heeft. De vijf meest genoemde positieve en negatieve associaties zijn weergegeven in tabel 7. Tabel 7. De vijf meest genoemde positieve en negatieve associaties met het woongebied (in % van de in totaal 441 genoemde associaties) Positieve associaties Negatieve associaties Ruimte 10 Wind 1 Rust 10 Afstand 1 Natuur 5 Reizen 1 Vrij(heid) 3 Sociale controle 1 Uitzicht 2 Voorzieningen 0,5 De respondenten is vervolgens ook gevraagd of ze nu een ander beeld van het gebied hebben dan voordat ze naar Ferwerderadiel verhuisden. Voor ongeveer een kwart van de respondenten is dit het geval. In bijna de helft van de gevallen is het beeld sinds de verhuizing positiever geworden, ongeveer een derde geeft een negatieve verandering van hun beeld aan, in de overige gevallen is het beeld veranderd maar is het niet positiever of negatiever geworden. De positieve verandering van het beeld heeft vaak betrekking op sociale aspecten. Mensen noemen zaken als geweldige buurt met veel sociale contacten, grotere vrijheid in denken en ruimte naar anderen toe dan ik verwachtte, Friezen zijn veel vriendelijker dan ik verwachtte. Ook meer fysieke aspecten als mooi gebied en de zee en ook de rust komen naar voren. Ook meer algemene dingen als het is nog leuker wonen dan we verwacht hadden worden genoemd. De negatieve verandering van het beeld heeft in een aantal gevallen betrekking op sociale aspecten, bijvoorbeeld men accepteert geen import of mensen zijn iets stugger dan ik had gedacht. Ook het gebrek aan werkgelegenheid komt naar voren.

19 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > Tevredenheid met keuze Tenslotte is de vraag ook van belang hoe tevreden de nieuwe inwoners nu zijn met hun keuze voor vestiging in Ferwerderadiel. Op de vraag geef aan hoe tevreden u bent met het wonen in deze gemeente geven de respondenten gemiddeld een 7,8, op een schaal van 1 tot 10. Dit cijfer komt overeen met de score in de drie andere gemeenten. Aan de respondenten is gevraagd of bepaalde aspecten van het wonen in de gemeente zijn meegevallen en zo ja, welke dat zijn. Bij het analyseren van de antwoorden valt op dat de meerderheid van de antwoorden betrekking heeft op sociale aspecten van het wonen in Ferwerderadiel. De vriendelijkheid van de inwoners wordt meerdere keren genoemd en ook de openheid: openheid van de bevolking, sociale contacten, vriendelijkheid, aansluiting vinden. Naast de saamhorigheid is er ook ruimte voor privacy: dat iedereen veel contact heeft maar toch ook zijn eigen gang gaat. Andere antwoorden verwijzen naar voorzieningen en bereikbaarheid, bijvoorbeeld goede verbinding met Leeuwarden en Stiens via OV en het dorp heeft alle voorzieningen. Ook is de vraag gesteld welke aspecten van het wonen in de gemeente zijn tegengevallen. Bij het bekijken van deze antwoorden valt op dat veel eveneens betrekking hebben op sociale aspecten, bijvoorbeeld bewoners hebben niet zoveel contact met elkaar of moeilijk om bij vereniging aan te sluiten. Ook de afstand en bereikbaarheid komen naar voren: reistijd is lang om naar dichtstbijzijnde stad te komen of om naar vrienden/familie te gaan en reistijd t.o.v. Leeuwarden en Drachten. Ook verschillende vormen van overlast worden genoemd: er word heel hard gereden op de weg waaraan wij wonen, vernielzucht (van de jeugd?) en verpaupering, slecht onderhoud huizen. 72% van de respondenten geeft aan vrijwel zeker niet te gaan verhuizen binnen twee jaar. Dit komt overeen met het percentage in de drie andere gemeenten. 28% van de recente vestigers denkt toch alweer aan verhuizen, en zegt misschien of zeker te gaan verhuizen. Van deze groep geeft 38% aan dat de bestemming binnen Noord-Nederland zal liggen, een derde denkt binnen de gemeente of zelfs binnen de huidige woonplaats te gaan verhuizen. 16% weet nog niet waar ze naartoe zouden gaan verhuizen. 13% verhuist naar elders in Nederland. Voor de groep die misschien of zeker binnen twee jaar gaat verhuizen is gekeken wat de reden hiervoor is, de groep die denkt binnen de gemeente te gaan verhuizen is hier buiten gelaten. In 29% van de gevallen gaat het om een persoonlijke reden, bijv. gerelateerd aan werk of gezinsuitbreiding. In ongeveer een vijfde van de gevallen heeft de reden betrekking op de woning, bijvoorbeeld een grotere woning willen of meer grond. 19% van de redenen zijn ingedeeld in de categorie overig, soms gaat het hier ook om een combinatie van verschillende redenen. De interessante categorie voor dit onderzoek is de groep die verhuist vanwege redenen die samenhangen met het gebied, dat is voor een derde van de respondenten het geval. Zaken die genoemd worden zijn dichterbij voorzieningen willen wonen, geen open houding van bewoners en dichterbij familie willen wonen.

20 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > Samenvatting Uit dit onderzoek onder huishoudens die zich in de periode in gemeente Ferwerderadiel gevestigd hebben blijkt dat de nieuwe inwoners gemiddeld genomen jonger zijn dan de huidige bevolking van de gemeente. Ook zijn de respondenten relatief hoogopgeleid; bijna de helft heeft een HBO of universitaire opleiding afgerond. Bijna de helft van de respondenten heeft een netto maandinkomen per huishouden tussen de 1250 en 2500 euro. Het lijkt erop dat de inkomens van de respondenten lager zijn dan die van alle verhuizers naar het platteland in Nederland. 58% van de respondenten verdient het inkomen in loondienst, 7% heeft een eigen bedrijf. Meer dan een derde van de werkzame respondenten werkt in de stad Leeuwarden, 17% werkt in aangrenzende gemeenten en eveneens 17% werkt elders in de provincie. Voor de nieuwe inwoners is Ferwerderadiel dus een echte pendel gemeente. 20% van de respondenten werkt minimaal één dag per week of meestal thuis. 7% van de respondenten heeft eerder in (de huidige) gemeente Ferwerderadiel gewoond. Dit is een kleiner aandeel dan in de andere drie gemeenten (De Marne, Menterwolde en Reiderland), waarschijnlijk doordat in Ferwerderadiel geprobeerd is het bestand zoveel mogelijk uit mensen te laten bestaan die nog niet eerder in de gemeente gewoond hebben. In vergelijking met de drie andere gemeenten valt op dat in Ferwerderadiel een groter aandeel verhuizers vanuit elders in de provincie komt, terwijl een kleiner aandeel elders uit Noord-Nederland afkomstig is. 60% van de respondenten kende het gebied al uit eigen ervaring. Bijna de helft van deze groep kent het gebied door bezoek aan familie of vrienden, een derde heeft eerder in het gebied gewoond. Vakantie en recreatie blijkt ook een redelijk grote rol te spelen, ongeveer een vijfde kent het gebied op deze manier. De belangrijkste redenen voor de verhuizing zijn trouwen of samenwonen en weg willen uit de stad. Verhuizen vanwege huwelijk of samenwonen komt vaker voor in Ferwerderadiel dan in de andere drie gemeenten. De meest genoemde reden (26%) om zich juist in dit gebied te vestigen is het aanbod van een specifieke woning. De fysieke kwaliteiten van de leefomgeving worden door 24% van de respondenten genoemd als reden voor vestiging in dit gebied (bijv. ruimte, water en mooi gedeelte van Friesland). In 15% van de gevallen was de vestiging bij de partner de reden om in dit gebied te gaan wonen, 12% noemt werk of de bereikbaarheid of nabijheid van het werk. Eveneens 12% noemt de lage(re) huizenprijzen en 11% noemt de nabijheid van familie en vrienden als motief voor vestiging. De kenmerken van de woonomgeving die belangrijk waren in de keuze voor de woning in de gemeente zijn de nabijheid van een grotere plaats, de aanwezigheid van voorzieningen in het dorp, het soort landschap, nabijheid van water, veiligheid, rust, ruimte en privacy. In vergelijking met de andere gemeenten blijkt dat voor nieuwe inwoners van Ferwerderadiel de nabijheid van een natuurgebied, de nabijheid van bos en de mate waarin religie een rol speelt in het dorp minder belangrijk zijn dan voor de nieuwe inwoners in de drie andere gemeenten. Nabijheid van water en het gegeven dat er een actief verenigingsleven leek te zijn waren voor nieuwe inwoners van Ferwerderadiel juist belangrijker. Resultaten van dit onderzoek die mogelijke aanknopingspunten voor beleid vormen: voor de nieuwe inwoners is Ferwerderadiel een pendel gemeente, het lijkt dus belangrijk om de voor pendel belangrijke kwaliteiten te behouden en te versterken, zoals bijvoorbeeld goede bereikbaarheid de respondenten werken vaker dan de huidige bevolking in zorg, commerciële dienstverlening en onderwijs, en minder vaak in de industrie en handel en nauwelijks in de landbouw de beschikbaarheid van een geschikte woning is een belangrijke reden om zich juist in Ferwerderadiel te vestigen

Onderzoek nieuwe inwoners

Onderzoek nieuwe inwoners faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 331 Onderzoek nieuwe inwoners De Marne R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker November 2010 Onderzoek nieuwe inwoners De Marne > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel

Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 339 Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker December 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel > 2 Onderzoek nieuwe

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Menterwolde

Onderzoek nieuwe inwoners Menterwolde faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 335 Onderzoek nieuwe inwoners R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Profiel nieuwe inwoners

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Mensen verhuizen om allerlei redenen. Om samen te wonen, voor werk of studie of vanwege de woning zelf. Deze verhuizingen spelen een

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Leefbaarheid is mensenwerk Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Programma Wat is leefbaarheid? Krimp en leefbaarheid Ontwikkelingen op het platteland Hoe meet je leefbaarheid? Wat is van invloed

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Vestiging- en Vertrekmotieven in Maastricht

Vestiging- en Vertrekmotieven in Maastricht 265 358 1560 58 8.755 589,32 1 in 8 0,45 3p5a8r92t8,n5 1 er 560 1 m= en kg 13, 13,27 5 8 9,32 1 5 12, 27 9265 3.1415 V= 0,36 in uw. m3 suc 58 Onderzoek & Statistiek t = 34,0 s 0,4 15 3.14 53 926 589 8

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Leren, werken en wonen PANEL FRYSLÂN december 217 Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over jongeren in Fryslân 2.11 Dit jaar

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig?

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Presentatie voor de werkconferentie Het Vitale Noorden Martiniplaza, Groningen, 22 mei 2013 Prof.dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen?

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Zeeuwse Verhuisatlas deel II Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Middelburg, maart 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon Scoop 2012 Samenstelling Ankie Smit Han Schellekens Scoop Zeeuws instituut

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de gemeenschapsraad het initiatief genomen om een enquête uit te

Nadere informatie

BEVOLKINGSGROEI VERGELEKEN

BEVOLKINGSGROEI VERGELEKEN 31 mei 2016 KERNCIJFERS BUNNIK BEVOLKINGSOPBOUW De grafiek geeft de bevolkingspiramide voor Bunnik in 2013 weer. Iedere staaf representeert een leeftijdsklasse en toont het percentage dat deze leeftijdsklasse

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Verhuisgedrag van jongeren

Verhuisgedrag van jongeren Verhuisgedrag van jongeren Mila van Huis en Elma Wobma Jaarlijks verhuizen ongeveer 650 duizend personen naar een andere gemeente, onder wie 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen. Het verhuisgedrag van

Nadere informatie

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig?

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Presentatie voor de werkconferentie Het Vitale Noorden Martiniplaza, Groningen, 22 mei 2013 Prof.dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Aanleiding. Inleiding

Aanleiding. Inleiding Aanleiding De beweegreden van ons onderzoek is de huidige kritiek op de Vinex - wijk, geuit door verschillende betrokken organisaties binnen het bouwproces. Ons doel is hierbij het in kaart brengen van

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN METING DECEMBER Het Nederlandse Donateurspanel

DONATEURSVERTROUWEN METING DECEMBER Het Nederlandse Donateurspanel Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING DECEMBER 2016 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie