Activiteitenverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2011"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2011 RESOC Mechelen Jaarverslag

2 Woord vooraf Het Streekpact, officieel voorgesteld op 16 januari 2008, vormt de consensus over de richting die de 13 lokale besturen van het arrondissement Mechelen, de werkgevers- en werknemersorganisaties en de provincie Antwerpen voor de periode met de regio uit willen en getuigt van de aanwezige dynamiek in onze streek. In 2011 werd hard gewerkt aan een aantal door het Streekpact geselecteerde hefbomen. Met de verschillende werkgroepen werden een aantal projecten en thema s opgenomen. Zo werd mobiliteit een belangrijk onderdeel van de RESOC-werking, met de creatie van het mobiliteitsnetwerk 'Samen Vooruit'. We werkten hier in een inhoudelijk en beleidsmatig netwerk dat de belangen van de streek verdedigt op hogere beleidsniveau's en intern inzet op kennisversterking. De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen een lerende regio is en blijft een zeer grote uitdaging. Daarom heeft RESOC Mechelen hierop voluit ingezet, door naast zijn beleidsvoorbereidende taak (met de Werkgroep Levensbreed Leren) ook zeer concrete beleidsuitvoerende taken op zich te nemen. Het pas opgestarte Regionaal Lascentrum, onze rol als covoorzitter van het Regionaal Overlegplatform en de proeftuin Kies Wijs zijn daarvan sprekende voorbeelden. In 2011 werd ook, naar aanleiding van een door RESOC opgestarte VIA-studie, extra ingezet op de zorgsector en het gebrek aan instroom van werknemers in deze sector. Demografische verschuivingen, vergrijzing en ontgroening, gecombineerd met onze verzorgingsstaat maken een verhoogde arbeidsdeelname en langere loopbanen noodzakelijk. Met een werkzaamheidgraad van 61,7% zitten we in België nog ver van de Lissabondoelstelling van 70%. Maar hoe creëer je loopbanen die werknemers hun hele leven lang en met goesting kunnen volhouden? En hoe zorg je ervoor dat zulke loopbanen ook bedrijven en organisaties ten goede komen? RESOC Mechelen wil mee een antwoord bieden op deze vragen. Dankzij het Europees Sociaal Fonds kreeg RESOC middelen ter beschikking voor het project BA[L]AN S. In dit project onderzoeken we manieren waarop loopbanen in balans mogelijk zijn en hoe we relevante actoren kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken daarvan. Onze specifieke aandacht voor Evenredige arbeidsdeelname (EAD) en diversiteit en de daaraan verbonden uitgebreide contacten met bedrijven, organisaties en gemeentebesturen enerzijds, en de werking inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening anderzijds, vormen sinds geruime tijd de ruggengraat van RESOC Mechelen. Al deze ambitieuze plannen en projecten zijn echter slechts een onderdeel van de zeer ruime RESOC-werking in het arrondissement Mechelen. Dit jaarverslag geeft hiervan een uitgebreid en gedetailleerd overzicht. Caroline Gennez Voorzitter RESOC Mechelen Peter De Ridder Coördinator RESOC Mechelen RESOC-Mechelen Jaarverslag

3 RESOC-Mechelen Jaarverslag

4 RESOC-Mechelen Jaarverslag

5 1. Decretaal kader en missie 1.1. Erkend Regionaal SamenwerkingsVerband (ERSV) Het ERSV is een vzw met rechtspersoonlijkheid die werkingssubsidies ontvangt en optreedt als juridische werkgever voor het ondersteunende personeel en dus de facto instaat voor het secretariaat van één of meerdere RESOC s en SERR s. De vzw ERSV vervangt de voormalige STC en Streekplatform vzw s. De ERSV-vzw s worden georganiseerd op provinciale basis en vormen een platform voor overleg en acties rond bovenlokale (provinciale) thema s. Het decreet bepaalt dat er in Vlaanderen gebiedsdekkend maximaal 15 ERSV s mogen worden opgericht en dat er voor de regio waar een ERSV is opgericht er minstens één SERR en één RESOC worden ingesteld. Het werkingsgebied van het ERSV mag bovendien het grondgebied van één provincie niet overschrijden. Na de oprichting en erkenning van de ERSV s ging de begeleidingscommissie over in een Platform Socio-economische Streekontwikkeling waarin elk RESOC vertegenwoordigd is. Dit platform heeft als doelstelling het stimuleren, ondersteunen, opvolgen en coördineren van zowel het sociaaleconomische streekbeleid als van de werking van de erkende regionale samenwerkingsverbanden SERR en RESOC Mechelen Binnen de 5 ERSV s werden één of meerdere RESOC s en SERR s ingericht. In totaal zijn er op dit moment in het Vlaamse Gewest 15 RESOC s en 13 SERR s operationeel. De begrenzing van de verschillende RESOC s valt bijna steeds samen met deze van één of meerdere arrondissementen. In de schoot van ERSV Provincie Antwerpen werden drie afzonderlijke SERR/RESOC s opgericht, namelijk SERR/RESOC Antwerpen, SERR/RESOC Kempen en SERR/RESOC Mechelen. De werkingsgebieden van deze overlegorganen zijn respectievelijk het arrondissement Antwerpen, het arrondissement Turnhout en het arrondissement Mechelen. In tegenstelling tot andere regio s, valt in de provincie Antwerpen het werkingsgebied van SERR en RESOC steeds samen SERR Mechelen In de SERR wordt/worden 1. het paritaire overleg (werknemers/werkgevers) op streekniveau gevoerd; 2. advies verleend over alle aangelegenheden op het gebied van economisch beleid en/of werkgelegenheidsbeleid die worden voorgelegd door hetzij de Vlaamse regering of minister, hetzij de provincie of een gemeente die lid is van het ERSV; 3. beleidsvoorbereidend advies uitgebracht - op verzoek van de Vlaamse regering, de bevoegde ministers, de provincie of een gemeente die lid is van het ERSV, dan wel op eigen initiatief ; 4. aanbevelingen gedaan en/of standpunten ingenomen. SERR Mechelen is samengesteld uit: - 8 werkgeversvertegenwoordigers: Unizo, Voka (incl. Verso) en Boerenbond RESOC-Mechelen Jaarverslag

6 - 8 werknemersvertegenwoordigers: ACV, ABVV en ACLVB - Toegevoegd lid: VDAB Mechelen RESOC Mechelen In het RESOC vindt het tripartiete overleg (werknemers/werkgevers/lokale overheden) plaats betreffende de sociaaleconomische streekontwikkeling. Een belangrijke en decretale opdracht van het RESOC is de opmaak van een streekpact. Om te komen tot RESOC Mechelen wordt de SERR-vertegenwoordiging uitgebreid met vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen en van de 13 gemeenten van het arrondissement (Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek). Het decreet stelt dat de lokale besturen minstens acht vertegenwoordigers dienen af te vaardigen binnen een RESOC. RESOC Mechelen heeft ervoor geopteerd om ook de overige gemeenten aan de vergadering toe te voegen. In het arrondissement Mechelen geldt het onderscheid tussen SERR en RESOC enkel als we spreken over de samenstelling en de (decretale) bevoegdheden van de vergadering. RESOC Mechelen spitst zijn werking toe op 2 domeinen: ARBEIDSMARKT RESOC kreeg vanuit de Vlaamse Regering een belangrijke taak inzake het beleid evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. In het daartoe afgesloten convenant worden afspraken gemaakt over door RESOC te ontwikkelen diversiteitsplannen (in organisaties), diversiteitsacties en projecten en het organiseren van initiatieven ter bevordering van samenwerking, afstemming en uitwisseling m.b.t. deze materie. RESOC heeft ook enkele specifieke adviesopdrachten in het kader van tewerkstellingsmaatregelen zoals adviesverstrekking aan VDAB, de jaarlijkse planning van de centra voor beroepsopleiding, WEP+, sociale werkplaatsen, arbeidstrajectbegeleiding, meerwaarde-economie, dienstencheques en sommige subsidies van ESF-projecten. RESOC-Mechelen Jaarverslag

7 ECONOMISCHE STREEKONTWIKKELING RESOC heeft eveneens een belangrijke taak op vlak van (sociaal-)economische streekontwikkeling. Naast adviesbevoegdheid inzake economische streekontwikkeling kan RESOC standpunten innemen bij aangelegenheden zoals ruimtelijk-economische dossiers, onderzoek en innovatie, de relatie onderwijs-arbeidsmarkt, beleidsinitiatieven uit aanpalende domeinen met invloed op de streekontwikkeling, ruimtelijke ordening, mobiliteit, toerisme, e.d. Vanuit een meer algemene visie initiëren we ook projecten met als doel andere actoren te responsabiliseren voor wat betreft de wisselwerking tussen onderwijs, arbeid en economie. Om de sociaaleconomische streekontwikkeling van het arrondissement Mechelen aan te sturen, werken we met een Streekpact. In dit pact worden de missie en de visie van de streekactoren op de streekontwikkeling uiteengezet en worden deze vertaald in een concreet engagement op korte en lange termijn Missie en Visie RESOC Mechelen wil dé stuwende kracht zijn voor het stimuleren van duurzame streekontwikkeling en evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen in de regio Mechelen. Dit moet resulteren in een regio waar het goed is om te werken, te ondernemen, te wonen en te leven. Wij realiseren onze missie door 4 rollen op te nemen, namelijk: - een initiërende rol - een regisserende rol - een faciliterende rol Aan de keuze voor een bepaalde rol gaat steeds een weloverwogen en transparant beslissingsproces vooraf. Wij streven volgende waarden na: 1. respect (voor eenieders belang en identiteit) 2. duurzaamheid 3. innovatie en creativiteit 4. kwaliteit 5. ruimdenkendheid (overleg en discussie is een meerwaarde) 6. begeestering 7. dynamisme Operationalisering van het begrippenkader uit de missie en visie: Duurzame (streek)ontwikkeling: bij elke ontwikkelingskeuze worden zowel de ecologische en economische als sociale belangen afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de huidige én de toekomstige generaties. Evenredige Arbeidsdeelname van kansengroepen: de kansengroepen voor de evenredige vertegenwoordiging in arbeidsdeelname variëren afhankelijk van maatschappelijke evoluties en evoluties op de arbeidsmarkt, en zijn verbonden met beleidsprioriteiten die hieromtrent gemaakt worden. Voorbeelden van zulke kansengroepen zijn anno 2009 personen van allochtone afkomst, personen met een arbeidshandicap, 50-plussers en kortgeschoolden. RESOC-Mechelen Jaarverslag

8 Initiërende rol: de initiator is de initiatiefnemer voor nieuwe acties en projecten. Hij start acties op en eenmaal ze goed draaien worden ze uit handen gegeven. Regisserende rol: de regisseur stemt verschillende projecten en/of werkingen op elkaar af door de juiste partijen bij elkaar te brengen en eventueel te zoeken naar opportuniteiten tot samenwerking om zo een meerwaarde te realiseren. Deze rol wordt vaak gecombineerd met een initiërende of faciliterende rol. Faciliterende rol: de facilitator ondersteunt en stimuleert initiatieven die door andere organisaties getrokken worden. RESOC-Mechelen Jaarverslag

9 2. RESOC team 2.1. Basisbezetting in 2011 Coördinator Peter de Ridder Stafmedewerker Economische Streekontwikkeling Björn Macauter Projectontwikkelaar EAD Myriam Heeremans Laure Willekens Elke Schellekens Medewerker Administratie en Communicatie Mattie Billen 2.2. Projectgebonden medewerkers in 2011 Projectontwikkelaar BA[L]AN S Nele Coenen Projectontwikkelaar Lokale Diensteneconomie Jenny Van Boeckel ( 6 oktober 2011) Projectmedewerker BA[L]AN S Stijn Ooms RESOC-Mechelen Jaarverslag

10 3. SERR en RESOC 3.1. Bijeenkomsten SERR 12/01/11 RESOC 02/02/11 02/02/11* 02/03/11 02/03/11 06/04/11 06/04/11* 04/05/11 04/05/11 01/06/11 27/05/11* 07/09/11 07/09/11* 05/10/11 05/10/11 26/10/11 07/12/11 * RESOC on Tour : In het kader van ons 5 jaar RESOC Mechelen -feestjaar bezochten we met de leden van het RESOC en diverse mensen uit het werkveld en andere betrokkenen enkele bedrijven en organisaties om kennis te maken met de praktijk inzake een aantal thema s waar RESOC sterk op inzet. 02/02/2011: Van Hool Koningshooikt - Opleiden in en door een bedrijf 06/04/2011: Steenovens Sint-Amands - Sociale economie toegepast op een site 27/05/2011: Containerterminal Willebroek Mobiliteit en Logistiek 07/09/2011: Afdeling Gezondheid en welzijn van de Lessius Hogeschool Zorg 3.2. Thema s Een belangrijk gegeven in het werkkader van RESOC Mechelen dat ontwikkeld werd om de uitvoering van het Streekpact mogelijk te maken is het element van synergie tussen de verschillende werkgroepen en de RESOC-vergadering. Vanuit deze synergie maakt de RESOC-vergadering regelmatig tijd om de activiteiten in de werkgroepen te bespreken en aan te sturen. Daarnaast stonden ook volgende specifieke thema s geagendeerd tijdens de RESOCvergaderingen: Dossier IJzeren Rijn Zorgplatform Interne staatshervorming ESF-project BA[l]AN s Mobiliteitsnetwerk Ontwikkeling Regionaal Lascentrum De economische situatie van de regio Samenwerking met andere regio's en Provincie RESOC-Mechelen Jaarverslag

11 Lokale diensteneconomie en sociale economie Voorstelling van het Ondernemershuis Mechelen Procesnota Ruimtelijke Economie Innovatieve arbeidsorganisatie Provincialisering van VDAB gewijzigde structuren Naar aanleiding van het 5 jarig bestaan van RESOC werden een reeks bedrijfsbezoeken georganiseerd met de RESOC-leden. We bezochten Van Hool in Lier en werden daar geïnformeerd over initiatieven inzake opleidingen op de werkvloer. De Steenovens in Sint- Amands boden ons een klare kijk op de werking van sociale economie projecten. Het bezoek aan de Containerterminal in Willebroek kaderde in onze interesse voor mobiliteit en Logistiek en tenslotte bezochten we de Lessius Hogeschool in het kader van de acties rond de zorgsector. De verschillende werkgroepen in de schoot van RESOC ontwikkelen - in overleg met de RESOC-vergadering - hun specifieke acties en zorgen voor de behartiging ervan. De thema s, doestellingen en acties vanuit deze werkgroepen staan geformuleerd onder punt 4.2. RESOC-Mechelen Jaarverslag

12 4. Streekpact 4.1. Acties i.k.v. uitvoering Streekpact Begin 2008 werd na een uitvoerig proces van overleg en consultatie het Streekpact arrondissement Mechelen door RESOC Mechelen officieel gelanceerd. Het Streekpact vormt de sociaaleconomische toekomstvisie tot 2013 die alle initiatieven kadert die de komende jaren de regionale economie structureel willen versterken. Op (middel)lange termijn wil het arrondissement Mechelen uitgroeien tot een attractieve en performante regio. Een regio waar het goed is om te ondernemen, goed om te werken en goed om te leven. RESOC Mechelen heeft acht hefbomen geselecteerd om de regio naar een hoger niveau te tillen. Deze hefbomen vormen het kader om bepaalde doelstellingen waar te maken die de realisatie van de vooropgestelde visie bewerkstelligen. Met deze hefbomen kiest RESOC Mechelen voor een strategie die de nadruk legt op economische - en werkgelegenheidsgroei als noodzakelijke voorwaarde om het huidige niveau van welvaart en welzijn te behouden en te verhogen. Hierbij gaat er steeds voldoende aandacht naar de beleidsdomeinen die mee bepalend zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling zoals imago en profilering van de regio, leefkwaliteit, mobiliteit, ruimtelijke ordening, onderwijs en opleiding, enz. Momenteel zijn drie hefbomen prioritair: Levensbreed Leren, Economie en Arbeidsmarkt, en Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Daarnaast staat de ontwikkeling van 'Sociale Economie'-initiatieven op de 'SERR/RESOC' agenda. De overige hefbomen zijn accenten, aandachtspunten binnen 1 of meerdere prioritaire hefbomen. Om deze hefbomen te realiseren, heeft RESOC Mechelen onder meer werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroepen zijn telkens samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante organisaties, deskundigen en leden uit de RESOCvergadering zelf. Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld: RESOC-Mechelen Jaarverslag

13 4.2. Werkgroepen Werkgroep Levensbreed Leren De werkgroep Levensbreed Leren is in de loop van 2011 drie keer samen gekomen, nl. op 17/2, 22/6 en 12/10/2011. De werkgroep werd ook in 2011 erkend als platform om allerlei initiatieven bekend te maken, te verspreiden en mee op te nemen. Er werd binnen de agenda ruimte voorzien voor informatie-uitwisseling over lopende initiatieven binnen de diverse organisaties. Hiertoe werd telkens een week voordat de agenda werd opgemaakt een reminder rondgestuurd aan de leden van de werkgroep. Ook werd per mail info uitgewisseld over projecten en interessante studiedagen. De werkgroep kan een aantal noden en leemtes aankaarten bij de overheid; zo heeft zij naar aanleiding van de bespreking van het stagehandboek - bij de SERV de problematiek van de stages aangekaart. Voor bepaalde thema s werd het platform uitgebreid met andere deelnemers. Volgende items kwamen het voorbije jaar aan bod: Voorstelling Rapport Reis door stageland. Dit rapport bevat drie onderdelen: (1) een overzicht van de kritische succesfactoren van een stageplaats, knelpunten bij stages en de behoefte aan stagematerialen; (2) een overzicht van alle materialen die beschikbaar zijn ter ondersteuning van stages met de locatie waar je het materiaal kan vinden, de korte inhoud, doelgroep, focus en bruikbaarheid; (3) een aantal conclusies en aanbevelingen om ervoor te zorgen dat stages meer en meer win-winsituaties worden. Terugkoppeling bedrijfsbezoek aan Van Hool (zie RESOC on tour) Paradox op de arbeidsmarkt (vraag en aanbod) Kennismaking met techniek in het lager onderwijs Toelichting VDAB t.a.v. onderwijs: VDAB vindt het belangrijk dat jongeren goed voorbereid kunnen starten met hun loopbaan. Om de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt zo vlot mogelijk te laten verlopen, bieden ze aan leraren en leerlingen een aantal instrumenten en diensten aan. Op de site van VDAB wordt hierover veel informatie gegeven. Rondleiding in het lascentrum Korte toelichting BA[L]ANs Korte toelichting werkweek VDAB Nieuwe richtingen in het SO en richtingen die niet meer worden aangeboden Toelichting De Agenda leidraden op (zakfor)maat voor de direct leidinggevenden bevatten praktische tips om de competenties van het personeel op de werkvloer optimaal te benutten. Deze kunnen ook handig zijn op de stagewerkvloer. Voorbereiding opmaak streekpact Informatie-uitwisseling door de verschillende partners Werkgroep ROP De leden van het Regionaal Overlegplatform Mechelen zijn in 2011 drie keer samengekomen. (7/02/11, 29/04/11, 14/10/11) Op het ROP werden in 2011 onder meer volgende onderwerpen behandeld: RESOC-Mechelen Jaarverslag

14 de permanente opvolging van de cijfers inzake de realisatie van het voltijds engagement (cijfers Leren en Werken). In afwachting van een permanent meetsysteem wordt door iedereen meegewerkt aan de enquêtes van het kabinet Onderwijs dat de gebundelde cijfers na iedere meting onmiddellijk overmaakt aan RESOC Mechelen; de werking van RESOC binnen het ROP en de binding met de werkgroep Levensbreed Leren; de opmaak en het formuleren van verbetervoorstellen en actiepunten in het kader van het voortgangsrapport; de opvolging en bespreking van een kwalitatief afgestemd aanbod aan plaatsen in voortrajecten, brugprojecten en werkervaringsplaatsen; het delen van informatie over - en het ter beschikking stellen van expertise omtrent projectoproepen vanuit subsidiërende overheden (bv. ESF) die een positieve impact kunnen hebben op de hoofddoelstelling van het ROP Mechelen; het streven naar een evenredige verdeling van de beschikbare arbeidsplaatsen (werkervaringsplaatsen). Naast de bijeenkomsten van het regionale ROP hebben er ook drie bijeenkomsten Regionaal Overlegplatform Vlaanderen (15/3, 28/9 en 14/10/2011) plaatsgevonden. Op deze agenda stond voornamelijk het zoeken naar het optimaal benutten van het te beperkt aantal uren voortraject maar ook de uitwisseling tussen de regionale overlegplatformen over de regiogrenzen heen, het overdragen van informatie i.v.m. projecten, oproepen en lokale initiatieven, de wisselwerking en samenwerking tussen RESOC en het ROP. Bijkomend werd er meer verduidelijking gegeven over Vlaamse maatregelen en regelgevingen Regionaal mobiliteitsnetwerk Samen Vooruit Binnen het regionaal mobiliteitsnetwerk SAMEN VOORUIT werken de dertien gemeentebesturen en de sociale partners samen met externe partners aan een gezamenlijke en integrale aanpak om de mobiliteitsproblemen het hoofd te bieden. Communicatie en gezamenlijke standpuntbepaling vormen het zwaartepunt. De stafmedewerker van RESOC Mechelen coördineert en voedt het netwerk. In 2011 werden alle bovenlokale knelpunten en missing links inzake weginfrastructuur in de regio opgelijst. Deze lijst vormde de basis voor een dialoog onder de leden met als einddoel eensgezindheid omtrent de drie meest prioritaire ingrepen. Uiteindelijk werden de volgende projecten geselecteerd: Optimaliseren ontsluiting Klein-Brabant Uitvoeren flankerende maatregelen voor de doortrekking van de R6 (gebaseerd op het zogenaamde actieplan R6+ van 2004) Opwaarderen N10 Lier Heist-op-den-Berg Wat de tweede prioriteit betreft (flankerende maatregelen), werd onder impuls van Samen Vooruit het dossier opnieuw geactiveerd en werd van alle betrokken actoren hun medewerking verkregen. In de loop van 2012 zal op basis van een geactualiseerde verkeersmodellering het actieplan worden bijgestuurd. Verder heeft het netwerk studiemomenten inzake mobiliteitsmanagement ingericht (i.s.m. de Vlaamse Stichting Verkeerskunde), de afstemming van wegenwerken ruim besproken (m.m.v. het Coördinatiepunt Wegenwerken) en ervaringen gedeeld over andere gedeelde problemen. RESOC-Mechelen Jaarverslag

15 In een volgende stap zullen de regionale wensen inzake duurzame vervoersmodi worden bekeken Werkgroep Diversiteit en Commissie Diversiteit Taken Commissie diversiteit Ontwikkelen van een visie m.b.t. diversiteit en evenredige arbeidsdeelname voor de regio, vertrekkende vanuit de signalen van op het werkveld. Uitstippelen van een beleid m.b.t. diversiteit en evenredige arbeidsdeelname voor regio Mechelen op basis van deze visie. Krijtlijnen uitzetten voor het ontwikkelen van gezamenlijke acties in het kader van dit beleid. Bepalen van een aantal prioriteiten m.b.t. het thema diversiteit voor de regio (bv. sectoren, doelgroepen, acties, ). Voorbereiden, opvolgen en evalueren van de inhoud van de convenant projectontwikkeling diversiteit en evenredige arbeidsdeelname. Eerste advisering van de diversiteitsplannen ter voorbereiding van de SERR-vergadering. Werkgroep diversiteit Afstemmen van mogelijke acties m.b.t. prospecties naar bedrijven en organisaties. Opvolgen van de prospecties naar bedrijven in het kader van de projectontwikkeling diversiteit en evenredige arbeidsdeelname. Opvolgen van de instapplannen, diversiteitsplannen, groeiplannen en clusterplannen die zijn afgesloten. Opzetten van gezamenlijke concrete acties (mogelijk in het kader van de uitvoering van de convenant) naar sectoren, bedrijven, doelgroepen in het kader van het uitgestippelde beleid en de vooropgezette prioriteiten m.b.t. het thema diversiteit. Inventariseren van knelpunten, aandachtspunten en suggesties die in het werkveld worden opgevangen of waarmee men rechtstreeks geconfronteerd werd. Werkgroep Diversiteit De Werkgroep Diversiteit van RESOC Mechelen is in 2011 drie keer samengekomen in functie van optimale afstemming van het regionale EAD-werkveld: 22/03/11 14/06/11 20/09/11 Aan deze bijeenkomsten namen deel: de projectontwikkelaars van RESOC Mechelen, de diversiteitsconsulenten van de werknemersorganisaties ABVV, ACV en ACLVB, de Jobkanaalconsulenten van de werkgeversorganisaties Voka, Unizo en Verso, en een vertegenwoordiging van VDAB, GTB, CBO De Ploeg, SLN, startcentrum De Beitel, FMDO en Prisma. Tijdens deze bijeenkomsten stonden naast diversiteitplannen thema s als projecten, gezamenlijke initiatieven, toelichtingen rond de verschillende werkingen op de agenda. Volgende items kwamen het voorbije jaar aan bod: Terugkoppeling denkdag Diversiteit en planning acties: opstart verschillende deelwerkgroepen, m.n. werkgevers, 50+, interne communicatie, leermarkt Opvolging verschillende deelwerkgroepen RESOC-Mechelen Jaarverslag

16 Toelichting Effe-checken campagne Voorbereiding streekpact Commissie Diversiteit Op verschillende overlegmomenten werd het EAD-beleid in de regio besproken met de leden van SERR Mechelen. RESOC-Mechelen Jaarverslag

17 5. Rapportering EAD-werking RESOC Mechelen 2011 De Projectontwikkelaars Duurzaam Personeelsbeleid en Diversiteit trachten de diversiteitsgedachte steeds verder en meer te verankeren binnen bedrijven, organisaties en lokale besturen in het arrondissement Mechelen. Hieronder wordt weergegeven welke acties/projecten/ gerealiseerd werden in 2011 om aan deze doelstelling bij te dragen. Realisatie 1 De ontwikkeling en begeleiding van diversiteitsplannen in de regio Mechelen Realisatie 2 Consolidatie en verdere uitbouw van het netwerk in functie van warme prospecties Realisatie 3 Sensibilisering rond diversiteit Realisatie 4 Inzetten op kwalitatieve begeleiding d.mv. ontwikkeling en begeleiding van diversiteitsacties Realisatie 5 Uitbouw van expertise in 3 domeinen: Leeftijd & Werk, competentieontwikkeling & Onderwijs-Arbeidsmarkt Realisatie 6 Deelname aan relevant overleg 5.1. De ontwikkeling en begeleiding van diversiteitsplannen in bedrijven, organisaties en lokale besturen in de regio Aantallen De RESOC-projectontwikkelaars streefden naar 18 nieuwe diversiteitsplannen (of instap-, groei-, clusterplannen) per VTE. In 2011 werden in Mechelen 45 nieuwe plannen gerealiseerd, waarvan 21 instapdiversiteitsplannen 16 diversiteitsplannen 8 groeidiversiteitsplannen Sectoren Sector Aantal plannen Zorg 6 Onderwijs 5 Voeding 4 Transport en logistiek 4 Social profit 3 Sociale economie 2 Beschutte Werkplaats 2 Hout 2 Retail 2 RESOC Mechelen Jaarverslag

18 Grafische sector 2 Lokaal bestuur 1 Chemie 1 Dienstencheques 1 Andere 10 Profit bedrijven = 24 Non profit organisaties = Grootte personeelsbestand Aantal Aantal plannen werknemers < Acties De meest voorkomende acties zijn acties rond onthaalbeleid, competentiebeleid, gesprekken met medewerkers, rekrutering en selectie en tot slot het expliciet vermelden van het oprichten van een werkgroep. Bij onthaal gaat het meestal om de opmaak van een brochure en/of het werken met peters en meters, maar ook het bredere beleid komt aan bod. Op vlak van competentiemanagement springt vooral de opmaak van profielen in het oog, het uitwerken van een volledig competentiebeleid op maat van de organisatie. Wat betreft rekrutering en selectie zijn veel voorkomende acties het verbreden van de wervingskanalen en het screenen van het rekruteringsbeleid in het algemeen. Op de tweede plaats komen acties rond Nederlands, coaching, opleiding en retentie, maar ook een aantal organisaties die expliciet specifieke diversiteitsacties (bv. sensibiliseringsacties) en werken aan interne communicatie vermelden in hun plan. Bij de acties rond Nederlands zien we dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om ook een taalbeleid uit te werken. In heel wat instapdiversiteitsplannen kiest men ervoor om de leidinggevenden op te leiden om een sleutelrol in het competentiebeleid te kunnen opnemen. Bij de diversiteitsacties kiezen ook heel wat bedrijven en organisatie ervoor om werk te maken van een missie/visie en het uitklaren van zaken als waarden, organisatiecultuur Diversiteitsplannen waarin interne communicatie wordt opgenomen willen vooral werken rond retentie van medewerkers, o.a. door het verhogen van de samenwerking en de werkgoesting. Tot slot zien we ook een tendens dat steeds meer organisaties werk maken van kennisborging, de waarderende benadering en kwaliteit van de arbeid Toeleiding In 2011 werden er 79 organisaties actief geprospecteerd, daarnaast kwamen er nog een RESOC Mechelen Jaarverslag

19 aantal bedrijven en organisaties in contact met de mogelijkheden van een diversiteitsplan via overlegfora, studiedagen Aanleiding Geprospecteerd Effectief plan Eigen vraag 33 3 Warme prospecties via invoeg 3 0 via infosessies 3 2 via een commerciële partner 4 3 via Jobkanaal 6 1 via diversiteitsconsulent 2 2 via VDAB/NODW 3 2 via sectorconsulent 3 1 Eigen netwerk PO s 12 6 Vervolg Totaal Begeleidingen In totaal werden in 2011 een 110-tal bedrijven en organisaties begeleid bij de opstart, opvolging, afwerking van een diversiteitsplan. We tellen hierbij de diversiteitsplannen die nieuw opgestart werden, maar daarnaast ook de organisaties die in 2010 of 2009 van start gingen met een looptijd tot en met 2011 en/of die beroep deden op een projectontwikkelaar voor een intensiever nazorgtraject Bereik van kansengroepen instroom doorstroom retentie opleiding Allochtonen Ouderen Arbeidshandicap Een paar bemerkingen bij deze cijfers: De relatief hoge instroomcijfers hebben vooral te maken met het feit dat er een dienstenchequebedrijf tussen zit dat over heel Vlaanderen operationeel is. De hoge cijfers bij retentie van oudere werknemers zijn te verklaren door de aanwezigheid van een aantal onderwijsinstellingen en van bedrijven uit de voedingssector die een groot aandeel 50+-medewerkers hebben. Deze willen inspanningen doen om de oudere medewerkers aan boord te houden. Het relatief hoge aandeel personen met een arbeidshandicap bij de streefcijfers is vnl. te verklaren door de aanwezigheid van plannen in beschutte werkplaatsen en sociale economiebedrijven. Het hoge cijfer bij het aantal allochtone medewerkers dat opleiding krijgt hangt nauw samen met de lessen Nederlands op de werkvloer die in heel wat plannen terugkomen. Het hoge opleidingscijfer bij de ouderen hangt o.a. samen met de inspanningen die men levert in het kader van hun retentie. RESOC Mechelen Jaarverslag

20 5.2. Consolidatie en verdere uitbouw van het netwerk, o.a. in functie van warme prospecties Prospectie Een diversiteitsplan start in het beste geval vanuit een warme prospectie. In 2011 deden we inspanningen om het bestaande netwerk van partners te consolideren en nieuwe contacten aan te boren. De kennismaking met consultants kadert binnen het luik prospectie maar anderzijds helpt het ons ook om op een gerichte manier organisaties te kunnen doorverwijzen wanneer ze wensen samen te werken met een consultant voor de uitwerking van acties in een diversiteitsplan. Let wel: we bewaken onze neutrale rol hierin en geven steeds minimaal drie consultants door Ronde van de SERR In 2011 hebben we met elke fractie vertegenwoordigd in de SERR een gesprek gehad over diversiteitsplannen en de mogelijkheden om samen werk te maken van een regionaal gedragen EAD-beleid. Voor het verslag en de opvolging van deze gesprekken verwijzen we naar de nota ter zake Sensibilisering rond diversiteit De projectontwikkelaars wensen naast de warme prospecties ook actief te blijven inzetten op sensibilisering rond het belang van diversiteit op de werkvloer. We gaven toelichtingen over diversiteit en diversiteitsplannen op verschillende bijeenkomsten: 30/03/2011 Ontbijtsessie voor bedrijven i.s.m. gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver 24/11/2011 Studiedag voor lokale besturen in samenwerking met VVSG 15/09/2011 HR-tapas subsidie voor bedrijven i.s.m. Asap HR 22/11/2011 Toelichting voor accountmanagers VDAB provincie Antwerpen 25/11/2011 Toelichting voor parlementariërs uit de regio (Tivoli-overleg) 5.4. Inzetten op kwalitatieve begeleiding door middel van de ontwikkeling en begeleiding van diversiteitsacties Procesbegeleiding In totaal begeleidden we in 2011 een 100-tal organisaties met een diversiteitsplan. De rol van de RESOC projectontwikkelaar is in eerste instantie deze van procesbegeleider. De procesbegeleiding beslaat verscheidene aspecten: Creatie van draagvlak De prospectie, opstart en voortgang van een diversiteitsplan werd regelmatig besproken met de diversiteitsconsulenten van de vakbonden (02/02/2011, 22/03/2011, 28/06/2011, 23/09/2011, 20/12/2011) en met de Jobkanaalconsulenten (31/1/2011, 11/04/2011, 9/12/2011). Daarnaast hebben projectontwikkelaars ook een aantal vormingen voor militanten en délégués van de verschillende vakbonden mee begeleid (bv. 21/10/2011). Lid van de stuurgroep van Jobkanaal. Verder organiseerden we ook overleg met de bedrijfsconsulenten en accounts van VDAB in functie van prospecties: 09/05/2011, 07/06/2011, 22/11/2011. RESOC Mechelen Jaarverslag

21 Werkgroepen Om een veranderingsproces te doen ingang vinden in een organisatie is communicatie en creatie van draagvlak één van de kritische succesfactoren. Het oprichten van werkgroepen is één van de meest geëigende manieren om dit te bewaken. In organisaties met meer dan 50 werknemers is de oprichting van een werkgroep verplicht, in andere organisaties raden we dit sterk aan. De werkgroepen worden opgevolgd door de RESOC projectontwikkelaars Opnemen van een makelaarsrol van het diversiteitslandschap De projectontwikkelaars nemen instrumenten, methodieken en EAD-partners mee in de begeleiding van diversiteitsplannen. De instrumenten en methodieken worden op gepaste tijdstippen toegelicht aan een organisatie. Het gaat hier om een brede bekendmaking van bv. Nederlands op de Werkvloer, jobcoaching, taalcoaching, IBO, de EAD Toolbox, de affiche Diversiteit Zichtbaar, De CompetentieCompagnon, dejuistestoel.be Projectwerking De procesbegeleiding van de projectontwikkelaar bestaat eveneens uit het aanreiken van goede praktijken aan organisaties met een diversiteitsplan en/of hen door kritische vragen op weg helpen. Door nieuwe inzichten en expertise op te doen via deelname aan projecten kunnen projectontwikkelaars hun begeleiding kwalitatief versterken. Projecten waar projectontwikkelaars van RESOC Mechelen in 2011 aan mee werkten zijn: BA[L]AN S (promotor RESOC Mechelen) Werkbaar Werk (promotor SERV) (promotor HUB) Voorbereiding Lerend Netwerk voor PO s rond Appriciative Inquiry (Posidivers) en studiedag georganiseerd op 16/12/2011 JOBS (promotor VDAB) Focus op (project van VDAB Mechelen) Samenwerkingsverbanden Tot slot werd overlegd met andere relevante partners die mee een rol kunnen spelen in de creatie van betrokkenheid/draagvlak in een organisatie. We denken hierbij aan vb. startcentrum De Beitel, sectorale opleidingsfondsen, derdenorganisaties Vormingsmodule rond de affichecampagne diversiteit zichtbaar In samenwerking met collega s van RESOC Antwerpen, RESOC Mechelen en met de diversiteitsconsulenten van ACV, ABVV en ACLVB werkten we een vormingsmodule uit die gebruikt kan worden in de begeleiding van organisaties met een diversiteitsplan of in vormingen met militanten, Volgende stappen werden gezet bij de uitwerking van de module: uitwerking van de eerste versie van de vormingsmodule eerste test van de vorming bij Werkhaven (regio Antwerpen) verdere aanpassing van de vormingsmodule breed aftoetsen van het concept en verder uittesten onderwerpen van de module aan de theorie van Appreciative Inquiry het finaliseren van de module staat gepland voor Uitbouw van een regierol regionaal diversiteitsbeleid Overlegfora De RESOC-projectontwikkelaars vormen de spil in het regionaal diversiteitsbeleid. Deze rol wordt concreet opgenomen door het inrichten van een aantal overlegfora: Werkgroep Diversiteit: 22/03/2011, 14/06/2011, 20/09/2011 RESOC Mechelen Jaarverslag

22 Commissie Diversiteit: 12/01/2011, 06/04/2011, 26/10/2011, 7/12/2011 In 2011 werden er naar aanleiding van een denkdag met de leden van de werkgroep diversiteit een aantal subwerkgroepen opgericht die telkens door een delegatie van de algemene werkgroep werd getrokken : 1. werkgroep interne communicatie (om de leden meer inzicht te geven in mekaars werking en kruisbestuiving te faciliteren): 07/06/2011, 14/09/ werkgroep werkgevers (om gerichte acties naar werkgevers op te zetten): 03/05/2011, 01/06/2011, 05/09/2011, 04/10/2011, 28/11/ werkgroep leermarkt (ter vervanging/aanvulling van de plenaire werkgroep diversiteit, om ook het ruimere partnerveld te leren kennen): 14/06/2011, 19/07/2011, 26/10/ werkgroep 50-plus (om aansluiting te vinden bij reeds bestaande initiatieven rond deze doelgroep): 05/05/2011, 06/07/ Opmaak missie/visie Ter voorbereiding van het Streekpact heeft de werkgroep diversiteit ook een missie/visie opgesteld waarbinnen er acties voor de komende jaren kunnen worden bepaald DUO-dag 2011 Daarnaast werd in 2011 ook meegewerkt aan de DUO-dag 2011 voor personen met een arbeidshandicap (o.l.v. GTB): dit is een dag waarop wederzijds kennisgemaakt kan worden tussen een persoon met een handicap en werknemers van de organisatie. De werknemers functioneren als peter/meter voor één dag. Doel is elkaar te leren kennen, ervaring op te doen en stereotypen te doorbreken. De duodag ging door op 24/03/ De uitbouw van expertise in drie domeinen: Leeftijd & Werk, Competentiemanagement & Onderwijs-Arbeidsmarkt De drie projectontwikkelaars werkten aan hun expertise in deze domeinen en zetten deze in bij de begeleiding van diversiteitsplannen en streekontwikkeling. Volgende afstemmingsacties en projectinnovaties kunnen onderscheiden worden: Leeftijd en Werk Inzake Leeftijd en Werk werden door de projectontwikkelaars heel wat initiatieven genomen en ondersteund: De campagne dejuistestoel.be, een initiatief van de partners van de SERV, werd mee verspreid door de projectontwikkelaars. Intensieve deelname aan ESF-project BA[l]AN s (promotor RESOC Mechelen): stuurgroep opvolgen, deelname projectgroepen en thematische sessies, begeleiden van cases rond levensfasebewust loopbaanbeleid in diversiteitsplannen, mee uitwerken van een actiemap om te werken rond loopbanen in balans 09/06/2011: Deelname lancering toolbox dejuistestoel.be Lid van de Themawerking leeftijdsbewust personeelsbeleid van ESF Vlaanderen. Twee projectontwikkelaars hebben meegewerkt aan de argumententool voor werkgevers en werknemers die werd opgenomen op de startpagina van dejuistestoel.be Competentiemanagement M.b.t. competentiemanagement hebben de projectontwikkelaars hun expertise gedeeld en een aantal projecten mee ondersteund: RESOC Mechelen Jaarverslag

23 De CompetentieCompagnon werd voorgesteld tijdens het slotevent van het lerend netwerk competentiemanagement van VOKA. 25/01/2011: Deelname aan slotsessie Lerende Netwerken Competentie-management: voorstelling tools en ervaringen aan projectontwikkelaars in Brussel 28/02/2011: toelichting CompetentieCompagnon op Jobkanaaloverleg 30/03/2011: Ontbijtvergadering diversiteits- en competentiebeleid voor bedrijven (Sint-Katelijne-Waver) 16/09/2011: Workshop over competentieontwikkeling tijdens de EAD-consulentendag Deelname aan de competentiebistro van OCH 29/11/2011: Voorstelling CompetentieCompagnon aan logistieke bedrijven, tijdens een evenement georganiseerd door POM Limburg. 30/11/2011: Voorstelling CompetentieCompagnon aan logistieke bedrijven, tijdens een evenement georganiseerd door POM Antwerpen. Twee projectontwikkelaars volgden eveneens verschillende trajecten rond innovatieve arbeidsorganisatie met de bedoeling ook op dit thema expertise op te bouwen, o.m. ook via het lerend netwerk rond Innovatieve Arbeidsorganisatie Onderwijs-Arbeidsmarkt De afstemming onderwijs-arbeidsmarkt stond meermaals op de agenda van de projectontwikkelaars: Een projectontwikkelaar ondersteunt de werking van het regionaal overlegplatform (ROP Mechelen) dat het overleg tussen de partners van leren en werken organiseert (07/02/2011, 29/04/2011, 25/05/2011, 14/10/2011). Een projectontwikkelaar ondersteunt de werking van de werkgroep Levensbreed Leren waarin partners uit het onderwijs en de bedrijfswereld elkaar vinden (17/02/2011, 22/06/2011 en 12/10/2011). Een projectontwikkelaar is nauw betrokken bij het project Kies Wijs dat in de regio Mechelen getrokken wordt door onderwijsinstelling Ursulinen Mechelen (BO en SO). 24/01/2011: Beoordelingscommissie projecten niet-leerplichtonderwijs Mechelen 23/03/2011: netwerkmoment RTC 17/05/2011: sollicitatiesimulaties KTA Wollemarkt Gevolgde studiedagen in het kader van deze kennis- en expertisedomeinen: 12/01/2011 Studiedag loopbaanbegeleiding en loopbaanontwikkeling 24/02/2011 Studiedag ACV Empowerment en activering in armoedesituaties 25/2/2012 Leermarkt projectontwikkelaars 03/03/2011 Anders en beter werken (leerstoelinauguratie prof. Vanhootegem) 30/04/2011 Studiedag SER/SERV 26-27/04/2011 Diepgaand leren in vorming en opleiding 26/05/2011 SERV-studiedag Sociale Innovatie en Werkbaar Werk 09/06/2011 Netwerkdag proeftuinen 04-05/07/2011 Integrale benadering + werken met archetypes 06/09/2011 Slotevent Kennisproductiviteit Thematische sessies gevolgd rond levensfasebewust loopbaanbeleid: 08/09/2011 Noden en behoeften van werknemers in kaart brengen via spelen 15/09/2011 De nood aan een levensfasebewust loopbaanbeleid in kaart brengen 18/10/2011 Het voeren van loopbaangesprekken: leren van loopbaanbegeleiders 27/10/2011 Een veranderingsproces opzetten in je organisatie 21/11/2011 Samenwerking jong-oud: vooroordelen doorbreken 29/11/2011 Hoe het maximum halen uit de samenwerking jong-oud? RESOC Mechelen Jaarverslag

24 5.6. Deelname aan relevant overleg Overleg projectontwikkelaars ERSV Antwerpen: De projectontwikkelaars van ERSV Antwerpen kwamen drie keer per jaar samen op 03/03/11, 17/06/11 en 22/11/11. PO-overleg EAD Brussel - De projectontwikkelaars nemen deel aan overleg, terugkoppeling en afstemming op Vlaams niveau (vanuit het departement WSE). Dit overleg vond iedere maand plaats met uitzondering van de maand juli. De projectontwikkelaars nemen actief deel aan het overleg op Vlaams niveau en aan overkoepelende projecten op Vlaams niveau (vb. een dag voor consulenten EAD, ). Deelname aan het lerend netwerk van projectontwikkelaars dat georganiseerd werd door de werkgroep Kennisproductiviteit. Het lerend netwerk ging van start in 2010 en eindigde in 2011 met samenkomsten op 13/01/11, 10/02/11, 25/02/11 (slotsessie). Deelname aan Consulentendag EAD op 16/09/11. Een projectontwikkelaar maakte deel uit van de werkgroep Tewerkstelling van de gevangenis Mechelen en volgde het diversiteitsproject dat daar i.s.m. Wonen & werken liep op. Een projectontwikkelaar nam deel aan de werkgroep Kennisproductiviteit Een projectontwikkelaar was betrokken bij de evaluatie van de structurele EADprojecten door Idea-Consult RESOC Mechelen Jaarverslag

25 6. Projecten 6.1. KIES WIJS Tijdens het proeftuinproject Kies Wijs (looptijd 1/02/2008 tot 31/08/2010) werd het ESFproject Jobs in Vrouwenhanden (JIV) naar het onderwijs vertaald. Hiermee speelden we in op de vraag naar ondersteuning bij het studiekeuzeproces van jongeren en direct betrokkenen door enerzijds een gamma aan activiteiten te ontwikkelen die peilen naar inherente competenties, talenten, interesses, motivaties die richtinggevend zijn bij belangrijke keuzemomenten. Anderzijds was het de bedoeling jongeren, hun ouders en direct betrokkenen te sensibiliseren voor een positieve studiekeuze en hen hierbij te helpen door de vastgestelde competenties te verzamelen in een praktisch hanteerbaar competentieportfolio. In 2011 lag de focus enerzijds op het verder vorm geven van het ontwikkelde materiaal en anderzijds het verder verruimen van de doelgroep naar de zesdejaars en vijfdejaars van de basisschool. Via allerlei spelvormen en activiteiten in de klas en op school, gaan de leerlingen op zoek naar hun talenten, kwaliteiten, drijfveren, competenties. Tijdens de looptijd van de proeftuin werd een voorbereidend dossier studiekeuze eind eerste graad S.O. ontwikkeld dat in de loop van 2011 werd bijgestuurd en geactualiseerd. In de eerste graad van het secundair onderwijs van Ursulinen Mechelen werkt men nu standaard met dit ontwikkeld materiaal om de studiekeuze voor de tweede graad voor te bereiden. Met het verzamelde materiaal willen we het gesprek over studiekeuze stofferen en ondersteunen in de richting van een positieve en mogelijk minder evidente studiekeuze. Om ook de studiekeuzebegeleiding in het basisonderwijs meer competentie-gebaseerd te organiseren, werd opnieuw een bedrijfsstage georganiseerd bij RESOC. Samen met leraren uit de basisschool werd het in 2010 uitgewerkte materiaal verwerkt in een draaiboek dat het volledige verloop van een traject Kies Wijs in kaart brengt. Tijdens de periode januari-februari 2011 werd binnen de Basisschool Ursulinen Mechelen een tweede keer dit traject opgezet om leerlingen vertrouwd te maken met competenties en hun betekenis, hen te helpen ontdekken over welke competenties zij beschikken, hun zoektocht naar drijfveren en inherente competenties te ondersteunen, en hen te leren communiceren over competenties en kwaliteiten. Deze bedrijfsstage werd afgerond met een competentiebeurs waarop de leerlingen een neerslag gaven van hun eigen traject en vertelden over hun competenties en studiekeuze voor het S.O BA[L]AN S In september 2010 startte RESOC Mechelen met het ESF-project BA[L]AN S. De doelstelling van het project BA[L]AN S is meer mensen aan het werk krijgen én langer aan de slag houden. Dit is maar mogelijk als we investeren in loopbanen in balans, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Werknemers kunnen RESOC Mechelen Jaarverslag

26 zelf invloed hebben op hun loopbaan. Maar ook werkgevers die inzetten op werkbare jobs kunnen ertoe bijdragen dat mensen langer aan de slag willen en kunnen blijven. RESOC Mechelen wil deze doelstelling bereiken door het promoten van een loopbaanbeleid dat zich richt op competenties van (potentiële) werknemers en de levensfase waarin ze zich bevinden. We willen iedereen die betrokken is bij loopbanen van mensen hierbij ondersteunen door het ontwikkelen van een actiemap, het verspreiden van een nieuwsbrief en het opzetten van allerlei leerrijke activiteiten, zoals een Lerend Netwerk. In 2011 stelden we de methodiek BA[L]AN S + verder op punt. Met deze methodiek willen we in eerste instantie werkzoekende 50-plussers en werkende 50- plussers de kans geven om zich te (her)oriënteren in functie van de wensen, verwachtingen en toekomstbeelden gebonden aan de levensfase waarin ze zich bevinden. In december 2010 testen we deze methodiek een eerste keer uit bij een groep van werkzoekende 45+ ers. Dit gebeurde in samenwerking met VDAB Mechelen en Stad Mechelen. In 2011 voerden we enkele aanpassingen uit aan de methodiek en testten we deze een tweede keer uit. We ontwikkelden hierbij ook een handleiding. In 2012 willen we enkele trainingen geven rond het gebruik van de methodiek. Er staan reeds trainingen gepland in januari 2012 voor consulenten van VDAB en voor de loopbaanbegeleiders van het Lerend Netwerk BA[L]AN S. Daarnaast startte het Lerend Netwerk BA[L]AN S rond de thematiek van loopbanen in balans in maart Via het organiseren van leergroepen en projectgroepen willen we kennis- en ervaringsuitwisseling bevorderen rond het thema loopbanen in balans. Er vonden 10 leergroepbijeenkomsten, 8 projectgroepbijeenkomsten, 4 bijeenkomsten van de loopbaanbegeleiders en 6 thematische sessies plaats in Dit Lerend Netwerk loopt nog verder in Er werd ook een Nieuwsbrief BA[L]AN S opgestart. Met deze nieuwsbrief wilden we iedereen die betrokken is bij loopbanen van werknemers en werkzoekenden sensibiliseren en ondersteunen bij het opzetten van een loopbaanbeleid dat zich richt op levensfases en competenties van mensen. Dit doen we aan de hand van nieuws, tips en weetjes rond het thema loopbanen in balans. Tot slot werkten we aan de ontwikkeling van de BA[L]AN S -actiemap. De actiemap reikt achtergrondinformatie, kaders, vragen, tips en praktijkvoorbeelden aan om via een levensfasebewust loopbaanbeleid te werken aan loopbanen in balans. De actiemap is er voor iedereen die betrokken is bij loopbanen van werknemers en werkzoekenden zoals: loopbaanbegeleiders, VDAB-consulenten, sectorconsulenten, diversiteitsconsulenten, projectontwikkelaars EAD, HR-verantwoordelijken, HRmedewerkers, Jobkanaalconsulenten, activeringsconsulenten, trajectbegeleiders Eind 2011 werd het instrument ingediend bij ESF voor validatie. Na positieve validatie zullen we de actiemap lanceren op 28 februari BA[L]ANS wordt medegefinancierd door: RESOC Mechelen Jaarverslag

27 6.3. LASCENTRUM RESOC Mechelen is een van de drijvende krachten achter het LAScentrum, een opleidingsinstelling voor lastechnieken dat in 2011 haar deuren opende. Diverse leden en de stafmedewerker van RESOC Mechelen maken deel uit van de Raad van Bestuur van de vzw LASCENTRUM die het centrum uitbaat. Met het LAScentrum wil de vzw de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven op vlak van lassen helpen dichten door aan de technische scholen en andere opleidingsverstrekkers een moderne lasinfrastructuur ter beschikking te stellen, aanvullende leermodules aan te bieden en bijscholing voor leerkrachten te organiseren. Door ook doorgedreven opleidingen voor werknemers in te richten, wil de vzw uitmuntendheid en innovatie op gebied van lassen van de bedrijven faciliteren. Een laatste doelstelling betreft het bijdragen tot de opwaardering van het beroep lasser. In 2011 heeft RESOC Mechelen een zeer actieve rol opgenomen in het opstarten van het LAScentrum. Naast de administratieve opvolging van het subsidiedossier, werd de stafmedewerker ook ingeschakeld om contacten te leggen en samenwerkingen op te starten met bedrijven, scholen en andere potentiële gebruikers van het centrum. Ook het dagelijks beheer werd geruime tijd door de stafmedewerker waargenomen, in afwachting van de indiensttreding van eigen personeel van de vzw LASCENTRUM. In november 2011 nam RESOC Mechelen om diverse redenen zijn intrek in het administratieve gedeelde van het LAScentrum. Hierdoor kan een actieve opvolging van het project worden verzekerd. De oprichting van het LAScentrum werd mogelijk gemaakt door: 6.4. Platform Zorg Net zoals elders in Vlaanderen, staat de zorgsector in het arrondissement Mechelen voor een belangrijke uitdaging. Een verouderende bevolking impliceert een stijgende vraag naar zorg. Het aanbod moet daaraan beantwoorden met voldoende infrastructuur, voldoende instroom van beroepskrachten en een adequaat zorgaanbod. De vergrijzing houdt echter niet alleen een uitdaging in, maar evengoed een kans. Een toenemende zorgbehoefte betekent een belangrijke motor voor de tewerkstelling in de zorgsector. RESOC Mechelen Jaarverslag

28 Om uitdaging en opportuniteit met elkaar te verzoenen, heeft RESOC Mechelen met subsidies van Vlaanderen in Actie (ViA) in 2009 onderzoeksbureau Tempera een actiegerichte studie laten uitvoeren. In dit kader werden twee onderzoeksrapporten ter beschikking gesteld aan de stuurgroep zorg: 1. De uitstroom van werknemers uit woon- en zorgcentra 2. De zorgsector of toch maar niet? Studiekeuzedeterminanten van leerlingen Op basis van deze onderzoeksresultaten werd door de stuurgroep Zorg verder nagedacht over de invulling van een gedragen strategisch plan en een daaraan gekoppeld concreet actieplan. Om een zo ruim mogelijk draagvlak te creëren voor dit actieplan werd besloten een studienamiddag te organiseren voor het ruime werkveld van de zorgsector en het onderwijs dat voorbereidt op werken in de zorgsector. Op initiatief van Vlaams Minister van Welzijn Van Deurzen werd in 2011 een Zorgambassadeur aangesteld, mevr. Lon Holtzer. Mede op basis van onze onderzoeken werd een actieplan voor de zorgsector opgesteld, vooral ter promotie van de zorgberoepen. Daarbij wordt een gelaagde structuur opgebouwd, met een nationaal platform en in elke provincie een Provinciaal Platform ter Promotie van de Zorgberoepen. RESOC Mechelen maakt daarvan deel uit, ter vertegenwoordiging van de drie RESOC regio's. Het provinciaal Platform werkt de nationale campagnes verder uit en vertaalt ze naar de specifieke context. Het Platform Zorg wordt medegefinancierd door: 6.5. LDE - Lokale Diensteneconomie RESOC Mechelen tekende in op de gesloten oproep van de Vlaamse overheid aan de RESOC s om gemeenten te ondersteunen bij de uitbouw van de lokale regierol. Sinds 2 juni 2009 was hiervoor een Projectontwikkelaar Lokale Diensteneconomie actief. Na een positieve evaluatie werd dit project voor een jaar verlengd en opengetrokken naar alle takken van de sociale economie. De focus ligt bij het ondersteunen en uitbouwen van de lokale regierol, het ontwikkelen van een beleidsvisie, informeren en sensibiliseren en werken op maat naargelang de specifieke behoeften. Het bevorderen van de sociale economie (SE), waaronder de werkvorm Lokale Diensteneconomie (LDE), wordt meer en meer een aanzienlijk onderdeel van het lokaal werkgelegenheidsbeleid. Bovendien is sociale economie als beleidsterrein nog in ontwikkeling en zowel op korte als op lange termijn een groeisector. Sociale economie kan de lokale besturen immers helpen bij het verwezenlijken van publieke doelstellingen op verschillende beleidsdomeinen. Wat het meest in het oog springt zijn de doelstellingen op gebied van werkgelegenheid van kansengroepen en sociale zaken. De beleidsdomeinen milieu, zorg en welzijn kunnen eveneens profiteren van sociale economie. RESOC Mechelen Jaarverslag

29 De meerwaarde van het project bestaat vooral uit het verder ondersteunen, informatie geven en begeleiden van de lokale besturen in hun beleidsvisie naar lokale werkgelegenheid, lokale diensteneconomie en sociale economie. Het uitbreiden van een netwerk van contactpersonen bij de lokale besturen en van de mogelijke sociale partners is van cruciaal belang. Het is duidelijk dat de politieke wil om de regierol ter harte te nemen voor de besturen hoog op hun lijst staat en dat de besturen zich steeds meer bewust zijn van de impact die hun inbreng naar de lokale werkgelegenheid toe kan betekenen en het belang van de rol die ze hierin kunnen spelen. Sinds midden 2011 werd de Vlaamse financiering stopgezet. Met middelen van de Provincie Antwerpen wilden we onze specifieke regierol in ons arrondissement verder zetten en consolideren, eventueel binnen een provinciaal verband Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) Wat vooraf ging: in maart 2010 werd er een conclusie- en aanbevelingsnota opgesteld waarin het Fonds Ivens-Boons vanuit het onderzoek naar de belangrijkste pijnpunten in het onderwijssysteem voor kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen een aantal concrete aanbevelingen doet naar het beleid; in september 2010 volgde er een update naar het beleid en werd er een parlementaire hoorzitting aangevraagd. De afgevaardigden van heel wat organisaties uit de medische en onderwijswereld, de arbeidsmarkt en het bestuurlijke beleid ondertekenden een protocolakkoord met het Fonds Ivens-Boons. Ondertussen is het project in een stroomversnelling gekomen. Op 25 maart 2011 werd het Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen (POZiLiV) boven de doopvont gehouden. Dit is een bundeling van krachten van openbare en private instellingen die zich bezig houden met onderwijs aan zieke kinderen. Het Platform is ondertussen door de Minister van Onderwijs erkend als spreekbuis naar de overheid. In juli 2011 heeft men een enquète afgerond in diverse residentiële instellingen (internaten, psychiatrische K-afdelingen enz.) en in basis- en secundaire scholen. Vaststelling was nog steeds dat er toch heel wat kinderen zijn waarvan ouders niet voldoende informatie en/of stimulansen krijgen om gebruik te maken van de mogelijkheden van TOAH. Er kwam een amendementswijziging: een nieuwe omzendbrief werd aan alle onderwijsinstellingen bezorgd om een betere communicatie naar ouders te bewerkstelligen. Als gevolg daarvan dient nu door de onderwijsinstellingen zèlf het recht op TOAH aan de ouders duidelijk gemaakt. In het verleden moesten ouders dit soms afdwingen. Sinds midden 2011 wordt het pilootproject als voorbeeld aangehaald om ook in andere regio's dergelijke samenwerkingsverbanden op te starten. Eind 2011 werd duidelijk dat de Vlaamse overheid zelf het voortouw gaat nemen in de uitrol over heel Vlaanderen van dit waardevolle project. Men zal een grootschalige communicatie- en sensibiliseringscampagne lanceren ivm de toepassingsmodaliteiten van Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) voor zieke kinderen, o.a. via de officiële onderwijswebsite (www.ond.vlaanderen.be/toah/). Deze campagne is bedoeld om ouders, professionals en de medische wereld beter te informeren. Het pilootproject wordt afgerond. Het geniet de steun van: RESOC Mechelen Jaarverslag

30 -Sociale partners -Gemeentebesturen -Provincie -Ocmw s -217 lokale scholen en de Hoge Scholen -VDAB -Kinderziekenhuizen, artsenkringen, wijkgezondheidscentra, Logo... -Mutualiteiten -Platformen en tal van vzw s in armoedeoverleg -Justitie -Welzijnssector -Ouderverenigingen -Geestelijke Gezondheidszorg -Biezondere Jeugdzorg -Jeugdpsychiatrie -Onthaalbureaus voor asielzoekers -Tal van parlementsleden -Minister van Onderwijs -Ouderkoepels -Tal van vrijwilligersorganisaties en vzw s actief in hulpverlening aan kinderen en jongeren. -brede persbelangstelling -Vlaams platform onderwijs aan zieke kinderen (Universitaire schoolziekenhuizen, Revalidatiecentra, Vlaamse Liga Tegen Kanker,...) 6.7. LNC³ RESOC Mechelen werd als partner betrokken bij de uitvoering van het ESF-project Werk maken van competentie ontwikkeling op de werkplek van de HUB-EHSAL vzw. Het project liep van 1/04/2010 tot en met 31/03/2011. Succesvolle organisaties maken vaak het verschil door innovatiever, sneller en vindingrijker te zijn dan andere. Hiervoor doen zij continu beroep op de kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Toch vergeten we maar al te vaak dat vele van deze competenties ontstaan en gevoed worden op de werkplek. Ze doen dit door te kijken naar hun collega's, door instructies en feedback te krijgen, door samen te werken met een peter, door problemen op te lossen,. Toch bekijken medewerkers en leidinggevenden dit niet als leren, maar gewoon als werken. Maar wie in het werkproces ook leermogelijkheden ziet, kan het leren in de organisatie stimuleren, sturen en verbeteren. Op die manier wordt kennis gedeeld, doorgegeven en behouden. Direct leidinggevenden zijn dan ook een belangrijke schakel in het leerproces op de werkplek. De praktijk leert ons echter dat het opsporen, ontwikkelen en versterken van de competenties van medewerkers niet altijd vanzelfsprekend is. De meerderheid van medewerkers vindt dat hun kwaliteiten niet echt worden aangesproken. Tegelijk heerst er in vele bedrijven een erg theoretische aanpak met betrekking tot competentieontwikkeling: een prachtig bouwwerk van functieprofielen en competenties, maar geen oog voor de menselijke factor, geen lerende cultuur. Het project helpt om het beste uit de medewerkers naar boven te halen. Volgende instrumenten staan hierbij centraal: RESOC Mechelen Jaarverslag

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Woord vooraf RESOC Mechelen heeft in 2012 de procedure opgestart om een nieuw Streekpact op te maken. Het huidige Streekpact, officieel voorgesteld op 16 januari 2008, vormde de

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS Hoe divers is een diversiteitsbeleid? letters en cijfers : 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS André Raemdonck regiocoördinator GRG SERR Gent en rondom Gent Seminariestraat

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord Programma: Welkom: Guy Didden, Voorzitter Unizo Maasmechelen Voorstelling programma: Ilse De Roock, Consulente Jobkanaal Unizo Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Ann Geukens, Projectontwikkelaar

Nadere informatie

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 1 Huidig EAD-beleid Vesoc (1998) - positieve actieplannen: categoriaal Vesoc (2002) - diversiteitsplannen: geïntegreerd en inclusief + Pact van Vilvoorde:

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector?

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector? Vragen geformuleerd in de Strategische werkgroep Antwoorden geformuleerd in de Strategische werkgroep Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren?

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

VOORSTELLING COMPETENT MET JE TALENT TALENT TRANSFER. EAD Consulentendag 16/9/2011, Brussel

VOORSTELLING COMPETENT MET JE TALENT TALENT TRANSFER. EAD Consulentendag 16/9/2011, Brussel VOORSTELLING COMPETENT MET JE TALENT TALENT TRANSFER EAD Consulentendag 16/9/2011, Brussel Anne Coetsier, SERR/Resoc Gent Rondom Gent Myriam Heeremans, Resoc Mechelen PROGRAMMA WORKSHOP kennismakend rondje

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid Michiel Van de Voorde

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid Michiel Van de Voorde DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid Michiel Van de Voorde 0. Inhoud 1 1. Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid: de klemtonen. 2. Het loopbaan- en diversiteitsbeleid:

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing Lokale besturen, 27-11-2008 Gunter Bombaerts, expertisecentrum Leeftijd&Werk Dept Werk en Sociale Economie, Vlaamse Overheid Hoe oud zou

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

HET LOOPBAAN- & DIVERSITEITSPLAN WERKEN AAN DUURZAME LOOPBANEN VOOR IEDEREEN

HET LOOPBAAN- & DIVERSITEITSPLAN WERKEN AAN DUURZAME LOOPBANEN VOOR IEDEREEN HET LOOPBAAN- & DIVERSITEITSPLAN WERKEN AAN DUURZAME LOOPBANEN VOOR IEDEREEN Infomoment Jobkanaal Tewerkstelllingsmogelijkheden en -ondersteuning Geuzenhuis Gent - 27 juni 2013 Carine De Meester SERR Gent

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

BA[L]AN S VOORSTELLING ACTIEMAP

BA[L]AN S VOORSTELLING ACTIEMAP BA[L]AN S VOORSTELLING ACTIEMAP MYRIAM HEEREMANS PRAKTIJKDAG WERKEN AAN WERKBAAR WERK 18 MAART 2014 PROGRAMMA WELKOM LEVENSFASEN EXPERIMENTEREN MET DE LEVENSFASEN REFLECTIE 5 brillen VOORSTELLING MAP WELKOM

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 WOORD VOORAF RESOC, of het Regionaal Sociaaleconomisch Overleg Comité, heeft een tripartiete structuur, met de gemeentebesturen en de Provincie, de werkgeversorganisaties en de

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 7 van KOEN VAN DEN HEUVEL datum: 26 september aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Iedereen mee, iedereen actief Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Iedereen mee, iedereen actief Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Iedereen mee, iedereen actief Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen De theorie: conceptnota(2007) en ERSV decreet (2004) Het lokaal

Nadere informatie

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Overleg Vertegenwoordiging Studiewerk Ondersteuning Uitvoering Dienstverlening van het sociaal-economisch beleid in Limburg

Nadere informatie

Evaluatie EAD-projecten

Evaluatie EAD-projecten Evaluatie EAD-projecten Samenvatting In opdracht van: Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie Uitgevoerd door: Inge Neyens Ingrid Vanhoren Brussel, Juni 2011 IDEA Consult nv Kunstlaan 1-2,

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-END-003t Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) overleggen en adviseren de Vlaamse werkgevers en werknemers over thema s die tot het Vlaamse bevoegdheidsniveau

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010)

Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010) Brussel, 18 maart 2009 031809_Actieplan_Arbeidsgehandicapten Advies Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010) De commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Conceptnota. Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid.

Conceptnota. Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid. Conceptnota Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid. Inleiding Het huidige streekbeleid wordt geregeld door het decreet van 7 mei 2004 1. Via dit decreet erkent en subsidieert

Nadere informatie

[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID]

[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID] Portfolio sector lokale besturen [SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID] Onder dit motto werken de sectorconsulenten aan instrumenten om gemeenten, OCMW s en intercommunales

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan SERR 20.04.2010 Agenda 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 02.03.2010 2. Voorzitterswissel 3. VDAB 4. Noord-Zuidverbinding 5. Jeugdwerkloosheidsplan 6. Diversiteit 7. SERR-adviseringen verdeelde

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1 2 é ë 3 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? 4 5 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * Wie zijn ze? Wat doen ze? 6 Voor wie

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaancheques - Stand van zaken Sinds 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Alle tools Leeftijd en Werk op www.leeftijdenwerk.be. Lieve De Lathouwer expertisecentrum Leeftijd en Werk

Alle tools Leeftijd en Werk op www.leeftijdenwerk.be. Lieve De Lathouwer expertisecentrum Leeftijd en Werk 0 Alle tools Leeftijd en Werk op www.leeftijdenwerk.be Lieve De Lathouwer expertisecentrum Leeftijd en Werk Studiedag Een loopbaanplan voor jong en oud georganiseerd door Diverscity ism Wivo 31 maart 2011,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie