Intelligente feedback in e learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intelligente feedback in e learning"

Transcriptie

1 Intelligente feedback in e learning Hans Cuypers Gemma Corbalan Bastiaan Heeren Erik Jansen Johan Jeuring Jan Willem Knopper Josje Lodder Rick van der Meiden Wouter Pasman E learning systemen zijn uitermate geschikt om onderwijsmateriaal via het web te ontsluiten en om de communicatie tussen docent en student bij afstandsonderwijs te faciliteren. We zien dit o.a. in de zgn. Electronische Leer Omgevingen (ELO's). Er zijn echter ook andere vormen van e learning, zoals het gebruik van de computer als intelligente tutor. Deze vorm van e learning, aanvankelijk onder de naam Computer Aided Instruction (CAI), heeft de afgelopen decennia veel minder ingang gevonden. Het is ook veel moeilijker gebleken om de student bij het leren zelf te ondersteunen. Dat vraagt om het kunnen volgen van het leerproces van de student en het kunnen bijsturen waar nodig. In dit artikel beschrijven we de resultaten van een onderzoeksproject1 op het gebied van e learning voor wiskunde, in het bijzonder de lineaire algebra. Hoewel lineaire algebra een typisch wiskundevak is, zijn de resultaten van het onderzoeksproject ingezet in een informatica opleiding, en zijn de resultaten van het project ook relevant voor andere informatica vakken waarin algebraïsche vaardigheden aan bod komen, zoals semantiek, programmacorrectheid, etc. We beschrijven een strategietaal en een parser waarmee oplossingspaden kunnen worden beschreven en waarmee de stappen van de student gevolgd kunnen worden. Vervolgens kan daarmee automatisch feedback worden gegenereerd tijdens het oplossen van de som en niet alleen achteraf. E learning voor wiskunde Door de invoering van het studiehuis en de automatische rekenmachine op de middelbare school blijken de algebraïsche vaardigheden van aankomende studenten in het hoger onderwijs steeds verder achter te lopen bij het gewenste niveau van de aansluitende universitaire opleiding (Eindrapport NKBW2). Daarom worden nu instaptoetsen en bijspijkercursussen georganiseerd. De resultaten van deze toetsen en cursussen laten echter zien dat in veel gevallen aanvullend maatwerk nodig is. Soortgelijke problemen zijn er ook bij de overgang van MBO HBO en HBO WO. Verder staat het wiskunde onderwijs in het algemeen, ook bij de informatica opleidingen, onder druk door de toename van actieve" werkvormen zoals projectonderwijs en practica bij andere vakken. Deze onderwijsvormen leggen een groot beslag op de student en concurreren daardoor in tijd met de wiskunde die het nog moet doen met de klassieke instructie en huiswerk in de vorm van individuele oefenopgaven. E learning zou als actieve onderwijsvorm een goed alternatief kunnen zijn voor de traditionele "passieve" onderwijsvormen, als het meer zou doen dan alleen het electronisch ontsluiten van leerstof die nu ook al in boekvorm beschikbaar is. E learning kan pas meerwaarde bieden als het ook feedback naar de student zelf kan geven. Leren is een gecompliceerd proces waarbij een vorm van tutoring essentieel is. De standaard vorm van e learning voor wiskunde gaat uit van een oefenbank met opgaven die de student met potlood en papier maakt en door de computer laat verifiëren door het antwoord in te typen. Het systeem kan een "goed" of "fout" geven, al of niet gevolgd door een aanwijzing. Voor het toetsen van het antwoord wordt vaak een Computer Algebra Systeem (CAS) gebruikt zoals Maple, Mathematica of Matlab. Daarmee wordt het e learning systeem een stuk beter bestand tegen bepaalde variaties in de vorm van de antwoorden: (1+x)^2 is wiskundig gelijk (equivalent) aan x^2+2x+1, maar een simpele parser zou dit mogelijk fout rekenen. Verder maakt een CAS het mogelijk om "geparametriseerde" opgaven te gebruiken, dwz. hetzelfde type som kan worden aangeboden in verschillende uitvoeringen, met verschillende getallen. Het systeem kan zelf het nieuwe antwoord uitrekenen en vergelijken met het antwoord dat de student geeft. Als het antwoord echter fout is, dan is het voor een e learning systeem niet eenvoudig te achterhalen waar de student een fout gemaakt heeft. Een ervaren leraar kent de veel gemaakte "logische" fouten en kan deze onderscheiden van simpele rekenfouten, maar ook dan is het geven van individuele feedback niet altijd mogelijk (Baki & Güveli, 2008).

2 Voor een e learning systeem is deze diagnose veel moeilijker te stellen. Een optie is om de opgave dan "in stappen" te doen. Door eerst een deelvraag te stellen kan het systeem de student een hint geven hoe het probleem aan te pakken. Stapsgewijs kan de student dan door de opgave geleid worden naar het goede antwoord. Vooral voor een beginner die met opgaven oefent is het belangrijk om bij iedere stap feedback te krijgen (Mory, 2003). Het MathDox systeem zoals ontwikkeld aan de TU Eindhoven (zie box 1) heeft onder andere deze optie geïmplementeerd. Een andere optie is het e learning systeem te gebruiken als een electronische rekenmachine die de opgave in stappen uitvoert op aangeven van de student. Vanuit de beginsituatie selecteert de student (voorgeprogrammeerde) operaties die door het systeem worden uitgevoerd, totdat het eindantwoord bereikt is. De student moet zelf de juiste stappen bedenken en uitvoeren maar het rekenwerk wordt door het systeem gedaan. Nu weet het systeem wél welke opdrachten gegeven zijn en kan het de gekozen stappen direct vergelijken met de beoogde oplossingsprocedure. Een dergelijk systeem is ontwikkeld aan de TU Delft (zie box 2). Nog een ander systeem gaat uit van een vrije invoer. Het e learning systeem is dan een editor waarmee de student een opgave kan uitwerken door de berekening geheel op de computer uit te voeren. Door mee te lezen kan het systeem proberen te achterhalen welke operaties en denkstappen de student heeft uitgevoerd. Dit is de opzet van de Exercise Assistant ontwikkeld aan de Open Universiteit Nederland (zie box 3). Naast de hier genoemde systemen zijn er ook diverse commerciële systemen met vergelijkbare functionaliteit zoals Aleks3, MyMathLab4 en WebAssign5. Al deze meer intelligente interfaces veronderstellen expliciete kennis van het domein, van de mogelijke operaties binnen dat domein, en van procedures (strategieën) om opgaven met behulp van die operaties op te lossen. De docent die een opgave bedenkt en invoert in een e learning systeem zou in principe al deze kennis expliciet in het systeem moeten inbrengen om gericht feedback te kunnen geven. Dit is echter niet altijd eenvoudig. Ten eerste zijn de meeste oplossingsmethoden ondanks het exacte wiskundige domein toch op een vrij intuïtieve manier in taal beschreven, bv. de regel breng de breuken op een gelijke noemer. Automatische verwerking door een computer van deze suggestie vraagt een veel formelere beschrijving. Ten tweede zijn er vaak meerdere oplossingsmethoden mogelijk, en ook binnen één methode zijn vaak vele variaties toegestaan. Zo kun je van 4x(5 2) eerst 4 x 3 maken, maar je kunt ook eerst de haakjes wegwerken en 4x5 en 4x2 uitrekenen en die dan van elkaar aftrekken. Ook kunnen sommige getalcombinaties bepaalde stappen van een procedure overbodig maken of het eindantwoord kan al duidelijk zijn voordat de procedure geheel is afgelopen. Het is dus én veel werk én nauwelijks te overzien om deze kennis expliciet in een e learning systeem in te brengen. Aanvullend moet de docent dan nog hints en andere feedback op de juiste plaatsen toevoegen. Zoals gezegd kunnen die plaatsen talrijk en zeer variabel zijn. Strategietaal In plaats van alle mogelijke feedback door de docent te laten invoeren, zou het eenvoudiger en efficiënter zijn als het systeem zelf de feedback zou kunnen genereren vanuit een specificatie van de oplossingsmethode. De oplossingsmethode zouden we kunnen beschrijven als een serie wiskundige operaties, die enerzijds bestaat uit herschrijfoperaties zoals het onder één noemer brengen bij breuken, en anderzijds uit rekenregels zoals optellen en aftrekken voor het evalueren van wiskundige expressies. Een oplossing bestaat uit een aantal stappen waarin deze elementaire operaties worden uitgevoerd. Zoals gezegd is ook het type operatie en het aantal stappen niet altijd vast maar mede afhankelijk van de gegeven uitgangssituatie en berekende tussenresultaten. Tijdens het aflopen van de stappen moet er dus ook gerekend worden. Een strategietaal zoals Stratego (Visser, 1998) wordt in de informatica gebruikt om te beschrijven hoe expressies getransformeerd kunnen worden. Strategieën worden bijvoorbeeld gebruikt bij het vertalen van computerprogramma s. Een strategietaal biedt een aantal operatoren waarmee herschrijfstappen worden gecombineerd. Om het stappenplan voor een opgave flexibel te beschrijven als een volgorde van basisoperaties gebruiken we een strategietaal (Heeren et al. 2008). Nuttige operatoren in een strategietaal zijn: Sequence specificeert een volgorde van operaties of deelstrategieën. Choice geeft een keuze aan tussen twee strategieën. Repeat exhaust herhaalt een operatie/deelstrategie tot de operatie niet meer toepasbaar is. Succeed / fail zijn strategieën die altijd slagen / falen. Traversals passen een operatie of deelstrategie bijvoorbeeld top down, of bottom up toe.

3 Parallel geeft aan dat twee strategieën parallel kunnen worden uitgevoerd waarbij de afzonderlijke operaties van iedere strategie elkaar kunnen afwisselen. Labels markeren posities in strategieën, en worden gebruikt voor hints of andere feedback. De basiscombinatoren van een strategietaal corresponderen met de bouwstenen van een context vrije grammatica. De elementaire wiskundige operaties kunnen dan als het alfabet worden gezien waarmee een strategie zinnen samenstelt. Met een gegeven strategiebeschrijving kunnen we een mogelijk oplossingspad herkennen als een specifieke zin die voldoet aan de grammatica van die strategie. Met een parser kunnen we controleren of een gegeven volgorde van operaties tot de taal van de grammatica behoort. Zo volgen we de student stap voor stap en controleren we of hij nog op het goede pad is. Wijkt de student af van de toegestane paden dan kan het systeem op basis daarvan een waarschuwing geven, of een hint waarin aangegeven wordt welke stap wel correct is. Ook kan het systeem op verzoek een volledige uitwerking geven, door de strategiebeschrijving af te lopen. Als voorbeeld nemen we de optelling 1/2 + 2/3 + 5/6. Binnen het domein van expressies met breuken hebben we volgende rekenregels: 1. Optellen van twee breuken 2. Vermenigvuldigen van twee breuken 3. Schalen van teller en noemer van een breuk 4. Vereenvoudigen van een breuk Een mogelijke strategie voor het optellen van breuken is om paarsgewijs, van links naar rechts, twee breuken bij elkaar op te tellen: stap 1. Vind het kleinste gemene veelvoud (kgv) van de noemers van beide breuken stap 2. Schaal beide breuken, zodat de noemers gelijk worden aan het kgv stap 3. Tel beide breuken op stap 4. Vereenvoudig stap 5. Herhaal stap 1 t/m 4 zolang er meer dan één breuk is De eerste stap is geen herschrijfstap (het verandert de oorspronkelijke expressie niet) maar voert een berekening uit. Om de regels voor het optellen van twee breuken te combineren tot een strategie is alleen de Sequence operator nodig. Het herhalen van de strategie om alle breuken bij elkaar op te tellen wordt bereikt met een Repeat exhaust. In een alternatieve strategie worden alle drie de breuken eerst op één noemer gebracht. Om alle breuken op één noemer te brengen bepalen we eerst het kgv van alle noemers, en gebruiken we Repeat exhaust om alle breuken op één noemer te brengen. Vervolgens worden alle resultaten paarsgewijs bij elkaar geteld door weer een Repeat exhaust te gebruiken. We kunnen de keus tussen de twee strategieën vrij laten door ze te combineren met de Choice operator. Willen we de student de vrijheid laten om eerst 2/3 + 5/6 bij elkaar op te tellen en te vereenvoudigen omdat dit het eenvoudige tussenresultaat 3/2 biedt wat weer direct bij 1/2 kan worden opgeteld, dan kunnen we met behulp van de Choice operator nog een strategie toevoegen. Feedback Het genereren van feedback uit een strategiebeschrijving kan op verschillende manieren. Ten eerste kan de strategiebeschrijving gebruikt worden voor het uitleggen van de gehele procedure. De hele procedure kan automatisch worden uitgevoerd, waarbij verschillende stappen en tussenresultaten aan de student worden getoond. Ten tweede kan de strategie worden gebruikt om deel vragen te stellen. Door gebruik te maken van deelstrategieën wordt een complexe procedure opgesplitst en worden corresponderende deelvragen gegenereerd Ten derde kan het systeem aan de hand van de strategie hints genereren. Door middel van deelstrategieën kan op verschillende niveaus hints worden gegeven. Na het vragen van een algemene hint kan het systeem bij een volgende hint meer specifieke aanwijzingen geven door de eerstvolgende deelstrategie af te dalen en uitleg te geven over de concrete stappen binnen die deelstrategie. Als dat nog niet duidelijk is dan kan het systeem de eerstvolgende echte stap als hint geven, en bij herhaling de daarop volgende stappen. Binnen het project Intelligente Feedback zijn twee feedback componenten geïmplementeerd, die het domein van de lineaire algebra bestrijken. Aan de Open Universiteit Nederland is een feedback component in Haskell

4 geïmplementeerd, die als webservice beschikbaar is. Het Eindhovense MathDox systeem maakt van deze service gebruik om binnen opgaven feedback aan studenten te geven. De TUD heeft de feedback component ingebouwd in het LA systeem, een applicatie die binnen Mathematica draait. Binnen deze applicatie kunnen opgaven gemaakt worden met behulp van de feedback component. User tests Er zijn drie user tests gehouden om de werking van de feedback te testen. Een eerste test met het MathDox systeem was gericht op de vraag welke vorm van feedback het meest gewaardeerd wordt. Vergeleken zijn de opties "eindantwoord" (het systeem bepaalt of het eindantwoord goed of fout is), in stappen (het systeem stelt bij een fout antwoord de opgave opnieuw maar nu in deelvragen) en volledige uitwerking (het systeem toont eerst een volledige uitwerking, waarna de student zelf weer een soortgelijke opgave ter oplossing krijgt). De in stappen variant werd meer gewaardeerd voor moeilijke opgaven dan voor makkelijke opgaven. Voor eenvoudige opgaven was het beantwoorden van deelvragen te omslachtig, terwijl voor moeilijke opgaven de hints van de afzonderlijke deelvragen juist gewaardeerd werden, ondanks de extra moeite die gedaan moest worden om de wiskundige tussenresultaten in te voeren. De variant volledige uitwerking werd ook goed gewaardeerd, terwijl de variant eindantwoord het minst gewaardeerd werd. De informatieve waarde van deze variant wordt gering geacht. In een tweede test is een versie van MathDox met alleen feedback op het eindantwoord vergeleken met een versie van MathDox met alle feedbackopties. De twee groepen van ongeveer 15 studenten maakten een serie oefenopgaven gedurende twee sessies van 10 opgaven per sessie en deden vervolgens een post test (oefententamen met potlood en papier). Daaruit bleek dat de groep met alle feedback opties beter scoorden op de post test, met name op de wat moeilijkere opgaven. De groep met de uitgebreide feedback scoorde ook hoger zowel op een perceptie als een motivatie enquête afgenomen na afloop van de oefensessies. Een derde test was gericht op het vergelijken van het MathDox systeem met het LA systeem. De studenten (acht resp. negen) werkten drie dagdelen met het hen toegewezen systeem aan een dertigtal opgaven. Na het afronden van de opgaven werd een post test van zes opgaven afgenomen, en vulden ze een uitgebreide enquête in over de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, over de kwaliteit van de feedback, en over de voorkeuren in leerstijlen, dwz. hoe ze de huidige onderwijsvormen waardeerden en welke rol ze voor e learning zagen. De scores van de beide groepen op de post test verschilden weinig met uitzondering van één opgave die beter werd gemaakt door de studenten van het LA systeem. Dit was achteraf geheel toe te schrijven aan de manier waarop de feedback voor die opgave gespecificeerd was in beide systemen. Het laat in ieder geval zien dat de feedback er wel toe doet. Het feit dat het LA systeem alleen procedurele vaardigheden oefent en geen rekenvaardigheden bleek voor de gebruikers van het LA systeem geen nadeel in het doen van de post test met pen en papier. Het oefenen van procedurele vaardigheden is dus voldoende voor het bereiken van het gewenste leereffect. Uit de enquête zelf kwam naar voren dat de gebruiksvriendelijkheid van beide systemen als voldoende werd beoordeeld. Het invoeren van formules in MathDox is niet altijd even handig evenmin als het selecteren van formules of onderdelen van formules in het LA systeem. Van de feedback opties waardeerde men de "volledige uitwerking" het meest. De MathDox gebruikers gaven aan dat ze de "in stappen" optie wat meer zouden hebben gebruikt als ze ook bepaalde stappen zouden mogen overslaan. Bij het LA systeem werd de informatiewaarde van de hints goed gewaardeerd maar hanteerde het systeem vaak een te strikte strategie. De studenten zijn over het algemeen zeer positief over de reguliere vorm van Lineaire Algebra onderwijs (gecombineerde college en instructie), al volgen ze niet alle instructies en hebben ze moeite om tijd vrij te maken voor het maken van huiswerk. Wel onderschrijven ze de stelling dat het zelf oefenen van opgaven essentieel is om de stof te begrijpen. E learning zou daarbij kunnen helpen. Over de geteste vorm van e learning is men positief (>4 op een schaal van 5). Veertien van de zeventien studenten gaven aan een "blended course" dwz. instructies + e learning als onderwijsvorm te prefereren. Wel vinden ze dat de systemen nog moeten worden verbeterd. Discussie Door gebruik te maken van een strategietaal en een parser kunnen we studenten volgen bij het maken van een opgave, en automatisch feedback genereren. Bij het gebruik zijn we een aantal uitdagingen tegen gekomen:

5 Een strategie veronderstelt een aantal logische, bijvoorkeur algebraïsche, stappen. Sommige opgaven, zoals een vraag om een bewijs te geven voor een bepaalde eigenschap, zijn echter veel minder makkelijk te beschrijven met behulp van een strategie. Een voorbeeld hiervan is de vraag: Let U be a subspace of vector space V, and let b be a vector in V but not in U. Is the set U + b a vector space? Ook hebben wiskunde opgaven vaak een specifiek puzzelelement dat je moet "zien" om de opgave op te lossen. Dit soort elementen vraagt om herschrijfregels die niet zo maar door docenten kunnen worden toegevoegd zonder de strategietaal goed te kennen. Het is eenvoudig om strategieën te schrijven die een grote mate van variabiliteit toe laten. Zelfs kan men besluiten om een student niet meteen terug te fluiten op het moment dat hij een operatie doet die niet de strategie volgt, maar ook niet incorrect is (hij zou altijd met een omweg nog op het goede antwoord kunnen komen). We willen daarna herkennen of een student weer terug op het goede pad komt. Hoe kunnen we dit controleren? Bij problemen waarvoor de strategieën grote variabiliteit toelaten, kan de zoekruimte heel groot worden. Dat kan het soms lastig maken om snel goede feedback te genereren. In de praktijk zal men dan een compromis moeten zoeken tussen wat technisch haalbaar is, en wat onderwijskundig wenselijk is. Conclusies We hebben een strategietaal gepresenteerd voor het beschrijven van oplossingsmethoden voor wiskunde opgaven. De strategie en parser zijn geïmplementeerd in de functionele taal Haskell, en in Mathematica. We hebben laten zien hoe automatisch feedback gegenereerd kan worden op basis van een strategiebeschrijving. Initiële user tests laten zien dat de technieken goed werken en effectief kunnen bijdragen aan het verbeteren van het rendement van het oefenen van wiskunde opgaven. Een groot deel van de basisstof van het vak Lineaire Algebra is inmiddels ingebracht. De komende periode zal verder gewerkt worden aan het inbrengen van de rest van de stof. De ontwikkelde systemen en oefenbanken zullen beschikbaar worden gesteld via de binnen het NKBW project ontwikkelde repository6. Ook zullen aanvullende experimenten gedaan worden voor gebruik van de systemen bij tentamenvoorbereiding en voor de aansluiting HBO WO. Wil e learning succesvol zijn dan dienen systemen zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk te zijn. In dit project zijn twee user interface stijlen met elkaar vergeleken. Bij de vrije invoer van het MathDox systeem werkt de student zelf de opgave uit en toetst het systeem alleen het (deel)antwoord. Dit sluit goed aan bij de traditionele oefenpraktijk, maar is kwetsbaar voor interpretatiefouten van het systeem want het kan nog geen onderscheid maken tussen een principe fout en een rekenfout. De select and click interface van het LA systeem heeft minder problemen met een foutieve interpretatie maar lokt uit dat de student maar wat gaat proberen. Uit de laatste user test blijkt overigens dat qua leereffectiviteit beide benaderingen elkaar niet veel ontlopen. Ondanks deze tekortkomingen kunnen we uit de reacties van de studenten en de evaluaties van de tests de conclusie trekken, dat beide systemen een nieuwe en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan nieuwe vormen van interactief onderwijs, en waarschijnlijk niet alleen binnen het domein van de lineaire algebra.

6 Box 1. MathDox systeem7 MathDox is een collectie software tools voor interactieve wiskunde over het web, die de gebruiker toegang verschaft tot allerlei (wiskundige) webservices, met name Computer Algebra Systemen (CAS). De MathDox sofware omvat een XML format voor documenten en een MathDox player die deze documenten omzet in webpagina's. Een MathDox document kan gezien worden als een automaat, waarbij de verschillende states als webpagina's aan de gebruiker worden gepresenteerd, en de transities tussen de verschillende states bepaald worden door interacties van de gebruikers en resultaten verkregen van de verschillende webservices. Gebruikmakend van deze functionaliteiten van MathDox zijn lineaire algebra opgaven geimplementeerd. Deze opgaven zijn als volgt opgebouwd. In elk onderdeel van een opgave krijgt de student een (mogelijk gerandomizeerde) vraag voorgeschoteld. De student kan een antwoord invoeren en dit antwoord controleren. Afhankelijk van de feedback van de service wordt de student verder geleid naar een relevant ander deel van de opgave. Tevens wordt de student de mogelijkheid geboden, de uitwerking van het onderdeel te bekijken, of de opgave of een onderdeel ervan in kleinere stappen uit te werken. We bespreken het voorbeeld van het oplossen van een stelsel lineaire vergelijkingen in drie onbekenden x,y en z. FIGUUR 1 Presentatie van de opgave Bij het openen van de opgave wordt het stelsel aan de student gepresenteerd en naar de oplossingen van het stelsel gevraagd. De student kan het eindantwoord invullen en laten controleren. Hij kiest er echter voor deze opgave in stappen te doen. De opgave biedt hem drie deelstappen aan. 1. Stel de uitgebreide matrix horende bij het stelsel op. 2. Veeg de matrix naar gereduceerde normaalvorm. 3. Lees de oplossingen af uit de normaalvorm.

7 FIGUUR 2 De opgave in deelstappen In elk van de stappen krijgt de gebruiker feedback. Zo kan de gebruiker het vegen in meerdere stappen doen. De feedback kan dan zijn veeg nu onder de diagonaal zoveel mogelijk naar 0 of zorg dat de entries op de diagonaal 0 of 1 zijn.

8 FIGUUR 3 Feedback tijdens het vegen Na het vegen, leest de student de goede oplossing af uit de gereduceerde vorm van de matrix. Hij heeft de opgave voltooid.

9 FIGUUR 4 Bepalen van het eindantwoord De opgaven zijn beschikbaar via de wiskunde webomgeving wortel.tue.nl.

10 Box 2. Het LA systeem8 Het LA systeem (Lineaire Algebra e learning systeem) is geïmplementeerd in Mathematica. De tool lijkt qua interface op MathXpert9 en qua werking op DirectMath10. Het repertoire van bewerkingsoperaties is gebaseerd op een "rule set", een verzameling herschrijfregels die in Mathematica zijn geïmplementeerd en die door het systeem kunnen worden uitgevoerd. De rule set is domein specifiek, dwz. voor de verschillende vormen van wiskunde bestaan er specifieke herschrijfoperaties. Op basis van een gegeven rule set kan echter een groot repertoire van opgaven worden opgebouwd. De student krijgt na het opstarten van het systeem twee windows te zien: het werk window waar de opgave en achtereenvolgende stappen getoond worden, en het regel window waar hij regels kan selecteren om de vergelijkingen in het werk window te manipuleren (Fig. 5). FIGUUR 5. Het werk window met de vergelijkingen (links) en het regel window met de toepasbare regels (rechts). Er is nog geen toepasbare regel zichtbaar omdat de student nog niets geselecteerd heeft. Manipuleren van vergelijkingen gaat in twee stappen: eerst selecteert de student dat deel van de vergelijking die hij wil manipuleren. Dan biedt het systeem een aantal bewerkingsopties en de student selecteert de regel die hij wil toepassen. De student kan nu bijvoorbeeld de hele set van vergelijkingen selecteren. Dan belandt hij in de situatie van Fig. 6.

11 FIGUUR 6. Na selectie van een deel van de vergelijking verschijnen in het regel window de toepasbare regels. Door nu één van de regels, bijvoorbeeld de regel "Convert set of equations to augmented matrix" te selecteren wordt de vergelijking omgezet in een equivalente alternatieve vergelijking. De naam van de toegepaste regel en de resulterende vergelijking verschijnen in het werk window en de eerste stap richting de oplossing is gemaakt (Fig. 7).

12 FIGUUR 7. Na selecteren van een manipulatieregel verschijnt een nieuwe, equivalente vergelijking die weer verder gemanipuleerd kan worden. Na een aantal van dit soort stappen wordt een oplossing bereikt. Fig. 8 laat een voorbeeld zien.

13 FIGUUR 8. Complete voorbeeld uitwerking van de rest van de benodigde stappen tot de oplossing. Er zijn meerdere wegen mogelijk die leiden tot de oplossing, zowel qua volgorde van de stappen als qua strategie (bijvoorbeeld, door niet via een augmented matrix te werken). Juist de analyse van de gebruikte oplossingsmethode is belangrijk om de student verder te helpen, en dit systeem biedt de basis om de gebruikte strategie te kunnen achterhalen en becommentariëren.

14 Box 3. Exercise Assistant11 FIGUUR 9 Uitwerking van een logica opgave met behulp van de exercise assistant De bovenstaande exercise assistant ondersteunt studenten met het oplossen van opgaven waarin ze logische expressies moeten herschrijven naar disjunctieve normaalvorm. Deze webapplicatie maakt gebruik van dezelfde feedback services als ontwikkeld voor de lineaire algebra opgaven in het MathDox systeem. De applicatie geeft studenten de mogelijkheid om expressies vrij te editen, en geeft feedback op strategie niveau. Verder kan de applicatie hints geven, en stappen voor de student uitvoeren. Ook laat de applicatie zien hoeveel stappen er nog minimaal moeten worden uitgevoerd (volgens de strategie).

15 Referenties Baki, A., & Güveli, E. (2008). Evaluation of a web based mathematics teaching material on the subject of functions. Computers and Education, 51, Bastiaan Heeren, Johan Jeuring, Arthur van Leeuwen, and Alex Gerdes. Specifying strategies for exercises. In S. Autexier et al., editor, MKM 2008: Mathematical Knowledge management, volume 5144 of LNAI, pages Springer Verlag, Mory, E. H. (2003). Feedback research revisited. In D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of research on educational communications and technology (pp ). Mahwah, NJ: Erlbaum. Eelco Visser, Zine el Abidine Benaissa, and Andrew Tolmach. Building program optimizers with rewriting strategies. In ICFP 1998: International Conference on Functional Programming, pages 13 26, Auteursgegevens Technische Universiteit Delft: prof.dr.ir. Erik Jansen, dr. Rick van der Meiden, dr. W. Pasman contact: Technische Universiteit Eindhoven: dr. Hans Cuypers, ir. Jan Willem Knopper, contact: Open Universiteit Nederland: dr. Gemma Corbalan, dr. Bastiaan van Heeren, prof.dr. Johan Jeuring, drs. Josje Lodder, contact:

16 1 SURF innovatieproject "Intelligente feedback". Dit project is tot stand gekomen met steun van SURFfoundation, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). 2 Nederlandse Kennis Bank Wiskunde graphics.tudelft.nl/la system 9 Beeson, M. (1999). MathXpert: Learning Mathematics in the 21st Century. ste/english ste.html ideas.cs.uu.nl

In deze notitie gaan we nader in op de redenen om deze tool te ontwikkelen en we laten een voorbeeld van het ontwikkelde systeem zien.

In deze notitie gaan we nader in op de redenen om deze tool te ontwikkelen en we laten een voorbeeld van het ontwikkelde systeem zien. E-learning tool voor Lineaire Algebra W. Pasman, F.W. Jansen, EWI-TU Delft 1. Introductie We beschrijven een E-learning tool waarmee studenten zelfstandig opgaven Lineaire Algebra kunnen oefenen. De tool

Nadere informatie

Capita selecta thema Software Technologie

Capita selecta thema Software Technologie Capita selecta thema Software Technologie Thema sjabloon Naam Thema Verzorgd door domein Docenten Verklarende feedback Software technologie prof. dr. J.T. Jeuring ir. A. Gerdes Periode 1 september 2008

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem).

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem). Getallen 3 Doelgroep Getallen 3 is bedoeld voor leerlingen in klas 3-5 van de havo, klas 3-6 van het vwo en in mbo 3&4. Het programma is bijzonder geschikt voor groepen waarin niveauverschillen bestaan.

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c Een Minimaal Formalisme om te Programmeren We hebben gezien dat Turing machines beschouwd kunnen worden als universele computers. D.w.z. dat iedere berekening met natuurlijke getallen die met een computer

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3. Overzicht bestaande content Deliverable 3.6 Hans Cuypers Inleiding Binnen het ONBETWIST project worden toetsen en items voor verschillende deelgebieden van de wiskunde gemaakt. In voorgaande projecten,

Nadere informatie

Getal en Ruimte wi 1 havo/vwo deel 1 hoofdstuk 4 Didactische analyse door Lennaert van den Brink (1310429)

Getal en Ruimte wi 1 havo/vwo deel 1 hoofdstuk 4 Didactische analyse door Lennaert van den Brink (1310429) Getal en Ruimte wi 1 havo/vwo deel 1 hoofdstuk 4 Didactische analyse door Lennaert van den Brink (1310429) - een lijst met operationele en concrete doelen van de lessenserie, indien mogelijk gerelateerd

Nadere informatie

Modulewijzer InfPbs00DT

Modulewijzer InfPbs00DT Modulewijzer InfPbs00DT W. Oele 0 juli 008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom wiskunde? 3. Efficiëntie van computerprogramma s............... 3. 3D-engines en vectoranalyse................... 3.3 Bewijsvoering

Nadere informatie

De architect: in spagaat tussen mensen en technische details. Illustratie met een simpel voorbeeld

De architect: in spagaat tussen mensen en technische details. Illustratie met een simpel voorbeeld De architect: in spagaat tussen mensen en technische details Illustratie met een simpel voorbeeld Illustratie van stap voor stap naar een architectuur aan de hand van een voorbeeld Overview Exercise Assistant:

Nadere informatie

Onderwerpen en kwaliteitscriteria VWO-WISKUNDE. Deliverable 3.2. Hans Cuypers en Henk van der Kooij

Onderwerpen en kwaliteitscriteria VWO-WISKUNDE. Deliverable 3.2. Hans Cuypers en Henk van der Kooij Onderwerpen en kwaliteitscriteria VWO-WISKUNDE Deliverable 3.2 Hans Cuypers en Henk van der Kooij Inleiding In deze deliverable zullen we voor het domein van de VWO-WISKUNDE de onderwerpen vaststellen

Nadere informatie

vandaag is Annie twee jaar jonger dan Ben en Cees samen

vandaag is Annie twee jaar jonger dan Ben en Cees samen Hoofdstuk I Lineaire Algebra Les 1 Stelsels lineaire vergelijkingen Om te beginnen is hier een puzzeltje: vandaag is Annie twee jaar jonger dan Ben en Cees samen over vijf jaar is Annie twee keer zo oud

Nadere informatie

3 Wat is een stelsel lineaire vergelijkingen?

3 Wat is een stelsel lineaire vergelijkingen? In deze les bekijken we de situatie waarin er mogelijk meerdere vergelijkingen zijn ( stelsels ) en meerdere variabelen, maar waarin elke vergelijking er relatief eenvoudig uitziet, namelijk lineair is.

Nadere informatie

Onafhankelijke verzamelingen en Gewogen Oplossingen, door Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 4, Combinatorial Algorithms

Onafhankelijke verzamelingen en Gewogen Oplossingen, door Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 4, Combinatorial Algorithms Onafhankelijke verzamelingen en Gewogen Oplossingen, door Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 4, Combinatorial Algorithms Giso Dal (0752975) Pagina s 5 7 1 Deelverzameling Representatie

Nadere informatie

Negatieve getallen, docenteninformatie

Negatieve getallen, docenteninformatie Negatieve getallen, docenteninformatie Inleiding Met deze module leren de leerlingen rekenen met negatieve getallen. De leerlingen kunnen de opdrachten van de activiteiten zelfstandig maken. Op cruciale

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor Derive 5.0 for Windows

Beknopte handleiding voor Derive 5.0 for Windows - Lesbrief Beknopte handleiding voor Derive 5.0 for Voorspelbaarheid en Populaties in de tijd Doelgroep Klas 5 t/m 6 havo en vwo Vakken en domeinen Algemene natuurwetenschappen VWO Wiskunde VWO: A domein

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Breuken met letters WISNET-HBO. update juli 2013

Breuken met letters WISNET-HBO. update juli 2013 Breuken met letters WISNET-HBO update juli 2013 De bedoeling van deze les is het repeteren met pen en papier van het werken met breuken. Steeds wordt bij gebruik van letters verondersteld dat de noemers

Nadere informatie

Hoofdrekenen als struikelblok

Hoofdrekenen als struikelblok Hoofdrekenen als struikelblok Jan van de Craats 18 oktober 2007 Op de basisschool neemt hoofdrekenen tegenwoordig een belangrijke plaats in. Daarbij gaat het vooral om sommen waarbij de manier waarop je

Nadere informatie

Inleiding Digitale Techniek

Inleiding Digitale Techniek Inleiding Digitale Techniek Week 4 Binaire optellers, tellen, vermenigvuldigen, delen Jesse op den Brouw INLDIG/25-26 Optellen Optellen is één van meest gebruikte rekenkundige operatie in digitale systemen.

Nadere informatie

Effectieve maatregelen

Effectieve maatregelen Effectieve maatregelen In het taal- en rekenonderwijs Pieter Danes 27 maart 2012 Bijeenkomst Taal in mbo 01-11-2011 Presentatie toen: Van Anja Schaafsma (ROC Mondriaan) Over effectief onderwijs Presentatie

Nadere informatie

Rekenen aan wortels Werkblad =

Rekenen aan wortels Werkblad = Rekenen aan wortels Werkblad 546121 = Vooraf De vragen en opdrachten in dit werkblad die vooraf gegaan worden door, moeten schriftelijk worden beantwoord. Daarbij moet altijd duidelijk zijn hoe de antwoorden

Nadere informatie

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN Digitaal inzien tentamens 1. Introductie Al lange tijd is digitalisering een belangrijk onderwerp binnen het academisch onderwijs. Op het gebied van digitalisering zijn er

Nadere informatie

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2 Getallen 2 Getallen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen, regels en vaardigheden die in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo worden aangeleerd, geoefend en toegepast. Doelgroep

Nadere informatie

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het wiskunde A havo, tweede tijdvak (2017). In dit examenverslag proberen we een zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

Breuken som en verschil

Breuken som en verschil Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Monique Faken 18 december 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/56142 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2018 Volwassen en Eigentijds 1 December 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Basiskennis lineaire algebra

Basiskennis lineaire algebra Basiskennis lineaire algebra Lineaire algebra is belangrijk als achtergrond voor lineaire programmering, omdat we het probleem kunnen tekenen in de n-dimensionale ruimte, waarbij n gelijk is aan het aantal

Nadere informatie

PG blok 4 werkboek bijeenkomst 4 en 5

PG blok 4 werkboek bijeenkomst 4 en 5 2015-2015 PG blok 4 werkboek bijeenkomst 4 en 5 Inhoud Kenmerken van deelbaarheid (herhaling)...1 Ontbinden in factoren...1 Priemgetallen (herhaling)...2 Ontbinden in priemfactoren...2 KGV (Kleinste Gemene

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2. Omschrijving Rekenen en Wiskunde Getallen 2

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2. Omschrijving Rekenen en Wiskunde Getallen 2 Getallen 2 Getallen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen, regels en vaardigheden die in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo worden aangeleerd, geoefend en toegepast. Doelgroep

Nadere informatie

te vermenigvuldigen, waarbij N het aantal geslagen Nederlandse munten en B het aantal geslagen buitenlandse munten zijn. Het resultaat is de vector

te vermenigvuldigen, waarbij N het aantal geslagen Nederlandse munten en B het aantal geslagen buitenlandse munten zijn. Het resultaat is de vector Les 3 Matrix product We hebben gezien hoe we matrices kunnen gebruiken om lineaire afbeeldingen te beschrijven. Om het beeld van een vector onder een afbeelding te bepalen hebben we al een soort product

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent:

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: D.P. Huijsmans LIACS Universiteit Leiden College Lineaire

Nadere informatie

Breuksplitsen WISNET-HBO NHL. update juli 20014

Breuksplitsen WISNET-HBO NHL. update juli 20014 Breuksplitsen WISNET-HBO NHL update juli 20014 1 Inleiding Bij sommige opleidingen is het belangrijk dat er enige vaardigheid ontwikkeld wordt om grote breuken te manipuleren en om te zetten in een aantal

Nadere informatie

Exercise assistant on-line

Exercise assistant on-line Exercise assistant on-line Onderwerpen - Introductie Exercise Assistant - On-line volgens MVC principe - Problemen bij MVC principe - Mogelijke oplossing - Richtingen onderzoek - Mogelijkheid tot meedoen

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

1 Effectieve. computerapplicaties: vergelijk de didactiek, niet het domein

1 Effectieve. computerapplicaties: vergelijk de didactiek, niet het domein 1 Effectieve computerapplicaties: vergelijk de didactiek, niet het domein Johan Jeuring Departement Informatica, Universiteit Utrecht Wie inzicht wil krijgen in wat een computerapplicatie voor het onderwijs

Nadere informatie

Handleiding. ict pilot Getal & Ruimte havo B algebraïsche vaardigheden

Handleiding. ict pilot Getal & Ruimte havo B algebraïsche vaardigheden Handleiding ict pilot Getal & Ruimte havo B algebraïsche vaardigheden Inhoud: 1. Aanmelden 2. Hoe werk je met de applets? a. Navigatie b. Soorten applets c. Tips bij het gebruik 3. Hoe werkt het leerlingvolgsysteem?

Nadere informatie

Vergelijkingen met breuken

Vergelijkingen met breuken Vergelijkingen met breuken WISNET-HBO update juli 2013 De bedoeling van deze les is het doorwerken van begin tot einde met behulp van pen en papier. 1 Oplossen van gebroken vergelijkingen Kijk ook nog

Nadere informatie

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS Schooljaar 008/009 Inhoud Uitleg bij het boekje Weektaak voor e week: optellen en aftrekken Weektaak voor e week: vermenigvuldigen Weektaak voor e week: delen en de staartdeling

Nadere informatie

Algecadabra is een programma voor de bevordering van rekenvaardigheid. Met name zonder rekenmachine.

Algecadabra is een programma voor de bevordering van rekenvaardigheid. Met name zonder rekenmachine. Rekenen met Algecadabra Algecadabra is een programma voor de bevordering van rekenvaardigheid. Met name zonder rekenmachine. Het idee is dat de gebruiker (leerling) de rekenvaardigheden, die zijn aangeleerd

Nadere informatie

Math-Bridge, een internationale wiskundebrug tussen VO en HO, ook voor informatica studenten

Math-Bridge, een internationale wiskundebrug tussen VO en HO, ook voor informatica studenten Math-Bridge, een internationale wiskundebrug tussen VO en HO, ook voor informatica studenten Josje Lodder Johan Jeuring Technical Report UU-CS-2011-030 Department of Information and Computing Sciences

Nadere informatie

Handleiding voor de DWO-auteursomgeving voor het maken van eigen opdrachten

Handleiding voor de DWO-auteursomgeving voor het maken van eigen opdrachten Handleiding voor de DWO-auteursomgeving voor het maken van eigen opdrachten 1 Inhoud Inleiding 3 Voorbereiding 3 Een bestaande activiteit aanpassen 4 Een volledig nieuwe activiteit ontwerpen 5 Berekeningen,

Nadere informatie

2.2 Ongelijknamige breuken en vereenvoudigde breuken 22. 2.3.1 Gemengde getallen optellen en aftrekken 26. 2.5 Van breuken naar decimale getallen 28

2.2 Ongelijknamige breuken en vereenvoudigde breuken 22. 2.3.1 Gemengde getallen optellen en aftrekken 26. 2.5 Van breuken naar decimale getallen 28 Breuken Samenvatting Als je hele getallen deelt, kunnen er breuken ontstaan. Een breuk is een deel van iets. Je hebt iets in gelijke delen verdeeld. Wanneer je een kwart van een pizza hebt, dan heb je

Nadere informatie

Invoering MUMIE ter ondersteuning van het wiskunde serviceonderwijs. Fase 1: MUMIE en alternatieven

Invoering MUMIE ter ondersteuning van het wiskunde serviceonderwijs. Fase 1: MUMIE en alternatieven Invoering MUMIE ter ondersteuning van het wiskunde serviceonderwijs Fase 1: MUMIE en alternatieven Stijn Wever Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica Maart 2009

Nadere informatie

1.1 Rekenen met letters [1]

1.1 Rekenen met letters [1] 1.1 Rekenen met letters [1] Voorbeeld 1: Een kaars heeft een lengte van 30 centimeter. Per uur brand er 6 centimeter van de kaars op. Hieruit volgt de volgende woordformule: Lengte in cm = -6 aantal branduren

Nadere informatie

Domeinbeschrijving rekenen

Domeinbeschrijving rekenen Domeinbeschrijving rekenen Discussiestuk ten dienste van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Rekenen en Taal auteur: Jan van de Craats 11 december 2007 Inleiding Dit document bevat een beschrijving van

Nadere informatie

WISNET-HBO. update aug. 2011

WISNET-HBO. update aug. 2011 Basiskennis van machten WISNET-HBO update aug. 0 Inleiding Deze les doorwerken met pen en papier! We noemen de uitdrukking a 4 (spreek uit: a tot de vierde macht) een macht van a (in dit geval de vierde

Nadere informatie

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 = 45

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 = 45 15 x 3 = 45 2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 is een product. 15 en 3 zijn de factoren van het product. 15 : 3 = 5 15 : 3 is een

Nadere informatie

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl )

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) Tussendoelen Rekenen en wiskunde Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) vmbo = Basis Inzicht en handelen Vaktaal wiskunde Vaktaal wiskunde gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan

Nadere informatie

FACTORISATIE EN CRYPTOGRAFIE

FACTORISATIE EN CRYPTOGRAFIE FACTORISATIE EN CRYPTOGRAFIE COMPUTERPRACTICUM UvA-MASTERCLASS WISKUNDE 1993 G.C.M. Ruitenburg Faculteit Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam 1993 INLEIDING In dit computer prakticum volgen

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

Rekenvaardigheden voor klas 3 en 4 VWO

Rekenvaardigheden voor klas 3 en 4 VWO Rekenvaardigheden voor klas en VWO Een project in het kader van het Netwerk VO-HO West Brabant Voorjaar 00 Samenstelling: M. Alberts (Markenhage College, Breda) I. van den Bliek (Mencia de Mendoza, Breda)

Nadere informatie

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars.

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. Auteur: Anneke Lucassen Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig

Nadere informatie

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013 Deliverable 4.11 Planning onderwijs testfase 3 Aan het einde van de tweede testfase is een planning gemaakt voor de activiteiten van de onderwijs implementatieprojecten in testfase 3. Voor het maken van

Nadere informatie

Welkom. Het rekenexamen als kader. Consequenties voor het onderwijs. Presentatie door: Karin Snoodijk

Welkom. Het rekenexamen als kader. Consequenties voor het onderwijs. Presentatie door: Karin Snoodijk Welkom Het rekenexamen als kader Consequenties voor het onderwijs Presentatie door: Karin Snoodijk Resultaten mbo 2014: cijferverdeling Verdeling cijfers rekenen over de drie afnameperiodes in 2013-2014

Nadere informatie

LESSTOF. Verhoudingen 3F

LESSTOF. Verhoudingen 3F LESSTOF Verhoudingen 3F 2 Lesstof Verhoudingen 3F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Verhoudingen 3F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

Hoofdstuk 20: Wiskundige functies

Hoofdstuk 20: Wiskundige functies Hoofdstuk 20: Wiskundige functies 20.0 Introductie Er is een uitgebreid aanbod aan wiskundige functies in Excel, variërend van het simpele + teken tot de esoterische statistiek functies voor een correlatie

Nadere informatie

2. Optellen en aftrekken van gelijknamige breuken

2. Optellen en aftrekken van gelijknamige breuken 1. Wat is een breuk? Een breuk Een breuk is een verhoudingsgetal. Een breuk geeft aan hoe groot een deel is van een geheel. Stel een taart is verdeeld in stukken. Je neemt 2 stukken van de taart. Je hebt

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Analyse rekenalgebraïsche. vaardigheden in de onderbouw van het havo/vwo. ReAL Leerlijnen van rekenen naar algebra

Analyse rekenalgebraïsche. vaardigheden in de onderbouw van het havo/vwo. ReAL Leerlijnen van rekenen naar algebra Analyse rekenalgebraïsche vaardigheden in de onderbouw van het havo/vwo. ReAL Leerlijnen van rekenen naar algebra SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Wiskunde in de onderbouw van het

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Goed aan wiskunde doen

Goed aan wiskunde doen Goed aan wiskunde doen Enkele tips Associatie K.U.Leuven Tim Neijens Katrien D haeseleer Annemie Vermeyen Maart 2011 Waarom? Dit document somt de belangrijkste aandachtspunten op als je een wiskundeopgave

Nadere informatie

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl Excel reader Beginner Gemiddeld Auteur Bas Meijerink E-mail bas@excel-programmeur.nl Versie 01D00 Datum 01-03-2014 Inhoudsopgave Introductie... - 3 - Hoofdstuk 1 - Databewerking - 4-1. Inleiding... - 5-2.

Nadere informatie

LESSTOF. Getallen 3F

LESSTOF. Getallen 3F LESSTOF Getallen 3F 2 Lesstof Getallen 3F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Getallen 3F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma

Nadere informatie

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen:

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 1) Haakjes wegwerken 2) Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts 3) Optellen en aftrekken van links naar rechts Schrijf ALLE stappen ONDER

Nadere informatie

Handleiding Shakespeak

Handleiding Shakespeak Handleiding Shakespeak 1. Inhoudsopgave 2. Shakespeak bij Hogeschool VHL... 2 3. Shakespeak gebruiksklaar maken... 3 a. Uw account... 3 b. De plugin... 3 4. Vragen toevoegen... 4 5. Instellingen en lay-out

Nadere informatie

5. Vergelijkingen. 5.1. Vergelijkingen met één variabele. 5.1.1. Oplossen van een lineaire vergelijking

5. Vergelijkingen. 5.1. Vergelijkingen met één variabele. 5.1.1. Oplossen van een lineaire vergelijking 5. Vergelijkingen 5.1. Vergelijkingen met één variabele 5.1.1. Oplossen van een lineaire vergelijking Probleem : We willen x oplossen uit de lineaire vergelijking p x+q=r met p. Maxima biedt daartoe in

Nadere informatie

LogEX: gebruikershandleiding

LogEX: gebruikershandleiding LogEX: gebruikershandleiding ALGEMENE BESCHRIJVING Met de LogEX-applicatie kunt u drie soorten opgaven oefenen: het herschrijven van een logische expressie naar de disjunctieve normaalvorm In elke volgende

Nadere informatie

Download gratis de PowerPoint rekenen domein getallen:

Download gratis de PowerPoint rekenen domein getallen: Getallen Bron: Examenbladmbo.nl, SYLLABUS REKENEN 2F en 3F vo en mbo, Versie mei 2015 Download gratis de PowerPoint rekenen domein getallen: http://nielspicard.nl/download/powerpoint-rekenen-domein-getallen/

Nadere informatie

Shakespeak. Een praktische handleiding voor docenten. Copyright UMC St Radboud, IWOO afdeling EKO

Shakespeak. Een praktische handleiding voor docenten. Copyright UMC St Radboud, IWOO afdeling EKO Shakespeak Een praktische handleiding voor docenten Copyright UMC St Radboud, IWOO afdeling EKO Inhoudsopgave I. Shakespeak binnen het UMC St Radboud 3 II. Shakespeak gebruiksklaar maken: 4 a. uw account

Nadere informatie

De 10 e editie havo-vwo OB

De 10 e editie havo-vwo OB De 10 e editie havo-vwo OB Presentatie havo/vwo onderbouw 10 e editie 1 HAVO/VWO 1 VWO 2 HAVO 2 HAVO/VWO 2 VWO De delen 10 e editie onderbouw 3 HAVO deel 1 3 HAVO deel 2 3 VWO deel 1 3 VWO deel 2 Presentatie

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Basiswiskunde (2DM00) in collegejaar 2011-2012

Basiswiskunde (2DM00) in collegejaar 2011-2012 Basiswiskunde (2DM00) in collegejaar 2011-2012 INLEIDING Het werkcollege Basiswiskunde is bedoeld om de kennis van de VWO-wiskunde paraat te krijgen en om vaardigheid te ontwikkelen om vlot, handig en

Nadere informatie

Innovatie 1e jaars wiskundeonderwijs

Innovatie 1e jaars wiskundeonderwijs Innovatie 1e jaars wiskundeonderwijs TU Delft Joost de Groot Challenge the future 1 Eerstejaars wiskundeonderwijs TUD Circa 15 opleidingen Docenteninzet circa 32 fte buiten eigen opleiding Ruim de helft

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 7 J.Keijsper

Nadere informatie

Stelsels Vergelijkingen

Stelsels Vergelijkingen Hoofdstuk 5 Stelsels Vergelijkingen Eén van de motiverende toepassingen van de lineaire algebra is het bepalen van oplossingen van stelsels lineaire vergelijkingen. De belangrijkste techniek bestaat uit

Nadere informatie

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4 Vaardigheden Wiskunde klas Inhoudsopgave. Breuken. Gelijksoortige termen samennemen. Rekenen met machten. Rekenen met wortels. Algebraïsche producten 6. Ontbinden in factoren 6 7. Eerstegraads vergelijkingen

Nadere informatie

Algebra leren met deti-89

Algebra leren met deti-89 Algebra leren met deti-89 Werkgroep T 3 -symposium Leuven 24-25 augustus 2001 Doel Reflecteren op het leren van algebra in een computeralgebra-omgeving, en in het bijzonder op het omgaan met variabelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 12: Spelling en grammatica

Hoofdstuk 12: Spelling en grammatica Hoofdstuk 12: Spelling en grammatica 12.0 Inleiding Het is meestal belangrijk dat elk document dat je maakt vrij is van spellingfouten. Bovendien als je de juiste grammaticaregels toepast, verbetert niet

Nadere informatie

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1]

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] 4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] Voorbeeld 1: 5 x 3 = 15 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15) Voorbeeld 2: 5 x -3 = -15 (-3 +-3 +-3 +-3 +-3 = -3-3 -3-3 -3 = -15) Voorbeeld 3: -5 x 3 = -15 Afspraak: In plaats

Nadere informatie

OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN: VAN CONTROLEREN NAAR INFORMEREN

OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN: VAN CONTROLEREN NAAR INFORMEREN OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN: VAN CONTROLEREN NAAR INFORMEREN BESCHRIJVING OPDRACHT In deze opdracht leer je hoe je door meer en beter formatief te evalueren toetsen onderdeel van het leerproces kan maken,

Nadere informatie

3.1 Haakjes wegwerken [1]

3.1 Haakjes wegwerken [1] 3.1 Haakjes wegwerken [1] Oppervlakte rechthoek (Manier 1): Opp. = l b = (a + b) c = (a + b)c Oppervlakte rechthoek (Manier 2): Opp. = Opp. Groen + Opp. Rood = l b + l b = a c + b c = ac + bc We hebben

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus. Rekenregels voor vereenvoudigen ( ) = = ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) = ( ) = = ( )

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus. Rekenregels voor vereenvoudigen ( ) = = ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) = ( ) = = ( ) Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Tips: Maak de voorbereidende opgaven voorin in één van de A4-schriften die je gaat gebruiken tijdens de cursus. Als een opdracht niet lukt, werk hem dan uit tot

Nadere informatie

NUMERIEKE METHODEN VOOR DE VAN DER POL VERGELIJKING. Docent: Karel in t Hout. Studiepunten: 3

NUMERIEKE METHODEN VOOR DE VAN DER POL VERGELIJKING. Docent: Karel in t Hout. Studiepunten: 3 NUMERIEKE METHODEN VOOR DE VAN DER POL VERGELIJKING Docent: Karel in t Hout Studiepunten: 3 Over deze opgave dien je een verslag te schrijven waarin de antwoorden op alle vragen zijn verwerkt. Richtlijnen

Nadere informatie

Rekenen Wiskunde Ondersteuning

Rekenen Wiskunde Ondersteuning Schooljaar 2014-2015 Rekenen Wiskunde Ondersteuning Handvatten voor leerlingen met (ernstige) reken- en/of wiskundeproblemen Naam leerling:... Klas: 0 Inleiding In deze bundel probeer ik je wegwijs te

Nadere informatie

Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd?.

Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd?. Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd?. Kwaliteit van feedback Auteur: Pepijn Dousi Digitale leermiddelen hebben een grote toegevoegde waarde in het basisonderwijs. Kinderen vinden

Nadere informatie

1 Lineaire Algebra 2015 - organisatie van het vak

1 Lineaire Algebra 2015 - organisatie van het vak 1 Lineaire Algebra 2015 - organisatie van het vak Het vak Lineaire Algebra uit het eerste semester van de Bachelor Wiskunde van de Universiteit van Amsterdam telt 6 EC, en dat staat voor 168 uur studie.

Nadere informatie

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN CHRISTEL WOLTERINCK C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL CHRISTEL C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

MATHELP.

MATHELP. MATHELP Wat? Gratis software bestaande uit 11 modules die je kan downloaden via http://wiskunde.classy.be (klik op links en ga naar downloads) vertrek van http://www.ircc.edu kies "students" algebra learning

Nadere informatie

Feedback Genereren in Leeromgevingen voor Algebra

Feedback Genereren in Leeromgevingen voor Algebra Feedback Genereren in Leeromgevingen voor Algebra Johan Jeuring Bastiaan Heeren Technical Report UU-CS-2012-011 Department of Information and Computing Sciences Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

Nadere informatie

Lineaire afbeeldingen

Lineaire afbeeldingen Les 2 Lineaire afbeeldingen Als een robot bij de robocup (het voetbaltoernooi voor robots een doelpunt wil maken moet hij eerst in de goede positie komen, d.w.z. geschikt achter de bal staan. Hiervoor

Nadere informatie

Basisvaardigheden algebra. Willem van Ravenstein. 2012 Den Haag

Basisvaardigheden algebra. Willem van Ravenstein. 2012 Den Haag Basisvaardigheden algebra Willem van Ravenstein 2012 Den Haag 1. Variabelen Rekenenis het werken met getallen. Er zijn vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Verder ken

Nadere informatie

5 FORMULES EN FUNCTIES

5 FORMULES EN FUNCTIES 72 5 FORMULES EN FUNCTIES Dit hoofdstuk behandelt één van de belangrijkste aspecten van spreadsheet programma s: het rekenen met formules en functies. 5.1 Formules invoeren Bij dit onderwerp gebruikt u

Nadere informatie

Een spoedcursus python

Een spoedcursus python Een spoedcursus python Zoals je in de titel misschien al gezien hebt, geven wij een spoedcursus Python. Door deze cursus leer je alle basics, zoals het rekenen met Python en het gebruik van strings. Het

Nadere informatie

OVER DE VOORKENNIS WISKUNDE NU

OVER DE VOORKENNIS WISKUNDE NU Jan van de Craats (UvA, OU) OVER DE VOORKENNIS WISKUNDE NU SURF Conferentie Wiskundevoorkennis voor het hoger onderwijs Jaarbeurs Utrecht, 9 maart 2006 Aansluiting wiskunde VO naar HO: - wat zijn de problemen?

Nadere informatie